POSTANOWIENIA OGóLIVE 51

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGóLIVE 51"

Transkrypt

1 .:i:fll:-,':"* OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWI EDZIALNOéü CYWILN EJ zatwierdzone UchwalE Nr UZl2}al99 z dnia 26 sierpnía 1999 r. Zarzqdu Powszechnego Zakiadu Ubezpieeen S.A. POSTANOWIENIA OGóLIVE 51 Cgóine warunki ubezpieczenia odpowiecziainoéci cywiineri, zwane Caie "CWU", maja, zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakiad t-.,bezpieczen Spólka Akcyjna, zwanv daier; PiU SA, z osobarni fizycnvmi, osobami prawnymi, ba!2 jednostkami organizacyjnynii nie posiadaja_cymi osobowoéc! prawnej, zwanymi daiej u bezp ieczaj atym u bezpíeczonym W porozumieniu z ubezpiec:aja.c'tmiubezpiec:cnym w umcwie ubezriec:enia moga. byó zastosovvane, ocpowiednie dla ucezpiec:cnego rlttka, postanourienia szczególne. 7. W razie wprowadzenia do uniowy ubezpiec:enia posianowien szcegóinyclr, OViU majq zastosowanie w zakresie nie uregulowanym postanowieniami szczególnymi. 3. W sprawach nie ureguiowanych w OÁ/U lub postanowieniach szczegóinych do umów ubezpíec:enia ocpowieczialncéci cywiinej maja, zasiosowanie przecis'l Kcdeksu CywiineEo oraz inne sioscwne pzepis'y prawa. DEFINICJE s3 Przezub te w niniejsatch OWU pojqcla naiee rozumieé: OSOBA TRZECIA - kazca osoba nie bqiapa stronq umowy ubezpieczenia; OSOBA BLISiG - maizcnek, wstqpni, zsiqpni, pasierbowie, dzieci pr,,spcscbione albo prlljete na wychowanie, paysposabiajqcy, rodzeósbrvo, ojc:ym, macocha, teécicwie, synowe, ziqciow!e, csoby pozostajqce w konkubinacie; SZKCDA OSOBO /A - szkoca polegajapa na spowocowaniu émiercí, uszkodzeniu ciaia luo rozstroju zdrowia; SZKCDA RZECZO/A - szkoda poiegajapa na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczyi SUMA GWAM.NCYINA - okreéiona w umowie ubezpieczenia kwota, w granicacn której PZU SA jest zobowiazany wyplació odszkodowanie; FRANSZYZA INTEGRALNA - ograniczenie odpowiedziainoéci PZU SA za szkociy nie pzekraczajqce okreélonej kwoty; P UDZIAT- WTASNY - okreélona procentowo lub kwotowo czqéé odszkodowania, o którq PZU SA zmniejsza pre slugujqce odszkodowanie; ODSZKODOWANIE - nalezne od PZU SA éwiadczenie pzysiugujqce poszkcdowanernu ba.c2 ubezpieczonemu w razie zajécla zdazenia za które ubezpieczcny ponosi odpowiedzialnosó cywilnq w zakresíe objqtym umowe ubezpieczenia. PRZEDM]OT I ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU SA udziela ochrony ubezpieczenicwej, gdy w zvrit ku z okreélon4 w umowie dzialalnoéciq lub posiadany mieniem ubezpieczajecy/ubezpieczony w nastqpstwie czynu niedozwolonego (odpowiedz!alnoéé deliktowa) zobcvriqzany jest do naprawienia szkody osobowej bqdi szkody zeczowej wyzqdzonej osobie ti':eciej. 2. Na odrqbnie uzgodnionych warunkach pzedmiotem ubezpieczenia mo2e byé odpowiedzialnoéé ubezpieczajqcego/ubezpieczonego za szkodq wyniktq 1/11

2 z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania (odpowiedzialnoéé kontraktowa). 3. lezeli nie umówiono siq inaczej, PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedziainoéci ustawowej ubezpieczajalego/ubezpieczonego. 4. Cdpowiedziainoéciq PZU SA objqte sq roszczenia osób poszkodowanych/ uprawnionych, dotycz4ce szkód powstalych ze zdanen zaistnialych w okresie tn vania ubezpieczenia i zgioszonych w terminach ustawowokreéionych. 5s Ube:riec:enie..n oojere jesi cdpcurieizlainoéó c'twilna ubez:iec:ajacego/ubezoieczonego za szkocjv wyzalzone na ierytorium Rzeczypospoiitej Pciskiej, chyba 2e umowa ubezpieczenia stanowi inaczej. WY ACZEN IA OD POWIE DZIALNOSCI PZU SA nie odpowiada za szkodv: 1. wyrzeszone umyélnie, a w pzypadku szkód wlrniklych z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania, tak2e wówczas, gdy pcwsiaiy wsl<utek razapego niedbaistwa, 2. soowodowane komukolwiek wadliwym produkter,r, którego producentem, importerem, dystn butorem lub sprzedawcq jesi ubezpieczajaq ubezpieczony; ochrona taka jest mozliwa na podstawie odrqbnych warunków - OWU OC za produkt, 3. wirnikte z pceniesienia chorób zaka2nych, 4. powstaie w nastqpstrvie dzialaó wojennych, stanu wojennego, stanu wyjqtkowcgo, rewoiucji, konflskat, aktów sabotazu lub terroryzmu, niegokojów spciecznych, strajków eraz udzialu ubezpieczajqcego ubezpieczcnego r, zamieszkach i r-ozruchach, 5. wyzaizone w érccowisku przez )ego zanieczyszczenie oraz w dzewostanie lasów i parków, 6. powstaie wskutek oddzia{ywania energii jqdrowej, promieni laserowych, maserowych, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skazenia radioaktywnego/ 7. powstale wskutek powolnego dziaiania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego lub innego czynnika podobnie dzialajqcego, 8. powstale wskutek powolnego dzialania gazów, pary, dymu, sadz.'y, wilgoci, haiasu i zagzybienia, 9. powstale wskutek oddzialywania azbestu, 10. polegajece na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginiqciu lub kradzie2y gotówki, dziel sztuki, bizuterii, pzedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, papierów waftoéciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów o charakterze kolekcjonerskim, 11. wyzqdzone pracownikom ubezpieczajqcego/ubezpieczonego, powstale w zwiqzku z wykonywaniem pracy, niezaleznie od podstawy zatrudnienia, 12. polegajace na zaplacie wszelkiego rodzaju kar pieniqznych, grzywien sqdowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowari z! tulu odstqpienia od umowy, podatków, naleznoéci publicznoprawnych i oplat manipularyjnych, 13. zwiqzane z naruszeniem dóbr osobistych innych niz w 5 4 ust. 1 OWU, praw wlasnoéci intelektual nych, znaków towarowych, nazw fabrycznych itp., 14. objqte systemem ubezpieczen obowiqzkowych, 15. wyaedzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajqce obowiqzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoéci cywilnej, chyba 2e umówiono siq inaczej, l Lr

3 16. nie pzekracaja.ce równowartoéci 100 USD (franszyza integralna), wedlug éredniego kursu NBP z dah ustalenia odszkodowania. 2. Ponadto PZU SA nie odpowiada za szkody zeczowe: 1. wyrzqdzone osobom bliskim ubezpieczajalego/ubezpieczonego, 2. wyaqdzone wspólnikom ubezpieczajqcego lubezpieczonego osobom bliskim wspól n i kom u bezpieczajqcego/u bezpieczonego, 3. które ubezpieczajaglubezpieczony zobowiqzany jest naprawió w ramach rekojmi lub gwarancji, chyba 2e umówiono siq inaczej, 4. polegaja-ce na uszkodzeniu wagonów, a w pzedsiqbiorstr uach przeladunkowych, soedycyjnvch i sztauerskich - równiez innych é 'cdków iransportowych, chvba ze umówiono s e inacel, 5. powstale w nastepst'rvie awarii, dzialania oraz elapioatacji unqdzen wodociegowych, kanalizacyjnych i centrainego ogzewania, o ile nie umówiono ^; ^ : ^ ^ ^-^.: 5rE il tdl ÉJ/ 6. za które przysluguje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geclcgicznego.. 7. powstale w mieniu powiezonym, stanowia ym pzedmiot obróbki, nacrawy lub innych czynnoéci w ramach usiug wykonywanych przez osoby objqte ubezpieczeniem, chyba ze umówiono sie inaczeri, 8. w mieniu, z którego ubezpieczalagylubezcieczcny koaystai na podstawie umowy u2ytkowania, najmu, dziezawy, ub czenia, przechowania lub innej urnowy nienazwanej, chyba ze umówiono siq inaczej. SUMA GWARAT CY]NA g7 1. Suma gwarancyjna oki'eslona r r umowie ubezpieczenia stanowi górnq granicq odpowieczialnoéci PZU SA za szkoay powstaie ze wszystkicn zdaneñ w oki'esie ubezpieczenia. 2" W ramach SumV g,varanclrjne-i, o której mowa w ust. 1, w poszczególnych umowach ubezpieczenia mcg4 byó wyocirqbnione limity kwotowe okreélajqce odpowieczialnoéé PZU SA za szkody: 1. okreélonego rodzaju, 2. z tulu jednego zdaaenia, 3. z rtuiu okreélonych ryzyk. Kazdorazowa wypiata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy gwaranryjnej o wypiaconq kwotq. 4. Za zgodq ubezpieczyciela, ubezpieczajqcy/ubezpieczony moze uzupelnió sumq gwarancyjnq opiacajqc dodatkowq sktadkq. q lezeli nie umówiono siq inaczej ubezpieczaj4ry/ubezpieczony w kazdej szkodzie ponosi udzial wlasny w wysokoéci okreélonej w umowie ubezpieczenia. A Ponadto PZU SA jest obowiezany do: 1. pokrycia kosztów wynagrodzenia zeczoznarvców powoianych za zgodq PZU SA w celu ustaienia okolicznosci lub rozmiaru szkody, 2. anrrotu, uzasadnionych okolicznoéciami danego zdazenia, niezbqdnych kosztów, majqcych na celu zapobiezenie zwiqkszaniu siq szkody, 3. pokrycia niezbqdnych kosztów sqdowej obrony przed roszczeniern osoby tzeciej w spofte prowadzonym na polecenie PZU SA lub za jego zgod4 4. pokrycía kosztów postqpowania pojednawczego, prowadzonego w zwiqzku ze zgioszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile PZU SA wyrazil na to zgodq. 3/1 1

4 * t 7. Koszty, o których mowa w ust. 6 nie sq zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej (ust. 1) z tym jednak, 2e ich wysokoéó lqcznie (pkt. 1-4) nie moze pzekroczyé to % sumy gwarancyjnej ^ ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I CZAS JEJ TRWANIA SKI.ADKA UBEZPIECZENIOWA 58 Umowq ubezpieczenia zawiera s Q na podstawie wniosku ubezpieczajqcego/ ubezpieczonego zawieraja-cego informac;e niezbedne do spcr:adzenia iokumentu ubezpieczenia i okreélenia naieznej skladki. Wniosek powinien zawieraé w szczególnoéci: 1. imiq, nazwisko i nazwq ubezpieczajacegoiubezpiec:onegc, 2. adres i siedzibq ubezpieczajqcego/ubezpieczonego, 3. okreélenie ryzyka, które ma byó objqte ubezpieczentem, 4. czas trwania umowy ubezpieczenia, 5. sumq gvvarancyjna.. Jezeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa, v ust. 2 aibo osrai sporzadzcny wadliwie lub niezgodnie z warunkami ubezpieczenia ubezpieczajqc',,iuoezpíeczonv obowiqzany jest na wezwanie PZU SA odpowiednio go uzupelnió. Zawarcie umowy ubezpíeczenia PZJ SA potwierdza dokumentem ubezcieczenia. 5e 1. Odpowiedzialnoéé PZU SA rozdoc4ina siq od dnia nastepujacego po dniu zawarcia umowy ubezliec:ei:ia, nie wc:eéniej jednak niz po zapiac:niu sxiadki, c yba ze umówiono siq inaczej. 2. Okres ubezpieczenia trwa,;eden rok, chyba ze umowe ubezpieczenia zawarto na inn./ okres I I I Skladkq ubezpieczeniowa_ ustala siq na podstawie pzepisów tan f skiadek obowiqzujqcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia iub w dniu, w któn m rozpoczyna siq kolejny oki'es odpcwiedzialnoéci pzu SA. Skiadkq oplaca siq jednorazowo prrl zawierani umowy ubezpieczenia, chyba ze w dokumencie ubezpieczenia okreéiono inny tryb i terminy. Sktadka za roczny okres ubezpieczenia w uzasadnionych przypadkach moze byé oplacona w ratach. Terminy oplat koiejnych rat skiadki okreéia siq w dokumencie ubezpieczenia. 511 Je2eii ubezpieczajqcy/ubezoieczony podal niepravrrdziwe dane co do istotnych okoiicznoéci, które pociqgaj4 za sobq zwiqkszenie prawdopodobieóstwa wypadku, to w razie ujawnienia tych okolicznosci PZU SA zwiqksza orlpowiednio sklackq poczynajqc od chwili gdy zaszla ta okolicznoéé, nie wczeéniej jednak niz od poczajku biezqcego okres ubezpieczenia. w razie zaistnienia okolicznoéci, o których mowa w ust. 1, pzu sa wezwie ubezpieczaiqcegoi ubezpieczonego do zaplaty podwyzszonej skladki. ubezpieczaiary/ubezpíeczony moze w ciqgu 14 dni od otzymania wezwania od umowy odstqpié. lezeli ujawnienie okolicznoéci nastqpiio po wypadku, pzlj SA mo2e odpowiednio zmniejszyé swoje Éwiadczenie. Jezeli ujawniona okolicznoéó, o której mowa w usi. 1 pociqga za sobq takie zwíqkszenie prawdopodobienstwa wypadku, ie pzu sa nie zawarlby umowy ubezpieczenia, gdyby o tej okolicznoéci wíedzial, moze on w ciqgu miesiqca od { / t l

5 ujawnienia tej okolicznoéci od umowy odstapié. W razie odstqpienia umowy nalez,/ siq PZU SA skladka tylko za czas trwania umowy. 4. Jezeli ujawnieníe okolicznoéci, o których mowa w ust. 1 nastqpilo po wypadku lub w cia_gu ostatniego miesiqca pzed wypadkiem, a pr /czyn4 wypadku byla ujawniona okolicznoéé, PZU SA moze odmówió wyplaty odszkodowania. 512 Umowa ubezpieczenia uiega rozwiqzaniu: 1. z uplywem terrninu okreéionego w umowie, 2.. w raz:e nie opiacenia kclejnej,'a / skladki - z upi'twenr ierminu ciatnoéci raf sklackt okreélanej w dokumencie ubezpieczenia, 3. w przypadku wyc:erpania sumy gwarancyjnej. odstaptenie OD UMOWY Ubezpieczaja_cv/ubezpieczony moze odstqpié od umowy ubezpieczenia, jezeii umowa zawafta jest na oki'es dluzszy niz 6 miesiqcy. 2. Odstqpienie od umowy ubezpieczenia paez osobq fizycznq i jednostkq organizacyjna nie posiadajqca. osobowcsci prawnej moze byé dokonane najpózniej w terminie 30 oni od zawarcia umowy ubezpieczenia, a paez osobq prawne w terminie 7 dni. 3. PZU SA przysiuguje skiadka za okres, w którym udziela.l ochrony ubezpieczeniowej Jezeli umowa ubezpieczenia ulegia rozwiazaniu paed uph wen'r kcócowego ierminu okreélonego w dokumencie ubezpieczenia, PZU SA dokonuje zwrotu skracki za niewykozystany okres ubezpieczenia. 2. Przy dokonywaniu zwrotu skladki potr4ca siq z f;rtulu pcniesionych kosztów kwcte stanowiapq 15% (piqtnaécie procent) zainkasowanej skladki. 3. Zwrot skladki nie pzysiuguje, jezeii w okresie ubezpieczenia zaistnialo zdarzenie w zwia ku z którym PZU SA wypiacil odszkodowanie lub zobowia any jest clo ',vyplaby odszkodowanía. ZAWIADOMIEN I E O ZWIEKSZEN IU N IE BEZPIECZEÑ STWA 5ls 1. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczaja-cylubezpieczony obowiqzany jest niezwlocznie, najpóániej w ciqgu 30 dni zawiadomié PZU SA o kazdym istotnym zwiqkszeniu prawcopodobienstwa powstania jego odpowiedzialnoéci objqtej umowq ubezpieczenia. 2. W razie niedopelnienia przez ubezpieczajqcego/ubezpieczonego obowiqzku, o którym mowa w usi. 1 majqzastosowanie postanowienia g 11 niniejszych OWU. ZAWIADOMIENIA I OéWIADCZENIA Zawiadomienia i oéwiadc:enia ubezpieczajqcego/ubezpieczonego w zwiasku z umowq ubezpieczenia powinny byó skladane na piémie za pokwitowanienr lub paes.lane listem poleconym. 2. Jezeli ubezpieczajqcy/ubezpieczony zmienil siedzibq i nie zawiadomil o tym PZU SA, skierowane do ostatniej znanej siedziby ubezpieczajqcego/ubezpieczonego pismo pzu sa wywiera skutki prawne od chwili w której byloby dorqczone, gdyby u bezpieczajqcylubezpieczony n zm ien il siedzi by. 5/ 11

6 s 1 obowiazki UBEZPIECZ.AJACEGO/UBEZPIECZONEGO W RAZIE POWSTANIA SZKODY EL7 1. W razie zajécia zdarzenia, które moze spowodowaé roszczenia ze strony poszkodowanego/ ubezpieczaj4c'ylubezpieczony obowiqzany jest w miarq mozliwoéci zapobiec zwiqkszeniu siq szkody oraz staraó siq o ustalenie okolicznoéci wypadku. 2. Ubezpieczajacy/ubezpieczony obowiqzany jest w terminie 7 dni zawiadomié PZU SA o szkodzie i stosowaé siq do jego zaleceó. 3. W razie zgioszenia do ubezpieczajacegoiubezpieczonego roszcenía c odszkodowanie, ube:piec:ajqcylubezpieczony jest obowiazany bezzw.iocznie - najpóániej w terminie 7 dní powiadomié PZU SA. 4. Ubezpieczajqcy/ubezpieczony jest obowia any udzieiié PZU SA wszelkich wyjaénieó, dostarczyó dostqpne dowody potzebne do ustaienia okolicznoéci wypadku i rozmiaru szkody oraz umo2liwié pzeprowadzenie postqpowania wyjaéniajqcego. 5. Jezeli paeciwko ubezpieczajacemulubezpieczonemu sprawc./ szkc v poszkodowany wystqpi z roszczenienr o odszkodowanie na drogq sa_dcwa, ubezpieczajqcylubezpieczony obowia anr jest bezzwlocznie - najpóániej w terminie 7 dni zawiadomió o tt m PZU SA. Na zadanie PZU SA ubezpieczajacv/ubezpieczony obowiqzany jest udzielié pelnomocníctwa procesowego wskazanej przez PZU SA osobie. 6. Ubezpieczajqc' lubezpíeczony jest obowia4eny dostarcntó PZU SA ozeczenie sq u w terminie umozliwiajacym zajqcie stanowiska co do wníesienia érodka odwoiawczego. 7. Bez upr;edniej zgody PIU SA, ubezpieczelac' lucez>ieczony nie jest ucrawniony zasookojenia iub uznania i'oszczenia poszkcdowanego. 8. -lezeli ubezpieczajqcy/ubezrieczony z winy umyélnej lub w wyniku razacego niecbalstwa dopelni{ któregokolwiek z obowiqzków ckreélonych,.v ust. 1-7, a ma to wolyw na rozmiar szkody, PZU SA mcze zmniejszyé odszkcdowanie, a na rer odmówié wyplaty odszkcdor,vania. USTALENIE I WYPLATA ODSZKODOWANIA PZU SA wypiaca odszkodowaníe w terminie 30 dni od dnia otr ymania zawiadomienia o szkodzie. 2. Jezeli w terminie okreélonym w ust. 1 wyjaénienie okolicznoéci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoéci PZU SA albo wysokoéci odszkodowania okazalo siq niemozliwe, odszkodowanie wyplaca siq w terminie 14 dni od wyjaénienia tych okolicznoéci. JeCnak2e bezspornq czqéó odszkodowania PZU SA wyp{aca w terminie okreélonym w ust L. 3. Jezeli tulem odszkodowania prrysiugujq poszkodowanemu zarówno éwiadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspokaja je z obowiqzujagej sumy gwarancyjnej w nastqpujqcej kolejnoéci : 1. éwiadczenie jedncrazowe, 2. renty czasowe, 3. renty dozywotnie. 4. lezeli odszkodowanie nie pzysiuguje, PZ:J SA informuje o tym na piémie osobq zglaszajqca roszczenie jak i ubezpieczajqcegoiubezpieczonego w terrninie okreélonym w ust. 1 wskazujqc na okolicznoéci i podstawq prawne uzasadniajqce odmowq wyplaty odszkodowa nia. 6lLl

7 t I. 2. a PRzEJécrE Roszczrñ ru Pzu sa 5le Je2eli w zwiqzku ze szkod za którq PZU SA wypiacii odszkodowanie, pzysluguje ubezpieczajalemu/ubezpieczonemu roszczenie o odszkodowanie do osoby tzeciej, ocipowiedziainej za szkodq, roszczenie to z dniem zapiaty pzechodzi na PZU SA do wysokoéci wypiaconegodszkodowania. Jezeli PZU SA pokn wa tylko czqéó szkody, ubezpieczaja3emu/ubezpieczonemu przysluguje co do pozostalej czqéci pierurszeósavo zaspokojenia raszczeñ przed roszczeniem PZU SA. Nie przechodzi na PZU SA roszczenie ubezpieczajqcego ubezpieczonego przeciwko osobom, z któn mi ubezpieczalag lubezpieczony pozostaje we wspóinym gcsoociarsfwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoéé. Na zqdanie PZU SA ubezpieczajecy ubezpieczony obowiqzany jest udzieiié pomocy przy docnocjzeniu roszczenia od osoby taeciej, dostarczajqc informacji orez dokumentów niezbednvch do ich dochodzenia. PRZEJECTE RYZYKA PRZEZ rnna OSOBE 520 i. Jezeli ry lko objqte ubezoieczeniem odpowiedzialnoéci cywilnej zosianie pzejete pzez inna, oscbq fizr/czn4 prawne lub jednostkq organizac jnq nie posiadajaga. osobowoéci prawnej, wszeikie prawa i obowilzki wynikajape z umowy ubezpieczenia pzechodza- na pzejmujacego. Pzejmuja"w powinien o tym zawiadomié PZU SA najpóániej w ciagu dwóch miesiqcy od dnia paejqcia, w pzeciwnym wypadkumowa ubezpiecenia wygasa po uplywie tego terminu, 2.. Nastqpca pra^/ny ubeznieczaia.cego/ubezpieczoneeo lub PZU SA maja_ prawo rozwiqzaó umowe ubezpieczenia nawet przed uplywem jej waznoéc!, jezeli nie nastapila szkocja. 3. Rozwiazanie umowy przez PZU SA mo2e nastapié najpózniej w terminie 14 dni od daty zawiadcmienia, o ktorym mowa w ust. 1. l. z. POSTANOWIENIA KOÑCOWE 'l-race 521 moc ogóine warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cr wilnej zatwierdzone Uchwaiq Nr UZl46l94 z dnia 20 czerwca 1994 r. Zazqdu Powszechnego Zakladu Ubezpieczeñ SA - zmienione Uchwaiq Nr UZl9al96 z dnia 24 czerwca 1996 r. Niniejsze OWU wchodzq w 2ycie z dniem 15 listopada L999 r. WICEPREZE^ ZARZADU PZU SA El2bieta Tu rkowska-tyrl u k WICEPREZES ZARZADU PZU SA Wiesiaw Wiéniewski 7111

8 POSTANOWIENIA SZCZEGOLN E DO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSfi CYWILNEJ FUNKCJONARIUSZY S UzBY WIEZIENNE] Zgodnie z $ 2 ust, 2 ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoéci rywilnej zat' vierdzonych Uchwaiq Nr UZl204l99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. Zanqdu Powszechnego Zakladu Ubezpieczen S.A. na potzeby niniejszego ubezpieczenia wprowadza sie nastqpuja-ce pcstanowienia docatkowe : 1. Wprowadza siq nastepujape pojqcia: UBEZPiECZUACY - Centralny Zarzqd Siuzby Wiqzlennej UBEZPiECZONY - pracownik i funkcjonariusz Sluzby Wiqziennej, 2. PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach occowiedzialncécr cywilnej praccwniczej regresowej iunkc;cnariuszy i praccwników Siuzov Wiqzrennej za szkody wyzaizone nieumyélnie osobie tzecíej wskutek uszkoczenia ciaia, rozstroju zdrowia lub émierci (szkoda na oscbie), aibo uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia nalezqcego do osoby trzeciej, w tym Skarbu Panst' 'ra lub mienia powiezonego funkc;onariuszowi Sluzby Wiqziennej (szkoda zeczowa) w zwiqzku z wykonywaniem czynnoéci zwiasanych z prace lub pelnieniern sluzby. 3. Ubezpieczenie obejmuje koszty ochrony pralvnej funkc;onariusz,l Siuzbv Wiqziennej poniesione przez ubezpieczoneco w celu obrony swoich praw w zaki'esie pzewidzranym w obowi4zuja,cych paepisach, w postepowaniach pned sadam polskimi luo kolegiami Cs. ''ryki'oczen, prowadzonycn z ich udziaiem w charakterze pozwanvch. pocejzanyc;r, oskaaonych iub obwinionych, a w szczegóinoéci : a) koszty uslug osób uprawnionych do éwiad*enia pcmoc/ prawnej, b) koszty rwiqzane z uzyskaniem opinii bieglych luo zeczoznawców aibo innych dokumentów stanowiqcych érodki dowodowe, c) koszty porqczenia majajkowego zastosowanego jako érodek zapobiegawczy, d) pozostale koszty i oplaty sqdowe lub administracyjne, o ile sluzq one ochronie praw ubezpieczonego w zwiqzku z prowadzonym postqpowaniem, Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty poniesione w postqpowaniu wszczqt.vm w okresie odpowiedzialnoéci PZU S.A., ze zdarzen zaistnialych w okresie tn yania ubezpieczenia z zastrze2eniem postanowienia pkt Nie ma zastosowania $ 6 ust. l pkt 2-12i pkt 14-16, a dodatkowo ustala siq, ze PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1. wyrza_dzone przez osoby bqdqce po spo2yciu aikohciu, po zazyciunarkotyków lub innych Érodków cdurzajqcych, 2. wyrz4dzone przez osoby wykonuja e oki'eéione cz' nnoécibez posiadania wymaganych uprawniei (zezwolen), 3. wynikle z pzeniesienia chorób zaka2nych, o których istnieniu ubezpieczajqcy wiedzial lub powinien wiedzieé, 4. wyzqdzone w érodowisku paez jego zanieczyszczenie, 5. które lqcznie nie paekraczaje 150 zl, 6. polegajqce na zaginiqciu lub kradziezy gotówki, bizuterii, papierów wartoéciorarych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów fiiatelistycznych, numizmatycznych i innych, R/11

9 7. powsta{e wskutek oddzialywaniaenergil Jqarowe] i zanieczyszczenia radioaktywnego/ 8. wyaqdzone poza granicami RP, 9. wyaedzone funkcjonariuszom Sluzby Wiqziennej. q 6. Nie majq zastosowania postanowienia $ 6 ust. Z pkt od 1 do 8, a dodatkowo ustala siq, 2e PZU S.A. nie odpowiada za szkody r eczowe: 1. wyzqdzone osobom biiskim ubezpieczonego. 2. Csobami biiskimi sq: malzonek, dzieci, pasierbowie, dzieci przyscoscbicne albo pr:7jete na /yc owanie, rcczice, Drzysposabiajacy, rodzens.,vo, ojc:'/rn, macocha, teéc:owie, dzladkowie, wnukowie, ziqciowíe i synowe, 3. za kióre prz. siuguje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geologicznego. Ponadto PZU S.A. nie odpowiada za koszty ochrony prawnej: 1. pokrywane w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej zawafte.,i z ubezcieczonym przez jakiegokolwiek innego ubezoieczyciela, a takze koszf oc;lrcny prawnej ponoszone przez u:ezoieczonego w spcr:e z ucezpiecyc:elem, c którym mowa w g 1, niezaieznie od istot sporu. 7. poniesione w postqpcwaniu wszczqf,tm w okresie odpowiedziaincéci ubezpieczycieia, w wyniku apelac;i lub wniesienia innego érodka zaskazenia, albo wznowienia postqpowania, o ile dotycze postqpowania prowadzonego przecl rozpoczqciem okresu odpowiedzialnoéci ubezcieczyciela, 3. powstaie w nasteoshvie kcrzystania z uslug osób nie uprawnionych do éwiadczenia pomoct prawnej lub wydawania opinii w danym zakresie, 4. powsiaie w nastqpst'rie kozystania z uslug osób nie posiadajqcych prawa 'wykonywania zawodu 5. wynikle wskutek poniesienia - na polecenie ubezpieczonego - kosztów, które nie bttly konieczne w ceiu obrcny praw ubezpieczonego, albo dotyea,cych éi'ocków dowodowych nieistotnych z punktu widzenia przebiegu postqpowania, 6. zwiqzane ze éwiadomym udzieleniem przez ubezpieczonego nieprawdziwych lub wprowadzajqcych w bi4d informacji, aibo dostarczeniem sfalszowanych dokumentéw, 7. zwiqzane ze éwiadomym zatajeniem przez ubezpieczonego informacji iub dokumentów moga-cych mieé wp{yw na spcsób éwiadczenia pomoc/ prawnej albo przebieg postqpowa nia, 8. poniesione w zwiqzku z kozystaniem pzez ubezpieczaja.cego z pomory prawnej osób pzez niego zatrudnionych, o ile dana czynnoéé mieécila siq w zakresie ich obowiqzków, 9, poniesione na pokrycie kar sqdowych lub administracyjnych nalozonych na ubezpieczonego albo osoby éwiadcza_ce na jego ftecz pomoc prawnfu i0. w postaci porqczenia majqtkowego jezeli pzekracza ono 20000,- zl, 11. których lqczna wysokoéó nie pzekracza!50 zl. Ustala siq nastqpujqce wysokoéci sumy ubezpieczenia: 1. suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia okreélone $ 4 usi. 1 w okresie ubezpieczenia do jej wyczerpania ,- zl, 2. suma ubezpieczenia na jedno zdazenie okreélone g 4 ust. 1 bez wzglqdu na liczbq sprawców ,- zl, 3. suma ubezpieczenia na zdarzenie na kazdego pracownika lub funkcjonariusza wynosi - w ramach sumy okreélonej w pkt 1 - do wysokoéci wyzqdzonej szkody, 9l11

10 t jednak nie wiqcej niz kwota trzymiesiqcznego uposazenia przyslugujqcego danemu funkcjonariuszowi siuzby wiqziennej w dniu wyzqdzenia szkody, 4. suma ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej na wszystkie zdazenia wynosi w okresie ubezpieczenia do jej wyczerpania ,- zl 5. suma ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej na zdaaenie na kazdego funkcjonariusza wynosi ,- zl, jednak koszty porqczenia majqtkowego zastosowanego jako érodek zapobiegawczy w stosunku do ubezpieczonego nie moge paekroczyé ,- zi suma ubezpieczenia okreélona w pkt 1 i 4 ka2dorazowo ulega obnizeniu o kwote wvpfaccnego odszkodowania az do c ikowiteco jej wyc:er-panía. 8. Ustaia siq nastqpuja.ce zasady zawarcia umowy ubezpiec:enia: 1' Umowq ubezpieczenia zawiera siq na podstawie deklaracji przystapienia do ubezpieczenia podpisanej pzez osobq przystqpuja.c4 do ubezpíeczenía potwierdzo ne1 przez PZIJ. 2. Umowa ubezpieczenia jesi zawierana na c:as nieokreélonv, a okres ubezpieczenia kazdorazowo trwa jeden rok i ;est pot'.vierdzany 3' polise Odpowiedzialnoéó PZU generaina.. S.A. rozooczyna siq od 1 dnia miesrqca nastqpujqcego po zlozeniu deklarac. 'i i oplaceniu pieruvszej rary skladki jecnak nie wczeéniel ñiz oo dnia okreéionego w polisie. 9. Ustala siq nastqpujape zasady platnoéci skiadki: 1. Skiadka ubezpieczeniowa na nastepny oki'es ubezpieczenia jest ustaiana na póánie; na 3 miesia.ce pzed dnienr, w którym i'ozpcczyna siq koiejny oi<i'es odpcwiedziainoéc; PZU S.A. 2. Skladkq oplaca ubezpieczony z gór w 12 miesiqcznych ratach, którq pzekazuje ubezpieczaja.ry do PZU s.a. najpó2niej do dnia 10 kazdego miesiapa. 3' Ubezpieczajqcy, pzekazuja,c sk{adke ubezpieceniorr,rq za oien,rsz'7 miesiac ubezpieczenia, zcbowiazanr jesi do równoczesnego zalqczenia imiennej lislt osób pzystqpuja,cych do ubezpieczenia, spozadzonej na podstawie deklaracji zgody. 4. Ubezpieczaja,c, pnekazuja-c skladkq za kolejne miesiqce ubezpieczeniá, zóbowiqzanr jest do równoczesnego zalqczania imiennej listy osób, które zostaiy ol ete ubezpíeczeniem w danym miesiacu oraz listy osób, które pzestaiy byé ubezpieczóne, poniewaz pzestaly byé funkcjonariuszami Siuzby Wiqziennej lub zrezygnowaly z ubezpieczenia. 10. Ubezpieczony moze w kazdym czasie zrezygnowaé z ubezpieczenia poprzez zlo2enie odpowiedniego oéwiadczenia w wlaéciwej komórce organizacyjnej obsiugujqcej program. 11. Ustala, 2e odpowiedzialnoéé pzu S.A. koñczy siq: 1. z dniem odstqpienia umowy okreélonego w q 13 ust. 1 warunków ogólnych ora z upiywem terminu wypowiedzenia na podstawie ust. L2 ninie;szr -h warunków szczególnych, 2. w razie nie op{acenia kolejnej raf' skladki - z up}ywem terminu ptatnoéci raty sk}adki okreélonego w punkcie 8 pprt 2, - w odniesieniu do danego ubeipieczonego, 3. w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia - jezeii wynika tó z umowy. 12. ustala siq nastqpujqce zasady wrtpowiedzenia umowy ubezpieczenia: 1. Umowa ubezpieczenia moze bryé wypowiedziana na piémie na koniec miesiqca kalendazowego - z zachowaniem jednomiesiqcznego okresu wypowiedzenia - p 7iz ubezpieczajqcego. 1n/l 1

11 2. W razie odstqpienia umowy lub zaniechania opiat skladki ubezpieczonemu nie nrzvshrnrrie 2aden zwrot skladki. 13. Jezeli szkoda polega na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia naleza.cego do osoby taeciej to wprowadza siq obowiqzek dokonania ogiqdzin tego mienia pftez peedstawiciela PZU S.A. 1 1/1 1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu ZalqcznikNr 7 do Porozumienia o wsp6lprary z dnia 5 paidziernika 2015 r. 096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Rodzaj informacji odszkodowania Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OWU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ust. 1 3, 12, 17 ust.

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r.

Legionowo, r. Legionowo, 27.12.2014 r. Omówienie warunków umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej oraz jednocześnie OC zawodowej w ramach programu przeznaczonego dla firm geodezyjnych i kartograficznych 1.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

4) pracodawca - podmiot uznany za pracodawcg zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy;

4) pracodawca - podmiot uznany za pracodawcg zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy; Zalqcznik Nr 3 do Porozumienia o wspolpracy z dnia 5 pazdziernika 2015 r, 096l ne warun ki grupowego ubezpieczenia odpowiedzial nosci materialnej pracownik6w ustalone uchwalq nr UZ 7O8 2OO7 z dnia 13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZK)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZK) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZK) STYCZEŃ 2007 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Legionowo, 31.12.2012 r.

Legionowo, 31.12.2012 r. Legionowo, 31.12.2012 r. Omówienie warunków umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej oraz jednocześnie OC zawodowej w ramach programu przeznaczonego dla firm geodezyjnych i kartograficznych 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy grupowego ubezpieczenia dla pracowników Oświaty z dnia 1 stycznia 2015 roku. WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 ust ust ust. 6

1 ust ust ust. 6 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Program PIGUŁKA nie ma zastosowania do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Program PIGUŁKA nie ma zastosowania do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Wyciąg z załącznika Nr 1 do umowy o współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi a STU Ergo Hestia SA numer SZUG045/2015 szczegółowy zakres i warunki ubezpieczeń objętych programem pigułka 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy OWU:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy OWU: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW LECZNICZYCH DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58 zamawtaj{cy: Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej w Lukowie S. A. ul. Pilsudskiego 29 21-400 Luk6w REGON 000616385, NtP 8250003216 Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie zamieszczona SIWZ:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo rekreacyjnym.

podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo rekreacyjnym. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient Oney Polska S.A.). Na prawach Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Załącznik do uchwały Zarządu nr 38/2005 Odpowiedzialność cywilna Zawodowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera /IMP/KP/RK/2015/12/94 Łódź, dnia 29 grudnia 2015r. REKOMENDACJA Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8 91-348 Łódź Dotycząca: Obowiązkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego

Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Postanowienia ogólne

Porozumienie. Postanowienia ogólne zawarte w dniu 17.12.2010r pomiędzy: Porozumienie Okręgową Izbą Lekarską z siedzibą w Płocku ul. Kościuszki 8, 09-402 Płock, Regon 004737447, reprezentowaną przez: 1. Jarosław Wanecki Prezesa Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/11 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2011 r. do 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej: umową). 1. Niniejszą umową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie odpowiedzial oś i materialnej Grupowe ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej. Grupowe ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w

Grupowe ubezpieczenie odpowiedzial oś i materialnej Grupowe ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej. Grupowe ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w 4 1 Kopleksowe uezpiezeie praowików, fukjoariuszy straży iejskih i gminnych Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialośi materialnej Grupowe ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej. Grupowe ubezpieczenie na wypadek

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/15 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone uchwałą Management Board nr 2 z dnia 23/02/2016 Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, KRS: 0000054136, Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo