UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH"

Transkrypt

1 UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 1 reprezentowanym przez: a Podmiotem z którym będzie zawarta umowa zwanym dalej Ubezpieczającym reprezentowanym przez: Nr wniosku... Data zawarcia umowy..., ochrona od... do POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza umowa ubezpieczenia oparta na warunkach szczególnych ma zastosowanie do umów odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód bioenergoterapeuty i radiestety. 2. Ubezpieczony - osoba wykonująca usługi z zakresu bioenergoterapii, posiadająca uprawnienie do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty nr. rej. zawodu biomasażysty - nr. rej. Zawodu , radiestety - nr. rej. zawodu , (Dz.U. nr 48 poz. 253 z dnia ) oraz opłacająca składkę za ubezpieczenie. 3. Umowę zawiera się w formie grupowej, z zastrzeżeniem, że jest to umowa na rzecz osoby trzeciej, bądź w formie indywidualnej. 4. Grupowe umowy ubezpieczenia mogą być zawierane przez: izby i cechy rzemieślnicze bioenergoterapeutów i radiestetów, inne organizacje stowarzyszające bioenergoterapeutów i radiestetów (stowarzyszenia, zrzeszenia, federacje itp.), pracodawców.

2 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą umową, postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TUiR Allianz Polska S.A. obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, TUiR Allianz Polska S.A. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową ustawową odpowiedzialność cywilną osoby ubezpieczonej za szkody rzeczowe i osobowe wynikające z nienależytego wykonania świadczonych usług. 2. TUiR Allianz Polska S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową bioenergoterapeutów i radiestetów prowadzących praktykę prywatną, jak również praktykę w zakładach publicznych 3. Ochroną ubezpieczeniową objęci są bioenergoterapeuci i radiesteci wykonujący następujące zabiegi: zabiegi bezdotykowe - pasy, działania na odległość, seanse zbiorowe, dotykowe - głaski, aplikacje, masaże - biomasaże (Mau-ri, Shiatsu itp.), techniki manualne na kręgosłupie (chiropraktyka), akupunktura - (igły) wykonują lekarze (bioenergoterapeuci), akupresura - uciski punktów energetycznych na ciele pacjenta, claviterapia - uciski tzw. gwoździami w miejscach przepływu energii, psychoterapia - wykonują psychoterapeuci, psychiatrzy (bioenergoterapeuci) stosowanie ziół i innych środków o charakterze spożywczo-dietetycznym oraz tzw. paraleki, stosowanie ziół - bioenergoterapeuci, zielarze i dietetycy, inne nie wymienione praktyki z dziedziny naturoterapii i radiestezji. 4. Jeżeli ubezpieczony, wykonujący praktykę prywatną, zatrudnia personel pomocniczy, za którego czynności ponosi odpowiedzialność, wymagane jest opłacenie składki podwyższonej o 15%. 3 ŚWIADCZENIA 1. Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w TUiR Allianz Polska S.A. jest zobowiązane do: 1) zapłacenia odszkodowania należnego od osoby ubezpieczonej w myśl obowiązujących przepisów prawa, z tym że limit odpowiedzialności na każde zdarzenie określony jest

3 wysokością sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia: kilka szkód wynikających z tego samego zdarzenia szkodowego uważa się za jedno zdarzenie; 2) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Towarzystwa w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody; 3) pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniem osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie Towarzystwa lub za jego zgodą; 4) zwroty uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody. 4 WYŁĄCZENIA 1. W TUiR Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności: 1) za szkody spowodowane świadomym lub wynikłym z rażącego niedbalstwa działaniem na szkodę pacjenta, zawłaszcza za szkody spowodowanie postępowaniem sprzecznym z zasadami etyki zawodowej oraz naruszeniem przepisów o zawodzie bioenergoterapeuty ( ), biomasażysty ( ), radiestety ( ); 2) za zakażenie wywołane wirusem żółtaczki zakaźnej lub wirusem HIV; 3) wynikające z naruszenia zasad higieny i aseptyki przy wykonywaniu czynności zawodowych; 4) wynikłych z nie osiągnięcia zamierzonego rezultatu, badania (radiestezja) lub uzdrawiania jeżeli proces uzdrawiania przeprowadzono zgodnie z zasadami sztuki zawodowej bioenergoterapeuty i sztuki zawodu radiestezji; 5) wyrządzone osobom bliskim ubezpieczającego lub osobom, za które ponosi odpowiedzialność; 6) wyrządzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej; 7) nie przekraczające 500 zł. 5 UMOWA UBEZPIECZENIA. POCZĄTEK ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest podpisanie niniejszej umowy przez ubezpieczającego, jej przekazanie ubezpieczycielowi z dołączoną imienną listą bioenergoterapeutów i radiestetów wrażających chęć przystąpienie do umowy. 2. Umowa ubezpieczająca jest zawierana w formie zbiorowej lub indywidualnej. 3. Zbiorowe umowy ubezpieczenia mogą być zawierane przez: 1)izby i cechy rzemieślnicze;

4 2)stowarzyszenia, zrzeszenia, federacje i inne zrzeszające bioenergoterapeutów i radiestetów; 3)pracodawców. 4. Zbiorowymi umowami mogą być objęci bioenergoterapeuci, radiesteci, biomasażyści zatrudniający pomocniczy personel bioenergoterapeutów lub innych pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki. 5. Odpowiedzialność w TUiR Allianz Polska S.A. rozpoczyna się od dnia podanego w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu należnej składki, chyba że ustalony zostanie odroczony termin płatności. 6. TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia polisą oraz stosownym certyfikatem indywidualnym. 7. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok. 8. Ochroną ubezpieczeniową objęte są czynności wykonywane przez bioenergoterapeutów i radiestetów w okresie ubezpieczenia nawet jeżeli ich następstwa, ujawniły się w postaci szkód po jego zakończeniu. 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Strony stanowią, iż składka wynosić będzie 200 zł rocznie od jednego bioenergoterapeuty i radiestety. 2. W przypadku zatrudnienia personelu pomocniczego będzie to składka 230 PLN rocznie. 3. Składka będzie płatna przez ubezpieczającego jednorazowo na podstawie listy osób przystępujących do ubezpieczenia w terminie... dni od dnia podpisania umowy. 7 SUMA GWARANCYJNA 1. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. 2. Sumę ubezpieczenia (gwarancyjną) ustala się dla jednego i dla wszystkich zdarzeń w okresie trwania ubezpieczenia przy czym przyjmuje się, iż sumę ubezpieczeniową (gwarancyjną) stosuje się do każdej ubezpieczonej osoby. 3. Strony ustalają, iż suma gwarancyjna wynosi ,-PLN. 4. Ustala się franszyzę redukcyjna w wysokości 500,-PLN w odniesieniu do każdej szkody rzeczowej.

5 8 OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO, TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY Obowiązki ubezpieczającego w razie powstania szkody: 1. W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A., ubezpieczający jest obowiązany: 1) starać się w miarę możliwości zapobiec zwiększaniu szkody oraz ustalić okoliczności zdarzenia; 2) niezwłocznie po przięciu wiadomości o szkodzie zawiadomić o niej TUiR Allianz Polska S.A. i stosować się do jego zaleceń; 3) ubezpieczający jest obowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, zawiadomić TUiR Allianz Polska S.A. o zgłoszonym roszczeniu o odszkodowanie; 4) Ubezpieczający jest zobowiązany na żądanie Towarzystwa udzielić wszelkich potrzebnych wyjaśnień i dostarczyć dowody niezbędne do ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody; 5) Jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne albo jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, ubezpieczający jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o tym TUiR Allianz Polska S.A.; 6) Na żądanie TUiR Allianz Polska S.A. ubezpieczający jest zobowiązany udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez TUiR Allianz Polska S.A.; 7) Ubezpieczający ma obowiązek dostarczenia TUiR Allianz Polska S.A. Nieprawomocnego wyroku w czasie możliwym do złożenia od niego apelacji; 8) Bez zgody TUiR Allianz Polska S.A. ubezpieczający nie jest uprawniony do zaspakajania lub uznania roszczenia osoby poszkodowanej; 9) W razie niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 1-8 TUiR Allianz Polska S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiarów szkody. 9 PRAWO WYPOWIEDZENIA UMOWY W CZASIE TRWANIA UBEZPIECZENIA 1. Każda ze stron może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania lub od daty doręczenia ubezpieczającemu odmowy wypłaty odszkodowania, wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 2. W razie wypowiedzenia umowy składka za nie wykorzystany okres ubezpieczenia

6 podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w danym okresie ubezpieczenia nie wypłacono odszkodowania. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. Nr 86/2010 i mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia r. Ubezpieczający TUiR Allianz Polska S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych - dla użytkowników serwisu internetowego podatki.biz Niniejsze ubezpieczenie skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA )

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM Kod: I-ocŻP-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W OFERCIE SZKOLNEJ Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia: (zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną za pracowników

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW PZŁ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW (Tekst jednolity) zawarta w dniu 4.03.2OO5

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo