Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA"

Transkrypt

1 Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA, zwana dalej Loterią. 2. Podstawa prawna Loteria jest urządzana zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz.U r., Nr 201, poz.1540) 3. Organ Wydający Zezwolenie Loteria jest organizowana na podstawie zezwolenia na urządzanie loterii udzielonego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 14A, Warszawa. 4. Obszar Loterii Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Czas Trwania Loterii 1. Loteria rozpoczyna się w dniu 15 marca 2010 roku i trwa do dnia 15 września 2010 roku. 2. Sprzedaż towarów w loterii promocyjnej rozpocznie się w dniu 15 marca 2010 r. i zakończy się w dniu 22 czerwca 2010 r. 6. Udostępnianie Regulaminu Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora loterii przez czas trwania Loterii oraz na stronie internetowej począwszy od dnia jej rozpoczęcia. ORGANIZATOR LOTERII 7. Organizator Loterii Organizatorem loterii jest Scotts Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy przy ul. Ostrobramskiej 101A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

2 Sądowego pod nr KRS , nr NIP , REGON , zwana dalej Organizatorem. NAGRODY 8. Rodzaj i wartość nagród w loterii 1. Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy Fiat 500 oraz 1000 (jeden tysiąc) 10-cio kilogramowych wiader z długo-działającym nawozem SUBSTRAL Osmocote do ogrodu. UCZESTNICY LOTERII 9. Uczestnicy Loterii 1. Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby fizyczne konsumenci w rozumieniu art. 221 kc, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w chwili rozpoczęcia Loterii posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie, posiadające aktywną kartę SIM sieci Orange, Era, Plus, Play, Sferia lub Cyfrowy Polsat we wszystkich typach usług abonamentowych (POSTPAID) i przedpłaconych (PREPAID) i uprawnione do użytkowania karty SIM, zwane dalej Uczestnikiami, 2. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora loterii, inne osoby związane z organizacją loterii oraz ich rodzice, małżonkowie i dzieci. 10. Warunki Uczestnictwa 1. Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: a) dokonać zakupu przynajmniej jednego dowolnego opakowania nawozu lub środka ochrony roślin oznaczonego marką SUBSTRAL, zwanego dalej Produktem, w terminie, tj. od dnia 15 marca 2010 roku do dnia 22 czerwca 2010 roku, b) zachować oryginalny paragon kasowy będący dowodem zakupu Produktu; warunkiem odbioru nagrody będzie przesłanie do Organizatora w.w. paragonu. c) wysłać w terminie obowiązywania loterii wiadomość SMS na numer 7057 podając w treści SMS-a: SUBSTRAL lub SUBSTRAL Długo Działa lub SUBSTRAL Osmocote lub SUBSTRAL 10 lat lub SUBSTRAL AUTO ; koszt wysłania każdej wiadomości SMS przez Uczestnika wynosi netto 0,50 zł. netto plus 22% VAT, tj. 0,61 zł brutto. 2. Organizator poprzez system teleinformatyczny obsługujący Loterię będzie weryfikować poprawność przesyłanych zgłoszeń. Zgłoszenia niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą brały udziału w Loterii. 3. Uczestnicy pozostają przez czas trwania Loterii anonimowi dla Organizatora. Identyfikowani są w systemie komputerowym wyłącznie za pomocą numeru telefonu, z którego wysłali zgłoszenie do uczestnictwa w Loterii. 4. Dane osobowe uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów prowadzonej loterii przez Scotts Poland Sp. z o.o.

3 Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. ZASADY PROWADZENIA LOSOWANIA 11 Terminy i sposób losowań zwycięzców 1. Losowanie nagród będzie się odbywać w siedzibie Organizatora w następujących terminach: 19 kwietnia 2010 r. - spośród zgłoszeń nadesłanych od dnia 15 marca do dnia 18 kwietnia 2010 r. do godz. 24:00, 17 maja 2010 r. - spośród zgłoszeń nadesłanych od dnia 19 kwietnia do dnia 16 maja 2010 r. do godz. 24:00, 23 czerwca 2010 roku - spośród zgłoszeń nadesłanych od dnia 17 maja do dnia 22 czerwca 2010 r. do godz. 24:00. Losowanie nagrody głównej samochodu Fiat 500 odbędzie się w ostatnim z wymienionych wyżej terminów. 2. Losowanie będzie przeprowadzone za pomocą systemu komputerowego. 3. Losowanie 1000 szt. wiader z nawozem Osmocote będzie się odbywać w następujący sposób: Spośród zgłoszeń zarejestrowanych każdego dnia odrębnie, poczynając od dnia 15 marca do dnia 22 czerwca 2010 roku (tj. 100 dni), system komputerowy wylosuje 10-ciu Uczestników za każdy dzień trwania loterii razem 1000 laureatów. 4. Nagroda główna samochód Fiat zostanie wylosowana spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń zarejestrowanych w całym okresie trwania loterii. W przypadku nie odebrania nagrody głównej w terminie 30 dni od daty przekazania informacji o wygranej laureatowi nagrody, losowanie zostanie powtórzone. Powtórne losowanie zostanie przeprowadzone w dniu r. NADZÓR NAD LOTERIĄ 12 Sposób zapewnienia prawidłowości Loterii 1. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii i wyda regulamin jej działania. W skład wewnętrznej komisji nadzoru wchodzić będzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. 2. Z każdego losowania Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników loterii. 3. Dokumentacja dotycząca przebiegu Loterii, w tym protokoły Komisji z przeprowadzonych czynności, będą przechowywane w siedzibie Organizatora do dnia 31 grudnia, 2010 roku. WYDANIE NAGRÓD 13 Wydanie Nagród 1. Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda w Loterii (zwany dalej Laureatem), zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą wiadomości SMS przesłanej na numer, z którego zostało przesłane zgłoszenie w terminie do 2 dni od dnia danego losowania.

4 2. Laureat zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wygranej przesłać na adres Organizatora swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko i adres, na który ma zostać przekazana nagroda oraz podpisane przez siebie pisemne oświadczenie, że jest właścicielem karty SIM lub, że został upoważniony przez właściciela karty SIM do uczestnictwa w Loterii. Na kopercie powinien znajdować się z dopisek SUBSTRAL. Do oświadczenia konieczne jest dołączenie paragonu będącego dowodem zakupu Produktu. Wylosowane nagrody w postaci wiader z nawozem SUBSTRAL przepadają i pozostają własnością Organizatora, w przypadku gdy laureaci nie prześlą w terminie 7 dni kalendarzowych informacji, o których mowa powyżej. Losowanie nagrody głównej (samochodu Fiat 500) zostanie powtórzone w dniu r., w przypadku gdy laureat nie prześle w terminie 7 dni kalendarzowych informacji, o których mowa powyżej lub nie odbierze nagrody głównej w terminie 30 dni od daty przekazania laureatowi informacji o wygranej. W przypadku gdy laureat powtórzonego losowania z dnia r. nie prześle w terminie 7 dni kalendarzowych, informacji, o których mowa powyżej lub nie odbierze nagrody głównej w terminie 30 dni od daty przekazania informacji o wygranej, nagroda główna przepada i pozostaje własnością Organizatora. 3. Dane osobowe Laureatów będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii i wydania nagród zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr.101, poz.926 z późn.zm.). 4. Nagroda główna samochód Fiat 500 zostanie wydana w siedzibie Organizatora w terminie uzgodnionym z laureatem. Pozostałe nagrody zostaną przesłane kurierem na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w pkt Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 6. Lista laureatów, zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowość, będzie publikowana na stronie Lista zostanie usunięta z w/w strony w dniu 31 grudnia 2010 r. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości dotyczące sposobu doręczenia nagrody, będące wynikiem działania lub zaniechania firmy kurierskiej. Przez nieprawidłowości rozumie się opóźnienie w realizacji przesyłki, niedoręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości wynikające z błędu leżącego po stronie Uczestnika Loterii, polegającego w szczególności na nieprawidłowym określeniu adresu, na który ma być przekazana nagroda. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 14 Postępowanie reklamacyjne i roszczenia 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą Loterią począwszy od daty rozpoczęcia Loterii tj. 15 marca 2010 roku do 3 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie będą również rozpatrywane reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu 8 września 2010 r.

5 Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora z dopiskiem SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 3. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu urządzenia Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia ich wymagalności. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacje. 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. ODPOWIEDZIALNOSC ORGANIZATORA 15 Odpowiedzialność Organizatora 1. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona wobec Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez zwycięzców Loterii błędnych, niepełnych bądź nieprawdziwych danych osobowych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16 Przetwarzanie danych osobowych 1. Dane osobowe każdego Uczestnika ograniczone do numeru telefonu są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w zakresie i celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami. 2. Dane osobowe każdego zwycięzcy Loterii są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w zakresie i celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii i wydawania nagrody zwycięzcy oraz publikacji imienia, pierwszej litery nazwiska a także miejscowości zamieszkania Laureata Nagrody w środkach masowego przekazu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych. 3. Dane osobowe Uczestników Loterii oraz Laureatów przetwarzane będą przez Organizatora dla celów niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 17 Moc wiążąca Regulaminu Materiały reklamowo-promocyjne maja jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 18 Sprawy nieuregulowane

6 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Loteria będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora loterii. 2. Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady loterii określone w Regulaminie.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo