REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP: , REGON: , zwana dalej: Organizatorem. 2. Loteria trwa od 2 czerwca 2015 roku do 4 listopada 2015 roku (termin zawiera okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Zakup produktów objętych Loterią i dokonywanie zgłoszeń w sposób opisany w 2 ustęp 3 litera d) Regulaminu, uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, możliwy jest w okresie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku. 3. Produktami, których zakup i zgłoszenie ich zakupu w okresie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku, umożliwia udział w Loterii, są wszystkie produkty wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod markami: Barbie, Hot Wheels, Boomco, UNO, Tomek i Przyjaciele, Monster High, które zawierają na opakowaniu jedno z logo ww. marek spośród wskazanych w załączniku do Regulaminu, bez względu na to, czy mają na opakowaniu informację o Loterii, czy nie (dalej łącznie: Produkty Promocyjne, a osobno: Produkt Promocyjny ). 4. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015, poz. 612, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 5. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat w chwili dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w 2 ustęp 3 litera d) Regulaminu, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Uczestnicy ). W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, pracownicy Mattel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łączne wykonanie następujących czynności: a) jednorazowy, to znaczy potwierdzony jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego, zakup w punkcie sprzedaży detalicznej, w okresie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku Produktu Promocyjnego (dalej: Zakup Promocyjny ); oraz b) zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego, świadczącego o dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego, w punkcie sprzedaży detalicznej w okresie, o którym mowa w literze a) powyżej; c) zachowanie oryginału opakowania Produktu Promocyjnego lub fragmentu opakowania Produktu Promocyjnego, z którego wynika, że Zakup Promocyjny dotyczył Produktu Promocyjnego, 1

2 spełniającego warunki określone w 1 ust. 3 Regulaminu Loterii tj. zawierającego logo marek wskazanych w 1 ust. 3 Regulaminu Loterii, a następnie d) zgłoszenie Zakupu Promocyjnego do Loterii w okresie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku (dalej: Zgłoszenie ), poprzez zarejestrowanie Zakupu Promocyjnego na stronie internetowej (dalej: Strona Loterii ) za pomocą elektronicznego formularza (dalej: Formularz Zgłoszeniowy ) następujących danych: i. numer telefonu komórkowego Uczestnika; ii. iii. iv. PESEL Uczestnika; numer dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego (numer paragonu najczęściej znajdujący się w jego prawej górnej części); datę dokonania Zakupu Promocyjnego; v. numer NIP punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego. e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 w celach i w zakresie związanych z Loterią, f) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. 4. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera) obsługujący Stronę Loterii. 5. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący Stronę Loterii, Uczestnikowi dokonującemu Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy pojawia się komunikat potwierdzający, że jego Zgłoszenie jest zarejestrowane oraz zawierający dane Zgłoszenia. Komunikat ten jest możliwy do wydrukowania. 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia możliwości zmiany danych wprowadzonych przez Uczestnika w ramach Zgłoszenia po jego zarejestrowaniu. 7. Jedno zarejestrowane Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii - los. 8. Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie jednego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego. W przypadku gdy dany paragon fiskalny potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, Uczestnik jest uprawniony do dokonania nadal wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie takiego paragonu. 9. Jeden Uczestnik może dokonać nie więcej niż pięciu Zgłoszeń w ciągu jednego dnia. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. 10. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: a) paragon fiskalny jest prawdziwy - tzn. wystawiony przez sklep, podmiot faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż zabawek w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany; b) paragon fiskalny nie jest uszkodzony tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów; c) w liście zakupów na paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego, bądź też na paragonie widnieje adnotacja punktu sprzedaży detalicznej pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego. 11. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego w okresie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku, na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego powinna się znaleźć adnotacja dokonana przez przedstawiciela punktu sprzedaży detalicznej, potwierdzająca fakt zakupu Produktu Promocyjnego spełniającego 2

3 warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu. Adnotacja powinna być opatrzona również pieczątką punktu sprzedaży detalicznej i podpisem osoby dokonującej adnotacji. W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych, nadesłanych przez Uczestników do Loterii. Jeśli na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód dokonania Zakupu Promocyjnego nie jest autentyczny, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii, pozbawić prawa do nagrody oraz usunąć wszystkie jego Zgłoszenia z Loterii. 12. Z zastrzeżeniem 2 ustęp 9 powyżej, każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów Promocyjnych i nadesłać odpowiadającą liczbie posiadanych dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego liczbę Zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika (tj. osobę legitymującą się danym numerem PESEL) postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku nadesłania więcej niż jednego Zgłoszenia przez jednego Uczestnika, Organizator ma prawo zażądać od niego wskazania w sposób opisany w 2 ust. 13 poniżej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Organizatora, przesłanego za pośrednictwem wiadomości SMS swoich danych w postaci numeru PESEL, a także okazania tylu dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego (w postaci paragonów fiskalnych), ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik - pod rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii, wykluczenia z Loterii, usunięcia wszystkich jego Zgłoszeń w Loterii lub pozbawienia go prawa do udziału w Loterii. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w sposób opisany w 2 ustęp 13 Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Loterii, w tym usunąć wszystkie jego Zgłoszenia w Loterii, pozbawić go prawa do nagrody lub pozbawić prawa do udziału w Loterii. 13. Dowody dokonania Zakupów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Niezależnie od daty stempla pocztowego, za niewysłane w regulaminowym terminie będą uważane listy polecone lub przesyłki kurierskie, które nie dotrą na wyżej wskazany adres w terminie 10 dni od otrzymania przez Uczestnika wezwania od Organizatora. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 10 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w 5 ustęp 20 Regulaminu. 14. W przypadku, gdy w Loterii jest dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie oparte na tym samym Zakupie Promocyjnym (tj. z wykorzystaniem tego samego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, zawierającego te same dane w postaci: numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, daty dokonania Zakupu Promocyjnego oraz numeru NIP punktu sprzedaży detalicznej, Organizator uwzględnia w Loterii wyłącznie pierwsze dokonane Zgłoszenie, zaś pozostałe takie Zgłoszenia nie są rejestrowane i nie biorą udziału w Losowaniach. 15. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 16. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia 2 Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Formularza Zgłoszeniowego lub Strony Loterii lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony Loterii, Organizator może wykluczyć tego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego Zgłoszenia nie będą uwzględniane w Loterii. 3. CZAS TRWANIA LOTERII Loteria rozpoczyna się 2 czerwca 2015 roku i trwa do 4 listopada 2015 roku (termin zawiera okres wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji), przy czym zakup Produktu Promocyjnego i dokonanie na jego podstawie Zgłoszenia udziału w Loterii jest możliwe wyłącznie w terminie od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku. 3

4 4. NAGRODY 1. W Loterii przyznanych jest 91 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden) nagród, na które składają się: a) 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci vouchera podróżnego TUI Poland Sp. z o.o., o wartości ,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 2.222,00 (słownie: dwóch tysięcy dwustu dwudziestu dwóch 00/100) złotych, na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w Loterii (dalej: Nagroda I Stopnia ); warunki skorzystania z Nagrody I Stopnia są opisane w 4 ustęp 4 poniżej. b) 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) nagród w postaci gry Scrabble Travel, każda o wartości 66,05 (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych 5/100) złotych brutto (dalej: Nagrody II Stopnia ). 2. Nagroda I Stopnia i Nagrody II Stopnia są łącznie zwane Nagrodami. 3. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi ,50 złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 50/100). 4. Voucher stanowiący Nagrodę I Stopnia jest realizowany na następujących zasadach: a) voucher może być realizowany od dnia 24 września 2015 roku do dnia 23 września 2016 roku; b) realizacja vouchera jest możliwa w każdym z biur podróży TUI Poland Sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem biur pośredniczących w sprzedaży wycieczek organizowanych przez TUI Poland Sp. z o.o.); c) voucher możliwy jest do zrealizowania na każdą z oferowanych przez TUI Poland Sp. z o.o. imprez turystycznych, przez dowolną ilość osób, na dowolną długość pobytu, do wartości nominalnej vouchera. W przypadku przekroczenia wartości vouchera, Laureat Nagrody I Stopnia ma możliwość zakupienia droższej wycieczki i dopłacenia różnicy we własnym zakresie. 5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju, ani na ich równowartość pieniężną. 6. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 7. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 roku, poz. 361 ze zm.), przy czym dodatkowa nagroda pieniężna przypisana do Nagrody I Stopnia nie jest wydawana laureatowi, ale przekazywana do właściwego Urzędu Skarbowego na poczet zryczałtowanego podatku od nagród. 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 1. Nagrody są przyznawane w drodze losowań. 2. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 4. Losowania Nagród polegają na losowym wyborze Zgłoszeń. W Loterii przeprowadzane są 93 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy) losowania (dalej: Losowanie, a łącznie: Losowania ). Każdemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego Zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba Zgłoszeń wynosi 89467, urn będzie pięć. Losowanie cyfr odbywa się od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 7, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 6, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 4, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 9, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 8, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenia o numerze (ID) W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu 4

5 losów (np. przy losach, z ostatniej urny zostanie wylosowana cyfra 9), taka cyfra jest odrzucana, a losowanie z danej urny jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry pozwalającej na zidentyfikowanie istniejącego numeru (ID). Uczestnicy, których Zgłoszenia są wylosowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, są Laureatami Nagród, uprawnionymi do otrzymania Nagród pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów, w szczególności opisanych w 5 ustęp Regulaminu. 5. Na jedno Zgłoszenie może przypadać nie więcej niż jedna Nagroda I Stopnia i jedna Nagroda II Stopnia. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia, lub na podstawie kilku Zgłoszeń wysłanych na podstawie tych samych danych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator ma prawo zażądać od tych osób przesłania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Organizatora, przesłanego za pośrednictwem wiadomości SMS oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. W przypadku nie wypełnienia obowiązków opisanych w zdaniu poprzedzającym przez daną osobę, Nagroda przepada. Organizator w przypadku wskazanym w niniejszym ustępie ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody na okres 30 dni. 6. W Loterii przeprowadzanych jest: a) 3 (słownie: trzy) Losowania Nagrody I Stopnia; b) 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) Losowań Nagród II Stopnia; c) 1 (słownie: jedno) dodatkowe Losowanie Nagród II Stopnia, do których prawo utracili ich Laureaci zgodnie z postanowieniami Regulaminu (dalej: Losowanie Dodatkowe ). Losowanie Dodatkowe odbywa się w dniu 3 sierpnia 2015 roku. W Losowaniu Dodatkowym biorą udział wszystkie Zgłoszenia dokonane w Loterii, z wyłączeniem Zgłoszeń dokonanych przez Uczestników wykluczonych z Loterii lub Laureatów Nagrody I Stopnia i Laureatów Nagrody II Stopnia, w tym Laureatów Nagród, którzy utracili prawo do Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W Losowaniu Dodatkowym jest losowanych tyle Zgłoszeń, ile Nagród II Stopnia będzie znajdować się w puli Losowania Dodatkowego. Losowanie Dodatkowe nie odbywa się, jeżeli w Loterii są przyznane wszystkie Nagrody II Stopnia z puli 90 Nagród II Stopnia i żaden z Laureatów Nagród II Stopnia nie utraci prawa do Nagrody II Stopnia zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku gdy dane Losowanie, z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. z przyczyn awarii systemu), nie może się odbyć w dniu wskazanym w Regulaminie, Losowanie odbędzie się następnego dnia roboczego po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie danego Losowania. 7. Losowania Nagrody I Stopnia przeprowadzone są 2 lipca 2015 roku i biorą w nich udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od 2 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 roku, w tym Zgłoszenia wylosowane w Losowaniach Nagród II Stopnia, z wyłączeniem Zgłoszeń wylosowanych już w Losowaniu Nagród I Stopnia. W ramach Losowań Nagrody I Stopnia jest przeprowadzane jedno Losowanie, w którym losowane jest 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureata Nagrody I Stopnia oraz dwa Losowania, w których są losowane po 1 (jednym) Zgłoszeniu na listę rezerwową Laureatów Nagrody I Stopnia. 8. Organizator tworzy listę rezerwową Laureata Nagrody I Stopnia na wypadek, gdyby okazało się, że Laureat Nagrody I Stopnia z listy właściwej nie spełnił warunków przyznania Nagrody I Stopnia określonych w Regulaminie. W takim przypadku, na miejsce Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej wchodzi wedle kolejności wylosowania pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. W przypadku, gdy pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej nie spełnił warunków do uzyskania Nagrody, w jego miejsce wchodzi drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Nagroda I Stopnia, która nie jest przyznana żadnemu Laureatowi Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej Laureata Nagrody I Stopnia, wskutek nie spełniania warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie, przechodzi na rzecz Organizatora. 9. Losowania Nagród II Stopnia odbywają się jeden raz dziennie, począwszy od dnia 3 czerwca 2015 roku do dnia 2 lipca 2015 roku, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z 5

6 późn. zm.) i obejmują wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia od dnia 2 czerwca 2015 roku do dnia poprzedzającego Losowanie, z tym, że: a) w każdy poniedziałek przeprowadzanych jest dziewięć Losowań Nagrody II Stopnia zgodnie z poniższym: 2 czerwca 2015 roku do piątku poprzedzający dane Losowanie włącznie, 2 czerwca 2015 roku do soboty poprzedzającej dane Losowanie, 2 czerwca 2015 roku do niedzieli poprzedzającej dane Losowanie; b) w dniu 8 czerwca 2015 roku odbywa się dwanaście Losowań zgodnie z poniższym: 2 czerwca 2015 roku do 4 czerwca 2015 roku włącznie, 2 czerwca 2015 roku do 5 czerwca 2015 roku włącznie, 2 czerwca 2015 roku do 6 czerwca 2015 roku włącznie, 2 czerwca 2015 roku do 7 czerwca 2015 roku włącznie. 10. W każdym Losowaniu Nagród II Stopnia jest losowane 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureatów Nagrody II Stopnia. 11. Laureat Nagrody I Stopnia jest powiadamiany o wygranej za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer telefonu, który wskazał w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym jego Zgłoszenie zostało wylosowane. Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego w dni robocze, w odstępach jednodniowych (liczonych w dniach roboczych). Podczas każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację, w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer). Z każdej z prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody I Stopnia sporządzany jest protokół. W rozmowie telefonicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym, Organizator informuje Laureata Nagrody I Stopnia o zawartości listu poleconego, który zobowiązany jest on przysłać na adres Organizatora. W odpowiedzi na powiadomienie telefoniczne o wygranej, Laureat Nagrody I Stopnia zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego lub data osobistego dostarczenia do siedziby Organizatora), od powiadomienia o wygranej, list polecony z dopiskiem Wygraj rodzinne wakacje! zawierającego: a) oryginały wszystkich dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego w liczbie odpowiedniej dla dokonanych Zgłoszeń przez Laureata Nagrody I Stopnia w trakcie trwania Loterii, spełniających warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu; 6

7 b) oryginały wszystkich opakowań Produktów Promocyjnych lub fragmentów opakowań Produktów Promocyjnych, z których wynika, że Zakupy Promocyjne dotyczyły Produktów Promocyjnych, spełniające warunki określone w 1 ust. 3 Regulaminu Loterii tj. zawierające logo marek wskazanych w 1 ust. 3 Regulaminu Loterii - w liczbie odpowiedniej dla dokonanych Zgłoszeń przez Laureata Nagrody I Stopnia w trakcie trwania Loterii; c) wydrukowany i uzupełniony formularz, o którym mowa powyżej, zawierający: i. dane Laureata Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, który został wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu;; ii. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Laureata Nagrody I Stopnia przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście Laureatów, wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 i 2 ustęp 2 Regulaminu, aby być Uczestnikiem Loterii. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłany w regulaminowym terminie uznaje się list polecony Laureata Nagrody I Stopnia, który nie dotrze na wyżej wymieniony adres w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Laureata o wygranej. Wzór formularza z danymi osobowymi oświadczeniami, który Laureat Nagrody I Stopnia obowiązany jest własnoręcznie podpisać, a następnie dołączyć do listu poleconego, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 12. W przypadku: a) niewysłania przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, lub b) gdy list polecony, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, wysłany w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, c) przesłania przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach jego zwycięskiego Zgłoszenia, niespełniającego warunków określonych Regulaminem, w tym w szczególności określonych w 2 ustęp 10 Regulaminu; d) niespełnienia przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie, w szczególności określonych w 5 ustęp 11 powyżej, Laureat Nagrody I Stopnia z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Postanowienia 5 ustępu 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio do pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, z tym zastrzeżeniem, że jest on informowany o prawie do Nagrody I Stopnia w terminie trzech dni roboczych od ustalenia utraty prawa do Nagrody I Stopnia przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej. Jednocześnie, w takim przypadku Organizator powiadamia Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej o utracie prawa do Nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu wskazany w jego zwycięskim Zgłoszeniu. 13. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej zobowiązany jest do wysłania w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych (decyduje data nadania ze stempla pocztowego) od dnia powiadomienia go o wygranej, listu poleconego o treści określonej w 5 ustęp 11 powyżej. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłany w regulaminowym terminie uznaje się list polecony pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, który nie dotrze na wyżej wymieniony adres w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Organizatora o wygranej. 14. W przypadku: 7

8 a) niewysłania przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, lub b) gdy list polecony, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, wysłany w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, c) przesłania przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach jego zwycięskiego Zgłoszenia, niespełniającego warunków określonych Regulaminem, w tym w szczególności określonych w 2 ustęp 10 Regulaminu; d) niespełnienia przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie, w szczególności określonych w 5 ustęp 11 powyżej, pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Postanowienia 5 ustępu 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio do drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, z tym zastrzeżeniem, że jest on informowany o prawie do Nagrody I Stopnia w terminie 3 (trzech) dni roboczych od ustalenia utraty prawa do Nagrody I Stopnia przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Jednocześnie, w powyższym przypadku Organizator powiadamia pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej o utracie prawa do Nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu wskazany w jego zwycięskim Zgłoszeniu. 15. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych (decyduje data nadania ze stempla pocztowego) od dnia powiadomienia go o wygranej, przesłać do Organizatora list polecony o treści określonej w 5 ustęp 11 powyżej. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłany w regulaminowym terminie uznaje się list polecony drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, który nie dotrze na wyżej wymieniony adres w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej. 16. W przypadku: a) niewysłania przez drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, lub b) gdy list polecony, o którym mowa w 5 ustęp 11 powyżej, wysłany w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, c) przesłania przez drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach jego zwycięskiego Zgłoszenia, niespełniającego warunków określonych Regulaminem, w tym w szczególności określonych w 2 ustęp 10 Regulaminu; d) niespełnienia przez drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie, w szczególności określonych w 5 ustęp 11 powyżej, drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada na rzecz Organizatora. W powyższym przypadku Organizator powiadamia drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej o utracie prawa do Nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu wskazany w jego zwycięskim Zgłoszeniu. 8

9 17. Laureaci Nagród II Stopnia są powiadamiani o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Losowania, w którym ich Zgłoszenie zostało wylosowane. Organizator w terminie 3 dni roboczych od Losowania Nagród II Stopnia podejmuje 1 (jedną) próbę przesłania bezpłatnej wiadomości SMS do Laureata Nagrody II Stopnia. Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest ważna przez 72 godziny (po tym czasie wiadomość traci ważność i próby jej dostarczenia do Laureata Nagrody nie są ponawiane). W terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości SMS z informacją o wygranej Laureat Nagrody II Stopnia zobowiązany jest do przesłania na adres biura Organizatora ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, listu poleconego lub przesyłki kurierskiej z dopiskiem Wygraj rodzinne wakacje! zawierającego: a) oryginały wszystkich dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego w liczbie odpowiedniej dla dokonanych Zgłoszeń przez Laureata Nagrody II Stopnia do końca dnia poprzedzającego dzień, w którym odbywało się Losowanie, w którym wylosowane zostało Zgłoszenie Laureata Nagrody II Stopnia, spełniających warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu; b) wydrukowany i uzupełniony formularz, o którym mowa powyżej, zawierający: i. dane Laureata Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, który został wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu; ii. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Laureata Nagrody II Stopnia przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście Laureatów, wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody II Stopnia spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 i 2 ustęp 2 Regulaminu, aby być Uczestnikiem Loterii. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłany w regulaminowym terminie uznaje się list polecony Laureata Nagrody II Stopnia, który nie dotrze na wyżej wymieniony adres w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Laureata o wygranej. Wzór formularza z danymi osobowymi oświadczeniami, który Laureat Nagrody II Stopnia obowiązany jest własnoręcznie podpisać, a następnie dołączyć do listu poleconego, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 18. W przypadku: a) niewysłania przez Laureata Nagrody II Stopnia listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 17 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, lub b) gdy list polecony, o którym mowa w 5 ustęp 17 powyżej, wysłany w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej, c) przesłania przez Laureata Nagrody II Stopnia dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach jego zwycięskiego Zgłoszenia, niespełniającego warunków określonych Regulaminem, w tym w szczególności określonych w 2 ustęp 10 Regulaminu; d) niespełnienia przez Laureata Nagrody II Stopnia któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie, w szczególności określonych w 5 ustęp 17 powyżej, Laureat Nagrody II Stopnia traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. W powyższym przypadku Organizator powiadamia Laureata Nagrody II Stopnia o utracie prawa do Nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS, wysłanej na numer telefonu, wskazany w jego zwycięskim Zgłoszeniu. Do uzyskania prawa do Nagrody II Stopnia przez Laureatów Nagrody II Stopnia wyłonionych w Losowaniu Dodatkowym, 5 ustęp 17 i ustęp 18 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 19. Lista Laureatów Nagród I i II Stopnia, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca: imię i miejscowość, w której zamieszkuje Laureat Nagrody,) jest publikowana do 9 września 2015 roku. 9

10 20. Nagrody I i II Stopnia są wydawane do 23 września 2015 roku. Nagrody II Stopnia są wydawane przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie, na adres Laureata Nagrody II Stopnia podany przez niego w formularzu, o którym mowa w 5 ustęp 17 powyżej. Organizator może uzależnić wydanie Nagrody od podpisania protokołu odbioru Nagrody przez Laureata Nagrody. 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej Komisja ) działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie: a) 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (przewodniczący Komisji); b) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. 2. Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji. Z przebiegu każdego Losowania jest sporządzany protokół. 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w sposób opisany poniżej, w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu będącym podstawą do zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do 7 października 2015 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres w terminie do 14 października 2015 roku. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, z dopiskiem Wygraj rodzinne wakacje!. 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w 6 ustęp 1 powyżej Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 6. Uczestnik jest powiadamiany o decyzji Komisji listem poleconym wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji, na adres podany w pisemnej reklamacji. 7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 8. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17. Dane osobowe są przetwarzane doraźnie, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami - i po zakończeniu Loterii zostaną niezwłocznie usunięte. 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny wzięcia udziału w Loterii i wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma również prawo do 10

11 żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U r. poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612). 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U r. poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612). 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 4. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612) Organizator jest zobowiązany, na żądanie Uczestnika Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. 11

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Świąteczna gotówka zwanej dalej Loterią jest IQFM spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Sam wybierz sobie nagrodę zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej 8 smaków Halls zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj Subaru z Halls zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Najlepsi kibice zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Bądź sobą od stóp do głów zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Ruszaj w podróże małe i duże! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Ruszaj w podróże małe i duże! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Ruszaj w podróże małe i duże! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Ruszaj w podróże małe i duże! zwanej dalej Loterią jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Poczuj rytm z batonami Milka (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Poczuj rytm z batonami Milka zwanej dalej Loterią jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Grill&Travel zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Spełnij marzenia z Milką (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Spełnij marzenia z Milką (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Spełnij marzenia z Milką (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Spełnij marzenia z Milką zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Wypróbuj za darmo! (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Wypróbuj za darmo! (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Wypróbuj za darmo! (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji konsumenckiej produktów oznaczonych marką Delma Premium, zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Twój Dzień Przyjemności (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii audioteksowej Twój Dzień Przyjemności zwanej dalej Loterią jest Nairobia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Tyskie Rozdaje Prezenty (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Tyskie rozdaje Prezenty zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem )

1. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) Spis treści: 1. Regulamin Loterii Promocyjnej Grill&Travel. 2. Regulamin Konkursu Grill&Travel w Kaufland. 1. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POSMAKUJ BEZ KOSZTÓW. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POSMAKUJ BEZ KOSZTÓW. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POSMAKUJ BEZ KOSZTÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji konsumenckiej produktów oznaczonych marką Saga, zwanej dalej Promocją jest IQ Marketing (Poland) sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj zwanej dalej Loterią

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka. Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka. Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria audioteksowa pod nazwą Z Nestle

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą WEEKENDOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wakacyjna Loteria Banku Millennium (dalej Loteria ), jest

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj o muzyczne nagrody z Halls! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj o muzyczne nagrody z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj o muzyczne nagrody z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Graj o muzyczne nagrody z Halls! zwanej dalej Loterią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria Men Expert 2015. Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria Men Expert 2015. Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria Men Expert 2015 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria Men Expert 2015, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii audioteksowej. Loteria audioteksowa zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą PARADA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Podróż do krainy pingwinów zwanej dalej Loterią jest IQ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ. Przyjmij z uśmiechem każdy ups (dalej: Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ. Przyjmij z uśmiechem każdy ups (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Przyjmij z uśmiechem każdy ups (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem promocji konsumenckiej Przyjmij z uśmiechem każdy ups (dalej: Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Rajska Promocja (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Rajska Promocja (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Rajska Promocja (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Rajska Promocja, zwanej dalej Loterią, jest Sales Force 1 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Online

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Online Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Online I. Definicje 1. Promocja Konsumencka promocja pod nazwą ACUVUE Cashback, prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo