Porozumienie. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porozumienie. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 zawarte w dniu r pomiędzy: Porozumienie Okręgową Izbą Lekarską z siedzibą w Płocku ul. Kościuszki 8, Płock, Regon , reprezentowaną przez: 1. Jarosław Wanecki Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej 2. Marka Mieszkowicza Skarbnika Okręgowej Izby Lekarskiej a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 24, Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Regon , NIP (zwanym dalej PZU S.A.) reprezentowaną przez Inspektorat w Płocku ul. Sienkiewicza 6: 1. Marzenę Bandych Kierownika Zespołu Sprzedaży 2. Olgę Asakowska Specjalistę ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie zbiorowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy. 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawę prawną ubezpieczenia stanowią przepisy kodeksu cywilnego i obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej, ustalone Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia r. Zarządu PZU S.A., o ile przepisy niniejszego porozumienia nie stanowią inaczej. 2. Do umowy ubezpieczenia nie będą miały zastosowania przepisy 8, 11,12, 14 ogólnych warunków ubezpieczenia o których mowa w pkt Ubezpieczeniu zbiorowemu podlegać będą wszyscy lekarze i lekarze dentyści posiadający prawo wykonywania zawodu, zarejestrowani w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Płocku, którzy złożyli swój akces wyrażający chęć przystąpienia do tego ubezpieczenia, zgodnie z imienną listą stanowiącą integralną część niniejszego porozumienia.

2 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z prowadzoną działalnością polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub posiadanym mieniem, zaistnieją zdarzenia, w następstwie których ubezpieczony lekarz oraz osoby za które ponosi odpowiedzialność zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). 2. Ochrona PZU S.A. obejmuje ponadto: - odpowiedzialność cywilną za szkody związane z posiadanym mieniem ( wyposażeniem gabinetu) oraz uchybienia o charakterze organizacyjnym i porządkowym w związku z wykonywaniem praktyki lekarskiej. - szkody wyrządzone poprzez przeniesienie choroby zakaźnej w tym HIV i HBS 3. PZU S.A. nie odpowiada za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. 4 Suma gwarancyjna 1. Suma gwarancyjna dla każdej osoby podlegającej zbiorowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wynosi PLN 2. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia, stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU S.A. za szkody ze wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę. PZU S.A. nie odpowiada za szkody poniżej 200 PLN 3. Składka ubezpieczeniowa za okres ubezpieczenia od r do r. od każdego z członków lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku wymienionych w liście zgodnie z zapisami 2 ust.1, wynosi 16,00 PLN, słownie zł. ( szesnaście.) 4. Wysokość składki za następne roczne okresy ubezpieczenia będzie ustalać PZU S.A. w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w zależności od przebiegu szkodowości. 5 Ograniczenia odpowiedzialności 1. PZU S.A. nie odpowiada za szkody: a) jeżeli w dniu wykonywania czynności zawodowych ubezpieczający ( ubezpieczony) nie posiadał uprawnień zawodowych, miał zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu. b) wyrządzone w następstwie wykonywania czynności o charakterze medycznym przez osoby nie posiadające do tego wymaganej specjalizacji, przeszkolenia, dotyczy to również aparatury medycznej ( rentgen, laser, itp.) c) wyrządzone wskutek umyślnego działania lub zaniechania,

3 d) wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego w przypadku zakresu odpowiedzialności wynikającej z tytułu wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa, innego zawodu medycznego. e) w następstwie czynności wyrządzonych przez ubezpieczonego znajdującego się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków f) powstałe w wyniku zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji g) wynikające z kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych nałożonych na ubezpieczonego lub jego pracowników h) powstałe wskutek zaginięcia lub kradzieży gotówki, biżuterii, numizmatów, zbiorów filatelistycznych, papierów wartościowych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów i) powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, j) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, k) powstałe wskutek wykonywania czynności medycznych w okresie wojny, stanu wojennego lub wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, w następstwie aktów sabotażu lub terroryzmu, l) powstałe poza terytorium RP 2. Szkody wyrządzone podczas eksperymentalnych metod leczenia mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową na odrębnie uzgodnionych warunkach. 1. Obsługa ubezpieczeniowa prowadzona będzie centralnie przez Inspektorat PZU S.A. w Płocku ul. Sienkiewicza Do opłacania składki zobowiązana jest Okręgowa Izba Lekarska w Płocku w II ratach: I rata w terminie do r. II rata w terminie do r. 3. Składka zostanie wpłacona na rachunek bankowy Inspektoratu PZU S.A. w Płocku: Bank Millennium SA Nr Umowa ubezpieczenia zawarta będzie na podstawie złożonego w terminie do dnia 31 grudnia 2010 wykazu imiennego członków Okręgowej Izby lekarskiej w Płocku, na warunkach przewidzianych w niniejszym Porozumieniu Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do lekarzy deklarujących chęć przystąpienia do niniejszego ubezpieczenia zbiorowego w trakcie jego trwania, rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu deklaracji przystąpienia i trwa do końca okresu ubezpieczenia określonego w Porozumieniu. 6. Okręgowa Izba Lekarska zobowiązuje się do przekazywania tych informacji na bieżąco (pisemnie bądź em) do Inspektoratu PZU SA w Płocku Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku posiadający zbiorowe ubezpieczenie mogą dodatkowo dokonać doubezpieczenia w zakresie zwiększenia sumy ubezpieczenia wg niżej podanych składek:

4 - doubezpieczenie: a) Lekarze z III grupy ryzyka specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowotwarzowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, urologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, ginekologia onkologiczna, urologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, medycyna ratunkowa, neonatologia; Suma ubezpieczenia EURO składka 490 zł. Suma ubezpieczenia EURO składka 580 zł. Suma ubezpieczenia EURO składka 660 zł. Suma ubezpieczenia EURO składka 730 zł. b) Lekarze II grupy ryzyka - specjalizacja : medycyna sportowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją; Suma ubezpieczenia EURO składka 260 zł. Suma ubezpieczenia EURO składka 320 zł. Suma ubezpieczenia EURO składka 360 zł. Suma ubezpieczenia EURO składka 400 zł. c) Lekarze I grupy ryzyka - specjalizacja: lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych w pkt 1,2. Suma ubezpieczenia EURO składka 130 zł. Suma ubezpieczenia EURO składka 160 zł. Suma ubezpieczenia EURO składka 180 zł. Suma ubezpieczenia EURO składka 200 zł. Powyższa kwotacja uwzględnia rozszerzony zakres ubezpieczenia o ryzyko chorób zakaźnych w tym HIV i HBS oraz rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej z PZU SA umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ubezpieczenie nadwyżkowe). 2. Szkody likwidowane będą przez jednostki PZU S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania poszkodowanego. 3. Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, objęci zbiorowym ubezpieczeniem OC lekarzy będą mieli prawo do dodatkowych zniżek w wysokości 5% składki w następujących rodzajach ubezpieczeń dla prowadzonej działalności: - gabinetów lekarskich od ognia, kradzieży z włamaniem i rabunku

5 4. Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, objęci zbiorowym ubezpieczeniem OC lekarzy będą mieli prawo do dodatkowej 20% zniżki w ubezpieczeniach obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń, odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium RP. 5. Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, objęci zbiorowym ubezpieczeniem OC lekarzy będą mieli prawo do dodatkowej 20% zniżki w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej. 6. Członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, objętym zbiorowym ubezpieczeniem OC lekarzy proponuje się zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia OC osób w życiu prywatnym na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia ustalone Uchwałą Nr UZ/452/2009 z dnia 29 października 2009 Zarządu PZU S.A. z sumą ubezpieczenia ,00 zł ze składką 30,00 zł. 8 1.Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Okres ubezpieczenia liczy się od dnia r. do dnia r. o ile żadna ze stron nie wypowie Porozumienia na 30 dni przed upływem terminu ekspiracji. Porozumienie obejmuje następny okres ubezpieczenia z odrębnie negocjowaną składką. 9 1.Wszelkie zmiany następują na piśmie pod rygorem nieważności Treść porozumienia będzie wydrukowana w całości w biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej i będzie dostępna do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku oraz Inspektoratach PZU S.A. byłego województwa płockiego Porozumienie sporządzono w 2 ch jednobrzmiących, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. Za Okręgową Izbę Lekarską w Płocku: Za PZU S.A..... Płock, dnia r.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA LEKARZY

UBEZPIECZENIA LEKARZY BIULETYN INFORMACYJNY 1 Koleżanki i Koledzy Tradycyjnie, w Wasze ręce trafia specjalny numer Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w całości poświęcony ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne i podstawa prawna 1

Postanowienia wstępne i podstawa prawna 1 UMOWA UBEZPIECZENIA numer G W B l / l l l 8 l / l O 9 5 Zawarta w Warszawie, dnia 16.12.2013r. pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity)

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) pomiędzy: HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A., TUiR Warta SA i AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia OWU dgosp 24/2009 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW PZŁ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW (Tekst jednolity) zawarta w dniu 4.03.2OO5

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DZIENNEGO ŚWIADCZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DZIENNEGO ŚWIADCZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DZIENNEGO ŚWIADCZENIA SZPITALNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

1. dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana.

1. dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Na rok 215 Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała z dotychczasowym ubezpieczycielem czyli PZU bardzo korzystne warunki finansowe ubezpieczeń. Otrzymujecie Państwo 1. do 4% niższą opłatę za ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo