S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r."

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji wybrana w dniu 22 października 2011 r. funkcjonowała do 25 października 2014 r.: Przewodniczący Rady - Janusz Skałecki Z-ca Przewodniczącego - Ewa Cydorowicz Sekretarz - Elżbieta Pisarek Komisja Rewizyjna: Tomasz Leżański - Przewodniczący (Grupa nieruchomości II) Ewa Cydorowicz (Grupa nieruchomości II) Elżbieta Pisarek (Grupa nieruchomości III) Bogdan Jarocki (Grupa nieruchomości I) Komisja Członkowsko - Organizacyjna: Eugeniusz Imiołek - Przewodniczący (Grupa nieruchomości II) Gabriela Linka (Grupa nieruchomości V) Tadeusz Trela (Grupa nieruchomości IV) Komisja Techniczno - Ekonomiczna: Włodzimierz Witakowski - Przewodniczący (Grupa nieruchomości I) Janusz Skałecki (Grupa nieruchomości III) Dariusz Dudek (Grupa nieruchomości I) Andrzej Wyrożemski (Grupa nieruchomości III). 2) w kadencji wybrana w dniu 25 października 2014 r.: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Skałecki Zastępca Przewodniczącego Rady - Andrzej Wyrożemski Sekretarz Rady - Gabriela Linka Komisja Rewizyjna: Tomasz Leżański - Przewodniczący Komisji (Grupa nieruchomości II) Andrzej Kołodziejczyk (Grupa nieruchomości IV) Janina Stolarczyk (Grupa nieruchomości II) Komisja Członkowsko - Organizacyjna: 1

2 Grażyna Małkowska-Zaczkowska - Przewodnicząca Komisji (Grupa nieruchomości II) Halina Fotyma-Kossowska (Grupa nieruchomości I) Gabriela Linka (Grupa nieruchomości V) Teresa Orzechowska-Krakówka (Grupa nieruchomości III) Komisja Techniczno - Ekonomiczna: Dariusz Dudek - Przewodniczący Komisji (Grupa nieruchomości I) Ryszard Kowalczyk (Grupa nieruchomości I) Janusz Skałecki (Grupa nieruchomości III) Andrzej Wyrożemski (Grupa nieruchomości III). Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej jest komplementarne ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni. Nie powtarzamy w nim danych tabelarycznych, opisujących szczegółowo działalność Spółdzielni czy wynikających ze sprawozdania finansowego. 2

3 I. Informacje o działalności Rady Nadzorczej w okresie czerwiec maj 2015 Rada Nadzorcza przedstawia Państwu najważniejsze grupy tematów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień najbardziej interesujących dla Członków Spółdzielni. Do najważniejszych działań Rady Nadzorczej nadzorujących i kontrolnych pracę Spółdzielni należy zaliczyć: - oszczędne i racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi; - dążenie do zakończenia termomodernizacji budynków; - utrzymywanie stabilnych opłat za użytkowanie lokali; - maksymalizacja ilości wykonywanych remontów w ramach posiadanych środków na remonty; - zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlu; - sprawniejsze i wydajniejsze świadczenie usług na rzecz mieszkańców. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i poszczególnych Komisji zatwierdzana była w półrocznych planach pracy. Rada dokonywała szeregu analiz dotyczących najbardziej istotnych spraw z bieżącej działalności Spółdzielni. Wyniki tych analiz oraz systematyczna realizacja planów pracy zawarta jest w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej dostępnych dla wszystkich Członków Spółdzielni. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 13 posiedzeń plenarnych. Każda z Komisji obradowała 12 razy. Rada Nadzorcza podjęła w 2014 r. 73 uchwały. W 2015 r. do końca maja zostało podjętych 9 uchwał przez Radę Nadzorczą. Poszczególne tematy, kończące się konkretnymi wnioskami, były przygotowywane przez właściwe Komisje lub przez Prezydium Rady i systematycznie rozpatrywane podczas obrad plenarnych Rady, przybierając formę odpowiednich uchwał lub ustaleń. Członkowie Rady Nadzorczej pełnili dyżury w każdy czwartek tygodnia. Sprawy zgłaszane przez Członków Spółdzielni były w miarę możliwości wyjaśniane na bieżąco, a pozostałe kierowane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni albo omawiane na posiedzeniach Rady Nadzorczej. 1. Plan gospodarczy Wykonanie planu za 2014 rok Przed organami Spółdzielni z uwagi na rosnące koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych (wynikające głównie ze wzrostu cen oraz zużycia eksploatacyjnego posiadanych zasobów 3

4 budynkowych) postawiono szczególnie trudne zadania zbilansowania przychodów i kosztów w roku Rada analizowała wykonanie planu gospodarczego za 2014 rok. Nie stwierdzono przekroczeń kosztów w stosunku do przyjętego planu. Wynik działalności Spółdzielni jest zdaniem Rady bardzo dobry. Nadwyżka przychodów nad kosztami zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni wyniosła ,95 zł. Nadwyżka ta składa się głównie z środków, które wpłynęły ze sprzedaży lokali mieszkalnych z odzysku, przychodów finansowych z lokat terminowych oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię, w szczególności najmu lokali użytkowych oraz terenów pod reklamy. Rada Nadzorcza zwracała szczególną uwagę na koszty zależne od Spółdzielni, a ponoszone przez mieszkańców, utrzymując je na założonym poziomie. Wyjątkiem jest opłata za dźwigi osobowe, które ze względu na duży poziom eksploatacji, wymagają większych nakładów na utrzymanie i konieczne modernizacje. Niestety, nie uniknęliśmy podwyżek niezależnych od Spółdzielni. Ogólny stan finansowy Spółdzielni można ocenić jako dobry. Brak jest zagrożeń dla kontynuowania działalności w najbliższej perspektywie. Spółdzielnia jest w pełni wypłacalna bez względu na terminy płatności. Plan na rok 2015 Rada Nadzorcza w dniu r. zatwierdziła Plan gospodarczy SBM Ateńska na rok 2015, z którym zainteresowani Członkowie mogą zapoznać się w Biurze Spółdzielni. Ogółem przychody Spółdzielni w 2015 roku planowane są w wysokości ,90 zł, koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi zaplanowane zostały w wysokości ,16 zł. Nakłady na remonty w 2015 roku zaplanowano w kwocie zł. Rada Nadzorcza pełniąc funkcję kontrolną, wielokrotnie stwierdzała, że Spółdzielnia prowadziła prawidłową i efektywną gospodarkę finansami, mając na uwadze prawidłowe utrzymanie posiadanych zasobów i tym samym dobro wszystkich Członków Spółdzielni. Dobrą praktyką w naszej Spółdzielni jest kontynuowanie w 2015 r. przez Radę programu oszczędności, który pozwoli pozyskać dodatkowe przychody i oszczędności w łącznej wysokości ,87 zł. Środki te pozwolą na zminimalizowanie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Realizacji tych zamierzeń służy precyzyjna legislacja oraz skuteczna kontrola dyscypliny finansowej. W tym celu Rada Nadzorcza przeprowadza kwartalne oceny wydatków w stosunku do przyjętego planu gospodarczego. Zmiany w Biurze Spółdzielni, wewnętrzne 4

5 reorganizacje, zwiększenie zakresu wykonywanych remontów i modernizacji są akceptowane tylko w ramach zaplanowanych środków finansowych, ujętych w planie gospodarczym. 2. Remonty i konserwacja. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w zakresie eksploatacji i modernizacji posiadanych zasobów, w tym realizację planu remontów i konserwacji w 2014 roku, który został wykonany na zakładanym poziomie rzeczowym i finansowym, przy wykorzystaniu wszystkich wolnych środków finansowych, co było ujmowane w przedstawianych okresowo korektach planu remontów. W zakresie działań długofalowych, należy pozytywnie ocenić opracowywany 3-letni plan remontów. Plan ten jest planem kroczącym i podlega corocznej aktualizacji. Potrzeby jakie wynikają z planu na rok 2015 i dalsze lata wykraczają poza dzisiejsze możliwości finansowe Spółdzielni. Należy rozważyć pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Rada Nadzorcza kontroluje prowadzenie i uaktualnianie zestawienia kosztów poniesionych na remonty w stosunku do naliczonego funduszu remontowego na poszczególne budynki mieszkalne Spółdzielni, tak, aby w sposób przejrzysty, każdy Członek mógł się zapoznać z poniesionymi nakładami i kosztami remontowymi dotyczącymi jego budynku mieszkalnego, co wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Rada Nadzorcza szczegółowej analizie poddała przedstawione przez Zarząd oceny corocznych przeglądów przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowych. Mieszkańcy, u których stwierdzono nieprawidłowości zostali zobowiązani do ich usunięcia. Wszystkie stwierdzone usterki w instalacji gazowej zostały usunięte. Rada oceniła, że Zarząd zachował należytą staranność w zakresie utrzymania prawidłowego stanu bezpieczeństwa naszych budynków. Szczególną uwagę zwracała Rada i Zarząd na rozwiązanie problemu tych lokali mieszkalnych, których użytkownicy nie udostępnili do przeglądów. Do właścicieli lub użytkowników lokali do których nie było dostępu, zostały wysłane listy polecone z informacją, że muszą dokonać przeglądów na własny koszt. Wobec tych mieszkańców, którzy notorycznie nie udostępniają lokali do kontroli zostaną zastosowane bardziej rygorystyczne środki, zgodne z prawem i Regulaminem Gospodarki Zasobami SBM Ateńska. Rada Nadzorcza okresowo analizowała stan i konserwację zieleni. Należy stwierdzić, że wybrana w przetargu firma REMONDIS, która realizuje prace pielęgnacyjne na naszym terenie od 2007 roku, wykonywała je w bardzo szerokim zakresie. Na podstawie dotychczasowej oceny należy stwierdzić, że jakość wykonywanych przez firmę prac jest 5

6 dobra. Potwierdzeniem takiej oceny jest również fakt, że SBM Ateńska wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia Prezydent Warszawy w konkursach Warszawa w zieleni i kwiatach. Na uwagę zasługuje fakt dobrego utrzymania placów zabaw na naszym terenie, a w szczególności wydzielonych terenów przy ulicach: Lizbońskiej, Arabskiej, Egipskiej i Afrykańskiej. W/w tereny są ogrodzone i ciągle doposażane w sprzęt do rekreacji i zabawy. Place zabaw podlegają corocznej rutynowej kontroli przez niezależnego eksperta posiadającego uprawnienia do kontroli technicznej urządzeń zabawowych: SATERNUS SERVICE sp. z o.o. spółka komandytowa. Jak ważny jest to problem niech świadczy fakt, że plac zabaw przy Afrykańskiej 8 został zamknięty i dopiero po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych zgodnie z przepisami oraz po uzyskaniu zgody eksperta, plac został ponownie otwarty. Place zabaw cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców z naszego osiedla. Na wniosek mieszkańców bloków przy Al. Stanów Zjednoczonych 16 20, Rada Nadzorcza mobilizowała Zarząd do utworzenia w 2014 roku placu zabaw dla tej nieruchomości z którego często korzystają dzieci. Rada Nadzorcza bezwzględnie przestrzegała zlecania robót i usług na rzecz Spółdzielni w trybie przetargów, co szczegółowo reguluje opracowany przez Radę Nadzorczą Regulamin przeprowadzania przetargów o udzielanie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SBM Ateńska. Rada utrzymała przyjętą zasadę, aby we wszystkich przetargach organizowanych przez Zarząd, brali również udział, jako obserwatorzy - przedstawiciele Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza, na wnioski Zarządu, po zaistnieniu rezerw finansowych przy wykonaniu poszczególnych punktów planu remontów, podejmowała uchwały w sprawie niezbędnych korekt w planie tak, aby w ramach tych samych środków, zwiększyć zakres wykonania rzeczowego. 3. Działania na rzecz unormowania naliczania opłat za pobór wody. Rada Nadzorcza okresowo dokonuje analizy zużycia wody w rozliczeniu na wszystkie budynki. Z satysfakcją stwierdza, że w zasobach Spółdzielni wszystkie lokale mieszkalne i lokale użytkowe wyposażone są w liczniki. W budynkach, w których mija termin legalizacji liczników w mieszkaniach, są one stopniowo wymieniane. Zarząd konsekwentnie realizuje działania w zakresie unormowania naliczania opłat za pobór wody, zgodnie z przyjętymi założeniami, a w szczególności : - zobowiązano gospodarzy do dokładnego (jedno miejsce po przecinku) spisywania stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych, 6

7 - w stosunku do lokali, gdzie nie udostępniono lokalu do odczytu liczników, zastosowano bardzo restrykcyjny system naliczenia opłat za wodę, zgodnie z przyjętym w Spółdzielni regulaminem RGZ SBM Ateńska. - dokonuje się miesięcznych odczytów wodomierzy głównych i pozostałych wodomierzy w budynkach (dopusty CO, pralnie, itp.) prowadząc odpowiednie zeszyty kontrolne, Analizując zużycie wody w 2014 roku, stwierdzono, że średni wskaźnik niedoboru (różnica między sumą wskazań wodomierzy indywidualnych, a sumą wskazań wodomierzy głównych) kształtował się na poziomie 4,22%. Rada z satysfakcją oceniła tak niski wskaźnik i jednocześnie zobowiązała Zarząd do dalszego monitorowania budynków, gdzie wskaźnik niedoboru odbiega od średniego wskaźnika. Rada Nadzorcza jednocześnie przypomina wszystkim mieszkańcom Spółdzielni o analizie własnego zużycia wody i tym samym optymalizacji jej zużycia. Rada prosi również o zgłaszanie każdej informacji o niekontrolowanych wyciekach wody, w naszym wspólnym interesie. 4. Realizacja programu dofinansowania do wymiany okien. Kontynuując podjęte działania w zakresie oszczędności zużycia energii cieplnej, Rada Nadzorcza przywiązuje dużą wagę do działań związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. Służy temu częściowy zwrot kosztów wymiany okien na energooszczędne, który jest okresowo analizowany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza prawidłowo ocenia działania Zarządu w tym zakresie. Duże zainteresowanie Spółdzielców częściowym zwrotem kosztów, zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do kontynuowania tych działań w kolejnych latach. Są one kontynuowane w dwóch kierunkach. To tzw. dopłata do okien już wymienionych od r. do r. oraz dopłata do wymiany nowych okien w ramach obowiązujących w Spółdzielni procedur. Niestety nie na wszystkie wpływające do Zarządu wnioski spełniające wymogi formalne starczyło środków finansowych, dlatego też refundacja będzie kontynuowana w miarę możliwości finansowych Spółdzielni w kolejnych latach. 5. Anteny telewizyjne zbiorcze W roku 2014 Rada Nadzorcza okresowo monitorowała i pozytywnie ocenia koszty oraz jakość usług w zakresie napraw i konserwacji systemu zbiorczych anten telewizyjnych. Dzięki pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w sprawie modernizacji w 2013 r. systemu zbiorczych anten telewizyjnych mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego korzystania z ponad 20 najbardziej popularnych kanałów telewizyjnych. Rada Nadzorcza będzie 7

8 wnioskować o utrzymanie anten zbiorczych co jest szczególnie ważne dla osób posiadających stare odbiorniki telewizyjne. 6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) i podjętymi Uchwałami Rady m. st. Warszawy, wprowadzono z dniem 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek odbierania odpadów komunalnych i pobierania z tego tytułu opłat nałożono na Samorządy. Rolą Spółdzielni jest zebranie opłat od mieszkańców, złożenie deklaracji miesięcznej do Urzędu Dzielnicy i przekazanie środków pieniężnych z tego tytułu do 28 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłaty wynikająca z uchwały Rady m. st. Warszawy uzależniona została od wielkości gospodarstwa domowego i sposobu zbierania odpadów (selektywnego lub nieselektywnego). Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi po wprowadzeniu nowego systemu znacząco wzrosły, a jednak nie przełożyło to się na jakość usług realizowanych przez firmy w imieniu m. st. Warszawy. Rada analizowała bogatą korespondencję Zarządu w tym zakresie z Urzędem m. st. Warszawy. Rada Nadzorcza apeluje do mieszkańców o segregowanie śmieci. Jeżeli nie będziemy tego robić, koszty wzrosną jeszcze bardziej. Rada Nadzorcza przypomina, że od przyjętego systemu zależy wysokość opłat w tym zakresie. Być może trzeba będzie rozważyć zmianę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 7. Organizacja służb Spółdzielni Rada Nadzorcza okresowo analizuje i ocenia organizację oraz jakość pracy poszczególnych komórek Spółdzielni. W 2014 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zaproponowane przez Zarząd zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni, która została dostosowana do bieżących zadań. Rada Nadzorcza przestrzega też zasady, aby wewnętrzne zmiany i reorganizacje nie wpływały na wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców Spółdzielni, a ponoszone koszty w tym zakresie były wygospodarowywane w ramach posiadanych środków finansowych. Ocena pracy administratorów i gospodarzy domów, przegląd stanowisk pracy, ocena stanu BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń Spółdzielni, to niektóre z wybranych, ciągłych działań Rady Nadzorczej w tym zakresie. 8

9 8. Działania w zakresie podziału nieruchomości oraz ustanowienia odrębnej własności lokali. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości. W 2014 roku wnioski o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność były realizowane na bieżąco. Przewłaszczono 33 spółdzielcze prawa do lokali. Do tej pory przekształcono 1874 lokale. Ogółem grunty będące w zasobach Spółdzielni wynoszą m 2. Nieuregulowany stan prawny ma tylko nieruchomość przy Al. St. Zjednoczonych 20A (pawilon handlowy) i dobudówka przy Egipskiej 7 (2 m 2 ) stanowi to 0,31% ogółu gruntów. 9. Sprawy członkowsko organizacyjne Jednym z kluczowych aspektów działalności Rady Nadzorczej jest monitorowanie płynności finansowej i okresowa analiza zadłużenia lokali. Wskaźnik zadłużenia w 2014 r. z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych wynosi 7,03% i jest mniejszy w stosunku do 2013 roku o 0,30%. Z uwagi na pogarszającą się sytuację na rynku pracy liczba lokali o zadłużeniu do 3 miesięcy stanowi największy procent zadłużenia (30,45%) w całej strukturze. W przypadkach dużych zadłużeń, Zarząd skierował do Rady Nadzorczej wnioski o wykluczenie ze Spółdzielni. Rada Nadzorcza bardzo wnikliwie analizowała każdy wniosek. Rada Nadzorcza zobowiązywała Członków Spółdzielni, którzy uczestniczyli w posiedzeniach Rady dotyczących ich wykluczenia do składania zobowiązań dotyczących spłaty zadłużenia. W 2014 r. w dwóch przypadkach Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wykluczeniu dłużników z grona członków Spółdzielni. Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy dyscyplinujące z dłużnikami zalegającymi z opłatami. W 2014 r. Komisja Członkowsko - Organizacyjna przeanalizowała zadłużenia 108 osób z naszej Spółdzielni, w 2015 r. 48 osób. Z większością przeprowadzono rozmowy, które spowodowały odzyskanie części należności. Przyjęto pisemne zobowiązania określające ostateczny termin uregulowania zadłużenia. 23 Członków całkowicie spłaciło swoje zadłużenie. Rada Nadzorcza okresowo analizowała działania Zarządu w zakresie monitorowania tych zobowiązań i stanu zadłużeń w Spółdzielni. W tych działaniach kierowano się przede wszystkim koniecznością zdyscyplinowania dłużników, tak aby minimalizować obciążenia osób regularnie opłacających należności za lokale mieszkalne. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sposoby działań windykacyjnych prowadzonych przez Zarząd i zaleca dalszą pracę nad minimalizacją zadłużenia. Na wniosek Rady Nadzorczej, Zarząd w 2014 r. przyznał dwie zapomogi na pokrycie bieżących opłat za lokale mieszkalne w łącznej wysokości 1.272,81 zł. 9

10 Rada Nadzorcza w ramach swoich uprawnień, kontrolowała terminowość udzielanych odpowiedzi na składane pisma do naszej Spółdzielni i pozytywnie ocenia ten zakres działań Zarządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną obsługę Członków Spółdzielni przez pracowników SBM ATEŃSKA i w pełni akceptuje podjęte przez Zarząd działania dyscyplinujące i kontrolne. 10. Polityka informacyjna. Rada Nadzorcza dobrze ocenia działania Zarządu w zakresie przyjętego programu polityki informacyjnej, mającego na celu jak najszersze i pełne informowanie Członków i mieszkańców naszej Spółdzielni o pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, o podejmowanych decyzjach organów statutowych i innych wydarzeniach z życia naszej Spółdzielni. Szereg informacji przekazywanych jest mieszkańcom za pośrednictwem biuletynu Ateńska Informacje, ogłoszeń w gablotach ogólnodostępnych i na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych budynkach, a także na stronie internetowej (www.sbm-atenska.pl). Dobrze realizowana jest procedura ogłoszeń o przetargach, wolnych lokalach użytkowych, czy wolnych lokalach mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż. Wydano kolejne numery biuletynu Ateńska Informacje, który w ocenie mieszkańców stał się ciekawą formą informacji o funkcjonowaniu naszej Spółdzielni. Biuletyn zawiera również wiele wskazań praktycznych, z którymi dotarcie do wszystkich mieszkańców w innej formie byłoby niemożliwe. Rada pragnie przypomnieć mieszkańcom o możliwości składania w sekretariacie Spółdzielni wniosków w sprawach dotyczących ew. nowelizacji Statutu i zgłaszania uwag dotyczących obsługi mieszkańców przez pracowników Spółdzielni. Szkoda, że ta inicjatywa, wzbudza tak małe zainteresowanie. Jawność uchwał i ustaleń, a także protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, to nadal główny filar polityki informacyjnej Rady Nadzorczej. Zasada ta umożliwia szeroką kontrolę społeczną działań Spółdzielni przez wszystkich jej Członków. 11. Działalność społeczno - kulturalna. Działalność Domu Kultury Orion realizowana była zgodnie z zatwierdzonym programem przez Radę Nadzorczą. Priorytetowym działaniem Domu Kultury Orion (przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe) są corocznie prowadzone akcje: Lato w mieście oraz Zima w mieście. Uczestnictwo w tych akcjach zapewnia wielu dzieciom atrakcje, których nie doświadczają w 10

11 rodzinie, a program szkolny w ostatnich latach wyraźnie ograniczył wycieczkowe formy poznawcze. Akcje te są szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży, które w tych okresach nigdzie nie wyjeżdżają. Na uwagę zasługuje dobra współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Południe, który współfinansuje wiele działań D.K. Orion. W D.K. Orion aktywnie funkcjonuje Osiedlowy Klub Seniora. Imprezy towarzyskie i kulturalne (turnieje brydżowe, wieczorki taneczne, spotkania okazjonalne) oraz dobrze działająca sekcja zajęć ruchowych świadczy, że Klub posiada ciekawą ofertę i jest otwarty na każdą inicjatywę. Najliczniejszą sekcję stanowią zajęcia ruchowe, które odbywają się kilka razy w tygodniu na sali widowiskowej i siłowni. W trosce o zdrowie i dobrą kondycję, seniorzy często korzystają ze spacerów z kijkami w Parku Skaryszewskim oraz wycieczek rekreacyjno-turystycznych po Warszawie z przewodnikami PTTK. Prężnie działa grupa gier brydżowych, która spotyka się trzy razy w tygodniu, a co miesiąc organizowane są turnieje dostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla. Organizowane są również imprezy o charakterze ogólnospółdzielczym (np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkanie ze Św. Mikołajem, spotkanie opłatkowe i wielkanocne), a duża frekwencja mieszkańców osiedla na tych spotkaniach świadczy o pozytywnym odbiorze działalności klubu na terenie naszej Spółdzielni. We wszystkich formach aktywności Domu Kultury w ciągu roku bierze udział około 3000 mieszkańców. Rada Nadzorcza z satysfakcją stwierdza, że program realizowany przez Dom Kultury ORION adresowany jest do wszystkich grup wiekowych, dzięki temu stał się on środowiskowym ośrodkiem kulturalnym i towarzyskim naszej Spółdzielni. 12. Bezpieczeństwo. Sprawa bezpieczeństwa na terenie naszego osiedla zajmuje priorytetowe miejsce wśród zadań nadzorowanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza okresowo analizuje stan bezpieczeństwa na naszym osiedlu. Od 2009 roku Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą organizuje na terenie Spółdzielni robocze posiedzenia z przedstawicielami władz samorządowych i organów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy, w tym na terenie naszej Spółdzielni. Na tych spotkaniach omawia się na bieżąco miejsca zagrożeń i przekazuje informacje o kradzieżach, pijaństwie, narkomanii, dewastacjach i zakłócaniu ciszy nocnej. O wynikach interwencji i podjętych działaniach otrzymujemy 11

12 informację na bieżąco lub na następnym spotkaniu. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele Rady Nadzorczej. Współpracę Zarządu z Urzędem Dzielnicy Praga Południe w tym Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rada Nadzorcza ocenia bardzo dobrze. Ważnym postulatem skierowanym do przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej stała się sprawa zwiększenia częstotliwości patroli służb mundurowych na naszym terenie. Efektem są ponadnormatywne patrole na naszym osiedlu. Dzięki staraniom Zarządu pojawił się kilka razy na terenie naszego osiedla (okolice Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Afrykańskiej oraz ul. Egipskiej ) Mobilny Posterunek Policji, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Rada Nadzorcza zaleca kontynuowanie praktyki wywieszania na tablicach informacyjnych budynków mieszkalnych oraz w gablotach na terenie osiedla, aktualizowanych adresów i telefonów do Straży Miejskiej, komisariatu Policji danego rejonu, ogłoszeń o dyżurach dzielnicowych w siedzibie Biura Spółdzielni, ogłoszeń ostrzegających mieszkańców przed wpuszczaniem do budynku obcych osób, a także wywieszanie z odpowiednim wyprzedzeniem, informacji o pracach remontowych. Dobrze rozpoznawalni są pracownicy Spółdzielni wyposażeni w identyfikatory oraz charakterystyczną odzież roboczą z nazwą naszej Spółdzielni. W Biurze Spółdzielni prowadzony jest rejestr kradzieży, włamań i innych niebezpiecznych zdarzeń, a informacje przekazywane są do odpowiednich służb porządkowych. Rada Nadzorcza zaaprobowała proponowany przez Zarząd kierunek działań zmierzający do sukcesywnego monitorowania osiedla. Po okresie wstępnej eksploatacji, pierwszych pilotażowych instalacji i zebraniu doświadczeń, zainstalowano kolejne zestawy kamer wraz z rejestratorami. Do tej pory teren osiedla jest wyposażony w 90 kamer. Dążymy do sukcesywnego objęcia monitoringiem całego osiedla. Tryb i zasady działania osiedlowego monitoringu szczegółowo określają zapisy Regulaminu utrwalania, odtwarzania i przekazywania obrazu z monitoringu w SBM Ateńska. Zgodnie z tymi zasadami nikt nieuprawniony nie może mieć dostępu do zarejestrowanego obrazu. 13. Obsługa prawna Spółdzielni. Rada Nadzorcza szczegółowo analizuje obsługę prawną oraz poziom wydatków w tym zakresie. Obsługa prawna jest prowadzona przez Kancelarię Radcy Prawnego, a także przez radcę prawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. W 2014 roku uzyskał on uprawnienia 12

13 radcy prawnego i po zmianie struktury organizacyjnej przez Radę Nadzorczą, zostało mu zmienione stanowisko ze specjalisty ds. organizacyjno-prawnych na radcę prawnego. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia poziom kosztów obsługi prawnej w 2014 r. biorąc pod uwagę, że ponad 50 % kosztów obsługi prawnej odzyskała Spółdzielnia z zasądzonych przez sądy kosztów zastępstwa procesowego w nakazach zapłaty. Z satysfakcją należy zaznaczyć, że Zarząd dąży do optymalnych rozwiązań w tym zakresie. 14. Ocena Zarządu. Z poprzednich rozdziałów niniejszego sprawozdania wynika w sposób jednoznaczny pozytywna ocena pracy Zarządu SBM Ateńska. Współpracę z Zarządem Rada Nadzorcza realizuje poprzez wyznaczanie konkretnych zadań i kontrolę ich realizacji. Z postawionych przez Radę zadań Zarząd wywiązuje się w sposób profesjonalny. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza na Walnym Zgromadzeniu będzie rekomendowała udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu. II. Podsumowanie Rada Nadzorcza, w omawianym okresie, realizowała założenia wynikające z przyjętego na okresy półroczne planów pracy. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest na stabilnym poziomie, wszystkie płatności realizowane są na bieżąco. SBM Ateńska nie posiada przeterminowanych zobowiązań, może prowadzić planowaną działalność statutową bez zagrożenia utraty płynności finansowej. Pozwalało to dotychczas na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym. Staraliśmy się uwypuklić i omówić najistotniejsze naszym zdaniem kierunki działania SBM Ateńska, jak też poinformować Państwa o sposobie ich realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ma nadzieję, że planowana na III kwartał br. lustracja pełna naszej Spółdzielni również potwierdzi prawidłową ocenę działalności SBM Ateńska. Ocena na ile Rada Nadzorcza zdołała wywiązać się z ciążących na niej zadaniach należy do Państwa. 13