Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, adres: Kostrzyn nad Odrą, ul. Asfaltowa 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP , numer statystyczny REGON , o kapitale zakładowym w wysokości zł (dalej Organizator ). 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w okresie od godziny 00:00:00 dnia 19 listopada 2012 r. do godziny 23:59:59 dnia 9 stycznia 2013 r. 3. Konkursem objęte są punkty sprzedaży detalicznej należące do sieci sklepów Alma (dalej Punkty ). Lista Punktów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 4. Konkurs prowadzony jest w oparciu o dokonanie w Punkcie zakupu dowolnych produktów marki Podravka za kwotę co najmniej 15 zł (dalej Zakup ) potwierdzonego jednym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w tym nad spełnianiem przez Uczestników warunków, określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin ), będzie czuwała powołana przez Organizatora Komisja konkursowa. 2 Uczestnicy Konkursu 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art kc (dalej Uczestnik ).

2 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele i pracownicy Organizatora, Tequila Polska sp. z o.o., Punktów i innych podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a także członkowie rodziny tych osób. 3. Przez członków rodziny, o których mowa w ustępie poprzedzającym rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Jeden Uczestnik może posługiwać się wyłącznie jednym numerem telefonu komórkowego w Konkursie. 3 Zasady Konkursu 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, zadaniem konkursowym Uczestników jest podanie najciekawszego zakończenia zdania Codzienne gotowanie z Podravką to (dalej Zakończenie ). 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie trwania Konkursu spełnić kolejno następujące warunki: 1) dokonać Zakupu i zachować oryginał dowodu Zakupu (paragon lub faktura VAT), a następnie 2) wysłać wiadomość SMS pod numer 7057 (koszt SMS-a 0,50 zł netto/ 0,62 zł z VAT), podając w treści zdanie: Dzieki Podravce moja kuchnia staje sie oraz Zakończenie (łączna liczba znaków w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160; treść wiadomości SMS nie może zawierać polskich znaków). 3. Wiadomość SMS, o której mowa w ust. 2 pkt 2), nie może mieć daty wcześniejszej niż data Zakupu widniejąca na paragonie lub fakturze. Wiadomość SMS przesłana w sposób opisany w ust. 2 pkt 2) powyżej stanowić będzie zgłoszenie w Konkursie. 4. Zgłoszenie może zostać wysłane wyłącznie z telefonu komórkowego, działającego w sieci operatora telefonii komórkowej, świadczącego usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 5. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe, a także niespełniające innych warunków określonych niniejszym regulaminem nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 6. W przypadku odrzucenia zgłoszenia, Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany w zwrotnej wiadomości SMS.

3 7. Uczestnik może przesłać w zgłoszeniu wyłącznie Zakończenie, do którego posiada pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w przesłanym przez Uczestnika zgłoszeniu. 8. O momencie przesłania zgłoszenia decyduje data i godzina odnotowana przez serwer obsługujący zgłoszenia w Konkursie. 9. Jeden Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń w Konkursie, pod warunkiem, że za każdym razem dokona uprzednio Zakupu, potwierdzonego jednym dowodem Zakupu. Do dokonania jednego zgłoszenia upoważnia jeden dowód Zakupu (paragon lub faktura VAT). 4 Nagrody w Konkursie 1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody: 1) 52 (słownie: pięćdziesiąt dwie) nagrody dzienne, każda w postaci przekazywanej systemem HalCash kwoty 100 zł (słownie: sto złotych), przyznawanej wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11 zł, 2) 8 (słownie: osiem) nagród tygodniowych, każda w postaci przekazywanej systemem HalCash kwoty 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przyznawanej wraz z kwotą pieniężną w wysokości 111 zł. 2. Po zakończeniu każdego tygodnia trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że ostatnim tygodniem trwania Konkursu na potrzeby niniejszego regulaminu jest okres od dnia 7 stycznia 2013 r. do dnia 9 stycznia 2013 r., Komisja konkursowa dokona wyboru: 1) jednego Uczestnika, który w swoim zgłoszeniu przesłał najbardziej kreatywne zdaniem Komisji konkursowej i zgodne z duchem marki Podravka Zakończenie, w danym dniu trwania Konkursu i przyzna mu jedną nagrodę dzienną, 2) jednego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy w danym tygodniu trwania Konkursu w zostali laureatami nagrody dziennej, który swoim zgłoszeniu przesłał najciekawsze zdaniem Komisji konkursowej Zakończenie spośród tych Uczestników. 3. Przy wyborze zwycięskich zgłoszeń Komisja konkursowa kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

4 4. Jeden Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę dzienną oraz jedną nagrodę tygodniową w Konkursie. 5. O przyznaniu nagrody w Konkursie Organizator powiadomi Uczestnika za pośrednictwem wiadomości SMS, wysłanej na numer telefonu Uczestnika, z którego przesłane zostało Zgłoszenie w Konkursie, w terminie 2 dni od daty zakończenia danego tygodnia trwania Konkursu. 6. W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Organizatora wiadomości SMS z informacją o przyznaniu nagrody Uczestnik powinien przesłać za pośrednictwem przesyłki pocztowej, wysłanej z dopiskiem na kopercie Wygrywaj z Podravką na adres: Tequila Polska sp. z o.o., ul. Wielka 20, Poznań oryginał dowodu Zakupu (paragon lub faktura VAT), dokumentujący dokonanie przez Uczestnika Zakupu produktów marki Podravka za kwotę co najmniej 15 zł, dokonanego w okresie trwania Konkursu przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia (decyduje data i godzina dokonania Zakupu wskazana na dowodzie Zakupu) wraz z podaniem numeru telefonu komórkowego, z którego przesłane zostało zgłoszenie oraz imienia i nazwiska Uczestnika. Dowód Zakupu powinien potwierdzać dokonanie Zakupu w okresie trwania Konkursu, przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia. Dowody Zakupu nieczytelne, zniszczone w stopniu uniemożliwiającym ich weryfikację lub niespełniające pozostałych warunków określonych niniejszym Regulaminem nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 7. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami podatkowymi. 8. Nagrody w Konkursie, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwota pieniężna nagrody zostanie potrącona przed wydaniem nagrody Uczestnikowi na poczet zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody w Konkursie. 9. Uczestnik może dokonać odbioru nagrody w jednym z bankomatów, których lista dostępna jest na stronie w terminie 30 dni od daty otrzymania od Organizatora wiadomości SMS z numerem PIN oraz wiadomości SMS z kodem referencyjnym, umożliwiającymi dokonanie wypłaty nagrody z bankomatu. Wiadomości SMS z numerem PIN oraz z kodem referencyjnym zostaną przesłane Uczestnikowi w terminie dni 2 od daty otrzymania od Uczestnika oryginału dowodu Zakupu, spełniającego warunki określone niniejszym Regulaminem i upoważniającego do uzyskania nagrody w Konkursie.

5 10. Numer PIN oraz kod referencyjny ważne są w okresie 30 dni od daty ich otrzymania od Organizatora. Uczestnik może dokonać odbioru nagrody wyłącznie w okresie ważności numeru PIN oraz kodu referencyjnego. 11. Instrukcja odbioru nagrody w Konkursie dostępna jest na stronie internetowej 12. Lista zwycięzców dostępna będzie w siedzibie Organizatora. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 14. Uczestnikowi nie przysługuje żądanie wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny bądź inne świadczenie. 15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią. 16. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora. 5 Prawa autorskie 1. Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zakończeń, nadesłanych przez Uczestników (art kc), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową, 2) wprowadzanie do obrotu, 3) wprowadzanie do pamięci komputera, 4) wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet, 5) wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej lub promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, nagrania w formie słuchowiska, materiały POS, 6) publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej.

6 2. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Zakończeń zawartych w nagrodzonych zgłoszeniach, wprowadzania zmian (w tym edycyjnych), dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z nich, a także prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Zakończeń. 3. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności wynikających z wykorzystania przez Organizatora nagrodzonych treści. 6 Dane osobowe Uczestników 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Podravka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, adres: Kostrzyn nad Odrą, ul. Asfaltowa Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Podravka Polska sp. z o.o. i podmioty działające na jej zlecenie w celu realizacji postanowień Regulaminu (w tym w celu komunikacji z osobą, której dane są przetwarzane, w celu weryfikacji danych w związku z Konkursem oraz w celu przekazania nagród Uczestnikom Konkursu). 3. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego Uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 6. Dane osobowe zbierane są doraźnie, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i zostaną usunięte po jego zakończeniu i wydaniu nagród zwycięzcom. 7 Reklamacje 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) przesyłką poleconą na adres Tequila

7 Polska sp. z o.o., ul. Wielka 20, Poznań - z dopiskiem na kopercie Reklamacja- Wygrywaj z Podravką. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację i jego numer telefonu komórkowego oraz przyczynę reklamacji. 2. Reklamacje niespełniające wymogów wskazanych w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O zachowaniu terminu rozpatrzenia reklamacji decyduje termin nadania odpowiedzi przez Organizatora (data stempla pocztowego). 8 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika w każdym momencie z udziału w Konkursie, w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie w sposób niezgodny z celem Konkursu, naruszenia w inny sposób postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub działania w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego. 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo