REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 13098, kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP: , REGON: , zwana dalej: Organizatorem. 2. Loteria trwa od 6 maja 2013 roku do 18 listopada 2013 roku (termin zawiera okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Dokonywanie zgłoszeń w sposób opisany w 2 ustęp 3, uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, możliwe jest w okresie od 6 maja 2013 roku do 28 lipca 2013 roku. 3. Celem Loterii jest promocja produktów wskazanych w 1 ust Produkty objęte Loterią to produkty oznaczone marką CIF, wprowadzone do obrotu przez Unilever Polska Sp. z o.o. lub Unilever Polska S.A. (dalej: Produkty Promocyjne ). 5. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 6. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 1. W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), które mają ukończony osiemnasty rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Unilever Polska Sp. z o.o., pracowników Unilever Polska S.A., pracowników Unilever Poland Services Sp. z o.o. oraz najbliższych członków ich rodzin (dalej: Uczestnicy ). Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest: a) jednorazowy, to znaczy stwierdzony jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (w przypadku paragonów fiskalnych jest to numer kolejny wydruku, najczęściej znajdujący się obok daty, w prawej górnej części paragonu; w przypadku faktur VAT jest to 1

2 numer danej faktury VAT), zakup Produktu Promocyjnego dostępnego w punktach sprzedaży detalicznej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: Punktami Sprzedaży ), w okresie od 6 maja 2013 roku do 28 lipca 2013 roku (dalej: Zakup Promocyjny ); w przypadku, gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie wielu Zakupów Promocyjnych (2, 3, 4, itd.), Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie takiego dowodu zakupu; oraz b) zachowanie oryginalnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, świadczącego o dokonaniu Zakupu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży w okresie, o którym mowa w lit. a) powyżej, oraz c) zgłoszenie Zakupu Promocyjnego do Loterii w terminie od godziny 00:00:01 dnia 6 maja 2013 roku, do godziny 23:59:59 dnia 28 lipca 2013 roku (dalej: Zgłoszenie ), poprzez zarejestrowanie numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej (dalej: Formularz Zgłoszeniowy ); podczas rejestracji numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego poprzez Formularz Zgłoszeniowy, Uczestnik zobowiązany jest podać: i. numer telefonu komórkowego, oraz ii. iii. iv. adres , oraz numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, oraz datę dokonania Zakupu Promocyjnego, oraz v. numer NIP Punktu Sprzedaży, w którym Uczestnik dokonał Zakupu Promocyjnego. 4. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny (data serwera) obsługujący stronę internetową 5. Każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów Promocyjnych i nadesłać odpowiadającą liczbie dowodów dokonania Zakupów Promocyjnych liczbę Zgłoszeń. W przypadku nadesłania więcej niż jednego Zgłoszenia, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego tylu dowodów dokonania Zakupów Promocyjnych (w postaci paragonów lub faktur VAT), ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik pod rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii lub udziału w Loterii. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w sposób opisany w zdaniu poprzednim (SMS lub połączenie telefoniczne) pomimo trzech prób, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Loterii. Dowody dokonania Zakupów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Za okazane w regulaminowym terminie będą uważane dowody dokonania Zakupów Promocyjnych, które dotrą na wyżej wskazany adres w terminie 14 dni od otrzymania przez Uczestnika wezwania od Organizatora. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 14 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w 5 ustęp 16 Regulaminu. 6. Jedno Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii jeden los. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. 7. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący stronę internetową Uczestnikowi dokonującemu Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy jest wysyłana, na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, wiadomość potwierdzająca dokonanie Zgłoszenia. Powyższa wiadomość zawiera będzie dane Zgłoszenia oraz jest możliwa do wydruku. 8. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 9. Jeżeli z treści paragonu fiskalnego lub faktury VAT nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego, w okresie od 6 maja 2013 r. do 28 lipca 2013 r., winien również zawierać adnotację dokonaną przez przedstawiciela Punktu Sprzedaży, potwierdzającą fakt zakupu Produktu 2

3 Promocyjnego, spełniającego warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności paragonów fiskalnych lub faktur VAT nadesłanych przez Uczestników do Loterii. 10. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja, o której mowa w 6 ust. 1 stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia 2 Regulaminu. 3. CZAS TRWANIA LOTERII Loteria rozpoczyna się 6 maja 2013 roku i trwa do 18 listopada 2013 roku (termin zawiera okres rozpatrywania reklamacji), przy czym dokonanie Zgłoszenia udziału w Loterii jest możliwe wyłącznie w terminie od dnia 6 maja 2013 roku do dnia 28 lipca 2013 roku. 4. NAGRODY 1. W Loterii przyznanych jest 1200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) nagród (dalej: Nagrody ) w postaci: a) 400 (słownie: czterysta) nagród w postaci blenderów marki Bosch model ErgoMixx MSM66110, każdy o wartości 114,00 złotych (słownie: sto czternaście złotych) brutto; b) 400 (słownie: czterysta) nagród w postaci mikserów marki Bosch model ErgoMixx MFQ36400, każdy o wartości 93,00 złote (słownie: dziewięćdziesiąt trzy złote) brutto; c) 400 (słownie: czterysta) nagród w postaci rozdrabniaczy marki Bosch model MMR08A1, każdy o wartości 78,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych) brutto. 2. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi złotych (słownie: sto czternaście tysięcy złotych) brutto. 3. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę. 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju. 5. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 6. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 roku, poz. 361, z zm.). 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 1. Nagrody zostaną przyznane w drodze losowań. 2. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 3

4 4. Losowania Nagród polegają na losowym wyborze Zgłoszeń przy pomocy systemu informatycznego (dalej: Losowanie ). Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, są Laureatami Nagród, uprawnionymi do otrzymania Nagród pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów, w szczególności opisanych w 5 ustęp 10 Regulaminu. 5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana w Loterii nie więcej niż jedna Nagroda danego rodzaju, tj. jeden Uczestnik może dostać jedną Nagrodę, o której mowa w 4 ust. 1 lit. a) lub jedną Nagrodę, o której mowa w 4 ust. 1 lit. b) lub jedną Nagrodę, o której mowa w 4 ust. 1 lit. c). Na jeden dowód dokonania Zakupu Promocyjnego może przypadać nie więcej niż jedna Nagroda. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia lub na podstawie kilku Zgłoszeń wysłanych na podstawie tych samych danych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania bezpłatnego połączenia telefonicznego numerem telefonu wskazanym z Formularzu Zgłoszeniowym celem ustalenia danych Laureata Nagrody, którym będzie w każdym przypadku osoba, która odbierze kontrolne bezpłatne połączenie od Organizatora. W przypadku niemożności nawiązania połączenia kontrolnego z numerem telefonu, w sposób opisany w 5 ust. 10 (3 próby połączenia), Nagroda przepada. 6. W Loterii jest przeprowadzonych 12 (dwanaście) Losowań Nagród. 7. Losowania odbywają się według następujących założeń: a) pierwsze Losowanie Nagród odbywa się dnia 13 maja 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 6 maja 2013 roku do dnia 12 maja 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. a), b) drugie Losowanie Nagród odbywa się dnia 20 maja 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 13 maja 2013 roku do dnia 19 maja 2013 roku, i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. b), c) trzecie Losowanie Nagród odbywa się dnia 27 maja 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 20 maja 2013 roku do dnia 26 maja 2013 roku, i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. c), d) czwarte Losowanie Nagród odbywa się dnia 3 czerwca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 27 maja 2013 roku do dnia 2 czerwca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. a), e) piąte Losowanie Nagród odbywa się dnia 10 czerwca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 3 czerwca 2013 roku do dnia 9 czerwca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. b), f) szóste Losowanie Nagród odbywa się dnia 17 czerwca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 10 czerwca 2013 roku do dnia 16 czerwca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. c), g) siódme Losowanie Nagród odbywa się dnia 24 czerwca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 17 czerwca 2013 roku do dnia 23 czerwca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. a), h) ósme Losowanie Nagród odbywa się dnia 1 lipca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. b), i) dziewiąte Losowanie Nagród odbywa się dnia 8 lipca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 7 lipca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. c), j) dziesiąte Losowanie Nagród odbywa się dnia 15 lipca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 8 lipca 2013 roku do dnia 14 lipca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. a), 4

5 k) jedenaste Losowanie Nagród odbywa się dnia 22 lipca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 15 lipca 2013 roku do dnia 21 lipca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. b), l) dwunaste Losowanie Nagród odbywa się dnia 29 lipca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 22 lipca 2013 roku do dnia 28 lipca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. c). 8. W każdym losowaniu Nagród jest losowanych: a) 100 (sto) Zgłoszeń na listę właściwą Laureatów Nagród, b) 50 (pięćdziesiąt) Zgłoszeń na listę rezerwową Laureatów Nagród. Jedna Nagroda przypada jednemu Laureatowi Nagrody z listy właściwej albo jednemu Laureatowi Nagrody z listy rezerwowej. Zgłoszenie biorące udział w danym Losowaniu Nagród nie bierze udziału w kolejnych losowaniach Nagród. 9. Organizator tworzy listy rezerwowe Laureatów Nagród na wypadek, gdyby okazało się, że Laureat Nagrody z listy właściwej nie spełnił warunków przyznania Nagród określonych w Regulaminie. W takim przypadku, każdorazowo (jednakże do wyczerpania listy rezerwowej) na miejsce Laureata Nagrody z listy właściwej wchodzi Laureat Nagrody znajdujący się na liście rezerwowej z danego losowania, w kolejności wylosowania. Nagroda, która nie zostanie przyznana Laureatowi Nagrody z listy rezerwowej Laureatów Nagród, przechodzi na rzecz Organizatora. 10. Laureaci Nagród są powiadomieni o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Bezpłatna wiadomość SMS z informacją o wygranej jest wysyłana do Laureata Nagrody w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia Losowania, w którym jego Zgłoszenie zostało wylosowane. Wiadomość SMS o której mowa w zdaniu poprzednim jest ważna przez 36 godzin (po tym czasie wiadomość traci ważność i próby jej dostarczenia do Laureata Nagrody nie są ponawiane). W terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości SMS przez Organizatora, w której treści znajduje się informacja o wygranej, Laureat Nagrody zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, listu poleconego z dopiskiem Kup i wygraj, zawierającego: a) dowód dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT wskazanego w zwycięskim Zgłoszeniu, świadczącego o dokonaniu jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego, w Punkcie Sprzedaży, w terminie od dnia rozpoczęcia Loterii (tj. 6 maja 2013 roku) do dnia dokonania zwycięskiego Zgłoszenia, a także pozostałych oryginałów dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego w ilości odpowiadającej ilości pozostałych Zgłoszeń dokonanych przez Laureata, spełniających warunki opisane w 2 ustęp 3 lit. a) Regulaminu; b) dane osobowe Laureata Nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer PESEL, numer telefonu, który został wskazany w zwycięskim Formularzu Zgłoszeniowym); c) zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście Laureatów (stosownie do postanowień 5 ustęp 15 Regulaminu), wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 Regulaminu, aby być Uczestnikiem Loterii, oraz nie jest pracownikiem Organizatora, Unilever Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Unilever Poland Services Sp. z o.o. ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody obowiązany jest dołączyć do listu poleconego, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 11. W przypadku: a) niewysłania przez Laureata Nagrody z listy właściwej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub 5

6 b) niespełnienia przez Laureata Nagrody któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w tym przesłania nieczytelnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, wskazania w liście numeru telefonu niezgodnego z wskazanym w Zgłoszeniu, Laureat Nagrody z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Laureata Nagrody z listy rezerwowej. 12. Laureat Nagrody z listy rezerwowej jest powiadamiany o wygranej w sposób wskazany w 5 ustęp 10 Regulaminu w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty Losowania Nagrody, w którym jego Zgłoszenie zostało wylosowane na listę rezerwową. 13. Laureat Nagrody z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego o treści określonej w 5 ustęp 10 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora. 14. W przypadku: a) niewysłania przez Laureata Nagrody z listy rezerwowej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 13 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub b) niespełnienia przez Laureata Nagrody z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w tym przesłania nieczytelnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego,wskazania w liście numeru telefonu niezgodnego z wskazanym w Zgłoszeniu, Laureat Nagrody z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada na rzecz Organizatora. 15. Lista Laureatów Nagród, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość, w której zamieszkuje Laureat Nagrody) zostanie ogłoszona do dnia 25 września 2013 r. na stronie internetowej 16. Nagrody są przesłane przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie, na adres podany w liście wysłanym przez Laureata Nagrody. Nagrody zostaną wydane do dnia 21 października 2013 roku. Odbiór przez Laureata Nagrody przesyłki kurierskiej jest równoznaczny z wydaniem Nagrody przez Organizatora. Laureat Nagrody powinien pod obecność kuriera otworzyć przesyłkę, jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, oraz sprawdzić czy jej zawartość nie uległa uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Laureat Nagrody winien sporządzić z kurierem protokół szkody. 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody, w szczególności w przypadku zmiany danych (w tym np. numeru telefonu komórkowego) Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub wskazaniu błędnych danych adresowych Laureata Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na Organizatora. 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej Komisja ) działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie: a) 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (przewodniczący Komisji); 6

7 b) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów pod obecność wszystkich członków Komisji. 2. Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji. 3. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie nie później niż do dnia 31października 2013 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, z dopiskiem kup i wygraj. 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w 6 ustęp 1 Regulaminu, w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 6. Uczestnik jest powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 8. Postępowanie reklamacyjne pozostaje bez wpływu na prawo Uczestnika dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami i po zakończeniu Loterii zostaną niezwłocznie usunięte. 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7

8 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem kup i wygraj złożony na adres, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, Regulamin zostanie wysłany na adres Uczestnika, wskazany we wniosku (pod warunkiem przesłania koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym). 8

9 DANE LAUREATA LOTERII i OŚWIADCZENIA imię nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod, miasto numer telefonu, który został podany w formularzu zgłoszeniowym na stronie PESEL W związku z wzięciem udziału w loterii promocyjnej Kup i wygraj (dalej: Loteria), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedmiotowo związanych z Loterią, w tym na potrzeby wydania nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście laureatów (data i podpis) Niniejszym oświadczam, iż: 1. przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa; dane są przetwarzane doraźnie; 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii; 3. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody; 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. (data i podpis) Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki określone w 2 ust. 1 regulaminu Loterii oraz że nie jestem pracownikiem IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Unilever Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Unilever Poland Services Sp. z o.o. ani członkiem najbliższej rodziny tych osób. (data i podpis) 9

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Sam wybierz sobie nagrodę zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej 8 smaków Halls zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj Subaru z Halls zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Najlepsi kibice zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Twój Dzień Przyjemności (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii audioteksowej Twój Dzień Przyjemności zwanej dalej Loterią jest Nairobia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wakacyjna Loteria Banku Millennium (dalej Loteria ), jest

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Świąteczna gotówka zwanej dalej Loterią jest IQFM spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Podróż do krainy pingwinów zwanej dalej Loterią jest IQ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Bądź sobą od stóp do głów zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Rajska Promocja (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Rajska Promocja (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Rajska Promocja (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Rajska Promocja, zwanej dalej Loterią, jest Sales Force 1 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Ruszaj w podróże małe i duże! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Ruszaj w podróże małe i duże! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Ruszaj w podróże małe i duże! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Ruszaj w podróże małe i duże! zwanej dalej Loterią jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja organizowana jest pod nazwą Gotówka za wymianę, zwana dalej: Promocją. 2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Grill&Travel zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej pralek typu slim marki Bosch Promocja z Tassimo

REGULAMIN sprzedaży premiowej pralek typu slim marki Bosch Promocja z Tassimo REGULAMIN sprzedaży premiowej pralek typu slim marki Bosch Promocja z Tassimo Definicje: Regulamin: każdorazowo użyte w niniejszym dokumencie słowo regulamin z dużej litery oznacza niniejszy regulamin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pt. Usłysz MUUH i wygraj (zwanej dalej: Loterią ) jest Riverwood Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lato w akcji z Viscoplast zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Wypróbuj za darmo! (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Wypróbuj za darmo! (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Wypróbuj za darmo! (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji konsumenckiej produktów oznaczonych marką Delma Premium, zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj o muzyczne nagrody z Halls! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj o muzyczne nagrody z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj o muzyczne nagrody z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Graj o muzyczne nagrody z Halls! zwanej dalej Loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem )

1. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) Spis treści: 1. Regulamin Loterii Promocyjnej Grill&Travel. 2. Regulamin Konkursu Grill&Travel w Kaufland. 1. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Tyskie Rozdaje Prezenty (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Tyskie rozdaje Prezenty zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj zwanej dalej Loterią

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne Regulamin promocji 600 sklepów Delikatesów Centrum 1. Warunki Ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą 600 sklepów

Bardziej szczegółowo