REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Twój Dzień Przyjemności (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii audioteksowej Twój Dzień Przyjemności zwanej dalej Loterią jest Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , zwana dalej: Organizatorem. 2. Loteria trwa od 1 października 2013 roku do 21 kwietnia 2014 roku (termin zawiera okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Dokonywanie zgłoszeń w sposób opisany w 2 ustęp 3, uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, możliwe jest w okresie od 1 października 2013 roku do 16 grudnia 2013 roku. 3. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 4. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 1. W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), które mają ukończony osiemnasty rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracowników Multeafil Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy, pracowników Gal-Druk Drukarnia Krzysztof Łużyński oraz najbliższych członków ich rodzin (dalej: Uczestnicy ). Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest: a) zakup jednego produktu promocyjnego w postaci herbaty marki Vitax z serii Inspirations, oznaczonej naklejką promocyjną z informacją o Loterii, zawierającej na wewnętrznej stronie opakowania unikalny kod, nabytej w placówkach handlowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej (dalej: Produkt Promocyjny ), oraz b) zachowanie oryginału opakowania Produktu Promocyjnego, zawierającego wewnątrz nadrukowany unikalny kod (dalej: Kod ), oraz c) zachowanie oryginalnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, którego opakowanie zostało użyte przez Uczestnika do dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, oraz d) zgłoszenie Kodu do Loterii w terminie od dnia 1 października 2013 roku, do dnia 16 grudnia 2013 roku (dalej: Zgłoszenie ), poprzez przesłanie z telefonu komórkowego, pod numer 7157 wiadomości SMS, w której treści należy wpisać VITAX.KOD, gdzie KOD oznacza ciąg znaków z opakowania. Koszt wysłania Zgłoszenia jest stały i wynosi 1 1

2 złoty netto plus podatek VAT (1,23 złotych brutto), niezależnie od operatora. Koszt wysłania wiadomości SMS ponosi Uczestnik. 4. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji; w szczególności nie są uwzględniane SMS wysyłane za pomocą sieci Internet. Koszt wysłania Zgłoszenia jest stały i wynosi 1 złoty netto plus podatek VAT (1,23 złotych brutto), niezależnie od operatora telekomunikacyjnego. W ramach części opłaty za wysłanie Zgłoszenia poprzez wiadomość SMS, Uczestnik nabywa prawo skorzystania z usługi, o której mowa w ust. 8 zdanie trzecie. 5. W Loterii są uwzględniane Zgłoszenia nadesłane nie wcześniej niż w dniu 01 października 2013 roku i nie później niż w dniu 16 grudnia 2013 roku. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system teleinformatyczny (data serwera) przyjmujący wiadomości SMS nadsyłane w ramach Loterii. 6. Każdy z Uczestników może dokonać liczby Zgłoszeń odpowiadającej ilości Kodów z opakowań Produktów Promocyjnych oraz ilości oryginalnych dowodów dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, którego opakowanie zostało użyte przez Uczestnika do dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Loterii. W przypadku nadesłania więcej niż jednego Zgłoszenia, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego oryginałów tylu opakowań Produktów Promocyjnych zawierających Kody oraz dowodów dokonania zakupu Produktów Promocyjnych, ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik - pod rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii lub udziału w Loterii. Oryginały opakowań Produktów Promocyjnych zawierające Kody oraz dowodów dokonania zakupu Produktów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem, ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 14 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w 5 ustęp 16 Regulaminu. W przypadku niemożności dostarczenia wiadomości SMS lub nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pomimo podjęcia 3 (trzech) prób przez Organizatora, Uczestnik ten zostanie wykluczony z Loterii (Zgłoszenia nie będą brały udziału w Losowaniach). 7. Jedno Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii - los. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. 8. Uczestnik wysyłający Zgłoszenie otrzymuje od Organizatora bezpłatną zwrotną wiadomość SMS zawierającą w treści informację o przyjęciu Zgłoszenia albo o odmowie przyjęcia Zgłoszenia ze względu na jego niepoprawność wraz z informacją o organizatorze Loterii. Zwrotna wiadomość SMS jest przesyłana na numer telefonu komórkowego, z którego jest nadesłane Zgłoszenie, w terminie 24 godzin od zarejestrowania wiadomości SMS przez system teleinformatyczny przyjmujący wiadomości SMS przesyłane w ramach Loterii. Zwrotna wiadomość SMS, o której mowa w niniejszym ustępie, aktywuje Kod, który umożliwia obejrzenie jednego filmu spośród dostępnych na stronie w filmotece VOD z kategorii przyjemnych filmów w terminie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 16 grudnia 2013 r. Do skorzystania z usługi VOD wystarczy użycie Kodu (znajdującego się wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego), który Uczestnik wykorzystał dokonując Zgłoszenia. Szczegóły dotyczące korzystania z usługi VOD są dostępne na stronie internetowej 9. Organizator zastrzega, że wpisanie tego samego Kodu w Zgłoszeniu jest traktowane jako jedno Zgłoszenie. W takim przypadku, decydująca jest data i godzina dokonania pierwszego Zgłoszenia. 10. Każde Zgłoszenie może zawierać tylko treść wskazaną w 2 ustęp 3. Zgłoszenia zawierające inną treść lub Zgłoszenia zawierające dodatkowe informacje, znaki lub symbole inne niż w Kodzie, są automatycznie odrzucone przez system teleinformatyczny przyjmujący je w imieniu Organizatora i nie są traktowane jako Zgłoszenie. 11. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 2

3 12. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia 2 Regulaminu. 3. CZAS TRWANIA LOTERII Loteria rozpoczyna się 1 października 2013 roku i trwa do 21 kwietnia 2014 roku (termin zawiera okres rozpatrywania reklamacji), przy czym dokonanie Zgłoszenia udziału w Loterii jest możliwe wyłącznie w terminie od dnia 1 października 2013 roku do dnia 16 grudnia 2013 roku. 4. NAGRODY 1. W Loterii przyznanych jest 8 (słownie: osiem) nagród (dalej: Nagrody ) w postaci realizacji udziału w wydarzeniu, zorganizowanym przez Organizatora, indywidualnie ustalonym z Laureatem Nagrody, o wartości jednostkowej ,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 1 111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych jedenaście gorszy). 2. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi ,00 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) złotych. 3. Nagroda polega na realizacji na rzecz Laureata Nagrody określonej usługi lub pakietu różnych usług. Realizacja Nagrody trwa nie dłużej niż 24 godziny. W ramach Nagrody, Laureat Nagrody uprawniony jest dodatkowo do otrzymania wybranej przez siebie nagrody rzeczowej, z zastrzeżeniem, że: a) nagroda rzeczowa świadczona jest w ramach realizacji usługi, stanowiącej główny element Nagrody, oraz b) beneficjentem Nagrody jest wyłącznie Laureat, z zastrzeżeniem 4 ustępu 11 Regulaminu. 4. Organizator oświadcza, iż mając na względzie dostępność określonych usług na rynku, podejmie wszelkie starania, aby zrealizować Nagrodę zgodnie z marzeniem Laureata Nagrody, mając jednak na względzie postanowienia 4 ust. 7 Regulaminu. 5. W terminie trzech dni od ustalenia prawa do Nagrody danego Laureata Nagrody stosownie do 5 Regulaminu, Organizator za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer telefonu, z którego Laureat Nagrody przesłał Zgłoszenie, kontaktuje się z Laureatem Nagrody w celu ustalenia marzenia, jakie Laureat Nagrody chce zrealizować w ramach Nagrody. W czasie rozmowy telefonicznej, o której mowa w niniejszym ustępie, Laureat Nagrody jest obowiązany do wskazania, jakie swoje marzenie chciałby zrealizować w ramach Nagrody (dalej: Propozycja ). Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego w odstępach jednodniowych (liczonych w dniach roboczych). Podczas każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na: przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer). Z każdej z prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody sporządzany jest protokół. 6. Organizator w ciągu 7 dni od dnia uzyskania od Laureata Nagrody pierwszej Propozycji, powiadamia Laureata Nagrody o możliwości jej realizacji. W przypadku, gdy z przyczyn wskazanych w 4 ustęp 7 lit. c), nie jest możliwe zrealizowanie pierwszej Propozycji, Organizator obowiązany jest do niezwłocznego podjęcia próby ustalenia drugiej Propozycji; w takim przypadku zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. W trakcie ustalania Nagrody, Laureat Nagrody uprawniony jest w czasie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w 4 ustęp 5 Regulaminu, do wskazania nie więcej niż trzech różnych Propozycji. 7. W przypadku: 3

4 a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub b) gdy w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w 4 ustęp 5 powyżej, Organizator nie będzie w stanie, z przyczyn od niego niezależnych, otrzymać wystarczających informacji od Laureata Nagrody, które pozwolą Organizatorowi na przedstawienie trzech różnych Propozycji, lub c) gdy trzy kolejne Propozycje Laureata Nagrody: są niezgodne z prawem, lub naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek, lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia, życia lub mienia Laureata Nagrody lub osób trzecich, lub nie są oferowane (dostępne w sprzedaży) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub wiążą się z zaangażowaniem w Nagrodę osoby powszechnie znanej, której udziału Organizator nie pozyska, lub są niemożliwe do zrealizowania za cenę odpowiadającą wartości Nagrody, konkretnej usługi lub towaru, Laureat Nagrody traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada. 8. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany całości ani części Nagrody na gotówkę. W przypadku, gdy Nagroda ustalona do realizacji przez Laureata Nagrody z Organizatorem nie wyczerpuje jej wartości wskazanej w 4 ustęp 1, Laureatowi Nagrody nie przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na realizację Nagrody. 9. Jeden Laureat Nagrody może uzyskać w Loterii prawo do Nagrody tylko jeden raz. 10. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 11. Z zastrzeżeniem wartości Nagrody, Laureat Nagrody jest uprawniony do realizacji Nagrody wspólnie i w porozumieniu ze wskazanymi przez Laureata Nagrody osobami trzecimi. W takim przypadku, Laureat Nagrody obowiązany jest przedstawić, nie później niż w dniu realizacji Nagrody, zgodę osoby trzeciej na udział w Nagrodzie, a w przypadku gdy osoba trzecia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, także zgodę jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 12. Laureat Nagrody przyjmuje do wiadomości, że jeśli ze specyfiki Nagrody wynika taka konieczność, to wartość Nagrody zawiera także koszt zawarcia na rzecz Laureata lub osób trzecich, z udziałem których Nagroda będzie realizowana, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszt opłat administracyjnych, wizowych i innych niezbędnych. Powyższe oznacza, że wartość Nagrody może, w zależności od specyfiki Nagrody, ulec pomniejszeniu o ww. kwoty, których pokrycie jest niezbędne do zrealizowania danej Nagrody. 13. Laureat Nagrody przyjmuje do wiadomości, że jeśli ze specyfiki Nagrody wynika taka konieczność, to Organizator uprawniony jest do żądania przedstawienia przez Laureata Nagrody, w zakreślonym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni, koniecznych zaświadczeń, w tym lekarskich lub innych dokumentów. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, całkowity koszt uzyskania takich zaświadczeń lub dokumentów ponosi Laureat Nagrody. W przypadku niedostarczenia koniecznych zaświadczeń w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem ustępu 6 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia próby ustalenia kolejnej Propozycji, która nie wiązałaby się z koniecznością przedstawienia dodatkowych zaświadczeń przez Laureata Nagrody. 14. Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., w momencie wydania Nagrody, pobiera od Laureata Nagrody dodatkową nagrodę 4

5 pieniężną w kwocie 1 111,11 zł na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy. Podatek ten jest przez Organizatora odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 1. Nagrody zostaną przyznane w drodze losowań. 2. Losowania Nagród zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa. 4. Losowania Nagród polegają na losowym wyborze Zgłoszeń przy pomocy systemu informatycznego (dalej: Losowanie ). Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, są Laureatami Nagród, uprawnionymi do otrzymania Nagród pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów, w szczególności opisanych w 5 ustęp 10 Regulaminu. 5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana w Loterii nie więcej niż jedna Nagroda. Na jeden numer telefonu, z którego wysłano Zgłoszenia może przypadać nie więcej niż jedna Nagroda. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia lub na podstawie kilku Zgłoszeń wysłanych z jednego numeru telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania bezpłatnego połączenia telefonicznego z powyższym numerem telefonu celem ustalenia danych Laureata Nagrody, którym będzie w każdym przypadku osoba, która odbierze kontrolne bezpłatne połączenie od Organizatora. W przypadku niemożności nawiązania połączenia kontrolnego z numerem telefonu, Nagroda przepada na Laureata Nagrody z listy rezerwowej Laureatów Nagród. W stosunku do Laureatów Nagrody z listy rezerwowej Laureatów Nagród, niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niemożności nawiązania połączenia kontrolnego z numerem telefonu Laureata Nagrody wpisanego na listę rezerwową Laureatów Nagród, Nagroda przepada na Organizatora. 6. W Loterii jest przeprowadzonych 8 (osiem) Losowań Nagród. 7. Losowania odbywają się według następujących założeń: a) pierwsze Losowanie Nagrody odbywa się dnia 8 października 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 1 października 2013 roku do dnia 7 października 2013 roku, b) drugie Losowanie Nagrody odbywa się dnia 15 października 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 8 października 2013 roku do dnia 14 października 2013 roku, c) trzecie Losowanie Nagrody odbywa się dnia 22 października 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 15 października 2013 roku do dnia 21 października 2013 roku, d) czwarte Losowanie Nagrody odbywa się dnia 29 października 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 22 października 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku e) piąte Losowanie Nagrody odbywa się dnia 5 listopada 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 29 października 2013 roku do dnia 4 listopada 2013 roku, f) szóste Losowanie Nagrody odbywa się dnia 12 listopada 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 5 listopada 2013 roku do dnia 11 listopada 2013 roku, g) siódme Losowanie Nagrody odbywa się dnia 19 listopada 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 12 listopada 2013 roku do dnia 18 listopada 2013 roku, 5

6 h) ósme Losowanie Nagrody odbywa się dnia 17 grudnia 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 19 listopada 2013 roku do dnia 16 grudnia 2013 roku, 8. W każdym losowaniu Nagród jest losowane: a) 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureatów Nagród, b) 1 (jedno) Zgłoszenie na listę rezerwową Laureatów Nagród. Na jedną Nagrodę przypada jeden Laureat Nagrody z listy właściwej albo jeden Laureat Nagrody z listy rezerwowej. Zgłoszenie biorące udział w danym Losowaniu Nagród nie bierze udziału w kolejnych losowaniach Nagród. 9. Organizator tworzy listy rezerwowe Laureatów Nagród na wypadek, gdyby okazało się, że Laureat Nagrody z listy właściwej nie spełnił warunków przyznania określonych w Regulaminie. W takim przypadku, każdorazowo na miejsce Laureata Nagrody z listy właściwej wchodzi Laureat Nagrody znajdujący się na liście rezerwowej z danego losowania. Nagroda, która nie zostanie przyznana Laureatowi Nagrody z listy rezerwowej Laureatów Nagród, przechodzi na rzecz Organizatora. 10. Laureaci Nagród są powiadamiani o wygranej za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer telefonu, z którego przesłali Zgłoszenie, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Losowania, w którym ich Zgłoszenie zostało wylosowane. Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego w odstępach jednodniowych (liczonych w dniach roboczych). Podczas każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na: przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer). Z każdej z prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody sporządzany jest protokół. W rozmowie telefonicznej, o której mowa w zdaniu poprzednim, Organizator informuje Laureata Nagrody o zawartości listu poleconego, który Laureat zobowiązany jest do przysłania na adres Organizatora. W odpowiedzi na powiadomienie telefoniczne o wygranej, Laureat Nagrody zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora: ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od telefonicznego powiadomienia o wygranej, listu poleconego z dopiskiem Vitax Twój Dzień Przyjemności, zawierającego: a) oryginał opakowania Produktu Promocyjnego, zawierającego wewnątrz nadrukowany Kod, na podstawie którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia udziału w Loterii i które zostało wylosowane jako zwycięskie; b) dowód dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, którego opakowanie zostało użyte przez Uczestnika do dokonania Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii i które zostało wylosowane jako zwycięskie; c) dane osobowe Laureata Nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer PESEL, numer telefonu z którego przesłano Zgłoszenie); d) zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście Laureatów Nagród (stosownie do postanowień 5 ustęp 15 Regulaminu), wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 Regulaminu aby być Uczestnikiem Loterii, w tym, że nie jest pracownikiem Organizatora, Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracownikiem Multeafil Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy, pracownikiem Gal-Druk Drukarnia Krzysztof Łużyński ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody obowiązany jest dołączyć do listu poleconego, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 11. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub 6

7 b) niewysłania przez Laureata Nagrody z listy właściwej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) niespełnienia przez Laureata Nagrody któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w tym przesłania opakowania w stanie uniemożliwiającym odczytanie Kodu lub nieczytelnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, Laureat Nagrody z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Laureata Nagrody z listy rezerwowej. 12. Laureat Nagrody z listy rezerwowej jest powiadamiany o wygranej w sposób wskazany w 5 ustęp 10 Regulaminu w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty Losowania Nagrody, w którym jego Zgłoszenie zostało wylosowane na listę rezerwową. 13. Laureat Nagrody z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego o treści określonej w 5 ustęp 10 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora. 14. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody z listy rezerwowej, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub b) niewysłania przez Laureata Nagrody z listy rezerwowej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 13 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) niespełnienia przez Laureata Nagrody z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w tym przesłania opakowania w stanie uniemożliwiającym odczytanie Kodu, lub nieczytelnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, Laureat Nagrody z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada na rzecz Organizatora. 15. Lista Laureatów Nagród, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość, w której zamieszkuje Laureat Nagrody) zostanie ogłoszona do dnia 10 lutego 2014 r. na stronie internetowej 16. Nagrody są wydawane we wskazanym terminie do dnia 24 marca 2014 roku. Organizator powiadomi Laureatów Nagród o terminie i miejscu wydania Nagród listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany stosownie do postanowień 5 ustęp 10 Regulaminu. Nagrody są wydane Laureatom Nagród poprzez wydanie vouchera uprawniającego Laureata Nagrody do zrealizowania Nagrody ustalonej indywidualnie z Organizatorem, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, na adres podany przez Laureata Nagrody w liście poleconym, o którym mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu. Dowodem wydania Nagrody jest potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej. Realizacja Nagrody następuje w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące od dnia wydania Nagrody. 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody, w szczególności w przypadku zmiany danych (w tym np. numeru telefonu komórkowego) Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub wskazaniu błędnych danych adresowych Laureata Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na Organizatora. 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej Komisja ) działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie: 7

8 a) 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (przewodniczący Komisji); b) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów pod obecność wszystkich członków Komisji. 2. Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji. 3. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie nie później niż do dnia 31 marca 2014 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa, z dopiskiem Vitax Twój Dzień Przyjemności. 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w 6 ustęp 1 Regulaminu, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 6. Uczestnik jest powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 8. Postępowanie reklamacyjne pozostaje bez wpływu na prawo Uczestnika dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. REGULACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU SMS Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego wiadomości SMS nadsyłane w ramach Loterii ( System SMS ), o których mowa w Regulaminie. 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marconich 11 lok. 10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami i po zakończeniu Loterii zostaną niezwłocznie usunięte. 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 8

9 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem Vitax Twój Dzień Przyjemności złożony na adres, ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa, Regulamin zostanie wysłany na adres Uczestnika, wskazany we wniosku (pod warunkiem przesłania koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym). Załącznik. imię. nazwisko. adres zamieszkania. numer telefonu, z którego przesłano zgłoszenie do loterii i które zostało wylosowane jako zwycięskie DANE UCZESTNIKA LOTERII OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z wzięciem udziału w loterii audioteksowej Twój Dzień Przyjemności (dalej: Loteria), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, w tym na potrzeby wydania nagrody oraz umieszczenia moich danych na liście laureatów nagród. (data i podpis) Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Nairobia Sp. z o.o., ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa; 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii; 3. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody w Loterii; 9

10 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. (data i podpis) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW DO UDZIAŁU W LOTERII Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki wskazane w 2 ustęp 1 regulaminu Loterii, aby być Uczestnikiem Loterii oraz że nie jestem pracownikiem Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracownikiem Multeafil Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy, pracownikiem Gal-Druk Drukarnia Krzysztof Łużyński ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. (data i podpis) 10

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: Loteria Parisienne, zwana dalej Loterią.

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION.

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA POGROMCY MOSTKÓW CIEPLNYCH 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą LOTERIA SATURN ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest PMICombera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii] - Loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM Loteria Disneyland. 2. [Nazwa Organizatora loterii]

Bardziej szczegółowo