S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r."

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji wybrana w dniu 22 października 2011 r. funkcjonowała do 25 października 2014 r.: Przewodniczący Rady - Janusz Skałecki Z-ca Przewodniczącego - Ewa Cydorowicz Sekretarz - Elżbieta Pisarek Komisja Rewizyjna: Tomasz Leżański - Przewodniczący (Grupa nieruchomości II) Ewa Cydorowicz (Grupa nieruchomości II) Elżbieta Pisarek (Grupa nieruchomości III) Bogdan Jarocki (Grupa nieruchomości I) Komisja Członkowsko - Organizacyjna: Eugeniusz Imiołek - Przewodniczący (Grupa nieruchomości II) Gabriela Linka (Grupa nieruchomości V) Tadeusz Trela (Grupa nieruchomości IV) Komisja Techniczno - Ekonomiczna: Włodzimierz Witakowski - Przewodniczący (Grupa nieruchomości I) Janusz Skałecki (Grupa nieruchomości III) Dariusz Dudek (Grupa nieruchomości I) Andrzej Wyrożemski (Grupa nieruchomości III). 2) w kadencji wybrana w dniu 25 października 2014 r.: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Skałecki Zastępca Przewodniczącego Rady - Andrzej Wyrożemski Sekretarz Rady - Gabriela Linka Komisja Rewizyjna: Tomasz Leżański - Przewodniczący Komisji (Grupa nieruchomości II) Andrzej Kołodziejczyk (Grupa nieruchomości IV) Janina Stolarczyk (Grupa nieruchomości II) Komisja Członkowsko - Organizacyjna: 1

2 Grażyna Małkowska-Zaczkowska - Przewodnicząca Komisji (Grupa nieruchomości II) Halina Fotyma-Kossowska (Grupa nieruchomości I) Gabriela Linka (Grupa nieruchomości V) Teresa Orzechowska-Krakówka (Grupa nieruchomości III) Komisja Techniczno - Ekonomiczna: Dariusz Dudek - Przewodniczący Komisji (Grupa nieruchomości I) Ryszard Kowalczyk (Grupa nieruchomości I) Janusz Skałecki (Grupa nieruchomości III) Andrzej Wyrożemski (Grupa nieruchomości III). Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej jest komplementarne ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni. Nie powtarzamy w nim danych tabelarycznych, opisujących szczegółowo działalność Spółdzielni czy wynikających ze sprawozdania finansowego. 2

3 I. Informacje o działalności Rady Nadzorczej w okresie czerwiec maj 2015 Rada Nadzorcza przedstawia Państwu najważniejsze grupy tematów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień najbardziej interesujących dla Członków Spółdzielni. Do najważniejszych działań Rady Nadzorczej nadzorujących i kontrolnych pracę Spółdzielni należy zaliczyć: - oszczędne i racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi; - dążenie do zakończenia termomodernizacji budynków; - utrzymywanie stabilnych opłat za użytkowanie lokali; - maksymalizacja ilości wykonywanych remontów w ramach posiadanych środków na remonty; - zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlu; - sprawniejsze i wydajniejsze świadczenie usług na rzecz mieszkańców. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i poszczególnych Komisji zatwierdzana była w półrocznych planach pracy. Rada dokonywała szeregu analiz dotyczących najbardziej istotnych spraw z bieżącej działalności Spółdzielni. Wyniki tych analiz oraz systematyczna realizacja planów pracy zawarta jest w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej dostępnych dla wszystkich Członków Spółdzielni. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 13 posiedzeń plenarnych. Każda z Komisji obradowała 12 razy. Rada Nadzorcza podjęła w 2014 r. 73 uchwały. W 2015 r. do końca maja zostało podjętych 9 uchwał przez Radę Nadzorczą. Poszczególne tematy, kończące się konkretnymi wnioskami, były przygotowywane przez właściwe Komisje lub przez Prezydium Rady i systematycznie rozpatrywane podczas obrad plenarnych Rady, przybierając formę odpowiednich uchwał lub ustaleń. Członkowie Rady Nadzorczej pełnili dyżury w każdy czwartek tygodnia. Sprawy zgłaszane przez Członków Spółdzielni były w miarę możliwości wyjaśniane na bieżąco, a pozostałe kierowane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni albo omawiane na posiedzeniach Rady Nadzorczej. 1. Plan gospodarczy Wykonanie planu za 2014 rok Przed organami Spółdzielni z uwagi na rosnące koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych (wynikające głównie ze wzrostu cen oraz zużycia eksploatacyjnego posiadanych zasobów 3

4 budynkowych) postawiono szczególnie trudne zadania zbilansowania przychodów i kosztów w roku Rada analizowała wykonanie planu gospodarczego za 2014 rok. Nie stwierdzono przekroczeń kosztów w stosunku do przyjętego planu. Wynik działalności Spółdzielni jest zdaniem Rady bardzo dobry. Nadwyżka przychodów nad kosztami zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni wyniosła ,95 zł. Nadwyżka ta składa się głównie z środków, które wpłynęły ze sprzedaży lokali mieszkalnych z odzysku, przychodów finansowych z lokat terminowych oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię, w szczególności najmu lokali użytkowych oraz terenów pod reklamy. Rada Nadzorcza zwracała szczególną uwagę na koszty zależne od Spółdzielni, a ponoszone przez mieszkańców, utrzymując je na założonym poziomie. Wyjątkiem jest opłata za dźwigi osobowe, które ze względu na duży poziom eksploatacji, wymagają większych nakładów na utrzymanie i konieczne modernizacje. Niestety, nie uniknęliśmy podwyżek niezależnych od Spółdzielni. Ogólny stan finansowy Spółdzielni można ocenić jako dobry. Brak jest zagrożeń dla kontynuowania działalności w najbliższej perspektywie. Spółdzielnia jest w pełni wypłacalna bez względu na terminy płatności. Plan na rok 2015 Rada Nadzorcza w dniu r. zatwierdziła Plan gospodarczy SBM Ateńska na rok 2015, z którym zainteresowani Członkowie mogą zapoznać się w Biurze Spółdzielni. Ogółem przychody Spółdzielni w 2015 roku planowane są w wysokości ,90 zł, koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi zaplanowane zostały w wysokości ,16 zł. Nakłady na remonty w 2015 roku zaplanowano w kwocie zł. Rada Nadzorcza pełniąc funkcję kontrolną, wielokrotnie stwierdzała, że Spółdzielnia prowadziła prawidłową i efektywną gospodarkę finansami, mając na uwadze prawidłowe utrzymanie posiadanych zasobów i tym samym dobro wszystkich Członków Spółdzielni. Dobrą praktyką w naszej Spółdzielni jest kontynuowanie w 2015 r. przez Radę programu oszczędności, który pozwoli pozyskać dodatkowe przychody i oszczędności w łącznej wysokości ,87 zł. Środki te pozwolą na zminimalizowanie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Realizacji tych zamierzeń służy precyzyjna legislacja oraz skuteczna kontrola dyscypliny finansowej. W tym celu Rada Nadzorcza przeprowadza kwartalne oceny wydatków w stosunku do przyjętego planu gospodarczego. Zmiany w Biurze Spółdzielni, wewnętrzne 4

5 reorganizacje, zwiększenie zakresu wykonywanych remontów i modernizacji są akceptowane tylko w ramach zaplanowanych środków finansowych, ujętych w planie gospodarczym. 2. Remonty i konserwacja. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w zakresie eksploatacji i modernizacji posiadanych zasobów, w tym realizację planu remontów i konserwacji w 2014 roku, który został wykonany na zakładanym poziomie rzeczowym i finansowym, przy wykorzystaniu wszystkich wolnych środków finansowych, co było ujmowane w przedstawianych okresowo korektach planu remontów. W zakresie działań długofalowych, należy pozytywnie ocenić opracowywany 3-letni plan remontów. Plan ten jest planem kroczącym i podlega corocznej aktualizacji. Potrzeby jakie wynikają z planu na rok 2015 i dalsze lata wykraczają poza dzisiejsze możliwości finansowe Spółdzielni. Należy rozważyć pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Rada Nadzorcza kontroluje prowadzenie i uaktualnianie zestawienia kosztów poniesionych na remonty w stosunku do naliczonego funduszu remontowego na poszczególne budynki mieszkalne Spółdzielni, tak, aby w sposób przejrzysty, każdy Członek mógł się zapoznać z poniesionymi nakładami i kosztami remontowymi dotyczącymi jego budynku mieszkalnego, co wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Rada Nadzorcza szczegółowej analizie poddała przedstawione przez Zarząd oceny corocznych przeglądów przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowych. Mieszkańcy, u których stwierdzono nieprawidłowości zostali zobowiązani do ich usunięcia. Wszystkie stwierdzone usterki w instalacji gazowej zostały usunięte. Rada oceniła, że Zarząd zachował należytą staranność w zakresie utrzymania prawidłowego stanu bezpieczeństwa naszych budynków. Szczególną uwagę zwracała Rada i Zarząd na rozwiązanie problemu tych lokali mieszkalnych, których użytkownicy nie udostępnili do przeglądów. Do właścicieli lub użytkowników lokali do których nie było dostępu, zostały wysłane listy polecone z informacją, że muszą dokonać przeglądów na własny koszt. Wobec tych mieszkańców, którzy notorycznie nie udostępniają lokali do kontroli zostaną zastosowane bardziej rygorystyczne środki, zgodne z prawem i Regulaminem Gospodarki Zasobami SBM Ateńska. Rada Nadzorcza okresowo analizowała stan i konserwację zieleni. Należy stwierdzić, że wybrana w przetargu firma REMONDIS, która realizuje prace pielęgnacyjne na naszym terenie od 2007 roku, wykonywała je w bardzo szerokim zakresie. Na podstawie dotychczasowej oceny należy stwierdzić, że jakość wykonywanych przez firmę prac jest 5

6 dobra. Potwierdzeniem takiej oceny jest również fakt, że SBM Ateńska wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia Prezydent Warszawy w konkursach Warszawa w zieleni i kwiatach. Na uwagę zasługuje fakt dobrego utrzymania placów zabaw na naszym terenie, a w szczególności wydzielonych terenów przy ulicach: Lizbońskiej, Arabskiej, Egipskiej i Afrykańskiej. W/w tereny są ogrodzone i ciągle doposażane w sprzęt do rekreacji i zabawy. Place zabaw podlegają corocznej rutynowej kontroli przez niezależnego eksperta posiadającego uprawnienia do kontroli technicznej urządzeń zabawowych: SATERNUS SERVICE sp. z o.o. spółka komandytowa. Jak ważny jest to problem niech świadczy fakt, że plac zabaw przy Afrykańskiej 8 został zamknięty i dopiero po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych zgodnie z przepisami oraz po uzyskaniu zgody eksperta, plac został ponownie otwarty. Place zabaw cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców z naszego osiedla. Na wniosek mieszkańców bloków przy Al. Stanów Zjednoczonych 16 20, Rada Nadzorcza mobilizowała Zarząd do utworzenia w 2014 roku placu zabaw dla tej nieruchomości z którego często korzystają dzieci. Rada Nadzorcza bezwzględnie przestrzegała zlecania robót i usług na rzecz Spółdzielni w trybie przetargów, co szczegółowo reguluje opracowany przez Radę Nadzorczą Regulamin przeprowadzania przetargów o udzielanie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SBM Ateńska. Rada utrzymała przyjętą zasadę, aby we wszystkich przetargach organizowanych przez Zarząd, brali również udział, jako obserwatorzy - przedstawiciele Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza, na wnioski Zarządu, po zaistnieniu rezerw finansowych przy wykonaniu poszczególnych punktów planu remontów, podejmowała uchwały w sprawie niezbędnych korekt w planie tak, aby w ramach tych samych środków, zwiększyć zakres wykonania rzeczowego. 3. Działania na rzecz unormowania naliczania opłat za pobór wody. Rada Nadzorcza okresowo dokonuje analizy zużycia wody w rozliczeniu na wszystkie budynki. Z satysfakcją stwierdza, że w zasobach Spółdzielni wszystkie lokale mieszkalne i lokale użytkowe wyposażone są w liczniki. W budynkach, w których mija termin legalizacji liczników w mieszkaniach, są one stopniowo wymieniane. Zarząd konsekwentnie realizuje działania w zakresie unormowania naliczania opłat za pobór wody, zgodnie z przyjętymi założeniami, a w szczególności : - zobowiązano gospodarzy do dokładnego (jedno miejsce po przecinku) spisywania stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych, 6

7 - w stosunku do lokali, gdzie nie udostępniono lokalu do odczytu liczników, zastosowano bardzo restrykcyjny system naliczenia opłat za wodę, zgodnie z przyjętym w Spółdzielni regulaminem RGZ SBM Ateńska. - dokonuje się miesięcznych odczytów wodomierzy głównych i pozostałych wodomierzy w budynkach (dopusty CO, pralnie, itp.) prowadząc odpowiednie zeszyty kontrolne, Analizując zużycie wody w 2014 roku, stwierdzono, że średni wskaźnik niedoboru (różnica między sumą wskazań wodomierzy indywidualnych, a sumą wskazań wodomierzy głównych) kształtował się na poziomie 4,22%. Rada z satysfakcją oceniła tak niski wskaźnik i jednocześnie zobowiązała Zarząd do dalszego monitorowania budynków, gdzie wskaźnik niedoboru odbiega od średniego wskaźnika. Rada Nadzorcza jednocześnie przypomina wszystkim mieszkańcom Spółdzielni o analizie własnego zużycia wody i tym samym optymalizacji jej zużycia. Rada prosi również o zgłaszanie każdej informacji o niekontrolowanych wyciekach wody, w naszym wspólnym interesie. 4. Realizacja programu dofinansowania do wymiany okien. Kontynuując podjęte działania w zakresie oszczędności zużycia energii cieplnej, Rada Nadzorcza przywiązuje dużą wagę do działań związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. Służy temu częściowy zwrot kosztów wymiany okien na energooszczędne, który jest okresowo analizowany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza prawidłowo ocenia działania Zarządu w tym zakresie. Duże zainteresowanie Spółdzielców częściowym zwrotem kosztów, zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do kontynuowania tych działań w kolejnych latach. Są one kontynuowane w dwóch kierunkach. To tzw. dopłata do okien już wymienionych od r. do r. oraz dopłata do wymiany nowych okien w ramach obowiązujących w Spółdzielni procedur. Niestety nie na wszystkie wpływające do Zarządu wnioski spełniające wymogi formalne starczyło środków finansowych, dlatego też refundacja będzie kontynuowana w miarę możliwości finansowych Spółdzielni w kolejnych latach. 5. Anteny telewizyjne zbiorcze W roku 2014 Rada Nadzorcza okresowo monitorowała i pozytywnie ocenia koszty oraz jakość usług w zakresie napraw i konserwacji systemu zbiorczych anten telewizyjnych. Dzięki pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w sprawie modernizacji w 2013 r. systemu zbiorczych anten telewizyjnych mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego korzystania z ponad 20 najbardziej popularnych kanałów telewizyjnych. Rada Nadzorcza będzie 7

8 wnioskować o utrzymanie anten zbiorczych co jest szczególnie ważne dla osób posiadających stare odbiorniki telewizyjne. 6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) i podjętymi Uchwałami Rady m. st. Warszawy, wprowadzono z dniem 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek odbierania odpadów komunalnych i pobierania z tego tytułu opłat nałożono na Samorządy. Rolą Spółdzielni jest zebranie opłat od mieszkańców, złożenie deklaracji miesięcznej do Urzędu Dzielnicy i przekazanie środków pieniężnych z tego tytułu do 28 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłaty wynikająca z uchwały Rady m. st. Warszawy uzależniona została od wielkości gospodarstwa domowego i sposobu zbierania odpadów (selektywnego lub nieselektywnego). Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi po wprowadzeniu nowego systemu znacząco wzrosły, a jednak nie przełożyło to się na jakość usług realizowanych przez firmy w imieniu m. st. Warszawy. Rada analizowała bogatą korespondencję Zarządu w tym zakresie z Urzędem m. st. Warszawy. Rada Nadzorcza apeluje do mieszkańców o segregowanie śmieci. Jeżeli nie będziemy tego robić, koszty wzrosną jeszcze bardziej. Rada Nadzorcza przypomina, że od przyjętego systemu zależy wysokość opłat w tym zakresie. Być może trzeba będzie rozważyć zmianę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 7. Organizacja służb Spółdzielni Rada Nadzorcza okresowo analizuje i ocenia organizację oraz jakość pracy poszczególnych komórek Spółdzielni. W 2014 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zaproponowane przez Zarząd zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni, która została dostosowana do bieżących zadań. Rada Nadzorcza przestrzega też zasady, aby wewnętrzne zmiany i reorganizacje nie wpływały na wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców Spółdzielni, a ponoszone koszty w tym zakresie były wygospodarowywane w ramach posiadanych środków finansowych. Ocena pracy administratorów i gospodarzy domów, przegląd stanowisk pracy, ocena stanu BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń Spółdzielni, to niektóre z wybranych, ciągłych działań Rady Nadzorczej w tym zakresie. 8

9 8. Działania w zakresie podziału nieruchomości oraz ustanowienia odrębnej własności lokali. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości. W 2014 roku wnioski o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność były realizowane na bieżąco. Przewłaszczono 33 spółdzielcze prawa do lokali. Do tej pory przekształcono 1874 lokale. Ogółem grunty będące w zasobach Spółdzielni wynoszą m 2. Nieuregulowany stan prawny ma tylko nieruchomość przy Al. St. Zjednoczonych 20A (pawilon handlowy) i dobudówka przy Egipskiej 7 (2 m 2 ) stanowi to 0,31% ogółu gruntów. 9. Sprawy członkowsko organizacyjne Jednym z kluczowych aspektów działalności Rady Nadzorczej jest monitorowanie płynności finansowej i okresowa analiza zadłużenia lokali. Wskaźnik zadłużenia w 2014 r. z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych wynosi 7,03% i jest mniejszy w stosunku do 2013 roku o 0,30%. Z uwagi na pogarszającą się sytuację na rynku pracy liczba lokali o zadłużeniu do 3 miesięcy stanowi największy procent zadłużenia (30,45%) w całej strukturze. W przypadkach dużych zadłużeń, Zarząd skierował do Rady Nadzorczej wnioski o wykluczenie ze Spółdzielni. Rada Nadzorcza bardzo wnikliwie analizowała każdy wniosek. Rada Nadzorcza zobowiązywała Członków Spółdzielni, którzy uczestniczyli w posiedzeniach Rady dotyczących ich wykluczenia do składania zobowiązań dotyczących spłaty zadłużenia. W 2014 r. w dwóch przypadkach Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wykluczeniu dłużników z grona członków Spółdzielni. Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy dyscyplinujące z dłużnikami zalegającymi z opłatami. W 2014 r. Komisja Członkowsko - Organizacyjna przeanalizowała zadłużenia 108 osób z naszej Spółdzielni, w 2015 r. 48 osób. Z większością przeprowadzono rozmowy, które spowodowały odzyskanie części należności. Przyjęto pisemne zobowiązania określające ostateczny termin uregulowania zadłużenia. 23 Członków całkowicie spłaciło swoje zadłużenie. Rada Nadzorcza okresowo analizowała działania Zarządu w zakresie monitorowania tych zobowiązań i stanu zadłużeń w Spółdzielni. W tych działaniach kierowano się przede wszystkim koniecznością zdyscyplinowania dłużników, tak aby minimalizować obciążenia osób regularnie opłacających należności za lokale mieszkalne. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sposoby działań windykacyjnych prowadzonych przez Zarząd i zaleca dalszą pracę nad minimalizacją zadłużenia. Na wniosek Rady Nadzorczej, Zarząd w 2014 r. przyznał dwie zapomogi na pokrycie bieżących opłat za lokale mieszkalne w łącznej wysokości 1.272,81 zł. 9

10 Rada Nadzorcza w ramach swoich uprawnień, kontrolowała terminowość udzielanych odpowiedzi na składane pisma do naszej Spółdzielni i pozytywnie ocenia ten zakres działań Zarządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną obsługę Członków Spółdzielni przez pracowników SBM ATEŃSKA i w pełni akceptuje podjęte przez Zarząd działania dyscyplinujące i kontrolne. 10. Polityka informacyjna. Rada Nadzorcza dobrze ocenia działania Zarządu w zakresie przyjętego programu polityki informacyjnej, mającego na celu jak najszersze i pełne informowanie Członków i mieszkańców naszej Spółdzielni o pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, o podejmowanych decyzjach organów statutowych i innych wydarzeniach z życia naszej Spółdzielni. Szereg informacji przekazywanych jest mieszkańcom za pośrednictwem biuletynu Ateńska Informacje, ogłoszeń w gablotach ogólnodostępnych i na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych budynkach, a także na stronie internetowej (www.sbm-atenska.pl). Dobrze realizowana jest procedura ogłoszeń o przetargach, wolnych lokalach użytkowych, czy wolnych lokalach mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż. Wydano kolejne numery biuletynu Ateńska Informacje, który w ocenie mieszkańców stał się ciekawą formą informacji o funkcjonowaniu naszej Spółdzielni. Biuletyn zawiera również wiele wskazań praktycznych, z którymi dotarcie do wszystkich mieszkańców w innej formie byłoby niemożliwe. Rada pragnie przypomnieć mieszkańcom o możliwości składania w sekretariacie Spółdzielni wniosków w sprawach dotyczących ew. nowelizacji Statutu i zgłaszania uwag dotyczących obsługi mieszkańców przez pracowników Spółdzielni. Szkoda, że ta inicjatywa, wzbudza tak małe zainteresowanie. Jawność uchwał i ustaleń, a także protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, to nadal główny filar polityki informacyjnej Rady Nadzorczej. Zasada ta umożliwia szeroką kontrolę społeczną działań Spółdzielni przez wszystkich jej Członków. 11. Działalność społeczno - kulturalna. Działalność Domu Kultury Orion realizowana była zgodnie z zatwierdzonym programem przez Radę Nadzorczą. Priorytetowym działaniem Domu Kultury Orion (przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe) są corocznie prowadzone akcje: Lato w mieście oraz Zima w mieście. Uczestnictwo w tych akcjach zapewnia wielu dzieciom atrakcje, których nie doświadczają w 10

11 rodzinie, a program szkolny w ostatnich latach wyraźnie ograniczył wycieczkowe formy poznawcze. Akcje te są szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży, które w tych okresach nigdzie nie wyjeżdżają. Na uwagę zasługuje dobra współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Południe, który współfinansuje wiele działań D.K. Orion. W D.K. Orion aktywnie funkcjonuje Osiedlowy Klub Seniora. Imprezy towarzyskie i kulturalne (turnieje brydżowe, wieczorki taneczne, spotkania okazjonalne) oraz dobrze działająca sekcja zajęć ruchowych świadczy, że Klub posiada ciekawą ofertę i jest otwarty na każdą inicjatywę. Najliczniejszą sekcję stanowią zajęcia ruchowe, które odbywają się kilka razy w tygodniu na sali widowiskowej i siłowni. W trosce o zdrowie i dobrą kondycję, seniorzy często korzystają ze spacerów z kijkami w Parku Skaryszewskim oraz wycieczek rekreacyjno-turystycznych po Warszawie z przewodnikami PTTK. Prężnie działa grupa gier brydżowych, która spotyka się trzy razy w tygodniu, a co miesiąc organizowane są turnieje dostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla. Organizowane są również imprezy o charakterze ogólnospółdzielczym (np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkanie ze Św. Mikołajem, spotkanie opłatkowe i wielkanocne), a duża frekwencja mieszkańców osiedla na tych spotkaniach świadczy o pozytywnym odbiorze działalności klubu na terenie naszej Spółdzielni. We wszystkich formach aktywności Domu Kultury w ciągu roku bierze udział około 3000 mieszkańców. Rada Nadzorcza z satysfakcją stwierdza, że program realizowany przez Dom Kultury ORION adresowany jest do wszystkich grup wiekowych, dzięki temu stał się on środowiskowym ośrodkiem kulturalnym i towarzyskim naszej Spółdzielni. 12. Bezpieczeństwo. Sprawa bezpieczeństwa na terenie naszego osiedla zajmuje priorytetowe miejsce wśród zadań nadzorowanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza okresowo analizuje stan bezpieczeństwa na naszym osiedlu. Od 2009 roku Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą organizuje na terenie Spółdzielni robocze posiedzenia z przedstawicielami władz samorządowych i organów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy, w tym na terenie naszej Spółdzielni. Na tych spotkaniach omawia się na bieżąco miejsca zagrożeń i przekazuje informacje o kradzieżach, pijaństwie, narkomanii, dewastacjach i zakłócaniu ciszy nocnej. O wynikach interwencji i podjętych działaniach otrzymujemy 11

12 informację na bieżąco lub na następnym spotkaniu. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele Rady Nadzorczej. Współpracę Zarządu z Urzędem Dzielnicy Praga Południe w tym Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rada Nadzorcza ocenia bardzo dobrze. Ważnym postulatem skierowanym do przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej stała się sprawa zwiększenia częstotliwości patroli służb mundurowych na naszym terenie. Efektem są ponadnormatywne patrole na naszym osiedlu. Dzięki staraniom Zarządu pojawił się kilka razy na terenie naszego osiedla (okolice Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Afrykańskiej oraz ul. Egipskiej ) Mobilny Posterunek Policji, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Rada Nadzorcza zaleca kontynuowanie praktyki wywieszania na tablicach informacyjnych budynków mieszkalnych oraz w gablotach na terenie osiedla, aktualizowanych adresów i telefonów do Straży Miejskiej, komisariatu Policji danego rejonu, ogłoszeń o dyżurach dzielnicowych w siedzibie Biura Spółdzielni, ogłoszeń ostrzegających mieszkańców przed wpuszczaniem do budynku obcych osób, a także wywieszanie z odpowiednim wyprzedzeniem, informacji o pracach remontowych. Dobrze rozpoznawalni są pracownicy Spółdzielni wyposażeni w identyfikatory oraz charakterystyczną odzież roboczą z nazwą naszej Spółdzielni. W Biurze Spółdzielni prowadzony jest rejestr kradzieży, włamań i innych niebezpiecznych zdarzeń, a informacje przekazywane są do odpowiednich służb porządkowych. Rada Nadzorcza zaaprobowała proponowany przez Zarząd kierunek działań zmierzający do sukcesywnego monitorowania osiedla. Po okresie wstępnej eksploatacji, pierwszych pilotażowych instalacji i zebraniu doświadczeń, zainstalowano kolejne zestawy kamer wraz z rejestratorami. Do tej pory teren osiedla jest wyposażony w 90 kamer. Dążymy do sukcesywnego objęcia monitoringiem całego osiedla. Tryb i zasady działania osiedlowego monitoringu szczegółowo określają zapisy Regulaminu utrwalania, odtwarzania i przekazywania obrazu z monitoringu w SBM Ateńska. Zgodnie z tymi zasadami nikt nieuprawniony nie może mieć dostępu do zarejestrowanego obrazu. 13. Obsługa prawna Spółdzielni. Rada Nadzorcza szczegółowo analizuje obsługę prawną oraz poziom wydatków w tym zakresie. Obsługa prawna jest prowadzona przez Kancelarię Radcy Prawnego, a także przez radcę prawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. W 2014 roku uzyskał on uprawnienia 12

13 radcy prawnego i po zmianie struktury organizacyjnej przez Radę Nadzorczą, zostało mu zmienione stanowisko ze specjalisty ds. organizacyjno-prawnych na radcę prawnego. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia poziom kosztów obsługi prawnej w 2014 r. biorąc pod uwagę, że ponad 50 % kosztów obsługi prawnej odzyskała Spółdzielnia z zasądzonych przez sądy kosztów zastępstwa procesowego w nakazach zapłaty. Z satysfakcją należy zaznaczyć, że Zarząd dąży do optymalnych rozwiązań w tym zakresie. 14. Ocena Zarządu. Z poprzednich rozdziałów niniejszego sprawozdania wynika w sposób jednoznaczny pozytywna ocena pracy Zarządu SBM Ateńska. Współpracę z Zarządem Rada Nadzorcza realizuje poprzez wyznaczanie konkretnych zadań i kontrolę ich realizacji. Z postawionych przez Radę zadań Zarząd wywiązuje się w sposób profesjonalny. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza na Walnym Zgromadzeniu będzie rekomendowała udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu. II. Podsumowanie Rada Nadzorcza, w omawianym okresie, realizowała założenia wynikające z przyjętego na okresy półroczne planów pracy. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest na stabilnym poziomie, wszystkie płatności realizowane są na bieżąco. SBM Ateńska nie posiada przeterminowanych zobowiązań, może prowadzić planowaną działalność statutową bez zagrożenia utraty płynności finansowej. Pozwalało to dotychczas na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym. Staraliśmy się uwypuklić i omówić najistotniejsze naszym zdaniem kierunki działania SBM Ateńska, jak też poinformować Państwa o sposobie ich realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ma nadzieję, że planowana na III kwartał br. lustracja pełna naszej Spółdzielni również potwierdzi prawidłową ocenę działalności SBM Ateńska. Ocena na ile Rada Nadzorcza zdołała wywiązać się z ciążących na niej zadaniach należy do Państwa. 13

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2013 r. do maja 2014 r. Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie SBM Ateńska w dniu 22 października 2011 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2010 r. do czerwca 2011r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2010 r. do czerwca 2011r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2010 r. do czerwca 2011r. Zgodnie z obowiązującym od marca 2008 roku znowelizowanym Statutem SBM Ateńska (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej jest komplementarne ze sprawozdaniem Zarz

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej jest komplementarne ze sprawozdaniem Zarz S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie SBM Ateńska w dniu 22 października 2011 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r. Zgodnie z obowiązującym od marca 2008 roku znowelizowanym statutem SBM Ateńska (na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od października 2008 r. do czerwca 2009r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od października 2008 r. do czerwca 2009r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od października 2008 r. do czerwca 2009r. Zgodnie z obowiązującym od marca 2008 roku znowelizowanym statutem SBM Ateńska (na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Zgodnie z przepisami art. 44 46 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. Nr 30, poz.210) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie 32 pkt 1, ppkt 8 Statutu Spółdzielni i 8 pkt 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r.

Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r. UCHWAŁA NR 78 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia 24.09.2013 r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ZWIĄŻE ^, W!ZVJ^4Y 15-879 Białystok, u, Sw rfccna 11/1 te!. 7445083. 7*2001)1 w. 306, 313 H! P 54? 14-59-9D. Białystok 17.12.2012 Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Z działalności Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kaliszu za 2015 rok.

Sprawozdanie. Z działalności Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kaliszu za 2015 rok. Sprawozdanie Z działalności Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kaliszu za 2015 rok. Zgodnie z art.44 ustawy,,prawo Spółdzielcze oraz 88 Statutu Kaliskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC za okres od 01 czerwca 2015 r. do 25 kwietnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC za okres od 01 czerwca 2015 r. do 25 kwietnia 2016 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC za okres od 01 czerwca 2015 r. do 25 kwietnia 2016 r. 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza wybrana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Szanowni członkowie Spółdzielni, Rada Nadzorcza HGSM przedstawia ze swojej działalności sprawozdanie za rok 2014. Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli z dnia r. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

U c h w a ł a Nr. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli z dnia r. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Projekt U c h w a ł a Nr. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli z dnia 16.06.2012 r. w s p r a w i e: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku W 2012 roku Rada Nadzorcza S.M. Centrum Wola pracowała w składzie: Błażejczyk Danuta, Bohun Andrzej, Kotasiak Kazimierz, Lisiowski

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych

Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 35-061 Rzeszów, ul. Słoneczna 2; tel. (017) 85 80 480 w. 424 w godz. 8 00-14 00 NIP 813-33-27-678 ; e-mail : pzrsm@vp.pl, www.pzrsm.pl Podkarpacki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR

REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR Podstawy działalności organu statutowego. Rozdział I 1 Rady Mieszkańców Nieruchomości, zwane dalej Radami, prowadzą swoją działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Komitet Domowy jest organem samorządu mieszkańców i działa na podstawie: 1) Statutu OSM Przyszłość zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z realizacji wniosków polustracyjnych obejmujących całokształt działalności Spółdzielni w latach

I N F O R M A C J A. z realizacji wniosków polustracyjnych obejmujących całokształt działalności Spółdzielni w latach I N F O R M A C J A z realizacji wniosków polustracyjnych obejmujących całokształt działalności Spółdzielni w latach 2009 2010 2011 Ad.1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie składanych wniosków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w 2015 roku kontynuowała kolejny rok swojej kadencji w następującym

Bardziej szczegółowo

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11.

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2014 r. i badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHOJNICACH Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHOJNICACH Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach ----------------------------------------------------------------------------------------------- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHOJNICACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIECHOWICE W BYTOMIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIECHOWICE W BYTOMIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIECHOWICE W BYTOMIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK Zgodnie z przepisem 30 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Miechowice w Bytomiu Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 5 listopada 2003r poz.188 z późn. zmianami) 3. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej za 2014 r. Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia

Bardziej szczegółowo

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z działalności od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza działająca na zasadach kolegialności przedkłada swoje

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 7A ------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokół nr 04/04/2016

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z działalności Rady Nadzorczej Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu w okresie od czerwca 2014 do maja 2015

SPRAWOZDANIE. Z działalności Rady Nadzorczej Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu w okresie od czerwca 2014 do maja 2015 SPRAWOZDANIE Z działalności Rady Nadzorczej Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu w okresie od czerwca 2014 do maja 2015 I Wstęp W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Złotowie z działalności za okres od 1 stycznia 2013r. do 29 maja 2014r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Złotowie z działalności za okres od 1 stycznia 2013r. do 29 maja 2014r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Złotowie z działalności za okres od 1 stycznia 2013r. do 29 maja 2014r. Rada Nadzorcza jest jednym z organów Spółdzielni, której rolę i zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich za okres od 01 lipca 2009 do 26 czerwca 2010

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich za okres od 01 lipca 2009 do 26 czerwca 2010 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich za okres od 01 lipca 2009 do 26 czerwca 2010 Rada Nadzorcza zakończyła ostatni rok swojej czteroletniej pracy, w okresie

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Geofizyka w Toruniu. za okres od r. do r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Geofizyka w Toruniu. za okres od r. do r. VI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Geofizyka w Toruniu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2011r. przez resztę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Gdańsk 30 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Danuta Hanula -przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach. I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. II. Skład Rady.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach. I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. II. Skład Rady. REGULAMIN Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. 1. 1. Rada działa na podstawie przepisów art. 44, art. 45, art. 46 ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. l) Ustawa z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 200 l Nr 4, poz.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. l) Ustawa z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 200 l Nr 4, poz. RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowe! w Gorlicach Załącznik nr l do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 13/2010 z dnia 05.03.2010 r. Regulamin zasad montażu i użytkowania indywidualnych liczników poboru zimnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2013 roku-

- tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2013 roku- Załącznik do uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 09.04.2013r. Regulamin Rady Nieruchomości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze - tekst jednolity na dzień 09 kwietnia

Bardziej szczegółowo

III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu za okres od czerwca 2013 do czerwca 2014 roku

III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu za okres od czerwca 2013 do czerwca 2014 roku III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu za okres od czerwca 2013 do czerwca 2014 roku składzie. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym pracowała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG"

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG" ZA 2 0 1 3 ROK. Spól^ ^ i u s o :10*'a Ul- ks. t.j3. Auausł,/nika 17 a te < :^ 2D6^.2RS usnt.0009171?p (?) m;ó 4 V 15 Rada Nadzorcza, działając w imieniu Członków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok Gdańsk, kwiecień 2016r. 2 Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym całokształt działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie w Toruniu za 2009r.

S P R A W O Z D A N I E z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie w Toruniu za 2009r. S P R A W O Z D A N I E z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie w Toruniu za 2009r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie zadania statutowe w 2009 roku realizowała

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH S.M. DOMHUT

Tekst jednolity REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH S.M. DOMHUT Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/VIII/2013 z dn. 21.11.2013 r. Tekst jednolity REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH S.M. DOMHUT Na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 29/2011 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2011 r. REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE 1 Podstawa prawna 1. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Powiśle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZABRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZABRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za 2013 r. 1/7 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZABRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za 2013 r. Rada Nadzorcza Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od momentu ukonstytuowania się działa w stałym składzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH OD 25 STYCZNIA DO 10 KWIETNIA 2010 ROKU PRZEZ ZWIĄZEK REWIZYJNY

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ SKARŻYSKO KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Olsztyn, dnia 22.07.2013 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Stosownie do zawartej w dniu 18.04.2013 roku umowy pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Związkiem Rewizyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik do Uchwały nr 6/2008 Rady Nadzorczej ŁSM z dnia 18.09.2008 r R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności. RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM dla MŁODYCH" okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r

SPRAWOZDANIE z działalności. RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM dla MŁODYCH okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r SPRAWOZDANIE z działalności RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM dla MŁODYCH" okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r SPIS TREŚCI: I STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY NADZORCZEJ II FUNKCJE NORMATYWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 5426 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej OSOWSKA" w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej OSOWSKA w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej OSOWSKA" w Warszawie I. Podstawa działalności Zarządu 1. Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Warszawa, dnia 20.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie" ul. Rejtana 43 64-100 Leszno W wyniku umowy zawartej w dniu 19.04. 2011 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17/30/2013 Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzania regulaminów pracy Komisji RN

Uchwała Nr 17/30/2013 Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzania regulaminów pracy Komisji RN Uchwała Nr 17/30/2013 Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzania regulaminów pracy Komisji RN Uchwała Nr 17/30/2013 Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia 9.04.2013 r. w sprawie: zmian regulaminów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu I. PODSTAWY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

REGULAMIN. Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 1 REGULAMIN Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 2 Regulamin Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Rada Osiedla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach z działalności za okres do r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach z działalności za okres do r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach z działalności za okres 28.04.2011 do 16.05.2012 r. Stosownie do art. 35 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz 78 Statutu SML-W Wanacja, Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.09.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S.M. "Bocianek" za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S.M. Bocianek za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S.M. "Bocianek" za rok 2011 Rada Nadzorcza S.M. Bocianek w Kielcach w okresie od 01 stycznia do 16.06. 2011r. tj. do Walnego Zgromadzenia na którym dokonano

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2009 ROK Rada Nadzorcza, działając w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego, Statutu oraz Regulaminu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2016 z dnia 28 września 2016r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 28.08.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 23.11.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniach Prezydium Rady uczestniczył, z głosem doradczym, przewodniczący Komisji G.Z.M - Józef Moś.

W posiedzeniach Prezydium Rady uczestniczył, z głosem doradczym, przewodniczący Komisji G.Z.M - Józef Moś. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Diament w Piekarach Śląskich za okres od 01 lipca 2012 do 22 czerwca 2013 Rada Nadzorcza zakończyła ostatni rok swojej trzyletniej pracy, w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wyżyny za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wyżyny za 2016 rok. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wyżyny za 2016 rok. Podstawą prawną działania Rady Nadzorczej jest ustawa prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo