Projekt. English Power

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt. English Power"

Transkrypt

1 Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 1 Projekt pt. English Power współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Stowarszyszenie Po-Partum w partnerstwie z Centrum Edukacyjnym Edu-Berg na terenie Wołowa w okresie od do r. 2 Cele projektu Celem głównym projektu jest zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym przez 24 osoby w wieku lat zamieszkujące lub pracujące na terenie Gminy Wołów poprzez realizację kursu z języka angielskiego w terminie od do r. Cele szczegółowe projektu to wzrost umiejętności z języka angielskiego u 24 osób w wieku lat oraz uzyskanie przez co najmniej 19 osób kompetencji z języka angielskiego na poziomie A potwierdzonym certyfikatem egzaminu wewnętrznego. 3 Ogólne zasady 1. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Wołów. 2. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 3. Uczestnicy Projektu otrzymają bezpłatny podręcznik oraz program multimedialny do nauki języka angielskiego. 4. W projekcie będą prowadzone zajęcia z angielskiego dla 2 grup po 12 osób w grupie w wymiarze 120 godzin dla jednej grupy. 5. Uczestnikami projektu są osoby nieuczące się wcześniej języka angielskiego lub posiadające elementarną wiedzę z języka angielskiego. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym na poziomie A, który zostanie przeprowadzony wśród co najmniej 19 osób uczestniczących w kursie. Dzięki certyfikatowi, Uczestnicy Projektu uzyskają kompetencje z języka angielskiego, co pozwoli podnieść ich kwalfikacje zawodowe.

2 4 Zasady rekrutacji i kwalfikowalności Uczestników Projektu I. Szczegółowe kryteria kwalfikacyjne Uczestników Projektu: 1.Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią 24 osoby (13 kobiet i 11 mężczyzn) zamieszkujące lub pracujące na terenie Gminy Wołów, w tym co najmniej 10 kobiet i 9 mężczyzn, którzy powinni zdać egzamin wewnętrzny na poziomie A. 2. Liczba i status Uczestników Projektu w grupie docelowej kształtuje się wg poniższego schematu: 2a) 8 osób bezrobotnych: 4 kobiety i 4 mężczyzn, w tym 2 kobiety i 2 mężczyzn bezrobotnych długotrwale. 2b)16 osób zatrudnionych: 3 rolników (1 kobieta, 2 mężczyzn); 3 osoby samozatrudnione (1 kobieta, 2 mężczyzn); 5 osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach ( 3 kobiety, 2 mężczyzn); 3 osoby zatrudnione w małych przedsiębiorstwach (2 kobiety, 1 mężczyzna); 2 osoby zatrudnione w średnich przedsiębiorstwach (2 kobiety). II.Zasady rekrutacji na zajęcia języka angielskiego. 1.Kryteria obligatoryjne: 1) Zamieszkanie i/lub praca na terenie Gminy Wołów. 2) Pisemna zgoda Uczestników Projektu na uczestnictwo i zebranie danych osobowych. 3) Test wstępny potwierdzający elementarną znajomość języka angielskiego Kryteria dodatkowe: 4) wykształcenie max.średnie-1 pkt. 5) osoby w wieku pkt. 6) osoby korzystające z pomocy społecznej- 1 pkt. 7) osoby bezrobotne- 1 pkt. Osoby w wieku powyżej 64 lat mogą brać udział w projekcie, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia. 2. Test badający elementarną znajomość języka zawierać będzie punktację określającą poziom wiedzy kandydata. 3. Na podstawie kryteriów zostanie utworzona lista osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa. 4. Rekrutację przeprowadza Koordynator projektu. 5. Zgłaszający otrzymają do wypełnienia ankietę rekrutacyjną (Załącznik nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2). 6. Status kandydata (wykształcenie i przynależność do grup z pkt. 6,7) będzie weryfikowany na podstawie oświadczeń kandydata ( Załącznik nr 3). 7. Rekrutacja trwa od do roku. 5 Obowiązki uczestników 1. W przypadku zakwalfikowania się na zajęcia, wszyscy zobowiązani są do podpisania umowy uczestnictwa w zajęciach. 2. Podpisanie w/w dokumentu jest zobowiązaniem Uczestników do czynnego i pełnego udziału w zajęciach w ramach projektu, do końca trwania cyklu zajęć wg ustalonego przez Projektodawcę grafiku zajęć.

3 3. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie pt. English Power. 6 Dodatkowe obowiązki Uczestników 1. Do obowiązków uczestników zajęć należeć będzie: wypełnienie testu początkowego, cząstkowego oraz końcowego, wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu, systematyczne uczęszczanie na zajęcia (min. 80 % obecności), przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, przestrzeganie punktualności, udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom Zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7 Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa na zajęciach w projekcie 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i wynosi minumum 80 % uczestniczenia na zajęciach. 2. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), Uczestnicy zakwalfikowani do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. 8 Postanowienia końcowe 1. Listy Uczestników Projektu oraz podział przynależności do odpowiednich grup wykona Partner projektu oraz Koordynator projektu. 2. W przypadku nadmiernej ilości chętnych do uczestnictwa w projekcie zostanie utworzona liczba wolnych słuchaczy jako lista rezerwowa w poszczególnych grupach. 3. Zostanie sporządzona lista osób zakwalfikowanych do projektu. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

4 Załącznik nr 1 Ankieta rekrutacyjna Deklaracja uczestnictwa w projekcie Tytuł projektu: English Power Nr projektu: POKL /13 Priorytet, w ramach, którego realizowany jest projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko uczestnika) deklaruję udział w projekcie pt. English Power realizowanym przez Stowarzyszenie Pro Partum. Czas realizacji projektu: r. do r. Pełna nazwa zajęć: 1) Szkolenie z języka angielskiego. Dane uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS Lp. Nazwa Wpisz dane lub postaw znak x przy prawidłowej odpowiedzi 1 Imię (imiona) Dane uczestnika 2 Nazwisko 3 Płeć 4 PESEL 6 Wykształcenie

5 Zatrudnienie 7 8 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Zatrudniony w ( podać adres) Dane kontaktowe adres kontaktowy (korespondencyjny) 9 Ulica 10 Nr domu 11 Nr lokalu 12 Miejscowość 13 Obszar 14 Kod pocztowy 15 Województwo 16 Powiat 17 Telefon stacjonarny 18 Telefon komórkowy Adres poczty elektronicznej ( ) Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej obszar miejski (gminy miejskie i miasta powyżej 25 tys. mieszkańców) obszar wiejski (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta, do 25 tys. mieszkańców) Fakt bycia migrantem Fakt bycia osobą niepełnosprawną Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

6 Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. English Power oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa. 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu English Power, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego beneficjentowi realizującemu projekt - Stowarzyszeniu Pro Partum oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu Centrum Edukacyjnemu Edu- Berg. 5) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU *

7 Załącznik nr 3 Oświadczenia Uczestnika projektu 6) Oświadczenie dotyczące pomocy społecznej. Oświadczam, że korzystam / nie korzystam ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie. * * właściwe podkreślić 7) Oświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy Oświadczam, iż mój status na rynku pracy to * : osoba bezrobotna 1 /osoba długotrwale bezrobotna 2 / osoba samozatrudniona 3 / osoba zatrudniona w mikroprzedsiębiorstwie 4 / osoba zatrudniona w małym przedsiębiorstwie 5 / osoba zatrudniona w średnim przedsiębiorstwie 6 / rolnik 7. * właściwe podkreślić Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 1 Osoba zarejestrowanawe właściwym dla stałego lub czasowego miejsca zameldowani Powiatowym Urzędzie Pracy oraz spełniająca warunki ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ). 2 Osoba pozostająca w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 3 Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i/lub zatrudnianie 1 pracownika. 4 Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 (od 2 do 10)pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. 5 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. 6 Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. 7 Wg Art.5 Ustawyz dn Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego osoba fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo)

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

e) 2 nowoutworzone spółdzielnie socjalne prowadzące działalność gospodarczą, komercyjną.

e) 2 nowoutworzone spółdzielnie socjalne prowadzące działalność gospodarczą, komercyjną. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Kujawsko Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej, WND-POKL.07.02.02-04-019/13 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo