Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 01/POKL/9.1.2/ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1.7 Tytuł projektu: Dajmy naszym dzieciom szansę na lepszy start 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: Powiat wejherowski 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Gmina Wiejska Ruda 2.2 Status prawny: wspólnota samorządowa - gmina 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora: 5.3 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 3 Nr lokalu: - Miejscowość: Cicha Ruda Kod pocztowy: Telefon: (58) Fax: (58) Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Marian Raszewski - Wójt Gminy 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Zuzanna Małecka - Specjalista ds. funduszy UE Numer telefonu: (58) Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: (58) Adres: Reda, ul. Cicha Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) 2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. 3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Gmina Ruda jest gminą wiejską, w której mieszka 2,5 tys. mieszkańców, z tego 1 tys. osób to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na terenie gminy funkcjonuje 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Rudej (SP), do której uczęszcza obecnie 270 uczniów, z tego 170 dziewczynek (dz) oraz 100 chłopców (ch). Rozkład wg płci w poszczególnych klasach SP wynosi odpowiednio: klasy I: 20 ch. i 20 dz., klasy II: 18 ch. i 22 dz., klasy III: 19 ch. i 21 dz., klasy IV: 20 ch. i 30 dz., klasy V: 20 ch. i 30 dz., klasy VI: 22 ch. i 28 dz. Problemem występującym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rudej od kilku lat są słabe wyniki uczniów na sprawdzianie w klasie VI, poniżej średniej wojewódzkiej. W roku 2009, zgodnie z raportem OKE, wynik na sprawdzianie kompetencji klas VI wyniósł 19,95 w tym: dziewczynki 21,20, chłopcy 18,70. Średni wynik w kraju 22,64, województwo pomorskie 21,72, OKE Poznań 21,34, powiat Wejherowski 21,67, gmina Ruda 19,95. W roku 2009 w SP nr 1 w Rudej sprawdzian kompetencji klas VI pisało 42 uczniów, z tego 22 dziewczynek i 20 chłopców. Najlepszy wynik wyniósł 28 pkt. i uzyskały go 2 dz., natomiast najniższy wynik wyniósł 8 pkt. i uzyskał go 1 ch. Podczas sprawdzianu najlepiej wypadła umiejętność czytania ze zrozumieniem 73,3% łącznej liczby pkt. możliwych do uzyskania, a najsłabiej korzystanie z informacji. Dwóch ch. uzyskało 1 pkt. na 10 możliwych do uzyskania, natomiast 1 dz. uzyskała 8 pkt. na 10. W przypadku umiejętności logicznego rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce uczniowie uzyskali 43,2 % łącznej liczby pkt., w tym 2 dz. 56,6% i 1 ch. 55,5%. Jednocześnie z raportu OKE wynika, że uczniowie ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców osiągnęli średni wynik wyższy od średnich wyników uczniów z pozostałych obszarów, a przypadku wyników uczniów szkół wiejskich różnica ta wynosi aż 2,8 pkt. Z powyższej analizy sprawdzianu kompetencji klas VI, jak i poziomu uzyskiwanych przez uczniów ocen z poszczególnych przedmiotów jednoznacznie wynika, że dziewczęta uzyskują lepsze wyniki w nauce, zwłaszcza z przedmiotów humanistycznych, natomiast chłopcy mają wyższe osiągnięcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Dlatego też Gmina Ruda chce dać szansę swoim uczniom na wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w jakości uzyskiwanych wyników na sprawdzianie klas VI, w tym różnic pomiędzy wynikami uzyskiwanymi poprzez uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej usytuowanej na terenie wiejskim, a rówieśnikami uczęszczającymi do szkoły położonej na terenie miejskim, poprzez realizację w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 programu rozwojowego szkoły ukierunkowanego przede wszystkim na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w SP, polegającego na organizacji dla wszystkich uczniów klas IV i V SP nr 1 w Rudej obejmujący II etap edukacyjny (100 uczniów, w tym 42 ch. i 58 dz.) dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, tj.: nauka j. polskiego oraz matematyka. Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora: 5.3 2

3 Zakres projektu zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17) gdyż jednym z podstawowych zadań SP jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Przyczynami występowania problemu w SP nr 1 w Rudej są przede wszystkim: 1) mało atrakcyjne, tradycyjne metody nauczania oraz stereotypowy sposób przekazywania materiału przez nauczycieli 2) brak dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych spowodowane ograniczeniami finansowymi organu prowadzącego gminy Ruda, ponieważ należy ona do gmin położonych na obszarze o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno gospodarczej (wskaźnik bezrobocia wynosi 27,6%, a dochód własny na 1 mieszkańca to 543,45 PLN) 3) słabe wyposażenie SP nr 1 w Rudej w pomoce dydaktyczne, w tym brak wyposażenia multimedialnego oraz dostępu do nowoczesnych technologii, zwiększającego atrakcyjność prowadzenia zajęć, jak i przyswajanie przez uczniów przekazywanego materiału 4) różnice w zainteresowaniach chłopców, jak i dziewcząt. Chłopcy są bardziej zainteresowani przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, natomiast dziewczynki humanistycznymi 5) niska samoocena uczniów oraz brak motywacji uczniów do nauki 6) uwarunkowania terytorialne miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim powoduje ograniczone możliwości uczniów w dostępie do usług edukacyjnych. Celem ogólnym projektu jest: podniesienie w roku 2011 i 2012 wyników uczniów SP nr 1 w Rudej na sprawdzianie w klasie VI średnio o 2 pkt. Celami szczegółowymi projektu są: 1) podniesienie samooceny i motywacji do nauki u uczniów (u 90% uczniów) 2) doposażenie SP nr 1 w Rudej w nowoczesne wyposażenie i materiały dydaktyczne 3) zwiększenie umiejętności u nauczycieli z wykorzystania nowoczesnych technologii podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (u 95%) 4) uatrakcyjnienie sposobu przekazywania wiedzy oraz próba zmian stereotypów nauczycieli 5) rozwinięcie zainteresowań uczniów, w szczególności wpłynięcie na zwiększenie zainteresowania u chłopców przedmiotami humanistycznymi, a u dziewczynek przedmiotami ścisłymi (u 85% uczniów) 6) uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Szkoły na obszarze gminy oraz przyczynienie się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 7) przeciwdziałanie przemocy w szkole poprzez wprowadzenie do programu organizowanych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych działań równościowych w zakresie, np. sposobu postępowania w przypadku występowania dręczenia przez rówieśników 8) zwiększenie możliwości korzystania z dóbr kultury jako ośrodków wspierających edukację 9) kształtowanie u uczniów aktywnych postaw i pobudzanie aspiracji społecznych oraz wychowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim. Cele projektu zgodne są z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki ponieważ będą przyczyniały się do bezpośredniego osiągnięcia celu szczegółowego określonego dla Priorytetu IX zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, jak i zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, co jest jednym z priorytetów programu. Cele projektu zgodne są także z Planem Działania dla Priorytetu IX na rok 2010 ponieważ projekt jest zgodny pod kątem typu projektu określonych do realizacji w latach oraz spełnia kryteria dostępu. Ponadto cele projektu są zgodne z dokumentami strategicznymi takimi jak: 1) Strategia Rozwoju Gminy Ruda (str ), gdzie jednym z obszarów priorytetowych określono wspieranie i rozwój edukacji, 2) Strategia Województwa Pomorskiego (str ), w której w szczególności kładziony jest nacisk na wzrost wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz 3) Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, do których zalicza się naukę j. obcego oraz naukę przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Projekt spełnia kryteria strategiczne określone w dokumentacji konkursowej ponieważ: 1) grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania wyłącznie na obszarach gminy wiejskiej 2) w ramach projektu realizowane będą obligatoryjnie dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (w tym obowiązkowo w zakresie kompetencji matematycznych). 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora: 5.3 3

4 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników Grupą docelową projektu stanowią wszyscy uczniowie klas IV i V SP Nr 1 w Rudej w roku szkolnym 2009/2010 w ilości 100 osób, w tym: 50 ch. i 50 dz., którzy są zameldowani na obszarze wiejskim w województwie pomorskim. Są to uczniowie, którzy będą uczęszczać na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne organizowane poza obligatoryjnymi zajęciami szkolnymi. Udział w zajęciach będzie odbywał się w podziale na grupy tematyczne, jak i wiekowe. Istotnym argumentem przemawiającym za koniecznością organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2010 wśród uczniów klas III i IV SP nr 1 w Rudej oraz ich rodziców. Okazało się, że 95% uczniów wyraża chęć uczestnictwa w zajęciach, jak i 99% rodziców popiera tą inicjatywę. W uzasadnieniu ankiet rodzice zwracali szczególną uwagę na umożliwienie ich dzieciom lepszego startu do kolejnego etapu kształcenia. Ponadto takie poparcie ze strony rodziców świadczy o ich odpowiedzialności, jak i gwarantuje ich aktywne wsparcie podczas realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, co będzie bezcenne przy realizacji projektu. Uczniowie zarówno klasy IV, jak i V zakwalifikowani do projektu to uczniowie, którzy w kolejnych latach będą zdawać sprawdzian klasy VI, a następnie wybierać gimnazjum do kontynuowania kolejnego etapu kształcenia. W związku z tym pragniemy zapewnić naszym uczniom równy start z ich rówieśnikami z innych szkół, a także wpłynąć na pobudzenie i rozwój umiejętności językowych z j. polskiego, jak i matematyczno-przyrodniczych, umożliwiających powolne ukierunkowanie poszczególnych uczniów na dalszy etap edukacyjny. Większość uczniów zakwalifikowanych do projektu 67% są to uczniowie, których z uwagi na trudną sytuację materialną rodziców nie stać ich na finansowanie dodatkowych zajęć dla własnych dzieci. Warto również zauważyć, że środowisko wiejskie cechuje się ograniczonymi możliwościami w zakresie samokształcenia, jak i brakuje wzorców, będących zachętą oraz przykładem rozwoju edukacyjnego uczniów. Dlatego też projekt zakłada udział wszystkich uczniów klas IV i V SP nr 1 w Rudej, pozwalający w równym stopniu wpływać na ich rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie wsparcia zarówno ucznia zdolnego, jak i wsparcia uczniów mających trudności w nauce z danego przedmiotu objętego projektem. W zależności od wyników uczniów w nauce z danych przedmiotów dobierany będzie indywidualnie sposób prowadzenia zajęć, jak i ich zakres, co będzie niewątpliwym atutem organizowanych zajęć. Rekrutacja uczniów do projektu jest uproszczona z uwagi na fakt, że wszyscy uczniowie klas IV i V będą brać w nich udział wszyscy uczniowie wyrazili chęć udziału w zajęciach. W związku z organizacją zajęć z j. polskiego oraz matematyki rekrutacja na poszczególne zajęcia odbywać się będzie poprzez weryfikację wyników ocen z ww. przedmiotów na koniec IV i V klasy. Osobno zajęcia odbywać się będą dla klasy V (grupa zaawansowana oraz grupa wyrównawcza), jak i dla klasy IV (grupa zaawansowana oraz grupa wyrównawcza) w podziale na 2 przedmioty Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 100 w tym osoby uczące lub kształcące się 100 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0 w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 0 Ogółem 100 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 0 w tym osoby z terenów wiejskich 0 Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora: 5.3 4

5 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania 1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Działaniami podejmowanymi w trakcie realizacji projektu będzie: I. Zarządzanie projektem i promocja projektu - powołanie osób niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu (Biuro Projektu) - prowadzenie rozliczeń projektu (zaliczki, płatności, wnioski o płatność, ) - prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (plakaty, broszura, str. internetowa, ) - koordynowanie poszczególnych działań projektu (nadzór i kontrola nad terminową realizacją zajęć) - monitoring realizacji projektu i ewaluacja (osiąganie celów projektu, rezultatów, ) II. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (j. polski) Zajęcia prowadzone dla 50 uczniów (2 grupy x 25 osób) będą w okresie od października 2010 do marca 2012 r. (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) po 2 godziny lekcyjne w tygodniu, co łącznie wyniesie 114 godzin zajęć z j. polskiego. Zajęcia odbywać się będą poza godzinami lekcyjnymi, a prowadzone będą w formie zajęć ćwiczeniowo-warsztatowych. W celu uatrakcyjnienia zajęć przewidziano wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Filologii Polskiej oraz Muzeum Języka i Tradycji Polskich. III. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (matematyka) Zajęcia prowadzone dla 50 uczniów (2 grupy x 25 osób) będą w okresie od października 2010 do marca 2012 r. (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) po 2 godziny lekcyjne w tygodniu, co łącznie wyniesie 114 godzin zajęć z matematyki. Zajęcia odbywać się będą poza godzinami lekcyjnymi, a prowadzone będą w formie zajęć ćwiczeniowo-warsztatowych oraz konkursów. W celu uatrakcyjnienia zajęć przewidziano wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki oraz do firmy informatycznej. IV. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (j. polski) Zajęcia prowadzone dla 50 uczniów (2 grupy x 25 osób) będą w okresie od października 2010 do marca 2011 r. (X.2010-III.2011) po 2 godziny lekcyjne w tygodniu, co łącznie wyniesie 44 godzin zajęć z j. polskiego. Zajęcia odbywać się będą poza godzinami lekcyjnymi, a prowadzone będą w formie zajęć ćwiczeniowo-warsztatowych. W celu uatrakcyjnienia zajęć przewidziano wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Filologii Polskiej oraz Muzeum Języka i Tradycji Polskich. V. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (matematyka) Zajęcia prowadzone dla 50 uczniów (2 grupy x 25 osób) będą w okresie od października 2010 do marca 2011 r. (X.2010-III.2011) po 2 godziny lekcyjne w tygodniu, co łącznie wyniesie 44 godzin zajęć z matematyki. Zajęcia odbywać się będą poza godzinami lekcyjnymi, a prowadzone będą w formie zajęć ćwiczeniowo-warsztatowych oraz konkursów. W celu uatrakcyjnienia zajęć przewidziano wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki oraz do firmy informatycznej. Na potrzeby zajęć opracowane zostaną nowe, innowacyjne metody prowadzenia zajęć. Ponadto w każdej klasie 2 godziny lekcyjne dodatkowo poświęcone zostaną omówieniu zasady stosowania równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, przemocy w szkole oraz pokazujące ważne, lecz cały czas mało znane kobiety zaangażowane w życie społeczne, polityczne i gospodarcze z obszaru województwa pomorskiego. W tym celu przeprowadzone zostanie szkolenie dla nauczycieli oraz członków Biura Projektu z stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Projekt jest zgodny z polityką równości szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju, jak i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas zajęć. Jest projektem o charakterze lokalnym, uwzględniającym lokalny wymiar potrzeb, angażującym jednocześnie rodziców uczniów do akceptacji i zaangażowania w realizację dodatkowych zajęć. Wydatki w ramach realizacji poszczególnych działań projektu będą ponoszone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Niemniej z uwagi na wysokość planowanych kosztów - poniżej 14 tys. euro, zastosowane zostaną dodatkowo przepisy wprowadzone Zarządzeniem Nr 34/2009 Wójta Gminy Ruda z dnia r. dotyczące ponoszenia jednorazowych wydatków powyżej kwoty 6 tys. PLN. 3.4 Rezultaty i Produkty Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora: 5.3 5

6 1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań 2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane 3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu Rezultaty twarde projektu: 1) Liczba szkół, która zrealizowała program rozwojowy: a) obszary miejskie -0 b) obszary wiejskie 1 program 2) Podniesienie średniego wyniku sprawdzianu klas VI w roku 2011 i 2012 o 2 pkt. w stosunku do roku ) Liczba szkół otrzymujących wsparcie, które przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości tych usług 1 SP 4) Liczba uczniów objętych dodatkowymi zajęciami 100 uczniów (w tym 50 ch. i 50 dz.) Rezultaty miękkie projektu 1) wzrost aspiracji edukacyjnych u 85% uczniów 2) podniesienie świadomości u 90% uczniów na temat korzyści płynących z uczenia się 3) wzrost pewności siebie u 85% uczniów 4) wzrost jakości nauczania w SP 5) wzrost zainteresowania danym przedmiotem przez 80% uczniów Produkty projektu: 1) liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z j. polskiego dla klas V 44 godzin dla 50 uczniów (w tym 20 ch. i 30 dz.) 2) liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z matematyki dla klas V 44 godzin dla 50 uczniów (w tym 20 ch. i 30 dz.) 3) liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z j. polskiego dla klas IV 114 godzin dla 50 uczniów (w tym 20 ch. i 30 dz.) 4) liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z j. polskiego dla klas IV 114 godzin dla 50 uczniów (w tym 20 ch. i 30 dz.) 5) liczba wyjazdów 8 wyjazdy 6) zakup tablicy interaktywnej 2 szt. Sposób monitorowania: 1) rezultatów twardych: dziennik zajęć, wyniki sprawdzianu klas VI w roku 2011 i 2012, zrealizowane pełnego zakresu projektu 2) rezultatów miękkich: ankieta (przed, w trakcie i po zajęciach) sprawdzająca zgodność przeprowadzanych zajęć z oczekiwaniami, opinia nauczycieli prowadzących zajęcia, wywiad, informacja sporządzona przez wychowawcę, notatki sporządzane po zajęciach, 3) produktów: dziennik zajęć, karty wyjazdów, faktura + protokół odbioru. Osiągnięcie powyższych rezultatów i produktów przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia założonego celu projektu, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne wpłyną na zwiększenie zainteresowania uczniów danymi przedmiotami oraz przyczynią się do wzrostu poziomu kreatywności i rozwoju zainteresowań, co przełoży się na uzyskanie wyższych wyników na sprawdzianie klas VI w roku 2011 i Wartością dodaną projektu będzie wykorzystywanie sprawdzonego programu zajęć z matematyki i j. polskiego, jak i zdobytej przez nauczycieli wiedzy na temat urozmaicania sposobu nauczania poprzez wykorzystywanie nowych technologii, które pozwolą osiągać lepsze wyniki w nauce kolejnym rocznikom, a praca zespołowa przy realizacji projektu może przyczynić się do wprowadzenia innowacji pedagogicznej, co pozwoli w środowisku lokalnym promować dobre praktyki. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem 1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów 2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany 3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) 4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy 5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Gmina posiada doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, realizowała już projekt w ramach PO Kapitał pt. Zmiana na czas czas na zmianę ( ) wartość projektu 634 tys. PLN oraz w ramach PAOW Internet szansą na nowy zawód ( ) wartość projektu 230 tys. PLN. Zarządzanie projektem: W okresie trwania projektu w siedzibie Gminy przy ul. Cichej 3 funkcjonować będzie Biuro Projektu w którym dostępna będzie pełna dokumentacja projektu. Przewidziano zaangażowanie następujących osób, zapewniających sprawną i skoordynowaną realizację projektu: a. Koordynator Projektu zarządzanie i nadzór nad projektem. Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora: 5.3 6

7 b. Osoba ds. obsługi finansowej zapewnienie finansowania projektu i jego rozliczenie, zapewnienie ciągłości finansowania. c. Osoba zajmująca się promocją, monitoringiem, rekrutacją oraz sprawami organizacyjnymi prowadzenie działań promocyjnych, rekrutacyjnych, a także spraw bieżących projektu. Wyżej wymienione funkcje będą pełniły osoby nowozatrudnione lub osoby już zatrudnione w Gminie, jak i oddelegowane do pracy przy projekcie lub też takie, którym powierzono pełnienie określonych zadań. Przewiduje się równościowy sposób zarządzania projektem, poprzez strukturę kolektywną, członkowie Biura Projektu współpracują ze sobą, wspólnie podejmują decyzje pod nadzorem Wójta, jak i Koordynatora projektu, mających już doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Wójt oraz Koordynator podejmą działania na rzecz wyposażenia członków Biura Projektu w wiedzę z zakresu równości szans płci, zapewnią godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz zapewnią by poziom wynagrodzenia był adekwatny do zajmowanego stanowiska, z zachowaniem zasad równości płci i posiadanych kwalifikacji. W trakcie realizacji projektu nie przewiduje się udziału partnerów, zlecone zostanie wykonanie przez podmiot zewnętrzny materiałów promocyjnych, przeprowadzenie szkolenia z równości szans kobiet i mężczyzn, zorganizowanie 4 wyjazdów oraz zakupy sprzętu i materiałów dydaktycznych. Atutem SP nr 1 w Rudej w której będzie realizowany projekt, jest infrastruktura szkolna w postaci sal lekcyjnych (7 sal), świetlicy oraz pracowni komputerowej, która będzie do dyspozycji uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. W realizację projektu będzie zaangażowana wyspecjalizowana kadra pedagogiczna (12 nauczycieli z wyższym wykształceniem), która jest upoważniona do prowadzenia tego typu zajęć. Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora: 5.3 7

8 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,54 zł ,97 zł ,74 zł ,25 zł Koszty bezpośrednie ,00 zł ,00 zł Zadanie 1: Zarządzanie projektem i promocja projektu ,00 zł ,00 zł Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (j. polski) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) Zadanie 3: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (matematyka) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) Zadanie 4: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (j. polski) (X.2010-III.2011) Zadanie 5: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (matematyka) (X.2010-III.2011) Koszty pośrednie 7 240,54 zł ,97 zł 3 374,74 zł ,25 zł rozliczane ryczałtem 4.1.2/( ) 7,14 % 7,25 % 5,70 % 6,91 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 21,06 % 0,00 % 0,00 % 8,14 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Przychód projektu 4.3 Wkład własny w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 ( )] ,54 zł ,97 zł ,74 zł ,25 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 562,43 zł Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora: 5.3 8

9 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych l ub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w Gdańsku pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Szkolenie Euro na Edukację organizowane przez MRR i MEN Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora: 5.3 9

10 Harmonogram realizacji projektu Rok 2010/ Łącznie Kwartał III IV III IV liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Zarządzanie projektem i promocja projektu Etap 1 - Powołanie Biura Projektu Etap 2 - Prowadzenie rozliczeń projektu Etap 3 - Koordynowanie działań projektu Etap 4 - Monitoring i ewaluacja projektu Etap 5 - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Liczba uczestników Zadanie 2 - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (j. polski) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) Etap 1 - Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i mężczyzn Etap 2 - Przygotowanie innowacyjnego programu zajęć Etap 3 - Zakup materiałów dydaktycznych Etap 4 - Zakup sprzętu - tablica interaktywna Etap 5 - Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Filologii Polskiej Etap 6 - Wyjazd do Muzeum Języka i Tradycji Polskich Etap 7 - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne Liczba uczestników Zadanie 3 - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (matematyka) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) Etap 1 - Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i mężczyzn Etap 2 - Przygotowanie innowacyjnego programu zajęć Etap 3 - Zakup materiałów dydaktycznych Etap 4 - Zakup sprzętu - tablica interaktywna Etap 5 - Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

11 Etap 6 - Wyjazd do firmy informatycznej Etap 7 - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne Liczba uczestników Zadanie 4 - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (j. polski) (X.2010-III.2011) Etap 1 - Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i mężczyzn Etap 2 - Przygotowanie innowacyjnego programu zajęć Etap 3 - Zakup materiałów dydaktycznych Etap 4 - Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Filologii Polskiej Etap 5 - Wyjazd do Muzeum Języka i Tradycji Polskich Etap 6 - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne Liczba uczestników Zadanie 5 - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (matematyka) (X.2010-III.2011) Etap 1 - Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i mężczyzn Etap 2 - Przygotowanie innowacyjnego programu zajęć Etap 3 - Zakup materiałów dydaktycznych Etap 4 - Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki Etap 5 - Wyjazd do firmy informatycznej Etap 6 - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne Liczba uczestników Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Zadanie 1: Zarządzanie projektem i promocja projektu 1. Koordynator Projektu (umowa o pracę)(składki ze wszystkimi składnikami) 2. Osoba ds. obsługi finansowej (umowa zlecenia) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,54 zł NIE NIE m-c NIE NIE m-c Osoba zajmująca się promocją, monitoringiem, rekrutacją oraz sprawami organizacyjnymi (umowa NIE NIE m-c o pracę)(składki ze wszystkimi składnikami) 4. Rachunek bankowy (otwarcie) NIE NIE szt. 1 25,00 zł 25,00 zł 5. Utrzymanie rachunku bankowego + koszty operacji bankowych (przelewy) 6. Strona internetowa (utworzenie) (umowa o zlecenia) 7. Utrzymanie strony internetowej (umowa zlecenia) 8. Plakat (projekt + druk 50 szt.)(usługa 9. Broszura informacyjna (usługa (projekt + druk 200 szt.) 10. Ogłoszenie w prasie (prasa lokalna)(usługa 11. Szkolenie dla członków Biura Projektu z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (j. polski) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) NIE NIE m-c 3 35,00 zł 105,00 zł NIE NIE szt NIE NIE m-c NIE NIE szt NIE NIE szt NIE NIE szt NIE NIE szt Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i NIE NIE szt mężczyzn (usługa 13. Przygotowanie innowacyjnego NIE NIE szt Zakup materiałów NIE podręcznik, słownik dla 50 uczniów NIE kpl (usługa 15. Zakup sprzętu - tablica interaktywna (komplet) wraz z oprogramowaniem (usługa 16. Nauczyciel j. polskiego Nauczyciel j. polskiego Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt) TAK NIE szt NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE kpl ,00 zł 2 70 Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

13 komplet dla 50 uczniów 19. Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Filologii Polskiej 20. Wyjazd do Muzeum Języka i Tradycji Polskich (wyjazd 1-dniowy dla 50 uczniów+opiek., k. przejazdu, ubezp. 1 posiłek) (usługa Zadanie 3: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (matematyka) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) 21. Szkolenie dla 2 nauczycieli matematyki z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 22. Przygotowanie innowacyjnego 23. Zakup materiałów podręcznik, kalkulator dla 50 uczniów (usługa 24. Zakup sprzętu - tablica interaktywna (komplet) wraz z oprogramowaniem (usługa 25. Nauczyciel matematyki Nauczyciel matematyki Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt, smycz) komplet dla 50 uczniów 28. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki 29. Wyjazd do firmy informatycznej Zadanie 4: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (j. polski) (X.2010-III.2011) NIE NIE szt NIE NIE szt NIE NIE kpl TAK NIE szt NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE kpl ,00 zł Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i NIE NIE szt mężczyzn (usługa 31. Przygotowanie innowacyjnego NIE NIE szt Zakup materiałów NIE podręcznik, słownik dla 50 uczniów NIE kpl (usługa 33. Nauczyciel j. polskiego - NIE NIE godz ,00 zł 1 56 Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

14 34. Nauczyciel j. polskiego Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt) komplet dla 50 uczniów 36. Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Filologii Polskiej NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE kpl ,00 zł 2 70 NIE NIE szt Wyjazd do Muzeum Języka i Tradycji Polskich (wyjazd 1-dniowy dla 50 uczniów+opiek., k. przejazdu, ubezp. 1 posiłek) (usługa Zadanie 5: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (matematyka) (X.2010-III.2011) 38. Szkolenie dla 2 nauczycieli matematyki z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 39. Przygotowanie innowacyjnego 40. Zakup materiałów podręcznik, kalkulator dla 50 uczniów (usługa 41. Nauczyciel matematyki Nauczyciel matematyki Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt, smycz) komplet dla 50 uczniów 44. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki 45. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki NIE NIE szt NIE NIE szt NIE NIE kpl NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE kpl ,00 zł 3 10 NIE NIE szt KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 7 240,54 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 7,14 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny ,06 % 0,00 % ,54 zł Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

15 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Zadanie 1: Zarządzanie projektem i promocja projektu 1. Koordynator Projektu (umowa o pracę)(składki ze wszystkimi składnikami) 2. Osoba ds. obsługi finansowej (umowa zlecenia) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,97 zł NIE NIE m-c NIE NIE m-c Osoba zajmująca się promocją, monitoringiem, rekrutacją oraz sprawami organizacyjnymi (umowa NIE NIE m-c o pracę)(składki ze wszystkimi składnikami) 4. Rachunek bankowy (otwarcie) 5. Utrzymanie rachunku bankowego + koszty operacji bankowych (przelewy) 6. Strona internetowa (utworzenie) (umowa o zlecenia) 7. Utrzymanie strony internetowej (umowa zlecenia) 8. Plakat (projekt + druk 50 szt.)(usługa 9. Broszura informacyjna (usługa (projekt + druk 200 szt.) 10. Ogłoszenie w prasie (prasa lokalna)(usługa 11. Szkolenie dla członków Biura Projektu z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (j. polski) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) NIE NIE m-c 12 35,00 zł 42 NIE NIE m-c Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 13. Przygotowanie innowacyjnego 14. Zakup materiałów NIE podręcznik, słownik dla 50 uczniów NIE kpl (usługa 15. Zakup sprzętu - tablica interaktywna (komplet) wraz z oprogramowaniem (usługa 16. Nauczyciel j. polskiego Nauczyciel j. polskiego Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt) TAK NIE szt. 0 NIE NIE godz ,00 zł 4 55 NIE NIE godz ,00 zł 4 55 NIE NIE kpl. 0 Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

16 komplet dla 50 uczniów 19. Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Filologii Polskiej NIE NIE szt Wyjazd do Muzeum Języka i Tradycji Polskich (wyjazd 1-dniowy dla 50 uczniów+opiek., k. przejazdu, ubezp. 1 posiłek) (usługa Zadanie 3: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (matematyka) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) 21. Szkolenie dla 2 nauczycieli matematyki z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 22. Przygotowanie innowacyjnego 23. Zakup materiałów podręcznik, kalkulator dla 50 uczniów (usługa 24. Zakup sprzętu - tablica interaktywna (komplet) wraz z oprogramowaniem (usługa 25. Nauczyciel matematyki Nauczyciel matematyki Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt, smycz) komplet dla 50 uczniów 28. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki 29. Wyjazd do firmy informatycznej Zadanie 4: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (j. polski) (X.2010-III.2011) NIE NIE kpl TAK NIE szt. 0 NIE NIE godz ,00 zł 4 55 NIE NIE godz ,00 zł 4 55 NIE NIE kpl. 0 NIE NIE szt Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 31. Przygotowanie innowacyjnego 32. Zakup materiałów NIE podręcznik, słownik dla 50 uczniów NIE kpl. 0 (usługa 33. Nauczyciel j. polskiego - NIE NIE godz ,00 zł 1 56 Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

17 34. Nauczyciel j. polskiego Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt) komplet dla 50 uczniów 36. Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Filologii Polskiej NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE kpl Wyjazd do Muzeum Języka i Tradycji Polskich (wyjazd 1-dniowy dla 50 uczniów+opiek., k. przejazdu, ubezp. 1 posiłek) (usługa NIE NIE szt Zadanie 5: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (matematyka) (X.2010-III.2011) 38. Szkolenie dla 2 nauczycieli matematyki z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 39. Przygotowanie innowacyjnego 40. Zakup materiałów podręcznik, kalkulator dla 50 uczniów (usługa 41. Nauczyciel matematyki Nauczyciel matematyki Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt, smycz) komplet dla 50 uczniów 44. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki 45. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki NIE NIE kpl. 0 NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE kpl. 0 NIE NIE szt KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE ,97 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 7,25 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,97 zł Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

18 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Zadanie 1: Zarządzanie projektem i promocja projektu 1. Koordynator Projektu (umowa o pracę)(składki ze wszystkimi składnikami) 2. Osoba ds. obsługi finansowej (umowa zlecenia) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,74 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE m-c NIE NIE m-c Osoba zajmująca się promocją, monitoringiem, rekrutacją oraz sprawami organizacyjnymi (umowa NIE NIE m-c o pracę)(składki ze wszystkimi składnikami) 4. Rachunek bankowy (otwarcie) 5. Utrzymanie rachunku bankowego + koszty operacji bankowych (przelewy) 6. Strona internetowa (utworzenie) (umowa o zlecenia) 7. Utrzymanie strony internetowej (umowa zlecenia) 8. Plakat (projekt + druk 50 szt.)(usługa 9. Broszura informacyjna (usługa (projekt + druk 200 szt.) 10. Ogłoszenie w prasie (prasa lokalna)(usługa 11. Szkolenie dla członków Biura Projektu z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (j. polski) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) NIE NIE m-c 5 35,00 zł 175,00 zł NIE NIE m-c Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 13. Przygotowanie innowacyjnego 14. Zakup materiałów NIE podręcznik, słownik dla 50 uczniów NIE kpl. 0 (usługa 15. Zakup sprzętu - tablica interaktywna (komplet) wraz z oprogramowaniem (usługa 16. Nauczyciel j. polskiego Nauczyciel j. polskiego Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt) TAK NIE szt. 0 NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE kpl. 0 Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

19 komplet dla 50 uczniów 19. Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Filologii Polskiej 20. Wyjazd do Muzeum Języka i Tradycji Polskich (wyjazd 1-dniowy dla 50 uczniów+opiek., k. przejazdu, ubezp. 1 posiłek) (usługa NIE NIE szt Zadanie 3: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (matematyka) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) 21. Szkolenie dla 2 nauczycieli matematyki z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 22. Przygotowanie innowacyjnego 23. Zakup materiałów podręcznik, kalkulator dla 50 uczniów (usługa 24. Zakup sprzętu - tablica interaktywna (komplet) wraz z oprogramowaniem (usługa 25. Nauczyciel matematyki Nauczyciel matematyki Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt, smycz) komplet dla 50 uczniów 28. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki 29. Wyjazd do firmy informatycznej Zadanie 4: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (j. polski) (X.2010-III.2011) NIE NIE kpl. 0 TAK NIE szt. 0 NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE godz ,00 zł 1 56 NIE NIE kpl. 0 NIE NIE szt Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 31. Przygotowanie innowacyjnego 32. Zakup materiałów NIE podręcznik, słownik dla 50 uczniów NIE kpl. 0 (usługa 33. Nauczyciel j. polskiego - NIE NIE godz. 0 Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

20 34. Nauczyciel j. polskiego Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt) komplet dla 50 uczniów 36. Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Filologii Polskiej NIE NIE godz. 0 NIE NIE kpl Wyjazd do Muzeum Języka i Tradycji Polskich (wyjazd 1-dniowy dla 50 uczniów+opiek., k. przejazdu, ubezp. 1 posiłek) (usługa Zadanie 5: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (matematyka) (X.2010-III.2011) 38. Szkolenie dla 2 nauczycieli matematyki z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 39. Przygotowanie innowacyjnego 40. Zakup materiałów podręcznik, kalkulator dla 50 uczniów (usługa 41. Nauczyciel matematyki Nauczyciel matematyki Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt, smycz) komplet dla 50 uczniów 44. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki 45. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki NIE NIE kpl. 0 NIE NIE godz. 0 NIE NIE godz. 0 NIE NIE kpl. 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 3 374,74 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 5,70 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,74 zł Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

21 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Zadanie 1: Zarządzanie projektem i promocja projektu 1. Koordynator Projektu (umowa o pracę)(składki ze wszystkimi składnikami) 2. Osoba ds. obsługi finansowej (umowa zlecenia) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,25 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE m-c NIE NIE m-c Osoba zajmująca się promocją, monitoringiem, rekrutacją oraz sprawami organizacyjnymi (umowa NIE NIE m-c o pracę)(składki ze wszystkimi składnikami) 4. Rachunek bankowy (otwarcie) NIE NIE szt. 25,00 zł 5. Utrzymanie rachunku bankowego + koszty operacji bankowych (przelewy) 6. Strona internetowa (utworzenie) (umowa o zlecenia) 7. Utrzymanie strony internetowej (umowa zlecenia) 8. Plakat (projekt + druk 50 szt.)(usługa 9. Broszura informacyjna (usługa (projekt + druk 200 szt.) 10. Ogłoszenie w prasie (prasa lokalna)(usługa 11. Szkolenie dla członków Biura Projektu z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (j. polski) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) NIE NIE m-c 70 NIE NIE szt. 80 NIE NIE m-c 2 40 NIE NIE szt. 50 NIE NIE szt. 40 NIE NIE szt NIE NIE szt Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i NIE NIE szt. 50 mężczyzn (usługa 13. Przygotowanie innowacyjnego NIE NIE szt Zakup materiałów NIE podręcznik, słownik dla 50 uczniów NIE kpl (usługa 15. Zakup sprzętu - tablica interaktywna (komplet) wraz z oprogramowaniem (usługa 16. Nauczyciel j. polskiego Nauczyciel j. polskiego Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt) TAK NIE szt NIE NIE godz NIE NIE godz NIE NIE kpl Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

22 komplet dla 50 uczniów 19. Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Filologii Polskiej NIE NIE szt Wyjazd do Muzeum Języka i Tradycji Polskich (wyjazd 1-dniowy dla 50 uczniów+opiek., k. przejazdu, ubezp. 1 posiłek) (usługa NIE NIE szt Zadanie 3: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas IV (matematyka) (X.2010-V.2011 i IX.2011-III.2012) 21. Szkolenie dla 2 nauczycieli matematyki z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 22. Przygotowanie innowacyjnego 23. Zakup materiałów podręcznik, kalkulator dla 50 uczniów (usługa 24. Zakup sprzętu - tablica interaktywna (komplet) wraz z oprogramowaniem (usługa 25. Nauczyciel matematyki Nauczyciel matematyki Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt, smycz) komplet dla 50 uczniów 28. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki 29. Wyjazd do firmy informatycznej Zadanie 4: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (j. polski) (X.2010-III.2011) NIE NIE szt. 50 NIE NIE szt NIE NIE kpl TAK NIE szt NIE NIE godz NIE NIE godz NIE NIE kpl NIE NIE szt NIE NIE szt Szkolenie dla 2 nauczycieli j. polskiego z równości szans kobiet i NIE NIE szt. 50 mężczyzn (usługa 31. Przygotowanie innowacyjnego NIE NIE szt Zakup materiałów NIE podręcznik, słownik dla 50 uczniów NIE kpl (usługa 33. Nauczyciel j. polskiego - NIE NIE godz Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

23 34. Nauczyciel j. polskiego Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt) komplet dla 50 uczniów 36. Wyjazd na Uniwersytet Gdański Wydział Filologii Polskiej NIE NIE godz NIE NIE kpl NIE NIE szt Wyjazd do Muzeum Języka i Tradycji Polskich (wyjazd 1-dniowy dla 50 uczniów+opiek., k. przejazdu, ubezp. 1 posiłek) (usługa NIE NIE szt Zadanie 5: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla klas V (matematyka) (X.2010-III.2011) 38. Szkolenie dla 2 nauczycieli matematyki z równości szans kobiet i mężczyzn (usługa 39. Przygotowanie innowacyjnego 40. Zakup materiałów podręcznik, kalkulator dla 50 uczniów (usługa 41. Nauczyciel matematyki Nauczyciel matematyki Wyprawka dla ucznia (teczka, notes, ołówek, długopis, zeszyt, smycz) komplet dla 50 uczniów 44. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki 45. Wyjazd na Uniwersytet Gdański -Wydział Matematyki NIE NIE szt. 50 NIE NIE szt NIE NIE kpl NIE NIE godz NIE NIE godz NIE NIE kpl NIE NIE szt NIE NIE szt KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE ,25 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 6,91 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny ,14 % 0,00 % ,25 zł Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

24 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: Koszty cross-financingu planowane do poniesienia w ramach projektu dotyczą zakupu jedynie 2 tablic interaktywnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem. Urządzenia te wykorzystywane będą do prawidłowej realizacji projektu za pomocą najnowocześniejszych metod prezentacji i przekazywania informacji. Przy konstruowaniu budżetu projektu kierowano się przede wszystkim racjonalnością wydatków a także założono, że uczniowie nie będą ponosić kosztów związanych z udziałem w dodatkowych zajęciach. Stąd też budżet projektu przewiduje wszystkie koszty jakie Gmina będzie ponosiła związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Sprzęt zakupiony w ramach projektu zostanie zaewidencjonowany i wprowadzony na stan środków trwałych, zgodnie z przyjętą w Gminie Ruda polityką finansowo-księgową i po zakończeniu projektu będzie służył uczniom SP nr 1 w Rudej. Uzasadnienie: Koszty pośrednie stanowią koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu. Możliwość rozliczenia kosztów pośrednich w ramach projektu pozwoli Gminie na pełne zrealizowanie zamierzonych celów i osiągnięcie zakładanych w projekcie rezultatów. W przypadku realizacji każdego projektu, koszty pośrednie stanowią istotny, a zarazem niezbędny element kosztowy projektu, przyczyniający się do efektywnego wykorzystania przyznanych środków, a zatem poniesienie i rozliczenie kosztów pośrednich w ramach projektu jest niezbędne do jego prawidłowej realizacji. Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich w ramach projektu obliczona została zgodnie z metodologią ich obliczania zaprezentowaną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i opierała się na porównaniu wartości projektu (kosztów bezpośrednich) do obrotów osiągniętych przez Gminę w 2009, 2008 i 2007 r. Obroty jednostek pochodzą z okresu równego, co do długości, okresowi realizacji projektu, tj. 21 miesiące, w tym 4 miesiące z roku 2009, 12 miesięcy z roku 2008 i 5 miesięcy z roku Procentowy udział kosztów bezpośrednich (pomniejszonych o koszt cross-financisngu) w roku 2007 do wartości projektu wyniósł 1,56 % (130470,00 PLN-29000,00 PLN / PLN (obroty obliczone dla 4 miesięcy) x 100% = 1,56 %)), w roku 2008 do wartości projektu wyniósł 0,79 % (145400PLN / ,00 PLN/ (obroty obliczone dla 4 miesięcy) x 100% = 0,79 %)), natomiast w roku 2007 wyniósł 0,67 % (59215 PLN/ PLN (obroty obliczone dla 12 miesięcy) x 100% = 0,79 %)). Procentowy udział wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w projekcie (dotyczący powierzchni Biura Projektu w Gminie) wyniósł 1,5 % (powierzchnia całkowita m2 / powierzchnia Biura Projektu 20 m2 = 1,5%) W związku z powyższym poszczególne koszty pośrednie projektu wynoszą: 1) koszty zarządu (4 miesiące 2007= PLN x 1,56 % = 2948,40 PLN) + (12 miesięcy 2008=600000x0,79%= 4740,00 PLN) + (5 miesięcy 2009=150000x0,67%=1005,00) łącznie wynoszą: 8693,40 PLN; 2) koszty personelu obsługowego (4 miesiące 2007= 80234,00 PLN x 1,56 % = 1251,65 PLN) + (12 miesięcy 2008=274324x0,79%= 2167,16 PLN) + (5 miesięcy 2009=120000x0,67%=804,00) łącznie wynoszą: 4222,81 PLN; 3) koszty obsługi księgowej (4 miesiące 2007= PLN x 1,56 % = 1007,25 PLN) + (12 miesięcy 2008=178965x0,79%= 1413,82 PLN) + (5 miesięcy 2009=25000 x 0,67%=167,50) łącznie wynoszą: 2 588,57 PLN; 4) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (4 miesiące 2007= 1978PLN x 1,56 % = 30,86 PLN) + (12 miesięcy 2008=7895x0,79%= 62,37 PLN) + (5 miesięcy 2009=2000x0,67%=13,40) łącznie wynoszą: 106,63 PLN; 5) usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie (4 miesiące 2007= 7654 PLN x 1,56 % = 119,40 PLN) + (12 miesięcy 2008=12067x0,79%= 95,33 PLN) + (5 miesięcy 2009=4000x0,67%=26,80) łącznie wynoszą: 241,53 PLN; 6) usługi kserograficzne (4 miesiące 2007= 1234 PLN x 1,56 % = 19,25 PLN) + (12 miesięcy 2008=4500x0,79%=35,55 PLN) + (5 miesięcy 2009=1200x0,67%=8,04PLN) łącznie wynoszą: 62,84 PLN; 7) opłaty za najem powierzchni biurowych (% dotyczący powierzchni Biura Projektu) 0,00 PLN; 8) opłaty administracyjne za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzenie ścieków, itp. (4 miesiące 2007= PLN x 1,50 % (% dotyczący powierzchni Biura Projektu) = 510 PLN) + (12 miesięcy 2008=65000 x 1,50%(% dotyczący powierzchni Biura Projektu) = 975 PLN) + (5 miesięcy 2009=34000 x 1,50%(% dotyczący powierzchni Biura Projektu) =510) łącznie wynoszą: 1995,00 PLN; 9)amortyzacja środków trwałych (4 miesiące 2007= PLN x 1,50 % (% dotyczący powierzchni Biura Projektu) = 300 PLN) + (12 miesięcy 2008=0 x 1,50%(% dotyczący powierzchni Biura Projektu) =0 PLN) + (5 miesięcy 2009=0 x 1,50%(% dotyczący powierzchni Biura Projektu) =0 PLN) łącznie wynoszą: 300 PLN; 10) koszty ubezpieczeń majątkowych (4 miesiące 2007= 3000 PLN x 1,50 % (% dotyczący powierzchni Biura Projektu) = 45,0 PLN) + (12 miesięcy 2008=3000 x 1,50%(% dotyczący powierzchni Biura Projektu) = 45,00 PLN) + (5 miesięcy 2009=3000 x 1,50%(% dotyczący powierzchni Biura Projektu) =45,00) łącznie wynoszą: 135,00 PLN; 11) koszt ochrony (4 miesiące 2007= 67248,82 PLN x 1,50 % (% dotyczący powierzchni Biura Projektu) = 1008,73 PLN) + (12 miesięcy 2008=67248,82 x 1,50%(% dotyczący powierzchni Biura Projektu) = 1008,73 PLN) + (5 miesięcy 2009=53000 x 1,50%(% dotyczący powierzchni Biura Projektu) =795,00) łącznie wynoszą: 2812,46 PLN; 12) koszt sprzątania pomieszczeń (4 miesiące 2007= PLN x 1,50 % (% dotyczący powierzchni Biura Projektu) = 231,57 PLN) + (12 miesięcy 2008=34000 x 1,50%(% dotyczący powierzchni Biura Projektu) = 510,00 PLN) + (5 miesięcy 2009=15438,00 x 1,50%(% dotyczący powierzchni Biura Projektu) =231,57) łącznie wynoszą: 973,14 PLN; Łączny koszt kosztów pośrednich wynosi ,25 PLN, z tego w roku ,54PLN, w roku ,97 i w Suma kontrolna: BFAB-EE8A-8BF8-2CDF Wersja Generatora:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Równe szanse edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Załącznik nr 1 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wzór Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy projektu Kierunek sukces

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy projektu Kierunek sukces Raport końcowy projektu Kierunek sukces Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz (Tomasz Edison) 1 Projekt Kierunek sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN.04.01.00-IP.01-00-R06/17 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL KOSZTY POŚREDNIE (tj. część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 październik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN określający procedury uczestnictwa w projekcie EDU EUREKA pomysł na edukację Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt nr WND-POKL.09.02.00-26-009/10 pt. "Inwestuj w siebie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZWINĄĆ SKRZYDŁA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZWINĄĆ SKRZYDŁA Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Rozwinąć Skrzydła, Nr projektu: PO KL.09.01.02-06-123/10 współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACOWNIKA DO PROJEKTU DROGA DO SUKCESU! Projekt Droga do sukcesu! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez AMD GROUP Michał Drymajło, na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom Postanowienia ogólne Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Szkoła przyjazna uczniom 2 Projekt jest realizowany przez Gminę Krasocin/

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Wzór Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uproszczony wniosek o dofinansowanie zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja Wpłynęło dnia/godz..... Nr kolejny........ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w ramach Działania 9.5

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Specjalna - znaczy najlepsza

Regulamin rekrutacji do projektu Specjalna - znaczy najlepsza Regulamin rekrutacji do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-12-096/08 Termin realizacji: 01.02.2009r. - 31.01.2011r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA Projekt Rozwiń skrzydła współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin określa warunki naboru w ramach

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Beneficjent Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu: Pokaż swój język! 2. Nr projektu : POKL.09.06.02-02-110/12 3. Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Happy Days lepszy start w życie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Załącznik nr 6 do SIWZ na przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, zajęć dodatkowych z edukacji matematycznej,

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.01 (luty 2007)

PROJEKT 2.01 (luty 2007) PROJEKT 2.01 (luty 2007) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek Maksymalna ilość znaków

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W-2_19.1 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/ PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo