Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: lubuskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: PO KL/9.2/1/ Tytuł projektu: Język, Komputer i Ja Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Lubuskie Powiat: Gmina: 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Centrum edukacyjne "Sukces" 2.2 Status prawny: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 8 Nr lokalu: 1 Miejscowość: Robocza Zielona Góra Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Karolina Kowalska 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Karolina Kowalska Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: Zielona Góra, ul.robocza 8/1 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu WYDRUK PRÓBNY III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) 2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. 3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Projekt odpowiada na problem niewystarcz. kompetencji klucz. wśród uczniów szkół zawodowych i techników zlokalizowanych w woj. lubus. Proj. odnosi się do 4 kompet. klucz. spośród 8 zdefiniowanych w "Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie" (2006/962/WE), tj.: -porozumiewanie się w językach obcych -kompetencje informatyczne -umiejętność uczenia się -inicjatywność i przedsiębiorczość W październiku 2009 Centrum Edukacyjne "Sukces" przeprowadziło wśród uczniów kilku szkół zawodowych i techników badanie dotyczące oceny własnych umiejętności w zakresie wymienionych wyżej kompetencji klucz. W badaniu wzięło udział 186 os. (102 K, 84 M) Aż 50% (53% K, 45% M) ankietowanych oceniło własną znajomość j. obcych na ocenę dostateczną lub poniżej. Dane OKE w Z.Górze potwierdzają niską znajomość j. obcych wśród uczniów szkół zawodowych i techników. W 2008r 11% absolwentów wielkopolskich techników nie zdało egzaminu maturalnego z j. obcego (absolwenci LO tylko 2%), a średni wynik egz. ustnego z j. angielskiego wyniósł 54,4% przy 72,4% dla uczniów LO. Dla j. niemieckiego wyniki te kształtowały się odpowiednio: 52,5% - uczniowie techników, 69%-LO (brak danych z podziałem na K i M). Większość badanej młodzieży deklaruje znajomość technologii informat. jedynie w zakresie rozrywki (np. filmy, gry, portale społecznościowe) oraz obsługi edytora tekstu. Aż 78 % badanych określiło swoje umiejętn. informatyczne jako niskie (82% K i 73% M). Należy przy tym wskazać, że tylko 3,79% uczniów techników, przystępujących do egzaminów maturalnych z informatyki to KOBIETY (dane OKE w Z.Górze), co świadczy o niższych kompetencjach K w tym zakresie i nierówności ze względu na płeć w tym obszarze. Umiejętność identyfikacji i oceny własnych mocnych i słabych stron, umiejętność uczenia się oraz znajomość zagadnień związanych z przedsiębiorczością są także w większości wypadków oceniane przez badanych uczniów jako niskie. Oceniło tak 83% badanych (86% K i 79% M). Oznacza to, że kompetencje kluczowe dotyczące umiejętności uczenia się oraz inicjatywności i przedsiębiorczości są w badanej grupie niewystarczające. Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

3 CELEM GŁÓWNYM jest rozwój 4 kompetencji klucz.: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, 144 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokalizowanych na terenie woj. lubuskiego do czerwca 2011 roku. CELE SZCZEGÓŁ. (dotyczą 144 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokalizowanych na terenie woj. lubus., zakres czasowy: do r) 1. Podniesienie kwalifikacji lingwistycznych 2. Rozwijanie zdolności skutecznego uczenia się oraz autoprezentacji, autopromocji 3. Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii społecz. informacyjnego w oparciu o aplikacje komputer.: edytory tekstu, arkusze kalkulac., bazy danych, przechowywanie informacji i posługiwanie się nimi 4. Uświadomienie możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych 5. Przełamanie barier psycholog. utrudniających porozumiewanie się w j. obcym 6. Pobudzenie aktywności, motywacji, zaangaż. w pracę, odpowiedzialności i rozwijania własnej wiedzy 7. Uświadomienie uczestnikom Projektu korzyści płynących z edukacji ustawicznej, zwalczanie przekonania, że raz zdobyte wykształcenie wystarczy na całe życie. Cele są zgodne ze Strategią Lizbońską (promocja kształcenia ustawicznego), II celem horyzontalnym NSRO (tj. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społ.), celami POKL, SzOP POKL i Planem Działania 2009 dla Priorytetu IX POKL. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Woj. Lubuskiego do 2020r. (zwłaszcza Celem Operacyjnym 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia w zakresie rozwoju kształcenia pozaszkolnego, w tym kształcenia ustawicznego dla wszystkich grup wiekowych oraz nauczania języków obcych). Projekt jest też zgodny z politykami horyzontalnymi UE (społeczeństwa informacyjnego, równych szans i zrównoważonego rozwoju). Projekt jest komplementarny z projektem Budowa i wyposażenie Centrum Zaawansowanych Technologii w Z.Górze (działanie 2.1 POIG) umieszczonym na Liście proj. indywidualnych dla POIG na lata Wartość proj. to 293 mln zł. Termin realizacji Projekt współfinansowany z EFRR. Realizacja proj. będzie generowała wysokie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą. Ponieważ obecnie pracownikom stawia się coraz wyższe wymagania, w tym związane ze znajomością j. obcych (kontakty z zagranicznymi podwykonawcami) oraz podstawową wiedzą z zakresu technol. informac. (technologiczny aspekt projektu) należy przyjąć, że projekt spełnia KRYTERIUM STRATEGICZNE w zakresie komplementarn. z inwestycjami finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników W grupie docelowej jest 61,5% mężczyzn i 38,5% kobiet, przy czym udział ten jest różny w zależności od profilu szkoły. Odbiorcami proj. będzie 144 uczniów techn. i szkół zawodowych z woj. lubus. (54 K, 88 M). Struktura płci odzwierciedla strukt. grupy docel. Będą to os. w wieku od 15 do 20 l., które w niedługim okresie wejdą na rynek pracy. Ich przygotowanie do poszukiwania pracy jest najczęściej słabe. Osoby te w większości wypadków pochodzą z mniej zamożnych rodzin, co jest dla nich barierą w poszerzaniu swoich kwalif. poprzez uczestn. w płatnych kursach lub korepetycjach. Z drugiej strony zajęcia prowadzone w szkołach są często na niskim poziomie. Do rzadkości należą zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i technik uczenia się. Osoby te chcą poszerzać swoje kwalif. co potwierdza ich chęć udziału w przeprowadz. badaniu. Ogłoszenie o Proj. zostanie zamieszczone na stronie internet. wnioskod. Rekrutacja odbywać się będzie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Informacje będą przekazywane przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych, udostępnione zostaną foldery, organizowane będą także spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami. Dodatkowymi kanałami promocji będą plakaty i ogłoszenia prasowe. Osoby zainteresowane będą składały dokumenty aplikac. potwierdz. spełnienie kryteriów udziału, dodatkowo każdy uczeń niepełnoletni będzie zobligowany do dostarczenia zgody rodziców na udział w proj. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać w Biurze Proj. W ramach formularza uczestn. wypełnią ankietę motywacyjną, w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc jej wynik będzie decydował o przyjęciu; w dalszej kolejności decydować będzie kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do Projektu uczestnicy będą informowani za pośrednictwem poczty. Osoby dla których zabraknie miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Godziny zajęć będą umożliwiały uczestnikom łączenie nauki z dodatk. zajęciami proponowanymi przez projektodawcę. Zajęcia będą się odbywały w salach własnych projektod. przy ul. Roboczej, w centrum Z.Góry Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

4 Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 144 w tym osoby uczące lub kształcące się 144 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0 w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 0 Ogółem 144 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 0 w tym osoby z terenów wiejskich 0 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania 1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie ZADANIE 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Koordynatorką projektu i osobą odpowiedzialną za zarządzanie projektem będzie właścicielka firmy Centrum Edukacyjne Sukces. Dodatkowo w ramach umowy cywilno prawnej zatrudnieni zostaną: Specjalista ds. Obsługi Finansowej, Księgowa Projektu i Specjalista ds. Organizacji Szkoleń. Biuro Projektu zostanie zorganizowane w siedzibie firmy. Do zadań personelu będzie należało: opracowanie dokumentacji projektowej i zasad zarządzania, koordynacja zadań, sprawozdawczość wobec WUP, monitoring i ewaluacja, obsługa finansowo-księgowa. PROMOCJA PROJEKTU będzie prowadzona z wykorzystaniem następujących kanałów dystrybucji informacji: - foldery (1000 sztuk) udostępniane w szkołach - plakaty (100 sztuk) udostępniane w miejscach uczęszczanych przez młodzież, z uwzględnieniem miejsc odwiedzanych w szczególności przez kobiety - ogłoszenia prasowe (2 edycje x 3 ogłoszenia) - strona internetowa Projektu - znajdą się tam informacje o kursach i warsztatach, sposobie rekrutacji oraz terminach zajęć. Będzie to uzupełnienie informacji przekazywanych na plakatach, w folderach i ogłoszeniach prasowych. Zostanie również uruchomione forum dla uczestników. - zorganizowane w szkołach spotkania z młodzieżą i rodzicami Po zakończeniu projektu opublikowany zostanie w prasie lokalnej artykuł upowszechniający projekt i pozytywną postawę wobec dokształcania się wśród uczniów szkół zawodowych i techników. Wszystkie dokumenty uczestników będą przechowywane i przetwarzane z zachowaniem postanowień ustawy o ochronie Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

5 danych osobowych. Dokumentacja projektowa, sprzęt i urządzenia zakupione na jego potrzeby oraz pomieszczenia zostaną oznakowane stosownymi logotypami, a także informacją o dofinansowaniu ze środków EFS. ZADANIE 2. PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW Każdy uczestnik w ramach projektu skorzysta z 3 form wsparcia, adekwatnych do problemów zdefiniowanych w punkcie 3.1, w sumie 96h: 1) warsztaty pedagogiczno-psychologiczne (12h), zagadnienia programowe: -wypracowanie własnych preferowanych strategii uczenia się -poznanie własnych silnych i słabych stron, własnych umiejętności i kwalifikacji -wypracowanie sposobu skutecznej autoprezentacji i autopromocji -wzmocnienie motywacji i determinacji w kierunku realizowania celów zarówno prywatnych jak i w nauce i pracy. 2) warsztaty z obsługi komputera (24h), zagadnienia programowe: - tworzenie dokumentów w programie Word, Excel, Power Point - bezpieczne poruszanie się w sieci - tworzenie baz danych, przechowywanie informacji Zajęcia będą uwzględniały niższe umiejętności kobiet w dziedzinie informatyki. Trenerzy będą instruowani aby przywiązywać szczególną uwagę do motywowania kobiet i rozwoju ich umiejętności celem wyrównania szans w tym obszarze. 3) kursy językowe (angielski lub niemiecki, do wyboru przez uczestnika) na różnych poziomach zaawansowania (60h) Uczestnicy na pierwszych zajęciach wypełnią test oceniający ich umiejętności językowe w celu przypisania ich do odpowiedniej grupy. Zajęcia w każdej grupie odbywać się będą w ciągu 2 semestrów (1x2h/tydzień, w terminach dostosowanych do możliwości uczestników). Grupy będą liczyć średnio 12 osób - to optymalna liczba, pozwalająca na złagodzenie obaw przed wypowiadaniem się, krytyką grupy, zwiększenie otwartości i zaangażowania się w proces szkoleniowy. Łącznie wsparciem zostaną objęte 144 osoby. Wnioskodawca planuje utworzenie 12 grup - 8 dla j. angielskiego i 4 dla j. niemieckiego. Zajęcia będą się odbywały w 2 edycjach: I edycja: luty 2010 styczeń 2011 (6 grup x 12 ucz.) II edycja: wrzesień 2010 czerwiec 2011 (6 grup x 12 ucz.) Podział na edycje i dość duże rozciągnięcie w czasie wynika z trudnej grupy docelowej. W okresie podsumowana zostanie I edycja, zostaną wyciągnięte wnioski na podstawie których Wnioskod. przygotuje II edycję. Za organizację szkoleń odpowiedzialny będzie Specjalista ds. Organizacji Szkoleń. Każdy uczestnik na początku zajęć otrzyma teczkę na materiały, notatnik, długopis i podręcznik. W czasie zajęć będzie dostępna dla uczestników kawa, herbata i woda. Na początku i na końcu kursu uczestnicy wypełnią ankiety służące ocenie przyrostu wiedzy i umiejętności oraz weryfikacji procesu szkoleniowego. W trakcie kursu językowego przeprowadzane będą testy badające przyrost wiedzy uczestników. Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający uczestnictwo w kursie. 3.4 Rezultaty i Produkty WYDRUK PRÓBNY 1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań 2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane 3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu REZULTATY TWARDE (dotyczą 144 ucz. szkół zawod. i techników; 54 K, 88 M): 1. Zwiększenie umiejętn. wypracowywania własnych strategii uczenia się poprzez poznanie własnych słabych i mocnych stron (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie) 2. Wzrost kompet. klucz w zakresie inicjatywn. i przedsiębiorcz. poprzez wzmocnienie motywacji i determinacji w kierunku realizowania własnych celów, w tym zawodowych (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie; 54 K, 88 M) 3. Zwiększenie kompetencji informat. poprzez m.in. poznanie programów do edycji i przetwarzania danych oraz zasad poruszania się w Internecie (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie; 54 K, 88 M) 4. Zwiększenie umiejętności komunik. się w j. obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, w tym w życiu zawodowym (m: testy, ocena ucz. wyraż. w ankiecie; 54 K, 88 M) REZULTATY MIĘKKIE (dot. 144 ucz. szkół zawod. i techników): 1. Podniesienie świadomości z korzyści płynących z kształcenia (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie) 2. Zwiększenie zainteresowania nauką oraz chęci jej kontynuowania (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie) Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

6 3. Wzrost poczucia własnej wartości oraz pewności siebie przez 144 ucz. (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie) PRODUKTY (m: dokument. proj., m.in. listy obecn., wnioski płatn.): -720h j. obcych -144h warsztatów pedagogiczno-psychologicznych -288h zajęć informatycznych osobogodz. zajęć -144 certyfikaty wydane uczestnikom kursów, poświadczające zdobyte umiejętności -1 artykuł upowszechniający rezultaty projektu MONITORING I EWALUACJA: Za monitoring i ewaluację odpowiedzialny będzie Specjalista ds. Organizacji Szkoleń. W ramach działań monitorujących osiągnięcie rezultatów przewidziano: - dokumentacja projektowa, m.in. listy obecności, wnioski o płatność (cel: ocena poziomu osiągnięcia produktów, czas: na bieżąco) - ankiety służące ocenie przyrostu wiedzy i umiejętności oraz weryfikacji procesu szkoleniowego (cel: ocena poziomu osiągnięcia rezultatów twardych i miękkich, czas: każdy uczestnik wypełni 2 ankiety, jedną na pierwszych zajęciach, drugą na ostatnich) - testy językowe (cel: ocena poziomu osiągnięcia rezultatów twardych w zakresie wzrostu umiejętności językowych, czas: każdy uczestnik wypełni 2 testy, jeden na pierwszych zajęciach z języka obcego, drugi na ostatnich) - obserwacja i wywiady z uczestnikami i lektorami (cel: ocena poziomu osiągnięcia rezultatów miękkich, czas: na bieżąco) WPŁYW REZULTATÓW NA REALIZACJĘ CELÓW WYDRUK PRÓBNY Opisane REZULTATY i PRODUKTY są wynikiem podejmowanych DZIAŁAŃ wynikających ze zdefiniowanego PROBLEMU, którym są niewystarczające kompetencje kluczowe wśród uczniów szkół zawodowych i techników zlokalizowanych w woj. wielkopolskim. Aby złagodzić zaobserwowany PROBLEM nakreślono CEL GŁÓWNY i CELE SZCZEGÓŁOWE projektu. Poszczególne REZULTATY wpływają na osiągnięcie CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: - rezult. tw. 1 przyczyni się do realiz. celów szczeg. 2, 6 i 7 - rezult. tw. 2 przyczyni się do realiz. celów szczeg. 6 i 7 - rezult. tw. 3 przyczyni się do realiz. celów szczeg. 3, 4, 6 i 7 - rezult. tw. 4 przyczyni się do realiz. celów szczeg. 1, 5, i 7 - rezult. miękkie 1-3 przyczynią się do realizacji celów szczeg. 5, 6 i 7 Suma poszczególnych REZULTATÓW składa się na jeden GŁÓWNY REZULTAT, którym jest wzrost kompetencji kluczowych 144 uczniów (54 K, 88 M) szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokaliz. na terenie woj. lubuskim do r. GŁÓWNY REZULTAT projektu odpowiada CELOWI GŁÓWNEMU. Zatem CEL GŁÓWNY zostanie osiągnięty. Wart. dodaną proj. jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców woj. na temat funduszy UE i możliwości jakie one ze sobą niosą. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem 1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów 2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany 3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) 4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy 5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt DOŚWIADCZENIE: Centrum Edukacyjne "Sukces" zostało zarejestrowane w 2003r. Siedziba znajduje się w Z. Górze przy ulicy Roboczej 8/1. Firma zajmuje się kształceniem ustawicznym dorosłych (w tym nauczaniem j. obcych, technol. informac. i rozwojem zawodowym). Prowadzi usługi tłumaczeniowe (m. in. zajmuje się tłumaczeniem szkoleń zwiększających mobilność zawodową pracowników). Jedną z istotnych form działalności jest realizacja kursów na zamówienie (indywidualizacja programu oraz wzbogacenie go zagadnieniami branżowymi) dla firm i urzędów. Firma szkoli średnio około 200 osób rocznie (np. kursy maturalne). Od VIII 2008 do VII 2009 firma zrealizowała projekt współfinansowany z EFS, w ramach działania POKL (nr umowy POKL /08-00), obejmujący kursy językowe, szkolenia dot. mobilności zawodowej oraz kurs informatyczny dla 120 pracowników przedsiębiorstw z terenu woj. lubuskiego. Rezultaty projektu zostały osiągnięte (najważniejszy rezultat: kwalifikacje językowe podniosło co najmniej 90 uczestników). Wartość zrealizowanego projektu to Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

7 ZAPLECZE TECHNICZNE: Projekt będzie realizowany w salach dydaktycznych wnioskodawcy w centrum Z.Góry, wyposażonych w meble, krzesła, tablice i 12 stanowisk komputerowych. Pomieszczenie przeznaczone na Biuro Projektu wyposażone jest w meble, komputer, telefon i faks. Sprzęt ten zostanie uzupełniony w zakresie niezbędnym do realizacji projektu (jak w budżecie). KADRA: Do projektu zostaną zaangażowani trenerzy od lat współpracujący z wnioskodawcą w realizacji kursów językowych i innych szkoleń, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenia w pracy z młodzieżą. Kadrę zarządzającą stanowić będą osoby zaangażowane w realizację zakończonego projektu. Koordynatorem projektu będzie właścicielka firmy Centrum Edukacyjne Sukces, która również koordynowała zakończony projekt. Osobą odpowiedzialną za rozliczanie finansowe projektu będzie osoba z 5-letnim doświadczeniem w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych. Księgową projektu będzie pani posiadająca certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doświadczenie w księgowości projektów POKL. Tak doświadczona kadra gwarantuje sprawną realizację projektu. Oprócz tego zostanie zatrudniona osoba na stanowisku Specjalisty ds. Organizacji Szkoleń. Pod uwagę będą brane wyłącznie kandydatury osób o doświadczeniu i kwalifikacjach adekwatnych do powierzonych zadań. ZARZĄDZANIE: Spotkania Zespołu Zarządzającego będą odbywały się średnio 1x/tydzień (cel: bieżący monitoring realizacji harmonogramu/ budżetu, osiąganie założonych rezultatów i wykonanie powierzonych zadań). Decyzje podejmowane na zas. konsensusu z uwzględnieniem specyfiki płci. Skład Zespołu: - Koordynator Projektu (właścicielka firmy; średnio 80h/m-c), zadania: koordynacja i zarządzanie projektem/personelem, opracowanie wzorów dokumentów, zapewnienie prawidłowości realizacji, sprawozdawczość, archiwizacja dokumentów, reprezentacja projektu na zewnątrz, zatwierdzenie i kontrola pracy trenerów, zapewnienie jakości szkoleń, nadzór działań rekrutacyjnych, ewaluacyjnych i informacyjno-promocyjnych. -Specjalista ds. Organizacji Szkoleń (umowa zlecenie; średnio 100h/m-c), zadania: opracowanie regulaminu rekrutacji, rekrutacja uczestników i utworzenie grup szkoleniowych, organizacja procesu dydaktycznego, dobór trenerów, prowadzenie dokumentacji słuchaczy, kontakt z trenerami/słuchaczami, monitoring i ewaluacja, informacja i promocja -Specjalista ds. Obsługi Finansowej (umowa zlecenie; średnio 60h/m-c), zadania: opracowanie narzędzi do rozliczania i zarządzania finansowego, monitorowanie realizacji budżetu, sporządzanie wniosków o płatność/sprawozdań finansowych, ewentualne zmiany w budżecie, opiniowanie kwalifikowalności wydatków, inne. -Księgowa Projektu (umowa zlecenie; średnio 60h/m-c), zadania: opracowanie wyodrębnionego systemu ewidencyjno-księgowego, zarządzanie dokumentami księgowymi i ich ewidencja, dokonywanie przelewów, monitorowanie stanu konta, współpraca ze Specjalistą ds. Obsługi Finansowej, inne. PROJEKT PRZEWIDUJE RÓWNOŚCIOWY SPOSÓB ZARZĄDZ. W skład kadry zarządz. będą wchodzić przedstawiciele obu płci, przy czym przynajmniej 50% zespołu będą stanowić kobiety. Żadna osoba nie zostanie wykluczona z możliwości bycia członkiem zespołu ze względu na płeć. PRZYCHODY ZA ROK OBROTOWY 2008: ,15 zł. Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

8 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) Koszty bezpośrednie Zadanie 1: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zadanie 2: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 4.1.2/( ) 5,08 % 9,21 % 6,09 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 5,15 % 0,00 % 3,91 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Przychód projektu 4.3 Wkład własny w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 ( )] Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 106,73 zł Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

9 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

10 pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne WYDRUK PRÓBNY Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

11 Harmonogram realizacji projektu Rok Łącznie Kwartał I II III IV I II III liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Etap 1 - Organizacja biura projektu Etap 2 - Obsługa merytoryczna projektu Etap 3 - Obsługa finansowa projektu Etap 4 - Działania promocyjne Etap 5 - Rekrutacja uczestników Etap 6 - Badania ewaluacyjne Etap 7 - Emisja artykułu sponsorowanego Liczba uczestników Zadanie 2 - PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW Etap 1 - Opracowanie szczegółowego programu szkoleń Etap 2 - Przygotowanie szkoleń Etap 3 - Podsumowanie I edycji szkoleń Etap 4 - Przeprowadzenie warsztatów psychologiczno-pedagogicznych Etap 5 - Przeprowadzenie warsztatów komputerowych Etap 6 - Przeprowadzenie kursów językowych Etap 7 - Podsumowanie II edycji szkoleń WYDRUK PRÓBNY Liczba uczestników Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 1. Koordynator Projektu (właścicielka firmy - nota księgowa, średnio 80 godzin w miesiącu) 2. Specjalista ds. Organizacji Szkoleń (umowa zlecenie, średnio 100 godzin w miesiącu) 3. Specjalista ds. Obsługi Finansowej (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 4. Księgowa Projektu (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 5. Koszty rachunku bankowego projektu 6. Opracowanie graficzne materiałów reklamowych (umowa o dzieło) 7. Emisja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej 8. Druk plakatów promujących projekt (usługa) 9. Druk folderów promocyjnych (usługa) 10. Druk naklejek wizerunkowo - informacyjnych z wymaganymi logotypami (usługa) 11. Opracowanie strony internetowej projektu (umowa o dzieło) 12. Artykuł upowszechniający w prasie Cross-financing (T/N) Zadanie 2: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW 13. Trenerzy (umowa o dzieło, 12 grup x 36 godz.) 14. Lektorzy (umowa o dzieło, 12 grup x 60 godz.) 15. Informatyk - m.in. podłączenie komputerów, konfiguracja sieci, instalacja oprogramowania (umowa o dzieło) 16. Ksero materiałów szkoleniowych (12 grup x 96 godz zajęć; usługa) 17. Podręczniki dla uczestników i lektorów Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE dzieło NIE NIE emisja NIE NIE sztuka 100 5,00 zł 50 NIE NIE sztuka ,00 zł 3 00 NIE NIE sztuka 100 3,00 zł 30 NIE NIE dzieło NIE NIE sztuka NIE NIE godzina NIE NIE godzina NIE NIE dzieło NIE NIE komplet/ godz zajęć NIE NIE sztuka Słowniki NIE NIE sztuka Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

13 19. Materiały szkoleniowe dla uczestników (notatnik, teczka, długopis) 20. Napoje dla uczestników (kawa, herbata, woda) 21. Komputery (wyposażenie sali komputerowej) 22. Oprogramowanie do komputerów w sali komputerowej - licencja na 12 komputerów (nowy MS Windows + MS Office w komercyjnych wersjach OEM) NIE NIE komplet ,00 zł 2 16 NIE NIE miesiąc TAK NIE sztuka NIE NIE licencja KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 5,08 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny WYDRUK PRÓBNY ,15 % 0,00 % Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

14 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 1. Koordynator Projektu (właścicielka firmy - nota księgowa, średnio 80 godzin w miesiącu) 2. Specjalista ds. Organizacji Szkoleń (umowa zlecenie, średnio 100 godzin w miesiącu) 3. Specjalista ds. Obsługi Finansowej (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 4. Księgowa Projektu (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 5. Koszty rachunku bankowego projektu 6. Opracowanie graficzne materiałów reklamowych (umowa o dzieło) 7. Emisja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej 8. Druk plakatów promujących projekt (usługa) 9. Druk folderów promocyjnych (usługa) 10. Druk naklejek wizerunkowo - informacyjnych z wymaganymi logotypami (usługa) 11. Opracowanie strony internetowej projektu (umowa o dzieło) 12. Artykuł upowszechniający w prasie Cross-financing (T/N) Zadanie 2: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW 13. Trenerzy (umowa o dzieło, 12 grup x 36 godz.) 14. Lektorzy (umowa o dzieło, 12 grup x 60 godz.) 15. Informatyk - m.in. podłączenie komputerów, konfiguracja sieci, instalacja oprogramowania (umowa o dzieło) 16. Ksero materiałów szkoleniowych (12 grup x 96 godz zajęć; usługa) 17. Podręczniki dla uczestników i lektorów Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE dzieło 0 NIE NIE emisja 0 NIE NIE sztuka 0 NIE NIE sztuka 0 NIE NIE sztuka 0 NIE NIE dzieło 0 NIE NIE sztuka NIE NIE godzina 0 NIE NIE godzina NIE NIE dzieło 0 NIE NIE komplet/ godz zajęć NIE NIE sztuka Słowniki NIE NIE sztuka 0 Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

15 19. Materiały szkoleniowe dla uczestników (notatnik, teczka, długopis) 20. Napoje dla uczestników (kawa, herbata, woda) 21. Komputery (wyposażenie sali komputerowej) 22. Oprogramowanie do komputerów w sali komputerowej - licencja na 12 komputerów (nowy MS Windows + MS Office w komercyjnych wersjach OEM) NIE NIE komplet 0 NIE NIE miesiąc TAK NIE sztuka 0 NIE NIE licencja 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 9 09 w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 9,21 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny WYDRUK PRÓBNY 0,00 % 0,00 % Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

16 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 1. Koordynator Projektu (właścicielka firmy - nota księgowa, średnio 80 godzin w miesiącu) 2. Specjalista ds. Organizacji Szkoleń (umowa zlecenie, średnio 100 godzin w miesiącu) 3. Specjalista ds. Obsługi Finansowej (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 4. Księgowa Projektu (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 5. Koszty rachunku bankowego projektu 6. Opracowanie graficzne materiałów reklamowych (umowa o dzieło) 7. Emisja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej 8. Druk plakatów promujących projekt (usługa) 9. Druk folderów promocyjnych (usługa) 10. Druk naklejek wizerunkowo - informacyjnych z wymaganymi logotypami (usługa) 11. Opracowanie strony internetowej projektu (umowa o dzieło) 12. Artykuł upowszechniający w prasie Cross-financing (T/N) Zadanie 2: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW 13. Trenerzy (umowa o dzieło, 12 grup x 36 godz.) 14. Lektorzy (umowa o dzieło, 12 grup x 60 godz.) 15. Informatyk - m.in. podłączenie komputerów, konfiguracja sieci, instalacja oprogramowania (umowa o dzieło) 16. Ksero materiałów szkoleniowych (12 grup x 96 godz zajęć; usługa) 17. Podręczniki dla uczestników i lektorów Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc 57 NIE NIE dzieło 1 00 NIE NIE emisja 9 00 NIE NIE sztuka 50 NIE NIE sztuka 3 00 NIE NIE sztuka 30 NIE NIE dzieło 2 00 NIE NIE sztuka NIE NIE godzina NIE NIE godzina NIE NIE dzieło 1 50 NIE NIE komplet/ godz zajęć NIE NIE sztuka Słowniki NIE NIE sztuka 2 40 Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

17 19. Materiały szkoleniowe dla uczestników (notatnik, teczka, długopis) 20. Napoje dla uczestników (kawa, herbata, woda) 21. Komputery (wyposażenie sali komputerowej) 22. Oprogramowanie do komputerów w sali komputerowej - licencja na 12 komputerów (nowy MS Windows + MS Office w komercyjnych wersjach OEM) NIE NIE komplet 2 16 NIE NIE miesiąc 2 25 TAK NIE sztuka NIE NIE licencja KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 6,09 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny WYDRUK PRÓBNY ,91 % 0,00 % Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

18 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: UZASADNIENIE DLA CROSS-FINANCINGU Komputery - wnioskodawca zakupił 7 komputerów w ramach projektu POKL /08, posiada także 5 starszych komputerów, które znacznie odstępują parametrami od komputerów zakupionych w ramach projektu. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom warsztatów takie same warunki sprzętowe, konieczny jest zakup dodatkowych komputerów. Ponieważ warsztaty z obsługi komputera będą się odbywać w grupach 12-osobowych, konieczny jest zakup 5 dodatkowych komputerów UZASADNIENIE DLA KOSZTÓW POŚREDNICH: Wyliczenia zostały oparte na dotychczas ponoszonych kosztach. Ponieważ jednak wyliczenie wskaźnika "koszty bezpośrednie/obroty" powodowałoby, że koszty pośrednie byłyby zawyżone (ze względu na rozmiar dotychczas prowadzonej działalności), przyjęto, że po otrzymaniu dofinansowania 1/3 aktywności Firmy będzie się koncentrować na realizacji projektu, przy czym niektóre koszty ze względu na specyfikę realizacji projektów europejskich (duża kosztochłonność), określono metodą szacunkową. Do kosztów pośrednich zaliczono: - telefon + Internet 19 miesięcy x 100 zł = 1900 zł - ksero na potrzeby biurowe 19 miesięcy x 100 zł = 1900 zł - papier do drukarki 60 ryz x 20 zł = 1200 zł - pozostałe materiały biurowe (segregatory, teczki, długopisy, ołówki, zszywki, pinezki itp.) 19 miesięcy x 100 zł = 1900 zł - tonery do drukarki 10 sztuk x 200 zł = 2000 zł - czynsz (całkowity czynsz = 1800 zł/ miesiąc x 1/3 aktywności) = 600 zł x 19 miesięcy = zł - ogrzewanie (540 zł/miesiąc x 1/3 aktywności) = 180 zł x 19 miesięcy = 3420 zł - woda i śmieci (60 zł/miesiąc x 1/3 aktywności) = 20 zł x 19 miesięcy = 380 zł - sprzątanie (90 zł/miesiąc x 1/3 aktywności) = 30 zł x 19 miesięcy = 570 zł SUMA = zł Koszty pośrednie stanowią 6,07 % kosztów bezpośrednich pomniejszonych o cross-financing. Wartość tę należy uznać za racjonalną. Uzasadnienie: Strona internetowa Projektu - znajdą się tam informacje o kursach i warsztatach, sposobie rekrutacji oraz terminach zajęć. Będzie to uzupełnienie informacji przekazywanych na plakatach, w folderach i ogłoszeniach prasowych. Uruchomione zostanie też forum dla uczestników zajęć. Uzasadnienie: Oprogramowanie aktualnie, na wszystkich komputerach Wnioskodawcy jest zainstalowany Windows XP i Open Office. Jednak w większości miejsc pracy obowiązującym oprogramowaniem staje się Windows Vista i MS Office Ponieważ obsługa tych programów znacznie się różni od obsługi wcześniejszych wersji, konieczne jest prowadzenie warsztatów z obsługi komputera właśnie na tych wersjach. Dzięki zapewnieniu dostępu do najnowszych aplikacji biurowych uczestnicy będą w stanie lepiej i pewniej wykorzystać zdobyte na szkoleniach umiejętności Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Załącznik nr 1 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wzór Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Specjalna - znaczy najlepsza

Regulamin rekrutacji do projektu Specjalna - znaczy najlepsza Regulamin rekrutacji do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-12-096/08 Termin realizacji: 01.02.2009r. - 31.01.2011r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt nr WND-POKL.09.02.00-26-009/10 pt. "Inwestuj w siebie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. Informacje o projekcie 1 Projekt o numerze WND-POKL.08.01.01-04-058/12 pn. PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu, Nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja Wpłynęło dnia/godz..... Nr kolejny........ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w ramach Działania 9.5

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach zatrudni: do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godz.wpływu Pieczątka Realizatora Projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Oferowane wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Projektu Dać szansę - program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim

Regulamin rekrutacji uczniów do Projektu Dać szansę - program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim Regulamin rekrutacji uczniów do Projektu Dać szansę - program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim 1 INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Dać szansę - program warsztatowego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia uczelnia)

Informacje wypełniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia uczelnia) Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Najlepsi z najlepszych! 2.0. Oferta złożona w związku z Zaproszeniem Ministra Nauki i

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie ECDL szansą dla mieszkańców Dolnego Śląska Załącznik nr 1 Do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Część A Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu Numer Formularza zgłoszenia: Data i godzina wpływu: Podpis osoby przyjmującej: FORMULARZ REKRUTACYJNY.. Pieczęć firmowa Uwaga: Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu: Pokaż swój język! 2. Nr projektu : POKL.09.06.02-02-110/12 3. Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo