REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs kierowany jest wyłącznie do osób, które zagłosują w plebiscycie Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza, zwanym dalej Plebiscytem, który organizowany jest na zasadach określonych w osobnym regulaminie, dostępnym w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej: 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku nr 201, poz z późn. zm.) Organizatorem Konkursu jest Bild Presse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Łodzi (90-539), ul. Żwirki 17, wpisaną do rejestru

2 przedsiębiorców KRS pod numerem , NIP , zwany dalej Organizatorem. 2. Organizator jest jednocześnie przyrzekającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego. 3 Konkurs odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 4 Konkurs rozpoczyna się w dniu r. a kończy w dniu r. 5 Konkurs składa się z jednego etapu, a rywalizacja konkursowa polega na przygotowaniu najciekawszej odpowiedzi na pytanie przesłane przez Organizatora smsem do osób głosujących w Plebiscycie. Regulamin dostępny jest: 6 a) w siedzibie Organizatora,

3 b) na stronie internetowej II. Uczestnicy Konkursu 7 1. Z udziału w Konkursie wyklucza się: a) osoby będące pracownikami Organizatora, b) członków Jury Plebiscytu, c) członków Komisji Konkursowej, d) członków najbliższej rodziny Organizatora lub osób, o których mowa w punktach powyższych. 2. Przez pracowników, o których mowa w ustępie 2 lit. a powyżej rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej. 3. Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w ustępie 2 lit. d powyżej rozumie się: a) małżonków, rodzeństwo, b) wstępnych, zstępnych, powinowatych do 4 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, c) osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

4 d) konkubentów Uczestnikiem Konkursu, z zastrzeżeniem postanowienia 7 Regulaminu, może być każda osoba fizyczna, która wysłała przynajmniej jednego smsa w ramach głosowania w Plebiscycie, zwana jest dalej Uczestnikiem. 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. III. Przebieg Konkursu. Sposób wyłaniania Laureatów. 9 Do wszystkich Uczestników w dniu r. po godzinie zostanie wysłany przez Organizatora sms na numer, z którego Uczestnik wysłał sms w ramach głosowania w Plebiscycie, zawierający pytanie konkursowe Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi na przesłane do niego pytanie w terminie do dnia r. do

5 godziny 00.00, poprzez wysłanie odpowiedzi smsem na numer Koszt za jednego smsa wynosi 0,62 PLN z VAT. 2. Odpowiedź należy poprzedzić prefixem TECZA. Przykład treści smsa TECZA.NAJLEPSZE MIEJSCE NA ZAKUPY O czasie nadejścia smsa wysyłanego w ramach Konkursu, decyduje chwila zarejestrowania tego smsa w systemie komputerowym Organizatora. 2. Smsy puste lub zawierające inny prefiks niż określony w Regulaminie będą uznane za nieprawidłowe, jednak opłata za wysłanie wiadomości sms będzie naliczona. W Konkursie nie biorą udziału komunikaty wysłane za pośrednictwem bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego lub telefonów komórkowych bez karty sim pochodzącej od polskiego operatora. 3. Ostateczna wysokość opłaty za wysłanie wiadomości sms na numer podany w Regulaminie uzależniona jest od ilości znaków i rodzaju znaków, z których składać będzie się wiadomość sms, i ustalana będzie według następujących zasad: a. bez polskich znaków Ilość znaków w SMS (w Ilość zbilingowanych Łączny koszt SMS

6 tym spacje) SMS szt. 0,62 zł z VAT (0,50 zł szt. 1,23 zł z VAT (1,00 zł szt. 1,73 zł z VAT (1,50 zł szt. 2,46 zł z VAT (2,00 zł b. z polskimi znakami Ilość znaków w SMS (w tym spacje) Ilość zbilingowanych SMS Łączny koszt SMS szt. 0,62 zł z VAT (0,50 zł szt. 1,23 zł z VAT (1,00 zł szt. 1,73 zł z VAT (1,50 zł szt. 2,46 zł z VAT (2,00 zł Konkurs będzie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów Konkursu. Komisję Konkursową w trzyosobowym składzie powoła Organizator. Z posiedzenia sporządzony będzie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagród oraz lista laureatów. 2. Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów Konkursu, przyznając im miejsca od pierwszego do trzeciego.

7 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie w 7 dni od dnia zakończenia jedynego etapu Konkursu. 4. Kryteria wyłonienia przez Komisję Konkursową laureatów Konkursu będą następujące: a. kreatywność, b. poczucie humoru, c. oryginalność, odpowiedzi na pytanie konkursowe. IV. Nagrody w Konkursie Nagrodami w Konkursie są karty przedpłacone: a) z limitem zł dla zwycięscy Konkursu, b) z limitem 800 zł dla osoby, która zajęła 2 miejsce w Konkursie, c) z limitem 500 zł dla osoby, która zajęła 3 miejsce w Konkursie. 2. Elementem dodatkowym każdej nagrody jest nagroda pieniężna w wysokości odpowiednio: 111,11 zł, 88,88 zł oraz 55,55zł, która zostanie odprowadzona do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od nagrody w Konkursie.

8 3. Przed wydaniem nagród, o których mowa w ustępie powyższym, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie przez niego odprowadzony w imieniu danego laureata do właściwego urzędu skarbowego. 4. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego Organizator, w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia jedynego etapu Konkursu poinformuje laureatów telefonicznie o przyznaniu nagrody. Organizator podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z laureatem w odstępach czasowych, co najmniej 2 godz. między połączeniami (w godz. 10:00-17:00). Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony telefon). Brak możliwości połączenia się z laureatem w sposób opisany powyżej powoduje utratę prawa do nagrody. 2. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ustępie powyższym Uczestnicy Konkursu, którzy zdobyli nagrody będą poproszeni przez Organizatora o potwierdzenie, że spełniają wymagania określone w Regulaminie, podanie adresu , na który Uczestnik otrzyma formularz zawierający miejsce na podanie danych osobowych wskazanych w 15 ust. 1 Regulaminu,

9 3. Uczestnicy Konkursu, którzy nie otrzymują nagrody w Konkursie, nie są o tym fakcie informowani przez Organizatora Wraz z powiadomieniem o wygranej laureat zostanie poproszony o przekazanie: em swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, nr PESEL, niezbędnych do przekazania nagrody oraz uiszczenia kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody, w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 2. Laureat traci prawo do nagrody w razie nieprzekazania Organizatorowi Konkursu a, o którym mowa w ustępie powyższym, w tym prawidłowych danych osobowych w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia telefonicznego o wygranej. 3. Po otrzymaniu a, o którym mowa powyżej laureat otrzyma nagrodę w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego adres. Nagrody zostaną wysłane za pomocą kuriera na koszt Organizatora. 4. Nieodebranie nagrody przez laureata oznacza rezygnację z niej.

10 V. Reklamacje Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać: pisemnie na adres Organizatora, mailem na adres lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora. 2. Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na przekazanie składającemu reklamację odpowiedzi na nią. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu do Organizatora. VI. Dane osobowe Organizator oświadcza, że w związku z Konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) oraz że podane przez zgłaszających dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na

11 potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa. 2. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do odebrania nagrody. 3. Uczestnikom Plebiscytu oraz osobom głosującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. VII. Postanowienia końcowe Zgłaszając udział w konkursie poprzez zagłosowanie w Plebiscycie i biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu. 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo