REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 13098, kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP: , REGON: , zwana dalej: Organizatorem. 2. Loteria trwa od 6 maja 2013 roku do 18 listopada 2013 roku (termin zawiera okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Dokonywanie zgłoszeń w sposób opisany w 2 ustęp 3, uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, możliwe jest w okresie od 6 maja 2013 roku do 28 lipca 2013 roku. 3. Celem Loterii jest promocja produktów wskazanych w 1 ust Produkty objęte Loterią to produkty oznaczone marką CIF, wprowadzone do obrotu przez Unilever Polska Sp. z o.o. lub Unilever Polska S.A. (dalej: Produkty Promocyjne ). 5. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 6. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 1. W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), które mają ukończony osiemnasty rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Unilever Polska Sp. z o.o., pracowników Unilever Polska S.A., pracowników Unilever Poland Services Sp. z o.o. oraz najbliższych członków ich rodzin (dalej: Uczestnicy ). Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest: a) jednorazowy, to znaczy stwierdzony jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (w przypadku paragonów fiskalnych jest to numer kolejny wydruku, najczęściej znajdujący się obok daty, w prawej górnej części paragonu; w przypadku faktur VAT jest to 1

2 numer danej faktury VAT), zakup Produktu Promocyjnego dostępnego w punktach sprzedaży detalicznej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: Punktami Sprzedaży ), w okresie od 6 maja 2013 roku do 28 lipca 2013 roku (dalej: Zakup Promocyjny ); w przypadku, gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie wielu Zakupów Promocyjnych (2, 3, 4, itd.), Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie takiego dowodu zakupu; oraz b) zachowanie oryginalnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, świadczącego o dokonaniu Zakupu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży w okresie, o którym mowa w lit. a) powyżej, oraz c) zgłoszenie Zakupu Promocyjnego do Loterii w terminie od godziny 00:00:01 dnia 6 maja 2013 roku, do godziny 23:59:59 dnia 28 lipca 2013 roku (dalej: Zgłoszenie ), poprzez zarejestrowanie numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej (dalej: Formularz Zgłoszeniowy ); podczas rejestracji numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego poprzez Formularz Zgłoszeniowy, Uczestnik zobowiązany jest podać: i. numer telefonu komórkowego, oraz ii. iii. iv. adres , oraz numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, oraz datę dokonania Zakupu Promocyjnego, oraz v. numer NIP Punktu Sprzedaży, w którym Uczestnik dokonał Zakupu Promocyjnego. 4. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny (data serwera) obsługujący stronę internetową 5. Każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów Promocyjnych i nadesłać odpowiadającą liczbie dowodów dokonania Zakupów Promocyjnych liczbę Zgłoszeń. W przypadku nadesłania więcej niż jednego Zgłoszenia, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego tylu dowodów dokonania Zakupów Promocyjnych (w postaci paragonów lub faktur VAT), ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik pod rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii lub udziału w Loterii. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w sposób opisany w zdaniu poprzednim (SMS lub połączenie telefoniczne) pomimo trzech prób, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Loterii. Dowody dokonania Zakupów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Za okazane w regulaminowym terminie będą uważane dowody dokonania Zakupów Promocyjnych, które dotrą na wyżej wskazany adres w terminie 14 dni od otrzymania przez Uczestnika wezwania od Organizatora. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 14 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w 5 ustęp 16 Regulaminu. 6. Jedno Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii jeden los. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. 7. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący stronę internetową Uczestnikowi dokonującemu Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy jest wysyłana, na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, wiadomość potwierdzająca dokonanie Zgłoszenia. Powyższa wiadomość zawiera będzie dane Zgłoszenia oraz jest możliwa do wydruku. 8. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 9. Jeżeli z treści paragonu fiskalnego lub faktury VAT nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego, w okresie od 6 maja 2013 r. do 28 lipca 2013 r., winien również zawierać adnotację dokonaną przez przedstawiciela Punktu Sprzedaży, potwierdzającą fakt zakupu Produktu 2

3 Promocyjnego, spełniającego warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności paragonów fiskalnych lub faktur VAT nadesłanych przez Uczestników do Loterii. 10. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja, o której mowa w 6 ust. 1 stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia 2 Regulaminu. 3. CZAS TRWANIA LOTERII Loteria rozpoczyna się 6 maja 2013 roku i trwa do 18 listopada 2013 roku (termin zawiera okres rozpatrywania reklamacji), przy czym dokonanie Zgłoszenia udziału w Loterii jest możliwe wyłącznie w terminie od dnia 6 maja 2013 roku do dnia 28 lipca 2013 roku. 4. NAGRODY 1. W Loterii przyznanych jest 1200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) nagród (dalej: Nagrody ) w postaci: a) 400 (słownie: czterysta) nagród w postaci blenderów marki Bosch model ErgoMixx MSM66110, każdy o wartości 114,00 złotych (słownie: sto czternaście złotych) brutto; b) 400 (słownie: czterysta) nagród w postaci mikserów marki Bosch model ErgoMixx MFQ36400, każdy o wartości 93,00 złote (słownie: dziewięćdziesiąt trzy złote) brutto; c) 400 (słownie: czterysta) nagród w postaci rozdrabniaczy marki Bosch model MMR08A1, każdy o wartości 78,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych) brutto. 2. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi złotych (słownie: sto czternaście tysięcy złotych) brutto. 3. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę. 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju. 5. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 6. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 roku, poz. 361, z zm.). 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 1. Nagrody zostaną przyznane w drodze losowań. 2. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 3

4 4. Losowania Nagród polegają na losowym wyborze Zgłoszeń przy pomocy systemu informatycznego (dalej: Losowanie ). Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, są Laureatami Nagród, uprawnionymi do otrzymania Nagród pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów, w szczególności opisanych w 5 ustęp 10 Regulaminu. 5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana w Loterii nie więcej niż jedna Nagroda danego rodzaju, tj. jeden Uczestnik może dostać jedną Nagrodę, o której mowa w 4 ust. 1 lit. a) lub jedną Nagrodę, o której mowa w 4 ust. 1 lit. b) lub jedną Nagrodę, o której mowa w 4 ust. 1 lit. c). Na jeden dowód dokonania Zakupu Promocyjnego może przypadać nie więcej niż jedna Nagroda. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia lub na podstawie kilku Zgłoszeń wysłanych na podstawie tych samych danych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania bezpłatnego połączenia telefonicznego numerem telefonu wskazanym z Formularzu Zgłoszeniowym celem ustalenia danych Laureata Nagrody, którym będzie w każdym przypadku osoba, która odbierze kontrolne bezpłatne połączenie od Organizatora. W przypadku niemożności nawiązania połączenia kontrolnego z numerem telefonu, w sposób opisany w 5 ust. 10 (3 próby połączenia), Nagroda przepada. 6. W Loterii jest przeprowadzonych 12 (dwanaście) Losowań Nagród. 7. Losowania odbywają się według następujących założeń: a) pierwsze Losowanie Nagród odbywa się dnia 13 maja 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 6 maja 2013 roku do dnia 12 maja 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. a), b) drugie Losowanie Nagród odbywa się dnia 20 maja 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 13 maja 2013 roku do dnia 19 maja 2013 roku, i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. b), c) trzecie Losowanie Nagród odbywa się dnia 27 maja 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 20 maja 2013 roku do dnia 26 maja 2013 roku, i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. c), d) czwarte Losowanie Nagród odbywa się dnia 3 czerwca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 27 maja 2013 roku do dnia 2 czerwca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. a), e) piąte Losowanie Nagród odbywa się dnia 10 czerwca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 3 czerwca 2013 roku do dnia 9 czerwca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. b), f) szóste Losowanie Nagród odbywa się dnia 17 czerwca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 10 czerwca 2013 roku do dnia 16 czerwca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. c), g) siódme Losowanie Nagród odbywa się dnia 24 czerwca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 17 czerwca 2013 roku do dnia 23 czerwca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. a), h) ósme Losowanie Nagród odbywa się dnia 1 lipca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. b), i) dziewiąte Losowanie Nagród odbywa się dnia 8 lipca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 7 lipca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. c), j) dziesiąte Losowanie Nagród odbywa się dnia 15 lipca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 8 lipca 2013 roku do dnia 14 lipca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. a), 4

5 k) jedenaste Losowanie Nagród odbywa się dnia 22 lipca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 15 lipca 2013 roku do dnia 21 lipca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. b), l) dwunaste Losowanie Nagród odbywa się dnia 29 lipca 2013 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 22 lipca 2013 roku do dnia 28 lipca 2013 roku i są w nim wylosowane Nagrody, o których mowa w 4 ustęp 1 lit. c). 8. W każdym losowaniu Nagród jest losowanych: a) 100 (sto) Zgłoszeń na listę właściwą Laureatów Nagród, b) 50 (pięćdziesiąt) Zgłoszeń na listę rezerwową Laureatów Nagród. Jedna Nagroda przypada jednemu Laureatowi Nagrody z listy właściwej albo jednemu Laureatowi Nagrody z listy rezerwowej. Zgłoszenie biorące udział w danym Losowaniu Nagród nie bierze udziału w kolejnych losowaniach Nagród. 9. Organizator tworzy listy rezerwowe Laureatów Nagród na wypadek, gdyby okazało się, że Laureat Nagrody z listy właściwej nie spełnił warunków przyznania Nagród określonych w Regulaminie. W takim przypadku, każdorazowo (jednakże do wyczerpania listy rezerwowej) na miejsce Laureata Nagrody z listy właściwej wchodzi Laureat Nagrody znajdujący się na liście rezerwowej z danego losowania, w kolejności wylosowania. Nagroda, która nie zostanie przyznana Laureatowi Nagrody z listy rezerwowej Laureatów Nagród, przechodzi na rzecz Organizatora. 10. Laureaci Nagród są powiadomieni o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Bezpłatna wiadomość SMS z informacją o wygranej jest wysyłana do Laureata Nagrody w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia Losowania, w którym jego Zgłoszenie zostało wylosowane. Wiadomość SMS o której mowa w zdaniu poprzednim jest ważna przez 36 godzin (po tym czasie wiadomość traci ważność i próby jej dostarczenia do Laureata Nagrody nie są ponawiane). W terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości SMS przez Organizatora, w której treści znajduje się informacja o wygranej, Laureat Nagrody zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, listu poleconego z dopiskiem Kup i wygraj, zawierającego: a) dowód dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT wskazanego w zwycięskim Zgłoszeniu, świadczącego o dokonaniu jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego, w Punkcie Sprzedaży, w terminie od dnia rozpoczęcia Loterii (tj. 6 maja 2013 roku) do dnia dokonania zwycięskiego Zgłoszenia, a także pozostałych oryginałów dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego w ilości odpowiadającej ilości pozostałych Zgłoszeń dokonanych przez Laureata, spełniających warunki opisane w 2 ustęp 3 lit. a) Regulaminu; b) dane osobowe Laureata Nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer PESEL, numer telefonu, który został wskazany w zwycięskim Formularzu Zgłoszeniowym); c) zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście Laureatów (stosownie do postanowień 5 ustęp 15 Regulaminu), wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 Regulaminu, aby być Uczestnikiem Loterii, oraz nie jest pracownikiem Organizatora, Unilever Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Unilever Poland Services Sp. z o.o. ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody obowiązany jest dołączyć do listu poleconego, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 11. W przypadku: a) niewysłania przez Laureata Nagrody z listy właściwej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub 5

6 b) niespełnienia przez Laureata Nagrody któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w tym przesłania nieczytelnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, wskazania w liście numeru telefonu niezgodnego z wskazanym w Zgłoszeniu, Laureat Nagrody z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Laureata Nagrody z listy rezerwowej. 12. Laureat Nagrody z listy rezerwowej jest powiadamiany o wygranej w sposób wskazany w 5 ustęp 10 Regulaminu w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty Losowania Nagrody, w którym jego Zgłoszenie zostało wylosowane na listę rezerwową. 13. Laureat Nagrody z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego o treści określonej w 5 ustęp 10 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora. 14. W przypadku: a) niewysłania przez Laureata Nagrody z listy rezerwowej listu poleconego, o którym mowa w 5 ustęp 13 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub b) niespełnienia przez Laureata Nagrody z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 10 Regulaminu, w tym przesłania nieczytelnego dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego,wskazania w liście numeru telefonu niezgodnego z wskazanym w Zgłoszeniu, Laureat Nagrody z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada na rzecz Organizatora. 15. Lista Laureatów Nagród, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość, w której zamieszkuje Laureat Nagrody) zostanie ogłoszona do dnia 25 września 2013 r. na stronie internetowej 16. Nagrody są przesłane przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie, na adres podany w liście wysłanym przez Laureata Nagrody. Nagrody zostaną wydane do dnia 21 października 2013 roku. Odbiór przez Laureata Nagrody przesyłki kurierskiej jest równoznaczny z wydaniem Nagrody przez Organizatora. Laureat Nagrody powinien pod obecność kuriera otworzyć przesyłkę, jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, oraz sprawdzić czy jej zawartość nie uległa uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Laureat Nagrody winien sporządzić z kurierem protokół szkody. 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody, w szczególności w przypadku zmiany danych (w tym np. numeru telefonu komórkowego) Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub wskazaniu błędnych danych adresowych Laureata Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na Organizatora. 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej Komisja ) działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie: a) 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (przewodniczący Komisji); 6

7 b) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów pod obecność wszystkich członków Komisji. 2. Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji. 3. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie nie później niż do dnia 31października 2013 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, z dopiskiem kup i wygraj. 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w 6 ustęp 1 Regulaminu, w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 6. Uczestnik jest powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 8. Postępowanie reklamacyjne pozostaje bez wpływu na prawo Uczestnika dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami i po zakończeniu Loterii zostaną niezwłocznie usunięte. 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7

8 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem kup i wygraj złożony na adres, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, Regulamin zostanie wysłany na adres Uczestnika, wskazany we wniosku (pod warunkiem przesłania koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym). 8

9 DANE LAUREATA LOTERII i OŚWIADCZENIA imię nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod, miasto numer telefonu, który został podany w formularzu zgłoszeniowym na stronie PESEL W związku z wzięciem udziału w loterii promocyjnej Kup i wygraj (dalej: Loteria), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedmiotowo związanych z Loterią, w tym na potrzeby wydania nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście laureatów (data i podpis) Niniejszym oświadczam, iż: 1. przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa; dane są przetwarzane doraźnie; 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii; 3. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody; 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. (data i podpis) Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki określone w 2 ust. 1 regulaminu Loterii oraz że nie jestem pracownikiem IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Unilever Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Unilever Poland Services Sp. z o.o. ani członkiem najbliższej rodziny tych osób. (data i podpis) 9

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo