REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Twój Dzień Przyjemności (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii audioteksowej Twój Dzień Przyjemności zwanej dalej Loterią jest Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , zwana dalej: Organizatorem. 2. Loteria trwa od 1 października 2013 roku do 21 kwietnia 2014 roku (termin zawiera okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Dokonywanie zgłoszeń w sposób opisany w 2 ustęp 3, uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, możliwe jest w okresie od 1 października 2013 roku do 16 grudnia 2013 roku. 3. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 4. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 1. W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), które mają ukończony osiemnasty rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracowników Multeafil Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy, pracowników Gal-Druk Drukarnia Krzysztof Łużyński oraz najbliższych członków ich rodzin (dalej: Uczestnicy ). Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest: a) zakup jednego produktu promocyjnego w postaci herbaty marki Vitax z serii Inspirations, oznaczonej naklejką promocyjną z informacją o Loterii, zawierającej na wewnętrznej stronie opakowania unikalny kod, nabytej w placówkach handlowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej (dalej: Produkt Promocyjny ), oraz b) zachowanie oryginału opakowania Produktu Promocyjnego, zawierającego wewnątrz nadrukowany unikalny kod (dalej: Kod ), oraz c) zachowanie oryginalnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, którego opakowanie zostało użyte przez Uczestnika do dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, oraz d) zgłoszenie Kodu do Loterii w terminie od dnia 1 października 2013 roku, do dnia 16 grudnia 2013 roku (dalej: Zgłoszenie ), poprzez przesłanie z telefonu komórkowego, pod numer 7157 wiadomości SMS, w której treści należy wpisać VITAX.KOD, gdzie KOD oznacza ciąg znaków z opakowania. Koszt wysłania Zgłoszenia jest stały i wynosi 1 1

2 złoty netto plus podatek VAT (1,23 złotych brutto), niezależnie od operatora. Koszt wysłania wiadomości SMS ponosi Uczestnik. 4. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji; w szczególności nie są uwzględniane SMS wysyłane za pomocą sieci Internet. Koszt wysłania Zgłoszenia jest stały i wynosi 1 złoty netto plus podatek VAT (1,23 złotych brutto), niezależnie od operatora telekomunikacyjnego. W ramach części opłaty za wysłanie Zgłoszenia poprzez wiadomość SMS, Uczestnik nabywa prawo skorzystania z usługi, o której mowa w ust. 8 zdanie trzecie. 5. W Loterii są uwzględniane Zgłoszenia nadesłane nie wcześniej niż w dniu 01 października 2013 roku i nie później niż w dniu 16 grudnia 2013 roku. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system teleinformatyczny (data serwera) przyjmujący wiadomości SMS nadsyłane w ramach Loterii. 6. Każdy z Uczestników może dokonać liczby Zgłoszeń odpowiadającej ilości Kodów z opakowań Produktów Promocyjnych oraz ilości oryginalnych dowodów dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, którego opakowanie zostało użyte przez Uczestnika do dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Loterii. W przypadku nadesłania więcej niż jednego Zgłoszenia, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego oryginałów tylu opakowań Produktów Promocyjnych zawierających Kody oraz dowodów dokonania zakupu Produktów Promocyjnych, ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik - pod rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii lub udziału w Loterii. Oryginały opakowań Produktów Promocyjnych zawierające Kody oraz dowodów dokonania zakupu Produktów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem, ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 14 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w 5 ustęp 16 Regulaminu. W przypadku niemożności dostarczenia wiadomości SMS lub nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pomimo podjęcia 3 (trzech) prób przez Organizatora, Uczestnik ten zostanie wykluczony z Loterii (Zgłoszenia nie będą brały udziału w Losowaniach). 7. Jedno Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii - los. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. 8. Uczestnik wysyłający Zgłoszenie otrzymuje od Organizatora bezpłatną zwrotną wiadomość SMS zawierającą w treści informację o przyjęciu Zgłoszenia albo o odmowie przyjęcia Zgłoszenia ze względu na jego niepoprawność wraz z informacją o organizatorze Loterii. Zwrotna wiadomość SMS jest przesyłana na numer telefonu komórkowego, z którego jest nadesłane Zgłoszenie, w terminie 24 godzin od zarejestrowania wiadomości SMS przez system teleinformatyczny przyjmujący wiadomości SMS przesyłane w ramach Loterii. Zwrotna wiadomość SMS, o której mowa w niniejszym ustępie, aktywuje Kod, który umożliwia obejrzenie jednego filmu spośród dostępnych na stronie w filmotece VOD z kategorii przyjemnych filmów w terminie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 16 grudnia 2013 r. Do skorzystania z usługi VOD wystarczy użycie Kodu (znajdującego się wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego), który Uczestnik wykorzystał dokonując Zgłoszenia. Szczegóły dotyczące korzystania z usługi VOD są dostępne na stronie internetowej 9. Organizator zastrzega, że wpisanie tego samego Kodu w Zgłoszeniu jest traktowane jako jedno Zgłoszenie. W takim przypadku, decydująca jest data i godzina dokonania pierwszego Zgłoszenia. 10. Każde Zgłoszenie może zawierać tylko treść wskazaną w 2 ustęp 3. Zgłoszenia zawierające inną treść lub Zgłoszenia zawierające dodatkowe informacje, znaki lub symbole inne niż w Kodzie, są automatycznie odrzucone przez system teleinformatyczny przyjmujący je w imieniu Organizatora i nie są traktowane jako Zgłoszenie. 11. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 2

3 12. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia 2 Regulaminu. 3. CZAS TRWANIA LOTERII Loteria rozpoczyna się 1 października 2013 roku i trwa do 21 kwietnia 2014 roku (termin zawiera okres rozpatrywania reklamacji), przy czym dokonanie Zgłoszenia udziału w Loterii jest możliwe wyłącznie w terminie od dnia 1 października 2013 roku do dnia 16 grudnia 2013 roku. 4. NAGRODY 1. W Loterii przyznanych jest 8 (słownie: osiem) nagród (dalej: Nagrody ) w postaci realizacji udziału w wydarzeniu, zorganizowanym przez Organizatora, indywidualnie ustalonym z Laureatem Nagrody, o wartości jednostkowej ,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 1 111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych jedenaście gorszy). 2. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi ,00 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) złotych. 3. Nagroda polega na realizacji na rzecz Laureata Nagrody określonej usługi lub pakietu różnych usług. Realizacja Nagrody trwa nie dłużej niż 24 godziny. W ramach Nagrody, Laureat Nagrody uprawniony jest dodatkowo do otrzymania wybranej przez siebie nagrody rzeczowej, z zastrzeżeniem, że: a) nagroda rzeczowa świadczona jest w ramach realizacji usługi, stanowiącej główny element Nagrody, oraz b) beneficjentem Nagrody jest wyłącznie Laureat, z zastrzeżeniem 4 ustępu 11 Regulaminu. 4. Organizator oświadcza, iż mając na względzie dostępność określonych usług na rynku, podejmie wszelkie starania, aby zrealizować Nagrodę zgodnie z marzeniem Laureata Nagrody, mając jednak na względzie postanowienia 4 ust. 7 Regulaminu. 5. W terminie trzech dni od ustalenia prawa do Nagrody danego Laureata Nagrody stosownie do 5 Regulaminu, Organizator za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer telefonu, z którego Laureat Nagrody przesłał Zgłoszenie, kontaktuje się z Laureatem Nagrody w celu ustalenia marzenia, jakie Laureat Nagrody chce zrealizować w ramach Nagrody. W czasie rozmowy telefonicznej, o której mowa w niniejszym ustępie, Laureat Nagrody jest obowiązany do wskazania, jakie swoje marzenie chciałby zrealizować w ramach Nagrody (dalej: Propozycja ). Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego w odstępach jednodniowych (liczonych w dniach roboczych). Podczas każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na: przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer). Z każdej z prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody sporządzany jest protokół. 6. Organizator w ciągu 7 dni od dnia uzyskania od Laureata Nagrody pierwszej Propozycji, powiadamia Laureata Nagrody o możliwości jej realizacji. W przypadku, gdy z przyczyn wskazanych w 4 ustęp 7 lit. c), nie jest możliwe zrealizowanie pierwszej Propozycji, Organizator obowiązany jest do niezwłocznego podjęcia próby ustalenia drugiej Propozycji; w takim przypadku zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. W trakcie ustalania Nagrody, Laureat Nagrody uprawniony jest w czasie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w 4 ustęp 5 Regulaminu, do wskazania nie więcej niż trzech różnych Propozycji. 7. W przypadku: 3

4 a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub b) gdy w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w 4 ustęp 5 powyżej, Organizator nie będzie w stanie, z przyczyn od niego niezależnych, otrzymać wystarczających informacji od Laureata Nagrody, które pozwolą Organizatorowi na przedstawienie trzech różnych Propozycji, lub c) gdy trzy kolejne Propozycje Laureata Nagrody: są niezgodne z prawem, lub naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek, lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia, życia lub mienia Laureata Nagrody lub osób trzecich, lub nie są oferowane (dostępne w sprzedaży) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub wiążą się z zaangażowaniem w Nagrodę osoby powszechnie znanej, której udziału Organizator nie pozyska, lub są niemożliwe do zrealizowania za cenę odpowiadającą wartości Nagrody, konkretnej usługi lub towaru, Laureat Nagrody traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada. 8. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany całości ani części Nagrody na gotówkę. W przypadku, gdy Nagroda ustalona do realizacji przez Laureata Nagrody z Organizatorem nie wyczerpuje jej wartości wskazanej w 4 ustęp 1, Laureatowi Nagrody nie przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na realizację Nagrody. 9. Jeden Laureat Nagrody może uzyskać w Loterii prawo do Nagrody tylko jeden raz. 10. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 11. Z zastrzeżeniem wartości Nagrody, Laureat Nagrody jest uprawniony do realizacji Nagrody wspólnie i w porozumieniu ze wskazanymi przez Laureata Nagrody osobami trzecimi. W takim przypadku, Laureat Nagrody obowiązany jest przedstawić, nie później niż w dniu realizacji Nagrody, zgodę osoby trzeciej na udział w Nagrodzie, a w przypadku gdy osoba trzecia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, także zgodę jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 12. Laureat Nagrody przyjmuje do wiadomości, że jeśli ze specyfiki Nagrody wynika taka konieczność, to wartość Nagrody zawiera także koszt zawarcia na rzecz Laureata lub osób trzecich, z udziałem których Nagroda będzie realizowana, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszt opłat administracyjnych, wizowych i innych niezbędnych. Powyższe oznacza, że wartość Nagrody może, w zależności od specyfiki Nagrody, ulec pomniejszeniu o ww. kwoty, których pokrycie jest niezbędne do zrealizowania danej Nagrody. 13. Laureat Nagrody przyjmuje do wiadomości, że jeśli ze specyfiki Nagrody wynika taka konieczność, to Organizator uprawniony jest do żądania przedstawienia przez Laureata Nagrody, w zakreślonym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni, koniecznych zaświadczeń, w tym lekarskich lub innych dokumentów. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, całkowity koszt uzyskania takich zaświadczeń lub dokumentów ponosi Laureat Nagrody. W przypadku niedostarczenia koniecznych zaświadczeń w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem ustępu 6 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia próby ustalenia kolejnej Propozycji, która nie wiązałaby się z koniecznością przedstawienia dodatkowych zaświadczeń przez Laureata Nagrody. 14. Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., w momencie wydania Nagrody, pobiera od Laureata Nagrody dodatkową nagrodę 4

5 pieniężną w kwocie 1 111,11 zł na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy. Podatek ten jest przez Organizatora odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 1. Nagrody zostaną przyznane w drodze losowań. 2. Losowania Nagród zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa. 4. Losowania Nagród polegają na losowym wyborze Zgłoszeń przy pomocy systemu informatycznego (dalej: Losowanie ). Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, są Laureatami Nagród, uprawnionymi do otrzymania Nagród pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów, w szczególności opisanych w 5 ustęp 10 Regulaminu. 5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana w Loterii nie więcej niż jedna Nagroda. Na jeden numer telefonu, z którego wysłano Zgłoszenia może przypadać nie więcej niż jedna Nagroda. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia lub na podstawie kilku Zgłoszeń wysłanych z jednego numeru telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania bezpłatnego połączenia telefonicznego z powyższym numerem telefonu celem ustalenia danych Laureata Nagrody, którym będzie w każdym przypadku osoba, która odbierze kontrolne bezpłatne połączenie od Organizatora. W przypadku niemożności nawiązania połączenia kontrolnego z numerem telefonu, Nagroda przepada na Laureata Nagrody z listy rezerwowej Laureatów Nagród. W stosunku do Laureatów Nagrody z listy rezerwowej Laureatów Nagród, niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niemożności nawiązania połączenia kontrolnego z numerem telefonu Laureata Nagrody wpisanego na listę rezerwową Laureatów Nagród, Nagroda przepada na Organizatora. 6. W Loterii jest przeprowadzonych 8 (osiem) Losowań Nagród. 7. Losowania odbywają się według następujących założeń: a) pierwsze Losowanie Nagrody odbywa się dnia 8 października 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 1 października 2013 roku do dnia 7 października 2013 roku, b) drugie Losowanie Nagrody odbywa się dnia 15 października 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 8 października 2013 roku do dnia 14 października 2013 roku, c) trzecie Losowanie Nagrody odbywa się dnia 22 października 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 15 października 2013 roku do dnia 21 października 2013 roku, d) czwarte Losowanie Nagrody odbywa się dnia 29 października 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 22 października 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku e) piąte Losowanie Nagrody odbywa się dnia 5 listopada 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 29 października 2013 roku do dnia 4 listopada 2013 roku, f) szóste Losowanie Nagrody odbywa się dnia 12 listopada 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 5 listopada 2013 roku do dnia 11 listopada 2013 roku, g) siódme Losowanie Nagrody odbywa się dnia 19 listopada 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 12 listopada 2013 roku do dnia 18 listopada 2013 roku, 5

6 h) ósme Losowanie Nagrody odbywa się dnia 17 grudnia 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 19 listopada 2013 roku do dnia 16 grudnia 2013 roku, 8. W każdym losowaniu Nagród jest losowane: a) 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureatów Nagród, b) 1 (jedno) Zgłoszenie na listę rezerwową Laureatów Nagród. Na jedną Nagrodę przypada jeden Laureat Nagrody z listy właściwej albo jeden Laureat Nagrody z listy rezerwowej. Zgłoszenie biorące udział w danym Losowaniu Nagród nie bierze udziału w kolejnych losowaniach Nagród. 9. Organizator tworzy listy rezerwowe Laureatów Nagród na wypadek, gdyby okazało się, że Laureat Nagrody z listy właściwej nie spełnił warunków przyznania określonych w Regulaminie. W takim przypadku, każdorazowo na miejsce Laureata Nagrody z listy właściwej wchodzi Laureat Nagrody znajdujący się na liście rezerwowej z danego losowania. Nagroda, która nie zostanie przyznana Laureatowi Nagrody z listy rezerwowej Laureatów Nagród, przechodzi na rzecz Organizatora. 10. Laureaci Nagród są powiadamiani o wygranej za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer telefonu, z którego przesłali Zgłoszenie, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Losowania, w którym ich Zgłoszenie zostało wylosowane. Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego w odstępach jednodniowych (liczonych w dniach roboczych). Podczas każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na: przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer). Z każdej z prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody sporządzany jest protokół. W rozmowie telefonicznej, o której mowa w zdaniu poprzednim, Organizator informuje Laureata Nagrody o zawartości listu poleconego, który Laureat zobowiązany jest do przysłania na adres Organizatora. W odpowiedzi na powiadomienie telefoniczne o wygranej, Laureat Nagrody zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora: ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od telefonicznego powiadomienia o wygranej, listu poleconego z dopiskiem Vitax Twój Dzień Przyjemności, zawierającego: a) oryginał opakowania Produktu Promocyjnego, zawierającego wewnątrz nadrukowany Kod, na podstawie którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia udziału w Loterii i które zostało wylosowane jako zwycięskie; b) dowód dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, którego opakowanie zostało użyte przez Uczestnika do dokonania Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii i które zostało wylosowane jako zwycięskie; c) dane osobowe Laureata Nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer PESEL, numer telefonu z którego przesłano Zgłoszenie); d) zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście Laureatów Nagród (stosownie do postanowień 5 ustęp 15 Regulaminu), wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 Regulaminu aby być Uczestnikiem Loterii, w tym, że nie jest pracownikiem Organizatora, Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracownikiem Multeafil Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy, pracownikiem Gal-Druk Drukarnia Krzysztof Łużyński ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody obowiązany jest dołączyć do listu poleconego, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 11. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub 6

7 b) niewysłania przez Laureata Nagrody z listy właściwej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) niespełnienia przez Laureata Nagrody któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w tym przesłania opakowania w stanie uniemożliwiającym odczytanie Kodu lub nieczytelnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, Laureat Nagrody z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Laureata Nagrody z listy rezerwowej. 12. Laureat Nagrody z listy rezerwowej jest powiadamiany o wygranej w sposób wskazany w 5 ustęp 10 Regulaminu w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty Losowania Nagrody, w którym jego Zgłoszenie zostało wylosowane na listę rezerwową. 13. Laureat Nagrody z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego o treści określonej w 5 ustęp 10 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora. 14. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody z listy rezerwowej, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub b) niewysłania przez Laureata Nagrody z listy rezerwowej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 13 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) niespełnienia przez Laureata Nagrody z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w tym przesłania opakowania w stanie uniemożliwiającym odczytanie Kodu, lub nieczytelnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, Laureat Nagrody z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada na rzecz Organizatora. 15. Lista Laureatów Nagród, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość, w której zamieszkuje Laureat Nagrody) zostanie ogłoszona do dnia 10 lutego 2014 r. na stronie internetowej 16. Nagrody są wydawane we wskazanym terminie do dnia 24 marca 2014 roku. Organizator powiadomi Laureatów Nagród o terminie i miejscu wydania Nagród listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany stosownie do postanowień 5 ustęp 10 Regulaminu. Nagrody są wydane Laureatom Nagród poprzez wydanie vouchera uprawniającego Laureata Nagrody do zrealizowania Nagrody ustalonej indywidualnie z Organizatorem, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, na adres podany przez Laureata Nagrody w liście poleconym, o którym mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu. Dowodem wydania Nagrody jest potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej. Realizacja Nagrody następuje w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące od dnia wydania Nagrody. 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody, w szczególności w przypadku zmiany danych (w tym np. numeru telefonu komórkowego) Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub wskazaniu błędnych danych adresowych Laureata Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na Organizatora. 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej Komisja ) działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie: 7

8 a) 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (przewodniczący Komisji); b) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów pod obecność wszystkich członków Komisji. 2. Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji. 3. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie nie później niż do dnia 31 marca 2014 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa, z dopiskiem Vitax Twój Dzień Przyjemności. 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w 6 ustęp 1 Regulaminu, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 6. Uczestnik jest powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 8. Postępowanie reklamacyjne pozostaje bez wpływu na prawo Uczestnika dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. REGULACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU SMS Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego wiadomości SMS nadsyłane w ramach Loterii ( System SMS ), o których mowa w Regulaminie. 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marconich 11 lok. 10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami i po zakończeniu Loterii zostaną niezwłocznie usunięte. 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 8

9 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem Vitax Twój Dzień Przyjemności złożony na adres, ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa, Regulamin zostanie wysłany na adres Uczestnika, wskazany we wniosku (pod warunkiem przesłania koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym). Załącznik. imię. nazwisko. adres zamieszkania. numer telefonu, z którego przesłano zgłoszenie do loterii i które zostało wylosowane jako zwycięskie DANE UCZESTNIKA LOTERII OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z wzięciem udziału w loterii audioteksowej Twój Dzień Przyjemności (dalej: Loteria), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, w tym na potrzeby wydania nagrody oraz umieszczenia moich danych na liście laureatów nagród. (data i podpis) Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Nairobia Sp. z o.o., ul. Marconich 11 lok. 10, Warszawa; 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii; 3. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody w Loterii; 9

10 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. (data i podpis) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW DO UDZIAŁU W LOTERII Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki wskazane w 2 ustęp 1 regulaminu Loterii, aby być Uczestnikiem Loterii oraz że nie jestem pracownikiem Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracownikiem Multeafil Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy, pracownikiem Gal-Druk Drukarnia Krzysztof Łużyński ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. (data i podpis) 10

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj Subaru z Halls zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU 1. Informacje ogólne 1. Promocja prowadzona będzie pod nazwą Lion Darmowy Internet w Środku (dalej Promocja ). Warunki uczestnictwa w Promocji określone

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Podróż do krainy pingwinów zwanej dalej Loterią jest IQ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj zwanej dalej Loterią

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Sam wybierz sobie nagrodę zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wakacyjna Loteria Banku Millennium (dalej Loteria ), jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej 8 smaków Halls zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Najlepsi kibice zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja Regulamin Konkursu Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Do wygrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pt. Usłysz MUUH i wygraj (zwanej dalej: Loterią ) jest Riverwood Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Świąteczna gotówka zwanej dalej Loterią jest IQFM spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ucieczka przed zimą (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU ucieczka przed zimą (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU ucieczka przed zimą (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ucieczka przed zimą, zwanego dalej Konkursem, jest Sales Force 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Friends

Regulamin Konkursu LEGO Friends Regulamin Konkursu LEGO Friends 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Friends na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 3 Plusy (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Przeprowadzka do Orange

REGULAMIN KONKURSU. Przeprowadzka do Orange REGULAMIN KONKURSU Przeprowadzka do Orange 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: Przeprowadzka do Orange (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o.

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii audioteksowej, zwanej dalej Loterią, brzmi Ogrodowe Dolce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Wyrzutnia nagród, zwanego dalej Promocją, jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo