Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1. poniżej; b. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; c. Premium SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; d. Abonent - Uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym, jak i systemie prepaid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; e. Uczestnik - Abonent biorący udział w Akcji Promocyjnej; f. Laureat - osoba wytypowana do nagrody w Promocji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; g. Zwycięzca - osoba, która wygrała nagrodę w Akcji Promocyjnej; h. Numer Premium SMS - numer Premium SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Akcji Promocyjnej; i. Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; j. SMS zgłoszeniowy - to wiadomość SMS o treści: CANNES., którą Uczestnik przesyła na numer 71100; k. Komisja - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Akcji Promocyjnej; l. Nagroda - nagrody opisane w 5 Regulaminu; m. Regulamin - niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą Festiwal Gwiazd jest Agencja Reklamowa MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi Łódź, ul. Kwiatowa 30, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi- Delegatura Łódź Polesie pod numerem 47424, nr NIP: , nr Regon: , reprezentowaną przez Katarzynę Mysiorek, zwana dalej Organizatorem Organizator działa w imieniu własnym w ramach świadczenia usług na rzecz firmy L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Daniszewska 4.

2 2.3. Akcja Promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od do r., przez całą dobę, przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia r. do godziny 23: Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z r, Nr 201 poz z późn. zm.). 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 3.1. Z zastrzeżeniem pkt poniżej uczestnikiem niniejszej Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Akcji Promocyjnej spełnia następujące warunki: a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. Jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania SMS-a ukończyła18 lat) W celu uczestniczenia w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy Akcja Promocyjna jest dostępna wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy L Oreal Polska. Zakaz dotyczy także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 4. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 4.1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien się zastosować do następującej procedury: a. Kupić dowolne produkty marki L Oreal Paris za minimum 50 zł i zachować dowód zakupu (paragon). Zakup powinien mieć miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie trwania Akcji Promocyjnej; b. Wysłać SMS-a na numer (opłata za wysłanie 1 [jednego] SMS-a na numer wynosi 1,00 zł netto/1,23 zł z VAT) o treści CANNES. nr paragonu. c. Przykład SMS-a zgłoszeniowego: CANNES

3 d. Przesłać na adres skan paragonu potwierdzającego zakup produktu objętego promocją Treść każdego SMS-a zgłoszeniowego w Akcji Promocyjnej musi zostać poprzedzona prefiksem: CANNES Wiadomość SMS nie może być dłuższa niż 160 znaków wraz ze spacjami i znakami przestankowymi W treści SMS-a nie wolno używać wymienionych w nawiasie polskich znaków diakrytycznych (ś, ć, ą, ę, ó, ł, ń, ź, ż) i należy je zastąpić znakami odpowiednio (s, c, a, e, o, l, n, z, z) Treść SMS powinna być napisana w języku polskim Treść SMS nie może zaczynać się od żadnego ze znaków interpunkcyjnych Uczestnik Akcji Promocyjnej, który prawidłowo prześle wiadomość SMS na numer otrzyma SMS-a zwrotnego z jednorazowym kodem dostępu do serwisu Kinoplex na okres jednego miesiąca Liczba SMS zwrotnych z kodami dostępu do serwisu Kinoplex w Akcji Promocyjnej jest ograniczona i wynosi szt Jeden oryginalny dowód zakupu, uprawnia do wysłania jednego SMS zgłoszeniowego Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest zachować paragon/dowód zakupu. Zakup produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną, musi zostać potwierdzony oryginalnym paragonem W ramach Promocji Uczestnik może otrzymać maksymalnie 2 kody aktywacyjne za prawidłowo przesłane zgłoszenia, przy czym za jedno poprawnie przesłane zgłoszenie SMS można otrzymać kod tylko jeden raz Organizator za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Akcję Promocyjną będzie przyjmował (rejestrował) wszystkie poprawne Zgłoszenia. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie, w tym przesłane po terminie, nie będą brały udziału w Akcji Promocyjnej Zgłoszenie udziału do Akcji Promocyjnej może mieć miejsce wyłącznie po zakupie produktów, tj. czas zakupu nie może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości SMS Czas nadesłania SMS-a Zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,001 sekundy Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niejszego Regulaminu.

4 5. NAGRODY 5.1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są jednorazowe kody dostępu do serwisu filmowego VOD dostępnego na stronie internetowej z dostępem do 300 wybranych filmów (zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu), ważne przez okres jednego miesiąca. Przy czym miesiąc dostępu do korzystania z serwisu filmowego zaczyna się od dnia wpisania kodu dostępu na Uczestnik może skorzystać z jednego kodu dostępu do serwisu VOD tylko jeden raz Zwycięzcom w Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w niniejszym Regulaminie Nagrody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 2012, poz. 361) Za każdy poprawny i prawidłowo przesłany SMS zgłoszeniowy Uczestnik uzyskuje jeden unikalny kod w postaci miesięcznego dostępu do 300 wybranych filmów (zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu), w serwisie Kod aktywacyjny zostanie przesłany SMS-em Aktywowanie kodu możliwe jest w czasie obowiązywania Promocji, ale nie później niż do godziny 23:59:59 dnia r Niewykorzystany kod aktywacyjny przepada wraz z upływem okresu ważności Kod aktywacyjny w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie W przypadku, gdy Uczestnik wyśle SMS po zakończeniu czasu obowiązywania Promocji, kod aktywacyjny nie zostanie przyznany, a Uczestnik otrzyma stosowną informację SMS-em W przypadku wysłania przez danego Uczestnika jeszcze raz tego samego nr paragonu w okresie obowiązywania Promocji otrzyma on informację o tym, że dany nr paragonu już został przez niego wykorzystany. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 5.1, będzie Komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszą Akcją Promocyjną Komisja składa się z 3 członków. W skład Komisji wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora i jeden przedstawiciel L Oreal Polska. Komisja zostanie powołana z dniem r Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym. 7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszej Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w czasie

5 trwania Akcji Promocyjnej, jednakże nie później niż do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, Łódź L Oreal Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewska 4; Warszawa, oraz, moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Akcją Promocyjną pod nazwą Festiwal Gwiazd zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem i wyrażam zgodę na jego treść.. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres MediaS Mobile ul. Kwiatowa 30, Łódź z dopiskiem: REKLAMACJA Festiwal Gwiazd Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia r. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Reklamacje rozpatruje Komisja powołana zgodnie z postanowieniami 6 niniejszego Regulaminu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej Decyzja o pozytywnym albo negatywnym rozpatrzeniu reklamacji zostanie udzielona w formie pisemnej i wysłana na adres zgłaszającego ją Uczestnika listem poleconym. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji Promocyjnej będzie MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, Łódź. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Akcją Promocyjną, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnym przepisami. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych oraz ich poprawiania Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja nagrody Regulamin Akcji Promocyjnej będzie dostępny w siedzibie Organizatora Nieaktywowane kody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców w terminie do r., przepadają Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych.

6 8.8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji Promocyjnej wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7 Załącznik nr 1

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE Regulamin konkursu SMS Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia!

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Wystartuj po studia!, zwanego dalej Konkursem, jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF 1% pomaga Szarej

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF 1% pomaga Szarej REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF 1% pomaga Szarej 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU JESIENNE PRZEBUDZENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem konkursu jest BOIG Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marketing Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo