REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt"

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , zwana dalej Organizatorem Loteria promocyjna jest prowadzona na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów Loteria promocyjna odbywać się będzie w dniach od r. do r. na obszarze Rzeczpospolitej Polski. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się r., a zakończy r Loterią objęte są wszystkie zintegrowane energooszczędne świetlówki kompaktowe marki Philips Informacje na temat Loterii promocyjnej udostępniane będą poprzez materiały promocyjne dostarczane do placówek handlowych biorących udział w akcji promocyjnej Pomożemy spłacić Twój kredyt, a także poprzez materiały promocyjne (booklety) umieszczane na produktach objętych promocją. Materiały promocyjne dostępne będą od dnia r Udział w Loterii jest dobrowolny Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych i pełnoletnich Loteria prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Philips Lighting Poland S.A. i firmy Albedo Marketing sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Loterii. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, dzieci, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ 2.1. W Loterii promocyjnej może wziąć udział każda osoba, która zakupi co najmniej jedną zintegrowaną energooszczędną świetlówkę kompaktową marki Philips objętą promocją Aby uczestniczyć w losowaniu nagród należy wysłać zgłoszenie promocyjne w formie SMS-a o treści PHILIPS na numer , zachować oryginalny paragon kasowy potwierdzający zakup zintegrowanej energooszczędnej świetlówki kompaktowej marki Philips objętej promocją i górny fragment opakowania (wieczko) z logo Philips Każdy przesłany SMS to jeden los w Loterii. Jedna osoba może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie promocyjne, przy założeniu, że jeden SMS to jeden zakupiony produkt promocyjny W Loterii biorą udział jedynie SMS-y wysyłane w miesiącu, w którym dokonano zakupu zintegrowanych energooszczędnych świetlówek kompaktowych objętych promocją, przy czym wysyłka SMS-a musi zostać poprzedzona zakupem produktu promocyjnego w danym miesiącu W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS odsyłany zostanie SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w Loterii promocyjnej. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie

2 po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS Przesłanie zgłoszenia promocyjnego oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu W Loterii promocyjnej uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych, za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji. W szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pośrednictwem Internetu Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora, o których mowa w Regulaminie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS-a, w szczególności za niedostarczenie SMSa do Organizatora z przyczyn leżących po stronie operatorów Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Loterii. 3. NAGRODA 3.1. Nagrodą w Loterii są: Nagrody I stopnia: 5 nagród pieniężnych o wartości 6.000,00 zł brutto każda Nagrody II stopnia: 2500 świetlówek kompaktowych Philips o wartości 15 zł brutto każda W Loterii promocyjnej wylosowanych zostanie 5 nagród I stopnia oraz 2500 nagród II stopnia. W sumie wylosowanych zostanie 2505 nagród Łączna wartość nagród w Loterii wynosi zł brutto Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody o wartości przewyższającej kwotę 2280 złotych, o której mowa w pkt podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Organizator. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Uczestnika. 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ 4.1. Laureatami Loterii promocyjnej zostaną osoby (Laureaci), wylosowane spośród tych, które nadesłały prawidłowe zgłoszenie i spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. Jedna osoba może wygrać więcej niż 1 nagrodę Losowania Laureatów odbywać się będą z wykorzystaniem komputerowego systemu on-line w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ulicy Strzeszyńskiej 33 w Poznaniu. Losowania będą przeprowadzone za pomocą komputerowego systemu on-line i nadzorowane przez osobę posiadającą odpowiednie świadectwo zawodowe wydane przez Ministra do spraw finansów publicznych oraz przedstawiciela Organizatora. W sumie odbędzie się 5 losowań. Losowania odbędą się o godz : września spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w okresie od 20 lipca do 31 sierpnia.

3 października spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w okresie od 1 września do 30 września listopada spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w okresie od 1 października do 31 października grudnia spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w okresie od 1 listopada do 30 listopada stycznia spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia Łącznie w każdym losowaniu zostanie wylosowanych 501 uczestników, którzy otrzymają 1 nagrodę I stopnia oraz 500 nagród II stopnia W przypadku otrzymania mniejszej liczby SMS-ów niż przypadająca na dany miesiąc ilość nagród drugiego stopnia, w kolejnym miesiącu ilość losowanych nagród drugiego stopnia zostaje zwiększona o nagrody niewylosowane w miesiącu poprzednim. Nagrody niewylosowane z powodu mniejszej liczby SMS-ów w ostatnim losowaniu Loterii pozostają własnością Organizatora Po zakończeniu wszystkich losowań osoba nadzorująca sporządzi protokół zbiorczy z losowań Wyniki losowań nagród będą dostępne w siedzibie Organizatora W każdym losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia nadesłane SMS-em w miesiącu poprzedzającym losowanie (tj. zgłoszenia nadesłane od godz. 00:00:00 pierwszego dnia miesiąca do godz. 23:59:59 ostatniego dnia miesiąca), za wyjątkiem pierwszego losowania, w którym wezmą udział zgłoszenia nadesłane od 20 lipca, g. 00:00:00 do 31 sierpnia g. 23:59: Laureaci będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od dnia losowania. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania). Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody W nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu skutecznego telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt 4.8.) Laureat zobowiązany jest przesłać na adres Pomożemy spłacić Twój kredyt, skr. poczt. 142, Poznań 2, Zgłoszenie zawierające: Swoje dane osobowe, o których mowa w pkt 4.8. wraz z numerem telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie; Oryginalne paragony potwierdzające dokonanie zakupu co najmniej takiej samej ilości produktów, co liczba przesłanych w danym okresie SMS-ów. Miesiąc dokonania zakupu produktów musi pokrywać się z miesiącem, w którym wysłano zgłoszenia SMS; Podpisane czytelnie oświadczenie laureata Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, Poznań moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym kwestionariuszu osobowym wyłącznie w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej Pomożemy spłacić Twój kredyt, w szczególności do wydania nagród. i Zapoznałem się z regulaminem loterii promocyjnej Pomożemy spłacić Twój kredyt i wyrażam zgodę na jego treść..

4 W przypadku laureatów nagrody I stopnia konieczne jest podanie konta bankowego, na które Organizator dokona przelewu kwoty stanowiącej nagrodę pieniężną Zgłoszenia przesłane prawidłowo zgodnie z datą stempla pocztowego nie starszą niż 14 dni, ale dostarczone po 21 dniach od momentu skutecznego telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt. 4.8) nie będą uwzględniane Dane osobowe laureatów, o których mowa w pkt. 4.7 zawierać będą: imię, nazwisko, adres. Podanie danych osobowych w Zgłoszeniu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem pkt 4.13, tj. utraty prawa do nagrody w razie braku w Zgłoszeniu wszystkich ww. danych osobowych Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 18 lutego 2010 roku. Nagrody II stopnia zostaną wysłane pocztą za pomocą przesyłki poleconej na adres wskazany przez laureata. W przypadku nagród pieniężnych I stopnia, zostaną one wręczone Laureatom w formie przelewów bankowych na wskazane konta bankowe w okresie do 14 dni od momentu otrzymania danych wymienionych w punktach , nie później jednak niż do dnia 18 lutego 2010 r Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nieprzesłanie wszystkich danych osobowych i/lub paragonów w sposób i w terminie określonym w punktach 4.8 i 4.9 powoduje utratę prawa do nagrody Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora Odbiór nagrody Laureat kwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Laureata uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 5.1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii promocyjnej sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, zwana Komisją, którą powoła Organizator. Organizator wyda regulamin działania wewnętrznej komisji nadzoru. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel Organizatora oraz osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra do spraw finansów publicznych Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Albedo Marketing sp. z o.o. w Poznaniu. 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 6.1 Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 22 lutego 2010 roku. Reklamacje złożone prawidłowo (z datą stempla pocztowego nie starszą niż 22 lutego 2010 roku), ale dostarczone po 26 lutego 2010 roku nie będą uwzględniane.

5 6.2 Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja". Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 6.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Komisję opisaną w pkt Decyzje komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Są one ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji Komisji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji Komisji telefonicznie. 6.5 Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Dane uzyskane w związku z organizacją Loterii będą wykorzystywane tylko do potrzeb niniejszej Loterii, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Loterii jest Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 150, która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do otrzymania nagrody. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Albedo Marketing sp. z o.o., na promocyjnej stronie oraz w wybranych punktach sprzedaży produktów biorących udział w promocji W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o grach i zakładach wzajemnych Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Loterią promocyjną będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo