REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP: , REGON: , zwana dalej: Organizatorem. 2. W Loterii biorą udział transakcje bezgotówkowe dokonywane w technologii MasterCard PayPass przez Uczestników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, za pomocą debetowych lub kredytowych kart płatniczych ze znakiem towarowym MasterCard, wydanych i obsługiwanych przez banki mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przy wykorzystaniu telefonu komórkowego za pomocą technologii komunikacji bezprzewodowej niewielkiego zasięgu ( Near Field Communication ), z wyłączeniem transakcji opisanych poniżej w ustępie 3, wykonane i zarejestrowane w systemie banku obsługującego kartę płatniczą, w punktach usługowo-handlowych, honorujących płatności za towary lub usługi za pomocą kart płatniczych, w okresie od dnia 5 maja 2014 roku do dnia 15 czerwca 2014 roku (dalej: Transakcja/e ). 3. Z Loterii wyłączone są Transakcje dokonane za pomocą kart biznesowych (wydanych dla podmiotów innych niż osoby fizyczne - konsumenci). Loterią nie są objęte także transakcje dokonywane w bankomatach oraz za pośrednictwem sieci Internet, a także transakcje, zwrócone, sporne, nieautoryzowane oraz niezarejestrowane w systemie banku krajowego obsługującego kartę. Za transakcje zwrócone są uznawane również takie, co do których Uczestnik dokonał płatności przy użyciu karty płatniczej, a następnie otrzymał w punkcie usługowo-handlowym zwrot chociażby części kwoty transakcji. 4. Dokonanie Transakcji przed dniem 5 maja 2014 roku lub po dniu 15 czerwca 2014 roku nie uprawnia do dokonania Zgłoszenia i udziału w Loterii, z dodatkowym zastrzeżeniem, że Transakcje dokonane i Zgłoszone przed dniem 5 maja 2014 roku lub po dniu 15 czerwca 2014 roku nie biorą udziału w losowaniach Nagród I Stopnia i Nagród II Stopnia. 5. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 6. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 1. W Loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące legalnymi posiadaczami lub użytkownikami wystawionych na swoje imię i nazwisko karty płatniczej za pomocą której można realizować Transakcje w Loterii (dalej Uczestnicy ). W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia losowania, członkowie władz lub pracownicy MasterCard Europe sprl, oddziału MasterCard w Polsce, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 1

2 2. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łącznie: a) dokonanie w okresie od dnia 5 maja 2014 roku do dnia 15 czerwca 2014 roku, co najmniej jednej Transakcji o dowolnej wartości; oraz b) zachowanie oryginalnego dowodu dokonania Transakcji, w postaci wydruku z terminala płatniczego, świadczącego o dokonaniu i czasie Transakcji; a następnie: c) zgłoszenie wykonanej Transakcji do Loterii do dnia 15 czerwca 2014 roku, (dalej: Zgłoszenie ), poprzez zarejestrowanie Transakcji na stronie internetowej (dalej: Stronie Loterii ) za pomocą elektronicznego formularza (dalej: Formularz Zgłoszeniowy ): i. imię i nazwisko Uczestnika; ii. iii. iv. numer telefonu komórkowego Uczestnika; datę dokonania Transakcji i jej kwotę oraz walutę, nazwę banku, który wydał kartę, którą Uczestnik dokonuje Transakcji, v. czytelne zdjęcie lub skan dowodu dokonania Transakcji, z zastrzeżeniem, że rozmiar zdjęcia lub skanu nie może przekraczać 2 MB pojemności i może być zapisany wyłącznie w formacie: PDF, JPG lub PNG; d) udzielenie zgody na: vi. przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanym z Loterią, w zakresie wskazanym w 7 ustęp Aby usprawnić dokonywanie Zgłoszeń, Uczestnik może, zamiast podawania swoich danych przy każdorazowym dokonywaniu Zgłoszenia, założyć konto na Stronie Loterii. W celu założenia konta, Uczestnik podaje za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Loterii następujące dane: a) imię i nazwisko; b) numer telefonu komórkowego; c) adres poczty elektronicznej; d) wybrane przez siebie hasło dostępu do konta Uczestnika na Stronie Loterii, oraz udziela zgodę na: e) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanym z założeniem konta oraz udziałem w Loterii, w zakresie wskazanym w 7 ustęp 1. Aktywowanie konta Uczestnika (wraz z automatycznym logowaniem Uczestnika) następuje po kliknięciu w aktywny link zawarty w wiadomości poczty elektronicznej otrzymanej przez Uczestnika na podany przez niego adres poczty elektronicznej, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji, o której mowa w 2 ustęp 3. Późniejsze logowanie na Stronie Loterii i dokonywanie Zgłoszeń, następuje po wpisaniu adresu poczty elektronicznej i hasła dostępu, które zostały podane przez Uczestnika w procesie rejestracji, o którym mowa w 2 ustęp Jedna Transakcja może być zgłoszona do Loterii wyłącznie jeden raz, w jednym Zgłoszeniu. 5. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny (data serwera) obsługujący Stronę Loterii. 6. Każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Transakcji i zgłosić odpowiadającą im liczbie Zgłoszeń. Jedno Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii jeden los. 7. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. 2

3 8. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący Stronę Loterii, Uczestnikowi jest generowany komunikat potwierdzający dokonanie Zgłoszenia. Powyższy komunikat zawiera dane Zgłoszenia oraz jest możliwy do wydrukowania. 9. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 10. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia 2 Regulaminu. 10. W przypadku rejestracji więcej niż jednej Transakcji, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego zdjęć lub skanów tylu potwierdzeń dokonania Transakcji (wydruków z terminala płatniczego), ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik pod rygorem utraty prawa do Nagrody w Loterii lub wykluczenia z udziału w Loterii. Zdjęcia lub skany potwierdzeń dokonania Transakcji (nieprzerobione, niepokreślone, oraz czytelne) powinny zostać przedstawione pod adresem poczty elektronicznej wskazanym Uczestnikowi w powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym odbyło się losowanie danej Nagrody. W przypadku niemożności dostarczenia wiadomości SMS lub nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pomimo podjęcia 3 (trzech) prób przez Organizatora, Uczestnik ten jest wykluczony z Loterii. 3. CZAS TRWANIA LOTERII Loteria trwa od dnia 5 maja 2014 roku do dnia 1 września 2014 roku (termin zawiera okres wydawania nagrody oraz rozpatrywania reklamacji). Dokonywanie Transakcji i ich Zgłoszeń uprawniających do wzięcia udziału w Loterii i Losowaniu Nagrody I Stopnia oraz Nagród II Stopnia, możliwe jest w okresie od 5 maja 2014 roku do 15 czerwca 2014 roku. 4. NAGRODY 1. W Loterii przyznawane są: a) 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci używanego samochodu marki Volkswagen model Transporter T2 rok produkcji 1978, o wartości ,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 9 567,00 zł złotych (słownie: dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) (dalej: Nagroda I Stopnia ) na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w Loterii, b) 84 (słownie: osiemdziesiąt cztery) nagrody, każdy w postaci zestawu 2 biletów na Open er Festiwal 2014 o wartości jednostkowej 1.100,00 zł (tysiąc sto złotych) brutto (dalej: Nagroda II Stopnia ). Nagroda I Stopnia i Nagrody II Stopnia zwane są łącznie dalej: Nagrodami. 2. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi ,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych), zaś wartość Nagród II Stopnia łącznie ,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych). 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju. 4. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 3

4 5. Nagroda jest wydawana z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 roku, poz. 361, z zm.). 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRODY W LOTERII 1. Nagrody są przyznane w drodze Losowań. 2. Losowania Nagród są przeprowadzone na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 4. Losowanie Nagrody polega na losowym wyborze jednego Zgłoszenia przy pomocy systemu informatycznego (dalej: Losowanie ). Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie wylosowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, jest Laureatem Nagrody, uprawnionym do otrzymania określonej Nagrody pod warunkiem spełnienia poniższych warunków, w szczególności opisanych w 5 ustęp 9 lub 5 ustęp 11 Regulaminu. 5. W Loterii jest przeprowadzane 1 (jedno) Losowanie Nagrody I Stopnia oraz 42 (czterdzieści dwa) Losowania Nagród II Stopnia. 6. W Losowaniu Nagrody I Stopnia, które odbywa się 16 czerwca 2014 roku, losowane jest 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureata Nagrody I Stopnia oraz 3 (trzy) Zgłoszenia na listę rezerwową Laureatów Nagrody I Stopnia. W losowaniu Nagrody I Stopnia biorą udział wszystkie Zgłoszenia. 7. Losowania Nagród II Stopnia odbywają się w sposób następujący: a) Losowania Nagrody II Stopnia odbywają się od dnia 6 maja 2014 roku do dnia 16 czerwca 2014 roku, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 pozycja 28 z późn. zm.). b) W przypadku, gdy Losowanie Nagród wypada w dzień będący dniem wolnym od pracy Losowanie odbywa się kolejnego dnia powszedniego. c) W każdym Losowaniu Nagrody II Stopnia uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, zarejestrowane przez Organizatora w dniu poprzedzającym dzień, w którym odbywa się dane Losowanie, i jest wyłanianych po dwóch Laureatów Nagrody II Stopnia, z tym, że w dniach: i. 12 maja 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 9 maja 2014 r.; dnia 10 maja 2014 r.; oraz dnia 11 maja 2014 r.; ii. 19 maja 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 16 maja 2014 r.; dnia 17 maja 2014 r.; oraz dnia 18 maja 2014 r.; iii. 26 maja 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 23 maja 2014 r.; dnia 24 maja 2014 r.; oraz dnia 25 maja 2014 r.; iv. 2 czerwca 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 30 maja 2014 r.; dnia 31 maja 2014 r.; oraz dnia 1 czerwca 2014 r.; 4

5 v. 9 czerwca 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 6 czerwca 2014 r.; dnia 7 czerwca 2014 r.; oraz dnia 8 czerwca 2014 r.; vi. 16 czerwca 2014 r. są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia i jest Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora dnia 13 czerwca 2014 r.; dnia 14 czerwca 2014 r.; oraz dnia 15 czerwca 2014 r. 8. Nagroda I Stopnia przypada jednemu Laureatowi Nagrody z listy właściwej albo jednemu Laureatowi Nagrody z listy rezerwowej Nagrody I Stopnia, stosownie do poniższych zasad. Organizator tworzy listę rezerwową Laureatów Nagrody I Stopnia na wypadek, gdyby okazało się, że Laureat Nagrody I Stopnia z listy właściwej nie spełnił warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie. 9. Laureaci Nagród są powiadamiani o wygranej za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer telefonu, który wskazali w Formularzu Zgłoszeniowym, w dniu, w którym odbyło się Losowanie danej Nagrody, w celu potwierdzenia imienia i nazwiska oraz adresu i danych zwycięskiego Zgłoszenia. Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego w odstępach dwugodzinnych (liczonych w godzinach zegarowych). Podczas każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 7 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację, w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer). Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 7 sygnałów, lub włączenie się poczty głosowej, lub brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), lub odmowę przeprowadzenia rozmowy wyrażoną przez Laureata. Z każdej z prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody sporządzany jest protokół. W rozmowie telefonicznej, o której mowa w niniejszym ustępie, Organizator informuje Laureata Nagrody o zawartości wiadomości poczty elektronicznej, którą Laureat zobowiązany jest do przysłania na adres Organizatora: W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Laureat Nagrody zobowiązany jest w terminie 72 godzin od otrzymania powiadomienia o wygranej do przesłania wiadomości poczty elektronicznej zawierającej: a) zdjęcie lub skan karty płatniczej, którą dokonano Transakcji lub inny dowód, z którego wynika, że Uczestnik jest posiadaczem karty płatniczej, którą dokonał zgłoszonej Transakcji, przy czym na zdjęciu lub innym dowodzie powinny być ujawnione wyłącznie następujące informacje: nazwa karty, nazwa banku, który wydał kartę, imię i nazwisko posiadacza lub użytkownika karty płatniczej oraz cztery ostatnie cyfry numeru karty; pozostałe informacje zawarte na karcie płatniczej MasterCard powinny być ukryte, b) zdjęcie lub skan wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zawierającego oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody oraz dodatkowo umieszczenia tych danych na liście Laureatów, wraz z oświadczeniem Laureata, w którym Laureat potwierdza, iż nie należy do grona osób, o których mowa w 2 ustęp 1 Regulaminu, c) zdjęcie lub skan wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zawierającego oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych Laureata, ostatnich 4 cyfr numeru karty bankowi, który wydał kartę płatniczą MasterCard w celu dokonania przez Organizatora weryfikacji czy Laureat jest posiadaczem karty płatniczej MasterCard, którą dokonał Transakcji, Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody obowiązany jest wysłać w wiadomości poczty elektronicznej, o której mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 10. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody, o którym mowa w 5 ustęp 9, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub 5

6 b) niewysłania przez Laureata Nagrody kompletnej wiadomości poczty elektronicznej, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, lub c) niespełnienia przez Laureata Nagrody któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, w tym przesłania nieczytelnego albo zawierającego skreślenia lub przerobienia zdjęcia lub skanu karty płatniczej, którą dokonano Transakcji lub inny dowód, z którego wynika, że Uczestnik jest posiadaczem karty płatniczej, Laureat Nagrody I Stopnia z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz pierwszego wylosowanego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, natomiast w przypadku Laureatów Nagród II Stopnia tracą oni prawo do Nagrody II Stopnia. 11. Weryfikacja prawa do Nagrody pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej oraz kolejnych Laureatów Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej w razie negatywnej weryfikacji prawa do Nagrody I Stopnia poprzednich, stosownie do pozycji na liście rezerwowej Laureatów Nagród I Stopnia, odbywa się na zasadach opisanych w 5 ust. 9 oraz 5 ust. 10, z zastrzeżeniem, iż Organizator powiadomi kolejnego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej o prawie do Nagrody I Stopnia następnego dnia po ustaleniu, że poprzedni Laureat Nagrody I Stopnia utracił prawo do Nagrody I Stopnia. W odpowiedzi na powiadomienie o prawie do Nagrody I Stopnia, każdy powiadomiony Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej obowiązany jest dopełnić obowiązków opisanych w 5 ust. 9, w tym w szczególności przesłać informacje i dokumenty oraz zgody opisane w punktach od a) do c). Organizator powiadamia Laureatów Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej do czasu pierwszej pozytywnej weryfikacji (ustalenia, że spełnia wszystkie wymogi Regulaminu do wydania Nagrody I Stopnia) Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. W przypadku, gdy żaden z Laureatów Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej nie spełni warunków uprawniających do uzyskania Nagrody I Stopnia, Nagroda I Stopnia przepada na rzecz Organizatora. 12. Lista Laureatów Nagród ogłaszana jest na bieżąco w dniu każdego z losowań, na Stronie Loterii. 13. Nagroda I Stopnia jest wydawana przez Organizatora w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu na terenie Warszawy w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 roku. 14. W dniach od 5 maja 2014 roku do dnia 16 czerwca 2014 roku Nagrody II Stopnia są wydawane w godzinach 9:00 17:00 w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, za potwierdzeniem odbioru. Nagrody II Stopnia nieodebrane w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, są wydawane w dniach od 2 lipca 2014 roku do 5 lipca 2014 roku w Gdyni w oznaczonym nazwą Organizatora stanowisku, przed wejściem na teren Open er Festiwalu, za potwierdzeniem odbioru. Nieodebrane przez Laureatów Nagród Nagrody II Stopnia przepadają i zostają własnością Organizatora. 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody, to jest w przypadku zmiany danych (w tym np. numeru telefonu komórkowego) Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub wskazaniu błędnych danych adresowych Laureata Nagrody. 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej Komisja ) działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie: a) 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (przewodniczący Komisji); b) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów pod obecność wszystkich członków Komisji. 2. Losowanie odbywa się w obecności Komisji. 6

7 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Loterii, należy składać Organizatorowi w formie pisemnej z dopiskiem Wyjedź na letni festiwal z MasterCard Reklamacja, nie później niż do 5 (słownie: pięciu) dni od dnia powzięcia przez Uczestnika informacji o zdarzeniu będącym podstawą zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do 28 sierpnia 2014 roku do godziny 15:30 w przypadku roszczeń kierowanych w związku z Nagrodami I Stopnia oraz nie później niż do dnia 27 czerwca 2014 roku do godziny 15:30 w przypadku roszczeń kierowanych w związku z Nagrodami II Stopnia, w jeden z następujących sposobów: a) osobiście do siedziby Organizatora mieszczącej się pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, albo b) za pomocą wiadomości poczty elektronicznej wysłanej pod adres: albo c) kurierem do siedziby Organizatora mieszczącej się pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. W celu zamówienia kuriera Uczestnik powiadamia Organizatora o zamiarze złożenia reklamacji, a następnie składa reklamację przesyłką kurierską zamówioną przez Organizatora, na jego koszt. Aby usprawnić przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze złożenia reklamacji, Organizator udostępnia Uczestnikom adres poczty elektronicznej: W zgłoszeniu o zamiarze zgłoszenia reklamacji Uczestnik obowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu kontaktowego celem ewentualnego kontaktu kuriera z Uczestnikiem. Organizator zastrzega, że zgłoszenie zamiaru złożenia reklamacji do godziny 15:30 powoduje, że kurier odbierający reklamację od Uczestnika zostanie zamówiony na następny roboczy dzień, a zgłoszenie zamiaru złożenia reklamacji po godzinie 15:30 powoduje, że kurier przyjedzie do Uczestnika w drugim kolejnym dniu roboczym od dnia wysłania wiadomości poczty elektronicznej przez Uczestnika. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania. 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję, o której mowa w 6 ustęp 1 Regulaminu oraz przesłanie do Uczestników pocztą elektroniczną informacji o rezultacie ich rozpatrzenia odbywa się w terminie 1 (słownie: jednego) dnia kalendarzowego od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 6. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. Postępowanie reklamacyjne pozostaje bez wpływu na prawo Uczestnika dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami i po zakończeniu Loterii zostaną niezwłocznie usunięte. 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7

8 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem Wyjedź na letni festiwal z MasterCard złożony na adres, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, Regulamin jest wysłany na adres Uczestnika, wskazany we wniosku (pod warunkiem przesłania koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym) 4. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn. zm.) Organizator jest zobowiązany, na żądanie uczestnika Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiło wydanie wygranej. 8

9 DANE UCZESTNIKA LOTERII. imię. nazwisko. adres zamieszkania. numer telefonu wskazany w formularzu zgłoszeniowym OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z wzięciem udziału w loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej: Loteria), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedmiotowo związanych z Loterią, w tym na potrzeby wydania nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście laureatów. Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa; 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii; 3. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody w Loterii; 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. (data i podpis) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW DO UDZIAŁU W LOTERII Niniejszym oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani członkiem władz IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, osobą wyznaczoną przez Organizatora do przeprowadzenia losowania w ramach Loterii, pracownikiem ani członkiem władz MasterCard Europe sprl, oddziału MasterCard w Polsce ani członkiem najbliższej rodziny tych osób. (data i podpis) OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z wzięciem udziału w loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej: Loteria), wyrażam zgodę na przekazanie mojego imienia i nazwiska oraz ostatnich 4 cyfr numeru mojej karty płatniczej MasterCard bankowi, który wydał kartę płatniczą MasterCard celem dokonania przez Organizatora weryfikacji czy jestem posiadaczem karty płatniczej MasterCard, którą dokonałem transakcji. (data i podpis) 9

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Podróż do krainy pingwinów zwanej dalej Loterią jest IQ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wakacyjna Loteria Banku Millennium (dalej Loteria ), jest

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj Subaru z Halls zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Sam wybierz sobie nagrodę zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Twój Dzień Przyjemności (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii audioteksowej Twój Dzień Przyjemności zwanej dalej Loterią jest Nairobia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj skuter na Woodstocku (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wygraj skuter na Woodstocku zwanego dalej Konkursem jest spółka Złoty Melon sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Najlepsi kibice zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej 8 smaków Halls zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAESTRO W BANKU MILLENNIUM (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU MAESTRO W BANKU MILLENNIUM (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MAESTRO W BANKU MILLENNIUM (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Maestro w Banku Millennium (dalej Konkurs ), jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Świąteczna gotówka zwanej dalej Loterią jest IQFM spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bezcenna kolacja z widokiem (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Bezcenna kolacja z widokiem zwanej dalej Loterią jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą: 16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą 16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Loteria ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Mistrzowska Loteria w Galerii Askana I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Mistrzowska Loteria w Galerii Askana, zwana dalej również Loterią jest loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gorące życzenia z kubkiem Jacobs (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Gorące życzenia z kubkiem Jacobs (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Gorące życzenia z kubkiem Jacobs (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Gorące życzenia z kubkiem Jacobs zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Bądź sobą od stóp do głów zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o.

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii audioteksowej, zwanej dalej Loterią, brzmi Ogrodowe Dolce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Okocim on trade

REGULAMIN KONKURSU Okocim on trade REGULAMIN KONKURSU Okocim on trade 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą Okocim on trade dalej zwanego Konkursem. 1.2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin Konkursu pn. Krystalicznie białe pranie, zwanego dalej Konkursem, określa warunki uczestnictwa i nagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Mega Loteria,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Karta za kartę Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy. Definicje i wyjaśnienia

Regulamin Sprzedaży premiowej. Karta za kartę Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy. Definicje i wyjaśnienia Regulamin Sprzedaży premiowej Karta za kartę - 30 Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Karta za kartę - 30 organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Pielęgnuj wspólne lata

Regulamin loterii promocyjnej Pielęgnuj wspólne lata Regulamin loterii promocyjnej Pielęgnuj wspólne lata Nazwa i podmiot urządzający loterię 1 Loteria pod nazwą Pielęgnuj wspólne lata (dalej Loteria ) organizowana jest przez Tequila Polska spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo