21. FINAŁ. Czy Buka przyjdzie po Juliusza Brauna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "21. FINAŁ. Czy Buka przyjdzie po Juliusza Brauna"

Transkrypt

1 Martyna apeluje do podróżnych, aby zrobili miejsce w autobusie 512. Bo nie zawsze się mieści, a tylko tak może dostać się do szkoły. Więcej podaj dalej * 8 podaj dalej Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 283 tys., nr 2474 Czy Buka przyjdzie po Juliusza Brauna Czytelnicy Metra chcą dobranocek * 2 YouTube Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Agata Grzybowska/AG Mieczysław Michalak/AG Mieczysław Michalak/AG Anna Krasko/AG 21. FINAŁ Orkiestra zagrała nie tylko dla najmłodszych, ale i najstarszych. Przyłącz się: aukcje.wosp.org.pl Jak wielu zauważyło, Jurek Ow - siak zmienił sens świeckiego świę ta, które sam stworzył 21 lat temu. Szczególnie w tym roku było słychać wiele ideologicznie niechętnych słów wobec Orkiestry. A przecież dzięki tematowi tegorocznej zbiórki możemy się zastanowić nad naszym stosunkiem do seniorów. Gdy zamykaliśmy to wydanie, zebrano ponad 10 mln zł. Dominik Gajda/AG Przemysław Skrzydło/AG Przemek Wierzchowski/AG Przemysław Skrzydło/AG Sławomir Kamiński/AG Tomasz Fritz/AG Jędrzej Wojnar/AG Marcin Stepień/AG Jędrzej Wojnar/AG Łukasz Nowaczyk/AG Marcin Stepień/AG 1 WA

2 metro 2 Ale Historia poleca... Dzierżyński kontra Sawinkow Po wy gra niu woj ny do mo wej i pod pi sa niu po ko ju z Pol ską w 1921 r. bol sze wi cy cał ko wi cie pa no wa li nad daw nym państwem ca rów. Emi gran ci mno ży li orga ni za cje na wo łu ją ce do za ma chów prze ciw ko no wym wład com Krem la. We wczes nych la tach 20. ub.w. bolsze wi cy uwa ża li Borysa Sawinkowa za naj groź niej sze go, naj bar dziej nieprze jed na ne go wro ga. Zła pa nie Sawin ko wa sta ło się prio ry te tem bezpie ki kie ro wa nej przez Fe lik sa Dzierżyń skie go. W 1924 r. Dzier żyń ski i je go lu dzie w prze myśl ny spo sób zwa bi li Sa win- ko wa do Związ ku Ra dziec kie go. O ope ra cji prze czy tasz w dzi siej szej Ale Hi sto rii, do dat ku hi sto rycz nym do Ga ze ty Wy bor czej. to nasza bajka CZY BU KA PRZY JDZIE PO JUL KA BRA U NA Z TVP? Czy tel ni cy Me tra pi szą, dla cze go do bra noc ka w TVP 1 po win na być o sta łej po rze i trwać dłu żej niż pięć mi nut * TVP 1 zmienia godziny emisji dobranocki (między 19 a 19.20) lub ją skraca nawet do 5 minut. W piątkowym Metrze władze telewizji tłumaczyły się, że Wieczorynkę oglądają głównie seniorzy, a dzieci to tylko 15 proc. widowni. Gdy w ubiegłym roku wydłużono Wieczorynki do ponad 10 minut, odnotowano bardzo wyraźny spadek widowni. TVP podkreśla zmiany w sposobie oglądania telewizji, jest wiele kanałów z ofertą dla dzieci. W naszym komentarzu podkreśliliśmy, że dobranocka w TVP 1 to symbol, o który z różnych powodów warto walczyć. Poparli nas Zuzanna Ziomecka (tygodnik Przekrój ), Jacek Żakowski (tygodnik Polityka ), Krzysztof Skiba (muzyk). Dziś opinie czytelników (piszcie: Cztery rozczarowania podczas czekania na Tabalugę Artykuł Rodzi się koalicja w obronie dobranocki (Metro z piątku 11 stycznia) oraz oczekiwanie na dobranockę w dniu 12 stycznia skłoniły mnie do wyrażenia głosu poparcia dla tej koalicji. Mam 30 lat i czteroletniego syna. Pamiętam czasy, kiedy punktualnie o 19 pani lub pan w telewizji miłym głosem codziennie zapraszali dzieci na Wieczorynkę. Dzieci wiedziały, czego mogą się spodziewać i to otrzymywały. Trzymanie się zasad, spełnianie rytuałów jest dla dzieci ważne. W ostatnią sobotę o 19 mój synek zasiadł przed telewizorem. Według programu miał być 25. odcinek Tabalugi pt. Tabaluga i Lila. To jedna z ulubionych bajek synka. Rozczarowanie pierwsze... Bajki nie ma, są skoki narciarskie. Nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa i czy bajka dziś pojawi się w TVP 1. Widzę zawiedzioną minę synka, jednak siedzi wytrwale iczeka. Czekam znim, gdyż wiem, że moja obecność jest niezbędna. Rozczarowanie drugie... Transmisja skoków narciarskich skończyła się. Wiemy już, że TVP 1 nie wyemituje zapowiadanego odcinka Tabalugi jest zbyt późno. Rozczarowanie trzecie... Czy ktokolwiek w TVP 1 jest świadomy, że wiele dzieci od godziny 19 czeka przed telewizorem na dobranockę? A w tym czasie do rozpoczęcia dobranocki można spodziewać się wszystkiego. Pół biedy, gdy są to na okrągło emitowane reklamy leków czy chemii gospodarczej. Dużo gorzej, gdy pojawia się zapowiedź gorących tematów, które dorośli obejrzą w Wiadomościach. Informacje o zbrodniach morderstwach, strzelaninach, dzisiaj np. o bandycie z Sanoka, który zabił młodą dziewczynę i popełnił samobójstwo. Dlatego muszę być przy synku podczas oczekiwania na bajkę, być czujna i szybko reagować, aby odwrócić uwagę dziecka. Poza drastycznymi wiadomościami, TVP 1 serwuje dzieciom przed dobranocką zapowiedzi wieczornych filmów dla dorosłych, okraszone lepszymi scenami ożywających trupów, morderstw itp. Rozczarowanie czwarte... Dzielnie wytrwaliśmy do 19.17, by zamiast Tabalugi otrzymać odcinek Misia Uszatka. A natychmiast po nim kolejną scenę ożywającego trupa z wieczornego horroru... Czym dzieci sobie zasłużyły, aby jeden z niewielu programów, które mają okazję obejrzeć w telewizji publicznej, był traktowany jak przerywnik pośród reklam? Dlaczego na Wieczorynkę musimy polować od godziny 19 czasem nawet przez 20 minut? Dlaczego wydarzenia sportowe są ważniejsze od zapowiedzi Wieczorynki w programie telewizyjnym? Dlaczego dzieci w oczekiwaniu na Wieczorynkę są karmione drastycznymi scenami zapowiedzi Wiadomości i filmów dla dorosłych? Dlaczego nikt nie zaprasza dzieci na Wieczorynkę i nikt nie mówi im dobranoc po jej zakończeniu? Dlaczego władze TVP 1 lekceważą dzieci? Obserwując to, co dzieje się w TVP 1 codziennie pomiędzy godziną 19 a 19.30, podejrzewam, że władze TVP 1 dążą do spadku oglądalności Wieczorynki i usunięcia jej z programu. Czy telewizja publiczna traktuje Wieczorynkę jako wstydliwy balast pozostały po minionej epoce? A może czas antenowy jest zbyt cenny, by marnować go dla najmłodszych? Ktoś powie dzieci wolą bajki emitowane na innych kanałach. A ja na to dzieci, które znam, codziennie od 19 cierpliwie czekają właśnie na wyjątkowego kotka zapowiadającego Wieczorynkę, która czegoś nauczy je, że warto być dobrym, dotrzymywać słowa i szanować innych Gumisie, Tabalugę, czy zwykłego Misia Uszatka, a chętnie zobaczyłyby też Przygód kilka wróbla Ćwirka lub Marta mówi. Pozostająca z nadzieją, że Wieczorynka odzyska swoją rangę. Joanna Czarnowska Osobisty list Kryspina do prezesa TVP Chciałbym powiedzieć Prezesowi TVP Juliuszowi Braunowi w sprawie Wieczorynki : Julek, jeżeli zniesiesz dobranockę, to przyjdzie po Ciebie BU- KA! Kryspin YOUTUBE Od redakcji: Buka to bohaterka Muminków, czyli podobna do ducha istota, wzbudzająca powszechny strach. Choć tęskni za ciepłem, jednak wytwarza aurę zimna (za: muminki.pinger.pl) TVP nie myśli o dziecku jako o przyszłym odbiorcy TVP to zła macocha, dla której dobranocka to przykry obowiązek. Nie ma myślenia o dziecku jako przyszłym odbiorcy. W domu mam tylko telewizję cyfrową i dobranocka to dla mojej córki często jedyny kontakt z filmami dla dzieci. Proszę sobie wyobrazić, jak córka jest zawiedziona, gdy dobranocka trwa tylko 5 minut (często), gdy się spóźnia przez niekończący się blok reklam (często) albo gdy po prostu jej nie ma (sporadycznie). Zła macocha jest krętaczem, kłamczuchem i oferuje resztki ze stołu jak już wszyscy (publicystyka, sport, Wiadomości, przaśna rozrywka) się najedzą. Poprzez takie zaniechanie telewizja nie widzi dla siebie przyszłości. Tata oprac. pfrm Ma muś czy ma mu sia? Ta tuś czy ta tu sia? * Pa ryż wart jest ma ni fe sta cji. Setki tysięcy osób przyjechało do Paryża autokarami i pociągami z całego kraju. Wczoraj przy rytmach techno i piosenkach U2 manifestowali przeciwko ustawie Małżeństwa dla wszystkich (zapowiadał ją pre zy dent Fran ço is Hol lan de w kampanii wyborczej). Nowe prawo ma pozwolić parom homoseksualnym na zawieranie małżeństw i adopcję dzieci (parlament zajmie się nią pod ko niec stycz nia). We dług sondaży około połowa Francuzów popiera małżeństwa gejów. Przeciwny jest Kościół katolicki. * AwWa ty ka nie z Fe me nu panie... Aktywistki Femenu rozebrały się w czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański, protestując przeciwko homofobicznej propagandzie papieża. Z na pi sa mi In gay we trust na plecach krzyczały: Zamknij się do Benedykta XVI. Interweniowała policja. ab, pap KENZO TRIBOUILLARD/AFP VINCENZO PINTO/AFP Adres redakcji: Warszawa, ul. Czerska 8/10; tel.: (niedz.-czw., w godz ); faks: , Redaktor naczelny: Waldemar Paś, Redaktor prowadzący: Anna Gąsiorowska, Dyrektor artystyczny: Magdalena Mamajek-Mich, Wydawca: Joanna Bażyńska, Reklama: tel , Ogłoszenia drobne: tel , Promocja: Urszula Kosik, tel , Kolportaż: Wojciech Piwoński, tel , ISSN , Druk: AGORA SA., Wydawca: AGORA SA Miasta, w których ukazuje się wydawany przez Agorę SA dziennik Metro : Aglomeracja Śląska, Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra 2 RP

3 Znów gwałt w In diach i wrze nie na uli cach * In dyj ska po li cja po in for mo wa ła Ujaw nie nie ko lej ne go przy pad ku nych miastach Indii. Mieszkańcy doma ga ją się zwię ksze nia bez pie czeń - o za trzy ma niu sze ściu męż czyzn po - zbiorowego gwałtu nastąpiło w czasie, dej rza nych o bru tal ne zgwał ce nie ko - bie ty. Przed mie sią cem w Del hi do - szło do po dob nej na pa ści, co wy wo - ła ło wie lod nio we ma ni fe sta cje na rzecz praw ko biet w tym kra ju Jak poinformował przedstawiciel poli cji Raj Je et Singh, ofia ra gwał tu to 29- letnia kobieta, która w piątek wieczorem jako jedyna pasażerka podróżowała autobusem do swej wioski w stanie Pen dżab, na pół no cy kra ju. Kie - rowca pojazdu wywiózł ją w odosobnio ne miej sce, gdzie przez ca łą noc by - gdy w In diach to czy się de ba ta o pra - wach kobiet i seksualnej przemocy, na ja ką są na ra żo ne w swym kra ju. Pu - bliczną dyskusję wywołał w grudniu głośny przypadek zbiorowego gwałtu na 23-letniej studentce w Delhi. Kobieta została wielokrotnie zgwałcona i dotkliwie pobita przez sześciu mężczyzn; dwa tygodnie później zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Początkowo wy glą da ło, że i ta spra wa się roz - myje, ale wielodniowe protesty zrobiły swoje. Chcemy sprawiedliwości!, Po wie sić ich! Na tych miast! skan - stwa w kra ju i su ro wszych kar dla prze - stępców, w tym przestępców seksualnych. W efekcie pięciu domniemanych gwałcicieli usłyszało zarzuty m.in. zabójstwa i gwałtu; grozi im dożywocie. Szó sty spraw ca nie ukoń czył 18 lat i sta - nie przed są dem dla nie let nich. W reakcji na te wydarzenia i późniejsze demonstracje władze Indii ogłosiły szereg inicjatyw, które mają uczynić sto li cę kra ju Del hi bez piecz niej - szą dla jej miesz ka nek, oraz utwo rzy - ły specjalną komisję, która ma opracować propozycje zmian w prawie doty ła gwał co na przez nie go i sze ściu in - dowały tysiące demonstrujących osób czą cym prze mo cy sek su al nej. nych męż czyzn. Do do mu od wie zio - no ją na stęp ne go dnia. Sze ściu do - mniemanych sprawców zatrzymano wczo raj, obec nie trwa ją po szu ki wa - nia siód me go męż czyz ny do dał Singh. w centrum stolicy Indii. Protestujący, głów nie mło dzi lu dzie, do ma ga li się jak naj su ro wszych kar dla spraw ców gwał tu. Pa ro krot nie do szło do starć z po li cją. Ma ni fe sta cje od by wa ły się nie tyl ko w Del hi, ale tak że wie lu in - Śred nio co 14 go dzin w Del hi do cho - dzi do gwał tu, a w ca łych In diach ko - bie ty na ra żo ne są na za stra sza nie i przemoc o podłożu seksualnym wynika z oficjalnych statystyk. ga ze ta.pl Pro ku ra tu ra wy jaś nia, kto do ko go strze lił w Sa no ku * 32-let ni An drzej B. i 17-let nia Ka - mi la M. zgi nę li od strza łów w skro - nie do wie dzia ła się Ga ze ta Wy - bor cza wydarzenia 3 Takie są wstępne wyniki sekcji zwłok, które przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszo wie. Obo je zgi nę li na krót ko przed interwencją policji mówi Gazecie Wiesława Basak, wiceszefowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Prokuratorzy zlecą teraz wykonanie ba dań tok sy ko lo gicz nych, któ re od - powiedzą na pytanie, czy Andrzej B. i Ka mi la M. by li pod wpły wem al ko - holu lub narkotyków. Średnio na wyniki badań toksykologicznych czeka się około miesiąca dodaje prokurator. Śled czy nie zdra dza ją wię cej szcze - gółów. Zapowiadają, że kolejne informa cje o tym, co zda rzy ło się w blo ku na uli cy Ce giel nia nej, prze ka żą dziś po południu. Ciała Andrzeja B. i Kamili M. znalezio no w pią tek oko ło godz. 1 w no cy, gdy drzwi wyważyli policyjni antyterroryści. Para zabarykadowała się w mieszkaniu w czwar tek w po łud nie, gdy An - drzej B. zorientował się, że policjanci urządzili na niego zasadzkę. Podejrzewa li, że to właś nie on dzień wcześ niej, w środę rano, w podsanockiej wsi Międzybrodzie zabił 29-letniego Krystiana L. z Le ska. Negocjatorzy przez ponad 12 godzin próbowali przekonać mężczyznę do pod da nia się. Ale An drzej B. i je go przy - ja ciół ka na apel po li cji w ogó le nie od - powiadali. O godz. 1 w nocy policjanci wy wa ży li drzwi. Gdy wesz li do miesz - kania, w pokoju zobaczyli zwłoki. Policja początkowo podawała, że para popełniła samobójstwo. Ale niewykluczone, że mężczyzna najpierw zastrzelił Kamilę M., a potem strzelił do sie bie. W miesz ka niu zna le zio no pi - stolet i sztucer myśliwski. gw STEFAN ROMANIK, AG Warszawa Pro test w ob ro nie par ku War sza wia cy, któ rzy ko cha ją Ogród Kra siń skich, pa lą zni cze po wy cię - tych, sta rych drze wach. Po dob no to wstęp do re wa lo ry za cji par ku BO ZAMORDOWALI DRZEWA... A rewitalizacja zabytkowego parku budzi ich gorący sprzeciw. Szczególnie mieszkańców okolicy Ogrodu Krasińskich. Miesiąc temu Zarząd Terenów Pu blicz nych wy ciął tu po nad 300 drzew, m.in. aby odsłonić historyczną oś wi do ko wą. Mi mo że dwa la ta te - mu wię kszość miesz kań ców sprze - ciwiła się projektowi. Na Facebooku spontanicznie zawiązała się inicjatywa protestu przeciwko działaniom ZTP. Przy szło bli sko ty siąc osób. By - ły star sze pa ry z psa mi na smy czy, dzieci, studenci i kibice Polonii. mdub, gw na pew no waż ne No wy pro ces Mu ba ra ka Egip ski sąd uznał ape la cję b. pre zy den - ta Egip tu Hos nie go Mu ba ra ka i b. sze fa MSW ws. uchy le nia wy ro ków do ży wo cia i wszczę cia no we go pro ce su w związ ku z za bój stwem kil ku set de mon stran tów w trak cie krwa we go tłu mie nia pro te - stów w 2011 r. Na ra zie nie usta lo no da ty roz po czę cia no we go pro ce su. We - dług jed ne go z ad wo ka tów Mu ba ra ka, me ce na sa Mo ha me da Ab de la Ra ze ka, no wy pro ces zo sta nie prze pro wa dzo ny w opar ciu o te sa me do wo dy. Na lo ty na Ma li Fran cu skie si ły po wietrz ne roz po czę ły na lo ty na si ły is la mi stów w mie ście Gao w pół noc nej czę ści Ma li. Jak po da je AFP, po wo łu jąc się na mi ni stra ob ro ny Wiel - kiej Bry ta nii, z ba zy RAF-u w Ox fordshi re wy star to wa ły dwa sa mo lo ty trans por to - we C-17, któ re ma ją być wspar ciem lo - gi stycz nym dla fran cu skiej in ter wen cji w Ma li. Ma lij skie woj ska rzą do we przy wspar ciu wojsk fran cu skich po wstrzy - ma ły ofen sy wę is la mi stów. Rocz ni ca ka ta stro fy stat ku Co sta Con cor dia Na wło skiej wy spie Gi glio od by ły się w nie dzie lę uro czy sto ści w pier wszą rocz - ni cę ka ta stro fy stat ku Co sta Con cor - dia, któ ry wpadł na pod mor skie ska ły ALBERTO PIZZOLI / AFP u jej brze gów i prze wró cił się. W ce re mo - nii uczest ni czy li krew ni 32 ofiar. Do mo - rza wrzu co no wią zan ki kwia tów. Na stęp - nie od pra wio na zo sta ła msza w miej sco - wym koś cie le, gdzie przed ro kiem udzie - lo no go ści ny set kom roz bit ków, któ rzy w sza lu pach ra tun ko wych i wpław do tar li na brzeg. Wło ski mi ni ster ochro ny śro do - wi ska Cor ra do Cli ni po wie dział, że win ni ka ta stro fy zo sta ną su ro wo uka ra ni i nie bę dzie żad nej wy ro zu mia ło ści dla te go, kto po peł nił błąd. To ka pi ta no wi Con cor - dii Fran ce sco Schet ti no pro ku ra tu ra za - rzu ci ła do pro wa dze nie do ka ta stro fy i nie - u myśl ne spo wo do wa nie śmier ci wie lu lu - dzi w re zul ta cie lek ko myśl nej de cy zji o pod pły nię ciu do wy spy. W tym sa mym cza sie wło ska te le wi zja pu blicz na RAI nad a ła wy wiad z ka pi ta nem Schet ti no. Od 13 stycz nia ze szłe go ro ku przez wszyst kie dni mo je go ży cia, w spo sób ści śle oso bi sty, bę dę za wsze od czu wał w ser cu coś, co bę dzie mnie wią zać z tym wy da rze niem i ro dzi na mi ofiar po wie dział ka pi tan. pap Mosk wa prze ciw usta wie He ro da * Ty sią ce lu dzi zgro ma dzi ło się wczo raj w cen trum Mosk wy, że by za - pro te sto wać prze ciw ko usta wie za - bra nia ją cej Ame ry ka nom adop to wa - nia ro syj skich dzie ci Napis na jednym z transparentów głosił: Deputowani do sierocińców, Putin do domu starców. Kontrowersyjna ustawa przy ję ta przez Du mę 21 grud nia, za - twierdzona przez Radę Federacji, izbę wyższą parlamentu, 26 grudnia i podpisana przez prezydenta 28 grudnia weszła w ży cie 1 stycz nia. Na kła da san kcje na obywateli Stanów Zjednoczonych i innych państw, któ rych ro syj ski rząd uzna za łamiących prawa obywateli Rosji. Zakazuje też adopcji rosyjskich dzieci przez Amerykanów. Ustawa, nazywana przez opo zy cję usta wą He ro da, zo sta ła uchwalona w odpowiedzi na przyjętą przez amerykański Kongres ustawę Magnitskiego, która zabrania przyznawania wiz wja zdo wych do USA ro syj skim funkcjonariuszom państwowym współodpowiedzialnym za śmierć wmoskiewskim wię zie niu w 2009 r. Sier gie ja Ma - gnitskiego, prawnika zaangażowanego w walkę z korupcją w Rosji. PAP R E K L A M A Pożyczka Noworoczna do 1000 zł Bez wychodzenia z domu Bez sprawdzania w BIK tel tel Ośrodek Badań Klinicznych poszukuje OSÓB, U KTÓRYCH AKTUALNIE WYSTĘPUJĄ BOLĄCE AFTY W JAMIE USTNEJ do udziału w eksperymencie leczniczym Zgłoszenia telefoniczne: , , bezpłatna infolinia: lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Pawińskiego 5 (Warszawa-Ochota), w godz Zapraszamy również do rejestracji na stronie: Udział w eksperymencie obejmuje 3 wizyty w ośrodku połączone z badaniem jamy ustnej, stosowanie produktu leczniczego na afty oraz konsultację stomatologiczną połączoną z zabiegiem leczniczym zaleconym przez stomatologa KOMUNIKAT O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, Warszawa ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego: Daewoo Leganza 2.0 sedan /rok produkcji 1999/przebieg 186 tyś. km/kolor zielony/benzyna/przegląd do r./ Cena wywoławcza 1.850,00 zł brutto/wadium 150 zł brutto. Termin składania ofert do r. Dodatkowe informacje o pojeździe na stronie lub tel WA

4 4 wydarzenia klik I tak przez ca łe ży cie? Nuda! Po świętach powinno być taniej, a jest drożej * Zwy kle po świą tecz no-syl we stro - wej dro żyź nie w skle pach spo żyw - czych, kie dy klien ci mniej zwra ca - ją uwa gę na ce ny, wszystko powinno tanieć. Ale w tym roku wszyst ko sta nę ło na gło wie Bo jak za u wa ży li ana li ty cy por ta lu Dla han dlu.pl to okres mi nio ne go świątecznego boomu zakupowego charakteryzował się masowymi obniżkami cen w du żych i ma łych skle pach spożywczych. A teraz, na początku roku, sie ci wra ca ją do wyż szych cen z li - stopada. Przykłady można mnożyć: Ko szyk 50 pro duk tów wy bra nych przez Dla han dlu.pl, za któ ry w szczy - cie przedświątecznego sezonu w Auchan trze ba by ło wy dać od 198 zł (na Gór nym Ślą sku) do 220 zł (w Byd gosz - czy) te raz kosz tu je od 209 zł (Gór ny Śląsk) do 230 zł (Byd goszcz). Czy li ok. 5 proc. dro żej (po dob ne ce ny ob - serwowano w Auchan w listopadzie, zanim wprowadzono przedświąteczne obniżki). W sie ci Re al w koń ców ce 2012 za Ko - szyk 50 pro duk tów trze ba by ło wy dać zł, a te raz zł, czy li o ok. 8 proc. wię cej. W internetowych sklepach spożywczych (Al ma24.pl, Hi per net24.pl) 50 produktów z Koszyka to teraz wyda tek 4-5 proc. wyż szy niż w po ło wie grudnia. Końcówka zeszłego roku była bardzo specyficzna. Sieci, bardzo się bojąc słabego sezonu świątecznego (spodziewano się kilku a nie kilkunastoprocentowego, jak w poprzednich latach, wzrostu sprzedaży), mocno obniżały ceny w okresie przedświątecznym, by przy cią gnąć klien tów mó wi Edyta Kochlewska, szefowa Dlahandlu.pl. A skąd takie podwyżki na początku roku? Minęła gorączka zakupów, teraz lu dzie ku pu ją mniej niż przed świę - ta mi. Sko ro ce ny prze sta ły być na chwi lę w cen trum za in te re so wa nia klien tów jak przed świę ta mi, sie ci do - szły do wnio sku, że moż na wy ko rzy - stać tę sy tu a cję do pod wy żek cen, któ - re zo sta ną nie za u wa żo ne ocenia Kochlewska. To, że na po cząt ku ro ku Po la ków fak - tycznie wymiotło ze sklepów, potwierdza ją ba da nia. W pier wszym ty god - niu ro ku Fo ot Fall In deks (przed sta - wiający zmiany liczby odwiedzających cen tra han dlo we na te re nie Pol ski) spadł aż o 18 proc. (w po rów na niu z pier wszym ty god niu 2012 r.) i pra wie o 9 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem (między świętami i Nowym Rokiem). Będąca tego skutkiem mniejsza presja klien tów na ce ny z po cząt kiem ro - ku mog ła też na ło żyć się na no we ce - ny produktów u dostawców, u których sieci się zaopatrują. Nowy rok to nowe roz da nie, mog ły wy gas nąć sta re kontrakty, a nowe mogą być już zawiera ne po wyż szych ce nach. Według wyliczeń Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ceny wzrosły w całym zeszłym ro ku o 3,3 proc. Jak bę dzie w tym ro - ku? Czy noworoczny wybuch drożyzny to zwiastun galopady cenowej? Począ tek no we go ro ku to ra czej okres ła - pania oddechu, sieci rozglądają się, co zrobi konkurencja. Pamiętajmy, że spada ją ce ny pa liw, sie ci naj praw do po - dob niej nie dłu go wró cą do pil no wa - nia cen i zobaczymy stabilizację mówi Kochlewska. Mi chał Stan gret MARCIN STĘPIEŃ/AGENCJA GAZETA A jeśli panna młoda jest za równouprawnieniem? Niestety, innej wersji nakładki na ślubny tort na targach w Łodzi nie było torebki i napiwki Pi ją whi sky i da ją na piw ki Ame ry kań ska fir ma Re sta u rant Scien ces zaj mu ją ca się ba da niem bran ży ga stro no micz nej spraw dzi ła, ja kiej wiel ko ści na pi wek zo sta wia ją mi łoś ni cy kon kret nych trun ków. Prze a na li zo wa no po nad 4 mi lio ny ra - chun ków po zo sta wio nych przez Ame ry ka nów w klu bach noc nych, ba - rach ho te lo wych i re sta u ra cjach. Z ba da nia wy ni ka, że wiel bi cie le moc nych trun ków zo sta wia ją wyż sze na piw ki niż ama to rzy pi wa i wi na. Naj bar dziej hoj ni oka za li się fa ni bur bo nu, któ rzy zo sta wia ją kel ne rom 22,69 proc. war to ści ra chun ku. Za - raz za bur bo nem upla so wa li się ci od whi sky (22,67 proc.), po tem cydr (22,2 proc.), gin (21,6 proc), wód ka (21,2 proc.), li kie ry (19,6 proc.) i rum (19,8 proc.) Ale naj wyż sze ra chun ki śred nio 69,14 do la rów zo sta wia ły oso by pi - NEIL WARNER/SPLASH NEWS EAST NEWS ją ce szkoc ką, do ra chun ku do li cza li zwy kle 9,60 dol. na piw ku. Pippa Middleton nakręciła torebko wy biz nes Dzię ki jej zdję ciom z to reb ką w rę ku fir ma w zwię kszy ła ob ro ty z 1 mi lio - na do 11 mln fun tów rocz nie. Mar ka Mo da lu nie za pła ci ła sio strze księż nej Ka te ani fun ta, a zy ska ła pro mo cję, któ ra poz wo li ła jej uru - cho mić do dat ko wą fa bry kę w In - diach. Baj ka za czy na się 30 kwiet - nia 2011 r., dzień po kró lew skim ślu bie, kie dy słyn na już Pip pa Mid - dle ton opusz cza ła ho tel, trzy ma jąc w rę ku to reb kę Mo da lu. Fir ma szyb - ko wpa da na po mysł, aby uho no ro - wać no wą ce le bryt kę, na da jąc no - szo ne mu przez nią mo de lo wi to reb - ki imię Pip pa. Wkrót ce wy sła ła Pip - pie czte ry eg zem pla rze to re bek: cie - li sty, czar ny, per ło wy i z wę żo wej skó ry. Ko bie ta wzru szo na pre zen - tem ode sła ła ręcz nie na pi sa ny li - ścik z po dzię ko wa niem i z ocho tą no si to reb ki, z któ ry mi jest fo to gra - fo wa na. Z Pip pa bag wi dy wa na też by ła ma ma księż nej Ka te i Pip py Ca ro le Mid dle ton. Mi ke Hi scock, dy rek tor za rzą dza ją cy fir mą, po wie dział por ta lo wi Da i ly Ma il, że od kąd Pip pa no si ich to reb - ki, wpły wy ze sprze da ży te go mo de - lu wzro sły z 10 tys.fun tów do 500 tys. fun tów mie sięcz nie. Fir ma otwo rzy no wą fa bry kę w In diach, gdzie za trud ni 250 osób, z cze go 100 bę dzie szy ło Pip pa bag. aga pias A NA KO NIEC HISTORIA ZEMSTY Skoń czy ła pra wo, że by wsa dzić do wię zie nia oj czy ma pe do fi la Ti na Ren ton skoń czy ła stu dia praw ni - cze po to, by roz pra wić się z oj czy - mem. Swo je prze ży cia opi sa ła w książ ce. Wię cej na Me tromsn.pl Raul otwiera Kubańczykom granice * Koniec z pozwoleniami na opuszcze nie kra ju i li sta mi z za pro sze - niem z zagranicy. Od dziś Kubańczycy bę dą mo gli opu ścić kraj tyl ko z pasz - portem w ręku. Wchodzi w życie ustawa migracyjna, ogłoszona przez Raula Castro w listopadzie. Władze nadal będą mogły odmówić wydania dokumen tu ze wzglę du na in te res pu blicz - ny. Ogra ni cze nia będą nadal m.in. lekarzy i sportowców. Ale od wie dzić kraj będą mogli emigranci, którzy opuści li kraj w la tach 90., uwa ża ni do tąd za nielegalnych. Warunek, że od ich wyjazdu musiało upłynąć co najmniej 8 lat. Wró cić mo gą tak że ci, któ rzy mie - li mniej niż 16 lat kiedy wyjechali. ab O G Ł O S Z E N I E - B E Z P Ł A T N E RP

5 metro 5 na śniegu i w porftelu Wyjazd na zimowisko jaką polisę kupić dziecku? Wysyłasz dziecko na zimowisko? Policz, czy warto wydać trochę więcej na dobre ubezpieczenie Magda Kłodecka * * Wprawdzie większość dzieci ma standardowy pakiet ubezpieczeniowy, za który rodzice płacili w szkole, ale zazwyczaj nie uwzględnia on wypadku na stoku albo zdarzenia poza granicami Polski, zaś (przy stawce zł rocznie) sumy odszkodowań są niskie. Niezależnie od tego, kto wykupuje ubezpieczenie rodzice czy organizator wyjazdu trzeba dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Standardowy pakiet ubezpieczenia dla wyjeżdżającego na zimowisko dziecka zawiera zwykle ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia za granicą (KLZ to za granicą), niekiedy też assistance oraz kosztów akcji poszukiwawczej i ratowniczej (to najczęściej w górach). Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na zimowisku nie powinno być problemu z odszkodowaniem, jeśli dziecko upadnie na stoku i np. wybije sobie ząb. Przy polisie z sumą gwarantowaną w wysokości 50 tys. zł za każdy wybity ząb ubezpieczyciel wypłaciłby 500 zł, zaś przy 5 tys. zł 50 zł. Specjalne tabele podają, jaki procent górnej sumy dostanie osoba ze złamaną nogą, a jaki z urazem twarzy. Nieco większy kłopot może sprawić ustalenie, czy jazda na snowboardzie to sport ekstremalny, czy nie. Trzeba poszukać takiej oferty, która to jasno precyzuje. W razie wypadku trzeba jak najszybciej zawiadomić zakład ubezpieczeń i wszystko opisać. Trzeba mieć wszystkie dokumenty związane z wypadkiem od lekarzy, z aptek itp. Nie będzie odszkodowania, jeśli jeździło się na nartach po alkoholu. Jeżeli ktoś ma kilka ubezpieczeń NNW (ze szkoły, indywidualne), odszkodowanie należy mu się z każdego z nich. Oprócz tego można też liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy wypadku (np. na źle przygotowanej trasie narciarskiej). Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Powinno obejmować koszty leczenia w przychodni, szpitalu, wydatki na leki, środki opatrunkowe, transport medyczny. Niekiedy w OWU jest zastrzeżenie, że np. nastąpi to dopiero, kiedy pacjent wyda co najmniej 100 euro z własnego portfela. Biuro Rzecznika Ubezpieczonych radzi, żeby wykupić wariant, w którym suma gwarancyjna (czyli to, co płaci ubezpieczyciel) wynosi od 10 tys. do 15 tys. euro. Trzeba też sprawdzić, czy firma ubezpieczeniowa pokryje koszty leczenia automatycznie, czy osoba poszkodowana najpierw będzie musiała wyłożyć własne pieniądze, a dopiero później starać się o ich odzyskanie na podstawie polisy. Każdy kraj Unii ma różne przepisy dotyczące kosztów leczenia. Dlatego oprócz karty EKUZ dodatkowe ubezpieczenie KLZ jest raczej niezbędne. * Więcej na MetroMsn Re wo lu cyj na, zimowa Ro sja na zdję ciach pastora z Ame ryki ANTON ORLOV (2) na śniegu i na lodzie Jak dbać o sprzęt? * Nar ty i de ska snow bo ar do wa mogą słu żyć nam przez la ta, je że li odpo wied nio o nie za dba my w trak cie se zo nu i po nim. Wie le za bie gów moż na zro bić sa me mu Przed wy ja zdem Przed pier wszym uży ciem sprzę tu w se zo nie war to od dać go pod opie kę fachowcom. Za serwis zapłacimy ok. 80 zł, ale to naj wię kszy wy da tek, ja ki nasz cze ka, bo resz tę czyn no ści może my wy ko ny wać na sto ku sa mi. Przed sezonem warto poprosić w serwisie o ostrzenie i smarowanie na gorą co ra dzi Ni kos Lio lios, przed sta - wiciel marki Nidecker w Polsce. Pod czas trans por tu Posiadanie pokrowca na sprzęt to podsta wa, zwłasz cza je śli na miej sce jedzie my au to ka rem al bo po cią giem. Lio lios za u wa ża, że do uszko dzeń sprzętu dochodzi najczęściej właśnie pod czas pod ró ży, bo nie za bez pie - czo ny sprzęt ob i ja się o sie bie i w ten sposób może się zarysować. Odradza odpinanie wiązań, bez problemu razem z nar ta mi zmiesz czą się w pokrowcu. Na sto ku Konserwacji sprzętu na stoku możemy do ko ny wać sa mi, je śli wcześ niej za o pa trzy my się w skle pie ze sprzętem narciarskim w podręczną ostrzałkę (ok. 60 zł) i uni wersalny smar do nart (ok. 60 zł). Czę stot li wość ostrzenia za le ży od wa run ków ja zdy je śli jeździmy po oblodzonej nawierzchni, warto lekko naostrzyć krawędzie pod ko niec każ de go dnia. Przy mięk kim śnie gu nie trze ba te go ro bić, chy ba że przejeżdżając paznokciem po krawędzi nart lub de ski po czu je my, iż jest trochę stępiona. Po skończonej jeździe sprzęt należy zostawić w zamkniętym ogrzewanym pomieszczeniu. Narty albo deskę stawia my pio no wo tak, aby wo da nie spływała po krawędziach. Jeśli położymy sprzęt, kra wę dzie mo gą po kryć się rdzą. Wte dy wy star czy tro chę przytrzeć je papierem ściernym podpowiada Liolios. * Wnu czka pa sto ra od kry ła w piw - ni cy szkla ne slaj dy z wy pra wy dziadka do Ro sji w 1917 r. W 1917 r. pa stor i świe żo upie czo ny ab sol went Uni wersytetu Ya le John Wells Ra hill wy brał się do Ro sji. Trafił w sam śro dek re wo lu cji lu to wej, któ rą uwiecz nił na zdję ciach, a wła ś- ciwie kolorowych, szklanych slajdach. Na po nad 500 zdję ciach zo ba czyć moż na żoł nie rzy ukry wa ją cych się za za śnie żo nym bun krem oraz codzienne życie Rosjan. Fotografie po raz ostatni pokazywane były prawdopodobnie w połowie lat 20. XX wie ku. Zna laz ła je wnu czka pastora, w określeniu ich wartości historycznej pomógł jej bloger i kolekcjo ner fo to gra fii An ton Or lov. Sam Orlov w 100. rocznicę zrobienia zdjęć planuje wyprawę śladami pastora Rahilla, który odwiedził nie tylko Rosję, ale i Chi ny oraz Ja po nię. agapias Po po wro cie do do mu Po skoń czo nym ur lo pie de skę al bo nar ty na le ży po sma ro wać i usta wić pio no wo (naj le piej w po krow cu). Sprzęt po wi nien być prze cho wy wa - ny w temperaturze pokojowej, bo wydłuży jego żywotność. Not. Agata Piasecka na śniegu i u lekarza R E K L A M A 1 RP Pierwsza pomoc przy odmrożeniach * Radzą Sławomir Nawrot i Dorota Ladowska z Medycznego Centrum Szkoleniowego w Gorzowie Wlkp. Objawy odmrożenia Skóra staje się najpierw zaczerwieniona, a później sina, szaroniebieska, w końcu biało-blada, a towarzyszy temu uczucie marznięcia, puchnięcia skóry, swędzenie. O tym, czy mamy do czynienia z odmrożeniem, przekonamy się w ciepłym pomieszczeniu: przy lekkim odmrożeniu i silnym przechłodzeniu poczujemy od razu silny ból, natomiast uwaga! silne odmrożenia nie bolą. A właśnie one grożą nieodwracalnym obumarciem tkanek ciała, zwykle też wdaje się zakażenie. W każdym przypadku trzeba iść do lekarza. Pierwsza pomoc ma zapewnić szybkie przywrócenie krążenia w miejscu dotkniętym odmrożeniem. Co trzeba zrobić koniecznie! zawiadomić pogotowie ratunkowe; przenieść osobę z odmrożeniami do ciepłego pomieszczenia; ułożyć ją w wygodnej pozycji tak, aby odmrożone miejsce nie było uciskane; przy odmrożeniach powierzchownych rozluźnić odzież, rozsznurować buty, zdjąć rękawice, biżuterię etc., by zmniejszyć ucisk i poprawić ukrwienie; odmrożone obszary stopniowo ogrzewać, najlepiej własnym ciepłem (np. zmarznięte dłonie wsunąć pod pachy czy pod kolana); zadbać o dodatkowe okrycie, np. koc lub drugą kurtkę; od mro - żone kończyny zanurzać w wodzie, ale stopniowo: najpierw w temperaturze ok. 30 stopni Celsjusza, docelowo do 36 stopni; wyższa temperatura może spowodować oparzenie!; przykryć jałowym opatrunkiem odmrożone policzki, nos, uszy, a także miejsca pokryte pęcherzami; podawać ciepłe (nie gorące) napoje z dużą zawartością cukru lub miodu. A tego nie robić pod żadnym pozorem! nacierać odmrożonych kończyn śniegiem; przekłuwać pęcherzy; pić alkoholu, ponieważ rozszerza on naczynia krwionośne, co może spowodować przechłodzenie organizmu; palić papierosów, bo nikotyna zwęża naczynia krwionośne. not. ebal Fundacja Dzieci Zdążyć z Pomocą zwraca się z prośbą o pomoc finansową dla Jasia Korzeniowskiego. Jaś urodził się jako wcześniak z ciężką hipotrofią oraz wrodzonym zakażeniem wirusem cytomegali, jest to choroba atakująca centralny układ nerwowy. Dodatkowo u chłopca zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu. Aby chłopczyk mógł się normalnie rozwijać potrzebuje intensywnej rehabilitacji oraz stałej opieki lekarzy specjalistów. Jaś ma zaburzenia odżywiania i jest na specjalnej dziecie. Koszty leczenia i rehabilitacji przekraczają możliwości rodziny, dlatego zwracamy się z prośba o każdą choćby najdrobniejszą wpłatę. Fundacja Dzieci Zdążyć z Pomocą z dopiskiem: na ochronę zdrowia Jasia Korzeniowskiego Dom opieki dla seniorów Nursing Home w Irlandii poszukuje PIELĘGNIAREK Wymagania: Status ukończonego kierunku pielęgniarstwa ogólnego. Posiadanie kwalifikacji do rejestracji w Bord Altranais. Doświadczenie w pielęgniarstwie. Znajomość języka angielskiego: w czytaniu i pisaniu Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w Warszawie, w lutym Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim na adres:

6 6 Człowiekdnia kultura Amerykański reżyser Steven Soderbergh, twórca filmów Seks, kłamstwa i kasety wideo, Erin Brockovich, Traffic czy Ocean s Eleven, laureat Oscara i Złotej Palmy w Cannes, kończy dziś 50 lat. Zrealizował ponad 30 filmów. Najnowszy, thriller Side Effects z Rooney Marą, Jude em Lawem i Catherine Zetą-Jones w obsadzie, będzie miał premierę kinową w tym roku. krót ko i na te mat Co to za tru py w mu ze um? W so bo tę trzy ar tyst ki z nie miec kiej gru py FORT spa ły przez trzy go dzi ny na wy sta wie Ko res pon den cje w Mu ze um Sztu ki ms2 w Ło dzi. Ak cja by ła czę ścią fe sti wa lu per for man ce u MAŁGORZATA KUJAWKA AGENCJA GAZETA MAŁGORZATA KUJAWKA AGENCJA GAZETA MAŁGORZATA KUJAWKA AGENCJA GAZETA MAŁGORZATA KUJAWKA AGENCJA GAZETA Me dal nob low ski Mi ło sza już w Pol sce. Ar chi wum Cze sła wa Mi ło - sza, prze ka za ne w grud niu Bib lio te ce Na ro do wej przez sy na nob li sty, do tar ło już z USA do Pol ski. Osiem skrzyń za - wie ra nie zba da ne jesz cze 103 no tat - ni ki poe ty z lat , ko res pon - den cję, fo to gra fie, do ku men ty pry wat - ne oraz zło ty me dal Na gro dy Nob la. Bez cen ny zbiór zo stał prze ka za ny Bib - lio te ce Na ro do wej na mo cy umo wy za - ku pu pod pi sa nej przez dy rek to ra BN dr. To ma sza Ma kow skie go z sy nem Cze sła wa Mi ło sza, An to nim, dzię ki do - ta cji Mi ni ster stwa Kul tu ry. Dru gie Ży cie Książ ki wiel ka bez - płat na ak cja wy mia ny ksią żek w Kra ko - wie po wra ca! Za chę ce ni suk ce sem ze szło rocz nej edy cji, w któ rej wzię ło udział po nad 3,5 ty sią ca osób, w tym ro ku or ga ni za to rzy pla nu ją 12 od słon, w tym czte ry spe cjal ne (na Tar gach Książ ki i Tar gach Książ ki dla Dzie ci oraz pod czas fe sti wa li: Con ra da i Mi ło - sza). Tra dy cyj nie bę dą spo ty kać się w nie dzie lę o godz. 15 w Pa wi lo nie Wy - spiań skie go (pl. Wszyst kich Świę tych 2). Pier wsza z nich już 16 stycz nia. Su per-ralph * metropatronat pap.gw Od piąt ku w ki nach Ralph De - mol ka, ani mo wa na ko me dia w 3D dla ca łej ro dzi ny od Wal ta Dis ne ya Zwiedzający łódzkie Muzeum Sztuki ms2 czuli się nieco zagubieni obecnością śpiących na podłodze kobiet. Większość nie próbowała nawet dowiedzieć się o co chodzi * Ar tyst ki za snę ły po za ży ciu mi da - zo la mu le ku psy cho tro po we go, któ - re go dzia ła nie na sen ne utrzy mu je się do czte rech go dzin. Dwie z nich po - ło ży ły się na pod ło dze pod ob ra za mi Wit ka ce go, trze cia pod Do ma mi w ogro dzie Wła dy sła wa Strze miń - skie go. Wszyst kie spa ły w płasz - czach i bu tach, nie mia ły ze so bą po - du szek ani okryć Większość zwiedzających nie nawiąza ła żad nej in te rak cji z ar tyst ka mi. Niektórzy przyglądali się im z bliska, jed nak tyl ko jed na oso ba od wa ży ła się dotknąć performerki i uniosła jej rę kę. Ta sa ma oso ba pró bo wa ła na - wią zać kon wer sa cję z ar tyst ką, któ - ra spa ła na ple cach: Dam ci dwie - ście zło tych, je śli po wiesz mi, jak na - zy wa się sto li ca Is lan dii żar to wał mło dy chło pak. Zdecydowana większość osób przyję ła per for man ce ze zdzi wie niem. Gdy zobaczyłam leżące na podłodze dziew czy ny, w pier wszej chwi li się przestraszyłam. Teraz myślę, że to cieka wa ak cja, choć nie je stem pew na, czy do brze ją ro zu miem. Czy cho dzi o traktowanie ludzkiego ciała jako dzieła sztu ki? za sta na wia ła się 19-let nia Kamila. Obok ar ty stek mog ła by stać oso - ba tłu ma czą ca zwie dza ją cym całą ideę per for man ce u, jed nak per for - mer ki chcia ły po zo sta wić wi dzom wol ne po le do in ter pre ta cji mó wi Katarzyna Słoboda, kuratorka Ćwiczeń z (re) pro duk cji. Gru pie FORT za le ża ło na tym, by po ka zać, że per - for man ce nie mu si się wią zać z nad - ak tyw no ścią. Na py ta nie: Czy spa nie mo że być pra - cą? od po wia da Ma gda le na Ziół kow - ska: Tak, podejmują wysiłek, nawet je śli jest on mi mo wol ny. Ich wy si łek ma in ny cha rak ter niż w przy pad ku ich co dzien nej, tej sa mej na wet ak tyw - ności. W przestrzeni sztuki zbliżone gesty znaczą coś innego. Tutaj praca polega na nadawaniu nowych znaczeń różnym czynnościom. Ar tyst ki spa ły przez trzy go dzi ny. Wybudzały się powoli, w kilkuminutowych odstępach. Po przebudzeniu chcia łam za dać im kil ka py tań, jed nak ze względu na działanie leku performer ki by ły nie co oszo ło mio ne i nie - zdolne do rozmowy. Ol ga Szy ma niak, gw Bohaterem filmu jest osiłkowaty Ralph, któ ry na co dzień jest czar nym cha rak - terem w grze komputerowej. Jednak w głę bi du szy Ralph to mi ły i ciep ły fa - cet, ma ją cy po pro stu dość swo jej ro bo - ty, któ ra nie zjed nu je mu przy ja ciół. Pewnego dnia postanawia udowodnić, że on też na da je się na praw dzi we go su - perbohatera. Zdeterminowany wyrusza w mi sję, aby zdo być Me dal Bo ha te - ra. Na swo jej dro dze spot ka bar dzo ener - giczną dziewczynkę Wandelopę która, po dob nie jak on, jest od rzu co na przez spo łecz ność swo jej gry. Gdy oko - liczności zmuszą ich do współpracy, oboje odkryją, że istnieje coś znacznie cen niej sze go niż wszyst kie na gro dy świata: prawdziwa przyjaźń. pcm R E K L A M A także na oświadczenie akceptujemy wszystkie źródła dochodu DLA TAXI I FIRM NA KARCIE PODATKOWEJ REWELACYJNA OFERTA ul. Kondratowicza 25 (I p.) , , KREDYTY BANKOWE zł w 60 minut zł na oświadczenie DLA FIRM - HIPOTEKA - SAMOCHODOWE POZABANKOWE I CHWILÓWKI tel ; Wilcza 11 (10-18); Pożyczki bez BIK. Masz problem w Banku? Dzwoń: Profi Credit NOWA PLATFORMA KREDYTOWA æ GOTÓWKOWY do 100 tys. æ KONSOLIDACYJNY 200 tys. na 120 m-cy, centrum redukcji rat Obniżymy twoje raty miesięczne o połowę æ GOTÓWKA CHWILÓWKA bez BIK. ZAPRASZAMY: Pon.-Pt.: Tel , ul. Żelazna 74 Bezpieczna pożyczka dla przedsiębiorców, kwoty do 100 tyś! Masz własną DZIAŁALNOŚĆ dzwoń GOTÓWKA W 15 MIN. æ GOTÓWKA CHWILÓWKA od 200 zł do 1500 zł. æ POŻYCZKA POZABANKOWA do zł na 48 mieś. æ CZYŚCIMY BIK. ZAPRASZAMY: Pon.-Pt.: Tel , ul. Żelazna Forum jubiler- lombard. Skup: złota, srebra, brylantów, zegarków. Najlepsze ceny w Warszawie. Ekspresowe pożyczki pod zastaw. Pl. Mirowski 12, tel , ul. Marszałkowska 100a (przejście podziemne przy Rotundzie) paw. 9, tel BEZPIECZNY KREDYT!!! 3 pożyczki pozabankowe, chwilówki 3 kredyty na oświadczenie 3 spłata kredytów plus gotówka Warszawa, ul. Ogrodowa 37, tel , Pożyczki bez BIK. Masz problem w Banku? Dzwoń: Profi Credit KRE DY TY bez ZA ŚWIAD CZEŃ o do cho dach akceptowany również dochód z umowyzlecenia, Chwilówki al. Jerozolimskie 44, pok. 229, II p. tel POGOTOWIE KREDYTOWE!!! ODMÓWILI CI? ZADZWOŃ POMOŻEMY!!! KREDYTY TRUDNE PROFESJONALNIE!!! UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50 (WEJŚCIE OD PODWÓRZA) , , Wiele banków w jednym miejscu æ Kredyty Gotówkowe - duża gotówka na mały procent æ Konsolidacyjne - spłata innych kredytów + gotówka od ręki æ Pożyczki Chwilówki - gotówka w 15 minut WARSZAWA, UL. WILEŃSKA 7 TEL , PON.- PT.: WA

7 kultura 7 Big Day na stra ży rock ge ne ra tion Ich przebój W dzień gorącego lata od 20 lat zwyczajowo zapowiada początek wakacji. Ale Big Day nie żyje z samych tantiem. Na początek zimy, po czterech latach milczenia, muzycy nagrali nową płytę Kon rad Woj cie chow ski * me ra.pl W ubiegłym roku przypadło 20-lecie zespołu. Nie było jednak pompatycznej fety. Ania (Zalewska-Ciurapińska) z Marcinem (Ciurapińskim) jak gdyby ni gdy nic pra co wa li w do mu nad nowymi piosenkami. Traktowali to jako niezobowiązujące zajęcie, a nuż coś z tego wyjdzie i wyjdzie płyta, a jeśli prze bój to jesz cze le piej. Od wy da - nia ostatniego albumu Prawie proste piosenki upłynęły cztery lata, jednak bigdayowa para nie czuła na sobie karcącego oddechu zniecierpliwionego wydawcy. Artysta tworzy cały czas, się ga tam, gdzie do tej po ry nie przy - sta wiał ucha. Ko lej na pły ta jest dla nas czymś naturalnym. Skonsolidowaliśmy skład i wró ci liś my na ry nek. Fa ni są zadowoleni. Twierdzą, że to płyta, na którą czekali mówi z nieukrywaną du mą Mar cin. Pe a ce, lo ve and mu sic I ma ku te mu po wo dy. Na sza fa la to zbiór zapadających w pamięć piose nek, z ład ny mi me lo dia mi i bez - pre ten sjo nal ny mi tek sta mi, choć każ da jest in na, mi mo wspól ne go po po we go pier wiast ka. Czte ry ra - zy mi mo brzmi tro chę jak Dy la now - ska bal la da i od sy ła do cza sów, kie - dy uśmiech nię ci hi pi si de fi lo wa li ulicami z gitarami w rękach. Żywsze Nie mów mi jak przy po mi na wiel - ki prze bój The Ro man tics What I Li ke Abo ut You, a de ka den cki Osta t ni stróż cy wi li za cji krze sze roc ko we iskry aż mi ło! MATERIAŁY PRASOWE Mar ci no wi bar dzo bli ska jest mu - zy ka spod zna ku bri tish in va sion oraz słod kie la ta pe a ce, lo ve and mu - sic, kie dy pu bli ka da wa ła się po kro - ić za The Who i ca łą resz tę rock ge - ne ra tion. Słu cha my róż nych rze - czy, ale naj chęt niej rdzen ne go roc - ka z lat 60. Oczy wi ście, jak wszy scy przechodziliśmy fascynację brit-popem, nie mniej sta wia my na pro sty rock n roll. Nie ma my prob le mu z pi - sa niem pio se nek. Po pro stu chwy - tam gi ta rę i gram, a Ania śpie wa wy - jaś nia Mar cin. Tych sen ty men tów Nowa płyta Big Day to fajna popowo- -rockowa mieszanka z sentymentalną nutą z lat 60. w mu zy ce Big Day moż na się do szu - kać wię cej. Mło dzień cza nu ta cią ży Lata temu zespół wykonywał dwie piosen ki Krzysz to fa Klen czo na w Sa li Kongresowej, na specjalnym koncercie poświęconym muzykowi Czerwonych Gi tar. Wy bór padł na Nie licz dni oraz Gdy kie dyś znów za wo łam cię. Z tą ostatnią piosenką wiąże się zabawna anegdota. Na jednym z naszych kon cer tów ktoś krzyk nął: Za- śpiewajcie piosenkę Klenczona. Zagra liś my i już przy nas zo sta ła. Al bum Kalejdoskop poszerzyliśmy o cudzy prze bój. Ale uni kaliśmy ta kich prak - tyk. Zawsze mieliśmy w bród swojego materiału twierdzi wokalista. To praw da, Big Day bar dzo rzad ko cier piał na per ma nen tny brak prze - bojów. Megaprzebój z lat 90. W dzień gorącego lata jest wizytówką grupy, czy mu zy cy chcą, czy wo le li by te go uni k nąć. Nie któ rzy po prze sta li na poznawaniu naszej muzyki po wysłuchaniu W dzień gorącego lata narze ka mój roz mów ca. To obok Prze - strzeni i Mojego znaku najczęściej grana piosenka Big Day. Napisałem ją, ma jąc 17 lat. Du żo cza su upły nę ło, za - nim sobie o niej przypomniałem i wygrze ba łem ją z szuf la dy. To był pa stisz, dodatek do płyty Iluminacja. Sur fing za ko cha nych Sko ro o prze bo jach mo wa, war to wspomnieć o jeszcze jednym, a miano wi cie W świet le i we mgle z psy - cho de licz nym tek stem à la wczes ny Breakout. Od tej piosenki zaczęło się wszyst ko, co do bre. Zes pół nie był tak zna ny jak Hey czy Clo ster kel ler (z któ - rymi razem jeździł w trasy koncertowe), ale dzięki zaproszeniu do telewizji wziął udział w jed nym od cin ku pro - gra mu Ka rie ry, ba rie ry po świę co - nym Zbigniewowi Hołdysowi; były lider Perfectu zarekomendował zespół, a ludzie przed telewizorami zostali zachęceni słowami piosenki, by wyjść bo so na spa cer, wyjść bo so na świat. Teraz Big Day namawia do surfowania na wspól nej fa li. Ale nie ze wszyst - kimi, na Facebooku czy Twitterze, bo nie o surfing internetowy chodzi. Raczej o prywatny, choć międzyludzki. Sło wa na szej fa li nikt nie sły szy trak - tu ją o tym, co in tym ne i pięk ne mię - dzy kobietą a mężczyzną. Zakochani nie zwra ca ją uwa gi na nic po za so bą, oni są ca łym świa tem dla sie bie śpie - szy z interpretacją Marcin. Cała płyta oscy lu je wo kół ludz kich spraw. Ale za - bie ra też głos na te mat koń ca świa ta, któ ry nie nad szedł (patrz Osta t ni stróż cywilizacji albo Dobrze nas pozmienia świat ). I do brze, bo za miast the last day, ma my Big Day. * Wypożyczalnia samochodów A&A AUTO SZYBY LUSTRA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ. Tel BPUrsynów Puławska/Las/Żołny Wynajmę l.handlowy 60 m, koło N. Światu, 9999 netto(w tym wszyst. koszty) OKNA A-Z serwis NAPRAWA PŁYTY G/K-PODDASZA Stolarstwo,wykończ.wnętrz; Zabudowa balkonów , POŻYCZKA POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI (hipoteki) bez przenoszenia własności, bez wymeldowania, bez przedpłat, zgodnie z ustawą Tel Szczegółowe warunki: Pożyczki gotówkowe tel PROTEZY z miękką wyściółką,bezklamrowe, szkieletowe z przyssawkami, korony tanio Super cena, koron. i mostów 450 zł za pkt, promocja na protetykę, Tel Nałogi - NOWOŚĆ! skutecznie AA-Młoda Nastka B5 full AA - NOWE bez zahamowań AG Masaże tylko dla Panów A Jędrna 9 35l prv Bródno; A40ka bez ograniczeń fr A-Z*masaż sama Targówek; CZARUJĄCY MASAŻ PRV DOJRZAŁA MASAZYSTKA Kusząca propozyc.,kameralnie MASAŻ AKTYWNY Masaż Blanka19, Ola21,Viki AG Masaże tylko dla Panów Masaże i nie tylko Mokotów MASAŻE u Beaty 48 lat MASAŻ francuski dojrzała *Masaż i nie tylko u Oli Mokot MASAŻ RELAKS odprężenie MASAŻ-SUPER 120 zł MASAŻYSTKA Kasia Bródno MASAŻ Z MIŁĄ ŁOTYSZKĄ; Masaż z niespodzianką Młodziutka Centrum prv. ; Odprężający masaż szczupłe * puszyste Mokotów Zmysłowe odprężenie Mokotów Dom Opieki RÓŻA Łomianki AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka zaświadczenie Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa auta kupię KAŻDE całe i uszkodzone AAAAA AUTA KAŻDE CAŁE, KASACJA ŻAŚWIADCZENIA AAA AUTOKASACJA GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł ZAŚWIADCZENIE AaaAUTO SKUP WARSZAWA Auta drogie kupię,pilne, AUTOKASACJA samochody osobowe, dostawcze ciężarowe GOTÓWKA AUTO każde KUPIĘ niezależnie od stanu i rocznika, także nieopłacone, sprawne i niesprawne, za GOTÓWKĘ, tel Auto - skup po 1990 r. gotówka KUPIĘ KAŻDE AUTO w każdym stanie również bez opłat. Tel Kupię każde, zwalniam z OC, Kupię samochód, cały, rozbity, do remontu. Szybki dojaazd do klienta. Tel ROZBITE, CAŁE; ANGIELSKI Gocław grup./ind Mokotów 3 pok w zabudowie szeregowej, Chemia nauczyciel matura Wola garaż.również na biuro lub inne Mat-Fiz pedagog dojazd Szczególne trudności w nauce czytania, pisania, liczenia, psycholog Komputerowe , Bezpłatne dla osób +60 lat. KURS NA WÓZKI widłowe. Certyfikat UE. Cena promocyjna. tel KURS NA ŻURAWIE WIEŻOWE KAT. IŻ, cena promocyjna tel pok. balkon Reymonta 282tys BP 49mĂ wł. Warszawa Mokotów BP 51 m 2 2 pok. blisko metra BP Kawalerka 27mĂ Sopot górny Działki nad jeziorem 145km od Warszawy 11 zł/m 2, tel pok. 36 m 2 po rem. meble m 2 nowy blok, tel pok,28m 2,Grzybowska 1400zł, pok. 51mĂ umeblowane, BP 10zł,300/mc PIASECZNO Pokój 20 m 2 bliska Wola Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, A.aKUPIMY każde mieszkanie A Chcesz wynająć od Dziś? Każde mieszkanie wynajmiemy KUPIĘ PILNIE 2-3 pok Pilnie wynajmę każde bez prowizji WYNAJMĘ OD ZARAZ ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie Dojazd gratis, tanio GWARANCJA AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV SONY PHILIPS inne, tanio Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TV SAMSUNG LG SONY PHILIPS inne, tanio AAAAAAAAAAA Naprawa TV Philips, Sony, Grundig Dojazd GRATIS! TANIO Aa Przeprowadzki małe duże ANTENA montaż ; 22/ Lodówek niedrogo ; PRALKĘ LODÓWKĘ AA GIPSY malowanie gwar.vat ABC REMONTY A Glazura rem.kompleksowo T Cyklina Układam Tanio Cyklinowanie, malowanie, tapetowanie, glazura, elektryka, sufity, ściany ELEKTRYKA 24 H Tel.: ELEKTRYK AWARIE itp., Glazura, hydraulika, remonty t Glazura hydr. malowanie; GLAZURA, REMONTY, TEL Gładź, malowanie, zab k-g Malarska gładź, tapeta MALARZ REMONT TANIO MALOWANIE gipsy gwaran. vat Drewno kominkowe AAAAAAA ZNACZKI POCZT aaaaaantykwariat KSIĄŻKI AAAntykwariat,książki,dojazd, aantyki kupię: obrazy platery srebra zegarki militaria porcelana monety brązy Antykwariat ul. Dąbrowskiego , a Monety, odznaki Andersa 18 ANNUM. PL, MONETY, MEDALE, BANKNOTY, ZNACZKI, ZŁOTO, SREBRO. WYCENA-SKUP ANTYKWAR. NUMIZMATY- CZNY 22/ UL.E.PLATER 25 KUPIĘ PŁYTY GRAMOFONOWE i CD JAZZ, ROCK, KLASYKA Tel SKUP złomu (maszyn wraków piecy grzejników i in.)demontaż dojazd SREBRO KUPIĘ bdb CENA TOKARKI frezarki obrabiarki ZŁOM piece kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe, inne. Dojazd ALE SZYBKA GOTÓWKA - nawet 5000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident: dni w tygodniu 7: Chwilówki Pożyczki. Bez BIK Konsolidacja Kredytów do zł, Specjalna oferta dla firm. Prometeusz Kredyty Warszawa, ul. Wolska 68/72 Tel KKUPIĘ książeczkę mieszk, Oddłużenia. Masz Dług? Pomożemy Ci. Pożyczki Pozabankowe. Zadzwoń SPADKI, ZACHOWKI, USŁUGI PRAWNE Tel.: AAAAAAAAA Przeprowadzki, AAAAAAA Przeprowadzki, małe duże, utylizacja mebli, AGD, tel Aaa Przeprowadzki tanio Aa Wyburzę*Wykopię*Wyrównam. Dowóz piachu, czarnoziemu, tel., Przeprowadzki transport Transport-meble AGD inne Transport, przeprowadzki, Transport, przeprowadzki, jeszcze wolne terminy na styczeń. Tanio.Tel: aaa pranie-dywany.pl tapicerki Opróżnianie piwnic strychów garaży wywóz mebli, gruzu, AGD i innych PRANIE DYWANÓW SPRZĄTANIE piwnic, garaży, wywóz gruzu, mebli AGD, śmieci, i inne Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h DOJAZD 0zł SERWIS TANI AAAAAAAA 24h TANI S. KOMPUTEROWY 18zł/h, pisemna gwar., dojazd 0zł Aaaaaaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY DOJAZD I EKSPERTYZA Ozł SKUP KSIĄŻEK SKUP STAROCIE BIBELOTY WA

8 8 kultura kultura w necie Idealny początek Mega świat ła na otwar cie ESK w Marsylii * Ty sią ce lu dzi w we e kend obej - rza ło mar syl ską ina u gu ra cję Eu - ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry. A by ło na co pa trzeć. Pa ra da Świa teł za - pie ra dech w pier siach BORIS HORVAT / AFP Lalkowy domek Hobbita znów podbija sieć TADDIT.COM Do końca roku w Marsylii i całym re gio nie Pro wan sji od bę dzie się 500 wydarzeń kulturalnych jedno z naj wię kszych to ogrom na wy - stawa pokazująca prace artystów, których inspirowało południe Francji. Ale nie za brak nie im prez w ple - ne rze (to waż na część pro gra mu) ani ar ty stów spo za kra ju (to w ra - mach Marsylia-Prowansja przyjmu je świat ). Fran cu ska ESK wspo - minać też będzie Alberta Camusa i wymieniać kulturalne doświadczenia zgodnie z hasłem przewodnim imprezy: Warsztaty Europejsko-Śródziemnomorskie. eb GERARD JULIEN / AFP BORIS HORVAT / AFP * Ame ry kań ska ar tyst ka Mad die Cham bers zbu do wa ła do kład ną re pli - kę do mku Hob bi ta, dba jąc o wszyst - kie de ta le, łącz nie z mi nia tu ro wym je dze niem i wy po sa że niem kuch ni. W go dzin Hob bic ki do mek po wstał już dwa la ta temu, ale jego zdjęcia ponownie stały się hi tem in ter ne tu po tym, jak do kin we - szła pierwsza część trylogii o przychodach Bil ba Bag gin sa (w pier wsze trzy dni od pre mie ry film za ro bił 85 mi lio - nów dolarów). Maddie Chambers od dziecka była fanką twórczości Tolkiena, najpierw przeczytała Hobbita, a potem Władcę pierścieni. Kiedy w czasie studiów na zaliczenie jednych z zajęć musiała wykonać pracę o tytule Znaczenie zabawy, Chambers od razu pomyślała o domu z Shire w wersji dla lalek. Nad jego przygotowaniem artystka spędziła 720 godzin. Przyznaje też, że w pracy nad projektem bardzo przydały jej się umiejętności nabyte podczas malowania figurek Warhammer (dla niewtajemniczonych postaci z gry RPG). Do mku dla la lek nie moż na ku pić, ar tyst ka prze ka za ła go au stra lij skiej fundacji (Fortinbras Proudfoot Esq. Foundation), która promuje czytelnictwo wśród dzie ci. aga pias po daj da lej adop tuj zwie rza ka horoskop Mi chał! Szu ka my Cię! Roz ma wia liś - my o au to bu sie 63 i szu ka niu mę ża. Od je cha łeś 69 w nie zna nym kie run - ku. Dwie dziew czy ny ze Sław kiem z przy stan ku ko ło Zam ku. kon takt: au to bus63za Mam na dzie ję, że ty mi li ter ka mi w ga ze cie spra wię ci przy jem ność. Ko cham cię, żół wi ku. Twój kur czak. PS Prze pra szam, wiesz za co... Pa u li na Dro dzy pod róż ni w kie run ku me - tra Ra tusz Ar se nał, ape lu ję z wiel - ką proś bą, abyście do jeż dżali do me - tra in nym au to bu sem niż 512 z Dwor - ca Wi leń skie go. Jest to je dy ny au to - bus, któ rym mo gę do stać się do szko ły i nie za wsze się w nie go miesz - czę. Po do jeź dzie do me tra jest on cał ko wi cie pu sty, a jest mnó stwo in - nych au to bu sów, któ re na przy stan ku me tro Ra tusz Ar se nał ma ją pęt lę. Dzię ku ję. Mar ty na Po zdro wie nia dla naj sym pa tycz - niej sze go, o znie wa la ją cym uśmie - chu mo tor ni cze go z Wroc ła wia An - drze ja Z. od pani kie row nik z Ma gno - lii. Za pra szam na ma ły shop ping. M Po zdro wion ka dla Syl wii i Ka ro li - ny, stu den tek I ro ku ad mi ni stra cji UWr, za to, że tak dziel nie zno szą mo - je na rze ka nie! S. Po zdra wiam Czar ne go, któ ry ro bi naj lep sze de se ry w War sza wie. Two ja Mysz ka :* Po zdra wiam chło pa ka, któ re go mi - nę łam w pią tek wczes nym po po łud - niem w ba rze Me kong, gdy z nie go wy cho dzi łam. PS Me tro czy tam we wtor ki, czwar tki i piąt ki. Dzię ku je uczci wej oso bie, któ ra 6 stycz nia zna laz ła czar ną to reb kę na ław ce lo do wi ska przy PKi N-ie i od da ła ją do szat ni. Bar dzo dzię ku ję i ży czę sa mych po myśl no ści! Po zdra wiam, szczę śli wa wła ści ciel ka Od dam 4-mie sięcz ne kot ki. Łódź, tel Ser decz ne po zdro wie nia dla naj lep - sze go łódz kie go ba ri sty Adria na z Cof fee He a ven przy Piotr kow skiej. Dzię - ki za pysz ne i pięk nie po da ne car mel ma - chiat to oraz za uśmiech, któ ry ni gdy nie scho dzi Ci z twa rzy. Do brze, że są jesz cze ta kie oso by jak Ty. G Ser decz nie po zdra wiam Ma gda le nę, któ ra uwiel bia my lić gra na ty z pi ta cha ją. Ma rzen ka Zna le zio no sznur ko wą bran so let kę 3 stycz nia w au to bu sie li nii 520. Ma dwie za wiesz ki, na jed nej jest wy gra - we ro wa ne imię chło pa ka, kon takt: na ta - il.com Po zdra wiam Jo lan tę, któ ra z wiel kim uśmie chem na twa rzy i za do wo le niem ob słu gi wa ła mnie w re sta u ra cji w cen - trum Ka to wi c. Wy ko nu jesz bar dzo do brze swo je obo wiąz ki. Gra tu lu ję do bre go i rze - tel ne go pra cow ni ka, Panie Ka mi lu. Po - zdra wiam, za do wo lo na klien tka Dla upar te go an gli sty by Two je po - sta no wie nie no wo rocz ne do ty czą ce prac do mo wych mia ło tro chę dłuż szy ter min waż no ści. Po zdra wiam, D Wszyst kie go naj lep sze go, du żo orze - chów ży czy oio Po szu ku ję Bar to sza, lat 34, Po znań, pro te tyk. Czy tasz to? Znasz ta kie go Bar - tka? Na pisz: znaj te ria.pl Za gi nął dzie cię cy apa rat słu cho wy w pią tek ( r.) w oko li cy przy - chod ni przy uli cy Kol ber ga 7 w So po cie. Był przy mo co wa ny do ciem nej opa ski na gło wę (na opa sce był zna czek Ni ke). Oso - bę, któ ra go od na laz ła, pro szę o kon takt te le fo nicz ny: Chcesz ogłosić coś światu, oddać niepotrzebną kanapę albo pozdrowić babcię? pisz: Ma leń ka su nia. Przy gar nij ją! Ma lut ka zo sta ła po rzu co na na ul. Ko tar biń skie go w Mal bor ku. Su nia ma oko ło 6 ty god ni, jest więc w wie ku, w ja kim za zwy czaj za bie ra się szcze nię ta od mat ki. Zo - sta ła już odro ba czo na, od pchlo na i ma za ło żo ną ksią że czkę zdro wia. Jeśli jesteś zainteresowan any adopcją, skontaktuj się ze Stowarzyszeniem REKS: tel albo z Agatą: Wil ga szyb ka jak wiatr, o oczach dzi - kie go pta ka, grzecz - niut ka jak mysz ka pod miot łą. To oko ło rocz na su nia. Zo sta ła zna le zio na na wiej skiej dro dze trzy mie - sią ce te mu. Wy ro sła na pięk ne go, smu - kłe go psa śred niej wiel ko ści. Ma jas ne, bur szty no we oczy pta ka, ser ce sza re go wil ka, a w nim... ty le mi ło ści do czło wie - ka, ile tyl ko się mie ści! Nie bru dzi, cho - dzi przy no dze, uwiel bia się ba wić. W sprawie ogłoszenia proszę kontaktować ać się: tel , Warszawa Pier ścio nek to nieprzypadkowe imię. Wzię ło się od de li kat nej bia łej ob rą czki na koń cu sza re go ogon ka. Ale ki cio nie mógł na zy wać się Ob rą czek, więc zo stał Pier ścion kiem. To mło dy, 2-let ni ko cu rek o bia łym fu ter ku i sza rych plam kach na grzbie cie i łeb ku. Cze ka na spo koj ny i wy ro zu mia ły dom, któ ry po ko - cha je go przy mil ne spoj rze nie. Trans port do no we go ko cha ją ce go do - mu nie bę dzie prob le mem. Kon takt w spra wie adop cji: tel , e-ma il: ala.ma kow War sza wa Wię cej zwie rza ków: ca fe a ni mal.pl BA RAN Mo żesz po czuć się prze mę czo ny, roz ko ja rzo ny i za po mi nać dziś o waż nych spot ka niach. Bądź bar dzo ostroż - ny za kie row ni cą oraz pod czas ewen tu al ne - go upra wia nia spor tu. BYK Ra czej nie bę dziesz mieć po wo du do na rze ka nia, ale ogól na au ra te - go dnia nie bę dzie zbyt sym pa tycz na. Uwa - żaj na lu dzi krę ta czy, oszu stów, kłam ców. Bę - dą chcie li Ci za my dlić oczy. BLIŹ NIĘ TA Mo żesz dziś być zmu szo ny do wy ko na nia za dań czy wy bra nia się w miej sce, któ re go bar dzo nie lu bisz. Wie - czo rem gro zi Ci znie chę ce nie i spa dek ener - gii ży cio wej. RAK Prze de wszyst kim bę dzie Ci sprzy ja ła świet na for ma in te lek tu al na wy - ko rzy staj to! Po za tym, jest to do bry dzień na za ła twia nie wszel kich spraw urzę do wych czy fi nan so wych. LEW Za cho waj się z kla są, je - śli w ja kimś spo rze oka żesz się po ko na ny. Nie pró buj z te go po wo du wy ży wać się na swo ich bli skich czy do mow ni kach, bo tyl ko po gor szysz swo ją sy tu a cję. PAN NA Za pew ne spę dzisz ten dzień bar dzo pra co wi cie. Oso by z Two je go oto cze nia mo gą się zbun to wać prze ciw ko pro - po zy cjom, ja kie nie któ rym bę dziesz chcieć na rzu cić. odpręż się WA GA Dzień le ni stwa. Nie lu bię po nie dział ku to ener gia, ja ka bę dzie Ci to wa rzy szy ła. Czym prę dzej sta raj się zro - bić to, co na le ży, i ucie kaj pod do mo we pie - le sze. SKOR PION Dziś bę dziesz bar - dzo emo cjo nal ny. Z by le po wo du mo że zro bić Ci się przy kro. Nie chęt nie bę dziesz roz ma wiał z ludź mi, ra czej ukry jesz swo je emo cje. STRZE LEC Mę czyć i de ner wo - wać mo gą Cię ja kieś nie jas ne spra wy czy spóź nie nia in nych lu dzi. Nie wy klu czo ne, że mo że dojść do ostrych po ty czek słow nych. KO ZIO RO ŻEC Uwa żaj, by nie prze bie rać mia ry w spra wia niu so bie przy jem - no ści. Nie trać gło wy, gdy w skle pie na tra fisz na wy jąt ko wą pro mo cję, bo ju tro mo żesz ża - ło wać. WOD NIK Dziś mo żesz czuć osła bie nie i brak wer wy, aczkol wiek już po po - łud niu po pra wa sa mo po czu cia, a to za spra - wą sym pa tycz nej roz mo wy te le fo nicz nej. RY BY Dziś bę dziesz się czuć atrak cyj nie i kom pe ten tnie. Z przy jem no ścią swo im po god nym na stro jem bę dziesz się dzie li ła, Ry bo, z in ny mi. Poznaj szczegóły przepowiedni Wyślij SMS o treści METRO na numer (2,46 zł z VAT) 1 RP

9 Praca i Edukacja 9 w każdy poniedziałek Fa ce bo ok znaj dzie ci pra cę Zamiast wertować ogłoszenia, czytasz newsy i przeglądasz profile znajomych? Połącz przyjemne z pożytecznym. W Stanach aż dwie trzecie firm zagląda na Facebooka w poszukiwaniu talentów, a 7 na 10 szefów zatrudniło pracownika przez serwis społecznościowy Łu kasz Ostrusz ka * Ry nek pra cy nie jest spe cjal nie ła ska - wy dla mło dych. A nie ste ty wszyst ko wska zu je na to, że ła twiej nie bę dzie. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Ka dra mi twier dzi, że je śli w 2013 r. bez - ro bo cie w Pol sce pod sko czy moc no po nad 13 proc., to wśród ab sol wen tów do bi je wte dy do pro gu 30 proc. Z Me ga pa ne lu, naj no wsze go ba da - nia PBI i fir my Ge mius, wy ni ka nato - miast, że z portalu społecznościowego Facebook korzysta w naszym kraju na wet po wy żej 13 mi lio nów osób. Co ma jed no do dru gie go i jak po łą - czyć te licz by? Spró bu je my, bo z Facebookiem można podobno znaleźć pra cę. Anal fa be ta gor szy od im pre zo wi cza Rok 2013 mo że być ro kiem wzra sta ją - ce go bez ro bo cia, ale mo że też być cza - sem, w któ rym mło dzi się obu dzą i wy - korzystają swój atut, czyli zafascynowanie mediami społecznościowymi i obycie z nimi. Firma Jobvite, producent oprogramowania do rekrutacji, podała niedawno wyniki ankiety, z której wy ni ka, że aż dwie trze cie ame ry - 30 proc. do tego poziomu może wzrosnąć w tym roku bezrobocie wśród absolwentów według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami kańskich firm zagląda na Facebooka w poszukiwaniu młodych talentów. Au to rzy an kie ty prze py ta li po nad tysiąc specjalistów od HR. Najwięcej respondentów przyznało, że przegląda jąc pro fi le kan dy da tów, po zy tyw - nie reaguje na informacje o członkostwie w or ga ni za cjach za wo do wych al bo wo lon ta ria cie. Od stra sza ły od - nie sie nia do uży wa nia nar ko ty ków, posty o charakterze seksualnym i wulga ryz my. Co cie ka we, wię cej ba da - nych negatywnie reagowało na błędy w pi sow ni po ten cjal nych pra cow ni - ków niż na wzmian ki o spo ży ciu al - koholu w ich wpisach. Okazało się też, że na wet 7 na 10 pra co daw ców za trud - niło kandydata przez portal społecznościowy. Wnio sek le piej być grzecz nym i po - prawnie pisać na Facebooku. Polscy spe cja li ści od HR co praw da jesz cze nie uży wa ją so cial me diów w tym stop - niu, ale pew nie bę dą go nić ko le gów zza oceanu. Po nad 2,3 mln ofert Facebook sam zresztą odpowiada na potrzeby osób szukających sposobów rozwoju kariery albo po prostu jakiejkol wiek pra cy. W li sto pa dzie ogło sił partnerstwo z największymi amerykań ski mi por ta la mi ka rie ro wy mi i stwo rzył plat for mę z ofer ta mi pra - cy. Obec nie w ba zie jest już po nad 2,3 mi lio na ofert z róż nych branż. Użytkownicy mogą oczywiście dzielić się nimi i prze sy łać je da lej. Wi docz nie ktoś ze świ ty Mar ka Zuc ker ber ga zro zu miał, że mi liard użytkowników na całym świecie to całkiem spora liczba pośredników. Coś dla sze fa i coś dla zna jo mych Żeby nasza obecność w mediach społecznościowych okazała się atutem na rynku pracy, a nie czasem straconym na bezrobociu, musimy pamiętać o kilku zasadach. Oto trzy najważniejsze, które mogą pomóc zainteresować praco daw cę, a w każ dym ra zie go nie od - straszą. Przeanalizuj to, co mówi o tobie profil na Facebooku. Czasem przeczytanie wpi sów sprzed ro ku mo że spra - wić, że za pło niesz ze wsty du. Je śli masz niezabezpieczony profil, wszystkie in for ma cje są do stęp ne dla osób zajmujących się rekrutacją, do których właśnie trafiło twoje CV. Najważniejsze jest bycie autentycznym. Gdy podczas rozmowy kwalifikacyjnej opowiadamy o tym, że praca jest dla nas naj waż niej sza i że nie ba wi my się przed ukoń cze niem pra cy, a na na - szym koncie na Facebooku widać wyłącznie fotki z imprez i ciekawe, pisane pod wpły wem po sty, to z pew no ścią osobie sprawdzającej nas w mediach społecznościowych zapali się czerwona lampka przestrzega Anna Robotycka z faceaddicted, agencji, która prowadziła kampanie reklamowe w mediach społecznościowych dla Coca-Coli, Eurosportu czy Burger Kinga. Słowem, warto pobawić się opcjami usta wień pry wat no ści i za dbać, by przy szły pra co daw ca wi dział to, co chce my, by wi dział, a nie to, co jest przeznaczone dla bliskich i zaufanych znajomych. X wie od Y, że jest zajęcie dla cie bie Potraktuj media społecznościowe nie tylko jako platformę spotkań z przyja ciół mi, ale tak że moż li wość roz wi - nię cia sie ci kon tak tów przy dat nych w ka rie rze. Cza sem moż na zna leźć pra cę, gdy oka zu je się, że fir ma, w któ - rej pracuje znajomy, szuka kogoś z twoimi kompetencjami. Ta ką sieć re la cji wy ko rzy stu je pol - ski startup Absolvent.pl, z którego według jego właścicieli korzysta obecnie już 800 tys. mło dych Po la ków. Ser wis przekształca znajomych z Facebooka w sieć kontaktów przydatnych w poszukiwaniu pracy, ale jak twierdzą jego twór cy, po ma ga do trzeć tak że do znajomych znajomych, dzięki czemu nasza sieć potencjalnych źródeł informacji o ofertach pracy rośnie. Po rejestracji portal pobiera automatycznie z Facebooka dane potrzebne do stwo rze nia pro fi lu za wo do we go, czyli wykształcenie, miejsce zamieszkania itp. Resztę można dopisywać same mu. Ofert pra cy też moż na szu kać samodzielnie przez sieć kontaktów albo dzięki algorytmowi, który przesyła oferty dopasowane do danego profilu. cd * 10 O G Ł O S Z E N I A D R O B N E 1 WA AA Firma zatrudni absolwentów szkół średnich i studentów zaocznych. Szkolimy 1800 zł/m-c. Praca od zaraz 22/ Administracja, handel, magazyn-młodych. Warszawa Praga Południe Biurowa,dodatkowa, studenci i pracujący Tel.: , , Młodą do prowadzenia biura Solidną do pracy biurowej 22/ tyg. Duża sieć Handlowa zatrudni młode osoby. Pełen etat Brygady murarzy, tynkarzy gipsowych, elewacyjne , ELEKTRYKÓW z uprawnieniami, na budowę , kontakt w godz.8-16 Pracownika do prac ogólnobudowlanych ( G/K, malowanie) bez nałogów. Tel. : Apteka w Ząbkach zatrudni Magistra farmacji na 1/ 2 etatu, tel CURKIERNIA TARGOWA 18 ZATRUDNI CUKIERNIKA Kucharza samodzielnego z bardzo dobrą znajomością kuchni polskiej zatrudnię. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia Zgłoszenia osobiste : ul. Batorego 8. lub Tel PIZZERIA OD ZARAZ PIZZERA Tel.: RADISSON BLU CENTRUM HOTEL w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: Pokojowa Wymagania: - dobry stan zdrowia, - umiejętność pracy w zespole. - aktualna książeczka badań SANEPID Praca na umowę zlecenie. Aplikacje proszę nadsyłać na adres: Informacje pod tel.: Zatrudnię SPECJALISTĘ DS. KADR I PŁAC. Wymagane doświadczenie, wskazana znajomość CDN XL. Umowa na zastępstwo z możliwością przedłużenia. Oferty: ANKIETERÓW TELEFONICZNYCH poszukuje Firma TNS Polska Tel.: , Mokotów KIEROWCA C+E, TRANSPORT MIĘDZY- NARODOWY - EUROPA ZACHODNIA - ROSJA. GRÓJEC Łomianki. PRACA W MAGAZYNIE w godz zł/h, Tel PKS Grodzisk Maz ul. Chełmońskiego 33 tel zatrudni mechaników samochodowych oraz elektryków-elektroników samochodowych. Praca w Grodzisku Maz lub w Warszawie. Możliwość pracy dla zainteresowanych również w weekendy. Radzymin.Operator wózka widłowego z umiarkowanym orzeczeniem,tel Zatrudnię MAGAZYNIERA ze znajomością programu WF MAG; praca W-wa Zakręt. Oferty: tel Zatrudnimy osoby do rozdawania gazety METRO. Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 314, Warszawa. tel.: , kom Pielęgniarka - Asystentka stomatologiczna (może być emeryt) do pracy w gab.stomatologicznym w godz 9-13 Pr.Płd, tel., DO PROWADZENIA SZKOŁY Nauczycielkę mat-fiz 1/2 etat Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zatrudni NEUROLOGOPEDĘ NA 3 DNI W TYGODNIU POPOłUDNIU. STUDENTCE ZAOCZNEJ JAKO LEKTO- ROWI ANG., KWALIFIKACJE, DZIECI L Spółka zarządzająca nieruchomościami nawiąże współpracę w celu pozyskania obiektów wspólnotowych i komercyjnych wynagrodzenie prowizyjne kontakt: AAAAAAAA Pracowników ochrony z licencją i bez licencji na obiekt logistyczno magazynowy Młochów k. Nadarzyna. Tel AAAAAA z licencją Pass ok. Błonia system 12 godzinny umowa o pracę, stawka 7 zł netto AAAAa z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny stopień, Zaborów, Wiktorów 24/ Aaaa Ochrona z doświadczeniem jako Dowódca Zmiany oraz Koordynator Obiektu. Praca Warszawa Żoliborz AGENCJA OCHRONY zatrudni PRACOWNIKÓW Z LICENCJĄ. Stawka 7zł/h. Tel: Agencja Ochrony zatrudni Pracowników ochrony bez licencji, tel.: Agencja Ochrony zatrudni w ochronie emerytów/rencistów. Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo. Tel. 22/ Do OCHRONY. Warszawa i okolice. Tel.: (22) Do ochrony z licencją-wilanów EMERYTÓW I RENCISTÓW DO OCHRONY, Tel Kurs LICENCJA ochrony(pof) OCHRONA - OBIEKTY PRAGA POŁUDNIE PRACA W OCHRONIE - MOKOTÓW stawki od 5,50-7,00 zł netto MILE WIDZIANI PANOWIE DO 50 r.ż. tel KUPIĘ książeczkę mieszk Aktualnie zatrudnimy panów do obsługi linii produkcyjnej w Woli Mrokowskiej (trasa wylotowa na Grójec) tel Drukarnia zatrudni krajacza-introligatora, tel w godz Spawaczy TIG oraz ślusarzy praca stała w firmie z tradycjami,balustrady, schody, lekkie konstrukcje, ogrodzenia ul.połczyńska/ Poznańska, tel: ; 22/ Stolarz z doświadczeniem, stopnie, poręcze, drewno masywne, ul.połczyńska/ Poznańska tel , EKSPEDIENTKĘ do sklepu spożywczego przyjmę, Komorów, tel.: Ekspedientki - Mięsny. Ursynów KASJERÓW, stoisko mięsne. Doświadczenie. Warszawa. Tel MEDSERWIS.PL poszukuje do działu HANDLOWEGO/MARKETINGU CV na adres: Sklepy Spożywcze zatrudnią kierowników. Warszawa. Specjalistów sprzedaży do agencji reklamowej. podstawa + prowizja + premia Specjalistów sprzedaży do Wydawnictwa Reklamowego Podstawa + prowizja + premia. Sprzedaż bezpośrednia kosmetyków, duże zarobki. Tel Dynamicznie rozwijająca się firma farmaceutyczna Nobilus Ent w Jabłonnie zatrudni chemika analityka Wymagane wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne, znajomość HPLC, GC. Oferujemy pracę w miłym, młodym zespole, możliwość rozwoju zawodowego. CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Firma NC ART zatrudni inżyniera/ konstruktora,absolw. studiów technicz.miejsce pracy Sękocin Stary.CV na: Poszukujemy Kandydatów na stanowisko PRZEDSTAWICIELI FINANSOWO-UBEZP. Z możliwością rozwoju Tel: UBEZPIECZENIA WIEK FRYZJERKĘ, UCZENNICĘ FRYZJERKĘ,umowa o pracę, bdb warunki stała pensja + %. Tel: KOSMETYCZKĘ do salonu, bdb warunki, umowa, stała pensja + % Tel MANIKIURZYSTKĘ / STYLISTKĘ PAZNOKCI, bdb warunki, umowa o pracę, stała pensja + %. Tel.: A Zatrudnimy DO SPRZĄTANIA ( II grupa) z umiarkowaną niepełnosprawnością. Praca w Warszawie. Oferujemy: Etat, premia, refundacja zakupu leków, ryczałt na dojazdy do pracy.tel , ; W-wa, ul. Czerniakowska 71, I piętro pok. nr 115 Do sprzątania osiedla tylko z dośw. (chętnie mężczyzn). Wilanów, Żoliborz Tel FIRMA ZATRUDNI CHĘTNIE MĘŻCZYZN DO SPRZĄTANIA. Tel.: Zatrudnimy OSOBY DO SPRZĄTANIA w Warszawie. Kontakt pod nr tel. /22/ Zatrudnimy pana do sprzątania terenu zewnętrznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Kontakt pod nr tel. /22/ Atrakcyjna praca dodatkowa w godzinach wieczornych. Wynagrodzenie 1850 zł. Pref. wiek min.25 lat CV na adres: HOSTESSY-DUŻE ZAROBKI KKUPIĘ książeczkę mieszk Masażystki (80 dla Ciebie) Masażystki, dobre warunki, Masażystki,dobre warunki Otwórz własną firmę - doradztwo i szkolenia dla przedsiębiorców ; KIEROWCA C+E Duża firma medialna w Polsce poszukuje kandydatek i kandydatów do pracy na stanowisku: KONSULTANT DS. KLIENTÓW AGENCYJNYCH miejsce pracy: Warszawa kod ref.: SP/WY Jeśli: n masz doświadczenie w aktywnej sprzedaży i współpracy z domami mediowymi oraz agencjami reklamowymi, n potrafisz zidentyfikować potrzeby Klientów oraz rozwijać ich potencjał, n odnajdujesz się w pracy, która wymaga od Ciebie samodzielności i kreatywności, n oraz z łatwością przychodzi Ci budowanie długofalowych relacji biznesowych, Dołącz do nas! Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: n aktywną sprzedaż powierzchni reklamowej i projektów specjalnych dla domów mediowych oraz agencji reklamowych, n nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych, n negocjowanie warunków współpracy, n przygotowywanie ofert i prezentacji zgodnie z potrzebami Klientów. OFERUJEMY: n umowę o pracę, n dodatkowe świadczenia (pakiet medyczny i sportowy), n możliwość zdobycia rozległego doświadczenia, n interesującą, pełną wyzwań pracę w młodym zespole. Ofertę zawierającą CV i list motywacyjny, wraz z kodem ref.: SP/WY w tytule a, prosimy o przesłanie na adres: Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

10 10 Praca i Edukacja AGH oświeci Kraków? Kryzys nakłania do przełomowych inwestycji, a uczelnia ma pomysł, jak regulacją LED-owego oświetlenia obniżać rachunki za oświetlanie miasta. Gra jest warta świeczki, idzie o 10 mln zł oszczędności na rok * Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, który czuwa nad zasilaniem krakowskich latarń, w 2012 wydał na ich utrzymanie (konserwację, naprawę, wymianę świetlówek i żarówek) 3,8 mln zł. Rachunki za prąd potrzebny do oświetlenia miasta wynoszą 17,5 mln zł. Mia sto ma dziś 66 tys. latarń. ZIKiT montuje więc regulatory napięcia, które w środku nocy zmniejszają zużycie prądu, i szuka pomysłów na oszczędzanie. Ciemno na pustej ulicy Urzędnicy ZIKiT-u spotkali się niedawno z naukowcami Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Inżynierowie na infrastrukturze miejskiej chcą testować najnowsze rozwiązania zarządzania oświetleniem. System, któr E ry przygotowują, pozwalałby na przygaszanie lub wyłączanie światła w częściach miasta, gdzie w danym momencie nie ma pieszych i samochodów. Lampy włączałyby się po uzyskaniu sygnału, że na ulicy ktoś się pojawia. W ten sposób zużycie prądu spadłoby od kilku do kilkudziesięciu procent. Obecnie naukowcy są w fazie projektowania systemu, jego funkcje testują w miasteczku AGH. Zapewniają, że do przemysłowego użytku mógłby wejść najdalej za półtora roku. szał kowski oraz kon cern Ge ne ral Electric. Rozwiązanie umożliwia dynamiczne ste rowa nie oświet le niem ty pu LED. Zależnie od natężenia ruchu aut czy pieszych lampy przygasają. Przy tradycyjnym źródle światła nie byłoby to opłacalne. Żarówki włączane i wyłączane z dużą częstotliwością szybko się zużywają. Przy rozruchu zużywają też większą ilość energii niż LED. Oszczędności przy starym typie lamp nie byłyby wielkie wyjaśnia prowadzący projekt prof. Leszek Kotulski, szef katedry informatyki stosowanej na AGH. System przygotowywany w katedrze prof. Kotulskiego będzie bazował na danych pochodzących zkamer, czujników ruchu czy pętli indukcyjnych umieszczonych w jezdni. Część tej infrastruktury istnieje. Możliwa jest integracja tych da- Potrzebna sala ćwiczeń Pracownicy Akademii przygotowują systemy sztucznej inteligencji, które sterowałyby oświetleniem miejskim, a nawet tym w publicznych budynkach w ramach programu Green AGH Campus. Wszystko dofinansowuje ze środków unijnych urząd mark L A nych. Na ich podstawie system będzie sterował oświetleniem mówi profesor. Naukowcy testują już system na terenie miasteczka AGH. Włączenie systemu do części sieci miejskiej umożliwiłoby testy na żywym organizmie. Kiedy ta faza się zakończy, system będzie gotowy do wprowadzenia w całym mieście. Przeszkody możemy napotkać co naj wy żej in te lek tu al ne. Wła dze uczelni mocno stawiają na ten projekt, więc problemów formalnych mieć nie będziemy zapewnia prof. Kotulski. SOWA plus LED plus AGH równa się oszczędności W grudniu pojawiła się jeszcze jedna szansa na oszczędności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zdecydował o uruchomieniu programu M SOWA dofinansowania modernizacji miejskich systemów oświetlenia. Kraków mógłby się starać o 15 mln zł bezzwrotnej dotacji i 18,5 mln zł taniej pożyczki na montaż oświetlenia LED w latarniach. Za takie pieniądze można zaś wymienić jedną czwartą kra kowskich la tar ni na LED-owe. Szacujemy, że inwestycja zwróciłaby się po trzech latach mówi Michał Pyclik z ZIKiT. Wymiana wszystkich żarówek na LED-owe przyniosłaby 8-9 mln zł oszczęd no ści; wy mia na oświet le nia w programie SOWA dałaby zaś od 2 do 3 mln zł oszczędności rocznie. Gdyby nałożyć na to funkcjonowanie systemu przygotowanego przez AGH oraz zakup grupowy, oszczędności na oświetleniu całego miasta z pewnością przekroczyłyby 10 mln zł. Bartosz Piłat, gw A dokończenie * 9 A o LinkedIn pamiętałeś? Wprawdzie Facebook to najpopularniejszy portal społecznościowy na świecie i w Polsce, ale niejedyny, który może pomóc znaleźć pracę. Wielu pracodawców wyszukuje interesujących kandydatów i po prostu się z nimi kontaktuje za pośrednictwem GoldenLine czy LinkedIn, kiedy pojawia się odpowiednia oferta pracy mówi Anna Mikulska, partner w MJCC Em ployer Bran ding Consultants, agencji działającej na rynku employer brandingu, czyli pomagającej firmom zadbać o wizerunek dobrego pracodawcy. LinkedIn to największy na świecie portal społecznościowy dla profesjonalistów, z którego korzysta obecnie blisko 190 milionów osób na świecie. W przeciwieństwie do Facebooka albo Twittera na LinkedIn życie toczy się wokół doniesień z życia zawodowego. Najważniejsze jest budowanie sieci znajomości, w której są nie tylko byli i aktualni współpracownicy, ale także osoby, z którymi po prostu robiło się jakieś interesy. Polskim odpowiednikiem portalu jest GoldenLine SZUKASZ PRACY, ALE CIĄGLE MASZ POD GÓRKĘ? Stowarzyszenie Od-Do zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie: DDA bierze los we własne ręce współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanym od r. do r. Zapraszamy Cię do projektu, jeśli: jesteś w wieku lat i wywodzisz się ze środowiska ubogiego lub zagrożonego dysfunkcją społeczną, zwłaszcza z problemem alkoholowym, a jednocześnie: masz wrażenie, że stoisz w miejscu i nie wiesz, jak to zmienić brak Ci pomysłu, zapału, umiejętności, by aktywnie kreować swoje życie uważasz, że brak Ci wystarczających kwalifikacji, by dostać i utrzymać wymarzoną pracę mieszkasz w Warszawie lub woj. mazowieckim Proponujemy Ci: indywidualne doradztwo zawodowe poradnictwo psychologiczne grupę wsparcia treningi interpersonalne oraz umiejętności psychospołecznych (autoprezentacji, trening twórczego myślenia i działania) warsztaty poszukiwania pracy podniesienie kwalifikacji i nabycie praktyki poprzez staże i kursy zawodowe usługi asystenckie Przyjdź do nas: Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II Zadzwoń: Zajrzyj na stronę: Zgłoszenia do IV ostatniego już cyklu przyjmujemy do końca stycznia 2013 roku (oferujemy 16 nieodpłatnych miejsc) Wpisz się szefowi na wallu Jest na polskim rynku grupa firm, które do działań w mediach społeczno ściowych pod cho dzą w spo sób strategiczny i starają się z kandydatami prowadzić prawdziwy dialog: pokazują firmę mniej formalnie niż np. na stronie karierowej, dzielą się informacjami o bieżących wydarzeniach i rekrutacji, starają się lepiej poznać grupę docelową i jej potrzeby podkreśla Anna Mikulska. W ten sposób działa np. producent słodyczy, koncern Mars, który założył na Facebooku stronę Ludzie z Marsa, albo Nutricia, producent pożywienia dla dzieci i niemowląt, ze stroną dla pracowników NUTRIsfera. Pracodawcy uczą się więc korzystać z dobrodziejstw portali społecznościowych. Szkoda byłoby nie spróbować dobrze się im pokazać.* Połowa osób odpowiedzialnych za rekrutację zagląda na Twittera, a prawie wszyscy na LinkedIn DDA bierze los we własne ręce Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 WA

11 11 Newsdnia Pol ska wy gra ła w so bo tę w pier wszym me czu MŚ w pił ce ręcz nej z Bia ło ru sią 24:22 (14:9). Wgru pie C jest na ra zie trze cia. Dziś o zmie rzy się z Ara bią Sa u dyj ską. Trans mi sja w TVP 2 i TVP Sport. Re la cja na ży wo na Sport.pl. sport Rad wań ska ata ku je Szle ma Azarenka miała problem z paznokciem, Szarapowa z obojczykiem. Grały mało, nikt nie przetestował ich formy. Z Sereną Williams Po lka mo że zde rzyć się do pie ro w fi na le. Z in ny mi wy gry wa osta t nio, jak chce Ja kub Cia stoń * Minionej nocy w Melbourne zaczął się Au stra lian Open, pier wszy w ro ku tur niej wiel kosz le mo wy. Jed ną z fa - wo ry tek jest Agniesz ka Rad wań ska czwarta rakieta świata, rewelacja sezonu, triumfatorka otwierających sezon turniejów w Auckland i Sydney. Wygrała dziewięć spotkań z rzędu, nie od da ła ani se ta. Czu ję się świet nie przygotowana, nie jestem zmęczona, w czo łów ce je stem od lat, mo że na stał mój czas mó wi ła w Syd ney, gdzie roz - biła w finale Słowaczkę Dominikę Cibulkovą 6:0, 6:0. Pierwszy mecz w Melbourne zagrała już dziś nad ra nem z Bo ja ną Bo bu - sić, 307. w rankingu WTA Australijką (wy nik znaj dziesz na Sport.pl). Je śli nie zda rzy ło się nie szczę ście, w II run - dzie zmierzy się w środę z Holenderką Aran txą Rus lub Ru mun ką Iri ną- Camelią Begu. Step hen Ti gnor, ame ry kań ski eks - pert prestiżowego portalu Tennis.com, oce nia jąc dra bin kę, na pi sał, że Rad - wańska dojdzie do finału. Przewiduje, że Po lka na dal bę dzie bić ni żej no - towane rywalki, by w ćwierćfinale tak jak nie daw no w Syd ney roz pra wić się z Chin ką Na Li (nr 6), a w pół fi na le z Marią Szarapową (3). Rosjanka w tym roku nie rozegrała jeszcze ani jednego spotkania, leczyła kon tu zję oboj czy ka. Osta t nio zaj - muje się przede wszystkim interesami po zas por to wy mi, m.in. pro mu je mar kę sło dy czy Su gar po va. Ame ry - ka nin nie wie rzy w jej for mę, uwa ża jed nak, że w fi na le, jak przed ro kiem, zatriumfuje Viktoria Azarenka, liderka rankingu WTA. Białorusinka też ma jednak problemy. W Brisbane została wygwizdana, bo wy co fa ła się na 30 min przed pół - finałem z Sereną Williams. Zasłoniła się urazem paznokcia w dużym palcu u no gi, któ ry po noć wra stał do we - DANIEL MUNOZ / REUTERS Agniesz ka Rad wań ska pod czas fi na łu nie daw ne go tur nie ju w Syd ney wnątrz i trzeba było pilnie przeprowadzić za bieg. Po tem nie gra ła. Faworytką bukmacherów i większości ekspertów pozostaje Williams, która zwy cię ży ła w Bris ba ne, a w po - przednim sezonie zdobyła wszystkie najważniejsze tytuły złoto na igrzyskach oraz trofea w Wimbledonie, US Open i mistrzostwach WTA. Amerykan ka uwiel bia kor ty w Mel bo ur ne, triumfowała na nich pięciokrotnie. Ale czasem w Wielkich Szlemach miewa gorsze dni serwisowe i daje się zaskoczyć rok te mu w 1/8 fi na łu Au stra lian Open pokonała ją Rosjanka Jekaterina Makarowa, a w I rundzie Rolanda Garrosa Francuzka Virginie Razzano. Radwańska zaskakiwać daje się rzadko, kor ty w Mel bo ur ne też lu bi trzy - krotnie dochodziła do ćwierćfinałów. Wyjąwszy pojedynczy finał Wimbledonu, właśnie tam osiągała najlepsze wyniki w Szlemach. Pasuje jej wolniejsza niż np. w US Open twar da na wierz - chnia. W osta t nich dwóch la tach pe - cho wo jed nak lo so wa ła w 1/4 fi na łu tra fia ła na póź niej sze trium fa tor ki Kim Clij sters i Aza ren kę. Te raz w te - o rii ma otwar tą dro gę do pół fi na łu. A może i dalej, bo miniony sezon poka zał, że Rad wań ska, choć drob na i uderzająca piłkę stosunkowo lekko, rozwija się i uczy wygrywać z siłaczkami Szarapową pokonała w Miami, Serenie urwała seta w finale Wimbledonu, Pe trę Kvi to vą ogra ła na Ma sters w Stambule. Po lka mu si jed nak uwa żać, bo w koń - cu poczuje w nogach, że gra nieustannie od 1 stycz nia. Trzy se to wy hor ror w upa le, z sil ną fi zycz nie ry wal ką i mnóstwem biegania taki scenariusz to największe zagrożenie. Może do niego dojść np. w III run dzie z wy so ką Nie mką Mo ną Bar thel lub w IV run - dzie z Aną Iva no vić. Dru gi znak za py ta nia to psy chi ka. Radwańska słynie z mocnej głowy, ale by wa ło już, że w Szle mie, gdy wszy - scy mówili o łatwej drabince, ona się nagle paliła. Tak odpadała kilka razy w II run dzie US Open, a rok te mu w Paryżu w III rundzie rozbiła ją Swietłana Kuzniecowa. Polka pewnie doskona le sa ma ro zu mie, że głów nym ce - lem w styczniu jest Melbourne, a nie Syd ney czy Auc kland. Pre sję po czu - je dopiero teraz. W turnieju męskim faworytem jest Novak Djoković, który mierzy w trzeci tytuł z rzędu. Poprzedni sezon zakończył zwycięstwem w Masters, gdzie pokonał Rogera Federera i Andy'ego Mur raya. I nic nie wska zu je na to, by układ sił miał się na gle zmie nić. Ser - bskiemu mistrzowi defensywy wyjątkowo pasują korty w Melbourne, wolniejsze niż inne twarde nawierzchnie w sezonie. W ostatnich latach nawiązać z nim wal kę w Au stra lii po tra fił tylko Rafael Nadal, teraz kontuzjowany. W no cy grał też Ku bot i Ja no wicz wszyst kie wy ni ki na Sport.pl, a w te - le fo nie na m.sport.pl. Re la cje z Au stra lian Open w Eu ros por cie BUK MA CHE RZY TY PU JĄ Męż czyź ni Djo ko vić 1,85 Mur ray 4 Fe de rer 6 Del Po tro 19 Fer rer 26 Ko bie ty S. Wil liams 1,61 Aza ren ka 5,75 Rad wań ska 11 Sza ra po wa 11 Li 17 Źró dło: Bwin.com 1 RP Za la ny Rajd Da kar * So bot ni etap z Sal ty do San Mi gu - el De Tu cu man kil ka ra zy skra ca no, gro zi ło mu od wo ła nie, a kla sy fi ka cję ge ne ral ną usta la no jesz cze w nie - dzie lę, gdy je dy ny raz w cza sie raj du uczest ni cy mo gli od po cząć. Nie dzie la w Raj dzie Da kar to dzień przerwy, który kierowcy poświęcili na odpoczynek, a mechanicy na doprowa dze nie ich ma szyn do sta nu, któ ry pozwoli na dokończenie rajdu. Ale w sobotę uczestnicy przeżyli piekło, bo gwałtowne ulewy zamieniły trawiastą pampę w błotniste bajora poprzecinane rwący mi rze ka mi. To był cięż ki dzień, nie - faj ny mó wił wie czo rem Adam Ma łysz, który ledwo przejechał jedną z rzek, zako pał się w bło cie i mu siał po móc wy - grzebać się z niego rywalowi. Ulewy w Argentynie to nic nowego. Przed rokiem z tego samego powodu skrócono jeden z etapów. Tym razem naj pierw zre zy gno wa no z pier wszej części podzielonego na dwie odcinka specjalnego, a etap dla ciężarówek odwo ła no. Ale nie wiem, dla cze go pu - ści li dru gą część za sta na wiał się Ma - łysz. Uczest ni cy mie li więc do prze je - chania 183 z zaplanowanych 471 kilometrów. Motocyklom i quadom w większości jakoś się udało. Samochody stanęły w połowie trasy, a do mety OS-u dojechało zaledwie kilka. La ło jak z ce bra. Wo da spły wa ła z gór i oka za ło się, że rzek nie da się prze je - chać tłumaczył jeden z faworytów rajdu Nasser Al-Attiyah. Katarczyk, główny rywal prowadzącego w klasyfikacji generalnej Francuza Stephane a Peterhan se la je chał ze świet nym cza sem, ale za trzy mał się na rze ce. Stwier dzi - liśmy, że się zatrzymamy, zadzwonimy do organizatorów i opowiemy, co się dzieje. Od nich dowiedzieliśmy się, że właśnie zatrzymują rajd. Sam Peterhansel był czwartym i ostatnim kierowcą, któremu udało się dojechać do mety, zanim zatrzymano etap. On też miał na tra sie kło po ty. Po je chał za grupą motocyklistów, którzy pomyli li tra sę. Mój pier wszy du ży błąd na tym Da ka rze mó wił na me cie. Osta - tecznie w niedzielę rano organizatorzy zaliczyli czas Francuza wszystkim, którzy do tar li na me tę po nim, w tym Al- Attiyahowi. Peterhansel utrzymał więc prowadzenie w klasyfikacji generalnej JACKY NAEGELEN / REUTERS Hisz pan Pa co Mar ti nez w rze ce z prze wa gą 3 mi nut i 14 se kund nad Ka - tarczykiem. Adam Małysz zajmuje na ra zie 16. miej sce. Wśród mo to cy kli stów z 6. na 8. w kla - syfikacji generalnej spadł Jakub Przygoń ski. Po lak był jed nym z tych, któ - rzy pomylili trasę. Źle pojechał również dotychczasowy lider Francuz Olivier Pa in i w kla sy fi ka cji raj du spadł na piąte miejsce. Prowadzi jego rodak David Casteu. Faworyt Cyril Despres jest dru gi. Móg łby prowadzić, gdyby nie czwar tko wa pięt na sto mi nu to wa kara za wymianę silnika. Francuz zepsuł piąty bieg, a działający silnik dostał od rów nież ja dą ce go ktm-em Mar - ka Dąbrowskiego. Ku ba Dy bal ski CO PONIEDZIAŁEK W GAZECIE WYBORCZEJ FORTUNA ZA JERZYKA Rodzicu, chcesz mieć w domu swojego Jerzego Janowicza? Przygotuj się na 300 tys. zł wydatków. Rocznie OLGIERD KWIATKOWSKI

12 metro Imieniny obchodzą: Bernard, Feliks, Janina, Józef, Stefan

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

Któ re goś ro ku na sza szko ła zor ga ni zo wa ła wy ciecz kę au to ka ro wą do Gdań ska. Bar dzo się na nią cie szy łem, po nie waż uro dzi łem się

Któ re goś ro ku na sza szko ła zor ga ni zo wa ła wy ciecz kę au to ka ro wą do Gdań ska. Bar dzo się na nią cie szy łem, po nie waż uro dzi łem się 13. Wycieczka do Gdańska Któ re goś ro ku na sza szko ła zor ga ni zo wa ła wy ciecz kę au to ka ro wą do Gdań ska. Bar dzo się na nią cie szy łem, po nie waż uro dzi łem się w tym mie ście i mia łem wiel

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz

Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz LUDZIE l MIEJSCA l WYDARZENIA Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz Na le ży Pan do pi sa rzy mło de go po ko - le nia, któ rzy ma ją sta ły kon takt

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Blondynka wêród owców t czy. Beata Pawlikowska

Blondynka wêród owców t czy. Beata Pawlikowska Blondynka wêród owców t czy Beata Pawlikowska Blondynka wêród owców t czy Blondynka wêród owców t czy TEKST, ZDJ CIA I RYSUNKI Beata Pawlikowska NA KRA CE ÂWIATA NATIONAL GEOGRAPHIC Spis treêci W paszczy

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Wy daw ca: Ago ra SA Au to rzy: Piotr To czy ski, sa mo dziel ny ana li tyk ryn ku (roz dział I)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo