REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: ,00 zł, NIP: , REGON: , zwana dalej Organizatorem. 2. Udziałem w Loterii promowane są zakupy wszystkich produktów oznaczonych marką Dove, wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwanych dalej: Produktami Promocyjnymi, dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: Punktami Sprzedaży ), w okresie wskazanym w 1 ustęp 3 Regulaminu. Loterią objęte są zarówno Produkty Promocyjne posiadające na opakowaniu informację o Loterii, jak i Produkty Promocyjne nieposiadające takiej informacji. 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii oraz dokonywanie Zgłoszeń do Loterii w sposób opisany 2 ustęp 3 Regulaminu rozpoczyna się 18 maja 2015 roku, a kończy się 21 czerwca 2015 roku. Produkty Promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży także poza okresem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jednakże ich nabycie w tym okresie nie upoważnia do wzięcia udziału w Loterii. 4. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 5. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 1. W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, dokonujące zakupu jako konsumenci w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U r. poz. 121 t.j. z późn. zm.), pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Unilever Polska Sp. z o.o., pracowników Unilever Polska S.A., pracowników Unilever Poland Services Sp. z o.o., właścicieli lub pracowników Punktu Sprzedaży (w zakresie w jakim dokonują oni Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego dokonanego w Punkcie Sprzedaży, którego są właścicielem lub w którym pracują) oraz najbliższych członków ich rodzin (dalej: Uczestnicy ). Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest: A. Jednorazowy, to znaczy stwierdzony jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego, zakup Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 0/100), w Punkcie Sprzedaży, w okresie od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 21 czerwca 2015 r. (dalej: Zakup Promocyjny ). W przypadku gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych o wartości będącej wielokrotnością wartości 20 zł (tj. 40 zł, 60 zł, 80 zł itd.), Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie takiego dowodu zakupu; oraz 1

2 B. Zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego, świadczącego o dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego, w Punkcie Sprzedaży w okresie, o którym mowa w punkcie A powyżej; oraz C. Zgłoszenie Zakupu Promocyjnego do Loterii w okresie od dnia 18 maja 2015 roku do 21 czerwca 2015 roku (dalej: Zgłoszenie ), poprzez zarejestrowanie Zakupu Promocyjnego na stronie internetowej (dalej: Strona Loterii ) za pomocą elektronicznego formularza (dalej: Formularz Zgłoszeniowy ) następujących danych: i. numer telefonu komórkowego Uczestnika; ii. iii. iv. numer PESEL Uczestnika; numer dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego; datę dokonania Zakupu Promocyjnego; v. numer NIP Punktu Sprzedaży; oraz nieobowiązkowo: vi. adres Uczestnika z zastrzeżeniem, że podanie adresu nie jest warunkiem dokonania prawidłowego Zgłoszenia oraz w żaden sposób nie wpływa na dalsze uczestnictwo w Loterii; D. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanych z Loterią; E. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych przez Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, Warszawa z zastrzeżeniem, że wyrażenie tych zgód jest nieobowiązkowe oraz nie jest warunkiem dokonania prawidłowego Zgłoszenia ani w żaden sposób nie wpływa na dalsze uczestnictwo w Loterii; F. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. 4. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera) obsługujący stronę internetową 5. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący stronę internetową Uczestnikowi dokonującemu Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy pojawia się komunikat potwierdzający, że jego Zgłoszenie jest zarejestrowane oraz zawierający dane Zgłoszenia. Komunikat ten jest możliwy do wydrukowania. 6. Jeden Uczestnik (tj. osoba legitymująca się danym numerem PESEL lub danym numerem telefonu komórkowego) może dokonać nie więcej niż pięciu Zgłoszeń w ciągu jednego dnia. Na jeden numer telefonu komórkowego wskazywany w Zgłoszeniu można dokonać nie więcej niż pięciu Zgłoszeń w ciągu jednego dnia. Z zastrzeżeniem zdania pierwszego, Jeden Uczestnik (tj. np. osoba legitymująca się danym numerem PESEL) może dokonywać Zgłoszeń w oparciu o nie więcej niż dwa rożne numery telefonów komórkowych. Organizator zastrzega prawo do zagnieżdżania i zbierania danych identyfikujących Uczestnika, których zakres określa polityka prywatności strony internetowej przyjmującej Zgłoszenia do Loterii. Organizator może ograniczyć dostęp do strony internetowej dla danego adresu IP, jeżeli stwierdzi, iż z tego adresu IP dokonywane są Zgłoszenia w ilości przekraczającej pięć sztuk danego dnia. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. 7. Jedno zarejestrowane Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii - los. 8. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: 2

3 a) paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany; b) paragon fiskalny nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów; c) w liście zakupów na paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego, bądź też na paragonie widnieje adnotacja Punktu Sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego. 9. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktów Promocyjnych, w okresie od dnia 18 maja 2015 roku do 21 czerwca 2015 roku, na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela Punktu Sprzedaży, potwierdzająca fakt zakupu Produktów Promocyjnych spełniającego warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką Punktu Sprzedaży i podpisem osoby dokonującej adnotacji. W każdym przypadku, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych nadesłanych przez Uczestników do Loterii w każdym czasie w razie, gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód dokonania Zakupu Promocyjnego nie jest autentyczny, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii, pozbawić prawa do nagrody oraz usunąć wszystkie jego Zgłoszenia z Loterii. 10. Z zastrzeżeniem 2 ustęp 6 powyżej, każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów Promocyjnych i nadesłać odpowiadającą liczbie posiadanych dowodów dokonania Zakupów Promocyjnych liczbę Zgłoszeń. W przypadku nadesłania więcej niż jednego Zgłoszenia, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Organizatora wysłanego za pośrednictwem wiadomości SMS swoich danych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także tylu dowodów dokonania Zakupów Promocyjnych (w postaci paragonów fiskalnych), ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik - pod rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii i/lub udziału w Loterii. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w sposób opisany w zdaniu poprzednim (poprzez wiadomość SMS; wiadomość SMS jest ważna przez 72 godziny - po tym czasie wiadomość traci ważność i próby jej dostarczenia do Uczestnika nie są ponawiane), Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Loterii i/lub pozbawić go prawa do nagrody. Dowody dokonania Zakupów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, poprzez ich dostarczenie przesyłką kurierską lub listem poleconym. Niezależnie od daty stempla pocztowego lub dokumentu potwierdzającego nadanie kurierem, za niewysłane w regulaminowym terminie będą uważane listy polecone i przesyłki kurierskie, które nie dotrą na wyżej wskazany adres w terminie 10 dni od otrzymania przez Uczestnika wezwania od Organizatora. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 10 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w 5 ustęp 25 Regulaminu (decyduje data dotarcia wiadomości SMS z żądaniem na numer telefonu podany przez Uczestnika). 11. W przypadku, gdy w Loterii jest dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie oparte na tym samym Zakupie Promocyjnym (tj. z wykorzystaniem tego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zawierającego te same dane), Organizator uwzględnia w Loterii wyłącznie pierwsze dokonane Zgłoszenie, zaś pozostałe takie Zgłoszenia nie biorą udziału w Losowaniach. 12. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. Uczestnik powinien zapoznać się przed przystąpieniem do Loterii z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik, przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 13. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia 2 Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, 3

4 w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Formularza Zgłoszeniowego lub Strony Loterii lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony Loterii, Organizator może wykluczyć tego Uczestnika z Loterii, a jego dokonane przez niego Zgłoszenia nie będą uwzględniane w Loterii. 3. CZAS TRWANIA LOTERII Loteria rozpoczyna się w dniu 18 maja 2015 roku i trwa do dnia 8 października 2015 roku (termin zawiera okres wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji). 4. NAGRODY 1. W Loterii przyznanych jest łącznie 36 (słownie: trzydzieści sześć) nagród (dalej razem jako Nagrody ) w postaci: a) 1 (jednej) nagrody pieniężnej w wysokości ,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy 0/100 złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie złotych (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100 złotych), na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w Loterii (dalej: Nagroda I Stopnia ); b) 35 (trzydziestu pięciu) nagród pieniężnych w wysokości 1000,00 złotych (słownie: tysiąc 0/100 złotych), (dalej: Nagrody II Stopnia, a osobno Nagroda II Stopnia ). Nagrody II Stopnia są wydawane w formie kart przedpłaconych MasterCard Ticket Twoja Premia. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji kart przedpłaconych są dostępne na Stronie Loterii. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi ,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) złote. 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju. 3. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 4. Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 roku, poz. 361, z zm.), przy czy dodatkowa nagroda pieniężna przypisana do nagrody I stopnia nie jest wydawana Laureatowi, ale przekazywana do właściwego Urzędu Skarbowego na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród. 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII 1. Nagrody są przyznawane w drodze losowań. 2. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. 4. Losowania Nagród polegają na losowym wyborze zarejestrowanych Zgłoszeń przy pomocy systemu informatycznego (dalej: Losowanie ). Uczestnicy, których Zgłoszenia są losowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, są Laureatami Nagród, uprawnionymi do otrzymania Nagród pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów, w szczególności opisanych w 5 ustęp Jednemu Uczestnikowi może być przyznana w Loterii nie więcej niż jedna Nagroda danego stopnia. Na jeden numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu lub na jeden dowód dokonania Zakupu Promocyjnego może przypadać nie więcej niż jedna Nagroda danego stopnia. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia lub na podstawie kilku Zgłoszeń popartych jednym numerem telefonu, Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania bezpłatnego połączenia telefonicznego z powyższym numerem telefonu celem ustalenia danych Laureata Nagrody, którym będzie w każdym przypadku osoba, która 4

5 odbierze kontrolne bezpłatne połączenie od Organizatora. W przypadku niemożności nawiązania połączenia kontrolnego z numerem telefonu, Nagroda przepada. 6. W Loterii odbywa się 1 (jedno) Losowanie Nagrody I Stopnia oraz 35 (trzydzieści pięć) Losowań Nagród II Stopnia. W Losowaniu Nagrody I Stopnia biorą udział wszystkie Zgłoszenia dokonane w Loterii, z wyłączeniem Zgłoszeń dokonanych przez Uczestników wykluczonych z Loterii. W przypadku gdy dane Losowanie, z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. z przyczyn awarii systemu), nie może się odbyć w dniu wskazanym w Regulaminie, Losowanie odbędzie się następnego dnia roboczego po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie danego Losowania. 7. W odpowiednim Losowaniu Nagród jest losowane: a) 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureata Nagrody I Stopnia oraz 2 (dwa) Zgłoszenia na listę rezerwową Laureata Nagrody I Stopnia, b) 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureatów Nagrody II Stopnia oraz 1 (jedno) Zgłoszenie na listę rezerwową Laureatów Nagrody II Stopnia. 8. Losowania Nagród odbywają się w sposób następujący: a) Losowanie Nagrody I Stopnia odbywa się jeden raz w trakcie trwania Loterii dnia 22 czerwca 2015 r. i obejmuje wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 21 czerwca 2015 r., włączając w to Zgłoszenia wylosowane w Losowaniach Nagród II Stopnia; b) Losowania Nagród II Stopnia odbywają się jeden raz dziennie, począwszy od dnia 19 maja 2015 roku do dnia 22 czerwca 2015 roku, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.) i obejmują wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia od dnia 18 maja 2015 roku do dnia poprzedzającego Losowanie z wyłączeniem Zgłoszeń wylosowanych we wcześniejszych Losowaniach Nagród II Stopnia, z tym, że w każdy poniedziałek są przeprowadzane trzy Losowania Nagrody II Stopnia w wyniku których wyłanianych jest po: i. jednym Laureacie Nagrody II Stopnia, spośród Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora do piątku poprzedzającego dane Losowanie, ii. iii. jednym Laureacie Nagrody II Stopnia, spośród Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora do soboty poprzedzającej dane Losowanie, jednym Laureacie Nagrody II Stopnia, spośród Zgłoszeń zarejestrowanych przez Organizatora do niedzieli poprzedzającej dane Losowanie. 9. Laureat Nagrody I Stopnia jest powiadamiany o wygranej za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer telefonu, który wskazał w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Losowania, w którym ich Zgłoszenie zostało wylosowane. Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego w odstępach jednodniowych (liczonych w dniach roboczych). Podczas każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację, w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer). Z każdej z prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody I Stopnia sporządzany jest protokół. W rozmowie telefonicznej Organizator informuje Laureata Nagrody I Stopnia o zawartości listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, który Laureat Nagrody I Stopnia zobowiązany jest przysłać na adres Organizatora. W odpowiedzi na powiadomienie telefoniczne o wygranej, Laureat Nagrody I Stopnia zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych (decyduje data nadania ze stempla pocztowego lub potwierdzenia nadania przesyłką kurierską), od telefonicznego powiadomienia o wygranej, listu poleconego lub przesyłki kurierskiej z dopiskiem Piękno wygrywa zawierającego: 5

6 a) oryginały wszystkich dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego w ilości odpowiedniej dla dokonanych Zgłoszeń przez Laureata Nagrody I Stopnia, spełniających warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu; b) dane osobowe Laureata Nagrody I Stopnia (imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer PESEL, numer telefonu wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu), a także numer rachunku bankowego, na który wypłacana jest Nagroda I Stopnia; c) zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody, wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody I Stopnia spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 Regulaminu aby być Uczestnikiem Loterii, t.j., że nie jest pracownikiem Organizatora, Unilever Polska Sp. z o.o., pracowników Unilever Polska S.A., pracowników Unilever Poland Services Sp. z o.o., właścicielem lub pracownikiem Punktu Sprzedaży ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłane w regulaminowym terminie uznaje się listy polecone i przesyłki kurierskie Laureata Nagród I Stopnia, które nie dotrą na wyżej wymieniony adres w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej. Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody I Stopnia obowiązany jest własnoręcznie podpisać, a następnie dołączyć do listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 10. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody I Stopnia z listy właściwej, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub b) niewysłania przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) gdy list polecony lub przesyłka kurierska, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, wysłana w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej, d) niespełnienia przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, Laureat Nagrody I Stopnia z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Postanowienia 5 ustęp 9 stosuje się odpowiednio do Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane jako pierwsze rezerwowe w Losowaniu Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej jest informowany o prawie do Nagrody I Stopnia w terminie trzech dni roboczych od ustalenia utraty prawa do Nagrody I Stopnia przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej. 11. Pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego lub przesyłki kurierskiej o treści określonej w 5 ustęp 9 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłane w regulaminowym terminie uznaje się listy polecone lub przesyłki kurierskie pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, które nie dotrą na adres Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej. 12. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z pierwszym Laureatem Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub 6

7 b) niewysłania przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) gdy list polecony lub przesyłka kurierska, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, wysłana w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej, d) niespełnienia przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. Postanowienia 5 ustęp 9 stosuje się odpowiednio do Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane jako drugie rezerwowe w Losowaniu Nagrody I Stopnia, z tym zastrzeżeniem, że drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej jest informowany o prawie do Nagrody I Stopnia w terminie trzech dni roboczych od ustalenia utraty prawa do Nagrody I Stopnia przez pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej. 13. Drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego lub przesyłki kurierskiej o treści określonej w 5 ustęp 9 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłane w regulaminowym terminie uznaje się listy polecone lub przesyłki kurierskie drugich Laureatów Nagród I Stopnia z listy rezerwowej, które nie dotrą na adres Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej. 14. W przypadku: a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z drugim Laureatem Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub b) niewysłania przez drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) gdy list polecony lub przesyłka kurierska, o której mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu, wysłana w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej, d) niespełnienia przez drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 9 Regulaminu drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada na Organizatora. 15. Laureaci Nagród II Stopnia są powiadamiani o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Losowania, w którym ich Zgłoszenie zostało wylosowane. Organizator w terminie 3 dni roboczych od Losowania Nagród II Stopnia podejmuje 1 (jedną) próbę przesłania bezpłatnej wiadomości SMS do Laureata Nagrody II Stopnia. Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest ważna przez 72 godziny (po tym czasie wiadomość traci ważność i próby jej dostarczenia do Laureata Nagrody nie są ponawiane). W terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości SMS z informacją o wygranej Laureat Nagrody II Stopnia zobowiązany jest do przesłania na adres biura Organizatora ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, listu poleconego lub przesyłki kurierskiej z dopiskiem Piękno wygrywa! zawierającego: 7

8 a) oryginały wszystkich dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego w ilości odpowiadającej liczbie wszystkich Zgłoszeń dokonanych przez Laureata Nagrody II Stopnia, spełniających warunki opisane w 2 ustęp 3 Regulaminu; b) dane osobowe Laureata Nagrody II Stopnia (imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer PESEL, numer telefonu wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu); c) zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody, wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody spełnia warunki wskazane w 2 ustęp 1 Regulaminu aby być Uczestnikiem Loterii, t.j., że nie jest pracownikiem Organizatora, Unilever Polska Sp. z o.o., pracowników Unilever Polska S.A., pracowników Unilever Poland Services Sp. z o.o. ani członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłane w regulaminowym terminie uznaje się listy polecone i przesyłki kurierskie Laureatów Nagród II Stopnia, które nie dotrą na wyżej wymieniony adres w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości SMS z informacją o wygranej. Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody II Stopnia obowiązany jest własnoręcznie podpisać, a następnie dołączyć do listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 16. W przypadku: a) niemożności doręczenia Laureatowi Nagrody II Stopnia wiadomości SMS informującej o wygranej, lub b) niewysłania przez Laureata Nagrody II Stopnia listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Laureata Nagrody II Stopnia wiadomości SMS z informacją o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub c) gdy list polecony lub przesyłka kurierska, o której mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu, wysłana w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Laureata Nagrody II Stopnia wiadomości SMS z informacją o wygranej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Laureata Nagrody II Stopnia wiadomości SMS z informacją o wygranej, d) niespełnienia przez Laureata Nagrody II Stopnia któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu, Laureat Nagrody II Stopnia z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej. Postanowienia 5 ustęp 15 stosuje się odpowiednio do Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane jako rezerwowe w Losowaniu Nagrody II Stopnia, z tym zastrzeżeniem, że Laureat Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej jest informowany o prawie do Nagrody II Stopnia w terminie trzech dni roboczych od ustalenia utraty prawa do Nagrody II Stopnia przez Laureata Nagrody I Stopnia z listy właściwej. 17. Laureat Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego lub przesyłki kurierskiej o treści określonej w 5 ustęp 15 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora. Organizator zastrzega, iż niezależnie od powyższych postanowień, za niewysłane w regulaminowym terminie uznaje się list polecony lub przesyłkę kurierską Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej, który nie dotrze na adres Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Organizatora o wygranej. 18. W przypadku: a) niemożności doręczenia Laureatowi Nagrody II Stopnia z lity rezerwowej wiadomości SMS informującej o wygranej, lub b) niewysłania przez Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o której mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub 8

9 c) gdy list polecony lub przesyłka kurierska, o której mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu, wysłana w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej, nie dotrze do Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej, d) niespełnienia przez Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej, któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w 5 ustęp 15 Regulaminu Laureat Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przepada na Organizatora. 19. Lista Laureatów Nagród, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość, w której zamieszkuje Laureat Nagrody) jest ogłaszana do dnia 21 sierpnia 2015 r. na Stronie Loterii. 20. Nagroda I Stopnia jest wydawana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Laureata Nagrody w liście poleconym lub przesyłce kurierskiej wysłanej stosownie do 5 ustęp 9 Regulaminu. 21. Nagroda II jest wydawana przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie, na adres Laureata Nagrody II Stopnia podany przez niego w formularzu, o którym mowa w 5 ustęp 19 Regulaminu. Organizator może uzależnić wydanie Nagrody II Stopnia od podpisania protokołu odbioru tej Nagrody przez jej Laureata. 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody w przypadku zmiany danych (w tym np. numeru telefonu komórkowego) Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub wskazaniu błędnych danych adresowych przez Laureata Nagrody. 23. Nagrody są wydawane w terminie do dnia 27 sierpnia 2015 roku. 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 1. Nad prawidłowym przebiegiem Loterii sprawuje komisja powołana przez Organizatora (dalej Komisja ) działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie: a) 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (przewodniczący Komisji); b) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów pod obecność wszystkich członków Komisji. 2. Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji. 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w sposób opisany poniżej, w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu będącym podstawą do zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do dnia 10 września 2015 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na wyżej wymieniony adres w terminie do 17 września 2015 roku. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa, z dopiskiem Piękno wygrywa. 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w 6 ustęp 1 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 9

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo