POSTANOWIENIA OGóLIVE 51

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGóLIVE 51"

Transkrypt

1 .:i:fll:-,':"* OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWI EDZIALNOéü CYWILN EJ zatwierdzone UchwalE Nr UZl2}al99 z dnia 26 sierpnía 1999 r. Zarzqdu Powszechnego Zakiadu Ubezpieeen S.A. POSTANOWIENIA OGóLIVE 51 Cgóine warunki ubezpieczenia odpowiecziainoéci cywiineri, zwane Caie "CWU", maja, zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakiad t-.,bezpieczen Spólka Akcyjna, zwanv daier; PiU SA, z osobarni fizycnvmi, osobami prawnymi, ba!2 jednostkami organizacyjnynii nie posiadaja_cymi osobowoéc! prawnej, zwanymi daiej u bezp ieczaj atym u bezpíeczonym W porozumieniu z ubezpiec:aja.c'tmiubezpiec:cnym w umcwie ubezriec:enia moga. byó zastosovvane, ocpowiednie dla ucezpiec:cnego rlttka, postanourienia szczególne. 7. W razie wprowadzenia do uniowy ubezpiec:enia posianowien szcegóinyclr, OViU majq zastosowanie w zakresie nie uregulowanym postanowieniami szczególnymi. 3. W sprawach nie ureguiowanych w OÁ/U lub postanowieniach szczegóinych do umów ubezpíec:enia ocpowieczialncéci cywiinej maja, zasiosowanie przecis'l Kcdeksu CywiineEo oraz inne sioscwne pzepis'y prawa. DEFINICJE s3 Przezub te w niniejsatch OWU pojqcla naiee rozumieé: OSOBA TRZECIA - kazca osoba nie bqiapa stronq umowy ubezpieczenia; OSOBA BLISiG - maizcnek, wstqpni, zsiqpni, pasierbowie, dzieci pr,,spcscbione albo prlljete na wychowanie, paysposabiajqcy, rodzeósbrvo, ojc:ym, macocha, teécicwie, synowe, ziqciow!e, csoby pozostajqce w konkubinacie; SZKCDA OSOBO /A - szkoca polegajapa na spowocowaniu émiercí, uszkodzeniu ciaia luo rozstroju zdrowia; SZKCDA RZECZO/A - szkoda poiegajapa na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczyi SUMA GWAM.NCYINA - okreéiona w umowie ubezpieczenia kwota, w granicacn której PZU SA jest zobowiazany wyplació odszkodowanie; FRANSZYZA INTEGRALNA - ograniczenie odpowiedziainoéci PZU SA za szkociy nie pzekraczajqce okreélonej kwoty; P UDZIAT- WTASNY - okreélona procentowo lub kwotowo czqéé odszkodowania, o którq PZU SA zmniejsza pre slugujqce odszkodowanie; ODSZKODOWANIE - nalezne od PZU SA éwiadczenie pzysiugujqce poszkcdowanernu ba.c2 ubezpieczonemu w razie zajécla zdazenia za które ubezpieczcny ponosi odpowiedzialnosó cywilnq w zakresíe objqtym umowe ubezpieczenia. PRZEDM]OT I ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU SA udziela ochrony ubezpieczenicwej, gdy w zvrit ku z okreélon4 w umowie dzialalnoéciq lub posiadany mieniem ubezpieczajecy/ubezpieczony w nastqpstwie czynu niedozwolonego (odpowiedz!alnoéé deliktowa) zobcvriqzany jest do naprawienia szkody osobowej bqdi szkody zeczowej wyzqdzonej osobie ti':eciej. 2. Na odrqbnie uzgodnionych warunkach pzedmiotem ubezpieczenia mo2e byé odpowiedzialnoéé ubezpieczajqcego/ubezpieczonego za szkodq wyniktq 1/11

2 z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania (odpowiedzialnoéé kontraktowa). 3. lezeli nie umówiono siq inaczej, PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedziainoéci ustawowej ubezpieczajalego/ubezpieczonego. 4. Cdpowiedziainoéciq PZU SA objqte sq roszczenia osób poszkodowanych/ uprawnionych, dotycz4ce szkód powstalych ze zdanen zaistnialych w okresie tn vania ubezpieczenia i zgioszonych w terminach ustawowokreéionych. 5s Ube:riec:enie..n oojere jesi cdpcurieizlainoéó c'twilna ubez:iec:ajacego/ubezoieczonego za szkocjv wyzalzone na ierytorium Rzeczypospoiitej Pciskiej, chyba 2e umowa ubezpieczenia stanowi inaczej. WY ACZEN IA OD POWIE DZIALNOSCI PZU SA nie odpowiada za szkodv: 1. wyrzeszone umyélnie, a w pzypadku szkód wlrniklych z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania, tak2e wówczas, gdy pcwsiaiy wsl<utek razapego niedbaistwa, 2. soowodowane komukolwiek wadliwym produkter,r, którego producentem, importerem, dystn butorem lub sprzedawcq jesi ubezpieczajaq ubezpieczony; ochrona taka jest mozliwa na podstawie odrqbnych warunków - OWU OC za produkt, 3. wirnikte z pceniesienia chorób zaka2nych, 4. powstaie w nastqpstrvie dzialaó wojennych, stanu wojennego, stanu wyjqtkowcgo, rewoiucji, konflskat, aktów sabotazu lub terroryzmu, niegokojów spciecznych, strajków eraz udzialu ubezpieczajqcego ubezpieczcnego r, zamieszkach i r-ozruchach, 5. wyzaizone w érccowisku przez )ego zanieczyszczenie oraz w dzewostanie lasów i parków, 6. powstaie wskutek oddzia{ywania energii jqdrowej, promieni laserowych, maserowych, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skazenia radioaktywnego/ 7. powstale wskutek powolnego dziaiania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego lub innego czynnika podobnie dzialajqcego, 8. powstale wskutek powolnego dzialania gazów, pary, dymu, sadz.'y, wilgoci, haiasu i zagzybienia, 9. powstale wskutek oddzialywania azbestu, 10. polegajece na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginiqciu lub kradzie2y gotówki, dziel sztuki, bizuterii, pzedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, papierów waftoéciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów o charakterze kolekcjonerskim, 11. wyzqdzone pracownikom ubezpieczajqcego/ubezpieczonego, powstale w zwiqzku z wykonywaniem pracy, niezaleznie od podstawy zatrudnienia, 12. polegajace na zaplacie wszelkiego rodzaju kar pieniqznych, grzywien sqdowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowari z! tulu odstqpienia od umowy, podatków, naleznoéci publicznoprawnych i oplat manipularyjnych, 13. zwiqzane z naruszeniem dóbr osobistych innych niz w 5 4 ust. 1 OWU, praw wlasnoéci intelektual nych, znaków towarowych, nazw fabrycznych itp., 14. objqte systemem ubezpieczen obowiqzkowych, 15. wyaedzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajqce obowiqzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoéci cywilnej, chyba 2e umówiono siq inaczej, l Lr

3 16. nie pzekracaja.ce równowartoéci 100 USD (franszyza integralna), wedlug éredniego kursu NBP z dah ustalenia odszkodowania. 2. Ponadto PZU SA nie odpowiada za szkody zeczowe: 1. wyrzqdzone osobom bliskim ubezpieczajalego/ubezpieczonego, 2. wyaqdzone wspólnikom ubezpieczajqcego lubezpieczonego osobom bliskim wspól n i kom u bezpieczajqcego/u bezpieczonego, 3. które ubezpieczajaglubezpieczony zobowiqzany jest naprawió w ramach rekojmi lub gwarancji, chyba 2e umówiono siq inaczej, 4. polegaja-ce na uszkodzeniu wagonów, a w pzedsiqbiorstr uach przeladunkowych, soedycyjnvch i sztauerskich - równiez innych é 'cdków iransportowych, chvba ze umówiono s e inacel, 5. powstale w nastepst'rvie awarii, dzialania oraz elapioatacji unqdzen wodociegowych, kanalizacyjnych i centrainego ogzewania, o ile nie umówiono ^; ^ : ^ ^ ^-^.: 5rE il tdl ÉJ/ 6. za które przysluguje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geclcgicznego.. 7. powstale w mieniu powiezonym, stanowia ym pzedmiot obróbki, nacrawy lub innych czynnoéci w ramach usiug wykonywanych przez osoby objqte ubezpieczeniem, chyba ze umówiono sie inaczeri, 8. w mieniu, z którego ubezpieczalagylubezcieczcny koaystai na podstawie umowy u2ytkowania, najmu, dziezawy, ub czenia, przechowania lub innej urnowy nienazwanej, chyba ze umówiono siq inaczej. SUMA GWARAT CY]NA g7 1. Suma gwarancyjna oki'eslona r r umowie ubezpieczenia stanowi górnq granicq odpowieczialnoéci PZU SA za szkoay powstaie ze wszystkicn zdaneñ w oki'esie ubezpieczenia. 2" W ramach SumV g,varanclrjne-i, o której mowa w ust. 1, w poszczególnych umowach ubezpieczenia mcg4 byó wyocirqbnione limity kwotowe okreélajqce odpowieczialnoéé PZU SA za szkody: 1. okreélonego rodzaju, 2. z tulu jednego zdaaenia, 3. z rtuiu okreélonych ryzyk. Kazdorazowa wypiata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy gwaranryjnej o wypiaconq kwotq. 4. Za zgodq ubezpieczyciela, ubezpieczajqcy/ubezpieczony moze uzupelnió sumq gwarancyjnq opiacajqc dodatkowq sktadkq. q lezeli nie umówiono siq inaczej ubezpieczaj4ry/ubezpieczony w kazdej szkodzie ponosi udzial wlasny w wysokoéci okreélonej w umowie ubezpieczenia. A Ponadto PZU SA jest obowiezany do: 1. pokrycia kosztów wynagrodzenia zeczoznarvców powoianych za zgodq PZU SA w celu ustaienia okolicznosci lub rozmiaru szkody, 2. anrrotu, uzasadnionych okolicznoéciami danego zdazenia, niezbqdnych kosztów, majqcych na celu zapobiezenie zwiqkszaniu siq szkody, 3. pokrycia niezbqdnych kosztów sqdowej obrony przed roszczeniern osoby tzeciej w spofte prowadzonym na polecenie PZU SA lub za jego zgod4 4. pokrycía kosztów postqpowania pojednawczego, prowadzonego w zwiqzku ze zgioszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile PZU SA wyrazil na to zgodq. 3/1 1

4 * t 7. Koszty, o których mowa w ust. 6 nie sq zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej (ust. 1) z tym jednak, 2e ich wysokoéó lqcznie (pkt. 1-4) nie moze pzekroczyé to % sumy gwarancyjnej ^ ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I CZAS JEJ TRWANIA SKI.ADKA UBEZPIECZENIOWA 58 Umowq ubezpieczenia zawiera s Q na podstawie wniosku ubezpieczajqcego/ ubezpieczonego zawieraja-cego informac;e niezbedne do spcr:adzenia iokumentu ubezpieczenia i okreélenia naieznej skladki. Wniosek powinien zawieraé w szczególnoéci: 1. imiq, nazwisko i nazwq ubezpieczajacegoiubezpiec:onegc, 2. adres i siedzibq ubezpieczajqcego/ubezpieczonego, 3. okreélenie ryzyka, które ma byó objqte ubezpieczentem, 4. czas trwania umowy ubezpieczenia, 5. sumq gvvarancyjna.. Jezeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa, v ust. 2 aibo osrai sporzadzcny wadliwie lub niezgodnie z warunkami ubezpieczenia ubezpieczajqc',,iuoezpíeczonv obowiqzany jest na wezwanie PZU SA odpowiednio go uzupelnió. Zawarcie umowy ubezpíeczenia PZJ SA potwierdza dokumentem ubezcieczenia. 5e 1. Odpowiedzialnoéé PZU SA rozdoc4ina siq od dnia nastepujacego po dniu zawarcia umowy ubezliec:ei:ia, nie wc:eéniej jednak niz po zapiac:niu sxiadki, c yba ze umówiono siq inaczej. 2. Okres ubezpieczenia trwa,;eden rok, chyba ze umowe ubezpieczenia zawarto na inn./ okres I I I Skladkq ubezpieczeniowa_ ustala siq na podstawie pzepisów tan f skiadek obowiqzujqcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia iub w dniu, w któn m rozpoczyna siq kolejny oki'es odpcwiedzialnoéci pzu SA. Skiadkq oplaca siq jednorazowo prrl zawierani umowy ubezpieczenia, chyba ze w dokumencie ubezpieczenia okreéiono inny tryb i terminy. Sktadka za roczny okres ubezpieczenia w uzasadnionych przypadkach moze byé oplacona w ratach. Terminy oplat koiejnych rat skiadki okreéia siq w dokumencie ubezpieczenia. 511 Je2eii ubezpieczajqcy/ubezoieczony podal niepravrrdziwe dane co do istotnych okoiicznoéci, które pociqgaj4 za sobq zwiqkszenie prawdopodobieóstwa wypadku, to w razie ujawnienia tych okolicznosci PZU SA zwiqksza orlpowiednio sklackq poczynajqc od chwili gdy zaszla ta okolicznoéé, nie wczeéniej jednak niz od poczajku biezqcego okres ubezpieczenia. w razie zaistnienia okolicznoéci, o których mowa w ust. 1, pzu sa wezwie ubezpieczaiqcegoi ubezpieczonego do zaplaty podwyzszonej skladki. ubezpieczaiary/ubezpíeczony moze w ciqgu 14 dni od otzymania wezwania od umowy odstqpié. lezeli ujawnienie okolicznoéci nastqpiio po wypadku, pzlj SA mo2e odpowiednio zmniejszyé swoje Éwiadczenie. Jezeli ujawniona okolicznoéó, o której mowa w usi. 1 pociqga za sobq takie zwíqkszenie prawdopodobienstwa wypadku, ie pzu sa nie zawarlby umowy ubezpieczenia, gdyby o tej okolicznoéci wíedzial, moze on w ciqgu miesiqca od { / t l

5 ujawnienia tej okolicznoéci od umowy odstapié. W razie odstqpienia umowy nalez,/ siq PZU SA skladka tylko za czas trwania umowy. 4. Jezeli ujawnieníe okolicznoéci, o których mowa w ust. 1 nastqpilo po wypadku lub w cia_gu ostatniego miesiqca pzed wypadkiem, a pr /czyn4 wypadku byla ujawniona okolicznoéé, PZU SA moze odmówió wyplaty odszkodowania. 512 Umowa ubezpieczenia uiega rozwiqzaniu: 1. z uplywem terrninu okreéionego w umowie, 2.. w raz:e nie opiacenia kclejnej,'a / skladki - z upi'twenr ierminu ciatnoéci raf sklackt okreélanej w dokumencie ubezpieczenia, 3. w przypadku wyc:erpania sumy gwarancyjnej. odstaptenie OD UMOWY Ubezpieczaja_cv/ubezpieczony moze odstqpié od umowy ubezpieczenia, jezeii umowa zawafta jest na oki'es dluzszy niz 6 miesiqcy. 2. Odstqpienie od umowy ubezpieczenia paez osobq fizycznq i jednostkq organizacyjna nie posiadajqca. osobowcsci prawnej moze byé dokonane najpózniej w terminie 30 oni od zawarcia umowy ubezpieczenia, a paez osobq prawne w terminie 7 dni. 3. PZU SA przysiuguje skiadka za okres, w którym udziela.l ochrony ubezpieczeniowej Jezeli umowa ubezpieczenia ulegia rozwiazaniu paed uph wen'r kcócowego ierminu okreélonego w dokumencie ubezpieczenia, PZU SA dokonuje zwrotu skracki za niewykozystany okres ubezpieczenia. 2. Przy dokonywaniu zwrotu skladki potr4ca siq z f;rtulu pcniesionych kosztów kwcte stanowiapq 15% (piqtnaécie procent) zainkasowanej skladki. 3. Zwrot skladki nie pzysiuguje, jezeii w okresie ubezpieczenia zaistnialo zdarzenie w zwia ku z którym PZU SA wypiacil odszkodowanie lub zobowia any jest clo ',vyplaby odszkodowanía. ZAWIADOMIEN I E O ZWIEKSZEN IU N IE BEZPIECZEÑ STWA 5ls 1. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczaja-cylubezpieczony obowiqzany jest niezwlocznie, najpóániej w ciqgu 30 dni zawiadomié PZU SA o kazdym istotnym zwiqkszeniu prawcopodobienstwa powstania jego odpowiedzialnoéci objqtej umowq ubezpieczenia. 2. W razie niedopelnienia przez ubezpieczajqcego/ubezpieczonego obowiqzku, o którym mowa w usi. 1 majqzastosowanie postanowienia g 11 niniejszych OWU. ZAWIADOMIENIA I OéWIADCZENIA Zawiadomienia i oéwiadc:enia ubezpieczajqcego/ubezpieczonego w zwiasku z umowq ubezpieczenia powinny byó skladane na piémie za pokwitowanienr lub paes.lane listem poleconym. 2. Jezeli ubezpieczajqcy/ubezpieczony zmienil siedzibq i nie zawiadomil o tym PZU SA, skierowane do ostatniej znanej siedziby ubezpieczajqcego/ubezpieczonego pismo pzu sa wywiera skutki prawne od chwili w której byloby dorqczone, gdyby u bezpieczajqcylubezpieczony n zm ien il siedzi by. 5/ 11

6 s 1 obowiazki UBEZPIECZ.AJACEGO/UBEZPIECZONEGO W RAZIE POWSTANIA SZKODY EL7 1. W razie zajécia zdarzenia, które moze spowodowaé roszczenia ze strony poszkodowanego/ ubezpieczaj4c'ylubezpieczony obowiqzany jest w miarq mozliwoéci zapobiec zwiqkszeniu siq szkody oraz staraó siq o ustalenie okolicznoéci wypadku. 2. Ubezpieczajacy/ubezpieczony obowiqzany jest w terminie 7 dni zawiadomié PZU SA o szkodzie i stosowaé siq do jego zaleceó. 3. W razie zgioszenia do ubezpieczajacegoiubezpieczonego roszcenía c odszkodowanie, ube:piec:ajqcylubezpieczony jest obowiazany bezzw.iocznie - najpóániej w terminie 7 dní powiadomié PZU SA. 4. Ubezpieczajqcy/ubezpieczony jest obowia any udzieiié PZU SA wszelkich wyjaénieó, dostarczyó dostqpne dowody potzebne do ustaienia okolicznoéci wypadku i rozmiaru szkody oraz umo2liwié pzeprowadzenie postqpowania wyjaéniajqcego. 5. Jezeli paeciwko ubezpieczajacemulubezpieczonemu sprawc./ szkc v poszkodowany wystqpi z roszczenienr o odszkodowanie na drogq sa_dcwa, ubezpieczajqcylubezpieczony obowia anr jest bezzwlocznie - najpóániej w terminie 7 dni zawiadomió o tt m PZU SA. Na zadanie PZU SA ubezpieczajacv/ubezpieczony obowiqzany jest udzielié pelnomocníctwa procesowego wskazanej przez PZU SA osobie. 6. Ubezpieczajqc' lubezpíeczony jest obowia4eny dostarcntó PZU SA ozeczenie sq u w terminie umozliwiajacym zajqcie stanowiska co do wníesienia érodka odwoiawczego. 7. Bez upr;edniej zgody PIU SA, ubezpieczelac' lucez>ieczony nie jest ucrawniony zasookojenia iub uznania i'oszczenia poszkcdowanego. 8. -lezeli ubezpieczajqcy/ubezrieczony z winy umyélnej lub w wyniku razacego niecbalstwa dopelni{ któregokolwiek z obowiqzków ckreélonych,.v ust. 1-7, a ma to wolyw na rozmiar szkody, PZU SA mcze zmniejszyé odszkcdowanie, a na rer odmówié wyplaty odszkcdor,vania. USTALENIE I WYPLATA ODSZKODOWANIA PZU SA wypiaca odszkodowaníe w terminie 30 dni od dnia otr ymania zawiadomienia o szkodzie. 2. Jezeli w terminie okreélonym w ust. 1 wyjaénienie okolicznoéci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoéci PZU SA albo wysokoéci odszkodowania okazalo siq niemozliwe, odszkodowanie wyplaca siq w terminie 14 dni od wyjaénienia tych okolicznoéci. JeCnak2e bezspornq czqéó odszkodowania PZU SA wyp{aca w terminie okreélonym w ust L. 3. Jezeli tulem odszkodowania prrysiugujq poszkodowanemu zarówno éwiadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspokaja je z obowiqzujagej sumy gwarancyjnej w nastqpujqcej kolejnoéci : 1. éwiadczenie jedncrazowe, 2. renty czasowe, 3. renty dozywotnie. 4. lezeli odszkodowanie nie pzysiuguje, PZ:J SA informuje o tym na piémie osobq zglaszajqca roszczenie jak i ubezpieczajqcegoiubezpieczonego w terrninie okreélonym w ust. 1 wskazujqc na okolicznoéci i podstawq prawne uzasadniajqce odmowq wyplaty odszkodowa nia. 6lLl

7 t I. 2. a PRzEJécrE Roszczrñ ru Pzu sa 5le Je2eli w zwiqzku ze szkod za którq PZU SA wypiacii odszkodowanie, pzysluguje ubezpieczajalemu/ubezpieczonemu roszczenie o odszkodowanie do osoby tzeciej, ocipowiedziainej za szkodq, roszczenie to z dniem zapiaty pzechodzi na PZU SA do wysokoéci wypiaconegodszkodowania. Jezeli PZU SA pokn wa tylko czqéó szkody, ubezpieczaja3emu/ubezpieczonemu przysluguje co do pozostalej czqéci pierurszeósavo zaspokojenia raszczeñ przed roszczeniem PZU SA. Nie przechodzi na PZU SA roszczenie ubezpieczajqcego ubezpieczonego przeciwko osobom, z któn mi ubezpieczalag lubezpieczony pozostaje we wspóinym gcsoociarsfwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoéé. Na zqdanie PZU SA ubezpieczajecy ubezpieczony obowiqzany jest udzieiié pomocy przy docnocjzeniu roszczenia od osoby taeciej, dostarczajqc informacji orez dokumentów niezbednvch do ich dochodzenia. PRZEJECTE RYZYKA PRZEZ rnna OSOBE 520 i. Jezeli ry lko objqte ubezoieczeniem odpowiedzialnoéci cywilnej zosianie pzejete pzez inna, oscbq fizr/czn4 prawne lub jednostkq organizac jnq nie posiadajaga. osobowoéci prawnej, wszeikie prawa i obowilzki wynikajape z umowy ubezpieczenia pzechodza- na pzejmujacego. Pzejmuja"w powinien o tym zawiadomié PZU SA najpóániej w ciagu dwóch miesiqcy od dnia paejqcia, w pzeciwnym wypadkumowa ubezpiecenia wygasa po uplywie tego terminu, 2.. Nastqpca pra^/ny ubeznieczaia.cego/ubezpieczoneeo lub PZU SA maja_ prawo rozwiqzaó umowe ubezpieczenia nawet przed uplywem jej waznoéc!, jezeli nie nastapila szkocja. 3. Rozwiazanie umowy przez PZU SA mo2e nastapié najpózniej w terminie 14 dni od daty zawiadcmienia, o ktorym mowa w ust. 1. l. z. POSTANOWIENIA KOÑCOWE 'l-race 521 moc ogóine warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cr wilnej zatwierdzone Uchwaiq Nr UZl46l94 z dnia 20 czerwca 1994 r. Zazqdu Powszechnego Zakladu Ubezpieczeñ SA - zmienione Uchwaiq Nr UZl9al96 z dnia 24 czerwca 1996 r. Niniejsze OWU wchodzq w 2ycie z dniem 15 listopada L999 r. WICEPREZE^ ZARZADU PZU SA El2bieta Tu rkowska-tyrl u k WICEPREZES ZARZADU PZU SA Wiesiaw Wiéniewski 7111

8 POSTANOWIENIA SZCZEGOLN E DO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSfi CYWILNEJ FUNKCJONARIUSZY S UzBY WIEZIENNE] Zgodnie z $ 2 ust, 2 ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoéci rywilnej zat' vierdzonych Uchwaiq Nr UZl204l99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. Zanqdu Powszechnego Zakladu Ubezpieczen S.A. na potzeby niniejszego ubezpieczenia wprowadza sie nastqpuja-ce pcstanowienia docatkowe : 1. Wprowadza siq nastepujape pojqcia: UBEZPiECZUACY - Centralny Zarzqd Siuzby Wiqzlennej UBEZPiECZONY - pracownik i funkcjonariusz Sluzby Wiqziennej, 2. PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach occowiedzialncécr cywilnej praccwniczej regresowej iunkc;cnariuszy i praccwników Siuzov Wiqzrennej za szkody wyzaizone nieumyélnie osobie tzecíej wskutek uszkoczenia ciaia, rozstroju zdrowia lub émierci (szkoda na oscbie), aibo uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia nalezqcego do osoby trzeciej, w tym Skarbu Panst' 'ra lub mienia powiezonego funkc;onariuszowi Sluzby Wiqziennej (szkoda zeczowa) w zwiqzku z wykonywaniem czynnoéci zwiasanych z prace lub pelnieniern sluzby. 3. Ubezpieczenie obejmuje koszty ochrony pralvnej funkc;onariusz,l Siuzbv Wiqziennej poniesione przez ubezpieczoneco w celu obrony swoich praw w zaki'esie pzewidzranym w obowi4zuja,cych paepisach, w postepowaniach pned sadam polskimi luo kolegiami Cs. ''ryki'oczen, prowadzonycn z ich udziaiem w charakterze pozwanvch. pocejzanyc;r, oskaaonych iub obwinionych, a w szczegóinoéci : a) koszty uslug osób uprawnionych do éwiad*enia pcmoc/ prawnej, b) koszty rwiqzane z uzyskaniem opinii bieglych luo zeczoznawców aibo innych dokumentów stanowiqcych érodki dowodowe, c) koszty porqczenia majajkowego zastosowanego jako érodek zapobiegawczy, d) pozostale koszty i oplaty sqdowe lub administracyjne, o ile sluzq one ochronie praw ubezpieczonego w zwiqzku z prowadzonym postqpowaniem, Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty poniesione w postqpowaniu wszczqt.vm w okresie odpowiedzialnoéci PZU S.A., ze zdarzen zaistnialych w okresie tn yania ubezpieczenia z zastrze2eniem postanowienia pkt Nie ma zastosowania $ 6 ust. l pkt 2-12i pkt 14-16, a dodatkowo ustala siq, ze PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1. wyrza_dzone przez osoby bqdqce po spo2yciu aikohciu, po zazyciunarkotyków lub innych Érodków cdurzajqcych, 2. wyrz4dzone przez osoby wykonuja e oki'eéione cz' nnoécibez posiadania wymaganych uprawniei (zezwolen), 3. wynikle z pzeniesienia chorób zaka2nych, o których istnieniu ubezpieczajqcy wiedzial lub powinien wiedzieé, 4. wyzqdzone w érodowisku paez jego zanieczyszczenie, 5. które lqcznie nie paekraczaje 150 zl, 6. polegajqce na zaginiqciu lub kradziezy gotówki, bizuterii, papierów wartoéciorarych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów fiiatelistycznych, numizmatycznych i innych, R/11

9 7. powsta{e wskutek oddzialywaniaenergil Jqarowe] i zanieczyszczenia radioaktywnego/ 8. wyaqdzone poza granicami RP, 9. wyaedzone funkcjonariuszom Sluzby Wiqziennej. q 6. Nie majq zastosowania postanowienia $ 6 ust. Z pkt od 1 do 8, a dodatkowo ustala siq, 2e PZU S.A. nie odpowiada za szkody r eczowe: 1. wyzqdzone osobom biiskim ubezpieczonego. 2. Csobami biiskimi sq: malzonek, dzieci, pasierbowie, dzieci przyscoscbicne albo pr:7jete na /yc owanie, rcczice, Drzysposabiajacy, rodzens.,vo, ojc:'/rn, macocha, teéc:owie, dzladkowie, wnukowie, ziqciowíe i synowe, 3. za kióre prz. siuguje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geologicznego. Ponadto PZU S.A. nie odpowiada za koszty ochrony prawnej: 1. pokrywane w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej zawafte.,i z ubezcieczonym przez jakiegokolwiek innego ubezoieczyciela, a takze koszf oc;lrcny prawnej ponoszone przez u:ezoieczonego w spcr:e z ucezpiecyc:elem, c którym mowa w g 1, niezaieznie od istot sporu. 7. poniesione w postqpcwaniu wszczqf,tm w okresie odpowiedziaincéci ubezpieczycieia, w wyniku apelac;i lub wniesienia innego érodka zaskazenia, albo wznowienia postqpowania, o ile dotycze postqpowania prowadzonego przecl rozpoczqciem okresu odpowiedzialnoéci ubezcieczyciela, 3. powstaie w nasteoshvie kcrzystania z uslug osób nie uprawnionych do éwiadczenia pomoct prawnej lub wydawania opinii w danym zakresie, 4. powsiaie w nastqpst'rie kozystania z uslug osób nie posiadajqcych prawa 'wykonywania zawodu 5. wynikle wskutek poniesienia - na polecenie ubezpieczonego - kosztów, które nie bttly konieczne w ceiu obrcny praw ubezpieczonego, albo dotyea,cych éi'ocków dowodowych nieistotnych z punktu widzenia przebiegu postqpowania, 6. zwiqzane ze éwiadomym udzieleniem przez ubezpieczonego nieprawdziwych lub wprowadzajqcych w bi4d informacji, aibo dostarczeniem sfalszowanych dokumentéw, 7. zwiqzane ze éwiadomym zatajeniem przez ubezpieczonego informacji iub dokumentów moga-cych mieé wp{yw na spcsób éwiadczenia pomoc/ prawnej albo przebieg postqpowa nia, 8. poniesione w zwiqzku z kozystaniem pzez ubezpieczaja.cego z pomory prawnej osób pzez niego zatrudnionych, o ile dana czynnoéé mieécila siq w zakresie ich obowiqzków, 9, poniesione na pokrycie kar sqdowych lub administracyjnych nalozonych na ubezpieczonego albo osoby éwiadcza_ce na jego ftecz pomoc prawnfu i0. w postaci porqczenia majqtkowego jezeli pzekracza ono 20000,- zl, 11. których lqczna wysokoéó nie pzekracza!50 zl. Ustala siq nastqpujqce wysokoéci sumy ubezpieczenia: 1. suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia okreélone $ 4 usi. 1 w okresie ubezpieczenia do jej wyczerpania ,- zl, 2. suma ubezpieczenia na jedno zdazenie okreélone g 4 ust. 1 bez wzglqdu na liczbq sprawców ,- zl, 3. suma ubezpieczenia na zdarzenie na kazdego pracownika lub funkcjonariusza wynosi - w ramach sumy okreélonej w pkt 1 - do wysokoéci wyzqdzonej szkody, 9l11

10 t jednak nie wiqcej niz kwota trzymiesiqcznego uposazenia przyslugujqcego danemu funkcjonariuszowi siuzby wiqziennej w dniu wyzqdzenia szkody, 4. suma ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej na wszystkie zdazenia wynosi w okresie ubezpieczenia do jej wyczerpania ,- zl 5. suma ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej na zdaaenie na kazdego funkcjonariusza wynosi ,- zl, jednak koszty porqczenia majqtkowego zastosowanego jako érodek zapobiegawczy w stosunku do ubezpieczonego nie moge paekroczyé ,- zi suma ubezpieczenia okreélona w pkt 1 i 4 ka2dorazowo ulega obnizeniu o kwote wvpfaccnego odszkodowania az do c ikowiteco jej wyc:er-panía. 8. Ustaia siq nastqpuja.ce zasady zawarcia umowy ubezpiec:enia: 1' Umowq ubezpieczenia zawiera siq na podstawie deklaracji przystapienia do ubezpieczenia podpisanej pzez osobq przystqpuja.c4 do ubezpíeczenía potwierdzo ne1 przez PZIJ. 2. Umowa ubezpieczenia jesi zawierana na c:as nieokreélonv, a okres ubezpieczenia kazdorazowo trwa jeden rok i ;est pot'.vierdzany 3' polise Odpowiedzialnoéó PZU generaina.. S.A. rozooczyna siq od 1 dnia miesrqca nastqpujqcego po zlozeniu deklarac. 'i i oplaceniu pieruvszej rary skladki jecnak nie wczeéniel ñiz oo dnia okreéionego w polisie. 9. Ustala siq nastqpujape zasady platnoéci skiadki: 1. Skiadka ubezpieczeniowa na nastepny oki'es ubezpieczenia jest ustaiana na póánie; na 3 miesia.ce pzed dnienr, w którym i'ozpcczyna siq koiejny oi<i'es odpcwiedziainoéc; PZU S.A. 2. Skladkq oplaca ubezpieczony z gór w 12 miesiqcznych ratach, którq pzekazuje ubezpieczaja.ry do PZU s.a. najpó2niej do dnia 10 kazdego miesiapa. 3' Ubezpieczajqcy, pzekazuja,c sk{adke ubezpieceniorr,rq za oien,rsz'7 miesiac ubezpieczenia, zcbowiazanr jesi do równoczesnego zalqczenia imiennej lislt osób pzystqpuja,cych do ubezpieczenia, spozadzonej na podstawie deklaracji zgody. 4. Ubezpieczaja,c, pnekazuja-c skladkq za kolejne miesiqce ubezpieczeniá, zóbowiqzanr jest do równoczesnego zalqczania imiennej listy osób, które zostaiy ol ete ubezpíeczeniem w danym miesiacu oraz listy osób, które pzestaiy byé ubezpieczóne, poniewaz pzestaly byé funkcjonariuszami Siuzby Wiqziennej lub zrezygnowaly z ubezpieczenia. 10. Ubezpieczony moze w kazdym czasie zrezygnowaé z ubezpieczenia poprzez zlo2enie odpowiedniego oéwiadczenia w wlaéciwej komórce organizacyjnej obsiugujqcej program. 11. Ustala, 2e odpowiedzialnoéé pzu S.A. koñczy siq: 1. z dniem odstqpienia umowy okreélonego w q 13 ust. 1 warunków ogólnych ora z upiywem terminu wypowiedzenia na podstawie ust. L2 ninie;szr -h warunków szczególnych, 2. w razie nie op{acenia kolejnej raf' skladki - z up}ywem terminu ptatnoéci raty sk}adki okreélonego w punkcie 8 pprt 2, - w odniesieniu do danego ubeipieczonego, 3. w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia - jezeii wynika tó z umowy. 12. ustala siq nastqpujqce zasady wrtpowiedzenia umowy ubezpieczenia: 1. Umowa ubezpieczenia moze bryé wypowiedziana na piémie na koniec miesiqca kalendazowego - z zachowaniem jednomiesiqcznego okresu wypowiedzenia - p 7iz ubezpieczajqcego. 1n/l 1

11 2. W razie odstqpienia umowy lub zaniechania opiat skladki ubezpieczonemu nie nrzvshrnrrie 2aden zwrot skladki. 13. Jezeli szkoda polega na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia naleza.cego do osoby taeciej to wprowadza siq obowiqzek dokonania ogiqdzin tego mienia pftez peedstawiciela PZU S.A. 1 1/1 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej,

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ki Akcyjnej. SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz SKARBOWY

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz SKARBOWY Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz SKARBOWY Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Definicje... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)... 1 4 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia OWU dgosp 24/2009 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Załącznik do uchwały Zarządu nr 38/2005 Odpowiedzialność cywilna Zawodowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia Spis treści Strona 1 Postanowienia ogólne 3 2 Definicje 3 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cy- cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cy- cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 9/2015/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo