P r o t o k ó ł Nr XXVII/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł Nr XXVII/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r."

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł Nr XXVII/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10 03, a zakończyła o godzinie W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz 17 sołtysów (nieobecni byli: Pani Jadwiga Kantyka sołtys wsi Janiszów, Pan Henryk Ogorzałek sołtys wsi Olszyny oraz Pani Grażyna Kuś sołtys wsi Ptaszków) listy obecności w załączeniu. Ponadto w Sesji uczestniczyli: Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy; Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta; Pan Mieczysław Plata Sekretarz Gminy; Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. IiZP; Pan Jan Guzy Kierownik ref. KiR; Pani Agnieszka Damasiwicz inspektor UG d/s gospodarki przestrzennej. Pan Zygmunt Homoncik - Przewodniczący Rady Gminy otworzył Sesję, powitał wszystkich oraz zaproponował następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych. 4. Zapytania. 5. Stan zaawansowania inwestycji i remontów w 2008 roku. 6. Ocena realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata Podjęcie uchwał: w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzeszów; w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienna Góra; w sprawie zmian w budżecie; w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów w obrębie leśnym Kamienna Góra położonych w granicach administracyjnych Gminy Kamienna Góra za lasy ochronne; w sprawie nabycia gruntów z przeznaczeniem pod drogę w obrębie wsi Leszczyniec; w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamienna Góra za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 8. Wnioski i zapytania. 9. Sprawy różne. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Ad. 1 Otwarcie Sesji opisano na wstępie. 1

2 Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniej Sesji? Wobec braku zgłoszonych uwag Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Sesji XXVI/08 z dnia 27 sierpnia 2008r. (głosowało 15 radnych, 15 głosów za, głosy wstrzymuję się i przeciw nie wystąpiły). Ad. 3 Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych. Informację o pracy Wójta Gminy w okresie od r. do dnia dzisiejszego wraz z wykazem wydanych zezwoleń na wycinkę drzew/krzewów z gruntów własnych wnioskodawców oraz informacją o przeprowadzonych przetargach przedstawił Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy - załącznik do protokołu. Pytania: Pan Zbigniew Kamiński zwrócił się z prośbą o przybliżenie informacji związanych z przeprowadzonym spotkaniem z przedstawicielami firmy zainteresowanej zakupem Kopalni w Krzeszówku. Wójt Gminy przekazał, iż przedstawiciele firmy zainteresowanej zakupem Kopalni Piasku Kwarcowego w Krzeszówku zwrócili się z prośbą o spotkanie z Wójtem Gminy celem przeprowadzenia rozmów w zakresie dotyczącym zadłużenia Kopalni wnosząc o uwolnienie przez gminę zajmowanej hipoteki. Na dzień dzisiejszy Kopalnia posiada zadłużenia w stosunku do 7 wierzycieli, w tym największym z nich jest Gmina Kamienna Góra. Stanowisko Wójta Gminy związane jest z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w zainicjowanym przez potencjalnych nabywców spotkaniu wszystkich wierzycieli celem podjęcie negocjacji, wypracowania określonego stanowiska w przedmiotowej kwestii. Pan Jan Łepski zwrócił się z pytaniem dotyczącym podania rozbicia kwotowego realizacji inwestycji Redukcja zanieczyszczeń powietrza w gminie Kamienna Góra poprzez termo modernizację budynków użyteczności publicznej z podziałem na wydatkowanie na poszczególne realizowane zadania remonty budynków oświaty w Krzeszowie oraz Pisarzowicach oraz budynku Urzędu Gminy Kamienna Góra. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta w odpowiedzi przekazała, iż ogólne rozliczenie realizacji pełnej inwestycji, zgodnie z podpisaną umową wyniosło ,65zł. Zadanie Redukcja zanieczyszczeń powietrza w gminie Kamienna Góra poprzez termo modernizację budynków użyteczności publicznej rozliczane zostało w całości bez podziału na poszczególne zadania wchodzące w całą inwestycję. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udzielona zostanie odpowiedz na pytanie radnego. Po wysłuchaniu informacji z bieżącej działalności Wójta w tematyce dotyczącej istotnych spraw gospodarczych, społecznych Rada Gminy nie zgłosiła uwag, dalszych pytań w tym zakresie. Ad. 4 Zapytania nie wystąpiły. 2

3 Ad. 5 Stan zaawansowania inwestycji i remontów w 2008 roku. Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. IiZP przedstawił, wraz z szczegółowym omówieniem informację związaną z Stanem zaawansowania inwestycji i remontów za rok 2008 załącznik do protokołu. Pytania: Pan Jan Tępiński przekazał, iż z przeprowadzonych rozliczeń na realizację zadania związanego z oświetleniem drogowym w wsi Czadrów zabraknie kwoty około ,00zł co zdaniem radnego można przekazać z zaoszczędzonych 8.000,00zł zaplanowanych na wykonanie barierek na moście, a zrealizowanych w ramach czynu społecznego. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta wskazała, iż na dzisiejszym posiedzeniu Sesji RG w zakresie podejmowanych projektów uchwały przedstawiona zostanie propozycja związana z przekazaniem brakującej kwoty realizacji zadania w ramach środków inwestycyjnych. Rada Gminy nie zgłosiła uwag oraz dalszych pytań do przedstawianego zakresu tematycznego. Ad. 6 Ocena realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata Pan Jan Guzy Kierownik ref. KiR - przedstawił zaplanowany do realizacji zakres tematyczny. W oparciu o przedłożoną pisemną Analizę realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata przyjętego Uchwałą Nr X Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. wg stanu na 31 sierpień 2008r. - szczegółowo omówił: wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego; potrzeby w zakresie lokali socjalnych i propozycje ich zagospodarowania; planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych; zasady polityki czynszowej - zgodnie z cz. IV WPGMZG; sposób i zasady zarządzania lokalami - zgodnie z cz. V WPGMZG; źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej - zgodnie z cz. VI WPGMZG; wykaz lokali mieszkalnych w budynkach ze współwłasnością - proponowanych do sukcesywnego zbycia; wykaz nowopowstałych wspólnot mieszkaniowych. Realizacja planowanych remontów budynków komunalnych za rok 2007 i 2008 według WPGMZG przedstawiona została w oparciu o przedłożone zastawienie tabelaryczne, w nawiązaniu do którego wykazano rodzaj i zakres zadania/robót na obiektach komunalnych. Szczegółowo przedstawiono wartości realizacji zadań już wykonanych w roku ubiegłym oraz wyszczególnienie aktualizacji kwot remontów w roku bieżącym analiza porównawcza z planem wartości zadań zawartych w WPGMZG. Kończąc prezentacje tematyki j/w przedstawione zostały propozycje aktualizacyjne zmiany WPGMZG w oparciu o zastawienie Planowanych Remontów Budynków Komunalnych w latach zawartych w podjętej Uchwale Rady Gminy. Wykazane propozycje aktualizacyjne - czyli przesunięcia związane z realizacją poszczególnych zadań remontowych zasobu komunalnego gminy wraz z szczegółowym uzasadnieniem przyczyn proponowanych zmian. Szczegółowe informacje w załączniku do protokołu. 3

4 Pytania: Pan Jan Łepski wyraził opinię związaną z koniecznością doprowadzania do zbywania mieszkań komunalnych na rzecz ich najemców, w tym wypracowanie stanowiska związanego z przymuszaniem do ich kupna. Zwrócił uwagę na wydatkowanie z budżetu gminy na szereg remontów budynków komunalnych - co znacząco obciąża budżet, wpływając w dalszej kolejności na brak środków na realizację zadań inwestycyjnych np. szeregu koniecznych do wykonania remontów nawierzchni dróg. Na zakończenie wypowiedzi radny zgłosił konieczność przeprowadzenia dyskusji związanej z realizowanymi remontami zasobu komunalnego celem rozeznania problematyki, w tym zakres związany z zbywaniem lokali. Pan Jan Guzy Kierownik ref. KiR w nawiązaniu do opinii Pana Łepskiego wskazał, iż przyjętym i realizowanym założeniem jest prowadzenie polityki sukcesywnego całościowego zbywania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Jednakże, gmina jako organ administracji zobligowana jest do realizacji ustawowych zapisów oraz wynikających z powyższego obowiązków. Pytanie, w jaki sposób przymuszać lokatorów do wykupu mieszkań? Tu przykład budynku komunalnego w Pisarzowicach gdzie mieszkańcy zadeklarowali wykup po wcześniejszym odremontowaniu pokrycia dachu, w konsekwencji wycofanie się z wcześniejszych przyjętych ustaleń. Idąc dalej, gmina nie wykonuje remontów celem doprowadzenia do zbywania lokali. Realizacja zadań remontowych na zasobie komunalnym warunkowana jest niezbędnością poprawy ich stanów technicznych. W zakresie poruszonej tematyki wyłoniła się dyskusja. Pan Jan Tępiński zwrócił się z pytaniem związanym z zbywaniem lokali w budynku nr 10 z Czadrowie czy mieszkańcy lokali komunalnych mogą wykupić mieszkania? W tym, czy mogą wykupić całość budynku z zaznaczenie konieczności ówczesnego wyprowadzenia lokatora lokalu socjalnego. Pan Jan Guzy Kierownik ref. KiR w odpowiedzi przekazał, iż lokatorzy przedmiotowego budynku mogą wkupić mieszkania z wyjątkiem lokalu socjalnego. Co do wyprowadzenia lokatora lokalu socjalnego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie można powyższe wykonać za jego zgodą, przy spełnieniu określonych warunków lokal socjalny w tej samej miejscowości. Rada Gminy nie zgłosiła dalszych pytań oraz uwag do przedstawianego zakresu tematycznego. Ad. 7 Podjęcie uchwał. Pani Agnieszka Damasiewicz inspektor UG przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzeszów. Uzasadniając powyższy poinformowała, iż wynika on z faktu, że przy drodze nr ew. gruntów 792 powstały nowe budynki mieszkalne (na dzień dzisiejszy 4 obiekty), które mają bezpośredni dostęp do wskazanej drogi. Przytoczonej nowo powstałej zabudowy nie można przypisać w sposób oczywisty do ulic z nią połączonych. Stąd celem nadania nr budynków konieczne jest nadanie nazwy ulicy. Podkreślić należy, iż przyszli mieszkańcy wystąpili z propozycjami dotyczącymi jej nazewnictwa : ulica Michała Englera twórcy organów w bazylice krzeszowskiej kontynuacji koncepcji nadawania ulicom i placom w Krzeszowie nazw związanych z historią oraz działalnością kulturalną miejscowości; ulica Pogodna odstąpienie od koncepcji historycznego nazewnictwa ulic. Na posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy zaproszeni wnioskodawcy wypracowali 4

5 wspólną propozycję związaną z nadaniem nazwy przedmiotowej ulicy imienia Michała Englera. Decyzja w tym zakresie leży w kompetencjach Rady Gminy. Rada Gminy przyjęła wprowadzenie do projektu uchwały nazwy ulicy w wsi Krzeszów ulica Michała Englera. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 15 radnych, wystąpiło13 głosów za, 1 głos przeciw oraz 1 głos wstrzymuję się ). Uchwała otrzymała Nr XXVII/115/08 Pani Agnieszka Damasiwicz inspektor UG przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienna Góra szczegółowo uzasadniając przyczyny związane z wynikłą koniecznością uchylenie uchwały j/w. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie w głosowaniu jawnym Uchwała otrzymała Nr XXVII/116/08 Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta przed przystąpieniem do prezentacji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie wprowadzenia do wskazanego projektu dodatkowych zmian budżetowych polegających na zmniejszenie o kwotę ,00zł. zadania inwestycyjnego p.n. budowa oświetlenia drogowego w wsi Ogorzelec, i zwiększyć o powyższą kwotę zadanie p.n. budowa oświetlenia drogowego we wsi Czadrów. Pani Wiesława Czernecka wyraziła opinię, iż środki finansowe pozostałe z realizacji już zakończonego zadania - oświetlenie kolejnego etapu wsi Ogorzelec, przeznaczyć należy na tą miejscowości tu przykład oświetlenia wybranej drogi wewnętrznej na terenie wsi w ramach tej inwestycji. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta poinformowała, iż środki finansowe na wydatki inwestycyjne są imienne wykazywane i mogą być realizowane zgodnie z planem. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniesioną propozycję zmian między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu w zakresie zmniejszenie środków inwestycyjnych na zadanie oświetlenie drogowe w Ogorzelcu obwód II o ,00zł oraz zwiększenie j/w na oświetlenie drogowe w Czadrowie do przedmiotowego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Rada Gminy na mocy głosowania przyjęła wniesioną propozycje do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie (głosowało 15 radnych, wystąpiło 10 głosów za, 2 głos przeciw oraz 3 głosy wstrzymuję się ). Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta przedstawiła wraz z szczegółowym omówieniem projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Budżet po zmianach wynosi: po stronie dochodów ,63 zł; po stronie wydatków ,63 zł. 5

6 Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 15 radnych, wystąpiło 14 głosów za, 1 głos wstrzymuję się, głosy przeciw nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XXVII/117/08 Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów w obrębie leśnym Kamienna Góra położonych w granicach administracyjnych Gminy Kamienna Góra za lasy ochronne. W nawiązaniu do wystosowanej prośby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Wrocławiu - szczegółowo powyższe uzasadniając. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie w głosowaniu jawnym Uchwała otrzymała Nr XXVII/118/08 Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia gruntów pod drogę w obrębie wsi Leszczyniec. Podjęcie proponowanej uchwały pozwoli na uregulowanie stanu prawnego (istniejąca droga w terenie zajeżdżona jest aktualnie po gruntach prywatnych), drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do nowo wydzielonych działek budowlanych. Obszar do nabycia to 36m 2. Po zakończeniu negocjacji Wójta Gminy z właścicielami wskazanego terenu wynegocjowano cenę zakupu w wysokości 1.000,00zł + pokrycie kosztów podziału geodezyjnego. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie w głosowaniu jawnym Uchwała otrzymała Nr XXVII/119/08 Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamienna Góra za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Wskazała, iż przyczyna podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z faktu zmiany przepisów prawa w zakresie ustawy o ochronie przeciwpożarowej gdzie art. 28 pkt. 1 otrzymał nowe brzmienie związane z zobligowaniem Rad Gmin do ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Doprecyzować należy, iż obowiązek w tym zakresie przed zmianą przepisu posiadał Wójt Gminy, który określał wysokości ekwiwalentów Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Kamienna Góra. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie w głosowaniu jawnym Uchwała otrzymała Nr XXVII/120/08 Ad. 8 Wnioski i zapytania nie zgłoszono. 6

7 Ad. 9 Sprawy różne. Przewodniczący Rady Gminy zgodnie z ustaleniami poprzedniego posiedzenia Sesji Rady Gminy, poddał pod głosownie Protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z zakresu przeprowadzonej Kompleksowej Kontroli finansowej WDK za rok Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo radnego Pana Jana Tępińskiego w sprawie rezygnacji z członkostwa w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Kamiennej Górze. Pan Jan Tępiński przekazał, iż przyczyną złożenia w/w rezygnacji są sprawy prywatne. Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła rezygnację oddelegowanego Pana Jana Tępińskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kamiennej Górze (głosowało 15 radnych, wystąpiło 7 głosów za, 4 głosu przeciw oraz 4 głosy wstrzymuję się ). Po przyjęciu rezygnacji przez Radę Gminy jej Przewodniczący wskazał, iż na najbliższej Sesji Rady Gminy przeprowadzone zostaną wybory związane z powołaniem nowego delegata. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisemny wniosek radnego Pana Jana Tępińskiego w sprawie powołania Komisji problemowej celem kontroli sprawy dotyczącej rozgłosu w mediach nieuczciwego radnego sprawa dotyczącą nieporozumienia związanego z granicami działek. W odpowiedzi na wskazany wniosek Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż Rada Gminy Kamienna Góra nie jest organem kompetentnym do załatwiania spraw w wskazanym zakresie sprawa o charakterze prywatnym. Pan Jan Tępiński przekazał, iż odpowiedz na wniosek udzielona ma zostać pisemnie. Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy - Sekretarz Gminy doprecyzował, iż w zakresie przytoczonym przez Pana Jana Tępińskiego zastosowanie mają przepisy prawa z zakresu Kodeksu Karnego, Kodeksu Cywilnego oraz prawo prasowe. Instytucją kompetentną do rozstrzygania spraw w wskazanym zakresie jest sąd brak podstaw prawnych związanych z umożliwieniem Radzie Gminy Kamienna Góra pozytywnego załatwienia wniosku. W dalszej części spraw różnych: Pan Adam Groń - zwrócił się z pytaniem o ewentualne informacje związane z zgłoszeniem konieczność oznakowania wyjazdu na obwodnicę proponowana lokalizacja znaku koło budynku nr 13 w Przedwojowie. Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta w odpowiedzi przekazała, iż pismo w tym zakresie zostało wystosowane do zarządcy wskazanej drogi. Na dzień dzisiejszy brak odpowiedzi na powyższe. Ad. 10 Zakończenie. Zakres tematyczny porządku obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXVII Sesję Rady Gminy Kamienna Góra. 7

8 U s t a l e n i a k o ń c o w e : Na dzisiejszej Sesji Rada Gminy: 1.Przyjęła protokół z poprzedniej Sesji. 2.Podjęła następującą uchwałę: Nr XXVII/115/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzeszów; Nr XXVII/116/08 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienna Góra; Nr XXVII/117/08 w sprawie zmian w budżecie; Nr XXVII/118/08 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów w obrębie leśnym Kamienna Góra położonych w granicach administracyjnych Gminy Kamienna Góra za lasy ochronne; Nr XXVII/119/08 w sprawie nabycia gruntów pod drogę w obrębie wsi Leszczyniec; Nr XXVII/120/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamienna Góra za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Protokołowała: Agnieszka Pawłowska Przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Homoncik Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy 8

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r.

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9 05 zakończyło o godzinie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 sierpnia 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 12 30. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/05

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/05 P r o t o k ó ł Nr XXXIV/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lipca 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 13 00. W Sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2008 r.

Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2008 r. Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2008 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10 10 zakończyło o godzinie 11 30. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/05

P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/05 P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 października 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 12 25. W Sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 12 października 2011r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:30 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r.

Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r. Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10 10 zakończyło o godzinie 14 30. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/07 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 października 2007 r.

Protokół Nr 13/07 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 października 2007 r. Protokół Nr 13/07 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 października 2007 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9 15 zakończyło o godzinie 16 15. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2014 r.

Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2014 r. Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XLV sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 18 kwietnia 2012r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r. Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XLIV sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 listopada 2011r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 listopada 2011r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 listopada 2011r. Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej rozpoczęło się o godzinie 10 00, zakończyło o godzinie 13 00.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/09 posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 czerwca 2009r.

Protokół nr 30/09 posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 czerwca 2009r. Protokół nr 30/09 posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 czerwca 2009r. Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej rozpoczęło się o godzinie 9 00 zakończyło o

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008r.

P r o t o k ó ł Nr XXX/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008r. P r o t o k ó ł Nr XXX/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10 00, a zakończyła o godzinie 14 05. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r.

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XXXVIII sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15 PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 10 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Seceminie w godz. od 9 00 do 9 40. Sesji przewodniczył Pan Henryk Lis Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24.03.2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 08:10 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr IV/07 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 stycznia 2007r.

P r o t o k ó ł Nr IV/07 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 stycznia 2007r. P r o t o k ó ł Nr IV/07 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 stycznia 2007r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 12 05, a zakończyła o godzinie 16 50. W Sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009

P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009 P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009 z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu : 24 k w i e t n i a 2009 r o k u W posiedzeniu udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.4.2014.PD P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r. O-R.0012.9.2015.MS PROTOKÓŁ NR 4 /15 Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych z dnia 29 października 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXII/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 maja 2005r.

P r o t o k ó ł Nr XXXII/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 maja 2005r. P r o t o k ó ł Nr XXXII/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 maja 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 11 30. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/1/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 13 stycznia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji

Protokół Nr 3/1/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 13 stycznia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Protokół Nr 3/1/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 13 stycznia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok

Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.10.2016.PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 11.10.2016 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr /2014 r. z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego. w dniu 19 grudnia 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr /2014 r. z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego. w dniu 19 grudnia 2014 r. P r o t o k ó ł Nr /2014 r. z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 grudnia 2014 r. Z-ca Przewodniczącego KBFiRG Z. Borodzicz otworzył posiedzenie komisji, a następnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 13 marca 2014 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 13 marca 2014 r. godz PROTOKÓŁ Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 13 marca 2014 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 9 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Adrianna Gęborys 3. Mariola Jaciuk 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 15 lutego 2017 r.

Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 15 lutego 2017 r. Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 15 lutego 2017 r. Pan Robert Mikołajczyk - Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej o godzinie 12:00 otworzył posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz. 17.00 Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 17.00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XLVII/06 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006r.

P r o t o k ó ł Nr XLVII/06 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006r. P r o t o k ó ł Nr XLVII/06 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 15, a zakończyła o godzinie 11 20. W Sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecny

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 marca 2013 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 marca 2013 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 marca 2013 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo