UCHWAŁA Nr II/6/14 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr II/6/14 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2014 rok."

Transkrypt

1 RADA GMINY SKOŁYSZYN Skołyszyn 12 UCHWAŁA Nr II/6/14 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2014 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmiym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) Rada Gminy Skołyszyn uchwala co następuje: Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków jak tabela Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 1 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn. 2 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rady Gminy: Rewizyjnej oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansów. 3 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 T a b e l a Nr 1 d o Uchwały Nr 11/6/14 R a d y G m i n y Skołyszyn z dnia r RADA GMINY SKOŁYSZYN Skołyszyn 12 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana P o zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , ' Dostarczanie wody , , ,00 [ednostek samorządu terytorialnego lub iych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz iych umów o podobnym charakterze , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , Pozostałe odsetki 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 881, , ,00 jednostek samorządu terytorialnego lub iych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz iych umów o podobnym charakterze 0, , , Wpływy z usług 6 000, , , Wpływy z różnych dochodów 1 881, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Wpływy z różnych dochodów 853, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od iych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego; podatku od czyości cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych ód osób prawnych i iych jednostek organizacyjnych , , , , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od czyości cywilnoprawnych 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 345, , ,00 BeSTia Strona 1

3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyości cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od czyości cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych opłat 0, , , F i r t e o t. i nininmnt\ti\mn \tintnl ~i 4\#liiłti n nl\sn\i.i i ^Ml^ł uy i u uoseiki oo nieierminowycn wpfai z ryiuru pooaiisow i oprat Wpływy z iych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw n o,uu 1 n i n, ,00 948, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z różnych opłat 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 280,00 280,00 I S O Różne rozliczenia Ą K K A A 7 7 A AK. t\ai 4 0 U 4 J, U U Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Mn 7 A n n J n ,00 A i n An ,00 ID DOS Ol r,uu , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,77 200, ,77 jednostek samorządu terytorialnego lub iych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz iych umów o podobnym charakterze ,00 200, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z usług 0, , , Przedszkola , , , Wpływy z usług 0, , , Gimnazja 961, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z iych źródeł 0, , , Dowożenie uczniów do szkół 1 509,00 227, , Wpływy z usług 1 509,00 227, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Pozostałe odsetki , , , Pomoc społeczna , , ,06 BeSTia Strona 2

4 Świadczenia rodzie, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia - społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz iych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz iych zadań zleconych ustawami , , , , , ,00 4 C A oc7 on IO*f zo/,uu *7ce ica C T I 120,00 256,00 376, Edukacyjna opieka wychowawcza ,25 100, , Pozostała działalność ,25 : 1 0 0, , Pozostałe odsetki 2 515,00 100, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z iych źródeł , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 374,00 670, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 374,00 670,00 l ,00 jednostek samorządu terytorialnego lub iych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz iych umów o podobnym charakterze 7 195,00 380, , Wpływy z różnych dochodów 2 179,00 290, ,00 R a z e m : , , ,30

5 T a b e l a Nr 2 d o Uchwały Nr 11/6/14 R a d y G m i n y Skołyszyn z dnia r. RADA GMINY SKOŁYSZYN Skołyszyn 12 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana P o zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gmie n n " A r-n , ,00 n rt rt rt v A n w r- n ,59 n A n -"F A n A n n i n A r~ n 4270 Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia A n ,00 A ,00 A o n n 4260 Zakup energii , Administracja publiczna , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych n n n , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych a n ,00 n ,00 n n na ,00 n ,00 r*,f\ n ,00 A n n ,00 A AA n n AA n n ,00 A n n ,00 A n n ,00 n ' A n n 9 400,00 * n A 9 400,00 n n 8 200,00 A n 1 200,00 A n v ,00 A n A ,00 A n ,00 n n n n i>na < ,00 ' n r i; ,00 7 a n ,00 n n n ,00 A n- ś: , Oświata i wychowanie , ,00 f , Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ; A n A n n ,27 n n 5 000,00 n A n ~7 n A n n ,00 A ^ n ,00 n n 6 300,00 A A n ,00 r n A A AA 5 914,00 f ,00 O r t O H O rtrt ,00 " o n n i ,77 A o r t c ,27 An n , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500,00 100,00 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 BeSTia Strona 1

6 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4 416, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne , , , Różne opłaty i składki 609,50 41,50 651, Dowożenie uczniów do szkół ,00 227, , Zakup usług pozostałych ,00 227, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 120, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , Pozostała działalność ;25 0, , Zakup usług pozostałych ,51-214, , Zakup usług pozostałych 3 484,49-7, , Różne opłaty i składki 0,00 214,54 214, Różne opłaty i składki 0,00 7,46 7, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 'Ł , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 670, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 670, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 670, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe 59865, , , Zakup energii 9 850,00 700, , Zakup usług pozostałych 1 582,00 300, ,00 R a z e m : , ,00 A 38 9*50*tv, 61 BeSTia mgr włław ĄSSSRS?

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dn.11/04/2012 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 01010 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo