Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: wielkopolskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: PO KL/9.5/1/ Tytuł projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Profesjonalna Straż - bezpieczna Gmina. Projekt szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków-ochotników w Gminie Krotoszyn. Województwo: Wielkopolskie Powiat: Gmina: Powiat krotoszyński Krotoszyn 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Miasto i Gmina Krotoszyn 2.2 Status prawny: wspólnota samorządowa - gmina 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 7 Nr lokalu: - Miejscowość: Kołłątaja Krotoszyn Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Julian Jokś 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Janusz Kalak Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: Krotoszyn, ul. Kołłątaja Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) 2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. 3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Projekt szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej składany przez Miasto i Gminę Krotoszyn został przygotowany w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności. Analiza potrzeb przeprowadzona z wykorzystaniem ankiet badawczych wśród członków Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej w gminie Krotoszyn, wskazuje na wysoką potrzebę podnoszenia przez nich specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. Ankietowani wskazują na brak umiejętności i uprawnień niezbędnych do bezpiecznego i skutecznego wykonywania powierzonych im zadań, co z kolei przekłada się na zmniejszenie możliwości operacyjnych jednostek. Strażacy ochotnicy wskazują ponadto, iż brak odpowiednich kwalifikacji utrudnia uzyskanie stałego zatrudnienia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Charakter funkcjonowania Straży Pożarnej zmienił się na przestrzeni ostatnich lat. Jednostki strażackie są dziś zasadniczym ogniwem akcji ratowniczych nie tylko w czasie pożarów, ale również podczas coraz częstszych klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych czy wypadków samochodowych. Często jako pierwsze dojeżdżają do miejsca zdarzenia i mają pierwszy kontakt z poszkodowanymi. Na skuteczne i profesjonalne ratownictwo medyczne składają się przedsięwzięcia organizacyjne i środki niezbędne do podejmowania działań na rzecz udzielania pomocy medycznej poszkodowanym i zagrożonym ludziom. Pomimo iż standardy ratownictwa zakładają aby każdy strażak posiadał uprawnienia ratownika medycznego, strażacy często nie posiadają wystarczających kwalifikacji (bądź posiadają nieaktualne uprawnienia) oraz wyposażenia aby udzielić niezbędnej pomocy. Powyższa sytuacja dotyka zwłaszcza jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Obszary wiejskie są miejscem spiętrzenia wielu problemów rozwojowych, które na ogół są, ze względu na mniejszy potencjał organizacyjny, trudniejsze do rozwiązania niż na terenie miast. Budżety miast, gmin jak i możliwości samych jednostek nie pozwalają na realizację płatnych szkoleń strażaków-ratowników. Na terenie gminy Krotoszyn funkcjonują 22 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), w tym 3 jednostki w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczym. Teren gminy przecinają ważne ciągi komunikacyjne, zarówno kolejowe jak i drogowe (m.in.: drogi krajowe Nr 15 i Nr 36), które są miejscem bardzo częstych wypadków i interwencji Straży Pożarnej, wymagających przeprowadzenia natychmiastowych działań ratujących zdrowie i życie poszkodowanych. Bardzo często pierwszej pomocy medycznej wymagają osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych (silne wiatry, trąby powietrzne itp.). Tymczasem aktualne uprawnienia ratowników medycznych posiada jedynie 25 członków OSP. Ochotniczy charakter służby, częsta rotacja kadr w połączeniu z małą liczbą strażaków posiadających stosowne uprawnienia ratownicze nie pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Miasto i Gmina Krotoszyn w odpowiedzi na zdefiniowany wyżej problem wystąpiło z inicjatywą realizacji specjalistycznych szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków członków OSP z wykorzystaniem funduszy unijnych. Realizacja projektu, dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych pozwoli na zniwelowanie wskazanych barier i zorganizowanie bezpłatnych, ogólnodostępnych kursów. Uzyskanie uprawnień jest niezwykle istotne w kontekście podniesienia skuteczności interwencji ratujących życie i zdrowie poszkodowanych. W szerszym kontekście realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy, oraz zwiększenia możliwości operacyjnych Straży Pożarnej. Ponadto nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez strażaków z OSP zwiększa szanse na uzyskanie przez nich Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 2

3 zatrudnienia w jednostkach PSP. Cel główny: Głównym celem projektu jest uzyskanie uprawnień z zakresu ratownictwa medycznego przez członków Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej w gminie Krotoszyn. Cele szczegółowe: - zorganizowanie bezpłatnych kursów podstawowego ratownictwa medycznego dla 40 strażaków, w okresie listopad styczeń 2010 r. - zakup w ramach cross-financingu trzech kompletów noszy typu deska z pasami zabezpieczającymi i zestawem klocków do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego. - nabycie kwalifikacji i dostosowanie do wymogów funkcjonowania w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Cele projektu w szerszym kontekście wpisują się w założenia Strategii Lizbońskiej, która zakłada uczynienie z Unii do 2010 roku najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki świata, która zdolna byłaby do zrównoważonego wzrostu z większą liczbą lepszych miejsc pracy i odznaczałaby się większą spójnością społeczną oraz szacunkiem dla środowiska przyrodniczego. Celowi głównemu Strategii Lizbońskiej służyć mają następujące działania systemowo-regulacyjne oraz koncentracja wydatków środków publicznych służące: szybkiemu przechodzeniu do gospodarki opartej na wiedzy, w tym działania ukierunkowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego, badania i innowacje oraz na kształcenie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Cel strategiczny 4 Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego, Cel operacyjny 4.4. Wzrost bezpieczeństwa. Strategia określa rodzaj zagrożeń cywilizacyjnych, obejmujących klęski żywiołowe, zagrożenia ekologiczne, awarie przemysłowe oraz zagrożenia epidemiologiczne. Zagrożenia te wymagają rozbudowy systemów bezpieczeństwa i zarządzania tymi systemami. Cel ten realizowany będzie przede wszystkim poprzez poprawę, upowszechnienie i integrację standardów i rozwój systemów ochrony i bezpieczeństwa. Projekt jest zgodny z założeniami PO Kapitał Ludzki, Cel 4: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja celu czwartego przyczyni się do wzmocnienia kapitału ludzkiego poprzez wzrost poziomu edukacji społeczeństwa, zwiększenie dostępności usług edukacyjnych na każdym z poziomów kształcenia oraz poprawę jakości edukacji i szkoleń. Zgodnie z uzasadnieniem realizacji Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, zmniejszeniu dysproporcji w upowszechnieniu kształcenia ustawicznego, zwłaszcza na terenach wiejskich i miejskich zagrożonych degradacją, będą służyć programy skierowane do osób dorosłych, które umożliwią uzupełnianie lub podwyższanie kwalifikacji formalnych (ogólnych i zawodowych). Szczegółowy Opis Priorytetów PO Kapitał Ludzki , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, wskazuje, jako możliwe do realizacji, projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Krotoszyńskiego wraz z programami operacyjnymi i wieloletnim planem inwestycyjnym na lata Plan Rozwoju w ramach Priorytetu-Społeczność, zakłada podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania patologii. Kierunki działania: systematyczne doposażenie w niezbędny sprzęt i kwalifikacje służb porządkowych i ratowniczych. Projekt jest także zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn na lata w kwestii zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników Zgodnie z założeniami projektu beneficjentami będą strażacy, członkowie Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich w gminie Krotoszyn. Wsparciem zostanie objętych 40 strażaków, z terenu gminy, którzy nie ukończyli do tej pory szkolenia podstawowego z zakresu ratownictwa medycznego. Skuteczność podejmowanych w ramach projektu działań zależy w dużym stopniu od koncentracji wsparcia na grupach docelowych, które doświadczają największych trudności z dostępem do specjalistycznych szkoleń i kontynuacją doskonalenia zawodowego. Problem ten dotyczy zwłaszcza jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich, w których strażacy-ochotnicy nie mają możliwości regularnego nabywania lub podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do skutecznego i bezpiecznego pełnienia służby. Uprawnienie ratowników posiada jedynie 25 z blisko 1100 strażaków zrzeszonych w jednostkach OSP na terenie gminy. Ponadto uprawnienia mają charakter czasowy co wiąże się z koniecznością odnawiania (recertyfikacji) uprawnień co trzy lata od momentu zakończenia przedmiotowego kursu. Wysoki koszt organizacji szkoleń wyklucza również indywidualne podnoszenie kwalifikacji przez zainteresowane osoby. Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez strażaków z jednostek OSP zwiększa szanse na uzyskanie przez nich zatrudnienia w PSP. Koncentracja projektu na wybranej grupie docelowej da możliwość optymalizacji form wsparcia adekwatnej do rzeczywistych potrzeb. Proces rekrutacji będzie prowadzony w okresie r. Ze względu na specyfikę grupy docelowej rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie gminy Krotoszyn. Nabór uczestników będzie prowadzony w oparciu o analizę potencjału kadrowego poszczególnych jednostek straży pożarnej i indywidualnych kwalifikacji strażaków w zakresie ratownictwa medycznego. Proces rekrutacji będzie obejmował spotkania z Komendantami poszczególnych jednostek oraz zamieszczenie informacji o możliwości uczestnictwa w projekcie na plakatach oraz stronie Końcowym etapem będzie weryfikacja zgłoszeń i sporządzenie listy osób uczestniczących w projekcie Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 3

4 oraz stworzenie listy rezerwowej i szczegółowego harmonogramu zajęć Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 0 w tym osoby uczące lub kształcące się 0 Zatrudnieni 40 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0 w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 0 Ogółem 40 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 0 w tym osoby z terenów wiejskich 0 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania 1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie I. Zarządzanie projektem Zarządzanie będzie obejmowało wszystkie działania podejmowane przez członków zespołu zarządzającego mające na celu kompleksową realizację założeń projektu. Do podstawowych zadań zespołu będzie należało: sprawozdawczość, rozliczenia finansowe, monitoring i ewaluacja (opisane w pkt. 3.4) oraz działania opisane poniżej: II. Rekrutacja uczestników (działania podejmowane w ramach tego zadania zostały opisane w pkt. 3.2) III. Realizacja szkoleń Szkolenia zostaną przeprowadzone przez specjalistyczną firmę wyłonioną w drodze zapytania ofertowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Projekt zakłada przeprowadzenie 65-godzinnego specjalistycznego kursu podstawowego z zakresu ratownictwa medycznego wg Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Szkolenia będą realizowane w okresie listopad styczeń 2010, weźmie w nich udział 40 strażaków. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne zakończone egzaminem zewnętrznym. Uczestnicy, po zdaniu egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu i tytuł strażaków-ratowników systemu. Podczas szkoleń wykorzystywany będzie profesjonalny zestaw noszy typu deska z pasami zabezpieczającymi i zestawem klocków do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, zakupiony w ramach cross-financingu, który po szkoleniu pozostanie w jednostce OSP Krotoszyn w celu dalszego wykorzystania go do działań operacyjnych. IV. Informacja i promocja Promocja projektu odbywać się będzie w myśl Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., zgodnie z Planem komunikacji Programu Kapitał Ludzki oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki. Przez cały okres realizacji zapis informujący o źródłach finansowania projektu wraz ze stosownym oznakowaniem będzie umieszczony na stronach w biuletynach informacyjnych, lokalnej prasie, oraz Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 4

5 plakatach, długopisach, materiałach edukacyjnych, certyfikatach, korespondencji i dokumentacji projektu, itp. 3.4 Rezultaty i Produkty 1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań 2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane 3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu Rezultaty twarde projektu: a) objęcie wsparciem w ramach projektu 40 strażaków z Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej w gminie Krotoszyn b) przeprowadzenie w okresie listopad styczeń 2010, 2 edycji 65-godzinnych specjalistycznych kursów ratownictwa medycznego c) nabycie przez min. 90% uczestników tytułu strażaków-ratowników systemu d) zakup w ramach cross-financingu trzech kompletów noszy typu deska z pasami zabezpieczającymi i zestawem klocków do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego. Rezultaty miękkie: a) pełniejsze i lepsze przygotowanie do pełnienie służby oraz zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań b) podniesienia skuteczności interwencji ratujących życie i zdrowie poszkodowanych c) stworzenie warunków do podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji, oraz uzyskania zatrudnienia dla strażaków z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich d) zmniejszenie dysproporcji pomiędzy jednostkami Straży Pożarnej z obszarów wiejskich i dużych ośrodków miejskich e) wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy f) zwiększenie możliwości operacyjnych Straży Pożarnej Monitoring i ewaluacja ma pomóc w realizacji celów projektu przy optymalizacji posiadanych zasobów i jednoczesnej neutralizacji wpływu negatywnych czynników zewnętrznych. Działania będą prowadzone przez cały okres trwania projektu i będą obejmowały: monitorowanie i zbieranie danych na temat postępów w realizacji zadań, mierzenia rezultatów projektu oraz kontrolę wykonania budżetu. W procesie gromadzenia danych ilościowych i jakościowych będą wykorzystywane następujące narzędzia badawcze: obserwacje, ankiety, listy obecności, zdjęcia oraz dokumentacja księgowa (umowy, faktury, rachunki, itp.). Osiągnięcie zakładanych rezultatów twardych tj. przeprowadzenie specjalistycznych kursów ratownictwa medycznego dla 40 strażaków z gminy Krotoszyn, połączone z osiągnięciem zakładanych rezultatów miękkich, przyczyni się do realizacji głównego celu projektu jakim jest uzyskanie uprawnień z zakresu ratownictwa medycznego przez członków Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej w gminie Krotoszyn. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem 1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów 2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany 3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) 4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy 5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Podstawowym zadaniem jakie spoczywa na zespole zarządzającym jest realizacja celów zdefiniowanych w powyższym wniosku. Osiągnięcie celu głównego będzie uwarunkowane realizacją poszczególnych etapów, określonych w szczegółowym harmonogramie realizacji projektu, z uwzględnieniem przyjętych ram czasowych i finansowych zawartych w budżecie projektu. Gwarantem sprawnego zarządzania będzie stworzenie struktury organizacyjnej umożliwiającej jasny i czytelny podział zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności, który jednocześnie pozwoli na realizację wszystkich zadań jakie stawia projekt. W ramach projektu zostanie stworzony zespół zarządzający, zakres obowiązków poszczególnych członków zespołu będzie wyglądał następująco: - Koordynator projektu (uz): przeprowadzenie procesu rekrutacji, przygotowanie wniosków o płatność, koordynacja i kontrola pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją szkoleń, kontrola wykonania budżetu, kontakty z instytucją wdrażającą, sprawozdawczość, informacja i promocja, monitoring i ewaluacja, obsługa organizacyjno-logistyczna. Koordynator ponosi ostateczną odpowiedzialność za decyzje podejmowane w projekcie w tym decyzje finansowe. - Ekspert ds. prawno-finansowych (uz): przygotowanie umów z pracownikami oraz podwykonawcami, przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, koordynacja pracy księgowości w zakresie sprawozdawczości finansowej, nadzór nad zgodnością realizacji projektu z wnioskiem oraz obowiązującym prawem. - Księgowy (uz): prowadzenie wyodrębnionej ewidencji, kompleksowa obsługa księgowa projektu. Ostateczne decyzje w projekcie będzie podejmował Koordynator po konsultacjach z Ekspertem ds. prawno-finansowych. Koordynator wraz z Ekspertem tworzą zespół zarządzający. Szkolenia specjalistyczne zostaną przeprowadzone przez uprawnioną jednostkę szkoleniową pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej posiadającej aktualne uprawnienia w zakresie prowadzenie kursów ratownictwa Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 5

6 medycznego, wybraną w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Firma szkoleniowa zapewni specjalistyczny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń. Zajęcia będą przeprowadzone w salach udostępnionych przez Wnioskodawcę. Miasto i Gmina Krotoszyn z powodzeniem realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym również projekty szkoleniowe, np.: Od kurendy do maila w ramach Działania 9.5 PO KL (wartość 49166,55 PLN, liczba beneficjentów 506) Efektywne zarządzanie oświatą w gminie Krotoszyn w ramach Działania 9.5 PO KL (wartość 99257,60 PLN, liczba beneficjentów 41). Wnioskodawca prowadzi działalność wyłącznie na obszarze terytorialnym objętym realizacją projektu. Biuro projektu będzie mieściło się w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie. W związku z realizacją zadań nakreślonych w projekcie będzie wykorzystywane istniejące zaplecze lokalowe, socjalne oraz techniczne. Koordynator projektu będzie wyposażony w telefon komórkowy typu pre-paid przeznaczony wyłącznie do obsługi projektu. Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,00 zł ,00 zł Koszty bezpośrednie ,00 zł ,00 zł Zadanie 1: Zarządzanie projektem Zadanie 2: Rekrutacja 84,00 zł 84,00 zł Zadanie 3: Realizacja szkoleń Zadanie 4: Informacja i promocja Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 4.1.2/( ) 0,00 % 0,00 % 0,00 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 11,28 % 0,00 % 9,63 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Przychód projektu 4.3 Wkład własny w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 ( )] ,00 zł ,00 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 1 246,10 zł Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 7

8 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 8

9 inne Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 9

10 Harmonogram realizacji projektu Rok 2009/2010 Łącznie Kwartał - - liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Etap 1 - podpisanie umowy na dofinansowanie projektu Etap 2 - założenia konta bankowego do obsługi projektu Etap 3 - podpisanie umowy z członkami zespołu zarządzającego Etap 4 - przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych Etap 5 - zakup materiałów biurowych na potrzeby biura projektu Etap 6 - przygotowanie wniosków o płatność Etap 7 - sprawozdawczość Etap 8 - gromadzenie danych ilościowych i jakościowych związanych z realizacją projektu Etap 9 - monitoring i mierzenie rezultatów projektu Etap 10 - kontrola wykonania projektu Liczba uczestników Zadanie 2 - Rekrutacja Etap 1 - spotkania informacyjne w poszczególnych jednostkach Straży Pożarnej Etap 2 - weryfikacja formalna potencjalnych uczestników szkoleń Etap 3 - podpisanie oświadczeń przez uczestników szkoleń Etap 4 - utworzenie grup szkoleniowych i szczegółowego harmonogramu zajęć Etap 5 - stworzenie listy rezerwowej Liczba uczestników Zadanie 3 - Realizacja szkoleń Etap 1 - przeprowadzenie kursu podstawowego ratownictwa medycznego wraz z egzaminem końcowym Etap 2 - zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników Etap 3 - zakup trzech komletów noszy typu deska z pasami zabezpieczającymi i zestawem klocków Liczba uczestników Zadanie 4 - Informacja i promocja Etap 1 - informacja i promocja Etap 2 - dystrybucja materiałów promocyjnych Etap 3 - zamieszczenie informacji o projekcie we wskazanych we wniosku środkach przekazu Liczba uczestników Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 10

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie1: Zarządzanie projektem 1. wynagrodzenie koordynatora projektu (uz) 2. wynagrodzenie eksperta ds. prawno-finansowych (uz) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiąc NIE NIE osobodzień wynagrodzenie księgowego (uz) NIE NIE miesiąc Zadanie2: Rekrutacja 4. koszt delegacji osoby odpowiedzialnej za rekrutację Zadanie3: Realizacja szkoleń 5. koszt zleconej usługi szkoleniowej - przeprowadzenie kursu podstawowego ratownictwa medycznego (wybór wykonawcy zgodnie z Ustawą PZP) 6. koszt zakupu materiałów dydaktycznych 7. koszt zakupu noszy typu deska z pasami zabezpieczającymi i zestawem klocków Zadanie4: Informacja i promocja 8. koszt przygotowania graficznego materiałów promocyjnych 9. koszt wydruku materiałów promocyjnych 10. koszt przygotowania długopisów promocyjnych 84,00 zł NIE NIE kilometr 100 0,84 zł 84,00 zł NIE NIE osoba NIE NIE komplet TAK NIE komplet NIE NIE usługa NIE NIE usługa NIE NIE usługa 200 0,80 zł 16 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 45 w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny ,28 % 0,00 % ,00 zł Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 11

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie1: Zarządzanie projektem 1. wynagrodzenie koordynatora projektu (uz) 2. wynagrodzenie eksperta ds. prawno-finansowych (uz) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie NIE NIE miesiąc NIE NIE osobodzień wynagrodzenie księgowego (uz) NIE NIE miesiąc Zadanie2: Rekrutacja 4. koszt delegacji osoby odpowiedzialnej za rekrutację Zadanie3: Realizacja szkoleń 5. koszt zleconej usługi szkoleniowej - przeprowadzenie kursu podstawowego ratownictwa medycznego (wybór wykonawcy zgodnie z Ustawą PZP) 6. koszt zakupu materiałów dydaktycznych 7. koszt zakupu noszy typu deska z pasami zabezpieczającymi i zestawem klocków Zadanie4: Informacja i promocja 8. koszt przygotowania graficznego materiałów promocyjnych 9. koszt wydruku materiałów promocyjnych 10. koszt przygotowania długopisów promocyjnych NIE NIE kilometr 0 NIE NIE osoba 0 NIE NIE komplet 0 TAK NIE komplet 0 NIE NIE usługa 0 NIE NIE usługa 0 NIE NIE usługa 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 30 w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % 7 30 Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 12

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie1: Zarządzanie projektem 1. wynagrodzenie koordynatora projektu (uz) 2. wynagrodzenie eksperta ds. prawno-finansowych (uz) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiąc NIE NIE osobodzień wynagrodzenie księgowego (uz) NIE NIE miesiąc 50 Zadanie2: Rekrutacja 4. koszt delegacji osoby odpowiedzialnej za rekrutację Zadanie3: Realizacja szkoleń 5. koszt zleconej usługi szkoleniowej - przeprowadzenie kursu podstawowego ratownictwa medycznego (wybór wykonawcy zgodnie z Ustawą PZP) 6. koszt zakupu materiałów dydaktycznych 7. koszt zakupu noszy typu deska z pasami zabezpieczającymi i zestawem klocków Zadanie4: Informacja i promocja 8. koszt przygotowania graficznego materiałów promocyjnych 9. koszt wydruku materiałów promocyjnych 10. koszt przygotowania długopisów promocyjnych 84,00 zł NIE NIE kilometr 84,00 zł NIE NIE osoba NIE NIE komplet 2 00 TAK NIE komplet NIE NIE usługa 15 NIE NIE usługa 2 00 NIE NIE usługa 16 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 75 w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny ,63 % 0,00 % ,00 zł Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 13

14 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: W ramach cross-financingu zostaną zakupione trzy komplety noszy typu deska z pasami zabezpieczającymi i zestawem klocków do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, które będą wykorzystywane podczas szkolenia, a po jego zakończeniu zostaną na wyposażeniu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w celu dalszego wykorzystywania w działności operacyjnej. W ramach kosztów pośrednich zostaną poniesione koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura projektu i realizacji zakładanych zadań: - koszt karty typu pre-paid do telefonu komórkowego (5 m-ce x 50,00 PLN = 250,00 PLN) - koszt materiałów biurowych i piśmienniczych (250,00 PLN) - koszt usług pocztowych i kurierskich (250,00 PLN) Uzasadnienie: nie dotyczy Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: 741C-DB1A-67A3-B7FC 14

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Beneficjent Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Załącznik nr 1 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wzór Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-...

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-... Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-2-008/5 wersja: efs_.0 Suma kontrolna:... Wzór Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godz.wpływu Pieczątka Realizatora Projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Oferowane wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego) Załącznik nr 2 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

K...... Dane kontaktowe:

K...... Dane kontaktowe: KARTA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,DYPLOM ZAWODOWY SZANSĄ NA RYNKU PRACY NR 786/POKL.09.03.00-06-054/11 Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Nazwisko: Imię /

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny

Kwestionariusz rekrutacyjny Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w projekcie Akademia Policjanta realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie Filia w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

W.ELAOPOLSA. REG.ONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WN.OSEA O DOF.NANSOWAN.E W RAMACH EUROPEJSA.EGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W.ELAOPOLSA. REG.ONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WN.OSEA O DOF.NANSOWAN.E W RAMACH EUROPEJSA.EGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W.ELAOPOLSA. REG.ONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WN.OSEA O DOF.NANSOWAN.E W RAMACH EUROPEJSA.EGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Data wpływu formularza i podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY PROJEKT NR WND-POKL.09.05.00-04-149/08 PT. INICJATOR SPOŁECZNY INICJATYWA EDUKACYJNA W NASZYCH RĘKACH WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. FORMULARZ APLIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo