REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP: , REGON: , zwana dalej: Organizatorem. 2. W Loterii biorą udział transakcje bezgotówkowe dokonywane w technologii MasterCard PayPass przez Uczestników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, za pomocą debetowych lub kredytowych kart płatniczych ze znakiem towarowym MasterCard, wydanych i obsługiwanych przez banki mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przy wykorzystaniu telefonu komórkowego za pomocą technologii komunikacji bezprzewodowej niewielkiego zasięgu ( Near Field Communication ), z wyłączeniem transakcji opisanych poniżej w ustępie 3, wykonane i zarejestrowane w systemie banku obsługującego kartę płatniczą, w punktach usługowo-handlowych, honorujących płatności za towary lub usługi za pomocą kart płatniczych, w okresie od dnia 5 maja 2014 roku do dnia 15 czerwca 2014 roku (dalej: Transakcja/e ). 3. Z Loterii wyłączone są Transakcje dokonane za pomocą kart biznesowych (wydanych dla podmiotów innych niż osoby fizyczne - konsumenci). Loterią nie są objęte także transakcje dokonywane w bankomatach oraz za pośrednictwem sieci Internet, a także transakcje, zwrócone, sporne, nieautoryzowane oraz niezarejestrowane w systemie banku krajowego obsługującego kartę. Za transakcje zwrócone są uznawane również takie, co do których Uczestnik dokonał płatności przy użyciu karty płatniczej, a następnie otrzymał w punkcie usługowo-handlowym zwrot chociażby części kwoty transakcji. 4. Dokonanie Transakcji przed dniem 5 maja 2014 roku lub po dniu 15 czerwca 2014 roku nie uprawnia do dokonania Zgłoszenia i udziału w Loterii, z dodatkowym zastrzeżeniem, że Transakcje dokonane i Zgłoszone przed dniem 5 maja 2014 roku lub po dniu 15 czerwca 2014 roku nie biorą udziału w losowaniach Nagród I Stopnia i Nagród II Stopnia. 5. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 6. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 1. W Loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące legalnymi posiadaczami lub użytkownikami wystawionych na swoje imię i nazwisko karty płatniczej za pomocą której można realizować Transakcje w Loterii (dalej Uczestnicy ). W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia losowania, członkowie władz lub pracownicy MasterCard Europe sprl, oddziału MasterCard w Polsce, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 1

2 2. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łącznie: a) dokonanie w okresie od dnia 5 maja 2014 roku do dnia 15 czerwca 2014 roku, co najmniej jednej Transakcji o dowolnej wartości; oraz b) zachowanie oryginalnego dowodu dokonania Transakcji, w postaci wydruku z terminala płatniczego, świadczącego o dokonaniu i czasie Transakcji; a następnie: c) zgłoszenie wykonanej Transakcji do Loterii do dnia 15 czerwca 2014 roku, (dalej: Zgłoszenie ), poprzez zarejestrowanie Transakcji na stronie internetowej (dalej: Stronie Loterii ) za pomocą elektronicznego formularza (dalej: Formularz Zgłoszeniowy ): i. imię i nazwisko Uczestnika; ii. iii. iv. numer telefonu komórkowego Uczestnika; datę dokonania Transakcji i jej kwotę oraz walutę, nazwę banku, który wydał kartę, którą Uczestnik dokonuje Transakcji, v. czytelne zdjęcie lub skan dowodu dokonania Transakcji, z zastrzeżeniem, że rozmiar zdjęcia lub skanu nie może przekraczać 2 MB pojemności i może być zapisany wyłącznie w formacie: PDF, JPG lub PNG; d) udzielenie zgody na: vi. przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanym z Loterią, w zakresie wskazanym w 7 ustęp Aby usprawnić dokonywanie Zgłoszeń, Uczestnik może, zamiast podawania swoich danych przy każdorazowym dokonywaniu Zgłoszenia, założyć konto na Stronie Loterii. W celu założenia konta, Uczestnik podaje za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Loterii następujące dane: a) imię i nazwisko; b) numer telefonu komórkowego; c) adres poczty elektronicznej; d) wybrane przez siebie hasło dostępu do konta Uczestnika na Stronie Loterii, oraz udziela zgodę na: e) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanym z założeniem konta oraz udziałem w Loterii, w zakresie wskazanym w 7 ustęp 1. Aktywowanie konta Uczestnika (wraz z automatycznym logowaniem Uczestnika) następuje po kliknięciu w aktywny link zawarty w wiadomości poczty elektronicznej otrzymanej przez Uczestnika na podany przez niego adres poczty elektronicznej, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji, o której mowa w 2 ustęp 3. Późniejsze logowanie na Stronie Loterii i dokonywanie Zgłoszeń, następuje po wpisaniu adresu poczty elektronicznej i hasła dostępu, które zostały podane przez Uczestnika w procesie rejestracji, o którym mowa w 2 ustęp Jedna Transakcja może być zgłoszona do Loterii wyłącznie jeden raz, w jednym Zgłoszeniu. 5. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny (data serwera) obsługujący Stronę Loterii. 6. Każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Transakcji i zgłosić odpowiadającą im liczbie Zgłoszeń. Jedno Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii jeden los. 7. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. 2

3 8. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący Stronę Loterii, Uczestnikowi jest generowany komunikat potwierdzający dokonanie Zgłoszenia. Powyższy komunikat zawiera dane Zgłoszenia oraz jest możliwy do wydrukowania. 9. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 10. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia 2 Regulaminu. 10. W przypadku rejestracji więcej niż jednej Transakcji, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego zdjęć lub skanów tylu potwierdzeń dokonania Transakcji (wydruków z terminala płatniczego), ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik pod rygorem utraty prawa do Nagrody w Loterii lub wykluczenia z udziału w Loterii. Zdjęcia lub skany potwierdzeń dokonania Transakcji (nieprzerobione, niepokreślone, oraz czytelne) powinny zostać przedstawione pod adresem poczty elektronicznej wskazanym Uczestnikowi w powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym odbyło się losowanie danej Nagrody. W przypadku niemożności dostarczenia wiadomości SMS lub nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pomimo podjęcia 3 (trzech) prób przez Organizatora, Uczestnik ten jest wykluczony z Loterii. 3. CZAS TRWANIA LOTERII Loteria trwa od dnia 5 maja 2014 roku do dnia 1 września 2014 roku (termin zawiera okres wydawania nagrody oraz rozpatrywania reklamacji). Dokonywanie Transakcji i ich Zgłoszeń uprawniających do wzięcia udziału w Loterii i Losowaniu Nagrody I Stopnia oraz Nagród II Stopnia, możliwe jest w okresie od 5 maja 2014 roku do 15 czerwca 2014 roku. 4. NAGRODY 1. W Loterii przyznawane są: a) 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci używanego samochodu marki Volkswagen model Transporter T2 rok produkcji 1978, o wartości ,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 9 567,00 zł złotych (słownie: dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) (dalej: Nagroda I Stopnia ) na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w Loterii, b) 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery) nagrody, każdy w postaci zestawu 2 biletów na Open er Festiwal 2014 o wartości jednostkowej 1.100,00 zł (tysiąc sto złotych) brutto (dalej: Nagroda II Stopnia ). Nagroda I Stopnia i Nagrody II Stopnia zwane są łącznie dalej: Nagrodami. 2. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi ,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych), zaś wartość Nagród II Stopnia łącznie ,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych). 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju. 4. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 3

4 5. Nagroda jest wydawana z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 roku, poz. 361, z zm.). 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRODY W LOTERII 1. Nagrody są przyznane w drodze Losowań. 2. Losowania Nagród są przeprowadzone na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 4. Losowanie Nagrody polega na losowym wyborze jednego Zgłoszenia przy pomocy systemu informatycznego (dalej: Losowanie ). Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie wylosowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, jest Laureatem Nagrody, uprawnionym do otrzymania określonej Nagrody pod warunkiem spełnienia poniższych warunków, w szczególności opisanych w 5 ustęp 9 lub 5 ustęp 11 Regulaminu. 5. W Loterii jest przeprowadzane 1 (jedno) Losowanie Nagrody I Stopnia oraz 42 (czterdzieści dwa) Losowania Nagród II Stopnia. 6. W Losowaniu Nagrody I Stopnia, które odbywa się 16 czerwca 2014 roku, losowane jest 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureata Nagrody I Stopnia oraz 3 (trzy) Zgłoszenia na listę rezerwową Laureatów Nagrody I Stopnia. W losowaniu Nagrody I Stopnia biorą udział wszystkie Zgłoszenia. 7. Losowania Nagród II Stopnia odbywają się w sposób następujący: a) Losowania Nagrody II Stopnia odbywają się od dnia 6 maja 2014 roku do dnia 16 czerwca 2014 roku, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 pozycja 28 z późn. zm.). b) W przypadku, gdy Losowanie Nagród wypada w dzień będący dniem wolnym od pracy Losowanie odbywa się kolejnego dnia powszedniego. c) W każdym Losowaniu Nagrody II Stopnia uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, zarejestrowane przez Organizatora w dniu poprzedzającym dzień, w którym odbywa się dane Losowanie, i jest wyłanianych po dwóch Laureatów Nagrody II Stopnia, z tym, że w dniach: i. 12 maja 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 9 maja 2014 r.; dnia 10 maja 2014 r.; oraz dnia 11 maja 2014 r.; ii. 19 maja 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 16 maja 2014 r.; dnia 17 maja 2014 r.; oraz dnia 18 maja 2014 r.; iii. 26 maja 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 23 maja 2014 r.; dnia 24 maja 2014 r.; oraz dnia 25 maja 2014 r.; iv. 2 czerwca 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 30 maja 2014 r.; dnia 31 maja 2014 r.; oraz dnia 1 czerwca 2014 r.; 4

5 v. 9 czerwca 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 6 czerwca 2014 r.; dnia 7 czerwca 2014 r.; oraz dnia 8 czerwca 2014 r.; vi. 16 czerwca 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 13 czerwca 2014 r.; dnia 14 czerwca 2014 r.; oraz dnia 15 czerwca 2014 r. 8. Nagroda I Stopnia przypada jednemu Laureatowi Nagrody z listy właściwej albo jednemu Laureatowi Nagrody z listy rezerwowej Nagrody I Stopnia, stosownie do poniższych zasad. Organizator tworzy listę rezerwową Laureatów Nagrody I Stopnia na wypadek, gdyby okazało się, że Laureat Nagrody I Stopnia z listy właściwej nie spełnił warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie. 9. Laureaci Nagród są powiadamiani o wygranej za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer telefonu, który wskazali w Formularzu Zgłoszeniowym, w dniu, w którym odbyło się Losowanie danej Nagrody, w celu potwierdzenia imienia i nazwiska oraz adresu i danych zwycięskiego Zgłoszenia. Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego w odstępach dwugodzinnych (liczonych w godzinach zegarowych). Podczas każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 7 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację, w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer). Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 7 sygnałów, lub włączenie się poczty głosowej, lub brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), lub odmowę przeprowadzenia rozmowy wyrażoną przez Laureata. Z każdej z prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody sporządzany jest protokół. W rozmowie telefonicznej, o której mowa w niniejszym ustępie, Organizator informuje Laureata Nagrody o zawartości wiadomości poczty elektronicznej, którą Laureat zobowiązany jest do przysłania na adres Organizatora: W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Laureat Nagrody zobowiązany jest w terminie 72 godzin od otrzymania powiadomienia o wygranej do przesłania wiadomości poczty elektronicznej zawierającej: a) zdjęcie lub skan karty płatniczej, którą dokonano Transakcji lub inny dowód, z którego wynika, że Uczestnik jest posiadaczem karty płatniczej, którą dokonał zgłoszonej Transakcji, przy czym na zdjęciu lub innym dowodzie powinny być ujawnione wyłącznie następujące informacje: nazwa karty, nazwa banku, który wydał kartę, imię i nazwisko posiadacza lub użytkownika karty płatniczej oraz cztery ostatnie cyfry numeru karty; pozostałe informacje zawarte na karcie płatniczej MasterCard powinny być ukryte, b) zdjęcie lub skan wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zawierającego oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody oraz dodatkowo umieszczenia tych danych na liście Laureatów, wraz z oświadczeniem Laureata, w którym Laureat potwierdza, iż nie należy do grona osób, o których mowa w 2 ustęp 1 Regulaminu, c) zdjęcie lub skan wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zawierającego oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych Laureata, ostatnich 4 cyfr numeru karty bankowi, który wydał kartę płatniczą MasterCard w celu dokonania przez Organizatora weryfikacji czy Laureat jest posiadaczem karty płatniczej MasterCard, którą dokonał Transakcji, Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody obowiązany jest wysłać w wiadomości poczty elektronicznej, o której mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 10. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody, o którym mowa w 5 ustęp 9, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub 5

6 b) niewysłania przez Laureata Nagrody kompletnej wiadomości poczty elektronicznej, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, lub c) niespełnienia przez Laureata Nagrody któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, w tym przesłania nieczytelnego albo zawierającego skreślenia lub przerobienia zdjęcia lub skanu karty płatniczej, którą dokonano Transakcji lub inny dowód, z którego wynika, że Uczestnik jest posiadaczem karty płatniczej, Laureat Nagrody I Stopnia z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz pierwszego wylosowanego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, natomiast w przypadku Laureatów Nagród II Stopnia tracą oni prawo do Nagrody II Stopnia. 11. Weryfikacja prawa do Nagrody pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej oraz kolejnych Laureatów Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej w razie negatywnej weryfikacji prawa do Nagrody I Stopnia poprzednich, stosownie do pozycji na liście rezerwowej Laureatów Nagród I Stopnia, odbywa się na zasadach opisanych w 5 ust. 9 oraz 5 ust. 10, z zastrzeżeniem, iż Organizator powiadomi kolejnego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej o prawie do Nagrody I Stopnia następnego dnia po ustaleniu, że poprzedni Laureat Nagrody I Stopnia utracił prawo do Nagrody I Stopnia. W odpowiedzi na powiadomienie o prawie do Nagrody I Stopnia, każdy powiadomiony Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej obowiązany jest dopełnić obowiązków opisanych w 5 ust. 9, w tym w szczególności przesłać informacje i dokumenty oraz zgody opisane w punktach od a) do c). Organizator powiadamia Laureatów Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej do czasu pierwszej pozytywnej weryfikacji (ustalenia, że spełnia wszystkie wymogi Regulaminu do wydania Nagrody I Stopnia) Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. W przypadku, gdy żaden z Laureatów Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej nie spełni warunków uprawniających do uzyskania Nagrody I Stopnia, Nagroda I Stopnia przepada na rzecz Organizatora. 12. Lista Laureatów Nagród ogłaszana jest na bieżąco w dniu każdego z losowań, na Stronie Loterii. 13. Nagroda I Stopnia jest wydawana przez Organizatora w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu na terenie Warszawy w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 roku. 14. W dniach od 5 maja 2014 roku do dnia 16 czerwca 2014 roku Nagrody II Stopnia są wydawane w godzinach 9:00 17:00 w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, za potwierdzeniem odbioru. Nagrody II Stopnia nieodebrane w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, są wydawane w dniach od 2 lipca 2014 roku do 5 lipca 2014 roku w Gdyni w oznaczonym nazwą Organizatora stanowisku, przed wejściem na teren Open er Festiwalu, za potwierdzeniem odbioru. Nieodebrane przez Laureatów Nagród Nagrody II Stopnia przepadają i zostają własnością Organizatora. 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody, to jest w przypadku zmiany danych (w tym np. numeru telefonu komórkowego) Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub wskazaniu błędnych danych adresowych Laureata Nagrody. 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej Komisja ) działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie: a) 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (przewodniczący Komisji); b) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów pod obecność wszystkich członków Komisji. 2. Losowanie odbywa się w obecności Komisji. 6

7 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Loterii, należy składać Organizatorowi w formie pisemnej z dopiskiem Wyjedź na letni festiwal z MasterCard Reklamacja, nie później niż do 5 (słownie: pięciu) dni od dnia powzięcia przez Uczestnika informacji o zdarzeniu będącym podstawą zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do 28 sierpnia 2014 roku do godziny 15:30 w przypadku roszczeń kierowanych w związku z Nagrodami I Stopnia oraz nie później niż do dnia 27 czerwca 2014 roku do godziny 15:30 w przypadku roszczeń kierowanych w związku z Nagrodami II Stopnia, w jeden z następujących sposobów: a) osobiście do siedziby Organizatora mieszczącej się pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, albo b) za pomocą wiadomości poczty elektronicznej wysłanej pod adres: albo c) kurierem do siedziby Organizatora mieszczącej się pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. W celu zamówienia kuriera Uczestnik powiadamia Organizatora o zamiarze złożenia reklamacji, a następnie składa reklamację przesyłką kurierską zamówioną przez Organizatora, na jego koszt. Aby usprawnić przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze złożenia reklamacji, Organizator udostępnia Uczestnikom adres poczty elektronicznej: W zgłoszeniu o zamiarze zgłoszenia reklamacji Uczestnik obowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu kontaktowego celem ewentualnego kontaktu kuriera z Uczestnikiem. Organizator zastrzega, że zgłoszenie zamiaru złożenia reklamacji do godziny 15:30 powoduje, że kurier odbierający reklamację od Uczestnika zostanie zamówiony na następny roboczy dzień, a zgłoszenie zamiaru złożenia reklamacji po godzinie 15:30 powoduje, że kurier przyjedzie do Uczestnika w drugim kolejnym dniu roboczym od dnia wysłania wiadomości poczty elektronicznej przez Uczestnika. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania. 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję, o której mowa w 6 ustęp 1 Regulaminu oraz przesłanie do Uczestników pocztą elektroniczną informacji o rezultacie ich rozpatrzenia odbywa się w terminie 1 (słownie: jednego) dnia kalendarzowego od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 6. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. Postępowanie reklamacyjne pozostaje bez wpływu na prawo Uczestnika dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami i po zakończeniu Loterii zostaną niezwłocznie usunięte. 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7

8 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem Wyjedź na letni festiwal z MasterCard złożony na adres, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, Regulamin jest wysłany na adres Uczestnika, wskazany we wniosku (pod warunkiem przesłania koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym) 4. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn. zm.) Organizator jest zobowiązany, na żądanie uczestnika Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiło wydanie wygranej. 8

9 DANE UCZESTNIKA LOTERII. imię. nazwisko. adres zamieszkania. numer telefonu wskazany w formularzu zgłoszeniowym OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z wzięciem udziału w loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej: Loteria), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedmiotowo związanych z Loterią, w tym na potrzeby wydania nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście laureatów. Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa; 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii; 3. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody w Loterii; 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. (data i podpis) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW DO UDZIAŁU W LOTERII Niniejszym oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani członkiem władz IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, osobą wyznaczoną przez Organizatora do przeprowadzenia losowania w ramach Loterii, pracownikiem ani członkiem władz MasterCard Europe sprl, oddziału MasterCard w Polsce ani członkiem najbliższej rodziny tych osób. (data i podpis) OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z wzięciem udziału w loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej: Loteria), wyrażam zgodę na przekazanie mojego imienia i nazwiska oraz ostatnich 4 cyfr numeru mojej karty płatniczej MasterCard bankowi, który wydał kartę płatniczą MasterCard celem dokonania przez Organizatora weryfikacji czy jestem posiadaczem karty płatniczej MasterCard, którą dokonałem transakcji. (data i podpis) 9

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo