Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: lubuskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: PO KL/9.2/1/ Tytuł projektu: Język, Komputer i Ja Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Lubuskie Powiat: Gmina: 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Centrum edukacyjne "Sukces" 2.2 Status prawny: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 8 Nr lokalu: 1 Miejscowość: Robocza Zielona Góra Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Karolina Kowalska 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Karolina Kowalska Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: Zielona Góra, ul.robocza 8/1 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu WYDRUK PRÓBNY III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) 2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. 3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Projekt odpowiada na problem niewystarcz. kompetencji klucz. wśród uczniów szkół zawodowych i techników zlokalizowanych w woj. lubus. Proj. odnosi się do 4 kompet. klucz. spośród 8 zdefiniowanych w "Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie" (2006/962/WE), tj.: -porozumiewanie się w językach obcych -kompetencje informatyczne -umiejętność uczenia się -inicjatywność i przedsiębiorczość W październiku 2009 Centrum Edukacyjne "Sukces" przeprowadziło wśród uczniów kilku szkół zawodowych i techników badanie dotyczące oceny własnych umiejętności w zakresie wymienionych wyżej kompetencji klucz. W badaniu wzięło udział 186 os. (102 K, 84 M) Aż 50% (53% K, 45% M) ankietowanych oceniło własną znajomość j. obcych na ocenę dostateczną lub poniżej. Dane OKE w Z.Górze potwierdzają niską znajomość j. obcych wśród uczniów szkół zawodowych i techników. W 2008r 11% absolwentów wielkopolskich techników nie zdało egzaminu maturalnego z j. obcego (absolwenci LO tylko 2%), a średni wynik egz. ustnego z j. angielskiego wyniósł 54,4% przy 72,4% dla uczniów LO. Dla j. niemieckiego wyniki te kształtowały się odpowiednio: 52,5% - uczniowie techników, 69%-LO (brak danych z podziałem na K i M). Większość badanej młodzieży deklaruje znajomość technologii informat. jedynie w zakresie rozrywki (np. filmy, gry, portale społecznościowe) oraz obsługi edytora tekstu. Aż 78 % badanych określiło swoje umiejętn. informatyczne jako niskie (82% K i 73% M). Należy przy tym wskazać, że tylko 3,79% uczniów techników, przystępujących do egzaminów maturalnych z informatyki to KOBIETY (dane OKE w Z.Górze), co świadczy o niższych kompetencjach K w tym zakresie i nierówności ze względu na płeć w tym obszarze. Umiejętność identyfikacji i oceny własnych mocnych i słabych stron, umiejętność uczenia się oraz znajomość zagadnień związanych z przedsiębiorczością są także w większości wypadków oceniane przez badanych uczniów jako niskie. Oceniło tak 83% badanych (86% K i 79% M). Oznacza to, że kompetencje kluczowe dotyczące umiejętności uczenia się oraz inicjatywności i przedsiębiorczości są w badanej grupie niewystarczające. Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

3 CELEM GŁÓWNYM jest rozwój 4 kompetencji klucz.: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, 144 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokalizowanych na terenie woj. lubuskiego do czerwca 2011 roku. CELE SZCZEGÓŁ. (dotyczą 144 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokalizowanych na terenie woj. lubus., zakres czasowy: do r) 1. Podniesienie kwalifikacji lingwistycznych 2. Rozwijanie zdolności skutecznego uczenia się oraz autoprezentacji, autopromocji 3. Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii społecz. informacyjnego w oparciu o aplikacje komputer.: edytory tekstu, arkusze kalkulac., bazy danych, przechowywanie informacji i posługiwanie się nimi 4. Uświadomienie możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych 5. Przełamanie barier psycholog. utrudniających porozumiewanie się w j. obcym 6. Pobudzenie aktywności, motywacji, zaangaż. w pracę, odpowiedzialności i rozwijania własnej wiedzy 7. Uświadomienie uczestnikom Projektu korzyści płynących z edukacji ustawicznej, zwalczanie przekonania, że raz zdobyte wykształcenie wystarczy na całe życie. Cele są zgodne ze Strategią Lizbońską (promocja kształcenia ustawicznego), II celem horyzontalnym NSRO (tj. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społ.), celami POKL, SzOP POKL i Planem Działania 2009 dla Priorytetu IX POKL. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Woj. Lubuskiego do 2020r. (zwłaszcza Celem Operacyjnym 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia w zakresie rozwoju kształcenia pozaszkolnego, w tym kształcenia ustawicznego dla wszystkich grup wiekowych oraz nauczania języków obcych). Projekt jest też zgodny z politykami horyzontalnymi UE (społeczeństwa informacyjnego, równych szans i zrównoważonego rozwoju). Projekt jest komplementarny z projektem Budowa i wyposażenie Centrum Zaawansowanych Technologii w Z.Górze (działanie 2.1 POIG) umieszczonym na Liście proj. indywidualnych dla POIG na lata Wartość proj. to 293 mln zł. Termin realizacji Projekt współfinansowany z EFRR. Realizacja proj. będzie generowała wysokie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą. Ponieważ obecnie pracownikom stawia się coraz wyższe wymagania, w tym związane ze znajomością j. obcych (kontakty z zagranicznymi podwykonawcami) oraz podstawową wiedzą z zakresu technol. informac. (technologiczny aspekt projektu) należy przyjąć, że projekt spełnia KRYTERIUM STRATEGICZNE w zakresie komplementarn. z inwestycjami finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników W grupie docelowej jest 61,5% mężczyzn i 38,5% kobiet, przy czym udział ten jest różny w zależności od profilu szkoły. Odbiorcami proj. będzie 144 uczniów techn. i szkół zawodowych z woj. lubus. (54 K, 88 M). Struktura płci odzwierciedla strukt. grupy docel. Będą to os. w wieku od 15 do 20 l., które w niedługim okresie wejdą na rynek pracy. Ich przygotowanie do poszukiwania pracy jest najczęściej słabe. Osoby te w większości wypadków pochodzą z mniej zamożnych rodzin, co jest dla nich barierą w poszerzaniu swoich kwalif. poprzez uczestn. w płatnych kursach lub korepetycjach. Z drugiej strony zajęcia prowadzone w szkołach są często na niskim poziomie. Do rzadkości należą zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i technik uczenia się. Osoby te chcą poszerzać swoje kwalif. co potwierdza ich chęć udziału w przeprowadz. badaniu. Ogłoszenie o Proj. zostanie zamieszczone na stronie internet. wnioskod. Rekrutacja odbywać się będzie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Informacje będą przekazywane przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych, udostępnione zostaną foldery, organizowane będą także spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami. Dodatkowymi kanałami promocji będą plakaty i ogłoszenia prasowe. Osoby zainteresowane będą składały dokumenty aplikac. potwierdz. spełnienie kryteriów udziału, dodatkowo każdy uczeń niepełnoletni będzie zobligowany do dostarczenia zgody rodziców na udział w proj. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać w Biurze Proj. W ramach formularza uczestn. wypełnią ankietę motywacyjną, w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc jej wynik będzie decydował o przyjęciu; w dalszej kolejności decydować będzie kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do Projektu uczestnicy będą informowani za pośrednictwem poczty. Osoby dla których zabraknie miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Godziny zajęć będą umożliwiały uczestnikom łączenie nauki z dodatk. zajęciami proponowanymi przez projektodawcę. Zajęcia będą się odbywały w salach własnych projektod. przy ul. Roboczej, w centrum Z.Góry Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

4 Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 144 w tym osoby uczące lub kształcące się 144 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0 w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 0 Ogółem 144 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 0 w tym osoby z terenów wiejskich 0 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania 1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie ZADANIE 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Koordynatorką projektu i osobą odpowiedzialną za zarządzanie projektem będzie właścicielka firmy Centrum Edukacyjne Sukces. Dodatkowo w ramach umowy cywilno prawnej zatrudnieni zostaną: Specjalista ds. Obsługi Finansowej, Księgowa Projektu i Specjalista ds. Organizacji Szkoleń. Biuro Projektu zostanie zorganizowane w siedzibie firmy. Do zadań personelu będzie należało: opracowanie dokumentacji projektowej i zasad zarządzania, koordynacja zadań, sprawozdawczość wobec WUP, monitoring i ewaluacja, obsługa finansowo-księgowa. PROMOCJA PROJEKTU będzie prowadzona z wykorzystaniem następujących kanałów dystrybucji informacji: - foldery (1000 sztuk) udostępniane w szkołach - plakaty (100 sztuk) udostępniane w miejscach uczęszczanych przez młodzież, z uwzględnieniem miejsc odwiedzanych w szczególności przez kobiety - ogłoszenia prasowe (2 edycje x 3 ogłoszenia) - strona internetowa Projektu - znajdą się tam informacje o kursach i warsztatach, sposobie rekrutacji oraz terminach zajęć. Będzie to uzupełnienie informacji przekazywanych na plakatach, w folderach i ogłoszeniach prasowych. Zostanie również uruchomione forum dla uczestników. - zorganizowane w szkołach spotkania z młodzieżą i rodzicami Po zakończeniu projektu opublikowany zostanie w prasie lokalnej artykuł upowszechniający projekt i pozytywną postawę wobec dokształcania się wśród uczniów szkół zawodowych i techników. Wszystkie dokumenty uczestników będą przechowywane i przetwarzane z zachowaniem postanowień ustawy o ochronie Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

5 danych osobowych. Dokumentacja projektowa, sprzęt i urządzenia zakupione na jego potrzeby oraz pomieszczenia zostaną oznakowane stosownymi logotypami, a także informacją o dofinansowaniu ze środków EFS. ZADANIE 2. PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW Każdy uczestnik w ramach projektu skorzysta z 3 form wsparcia, adekwatnych do problemów zdefiniowanych w punkcie 3.1, w sumie 96h: 1) warsztaty pedagogiczno-psychologiczne (12h), zagadnienia programowe: -wypracowanie własnych preferowanych strategii uczenia się -poznanie własnych silnych i słabych stron, własnych umiejętności i kwalifikacji -wypracowanie sposobu skutecznej autoprezentacji i autopromocji -wzmocnienie motywacji i determinacji w kierunku realizowania celów zarówno prywatnych jak i w nauce i pracy. 2) warsztaty z obsługi komputera (24h), zagadnienia programowe: - tworzenie dokumentów w programie Word, Excel, Power Point - bezpieczne poruszanie się w sieci - tworzenie baz danych, przechowywanie informacji Zajęcia będą uwzględniały niższe umiejętności kobiet w dziedzinie informatyki. Trenerzy będą instruowani aby przywiązywać szczególną uwagę do motywowania kobiet i rozwoju ich umiejętności celem wyrównania szans w tym obszarze. 3) kursy językowe (angielski lub niemiecki, do wyboru przez uczestnika) na różnych poziomach zaawansowania (60h) Uczestnicy na pierwszych zajęciach wypełnią test oceniający ich umiejętności językowe w celu przypisania ich do odpowiedniej grupy. Zajęcia w każdej grupie odbywać się będą w ciągu 2 semestrów (1x2h/tydzień, w terminach dostosowanych do możliwości uczestników). Grupy będą liczyć średnio 12 osób - to optymalna liczba, pozwalająca na złagodzenie obaw przed wypowiadaniem się, krytyką grupy, zwiększenie otwartości i zaangażowania się w proces szkoleniowy. Łącznie wsparciem zostaną objęte 144 osoby. Wnioskodawca planuje utworzenie 12 grup - 8 dla j. angielskiego i 4 dla j. niemieckiego. Zajęcia będą się odbywały w 2 edycjach: I edycja: luty 2010 styczeń 2011 (6 grup x 12 ucz.) II edycja: wrzesień 2010 czerwiec 2011 (6 grup x 12 ucz.) Podział na edycje i dość duże rozciągnięcie w czasie wynika z trudnej grupy docelowej. W okresie podsumowana zostanie I edycja, zostaną wyciągnięte wnioski na podstawie których Wnioskod. przygotuje II edycję. Za organizację szkoleń odpowiedzialny będzie Specjalista ds. Organizacji Szkoleń. Każdy uczestnik na początku zajęć otrzyma teczkę na materiały, notatnik, długopis i podręcznik. W czasie zajęć będzie dostępna dla uczestników kawa, herbata i woda. Na początku i na końcu kursu uczestnicy wypełnią ankiety służące ocenie przyrostu wiedzy i umiejętności oraz weryfikacji procesu szkoleniowego. W trakcie kursu językowego przeprowadzane będą testy badające przyrost wiedzy uczestników. Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający uczestnictwo w kursie. 3.4 Rezultaty i Produkty WYDRUK PRÓBNY 1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań 2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane 3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu REZULTATY TWARDE (dotyczą 144 ucz. szkół zawod. i techników; 54 K, 88 M): 1. Zwiększenie umiejętn. wypracowywania własnych strategii uczenia się poprzez poznanie własnych słabych i mocnych stron (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie) 2. Wzrost kompet. klucz w zakresie inicjatywn. i przedsiębiorcz. poprzez wzmocnienie motywacji i determinacji w kierunku realizowania własnych celów, w tym zawodowych (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie; 54 K, 88 M) 3. Zwiększenie kompetencji informat. poprzez m.in. poznanie programów do edycji i przetwarzania danych oraz zasad poruszania się w Internecie (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie; 54 K, 88 M) 4. Zwiększenie umiejętności komunik. się w j. obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, w tym w życiu zawodowym (m: testy, ocena ucz. wyraż. w ankiecie; 54 K, 88 M) REZULTATY MIĘKKIE (dot. 144 ucz. szkół zawod. i techników): 1. Podniesienie świadomości z korzyści płynących z kształcenia (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie) 2. Zwiększenie zainteresowania nauką oraz chęci jej kontynuowania (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie) Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

6 3. Wzrost poczucia własnej wartości oraz pewności siebie przez 144 ucz. (m: ocena ucz. wyraż. w ankiecie) PRODUKTY (m: dokument. proj., m.in. listy obecn., wnioski płatn.): -720h j. obcych -144h warsztatów pedagogiczno-psychologicznych -288h zajęć informatycznych osobogodz. zajęć -144 certyfikaty wydane uczestnikom kursów, poświadczające zdobyte umiejętności -1 artykuł upowszechniający rezultaty projektu MONITORING I EWALUACJA: Za monitoring i ewaluację odpowiedzialny będzie Specjalista ds. Organizacji Szkoleń. W ramach działań monitorujących osiągnięcie rezultatów przewidziano: - dokumentacja projektowa, m.in. listy obecności, wnioski o płatność (cel: ocena poziomu osiągnięcia produktów, czas: na bieżąco) - ankiety służące ocenie przyrostu wiedzy i umiejętności oraz weryfikacji procesu szkoleniowego (cel: ocena poziomu osiągnięcia rezultatów twardych i miękkich, czas: każdy uczestnik wypełni 2 ankiety, jedną na pierwszych zajęciach, drugą na ostatnich) - testy językowe (cel: ocena poziomu osiągnięcia rezultatów twardych w zakresie wzrostu umiejętności językowych, czas: każdy uczestnik wypełni 2 testy, jeden na pierwszych zajęciach z języka obcego, drugi na ostatnich) - obserwacja i wywiady z uczestnikami i lektorami (cel: ocena poziomu osiągnięcia rezultatów miękkich, czas: na bieżąco) WPŁYW REZULTATÓW NA REALIZACJĘ CELÓW WYDRUK PRÓBNY Opisane REZULTATY i PRODUKTY są wynikiem podejmowanych DZIAŁAŃ wynikających ze zdefiniowanego PROBLEMU, którym są niewystarczające kompetencje kluczowe wśród uczniów szkół zawodowych i techników zlokalizowanych w woj. wielkopolskim. Aby złagodzić zaobserwowany PROBLEM nakreślono CEL GŁÓWNY i CELE SZCZEGÓŁOWE projektu. Poszczególne REZULTATY wpływają na osiągnięcie CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: - rezult. tw. 1 przyczyni się do realiz. celów szczeg. 2, 6 i 7 - rezult. tw. 2 przyczyni się do realiz. celów szczeg. 6 i 7 - rezult. tw. 3 przyczyni się do realiz. celów szczeg. 3, 4, 6 i 7 - rezult. tw. 4 przyczyni się do realiz. celów szczeg. 1, 5, i 7 - rezult. miękkie 1-3 przyczynią się do realizacji celów szczeg. 5, 6 i 7 Suma poszczególnych REZULTATÓW składa się na jeden GŁÓWNY REZULTAT, którym jest wzrost kompetencji kluczowych 144 uczniów (54 K, 88 M) szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokaliz. na terenie woj. lubuskim do r. GŁÓWNY REZULTAT projektu odpowiada CELOWI GŁÓWNEMU. Zatem CEL GŁÓWNY zostanie osiągnięty. Wart. dodaną proj. jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców woj. na temat funduszy UE i możliwości jakie one ze sobą niosą. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem 1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów 2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany 3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) 4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy 5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt DOŚWIADCZENIE: Centrum Edukacyjne "Sukces" zostało zarejestrowane w 2003r. Siedziba znajduje się w Z. Górze przy ulicy Roboczej 8/1. Firma zajmuje się kształceniem ustawicznym dorosłych (w tym nauczaniem j. obcych, technol. informac. i rozwojem zawodowym). Prowadzi usługi tłumaczeniowe (m. in. zajmuje się tłumaczeniem szkoleń zwiększających mobilność zawodową pracowników). Jedną z istotnych form działalności jest realizacja kursów na zamówienie (indywidualizacja programu oraz wzbogacenie go zagadnieniami branżowymi) dla firm i urzędów. Firma szkoli średnio około 200 osób rocznie (np. kursy maturalne). Od VIII 2008 do VII 2009 firma zrealizowała projekt współfinansowany z EFS, w ramach działania POKL (nr umowy POKL /08-00), obejmujący kursy językowe, szkolenia dot. mobilności zawodowej oraz kurs informatyczny dla 120 pracowników przedsiębiorstw z terenu woj. lubuskiego. Rezultaty projektu zostały osiągnięte (najważniejszy rezultat: kwalifikacje językowe podniosło co najmniej 90 uczestników). Wartość zrealizowanego projektu to Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

7 ZAPLECZE TECHNICZNE: Projekt będzie realizowany w salach dydaktycznych wnioskodawcy w centrum Z.Góry, wyposażonych w meble, krzesła, tablice i 12 stanowisk komputerowych. Pomieszczenie przeznaczone na Biuro Projektu wyposażone jest w meble, komputer, telefon i faks. Sprzęt ten zostanie uzupełniony w zakresie niezbędnym do realizacji projektu (jak w budżecie). KADRA: Do projektu zostaną zaangażowani trenerzy od lat współpracujący z wnioskodawcą w realizacji kursów językowych i innych szkoleń, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenia w pracy z młodzieżą. Kadrę zarządzającą stanowić będą osoby zaangażowane w realizację zakończonego projektu. Koordynatorem projektu będzie właścicielka firmy Centrum Edukacyjne Sukces, która również koordynowała zakończony projekt. Osobą odpowiedzialną za rozliczanie finansowe projektu będzie osoba z 5-letnim doświadczeniem w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych. Księgową projektu będzie pani posiadająca certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doświadczenie w księgowości projektów POKL. Tak doświadczona kadra gwarantuje sprawną realizację projektu. Oprócz tego zostanie zatrudniona osoba na stanowisku Specjalisty ds. Organizacji Szkoleń. Pod uwagę będą brane wyłącznie kandydatury osób o doświadczeniu i kwalifikacjach adekwatnych do powierzonych zadań. ZARZĄDZANIE: Spotkania Zespołu Zarządzającego będą odbywały się średnio 1x/tydzień (cel: bieżący monitoring realizacji harmonogramu/ budżetu, osiąganie założonych rezultatów i wykonanie powierzonych zadań). Decyzje podejmowane na zas. konsensusu z uwzględnieniem specyfiki płci. Skład Zespołu: - Koordynator Projektu (właścicielka firmy; średnio 80h/m-c), zadania: koordynacja i zarządzanie projektem/personelem, opracowanie wzorów dokumentów, zapewnienie prawidłowości realizacji, sprawozdawczość, archiwizacja dokumentów, reprezentacja projektu na zewnątrz, zatwierdzenie i kontrola pracy trenerów, zapewnienie jakości szkoleń, nadzór działań rekrutacyjnych, ewaluacyjnych i informacyjno-promocyjnych. -Specjalista ds. Organizacji Szkoleń (umowa zlecenie; średnio 100h/m-c), zadania: opracowanie regulaminu rekrutacji, rekrutacja uczestników i utworzenie grup szkoleniowych, organizacja procesu dydaktycznego, dobór trenerów, prowadzenie dokumentacji słuchaczy, kontakt z trenerami/słuchaczami, monitoring i ewaluacja, informacja i promocja -Specjalista ds. Obsługi Finansowej (umowa zlecenie; średnio 60h/m-c), zadania: opracowanie narzędzi do rozliczania i zarządzania finansowego, monitorowanie realizacji budżetu, sporządzanie wniosków o płatność/sprawozdań finansowych, ewentualne zmiany w budżecie, opiniowanie kwalifikowalności wydatków, inne. -Księgowa Projektu (umowa zlecenie; średnio 60h/m-c), zadania: opracowanie wyodrębnionego systemu ewidencyjno-księgowego, zarządzanie dokumentami księgowymi i ich ewidencja, dokonywanie przelewów, monitorowanie stanu konta, współpraca ze Specjalistą ds. Obsługi Finansowej, inne. PROJEKT PRZEWIDUJE RÓWNOŚCIOWY SPOSÓB ZARZĄDZ. W skład kadry zarządz. będą wchodzić przedstawiciele obu płci, przy czym przynajmniej 50% zespołu będą stanowić kobiety. Żadna osoba nie zostanie wykluczona z możliwości bycia członkiem zespołu ze względu na płeć. PRZYCHODY ZA ROK OBROTOWY 2008: ,15 zł. Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

8 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) Koszty bezpośrednie Zadanie 1: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zadanie 2: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 4.1.2/( ) 5,08 % 9,21 % 6,09 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 5,15 % 0,00 % 3,91 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Przychód projektu 4.3 Wkład własny w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 ( )] Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 106,73 zł Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

9 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

10 pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne WYDRUK PRÓBNY Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

11 Harmonogram realizacji projektu Rok Łącznie Kwartał I II III IV I II III liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Etap 1 - Organizacja biura projektu Etap 2 - Obsługa merytoryczna projektu Etap 3 - Obsługa finansowa projektu Etap 4 - Działania promocyjne Etap 5 - Rekrutacja uczestników Etap 6 - Badania ewaluacyjne Etap 7 - Emisja artykułu sponsorowanego Liczba uczestników Zadanie 2 - PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW Etap 1 - Opracowanie szczegółowego programu szkoleń Etap 2 - Przygotowanie szkoleń Etap 3 - Podsumowanie I edycji szkoleń Etap 4 - Przeprowadzenie warsztatów psychologiczno-pedagogicznych Etap 5 - Przeprowadzenie warsztatów komputerowych Etap 6 - Przeprowadzenie kursów językowych Etap 7 - Podsumowanie II edycji szkoleń WYDRUK PRÓBNY Liczba uczestników Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 1. Koordynator Projektu (właścicielka firmy - nota księgowa, średnio 80 godzin w miesiącu) 2. Specjalista ds. Organizacji Szkoleń (umowa zlecenie, średnio 100 godzin w miesiącu) 3. Specjalista ds. Obsługi Finansowej (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 4. Księgowa Projektu (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 5. Koszty rachunku bankowego projektu 6. Opracowanie graficzne materiałów reklamowych (umowa o dzieło) 7. Emisja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej 8. Druk plakatów promujących projekt (usługa) 9. Druk folderów promocyjnych (usługa) 10. Druk naklejek wizerunkowo - informacyjnych z wymaganymi logotypami (usługa) 11. Opracowanie strony internetowej projektu (umowa o dzieło) 12. Artykuł upowszechniający w prasie Cross-financing (T/N) Zadanie 2: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW 13. Trenerzy (umowa o dzieło, 12 grup x 36 godz.) 14. Lektorzy (umowa o dzieło, 12 grup x 60 godz.) 15. Informatyk - m.in. podłączenie komputerów, konfiguracja sieci, instalacja oprogramowania (umowa o dzieło) 16. Ksero materiałów szkoleniowych (12 grup x 96 godz zajęć; usługa) 17. Podręczniki dla uczestników i lektorów Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE dzieło NIE NIE emisja NIE NIE sztuka 100 5,00 zł 50 NIE NIE sztuka ,00 zł 3 00 NIE NIE sztuka 100 3,00 zł 30 NIE NIE dzieło NIE NIE sztuka NIE NIE godzina NIE NIE godzina NIE NIE dzieło NIE NIE komplet/ godz zajęć NIE NIE sztuka Słowniki NIE NIE sztuka Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

13 19. Materiały szkoleniowe dla uczestników (notatnik, teczka, długopis) 20. Napoje dla uczestników (kawa, herbata, woda) 21. Komputery (wyposażenie sali komputerowej) 22. Oprogramowanie do komputerów w sali komputerowej - licencja na 12 komputerów (nowy MS Windows + MS Office w komercyjnych wersjach OEM) NIE NIE komplet ,00 zł 2 16 NIE NIE miesiąc TAK NIE sztuka NIE NIE licencja KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 5,08 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny WYDRUK PRÓBNY ,15 % 0,00 % Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

14 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 1. Koordynator Projektu (właścicielka firmy - nota księgowa, średnio 80 godzin w miesiącu) 2. Specjalista ds. Organizacji Szkoleń (umowa zlecenie, średnio 100 godzin w miesiącu) 3. Specjalista ds. Obsługi Finansowej (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 4. Księgowa Projektu (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 5. Koszty rachunku bankowego projektu 6. Opracowanie graficzne materiałów reklamowych (umowa o dzieło) 7. Emisja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej 8. Druk plakatów promujących projekt (usługa) 9. Druk folderów promocyjnych (usługa) 10. Druk naklejek wizerunkowo - informacyjnych z wymaganymi logotypami (usługa) 11. Opracowanie strony internetowej projektu (umowa o dzieło) 12. Artykuł upowszechniający w prasie Cross-financing (T/N) Zadanie 2: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW 13. Trenerzy (umowa o dzieło, 12 grup x 36 godz.) 14. Lektorzy (umowa o dzieło, 12 grup x 60 godz.) 15. Informatyk - m.in. podłączenie komputerów, konfiguracja sieci, instalacja oprogramowania (umowa o dzieło) 16. Ksero materiałów szkoleniowych (12 grup x 96 godz zajęć; usługa) 17. Podręczniki dla uczestników i lektorów Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE dzieło 0 NIE NIE emisja 0 NIE NIE sztuka 0 NIE NIE sztuka 0 NIE NIE sztuka 0 NIE NIE dzieło 0 NIE NIE sztuka NIE NIE godzina 0 NIE NIE godzina NIE NIE dzieło 0 NIE NIE komplet/ godz zajęć NIE NIE sztuka Słowniki NIE NIE sztuka 0 Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

15 19. Materiały szkoleniowe dla uczestników (notatnik, teczka, długopis) 20. Napoje dla uczestników (kawa, herbata, woda) 21. Komputery (wyposażenie sali komputerowej) 22. Oprogramowanie do komputerów w sali komputerowej - licencja na 12 komputerów (nowy MS Windows + MS Office w komercyjnych wersjach OEM) NIE NIE komplet 0 NIE NIE miesiąc TAK NIE sztuka 0 NIE NIE licencja 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 9 09 w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 9,21 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny WYDRUK PRÓBNY 0,00 % 0,00 % Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

16 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 1. Koordynator Projektu (właścicielka firmy - nota księgowa, średnio 80 godzin w miesiącu) 2. Specjalista ds. Organizacji Szkoleń (umowa zlecenie, średnio 100 godzin w miesiącu) 3. Specjalista ds. Obsługi Finansowej (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 4. Księgowa Projektu (umowa zlecenie, średnio 60 godzin w miesiącu) 5. Koszty rachunku bankowego projektu 6. Opracowanie graficzne materiałów reklamowych (umowa o dzieło) 7. Emisja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej 8. Druk plakatów promujących projekt (usługa) 9. Druk folderów promocyjnych (usługa) 10. Druk naklejek wizerunkowo - informacyjnych z wymaganymi logotypami (usługa) 11. Opracowanie strony internetowej projektu (umowa o dzieło) 12. Artykuł upowszechniający w prasie Cross-financing (T/N) Zadanie 2: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW 13. Trenerzy (umowa o dzieło, 12 grup x 36 godz.) 14. Lektorzy (umowa o dzieło, 12 grup x 60 godz.) 15. Informatyk - m.in. podłączenie komputerów, konfiguracja sieci, instalacja oprogramowania (umowa o dzieło) 16. Ksero materiałów szkoleniowych (12 grup x 96 godz zajęć; usługa) 17. Podręczniki dla uczestników i lektorów Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc 57 NIE NIE dzieło 1 00 NIE NIE emisja 9 00 NIE NIE sztuka 50 NIE NIE sztuka 3 00 NIE NIE sztuka 30 NIE NIE dzieło 2 00 NIE NIE sztuka NIE NIE godzina NIE NIE godzina NIE NIE dzieło 1 50 NIE NIE komplet/ godz zajęć NIE NIE sztuka Słowniki NIE NIE sztuka 2 40 Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

17 19. Materiały szkoleniowe dla uczestników (notatnik, teczka, długopis) 20. Napoje dla uczestników (kawa, herbata, woda) 21. Komputery (wyposażenie sali komputerowej) 22. Oprogramowanie do komputerów w sali komputerowej - licencja na 12 komputerów (nowy MS Windows + MS Office w komercyjnych wersjach OEM) NIE NIE komplet 2 16 NIE NIE miesiąc 2 25 TAK NIE sztuka NIE NIE licencja KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 6,09 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny WYDRUK PRÓBNY ,91 % 0,00 % Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

18 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: UZASADNIENIE DLA CROSS-FINANCINGU Komputery - wnioskodawca zakupił 7 komputerów w ramach projektu POKL /08, posiada także 5 starszych komputerów, które znacznie odstępują parametrami od komputerów zakupionych w ramach projektu. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom warsztatów takie same warunki sprzętowe, konieczny jest zakup dodatkowych komputerów. Ponieważ warsztaty z obsługi komputera będą się odbywać w grupach 12-osobowych, konieczny jest zakup 5 dodatkowych komputerów UZASADNIENIE DLA KOSZTÓW POŚREDNICH: Wyliczenia zostały oparte na dotychczas ponoszonych kosztach. Ponieważ jednak wyliczenie wskaźnika "koszty bezpośrednie/obroty" powodowałoby, że koszty pośrednie byłyby zawyżone (ze względu na rozmiar dotychczas prowadzonej działalności), przyjęto, że po otrzymaniu dofinansowania 1/3 aktywności Firmy będzie się koncentrować na realizacji projektu, przy czym niektóre koszty ze względu na specyfikę realizacji projektów europejskich (duża kosztochłonność), określono metodą szacunkową. Do kosztów pośrednich zaliczono: - telefon + Internet 19 miesięcy x 100 zł = 1900 zł - ksero na potrzeby biurowe 19 miesięcy x 100 zł = 1900 zł - papier do drukarki 60 ryz x 20 zł = 1200 zł - pozostałe materiały biurowe (segregatory, teczki, długopisy, ołówki, zszywki, pinezki itp.) 19 miesięcy x 100 zł = 1900 zł - tonery do drukarki 10 sztuk x 200 zł = 2000 zł - czynsz (całkowity czynsz = 1800 zł/ miesiąc x 1/3 aktywności) = 600 zł x 19 miesięcy = zł - ogrzewanie (540 zł/miesiąc x 1/3 aktywności) = 180 zł x 19 miesięcy = 3420 zł - woda i śmieci (60 zł/miesiąc x 1/3 aktywności) = 20 zł x 19 miesięcy = 380 zł - sprzątanie (90 zł/miesiąc x 1/3 aktywności) = 30 zł x 19 miesięcy = 570 zł SUMA = zł Koszty pośrednie stanowią 6,07 % kosztów bezpośrednich pomniejszonych o cross-financing. Wartość tę należy uznać za racjonalną. Uzasadnienie: Strona internetowa Projektu - znajdą się tam informacje o kursach i warsztatach, sposobie rekrutacji oraz terminach zajęć. Będzie to uzupełnienie informacji przekazywanych na plakatach, w folderach i ogłoszeniach prasowych. Uruchomione zostanie też forum dla uczestników zajęć. Uzasadnienie: Oprogramowanie aktualnie, na wszystkich komputerach Wnioskodawcy jest zainstalowany Windows XP i Open Office. Jednak w większości miejsc pracy obowiązującym oprogramowaniem staje się Windows Vista i MS Office Ponieważ obsługa tych programów znacznie się różni od obsługi wcześniejszych wersji, konieczne jest prowadzenie warsztatów z obsługi komputera właśnie na tych wersjach. Dzięki zapewnieniu dostępu do najnowszych aplikacji biurowych uczestnicy będą w stanie lepiej i pewniej wykorzystać zdobyte na szkoleniach umiejętności Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: F8EF-AD9A-2D

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Przed ożeniem wniosku wypełnionego w GWA-Edytor beneficjent jest zobligowany do wczytania pliku XML (skompresowanego do formatu ZIP_POKL lub ZIP) z danymi do GWA dostępnego przez Internet (www.generatorwnioskow.efs.gov.pl)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo