REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 13098, kapitał zakładowy: ,00 zł, NIP: , REGON: , zwana dalej: Organizatorem. 2. Konkurs trwa od 1 czerwca 2015 roku do 3 listopada 2015 roku, przy czym okres ten obejmuje okres dokonywania Zgłoszeń, wydanie Nagród i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. Dokonywanie zgłoszeń możliwe jest w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 15 czerwca 2015 roku. 3. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej Konkursu znajdującej się pod adresem dalej jako Strona Internetowa. 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Organizator powoła komisję (dalej: Komisja ) składającą się z trzech osób. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje zapadają większością głosów. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), które mają ukończony osiemnasty rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Uczestnicy ), z wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Unilever Polska Sp. z o.o., pracowników Unilever Polska S.A., pracowników Unilever Poland Services Sp. z o.o. oraz najbliższych członków ich rodzin, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. Aby dokonać zgłoszenia w Konkursie (dalej: Zgłoszenie ) należy w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 15 czerwca 2015 roku: a) dokonać ważnego zgłoszenia w organizowanej równocześnie loterii promocyjnej Grill&Travel, której regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej (dalej: Loteria ), przy czym zgłoszenie do Loterii musi być oparte na paragonie fiskalnym potwierdzającym zakup produktów objętych Loterią w sieci sklepów pod nazwą E.Leclerc; b) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu; c) udzielić odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe grilla dlaczego wszyscy lubią grillować?, (dalej: Odpowiedź konkursowa ). 3. Odpowiedź konkursowa powinna zawierać nie więcej niż 300 znaków, włączając w to odstępy między słowami. 1

2 4. Jedno zgłoszenie do udziału w Loterii uprawnia do dokonania jednego Zgłoszenia w Konkursie. 5. Uczestnik, dokonując Zgłoszenia, oświadcza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 6. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia 2 Regulaminu. 7. W Konkursie nie będą brały udziału Odpowiedzi konkursowe, które: a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji, b) zawierają treści niezgodne z prawem, c) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości, d) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek, e) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 3. NAGRODY 1. Nagrodą w Konkursie (dalej Nagroda ) są krzesełka składane, każde o wartości 82,07 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dwa, 7/100 złotych brutto). W Konkursie zostanie przyznanych 30 (słownie: trzydzieści) nagród. 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę albo na nagrodę innego rodzaju jak również uprawnienie do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 3. Organizator przyzna każdemu z Laureatów dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez Laureata nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Organizator pobierze od Laureata ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego. 4. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W KONKURSIE 1. Nagrody zostaną przyznane 30 (słownie: trzydziestu) Uczestnikom, którzy udzielili najciekawszych Odpowiedzi konkursowych (dalej: Laureat, a łącznie: Laureaci ). Wyłonienie Laureatów nastąpi w drodze wyboru ich Odpowiedzi konkursowych przez Komisję. Komisja, przy podejmowaniu decyzji będzie kierować się swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość Odpowiedzi konkursowej. 2. Wyłonienie Laureatów nastąpi w terminie do dnia 9 sierpnia 2015 roku. 3. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę. 4. Organizator powiadomi Laureatów o wygranej za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego, który Laureat podał przy dokonywaniu zgłoszenia w Loterii, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia ich wyłonienia zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej. Organizator w terminie 3 dni roboczych od Losowania Nagrody podejmie 1 (jedną) próbę przesłania bezpłatnej wiadomości SMS do Laureata Nagrody. Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest ważna przez 72 godziny (po tym czasie wiadomość traci ważność i próby jej dostarczenia do Laureata Nagrody nie są ponawiane). 2

3 5. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej zgodnie z ust. 5 powyżej, Laureat zobowiązany będzie przesłać listem poleconym na adres Organizatora: IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., ul. Wiktorii Wiedeńskiej Warszawa, z dopiskiem: Konkurs Grill&Travel w E.Leclerc : a) oryginały paragonów fiskalnych będące dowodami na dokonanie zakupów produktów promocyjnych objętych Loterią w sieci sklepów pod nazwą E.Leclerc w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 15 czerwca 2015 r.; b) dane osobowe Laureata (imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer PESEL, numer jego telefonu podany przy dokonywaniu zgłoszenia w Loterii, w związku z którym dokonał on zwycięskiego Zgłoszenia w Konkursie); c) oświadczenie, że Laureat Nagrody wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z wydaniem mu Nagrody; d) oświadczenie, że Laureat Nagrody spełnia warunki wskazane w 2 ust. 1 Regulaminu, aby być Uczestnikiem Konkursu, oraz nie jest pracownikiem podmiotów wskazanych w 2 ust. 1 Regulaminu ani członkiem rodziny pracowników tych podmiotów. Wzór oświadczenia, które Laureat obowiązany jest dołączyć do listu poleconego, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 6. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunków wskazanych w ust. 6 powyżej albo bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 6 powyżej, Laureat traci prawo do Nagrody. W takim przypadku, na zasadach określonych w ust. 1 powyżej, w terminie 14 dni od stwierdzenia utraty prawa do Nagrody przez Laureatów, Komisja wyłoni laureatów rezerwowych w liczbie odpowiadającej liczbie Laureatów, którzy utracili prawo do Nagrody (dalej: Laureaci rezerwowi, a osobno: Laureat rezerwowy ). Do powiadomień Laureatów rezerwowych postanowienia ust. 4 i 5 powyżej stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że w przypadku utraty prawa do Nagrody przez Laureata rezerwowego, Nagroda przepada na rzecz Organizatora. 7. Ogłoszenie listy Laureatów, w tym Laureatów rezerwowych, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody, zawierającej: imię, pierwszą literę nazwiska, miejscowość, w której zamieszkuje Laureat zostanie ogłoszona do dnia 8 września 2015 roku. 8. Nagrody zostaną wydane poprzez przesłane ich przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie, na adres podany w liście wysłanym przez Laureata. Nagrody zostaną wydane do dnia 22 września 2015 roku. przez Laureata przesyłki kurierskiej jest równoznaczny z wydaniem Nagrody przez Organizatora. Laureat powinien pod obecność kuriera otworzyć przesyłkę, jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, oraz sprawdzić czy jej zawartość nie uległa uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Laureat winien sporządzić z kurierem protokół szkody. Warunkiem wydania Nagrody Laureatowi pozostaje podpisanie przez niego protokołu odbioru Nagrody. 5. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w sposób opisany poniżej, do w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu będącym podstawą do zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do dnia 6 października 2015 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, z dopiskiem Grill&Travel w E.Leclerc. 3

4 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres korespondencyjny podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 6. PRAWA AUTORSKIE 1. Uczestnicy zapewniają, że odpowiedzi na pytanie konkursowe stanowi przejaw osobistej twórczości o indywidualnym charakterze Uczestnika, który jej udziela, a nadto nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych oraz dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez daną Odpowiedź konkursową praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 2. Z chwilą wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do udzielonej przez niego Odpowiedzi konkursowej na polu eksploatacji obejmującym publiczne jego rozpowszechnianie za pomocą Strony Internetowej w celach związanych z Konkursem. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, Warszawa., Warszawa. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi (IQ Marketing (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa) na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu tj. w celu z ustalenia prawa danego Uczestnika do Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie a po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte. 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawo żądania udzielenia informacji, co do przysługujących mi praw w zakresie przetwarzania danych osobowych. 3. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Organizatora, IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na Stronie Internetowej (www.grill.pl) oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 4

5 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU DANE UCZESTNIKA KONKURSU, LAUREATA NAGRODY imię nazwisko adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym numer telefonu komórkowego wskazany w zwycięskim zgłoszeniu PESEL OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z wzięciem udziału w konkursie Grill&Travel w E.Leclerc (dalej: Konkurs ), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, Warszawa. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi (IQ Marketing (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa) na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu; 3. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody; 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. (data i podpis) Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki wskazane w 2 ustęp 1 regulaminu Loterii, aby być Uczestnikiem Konkursu t.j., że nie jestem pracownikiem Organizatora, Unilever Polska Sp. z o.o., pracownikiem Unilever Polska S.A., pracownikiem Unilever Poland Services Sp. z o.o., właścicielem lub pracownikiem punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupów rejestrowanych przeze mnie w Konkursie ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. (data i podpis) 5

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. [Postanowienia ogólne] 1 1. Organizatorem konkursu Pokaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!, określanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo