S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r."

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji wybrana w dniu 22 października 2011 r. funkcjonowała do 25 października 2014 r.: Przewodniczący Rady - Janusz Skałecki Z-ca Przewodniczącego - Ewa Cydorowicz Sekretarz - Elżbieta Pisarek Komisja Rewizyjna: Tomasz Leżański - Przewodniczący (Grupa nieruchomości II) Ewa Cydorowicz (Grupa nieruchomości II) Elżbieta Pisarek (Grupa nieruchomości III) Bogdan Jarocki (Grupa nieruchomości I) Komisja Członkowsko - Organizacyjna: Eugeniusz Imiołek - Przewodniczący (Grupa nieruchomości II) Gabriela Linka (Grupa nieruchomości V) Tadeusz Trela (Grupa nieruchomości IV) Komisja Techniczno - Ekonomiczna: Włodzimierz Witakowski - Przewodniczący (Grupa nieruchomości I) Janusz Skałecki (Grupa nieruchomości III) Dariusz Dudek (Grupa nieruchomości I) Andrzej Wyrożemski (Grupa nieruchomości III). 2) w kadencji wybrana w dniu 25 października 2014 r.: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Skałecki Zastępca Przewodniczącego Rady - Andrzej Wyrożemski Sekretarz Rady - Gabriela Linka Komisja Rewizyjna: Tomasz Leżański - Przewodniczący Komisji (Grupa nieruchomości II) Andrzej Kołodziejczyk (Grupa nieruchomości IV) Janina Stolarczyk (Grupa nieruchomości II) Komisja Członkowsko - Organizacyjna: 1

2 Grażyna Małkowska-Zaczkowska - Przewodnicząca Komisji (Grupa nieruchomości II) Halina Fotyma-Kossowska (Grupa nieruchomości I) Gabriela Linka (Grupa nieruchomości V) Teresa Orzechowska-Krakówka (Grupa nieruchomości III) Komisja Techniczno - Ekonomiczna: Dariusz Dudek - Przewodniczący Komisji (Grupa nieruchomości I) Ryszard Kowalczyk (Grupa nieruchomości I) Janusz Skałecki (Grupa nieruchomości III) Andrzej Wyrożemski (Grupa nieruchomości III). Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej jest komplementarne ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni. Nie powtarzamy w nim danych tabelarycznych, opisujących szczegółowo działalność Spółdzielni czy wynikających ze sprawozdania finansowego. 2

3 I. Informacje o działalności Rady Nadzorczej w okresie czerwiec maj 2015 Rada Nadzorcza przedstawia Państwu najważniejsze grupy tematów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień najbardziej interesujących dla Członków Spółdzielni. Do najważniejszych działań Rady Nadzorczej nadzorujących i kontrolnych pracę Spółdzielni należy zaliczyć: - oszczędne i racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi; - dążenie do zakończenia termomodernizacji budynków; - utrzymywanie stabilnych opłat za użytkowanie lokali; - maksymalizacja ilości wykonywanych remontów w ramach posiadanych środków na remonty; - zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlu; - sprawniejsze i wydajniejsze świadczenie usług na rzecz mieszkańców. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i poszczególnych Komisji zatwierdzana była w półrocznych planach pracy. Rada dokonywała szeregu analiz dotyczących najbardziej istotnych spraw z bieżącej działalności Spółdzielni. Wyniki tych analiz oraz systematyczna realizacja planów pracy zawarta jest w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej dostępnych dla wszystkich Członków Spółdzielni. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 13 posiedzeń plenarnych. Każda z Komisji obradowała 12 razy. Rada Nadzorcza podjęła w 2014 r. 73 uchwały. W 2015 r. do końca maja zostało podjętych 9 uchwał przez Radę Nadzorczą. Poszczególne tematy, kończące się konkretnymi wnioskami, były przygotowywane przez właściwe Komisje lub przez Prezydium Rady i systematycznie rozpatrywane podczas obrad plenarnych Rady, przybierając formę odpowiednich uchwał lub ustaleń. Członkowie Rady Nadzorczej pełnili dyżury w każdy czwartek tygodnia. Sprawy zgłaszane przez Członków Spółdzielni były w miarę możliwości wyjaśniane na bieżąco, a pozostałe kierowane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni albo omawiane na posiedzeniach Rady Nadzorczej. 1. Plan gospodarczy Wykonanie planu za 2014 rok Przed organami Spółdzielni z uwagi na rosnące koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych (wynikające głównie ze wzrostu cen oraz zużycia eksploatacyjnego posiadanych zasobów 3

4 budynkowych) postawiono szczególnie trudne zadania zbilansowania przychodów i kosztów w roku Rada analizowała wykonanie planu gospodarczego za 2014 rok. Nie stwierdzono przekroczeń kosztów w stosunku do przyjętego planu. Wynik działalności Spółdzielni jest zdaniem Rady bardzo dobry. Nadwyżka przychodów nad kosztami zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni wyniosła ,95 zł. Nadwyżka ta składa się głównie z środków, które wpłynęły ze sprzedaży lokali mieszkalnych z odzysku, przychodów finansowych z lokat terminowych oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię, w szczególności najmu lokali użytkowych oraz terenów pod reklamy. Rada Nadzorcza zwracała szczególną uwagę na koszty zależne od Spółdzielni, a ponoszone przez mieszkańców, utrzymując je na założonym poziomie. Wyjątkiem jest opłata za dźwigi osobowe, które ze względu na duży poziom eksploatacji, wymagają większych nakładów na utrzymanie i konieczne modernizacje. Niestety, nie uniknęliśmy podwyżek niezależnych od Spółdzielni. Ogólny stan finansowy Spółdzielni można ocenić jako dobry. Brak jest zagrożeń dla kontynuowania działalności w najbliższej perspektywie. Spółdzielnia jest w pełni wypłacalna bez względu na terminy płatności. Plan na rok 2015 Rada Nadzorcza w dniu r. zatwierdziła Plan gospodarczy SBM Ateńska na rok 2015, z którym zainteresowani Członkowie mogą zapoznać się w Biurze Spółdzielni. Ogółem przychody Spółdzielni w 2015 roku planowane są w wysokości ,90 zł, koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi zaplanowane zostały w wysokości ,16 zł. Nakłady na remonty w 2015 roku zaplanowano w kwocie zł. Rada Nadzorcza pełniąc funkcję kontrolną, wielokrotnie stwierdzała, że Spółdzielnia prowadziła prawidłową i efektywną gospodarkę finansami, mając na uwadze prawidłowe utrzymanie posiadanych zasobów i tym samym dobro wszystkich Członków Spółdzielni. Dobrą praktyką w naszej Spółdzielni jest kontynuowanie w 2015 r. przez Radę programu oszczędności, który pozwoli pozyskać dodatkowe przychody i oszczędności w łącznej wysokości ,87 zł. Środki te pozwolą na zminimalizowanie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Realizacji tych zamierzeń służy precyzyjna legislacja oraz skuteczna kontrola dyscypliny finansowej. W tym celu Rada Nadzorcza przeprowadza kwartalne oceny wydatków w stosunku do przyjętego planu gospodarczego. Zmiany w Biurze Spółdzielni, wewnętrzne 4

5 reorganizacje, zwiększenie zakresu wykonywanych remontów i modernizacji są akceptowane tylko w ramach zaplanowanych środków finansowych, ujętych w planie gospodarczym. 2. Remonty i konserwacja. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w zakresie eksploatacji i modernizacji posiadanych zasobów, w tym realizację planu remontów i konserwacji w 2014 roku, który został wykonany na zakładanym poziomie rzeczowym i finansowym, przy wykorzystaniu wszystkich wolnych środków finansowych, co było ujmowane w przedstawianych okresowo korektach planu remontów. W zakresie działań długofalowych, należy pozytywnie ocenić opracowywany 3-letni plan remontów. Plan ten jest planem kroczącym i podlega corocznej aktualizacji. Potrzeby jakie wynikają z planu na rok 2015 i dalsze lata wykraczają poza dzisiejsze możliwości finansowe Spółdzielni. Należy rozważyć pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Rada Nadzorcza kontroluje prowadzenie i uaktualnianie zestawienia kosztów poniesionych na remonty w stosunku do naliczonego funduszu remontowego na poszczególne budynki mieszkalne Spółdzielni, tak, aby w sposób przejrzysty, każdy Członek mógł się zapoznać z poniesionymi nakładami i kosztami remontowymi dotyczącymi jego budynku mieszkalnego, co wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Rada Nadzorcza szczegółowej analizie poddała przedstawione przez Zarząd oceny corocznych przeglądów przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowych. Mieszkańcy, u których stwierdzono nieprawidłowości zostali zobowiązani do ich usunięcia. Wszystkie stwierdzone usterki w instalacji gazowej zostały usunięte. Rada oceniła, że Zarząd zachował należytą staranność w zakresie utrzymania prawidłowego stanu bezpieczeństwa naszych budynków. Szczególną uwagę zwracała Rada i Zarząd na rozwiązanie problemu tych lokali mieszkalnych, których użytkownicy nie udostępnili do przeglądów. Do właścicieli lub użytkowników lokali do których nie było dostępu, zostały wysłane listy polecone z informacją, że muszą dokonać przeglądów na własny koszt. Wobec tych mieszkańców, którzy notorycznie nie udostępniają lokali do kontroli zostaną zastosowane bardziej rygorystyczne środki, zgodne z prawem i Regulaminem Gospodarki Zasobami SBM Ateńska. Rada Nadzorcza okresowo analizowała stan i konserwację zieleni. Należy stwierdzić, że wybrana w przetargu firma REMONDIS, która realizuje prace pielęgnacyjne na naszym terenie od 2007 roku, wykonywała je w bardzo szerokim zakresie. Na podstawie dotychczasowej oceny należy stwierdzić, że jakość wykonywanych przez firmę prac jest 5

6 dobra. Potwierdzeniem takiej oceny jest również fakt, że SBM Ateńska wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia Prezydent Warszawy w konkursach Warszawa w zieleni i kwiatach. Na uwagę zasługuje fakt dobrego utrzymania placów zabaw na naszym terenie, a w szczególności wydzielonych terenów przy ulicach: Lizbońskiej, Arabskiej, Egipskiej i Afrykańskiej. W/w tereny są ogrodzone i ciągle doposażane w sprzęt do rekreacji i zabawy. Place zabaw podlegają corocznej rutynowej kontroli przez niezależnego eksperta posiadającego uprawnienia do kontroli technicznej urządzeń zabawowych: SATERNUS SERVICE sp. z o.o. spółka komandytowa. Jak ważny jest to problem niech świadczy fakt, że plac zabaw przy Afrykańskiej 8 został zamknięty i dopiero po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych zgodnie z przepisami oraz po uzyskaniu zgody eksperta, plac został ponownie otwarty. Place zabaw cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców z naszego osiedla. Na wniosek mieszkańców bloków przy Al. Stanów Zjednoczonych 16 20, Rada Nadzorcza mobilizowała Zarząd do utworzenia w 2014 roku placu zabaw dla tej nieruchomości z którego często korzystają dzieci. Rada Nadzorcza bezwzględnie przestrzegała zlecania robót i usług na rzecz Spółdzielni w trybie przetargów, co szczegółowo reguluje opracowany przez Radę Nadzorczą Regulamin przeprowadzania przetargów o udzielanie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SBM Ateńska. Rada utrzymała przyjętą zasadę, aby we wszystkich przetargach organizowanych przez Zarząd, brali również udział, jako obserwatorzy - przedstawiciele Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza, na wnioski Zarządu, po zaistnieniu rezerw finansowych przy wykonaniu poszczególnych punktów planu remontów, podejmowała uchwały w sprawie niezbędnych korekt w planie tak, aby w ramach tych samych środków, zwiększyć zakres wykonania rzeczowego. 3. Działania na rzecz unormowania naliczania opłat za pobór wody. Rada Nadzorcza okresowo dokonuje analizy zużycia wody w rozliczeniu na wszystkie budynki. Z satysfakcją stwierdza, że w zasobach Spółdzielni wszystkie lokale mieszkalne i lokale użytkowe wyposażone są w liczniki. W budynkach, w których mija termin legalizacji liczników w mieszkaniach, są one stopniowo wymieniane. Zarząd konsekwentnie realizuje działania w zakresie unormowania naliczania opłat za pobór wody, zgodnie z przyjętymi założeniami, a w szczególności : - zobowiązano gospodarzy do dokładnego (jedno miejsce po przecinku) spisywania stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych, 6

7 - w stosunku do lokali, gdzie nie udostępniono lokalu do odczytu liczników, zastosowano bardzo restrykcyjny system naliczenia opłat za wodę, zgodnie z przyjętym w Spółdzielni regulaminem RGZ SBM Ateńska. - dokonuje się miesięcznych odczytów wodomierzy głównych i pozostałych wodomierzy w budynkach (dopusty CO, pralnie, itp.) prowadząc odpowiednie zeszyty kontrolne, Analizując zużycie wody w 2014 roku, stwierdzono, że średni wskaźnik niedoboru (różnica między sumą wskazań wodomierzy indywidualnych, a sumą wskazań wodomierzy głównych) kształtował się na poziomie 4,22%. Rada z satysfakcją oceniła tak niski wskaźnik i jednocześnie zobowiązała Zarząd do dalszego monitorowania budynków, gdzie wskaźnik niedoboru odbiega od średniego wskaźnika. Rada Nadzorcza jednocześnie przypomina wszystkim mieszkańcom Spółdzielni o analizie własnego zużycia wody i tym samym optymalizacji jej zużycia. Rada prosi również o zgłaszanie każdej informacji o niekontrolowanych wyciekach wody, w naszym wspólnym interesie. 4. Realizacja programu dofinansowania do wymiany okien. Kontynuując podjęte działania w zakresie oszczędności zużycia energii cieplnej, Rada Nadzorcza przywiązuje dużą wagę do działań związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. Służy temu częściowy zwrot kosztów wymiany okien na energooszczędne, który jest okresowo analizowany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza prawidłowo ocenia działania Zarządu w tym zakresie. Duże zainteresowanie Spółdzielców częściowym zwrotem kosztów, zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do kontynuowania tych działań w kolejnych latach. Są one kontynuowane w dwóch kierunkach. To tzw. dopłata do okien już wymienionych od r. do r. oraz dopłata do wymiany nowych okien w ramach obowiązujących w Spółdzielni procedur. Niestety nie na wszystkie wpływające do Zarządu wnioski spełniające wymogi formalne starczyło środków finansowych, dlatego też refundacja będzie kontynuowana w miarę możliwości finansowych Spółdzielni w kolejnych latach. 5. Anteny telewizyjne zbiorcze W roku 2014 Rada Nadzorcza okresowo monitorowała i pozytywnie ocenia koszty oraz jakość usług w zakresie napraw i konserwacji systemu zbiorczych anten telewizyjnych. Dzięki pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w sprawie modernizacji w 2013 r. systemu zbiorczych anten telewizyjnych mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego korzystania z ponad 20 najbardziej popularnych kanałów telewizyjnych. Rada Nadzorcza będzie 7

8 wnioskować o utrzymanie anten zbiorczych co jest szczególnie ważne dla osób posiadających stare odbiorniki telewizyjne. 6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) i podjętymi Uchwałami Rady m. st. Warszawy, wprowadzono z dniem 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek odbierania odpadów komunalnych i pobierania z tego tytułu opłat nałożono na Samorządy. Rolą Spółdzielni jest zebranie opłat od mieszkańców, złożenie deklaracji miesięcznej do Urzędu Dzielnicy i przekazanie środków pieniężnych z tego tytułu do 28 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłaty wynikająca z uchwały Rady m. st. Warszawy uzależniona została od wielkości gospodarstwa domowego i sposobu zbierania odpadów (selektywnego lub nieselektywnego). Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi po wprowadzeniu nowego systemu znacząco wzrosły, a jednak nie przełożyło to się na jakość usług realizowanych przez firmy w imieniu m. st. Warszawy. Rada analizowała bogatą korespondencję Zarządu w tym zakresie z Urzędem m. st. Warszawy. Rada Nadzorcza apeluje do mieszkańców o segregowanie śmieci. Jeżeli nie będziemy tego robić, koszty wzrosną jeszcze bardziej. Rada Nadzorcza przypomina, że od przyjętego systemu zależy wysokość opłat w tym zakresie. Być może trzeba będzie rozważyć zmianę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 7. Organizacja służb Spółdzielni Rada Nadzorcza okresowo analizuje i ocenia organizację oraz jakość pracy poszczególnych komórek Spółdzielni. W 2014 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zaproponowane przez Zarząd zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni, która została dostosowana do bieżących zadań. Rada Nadzorcza przestrzega też zasady, aby wewnętrzne zmiany i reorganizacje nie wpływały na wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców Spółdzielni, a ponoszone koszty w tym zakresie były wygospodarowywane w ramach posiadanych środków finansowych. Ocena pracy administratorów i gospodarzy domów, przegląd stanowisk pracy, ocena stanu BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń Spółdzielni, to niektóre z wybranych, ciągłych działań Rady Nadzorczej w tym zakresie. 8

9 8. Działania w zakresie podziału nieruchomości oraz ustanowienia odrębnej własności lokali. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości. W 2014 roku wnioski o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność były realizowane na bieżąco. Przewłaszczono 33 spółdzielcze prawa do lokali. Do tej pory przekształcono 1874 lokale. Ogółem grunty będące w zasobach Spółdzielni wynoszą m 2. Nieuregulowany stan prawny ma tylko nieruchomość przy Al. St. Zjednoczonych 20A (pawilon handlowy) i dobudówka przy Egipskiej 7 (2 m 2 ) stanowi to 0,31% ogółu gruntów. 9. Sprawy członkowsko organizacyjne Jednym z kluczowych aspektów działalności Rady Nadzorczej jest monitorowanie płynności finansowej i okresowa analiza zadłużenia lokali. Wskaźnik zadłużenia w 2014 r. z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych wynosi 7,03% i jest mniejszy w stosunku do 2013 roku o 0,30%. Z uwagi na pogarszającą się sytuację na rynku pracy liczba lokali o zadłużeniu do 3 miesięcy stanowi największy procent zadłużenia (30,45%) w całej strukturze. W przypadkach dużych zadłużeń, Zarząd skierował do Rady Nadzorczej wnioski o wykluczenie ze Spółdzielni. Rada Nadzorcza bardzo wnikliwie analizowała każdy wniosek. Rada Nadzorcza zobowiązywała Członków Spółdzielni, którzy uczestniczyli w posiedzeniach Rady dotyczących ich wykluczenia do składania zobowiązań dotyczących spłaty zadłużenia. W 2014 r. w dwóch przypadkach Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wykluczeniu dłużników z grona członków Spółdzielni. Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy dyscyplinujące z dłużnikami zalegającymi z opłatami. W 2014 r. Komisja Członkowsko - Organizacyjna przeanalizowała zadłużenia 108 osób z naszej Spółdzielni, w 2015 r. 48 osób. Z większością przeprowadzono rozmowy, które spowodowały odzyskanie części należności. Przyjęto pisemne zobowiązania określające ostateczny termin uregulowania zadłużenia. 23 Członków całkowicie spłaciło swoje zadłużenie. Rada Nadzorcza okresowo analizowała działania Zarządu w zakresie monitorowania tych zobowiązań i stanu zadłużeń w Spółdzielni. W tych działaniach kierowano się przede wszystkim koniecznością zdyscyplinowania dłużników, tak aby minimalizować obciążenia osób regularnie opłacających należności za lokale mieszkalne. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sposoby działań windykacyjnych prowadzonych przez Zarząd i zaleca dalszą pracę nad minimalizacją zadłużenia. Na wniosek Rady Nadzorczej, Zarząd w 2014 r. przyznał dwie zapomogi na pokrycie bieżących opłat za lokale mieszkalne w łącznej wysokości 1.272,81 zł. 9

10 Rada Nadzorcza w ramach swoich uprawnień, kontrolowała terminowość udzielanych odpowiedzi na składane pisma do naszej Spółdzielni i pozytywnie ocenia ten zakres działań Zarządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną obsługę Członków Spółdzielni przez pracowników SBM ATEŃSKA i w pełni akceptuje podjęte przez Zarząd działania dyscyplinujące i kontrolne. 10. Polityka informacyjna. Rada Nadzorcza dobrze ocenia działania Zarządu w zakresie przyjętego programu polityki informacyjnej, mającego na celu jak najszersze i pełne informowanie Członków i mieszkańców naszej Spółdzielni o pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, o podejmowanych decyzjach organów statutowych i innych wydarzeniach z życia naszej Spółdzielni. Szereg informacji przekazywanych jest mieszkańcom za pośrednictwem biuletynu Ateńska Informacje, ogłoszeń w gablotach ogólnodostępnych i na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych budynkach, a także na stronie internetowej (www.sbm-atenska.pl). Dobrze realizowana jest procedura ogłoszeń o przetargach, wolnych lokalach użytkowych, czy wolnych lokalach mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż. Wydano kolejne numery biuletynu Ateńska Informacje, który w ocenie mieszkańców stał się ciekawą formą informacji o funkcjonowaniu naszej Spółdzielni. Biuletyn zawiera również wiele wskazań praktycznych, z którymi dotarcie do wszystkich mieszkańców w innej formie byłoby niemożliwe. Rada pragnie przypomnieć mieszkańcom o możliwości składania w sekretariacie Spółdzielni wniosków w sprawach dotyczących ew. nowelizacji Statutu i zgłaszania uwag dotyczących obsługi mieszkańców przez pracowników Spółdzielni. Szkoda, że ta inicjatywa, wzbudza tak małe zainteresowanie. Jawność uchwał i ustaleń, a także protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, to nadal główny filar polityki informacyjnej Rady Nadzorczej. Zasada ta umożliwia szeroką kontrolę społeczną działań Spółdzielni przez wszystkich jej Członków. 11. Działalność społeczno - kulturalna. Działalność Domu Kultury Orion realizowana była zgodnie z zatwierdzonym programem przez Radę Nadzorczą. Priorytetowym działaniem Domu Kultury Orion (przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe) są corocznie prowadzone akcje: Lato w mieście oraz Zima w mieście. Uczestnictwo w tych akcjach zapewnia wielu dzieciom atrakcje, których nie doświadczają w 10

11 rodzinie, a program szkolny w ostatnich latach wyraźnie ograniczył wycieczkowe formy poznawcze. Akcje te są szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży, które w tych okresach nigdzie nie wyjeżdżają. Na uwagę zasługuje dobra współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Południe, który współfinansuje wiele działań D.K. Orion. W D.K. Orion aktywnie funkcjonuje Osiedlowy Klub Seniora. Imprezy towarzyskie i kulturalne (turnieje brydżowe, wieczorki taneczne, spotkania okazjonalne) oraz dobrze działająca sekcja zajęć ruchowych świadczy, że Klub posiada ciekawą ofertę i jest otwarty na każdą inicjatywę. Najliczniejszą sekcję stanowią zajęcia ruchowe, które odbywają się kilka razy w tygodniu na sali widowiskowej i siłowni. W trosce o zdrowie i dobrą kondycję, seniorzy często korzystają ze spacerów z kijkami w Parku Skaryszewskim oraz wycieczek rekreacyjno-turystycznych po Warszawie z przewodnikami PTTK. Prężnie działa grupa gier brydżowych, która spotyka się trzy razy w tygodniu, a co miesiąc organizowane są turnieje dostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla. Organizowane są również imprezy o charakterze ogólnospółdzielczym (np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkanie ze Św. Mikołajem, spotkanie opłatkowe i wielkanocne), a duża frekwencja mieszkańców osiedla na tych spotkaniach świadczy o pozytywnym odbiorze działalności klubu na terenie naszej Spółdzielni. We wszystkich formach aktywności Domu Kultury w ciągu roku bierze udział około 3000 mieszkańców. Rada Nadzorcza z satysfakcją stwierdza, że program realizowany przez Dom Kultury ORION adresowany jest do wszystkich grup wiekowych, dzięki temu stał się on środowiskowym ośrodkiem kulturalnym i towarzyskim naszej Spółdzielni. 12. Bezpieczeństwo. Sprawa bezpieczeństwa na terenie naszego osiedla zajmuje priorytetowe miejsce wśród zadań nadzorowanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza okresowo analizuje stan bezpieczeństwa na naszym osiedlu. Od 2009 roku Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą organizuje na terenie Spółdzielni robocze posiedzenia z przedstawicielami władz samorządowych i organów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy, w tym na terenie naszej Spółdzielni. Na tych spotkaniach omawia się na bieżąco miejsca zagrożeń i przekazuje informacje o kradzieżach, pijaństwie, narkomanii, dewastacjach i zakłócaniu ciszy nocnej. O wynikach interwencji i podjętych działaniach otrzymujemy 11

12 informację na bieżąco lub na następnym spotkaniu. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele Rady Nadzorczej. Współpracę Zarządu z Urzędem Dzielnicy Praga Południe w tym Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rada Nadzorcza ocenia bardzo dobrze. Ważnym postulatem skierowanym do przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej stała się sprawa zwiększenia częstotliwości patroli służb mundurowych na naszym terenie. Efektem są ponadnormatywne patrole na naszym osiedlu. Dzięki staraniom Zarządu pojawił się kilka razy na terenie naszego osiedla (okolice Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Afrykańskiej oraz ul. Egipskiej ) Mobilny Posterunek Policji, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Rada Nadzorcza zaleca kontynuowanie praktyki wywieszania na tablicach informacyjnych budynków mieszkalnych oraz w gablotach na terenie osiedla, aktualizowanych adresów i telefonów do Straży Miejskiej, komisariatu Policji danego rejonu, ogłoszeń o dyżurach dzielnicowych w siedzibie Biura Spółdzielni, ogłoszeń ostrzegających mieszkańców przed wpuszczaniem do budynku obcych osób, a także wywieszanie z odpowiednim wyprzedzeniem, informacji o pracach remontowych. Dobrze rozpoznawalni są pracownicy Spółdzielni wyposażeni w identyfikatory oraz charakterystyczną odzież roboczą z nazwą naszej Spółdzielni. W Biurze Spółdzielni prowadzony jest rejestr kradzieży, włamań i innych niebezpiecznych zdarzeń, a informacje przekazywane są do odpowiednich służb porządkowych. Rada Nadzorcza zaaprobowała proponowany przez Zarząd kierunek działań zmierzający do sukcesywnego monitorowania osiedla. Po okresie wstępnej eksploatacji, pierwszych pilotażowych instalacji i zebraniu doświadczeń, zainstalowano kolejne zestawy kamer wraz z rejestratorami. Do tej pory teren osiedla jest wyposażony w 90 kamer. Dążymy do sukcesywnego objęcia monitoringiem całego osiedla. Tryb i zasady działania osiedlowego monitoringu szczegółowo określają zapisy Regulaminu utrwalania, odtwarzania i przekazywania obrazu z monitoringu w SBM Ateńska. Zgodnie z tymi zasadami nikt nieuprawniony nie może mieć dostępu do zarejestrowanego obrazu. 13. Obsługa prawna Spółdzielni. Rada Nadzorcza szczegółowo analizuje obsługę prawną oraz poziom wydatków w tym zakresie. Obsługa prawna jest prowadzona przez Kancelarię Radcy Prawnego, a także przez radcę prawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. W 2014 roku uzyskał on uprawnienia 12

13 radcy prawnego i po zmianie struktury organizacyjnej przez Radę Nadzorczą, zostało mu zmienione stanowisko ze specjalisty ds. organizacyjno-prawnych na radcę prawnego. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia poziom kosztów obsługi prawnej w 2014 r. biorąc pod uwagę, że ponad 50 % kosztów obsługi prawnej odzyskała Spółdzielnia z zasądzonych przez sądy kosztów zastępstwa procesowego w nakazach zapłaty. Z satysfakcją należy zaznaczyć, że Zarząd dąży do optymalnych rozwiązań w tym zakresie. 14. Ocena Zarządu. Z poprzednich rozdziałów niniejszego sprawozdania wynika w sposób jednoznaczny pozytywna ocena pracy Zarządu SBM Ateńska. Współpracę z Zarządem Rada Nadzorcza realizuje poprzez wyznaczanie konkretnych zadań i kontrolę ich realizacji. Z postawionych przez Radę zadań Zarząd wywiązuje się w sposób profesjonalny. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza na Walnym Zgromadzeniu będzie rekomendowała udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu. II. Podsumowanie Rada Nadzorcza, w omawianym okresie, realizowała założenia wynikające z przyjętego na okresy półroczne planów pracy. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest na stabilnym poziomie, wszystkie płatności realizowane są na bieżąco. SBM Ateńska nie posiada przeterminowanych zobowiązań, może prowadzić planowaną działalność statutową bez zagrożenia utraty płynności finansowej. Pozwalało to dotychczas na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym. Staraliśmy się uwypuklić i omówić najistotniejsze naszym zdaniem kierunki działania SBM Ateńska, jak też poinformować Państwa o sposobie ich realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ma nadzieję, że planowana na III kwartał br. lustracja pełna naszej Spółdzielni również potwierdzi prawidłową ocenę działalności SBM Ateńska. Ocena na ile Rada Nadzorcza zdołała wywiązać się z ciążących na niej zadaniach należy do Państwa. 13

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2013 r. do maja 2014 r. Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie SBM Ateńska w dniu 22 października 2011 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2010 r. do czerwca 2011r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2010 r. do czerwca 2011r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2010 r. do czerwca 2011r. Zgodnie z obowiązującym od marca 2008 roku znowelizowanym Statutem SBM Ateńska (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej jest komplementarne ze sprawozdaniem Zarz

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej jest komplementarne ze sprawozdaniem Zarz S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie SBM Ateńska w dniu 22 października 2011 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r. Zgodnie z obowiązującym od marca 2008 roku znowelizowanym statutem SBM Ateńska (na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Szanowni członkowie Spółdzielni, Rada Nadzorcza HGSM przedstawia ze swojej działalności sprawozdanie za rok 2014. Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z działalności od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza działająca na zasadach kolegialności przedkłada swoje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z działalności Rady Nadzorczej Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu w okresie od czerwca 2014 do maja 2015

SPRAWOZDANIE. Z działalności Rady Nadzorczej Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu w okresie od czerwca 2014 do maja 2015 SPRAWOZDANIE Z działalności Rady Nadzorczej Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu w okresie od czerwca 2014 do maja 2015 I Wstęp W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG"

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG" ZA 2 0 1 3 ROK. Spól^ ^ i u s o :10*'a Ul- ks. t.j3. Auausł,/nika 17 a te < :^ 2D6^.2RS usnt.0009171?p (?) m;ó 4 V 15 Rada Nadzorcza, działając w imieniu Członków

Bardziej szczegółowo

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH OD 25 STYCZNIA DO 10 KWIETNIA 2010 ROKU PRZEZ ZWIĄZEK REWIZYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK Rada Nadzorcza, działając w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego, Statutu oraz Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Gdańsk 30 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Danuta Hanula -przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Warszawa, dnia 20.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie" ul. Rejtana 43 64-100 Leszno W wyniku umowy zawartej w dniu 19.04. 2011 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 KO Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 PEKAO SA O/WARSZAWA nr 26 1240 6218 1111 0000 4614 4418 NIP 525-000-98-61

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniach Prezydium Rady uczestniczył, z głosem doradczym, przewodniczący Komisji G.Z.M - Józef Moś.

W posiedzeniach Prezydium Rady uczestniczył, z głosem doradczym, przewodniczący Komisji G.Z.M - Józef Moś. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Diament w Piekarach Śląskich za okres od 01 lipca 2012 do 22 czerwca 2013 Rada Nadzorcza zakończyła ostatni rok swojej trzyletniej pracy, w okresie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

I WSTĘP OBJAŚNIENIA: Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I WSTĘP OBJAŚNIENIA: Ilekroć w regulaminie jest mowa o: R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat, wydatkowania środków na remonty wydzielonych nieruchomości mieszkaniowych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w

Bardziej szczegółowo

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim REGULAMIN zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Prabuty 2011 Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszt dostawy wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 9/15 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 01.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej Diament z siedzibą w Piekarach Śląskich Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku.

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku. R e g u l a m i n Rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Katowicach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę. 1. 1. Za

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Rady Osiedla WSM Wawrzyszew za okres od 15 kwietnia 2012r. do 15 kwietnia 2013r.

Sprawozdanie. z działalności Rady Osiedla WSM Wawrzyszew za okres od 15 kwietnia 2012r. do 15 kwietnia 2013r. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla WSM Wawrzyszew za okres od 15 kwietnia 2012r. do 15 kwietnia 2013r. Szanowni Państwo Przedstawię Państwu skrótowo sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w ww.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości 1. 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r.

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R.

PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R. PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo