REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP: , REGON: , zwana dalej: Organizatorem. 2. Loteria trwa od 2 czerwca 2015 roku do 4 listopada 2015 roku (termin zawiera okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Zakup produktów objętych Loterią i dokonywanie zgłoszeń w sposób opisany w 2 ustęp 3 litera d) Regulaminu, uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, możliwy jest w okresie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku. 3. Produktami, których zakup i zgłoszenie ich zakupu w okresie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku, umożliwia udział w Loterii, są wszystkie produkty wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod markami: Barbie, Hot Wheels, Boomco, UNO, Tomek i Przyjaciele, Monster High, które zawierają na opakowaniu jedno z logo ww. marek spośród wskazanych w załączniku do Regulaminu, bez względu na to, czy mają na opakowaniu informację o Loterii, czy nie (dalej łącznie: Produkty Promocyjne, a osobno: Produkt Promocyjny ). 4. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015, poz. 612, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 5. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat w chwili dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w 2 ustęp 3 litera d) Regulaminu, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Uczestnicy ). W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, pracownicy Mattel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łączne wykonanie następujących czynności: a) jednorazowy, to znaczy potwierdzony jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego, zakup w punkcie sprzedaży detalicznej, w okresie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku Produktu Promocyjnego (dalej: Zakup Promocyjny ); oraz b) zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego, świadczącego o dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego, w punkcie sprzedaży detalicznej w okresie, o którym mowa w literze a) powyżej; c) zachowanie oryginału opakowania Produktu Promocyjnego lub fragmentu opakowania Produktu Promocyjnego, z którego wynika, że Zakup Promocyjny dotyczył Produktu Promocyjnego, 1

2 spełniającego warunki określone w 1 ust. 3 Regulaminu Loterii tj. zawierającego logo marek wskazanych w 1 ust. 3 Regulaminu Loterii, a następnie d) zgłoszenie Zakupu Promocyjnego do Loterii w okresie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku (dalej: Zgłoszenie ), poprzez zarejestrowanie Zakupu Promocyjnego na stronie internetowej (dalej: Strona Loterii ) za pomocą elektronicznego formularza (dalej: Formularz Zgłoszeniowy ) następujących danych: i. numer telefonu komórkowego Uczestnika; ii. iii. iv. PESEL Uczestnika; numer dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego (numer paragonu najczęściej znajdujący się w jego prawej górnej części); datę dokonania Zakupu Promocyjnego; v. numer NIP punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego. e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 w celach i w zakresie związanych z Loterią, f) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. 4. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera) obsługujący Stronę Loterii. 5. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący Stronę Loterii, Uczestnikowi dokonującemu Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy pojawia się komunikat potwierdzający, że jego Zgłoszenie jest zarejestrowane oraz zawierający dane Zgłoszenia. Komunikat ten jest możliwy do wydrukowania. 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia możliwości zmiany danych wprowadzonych przez Uczestnika w ramach Zgłoszenia po jego zarejestrowaniu. 7. Jedno zarejestrowane Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii - los. 8. Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie jednego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego. W przypadku gdy dany paragon fiskalny potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, Uczestnik jest uprawniony do dokonania nadal wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie takiego paragonu. 9. Jeden Uczestnik może dokonać nie więcej niż pięciu Zgłoszeń w ciągu jednego dnia. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. 10. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: a) paragon fiskalny jest prawdziwy - tzn. wystawiony przez sklep, podmiot faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż zabawek w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany; b) paragon fiskalny nie jest uszkodzony tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów; c) w liście zakupów na paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego, bądź też na paragonie widnieje adnotacja punktu sprzedaży detalicznej pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego. 11. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego w okresie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku, na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego powinna się znaleźć adnotacja dokonana przez przedstawiciela punktu sprzedaży detalicznej, potwierdzająca fakt zakupu Produktu Promocyjnego spełniającego 2

3 warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu. Adnotacja powinna być opatrzona również pieczątką punktu sprzedaży detalicznej i podpisem osoby dokonującej adnotacji. W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych, nadesłanych przez Uczestników do Loterii. Jeśli na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód dokonania Zakupu Promocyjnego nie jest autentyczny, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii, pozbawić prawa do nagrody oraz usunąć wszystkie jego Zgłoszenia z Loterii. 12. Z zastrzeżeniem 2 ustęp 9 powyżej, każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów Promocyjnych i nadesłać odpowiadającą liczbie posiadanych dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego liczbę Zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika (tj. osobę legitymującą się danym numerem PESEL) postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku nadesłania więcej niż jednego Zgłoszenia przez jednego Uczestnika, Organizator ma prawo zażądać od niego wskazania w sposób opisany w 2 ust. 13 poniżej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Organizatora, przesłanego za pośrednictwem wiadomości SMS swoich danych w postaci numeru PESEL, a także okazania tylu dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego (w postaci paragonów fiskalnych), ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik - pod rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii, wykluczenia z Loterii, usunięcia wszystkich jego Zgłoszeń w Loterii lub pozbawienia go prawa do udziału w Loterii. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w sposób opisany w 2 ustęp 13 Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Loterii, w tym usunąć wszystkie jego Zgłoszenia w Loterii, pozbawić go prawa do nagrody lub pozbawić prawa do udziału w Loterii. 13. Dowody dokonania Zakupów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Niezależnie od daty stempla pocztowego, za niewysłane w regulaminowym terminie będą uważane listy polecone lub przesyłki kurierskie, które nie dotrą na wyżej wskazany adres w terminie 10 dni od otrzymania przez Uczestnika wezwania od Organizatora. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 10 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w 5 ustęp 20 Regulaminu. 14. W przypadku, gdy w Loterii jest dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie oparte na tym samym Zakupie Promocyjnym (tj. z wykorzystaniem tego samego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, zawierającego te same dane w postaci: numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, daty dokonania Zakupu Promocyjnego oraz numeru NIP punktu sprzedaży detalicznej, Organizator uwzględnia w Loterii wyłącznie pierwsze dokonane Zgłoszenie, zaś pozostałe takie Zgłoszenia nie są rejestrowane i nie biorą udziału w Losowaniach. 15. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 16. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia 2 Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Formularza Zgłoszeniowego lub Strony Loterii lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony Loterii, Organizator może wykluczyć tego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego Zgłoszenia nie będą uwzględniane w Loterii. 3. CZAS TRWANIA LOTERII Loteria rozpoczyna się 2 czerwca 2015 roku i trwa do 4 listopada 2015 roku (termin zawiera okres wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji), przy czym zakup Produktu Promocyjnego i dokonanie na jego podstawie Zgłoszenia udziału w Loterii jest możliwe wyłącznie w terminie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku. 3

4 4. NAGRODY 1. W Loterii przyznanych jest 91 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden) nagród, na które składają się: a) 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci vouchera podróżnego TUI Poland Sp. z o.o., o wartości ,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 2.222,00 (słownie: dwóch tysięcy dwustu dwudziestu dwóch 00/100) złotych, na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w Loterii (dalej: Nagroda I Stopnia ); warunki skorzystania z Nagrody I Stopnia są opisane w 4 ustęp 4 poniżej. b) 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) nagród w postaci gry Scrabble Travel, każda o wartości 66,05 (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych 5/100) złotych brutto (dalej: Nagrody II Stopnia ). 2. Nagroda I Stopnia i Nagrody II Stopnia są łącznie zwane Nagrodami. 3. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi ,50 złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 50/100). 4. Voucher stanowiący Nagrodę I Stopnia jest realizowany na następujących zasadach: a) voucher może być realizowany od dnia 24 września 2015 roku do dnia 23 września 2016 roku; b) realizacja vouchera jest możliwa w każdym z biur podróży TUI Poland Sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem biur pośredniczących w sprzedaży wycieczek organizowanych przez TUI Poland Sp. z o.o.); c) voucher możliwy jest do zrealizowania na każdą z oferowanych przez TUI Poland Sp. z o.o. imprez turystycznych, przez dowolną ilość osób, na dowolną długość pobytu, do wartości nominalnej vouchera. W przypadku przekroczenia wartości vouchera, Laureat Nagrody I Stopnia ma możliwość zakupienia droższej wycieczki i dopłacenia różnicy we własnym zakresie. 5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju, ani na ich równowartość pieniężną. 6. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 7. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 roku, poz. 361 ze zm.), przy czym dodatkowa nagroda pieniężna przypisana do Nagrody I Stopnia nie jest wydawana laureatowi, ale przekazywana do właściwego Urzędu Skarbowego na poczet zryczałtowanego podatku od nagród. 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 1. Nagrody są przyznawane w drodze losowań. 2. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 4. Losowania Nagród polegają na losowym wyborze Zgłoszeń. W Loterii przeprowadzane są 93 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy) losowania (dalej: Losowanie, a łącznie: Losowania ). Każdemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego Zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba Zgłoszeń wynosi 89467, urn będzie pięć. Losowanie cyfr odbywa się od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 7, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 6, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 4, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 9, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 8, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenia o numerze (ID) W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu 4

5 losów (np. przy losach, z ostatniej urny zostanie wylosowana cyfra 9), taka cyfra jest odrzucana, a losowanie z danej urny jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry pozwalającej na zidentyfikowanie istniejącego numeru (ID). Uczestnicy, których Zgłoszenia są wylosowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, są Laureatami Nagród, uprawnionymi do otrzymania Nagród pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów, w szczególności opisanych w 5 ustęp Regulaminu. 5. Na jedno Zgłoszenie może przypadać nie więcej niż jedna Nagroda I Stopnia i jedna Nagroda II Stopnia. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia, lub na podstawie kilku Zgłoszeń wysłanych na podstawie tych samych danych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator ma prawo zażądać od tych osób przesłania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Organizatora, przesłanego za pośrednictwem wiadomości SMS oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. W przypadku nie wypełnienia obowiązków opisanych w zdaniu poprzedzającym przez daną osobę, Nagroda przepada. Organizator w przypadku wskazanym w niniejszym ustępie ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody na okres 30 dni. 6. W Loterii przeprowadzanych jest: a) 3 (słownie: trzy) Losowania Nagrody I Stopnia; b) 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) Losowań Nagród II Stopnia; c) 1 (słownie: jedno) dodatkowe Losowanie Nagród II Stopnia, do których prawo utracili ich Laureaci zgodnie z postanowieniami Regulaminu (dalej: Losowanie Dodatkowe ). Losowanie Dodatkowe odbywa się w dniu 3 sierpnia 2015 roku. W Losowaniu Dodatkowym biorą udział wszystkie Zgłoszenia dokonane w Loterii, z wyłączeniem Zgłoszeń dokonanych przez Uczestników wykluczonych z Loterii lub Laureatów Nagrody I Stopnia i Laureatów Nagrody II Stopnia, w tym Laureatów Nagród, którzy utracili prawo do Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W Losowaniu Dodatkowym jest losowanych tyle Zgłoszeń, ile Nagród II Stopnia będzie znajdować się w puli Losowania Dodatkowego. Losowanie Dodatkowe nie odbywa się, jeżeli w Loterii są przyznane wszystkie Nagrody II Stopnia z puli 90 Nagród II Stopnia i żaden z Laureatów Nagród II Stopnia nie utraci prawa do Nagrody II Stopnia zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku gdy dane Losowanie, z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. z przyczyn awarii systemu), nie może się odbyć w dniu wskazanym w Regulaminie, Losowanie odbędzie się następnego dnia roboczego po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie danego Losowania. 7. Losowania Nagrody I Stopnia przeprowadzone są 2 lipca 2015 roku i biorą w nich udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku, w tym Zgłoszenia wylosowane w Losowaniach Nagród II Stopnia, z wyłączeniem Zgłoszeń wylosowanych już w Losowaniu Nagród I Stopnia. W ramach Losowań Nagrody I Stopnia jest przeprowadzane jedno Losowanie, w którym losowane jest 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureata Nagrody I Stopnia oraz dwa Losowania, w których są losowane po 1 (jednym) Zgłoszeniu na listę rezerwową Laureatów Nagrody I Stopnia. 8. Organizator tworzy listę rezerwową Laureata Nagrody I Stopnia na wypadek, gdyby okazało się, że Laureat Nagrody I Stopnia z listy właściwej nie spełnił warunków przyznania Nagrody I Stopnia określonych w Regulaminie. W takim przypadku, na miejsce Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej wchodzi wedle kolejności wylosowania pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. W przypadku, gdy pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej nie spełnił warunków do uzyskania Nagrody, w jego miejsce wchodzi drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Nagroda I Stopnia, która nie jest przyznana żadnemu Laureatowi Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej Laureata Nagrody I Stopnia, wskutek nie spełniania warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie, przechodzi na rzecz Organizatora. 9. Losowania Nagród II Stopnia odbywają się jeden raz dziennie, począwszy od dnia 3 czerwca 2015 roku do dnia 2 lipca 2015 roku, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z 5

6 późn. zm.) i obejmują wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia od dnia 2 czerwca 2015 roku do dnia poprzedzającego Losowanie, z tym, że: a) w każdy poniedziałek przeprowadzanych jest dziewięć Losowań Nagrody II Stopnia zgodnie z poniższym: 2 czerwca 2015 roku do piątku poprzedzający dane Losowanie włącznie, 2 czerwca 2015 roku do soboty poprzedzającej dane Losowanie, 2 czerwca 2015 roku do niedzieli poprzedzającej dane Losowanie; b) w dniu 8 czerwca 2015 roku odbywa się dwanaście Losowań zgodnie z poniższym: 2 czerwca 2015 roku do 4 czerwca 2015 roku włącznie, 2 czerwca 2015 roku do 5 czerwca 2015 roku włącznie, 2 czerwca 2015 roku do 6 czerwca 2015 roku włącznie, 2 czerwca 2015 roku do 7 czerwca 2015 roku włącznie. 10. W każdym Losowaniu Nagród II Stopnia jest losowane 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureatów Nagrody II Stopnia. 11. Laureat Nagrody I Stopnia jest powiadamiany o wygranej za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer telefonu, który wskazał w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym jego Zgłoszenie zostało wylosowane. Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego w dni robocze, w odstępach jednodniowych (liczonych w dniach roboczych). Podczas każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację, w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer). Z każdej z prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody I Stopnia sporządzany jest protokół. W rozmowie telefonicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym, Organizator informuje Laureata Nagrody I Stopnia o zawartości listu poleconego, który zobowiązany jest on przysłać na adres Organizatora. W odpowiedzi na powiadomienie telefoniczne o wygranej, Laureat Nagrody I Stopnia zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego lub data osobistego dostarczenia do siedziby Organizatora), od powiadomienia o wygranej, list polecony z dopiskiem Wygraj rodzinne wakacje! zawierającego: a) oryginały wszystkich dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego w liczbie odpowiedniej dla dokonanych Zgłoszeń przez Laureata Nagrody I Stopnia w trakcie trwania Loterii, spełniających warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu; 6

7 b) oryginały wszystkich opakowań Produktów Promocyjnych lub fragmentów opakowań Produktów Promocyjnych, z których wynika, że Zakupy Promocyjne dotyczyły Produktów Promocyjnych, spełniające warunki określone w 1 ust. 3 Regulaminu Loterii tj. zawierające logo marek wskazanych w 1 ust. 3 Regulaminu Loterii - w liczbie odpowiedniej dla dokonanych Zgłoszeń przez Laureata Nagrody I Stopnia w trakcie trwania Loterii; c) wydrukowany i uzupełniony formularz, o którym mowa powyżej, zawierający: i. dane Laureata Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, który został wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu;; ii. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Laureata Nagrody I Stopnia przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście Laureatów, wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 i 2 ustęp 2 Regulaminu, aby być Uczestnikiem Loterii. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłany w regulaminowym terminie uznaje się list polecony Laureata Nagrody I Stopnia, który nie dotrze na wyżej wymieniony adres w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Laureata o wygranej. Wzór formularza z danymi osobowymi oświadczeniami, który Laureat Nagrody I Stopnia obowiązany jest własnoręcznie podpisać, a następnie dołączyć do listu poleconego, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 12. W przypadku: a) niewysłania przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, lub b) gdy list polecony, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, wysłany w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, c) przesłania przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach jego zwycięskiego Zgłoszenia, niespełniającego warunków określonych Regulaminem, w tym w szczególności określonych w 2 ustęp 10 Regulaminu; d) niespełnienia przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie, w szczególności określonych w 5 ustęp 11 powyżej, Laureat Nagrody I Stopnia z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Postanowienia 5 ustępu 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio do pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, z tym zastrzeżeniem, że jest on informowany o prawie do Nagrody I Stopnia w terminie trzech dni roboczych od ustalenia utraty prawa do Nagrody I Stopnia przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej. Jednocześnie, w takim przypadku Organizator powiadamia Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej o utracie prawa do Nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu wskazany w jego zwycięskim Zgłoszeniu. 13. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej zobowiązany jest do wysłania w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych (decyduje data nadania ze stempla pocztowego) od dnia powiadomienia go o wygranej, listu poleconego o treści określonej w 5 ustęp 11 powyżej. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłany w regulaminowym terminie uznaje się list polecony pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, który nie dotrze na wyżej wymieniony adres w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Organizatora o wygranej. 14. W przypadku: 7

8 a) niewysłania przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, lub b) gdy list polecony, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, wysłany w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, c) przesłania przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach jego zwycięskiego Zgłoszenia, niespełniającego warunków określonych Regulaminem, w tym w szczególności określonych w 2 ustęp 10 Regulaminu; d) niespełnienia przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie, w szczególności określonych w 5 ustęp 11 powyżej, pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Postanowienia 5 ustępu 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio do drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, z tym zastrzeżeniem, że jest on informowany o prawie do Nagrody I Stopnia w terminie 3 (trzech) dni roboczych od ustalenia utraty prawa do Nagrody I Stopnia przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Jednocześnie, w powyższym przypadku Organizator powiadamia pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej o utracie prawa do Nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu wskazany w jego zwycięskim Zgłoszeniu. 15. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych (decyduje data nadania ze stempla pocztowego) od dnia powiadomienia go o wygranej, przesłać do Organizatora list polecony o treści określonej w 5 ustęp 11 powyżej. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłany w regulaminowym terminie uznaje się list polecony drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, który nie dotrze na wyżej wymieniony adres w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej. 16. W przypadku: a) niewysłania przez drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, lub b) gdy list polecony, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, wysłany w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, c) przesłania przez drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach jego zwycięskiego Zgłoszenia, niespełniającego warunków określonych Regulaminem, w tym w szczególności określonych w 2 ustęp 10 Regulaminu; d) niespełnienia przez drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie, w szczególności określonych w 5 ustęp 11 powyżej, drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada na rzecz Organizatora. W powyższym przypadku Organizator powiadamia drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej o utracie prawa do Nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu wskazany w jego zwycięskim Zgłoszeniu. 8

9 17. Laureaci Nagród II Stopnia są powiadamiani o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Losowania, w którym ich Zgłoszenie zostało wylosowane. Organizator w terminie 3 dni roboczych od Losowania Nagród II Stopnia podejmuje 1 (jedną) próbę przesłania bezpłatnej wiadomości SMS do Laureata Nagrody II Stopnia. Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest ważna przez 72 godziny (po tym czasie wiadomość traci ważność i próby jej dostarczenia do Laureata Nagrody nie są ponawiane). W terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości SMS z informacją o wygranej Laureat Nagrody II Stopnia zobowiązany jest do przesłania na adres biura Organizatora ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, listu poleconego lub przesyłki kurierskiej z dopiskiem Wygraj rodzinne wakacje! zawierającego: a) oryginały wszystkich dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego w liczbie odpowiedniej dla dokonanych Zgłoszeń przez Laureata Nagrody II Stopnia do końca dnia poprzedzającego dzień, w którym odbywało się Losowanie, w którym wylosowane zostało Zgłoszenie Laureata Nagrody II Stopnia, spełniających warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu; b) wydrukowany i uzupełniony formularz, o którym mowa powyżej, zawierający: i. dane Laureata Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, który został wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu; ii. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Laureata Nagrody II Stopnia przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście Laureatów, wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody II Stopnia spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 i 2 ustęp 2 Regulaminu, aby być Uczestnikiem Loterii. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłany w regulaminowym terminie uznaje się list polecony Laureata Nagrody II Stopnia, który nie dotrze na wyżej wymieniony adres w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Laureata o wygranej. Wzór formularza z danymi osobowymi oświadczeniami, który Laureat Nagrody II Stopnia obowiązany jest własnoręcznie podpisać, a następnie dołączyć do listu poleconego, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 18. W przypadku: a) niewysłania przez Laureata Nagrody II Stopnia listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 17 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, lub b) gdy list polecony, o którym mowa w 5 ustęp 17 powyżej, wysłany w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, c) przesłania przez Laureata Nagrody II Stopnia dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach jego zwycięskiego Zgłoszenia, niespełniającego warunków określonych Regulaminem, w tym w szczególności określonych w 2 ustęp 10 Regulaminu; d) niespełnienia przez Laureata Nagrody II Stopnia któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie, w szczególności określonych w 5 ustęp 17 powyżej, Laureat Nagrody II Stopnia traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. W powyższym przypadku Organizator powiadamia Laureata Nagrody II Stopnia o utracie prawa do Nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS, wysłanej na numer telefonu, wskazany w jego zwycięskim Zgłoszeniu. Do uzyskania prawa do Nagrody II Stopnia przez Laureatów Nagrody II Stopnia wyłonionych w Losowaniu Dodatkowym, 5 ustęp 17 i ustęp 18 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 19. Lista Laureatów Nagród I i II Stopnia, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca: imię i miejscowość, w której zamieszkuje Laureat Nagrody,) jest publikowana do 9 września 2015 roku. 9

10 20. Nagrody I i II Stopnia są wydawane do 23 września 2015 roku. Nagrody II Stopnia są wydawane przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie, na adres Laureata Nagrody II Stopnia podany przez niego w formularzu, o którym mowa w 5 ustęp 17 powyżej. Organizator może uzależnić wydanie Nagrody od podpisania protokołu odbioru Nagrody przez Laureata Nagrody. 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej Komisja ) działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie: a) 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (przewodniczący Komisji); b) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. 2. Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji. Z przebiegu każdego Losowania jest sporządzany protokół. 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w sposób opisany poniżej, w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu będącym podstawą do zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do 7 października 2015 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres w terminie do 14 października 2015 roku. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, z dopiskiem Wygraj rodzinne wakacje!. 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w 6 ustęp 1 powyżej Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 6. Uczestnik jest powiadamiany o decyzji Komisji listem poleconym wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji, na adres podany w pisemnej reklamacji. 7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 8. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17. Dane osobowe są przetwarzane doraźnie, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami - i po zakończeniu Loterii zostaną niezwłocznie usunięte. 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny wzięcia udziału w Loterii i wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma również prawo do 10

11 żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U r. poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612). 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U r. poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612). 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 4. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612) Organizator jest zobowiązany, na żądanie Uczestnika Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. 11

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest firma JET Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo