REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: ,00 zł, NIP: , REGON: , zwana dalej Organizatorem. 2. Udziałem w Loterii promowane są zakupy wszystkich produktów oznaczonych marką Dove, wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwanych dalej: Produktami Promocyjnymi, dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: Punktami Sprzedaży ), w okresie wskazanym w 1 ustęp 3 Regulaminu. Loterią objęte są zarówno Produkty Promocyjne posiadające na opakowaniu informację o Loterii, jak i Produkty Promocyjne nieposiadające takiej informacji. 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii oraz dokonywanie Zgłoszeń do Loterii w sposób opisany 2 ustęp 3 Regulaminu rozpoczyna się 18 maja 2015 roku, a kończy się 21 czerwca 2015 roku. Produkty Promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży także poza okresem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jednakże ich nabycie w tym okresie nie upoważnia do wzięcia udziału w Loterii. 4. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 5. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 1. W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, dokonujące zakupu jako konsumenci w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U r. poz. 121 t.j. z późn. zm.), pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Unilever Polska Sp. z o.o., pracowników Unilever Polska S.A., pracowników Unilever Poland Services Sp. z o.o., właścicieli lub pracowników Punktu Sprzedaży (w zakresie w jakim dokonują oni Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego dokonanego w Punkcie Sprzedaży, którego są właścicielem lub w którym pracują) oraz najbliższych członków ich rodzin (dalej: Uczestnicy ). Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest: A. Jednorazowy, to znaczy stwierdzony jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego, zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 0/100), w Punkcie Sprzedaży, w okresie od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 21 czerwca 2015 r. (dalej: Zakup Promocyjny ). W przypadku gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych o wartości będącej wielokrotnością wartości 20 zł (tj. 40 zł, 60 zł, 80 zł itd.), Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie takiego dowodu zakupu; oraz 1

2 B. Zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego, świadczącego o dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego, w Punkcie Sprzedaży w okresie, o którym mowa w punkcie A powyżej; oraz C. Zgłoszenie Zakupu Promocyjnego do Loterii w okresie od dnia 18 maja 2015 roku do 21 czerwca 2015 roku (dalej: Zgłoszenie ), poprzez zarejestrowanie Zakupu Promocyjnego na stronie internetowej (dalej: Strona Loterii ) za pomocą elektronicznego formularza (dalej: Formularz Zgłoszeniowy ) następujących danych: i. numer telefonu komórkowego Uczestnika; ii. iii. iv. numer PESEL Uczestnika; numer dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego; datę dokonania Zakupu Promocyjnego; v. numer NIP Punktu Sprzedaży; oraz nieobowiązkowo: vi. adres Uczestnika z zastrzeżeniem, że podanie adresu nie jest warunkiem dokonania prawidłowego Zgłoszenia oraz w żaden sposób nie wpływa na dalsze uczestnictwo w Loterii; D. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanych z Loterią; E. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych przez Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, Warszawa z zastrzeżeniem, że wyrażenie tych zgód jest nieobowiązkowe oraz nie jest warunkiem dokonania prawidłowego Zgłoszenia ani w żaden sposób nie wpływa na dalsze uczestnictwo w Loterii; F. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. 4. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera) obsługujący stronę internetową 5. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący stronę internetową Uczestnikowi dokonującemu Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy pojawia się komunikat potwierdzający, że jego Zgłoszenie jest zarejestrowane oraz zawierający dane Zgłoszenia. Komunikat ten jest możliwy do wydrukowania. 6. Jeden Uczestnik (tj. osoba legitymująca się danym numerem PESEL lub danym numerem telefonu komórkowego) może dokonać nie więcej niż pięciu Zgłoszeń w ciągu jednego dnia. Na jeden numer telefonu komórkowego wskazywany w Zgłoszeniu można dokonać nie więcej niż pięciu Zgłoszeń w ciągu jednego dnia. Z zastrzeżeniem zdania pierwszego, Jeden Uczestnik (tj. np. osoba legitymująca się danym numerem PESEL) może dokonywać Zgłoszeń w oparciu o nie więcej niż dwa rożne numery telefonów komórkowych. Organizator zastrzega prawo do zagnieżdżania i zbierania danych identyfikujących Uczestnika, których zakres określa polityka prywatności strony internetowej przyjmującej Zgłoszenia do Loterii. Organizator może ograniczyć dostęp do strony internetowej dla danego adresu IP, jeżeli stwierdzi, iż z tego adresu IP dokonywane są Zgłoszenia w ilości przekraczającej pięć sztuk danego dnia. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. 7. Jedno zarejestrowane Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii - los. 8. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: 2

3 a) paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany; b) paragon fiskalny nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów; c) w liście zakupów na paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego, bądź też na paragonie widnieje adnotacja Punktu Sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego. 9. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktów Promocyjnych, w okresie od dnia 18 maja 2015 roku do 21 czerwca 2015 roku, na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela Punktu Sprzedaży, potwierdzająca fakt zakupu Produktów Promocyjnych spełniającego warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką Punktu Sprzedaży i podpisem osoby dokonującej adnotacji. W każdym przypadku, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych nadesłanych przez Uczestników do Loterii w każdym czasie w razie, gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód dokonania Zakupu Promocyjnego nie jest autentyczny, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii, pozbawić prawa do nagrody oraz usunąć wszystkie jego Zgłoszenia z Loterii. 10. Z zastrzeżeniem 2 ustęp 6 powyżej, każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów Promocyjnych i nadesłać odpowiadającą liczbie posiadanych dowodów dokonania Zakupów Promocyjnych liczbę Zgłoszeń. W przypadku nadesłania więcej niż jednego Zgłoszenia, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Organizatora wysłanego za pośrednictwem wiadomości SMS swoich danych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także tylu dowodów dokonania Zakupów Promocyjnych (w postaci paragonów fiskalnych), ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik - pod rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii i/lub udziału w Loterii. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w sposób opisany w zdaniu poprzednim (poprzez wiadomość SMS; wiadomość SMS jest ważna przez 72 godziny - po tym czasie wiadomość traci ważność i próby jej dostarczenia do Uczestnika nie są ponawiane), Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Loterii i/lub pozbawić go prawa do nagrody. Dowody dokonania Zakupów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, poprzez ich dostarczenie przesyłką kurierską lub listem poleconym. Niezależnie od daty stempla pocztowego lub dokumentu potwierdzającego nadanie kurierem, za niewysłane w regulaminowym terminie będą uważane listy polecone i przesyłki kurierskie, które nie dotrą na wyżej wskazany adres w terminie 10 dni od otrzymania przez Uczestnika wezwania od Organizatora. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 10 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w 5 ustęp 25 Regulaminu (decyduje data dotarcia wiadomości SMS z żądaniem na numer telefonu podany przez Uczestnika). 11. W przypadku, gdy w Loterii jest dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie oparte na tym samym Zakupie Promocyjnym (tj. z wykorzystaniem tego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zawierającego te same dane), Organizator uwzględnia w Loterii wyłącznie pierwsze dokonane Zgłoszenie, zaś pozostałe takie Zgłoszenia nie biorą udziału w Losowaniach. 12. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. Uczestnik powinien zapoznać się przed przystąpieniem do Loterii z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik, przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 13. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia 2 Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, 3

4 w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Formularza Zgłoszeniowego lub Strony Loterii lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony Loterii, Organizator może wykluczyć tego Uczestnika z Loterii, a jego dokonane przez niego Zgłoszenia nie będą uwzględniane w Loterii. 3. CZAS TRWANIA LOTERII Loteria rozpoczyna się w dniu 18 maja 2015 roku i trwa do dnia 8 października 2015 roku (termin zawiera okres wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji). 4. NAGRODY 1. W Loterii przyznanych jest łącznie 36 (słownie: trzydzieści sześć) nagród (dalej razem jako Nagrody ) w postaci: a) 1 (jednej) nagrody pieniężnej w wysokości ,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy 0/100 złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie złotych (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100 złotych), na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w Loterii (dalej: Nagroda I Stopnia ); b) 35 (trzydziestu pięciu) nagród pieniężnych w wysokości 1000,00 złotych (słownie: tysiąc 0/100 złotych), (dalej: Nagrody II Stopnia, a osobno Nagroda II Stopnia ). Nagrody II Stopnia są wydawane w formie kart przedpłaconych MasterCard Ticket Twoja Premia. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji kart przedpłaconych są dostępne na Stronie Loterii. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi ,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) złote. 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju. 3. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 4. Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 roku, poz. 361, z zm.), przy czy dodatkowa nagroda pieniężna przypisana do nagrody I stopnia nie jest wydawana Laureatowi, ale przekazywana do właściwego Urzędu Skarbowego na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród. 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 1. Nagrody są przyznawane w drodze losowań. 2. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 4. Losowania Nagród polegają na losowym wyborze zarejestrowanych Zgłoszeń przy pomocy systemu informatycznego (dalej: Losowanie ). Uczestnicy, których Zgłoszenia są losowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, są Laureatami Nagród, uprawnionymi do otrzymania Nagród pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów, w szczególności opisanych w 5 ustęp Jednemu Uczestnikowi może być przyznana w Loterii nie więcej niż jedna Nagroda danego stopnia. Na jeden numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu lub na jeden dowód dokonania Zakupu Promocyjnego może przypadać nie więcej niż jedna Nagroda danego stopnia. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia lub na podstawie kilku Zgłoszeń popartych jednym numerem telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania bezpłatnego połączenia telefonicznego z powyższym numerem telefonu celem ustalenia danych Laureata Nagrody, którym będzie w każdym przypadku osoba, która 4

5 odbierze kontrolne bezpłatne połączenie od Organizatora. W przypadku niemożności nawiązania połączenia kontrolnego z numerem telefonu, Nagroda przepada. 6. W Loterii odbywa się 1 (jedno) Losowanie Nagrody I Stopnia oraz 35 (trzydzieści pięć) Losowań Nagród II Stopnia. W Losowaniu Nagrody I Stopnia biorą udział wszystkie Zgłoszenia dokonane w Loterii, z wyłączeniem Zgłoszeń dokonanych przez Uczestników wykluczonych z Loterii. W przypadku gdy dane Losowanie, z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. z przyczyn awarii systemu), nie może się odbyć w dniu wskazanym w Regulaminie, Losowanie odbędzie się następnego dnia roboczego po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie danego Losowania. 7. W odpowiednim Losowaniu Nagród jest losowane: a) 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureata Nagrody I Stopnia oraz 2 (dwa) Zgłoszenia na listę rezerwową Laureata Nagrody I Stopnia, b) 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureatów Nagrody II Stopnia oraz 1 (jedno) Zgłoszenie na listę rezerwową Laureatów Nagrody II Stopnia. 8. Losowania Nagród odbywają się w sposób następujący: a) Losowanie Nagrody I Stopnia odbywa się jeden raz w trakcie trwania Loterii dnia 22 czerwca 2015 r. i obejmuje wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 21 czerwca 2015 r., włączając w to Zgłoszenia wylosowane w Losowaniach Nagród II Stopnia; b) Losowania Nagród II Stopnia odbywają się jeden raz dziennie, począwszy od dnia 19 maja 2015 roku do dnia 22 czerwca 2015 roku, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.) i obejmują wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia od dnia 18 maja 2015 roku do dnia poprzedzającego Losowanie z wyłączeniem Zgłoszeń wylosowanych we wcześniejszych Losowaniach Nagród II Stopnia, z tym, że w każdy poniedziałek są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia w wyniku których wyłanianych jest po: i. jednym Laureacie Nagrody II Stopnia, spośród Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora do piątku poprzedzającego dane Losowanie, ii. iii. jednym Laureacie Nagrody II Stopnia, spośród Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora do soboty poprzedzającej dane Losowanie, jednym Laureacie Nagrody II Stopnia, spośród Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora do niedzieli poprzedzającej dane Losowanie. 9. Laureat Nagrody I Stopnia jest powiadamiany o wygranej za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer telefonu, który wskazał w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Losowania, w którym ich Zgłoszenie zostało wylosowane. Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego w odstępach jednodniowych (liczonych w dniach roboczych). Podczas każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację, w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer). Z każdej z prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody I Stopnia sporządzany jest protokół. W rozmowie telefonicznej Organizator informuje Laureata Nagrody I Stopnia o zawartości listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, który Laureat Nagrody I Stopnia zobowiązany jest przysłać na adres Organizatora. W odpowiedzi na powiadomienie telefoniczne o wygranej, Laureat Nagrody I Stopnia zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych (decyduje data nadania ze stempla pocztowego lub potwierdzenia nadania przesyłką kurierską), od telefonicznego powiadomienia o wygranej, listu poleconego lub przesyłki kurierskiej z dopiskiem Piękno wygrywa zawierającego: 5

6 a) oryginały wszystkich dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego w ilości odpowiedniej dla dokonanych Zgłoszeń przez Laureata Nagrody I Stopnia, spełniających warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu; b) dane osobowe Laureata Nagrody I Stopnia (imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer PESEL, numer telefonu wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu), a także numer rachunku bankowego, na który wypłacana jest Nagroda I Stopnia; c) zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody, wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody I Stopnia spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 Regulaminu aby być Uczestnikiem Loterii, t.j., że nie jest pracownikiem Organizatora, Unilever Polska Sp. z o.o., pracowników Unilever Polska S.A., pracowników Unilever Poland Services Sp. z o.o., właścicielem lub pracownikiem Punktu Sprzedaży ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłane w regulaminowym terminie uznaje się listy polecone i przesyłki kurierskie Laureata Nagród I Stopnia, które nie dotrą na wyżej wymieniony adres w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej. Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody I Stopnia obowiązany jest własnoręcznie podpisać, a następnie dołączyć do listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 10. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody I Stopnia z listy właściwej, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub b) niewysłania przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) gdy list polecony lub przesyłka kurierska, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, wysłana w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej, d) niespełnienia przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, Laureat Nagrody I Stopnia z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Postanowienia 5 ustęp 9 stosuje się odpowiednio do Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane jako pierwsze rezerwowe w Losowaniu Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej jest informowany o prawie do Nagrody I Stopnia w terminie trzech dni roboczych od ustalenia utraty prawa do Nagrody I Stopnia przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej. 11. Pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego lub przesyłki kurierskiej o treści określonej w 5 ustęp 9 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłane w regulaminowym terminie uznaje się listy polecone lub przesyłki kurierskie pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, które nie dotrą na adres Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej. 12. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z pierwszym Laureatem Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub 6

7 b) niewysłania przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) gdy list polecony lub przesyłka kurierska, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, wysłana w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej, d) niespełnienia przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Postanowienia 5 ustęp 9 stosuje się odpowiednio do Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane jako drugie rezerwowe w Losowaniu Nagrody I Stopnia, z tym zastrzeżeniem, że drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej jest informowany o prawie do Nagrody I Stopnia w terminie trzech dni roboczych od ustalenia utraty prawa do Nagrody I Stopnia przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. 13. Drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego lub przesyłki kurierskiej o treści określonej w 5 ustęp 9 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłane w regulaminowym terminie uznaje się listy polecone lub przesyłki kurierskie drugich Laureatów Nagród I Stopnia z listy rezerwowej, które nie dotrą na adres Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej. 14. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z drugim Laureatem Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub b) niewysłania przez drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) gdy list polecony lub przesyłka kurierska, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, wysłana w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej, d) niespełnienia przez drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada na Organizatora. 15. Laureaci Nagród II Stopnia są powiadamiani o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Losowania, w którym ich Zgłoszenie zostało wylosowane. Organizator w terminie 3 dni roboczych od Losowania Nagród II Stopnia podejmuje 1 (jedną) próbę przesłania bezpłatnej wiadomości SMS do Laureata Nagrody II Stopnia. Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest ważna przez 72 godziny (po tym czasie wiadomość traci ważność i próby jej dostarczenia do Laureata Nagrody nie są ponawiane). W terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości SMS z informacją o wygranej Laureat Nagrody II Stopnia zobowiązany jest do przesłania na adres biura Organizatora ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, listu poleconego lub przesyłki kurierskiej z dopiskiem Piękno wygrywa! zawierającego: 7

8 a) oryginały wszystkich dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego w ilości odpowiadającej liczbie wszystkich Zgłoszeń dokonanych przez Laureata Nagrody II Stopnia, spełniających warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu; b) dane osobowe Laureata Nagrody II Stopnia (imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer PESEL, numer telefonu wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu); c) zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody, wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 Regulaminu aby być Uczestnikiem Loterii, t.j., że nie jest pracownikiem Organizatora, Unilever Polska Sp. z o.o., pracowników Unilever Polska S.A., pracowników Unilever Poland Services Sp. z o.o. ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłane w regulaminowym terminie uznaje się listy polecone i przesyłki kurierskie Laureatów Nagród II Stopnia, które nie dotrą na wyżej wymieniony adres w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości SMS z informacją o wygranej. Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody II Stopnia obowiązany jest własnoręcznie podpisać, a następnie dołączyć do listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 16. W przypadku: a) niemożności doręczenia Laureatowi Nagrody II Stopnia wiadomości SMS informującej o wygranej, lub b) niewysłania przez Laureata Nagrody II Stopnia listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Laureata Nagrody II Stopnia wiadomości SMS z informacją o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) gdy list polecony lub przesyłka kurierska, o której mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu, wysłana w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Laureata Nagrody II Stopnia wiadomości SMS z informacją o wygranej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Laureata Nagrody II Stopnia wiadomości SMS z informacją o wygranej, d) niespełnienia przez Laureata Nagrody II Stopnia któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu, Laureat Nagrody II Stopnia z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej. Postanowienia 5 ustęp 15 stosuje się odpowiednio do Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane jako rezerwowe w Losowaniu Nagrody II Stopnia, z tym zastrzeżeniem, że Laureat Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej jest informowany o prawie do Nagrody II Stopnia w terminie trzech dni roboczych od ustalenia utraty prawa do Nagrody II Stopnia przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej. 17. Laureat Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego lub przesyłki kurierskiej o treści określonej w 5 ustęp 15 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłane w regulaminowym terminie uznaje się list polecony lub przesyłkę kurierską Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej, który nie dotrze na adres Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej. 18. W przypadku: a) niemożności doręczenia Laureatowi Nagrody II Stopnia z lity rezerwowej wiadomości SMS informującej o wygranej, lub b) niewysłania przez Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub 8

9 c) gdy list polecony lub przesyłka kurierska, o której mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu, wysłana w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej, d) niespełnienia przez Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej, któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu Laureat Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada na Organizatora. 19. Lista Laureatów Nagród, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość, w której zamieszkuje Laureat Nagrody) jest ogłaszana do dnia 21 sierpnia 2015 r. na Stronie Loterii. 20. Nagroda I Stopnia jest wydawana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Laureata Nagrody w liście poleconym lub przesyłce kurierskiej wysłanej stosownie do 5 ustęp 9 Regulaminu. 21. Nagroda II jest wydawana przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie, na adres Laureata Nagrody II Stopnia podany przez niego w formularzu, o którym mowa w 5 ustęp 19 Regulaminu. Organizator może uzależnić wydanie Nagrody II Stopnia od podpisania protokołu odbioru tej Nagrody przez jej Laureata. 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody w przypadku zmiany danych (w tym np. numeru telefonu komórkowego) Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub wskazaniu błędnych danych adresowych przez Laureata Nagrody. 23. Nagrody są wydawane w terminie do dnia 27 sierpnia 2015 roku. 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 1. Nad prawidłowym przebiegiem Loterii sprawuje komisja powołana przez Organizatora (dalej Komisja ) działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie: a) 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (przewodniczący Komisji); b) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów pod obecność wszystkich członków Komisji. 2. Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji. 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w sposób opisany poniżej, w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu będącym podstawą do zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do dnia 10 września 2015 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na wyżej wymieniony adres w terminie do 17 września 2015 roku. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, z dopiskiem Piękno wygrywa. 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w 6 ustęp 1 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 9

10 6. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji jest powiadamiany listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Organizator IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami i po zakończeniu Loterii zostaną niezwłocznie usunięte. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru PESEL, adresu oraz numeru rachunku bankowego (dotyczy Laureata Nagrody I Stopnia) ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Loterii i do wydania Nagrody (z wyłączeniem adresu , którego podanie nie ma wpływu na udział w Loterii). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących go prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w Loterii w sposób, o którym mowa w 2 ust. 3 lit. E jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, Warszawa Administrator danych osobowych powierzy te dane osobowe do przetwarzania spółce IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest warunkiem dokonania prawidłowego Zgłoszenia w Loterii ani w żaden sposób nie wpływa na dalsze uczestnictwo w Loterii. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem Piękno wygrywa złożony na adres, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, Regulamin jest wysyłany na adres Uczestnika, wskazany we wniosku. 3. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn. zm.) Organizator jest zobowiązany, na żądanie uczestnika Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiło wydanie wygranej. 10

11 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU DANE UCZESTNIKA LOTERII, LAUREATA NAGRODY I STOPNIA imię nazwisko adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym numer telefonu komórkowego wskazany w zwycięskim zgłoszeniu PESEL nr rachunku bankowego OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z wzięciem udziału w loterii Piękno wygrywa (dalej: Loteria ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa; 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii; 3. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody; 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. (data i podpis) Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki wskazane w 2 ustęp 1 regulaminu Loterii, aby być Uczestnikiem Loterii, t.j., że nie jestem pracownikiem Organizatora, Unilever Polska Sp. z o.o., pracownikiem Unilever Polska S.A., pracownikiem Unilever Poland Services Sp. z o.o., właścicielem lub pracownikiem punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupów rejestrowanych przeze mnie w Loterii ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. (data i podpis) 11

12 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU DANE UCZESTNIKA LOTERII, LAUREATA NAGRODY II STOPNIA imię nazwisko adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym numer telefonu komórkowego wskazany w zwycięskim zgłoszeniu PESEL OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z wzięciem udziału w loterii Piękno wygrywa (dalej: Loteria ), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa; 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii; 3. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody; 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. (data i podpis) Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki wskazane w 2 ustęp 1 regulaminu Loterii, aby być Uczestnikiem Loterii, t.j., że nie jestem pracownikiem Organizatora, Unilever Polska Sp. z o.o., pracownikiem Unilever Polska S.A., pracownikiem Unilever Poland Services Sp. z o.o., właścicielem lub pracownikiem punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupów rejestrowanych przeze mnie w Loterii ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. (data i podpis) 12

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Sam wybierz sobie nagrodę (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Sam wybierz sobie nagrodę zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Świąteczna gotówka zwanej dalej Loterią jest IQFM spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Najlepsi kibice (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Najlepsi kibice zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 8 smaków Halls (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej 8 smaków Halls zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj Subaru z Halls (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj Subaru z Halls zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Bądź sobą od stóp do głów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Bądź sobą od stóp do głów zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Wypróbuj za darmo! (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Wypróbuj za darmo! (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Wypróbuj za darmo! (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji konsumenckiej produktów oznaczonych marką Delma Premium, zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Grill&Travel zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Twój Dzień Przyjemności (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii audioteksowej Twój Dzień Przyjemności zwanej dalej Loterią jest Nairobia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj orzeźwiającą przygodę z Halls zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POSMAKUJ BEZ KOSZTÓW. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POSMAKUJ BEZ KOSZTÓW. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POSMAKUJ BEZ KOSZTÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji konsumenckiej produktów oznaczonych marką Saga, zwanej dalej Promocją jest IQ Marketing (Poland) sp.

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Ruszaj w podróże małe i duże! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Ruszaj w podróże małe i duże! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Ruszaj w podróże małe i duże! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Ruszaj w podróże małe i duże! zwanej dalej Loterią jest

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Płać kartą BOŚ Banku i wygrywaj zwanej dalej Loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Tyskie Rozdaje Prezenty (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Tyskie rozdaje Prezenty zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WAKACYJNA LOTERIA BANKU MILLENNIUM ( dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wakacyjna Loteria Banku Millennium (dalej Loteria ), jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Poczuj rytm z batonami Milka (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Poczuj rytm z batonami Milka zwanej dalej Loterią jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem )

1. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) Spis treści: 1. Regulamin Loterii Promocyjnej Grill&Travel. 2. Regulamin Konkursu Grill&Travel w Kaufland. 1. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Grill&Travel (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Podróż do krainy pingwinów (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Podróż do krainy pingwinów zwanej dalej Loterią jest IQ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej Dbaj kompleksowo o zdrowie intymne

Regulamin promocji konsumenckiej Dbaj kompleksowo o zdrowie intymne Regulamin promocji konsumenckiej Dbaj kompleksowo o zdrowie intymne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Dbaj kompleksowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja organizowana jest pod nazwą Gotówka za wymianę, zwana dalej: Promocją. 2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Online

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Online Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Online I. Definicje 1. Promocja Konsumencka promocja pod nazwą ACUVUE Cashback, prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj o muzyczne nagrody z Halls! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj o muzyczne nagrody z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj o muzyczne nagrody z Halls! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Graj o muzyczne nagrody z Halls! zwanej dalej Loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Spełnij marzenia z Milką (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Spełnij marzenia z Milką (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Spełnij marzenia z Milką (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Spełnij marzenia z Milką zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kozel rozdaje nagrody (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kozel rozdaje nagrody (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kozel rozdaje nagrody (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Kozel rozdaje nagrody zwanego dalej Konkursem jest Nairobia Sp. z o.o. ul. Marconich 11/10, 02-954

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer!, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Nie daj się biegunce! zwanej dalej "promocją".

Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Nie daj się biegunce! zwanej dalej promocją. Regulamin promocji konsumenckiej Nie daj się biegunce! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Nie daj się biegunce!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pt. Usłysz MUUH i wygraj (zwanej dalej: Loterią ) jest Riverwood Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ. Przyjmij z uśmiechem każdy ups (dalej: Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ. Przyjmij z uśmiechem każdy ups (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Przyjmij z uśmiechem każdy ups (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem promocji konsumenckiej Przyjmij z uśmiechem każdy ups (dalej: Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo