7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO"

Transkrypt

1 7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO Cel i zakres opracowania Niniejszy rozdział poświęcony został zagadnieniu oddziaływania na stan klimatu akustycznego projektowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie nowej wsi, dla mieszkańców miejscowości Nieboczowy, wraz z całą infrastrukturą techniczną w zakresie dróg oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej oraz gazowniczej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie istniejącej wsi Syrynia, po jej południowej stronie, w odległości ok. 7 km na południowy-zachód od obecnej lokalizacji wsi Nieboczowy. Celem tej części opracowania jest określenie intensywności oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego realizacji oraz po oddaniu obiektu do użytkowania, a także wskazanie jakie są warunki projektowania i użytkowania przedsięwzięcia, aby dochowane były obowiązujące standardy akustyczne w środowisku. W ramach niniejszego opracowania: w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, mapy i zdjęcia lotnicze zidentyfikowano obszary i obiekty jakie podlegają ochronie przed hałasem znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia określono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na zidentyfikowanych terenach opisano aktualny stan klimatu akustycznego terenów, na których ma być realizowana inwestycja (tło akustyczne) określono zasięg oddziaływania akustycznego inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem etapu jej realizacji (w oparciu o przewidywany konieczny zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia) omówiono otrzymane wyniki obliczeń Lokalizacja terenu inwestycji w aspekcie jego potencjalnych oddziaływań akustycznych Inwestycja zrealizowana zostanie w jednym z trzech wariantów. W każdym z wariantów miejsce realizacji inwestycji pozostaje niezmienione, zmianom ulega natomiast obszar całkowity inwestycji. W wariancie 1 powierzchnia inwestycji obejmuje 7,4 ha, w wariancie 2 23,0 ha, natomiast w wariancie 3 37,6 ha. Teren inwestycji zlokalizowany jest w kierunku południowym od zwartej zabudowy miejscowości Syrynia, w gminie Lubomia, powiat wodzisławski. Od strony północnej granicę terenu inwestycji stanowi linia kolejowa, za którą zlokalizowane są głównie tereny rolnicze. W tym kierunku w odległości ok. 30 m od linii kolejowej znajduje się pojedyncze zabudowanie mieszkalne. Pozostałe najbliższe budynki mieszkalne oddalone są od terenu planowanej inwestycji o co najmniej 180 m. W kierunku wschodnim granicę terenu projektowanej inwestycji stanowi droga, ulica Dąbrowy, łącząca część wsi, zwaną Dąbrową, z głównymi zabudowaniami Syryni. Na tym CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 52

2 kierunku znajduje się kilka budynków mieszkalnych, oddalonych od drogi o m. Dalsze zabudowania oddalone są od terenu inwestycji o nie mniej niż 300 m. Teren graniczący od strony wschodniej z obszarem inwestycji zajmują przede wszystkim pola. Od strony południowej teren realizacji planowanej inwestycji graniczy zarówno z terenami upraw rolnych, terenami leśnymi oraz terenami zabudowy. Na tym kierunku kilka budynków mieszkaniowych położonych jest na działkach bezpośrednio graniczących z działkami objętymi projektem, natomiast kilka pozostałych domów oddalonych jest od granicy terenu inwestycji o ponad 100 m. Po stronie zachodniej teren planowanej wsi graniczy z terenami rolnymi oraz z obszarami zadrzewionymi. Na kierunku tym występują jedynie tereny tego typu. W dalszej odległości przebiega linia kolejowa. Na kierunku zachodnim brak jest terenów zabudowy mieszkaniowej lub innych terenów chronionych przed hałasem Rodzaj terenu określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren, na którym realizowana będzie inwestycja, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XLV/266/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Lubomia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r., nr 229, poz. 4619). Zgodnie z powyższym planem, projektowana zabudowa wsi nowe Nieboczowy zlokalizowana będzie przede wszystkim na wydzieleniach terenu oznaczonych symbolem MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poza terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie projektowanej wsi znajduje się również teren oznaczony symbolem MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położony w sąsiedztwie budynku remizy strażackiej, po stronie południowej terenu wsi. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje na terenie projektowanej wsi innych terenów chronionych przed hałasem poza wymienionymi powyżej. Tereny z istniejącą zabudową mieszkaniową, położone w bezpośrednim otoczeniu nowej wsi, nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie da się jednoznacznie zakwalifikować rodzajów terenów mieszkaniowych położonych bezpośrednio w otoczeniu terenu nowej wsi do jednej z kategorii zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 5 lipca 2007 r., nr 120, poz. 826). Większość terenów zabudowy, zlokalizowanych w otoczeniu terenu planowanej wsi, ma charakter zagrodowy. Część, szczególnie nowej zabudowy, ma jednak charakter jednorodzinny. Zgodnie z art. 114 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. nr 25, poz. 150, z dn ) jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów uznaje się, że dopuszczalne poziomu hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu. W związku z tym dla terenów zabudowy zlokalizowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji można przyjąć standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy zagrodowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 5 lipca 2007 r., nr 120, poz. 826) na terenach zabudowy zagrodowej obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu: CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 53

3 od dróg i linii kolejowych: pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom pory dnia) 60 db(a) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom pory nocnej) 50 db(a) od pozostałych źródeł hałasu pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym) 55 db(a) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej korzystnej godzinie nocy) 45 db(a) Po realizacji inwestycji, tereny zabudowy mieszkaniowej, położone na obszarze nowej wsi, również podlegać będą prawnej ochronie przed hałasem. W związku z tym, że na terenie wsi nie przewiduje się lokalizacji żadnych źródeł hałasu o charakterze przemysłowym na tereny chronione oddziaływać będzie jedynie hałas komunikacyjny. Większość terenów zabudowy nowej wsi stanowić będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnej, dla której obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu: od dróg i linii kolejowych: pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom pory dnia) 55 db(a) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom pory nocnej) 50 db(a) Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu przedstawiono w tabeli Tabela Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Dopuszczalny poziom hałasu w db Drogi lub linie kolejowe 1/ Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu Lp. Rodzaj terenu L AeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom L AeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom L AeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następujacym L AeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy 1 2 a. Strefa ochronna A uzdrowiska b. Tereny szpitali poza miastem a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 2/ c. Tereny domów opieki społecznej d. Tereny szpitali w miastach CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 54

4 3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b. Tereny zabudowy zagrodowej c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2/ d. Tereny mieszkaniowo-usługowe Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców 3/ Żródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomow hałasu w srodowisku [Dz.U. z dnia , nr 120, poz. 826 Objaśnienia: 1/ Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla linii tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych 2/ W przypadku niewykorzystywania tych terenow zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy 3/ Strefa sródmiejska miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyzej 100 tysiecy, można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę środmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową, z koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych Oceny dotrzymania standardów akustycznych na terenach zabudowanych, w przypadku hałasu pochodzącego od dróg, dokonuje się w odległości 1 do 2 m od ściany zewnętrznej oraz na wysokości 1,5 m nad poziomem podłogi kondygnacji, na której poziom hałasu jest najwyższy Tło akustyczne Nowa wieś zlokalizowana będzie w obszarze, na którym aktualnie znajdują się tereny rolnicze. W otoczeniu terenu inwestycji brak jest stacjonarnych źródeł hałasu, które mogłyby w istotny sposób wpływać na stan klimatu akustycznego tego obszaru. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru projektowanej wsi brak jest również istotnych źródeł hałasu o charakterze komunikacyjnym. Po stronie północnej, na granicy terenu inwestycji, przebiega linia kolejowa prowadząca do kopalni węgla kamiennego w Pszowie. Jest to linia o niewielkim natężeniu ruchu, po której poruszają się wyłącznie pociągi towarowe. Za linią kolejową w odległości ok m znajduje się droga wojewódzka nr 963, biegnąca od Krzyżanowic, przez Syrynię, łącząc się z drogą wojewódzką nr 933 w miejscowości Kokoszyce. Jest to droga o charakterze lokalnym, o niewysokim natężeniu ruchu, a w związku z jej odległością od terenu inwestycji nie ma ona wpływu na stan klimatu akustycznego na terenie przeznaczonym pod budowę nowej wsi. W okresie prowadzenia prac polnych dodatkowym źródłem hałasu może być praca ciężkiego sprzętu rolniczego na pobliskich terenach uprawnych. Emisja hałasu z tych źródeł ma jednak charakter sezonowy i krótkotrwały, więc w niewielkim stopniu wpływa na stan klimatu akustycznego w ciągu całego roku Model obliczeniowy Opisana w rozdziale analiza, pokazująca oddziaływanie akustyczne inwestycji po zakończeniu budowy, opiera się o teoretyczne obliczenia prognozowanego rozkładu pola akustycznego. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku w załączniku II Metody oceny wskaźników hałasu zaleca metodę obliczania dla hałasu przemysłowego opartą o normę PN-ISO :2002 Akustyka Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. W przypadku prognozowania emisji hałasu ze źródeł komunikacyjnych przywołana wyżej norma poleca metodę obliczania dla hałasu kołowego opartą o francuską krajową metodę obliczeń NMPB-Routes - 96 (SETRA- CERTU-LCPC-CSTB), określoną w Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 55

5 infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6 i francuskiej normie XPS Prognozowany rozkład poziomu hałasu, został określony przy użyciu programu obliczeniowego SoundPlan 7.0 (licencja nr BABG4575 dla Ecoplan Ryszard Kowalczyk). Program ten realizuje obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji, zgodnie z w/w dokumentami Oddziaływanie akustyczne na etapie realizacji inwestycji Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w czasie prowadzenia prac budowlanych i montażowych, do środowiska przenikał będzie hałas nieustalony od maszyn i urządzeń budowlanych. Zmienność hałasu wynika z charakteru prowadzonych prac, czyli wykorzystywania zmiennych rodzajów i ilości źródeł hałasu. Wstępne etapy prac, głównie przygotowawczych prac ziemnych, wiązać się będą z pracą ciężkiego sprzętu, podczas gdy etapy późniejsze - z pracą lżejszych, z reguły cichszych, urządzeń. Ze względu na wielkość terenu oraz ilość prac, jakie prowadzone będą przy realizacji inwestycji, należy również założyć, że przedsięwzięcie realizowane będzie etapami i nie będzie prowadzone równocześnie na całym obszarze. Ze względu na nierównomierność w czasie oddziaływania akustycznego źródeł hałasu na etapie budowy, nie można przedstawić rozkładu pola akustycznego, który będzie reprezentatywny w dłuższym okresie czasu. Prace wykonywane będą etapami. W pierwszej kolejności wykonane zostaną drogi oraz sieci techniczne na terenie wsi, następnie pojedynczy inwestorzy prowadzić będą budowy domów oraz zrealizowane będą budynki użyteczności publicznej. W ramach poszczególnych faz zakłada się rozkład zadań umożliwiający wykonanie wszystkich przewidzianych prac. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych oraz wcześniejsze etapy prac budowlanych i montażowych są okresami największej emisji hałasu. Wysoka emisja hałasu do środowiska występować może również podczas prac związanych z realizacją dróg na terenie projektowanej wsi. Obliczenia imisji hałasu w środowisku na etapie budowy oparto o wyniki pomiarów zawarte w bazie danych Database for prediction of noise on construction and open sites, opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs). Dane zawarte w bazie pochodzą z pomiarów prowadzonych w terenie, przy placach budów, gdzie trwały różnego typu operacje budowlane. Wyniki pomiarów scharakteryzowane są ekwiwalentnymi poziomami hałasu zmierzonymi w odległości 10 m od źródła hałasu korygowanymi krzywą A. W oparciu o wstępne materiały koncepcyjne stwierdza się, że na etapie realizacji inwestycji może zaistnieć konieczność wykorzystania następującego rodzaju sprzętu budowlanego: na etapie przygotowania terenu do budowy zakłada się możliwość wykorzystania spychacza gąsienicowego, lub kołowego. Ponadto będzie wykorzystana koparka. Hałas w odległości 10 m od tego typu urządzeń kształtuje się na poziomie db(a) [źródło ZB-1] na etapie prowadzenia prac ziemnych (np. przygotowanie wykopów pod fundamenty) zakłada się pracę koparki i spychacza. Przy tego typu pracach poziom hałasu może być bardzo zbliżony do poprzedniego etapu i kształtuje się w granicach db(a) w odległości 10 m od miejsca CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 56

6 prowadzenia prac. Prace te wiążą się jednocześnie z załadunkiem materiału na ciężarówki. [źródło ZB-2] kolejnym etapem z którym wiąże się emisja hałasu do środowiska będzie dostawa i wylewanie betonu na etapie realizacji fundamentów budynków. Tutaj w odległości 10 m od stanowiska pracy urządzenia poziom hałasu może być bardzo zróżnicowany. Dla potrzeb niniejszych obliczeń przyjęto iż poziom hałasu sięga tutaj 70 db(a) [źródło ZB-3] na etapie realizacji dróg na terenie projektowanej miejscowości najprawdopodobniej wykorzystywane będą walce wibracyjne. Poziom hałasu rejestrowany w odległości 10 m od pracującego walca wynosić może 73 db(a) [źródło ZB-4] Poza wymienionymi powyżej źródłami hałasu można wymienić jeszcze szereg urządzeń, które generują hałas o niższym poziomie, nie tak istotnym dla rozkładu pola akustycznego w środowisku w okresie realizacji inwestycji. Emisja hałasu obliczenia. Obliczenia poziomu hałasu w środowisku podczas realizacji inwestycji przeprowadzono przyjmując założenie, że żadne dwa z etapów prac budowlanych wymienionych powyżej nie będą występować jednocześnie. Ponadto przyjęto założenia dotyczące czasu pracy źródeł hałasu zgodnie z poniższą tabelą. Tabela Scenariusze obliczeniowe rozkładu pola akustycznego w czasie realizacji inwestycji Etap prac Źródło hałasu Chwilowa moc punktowego źródła zastępczego Czas pracy źródła w okresie najbardziej niekorzystnych godzin pracy Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej I ZB-1 L WA = 109 db(a) 4 106,0 db(a) II ZB-2 L WA = 112 db(a) 4 109,0 db(a) III ZB-3 L WA = 101 db(a) 4 98,0 db(a) IV ZB-4 L WA = 104 db(a) 4 101,0 db(a) Poziom hałasu w środowisku na etapie realizacji inwestycji. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, w różnych okresach prowadzonej inwestycji poziom hałasu może być zmienny. W skrajnych przypadkach różnice te będą sięgać kilkunastu db(a). W celu oszacowania zasięgów uciążliwości akustycznej inwestycji na etapie budowy w tabeli zestawiono wszystkie istotne źródła hałasu wraz z zasięgami oddziaływania dla izolinii 45 i 50 i 55 db. Tabela Scenariusze obliczeniowe rozkładu pola akustycznego w czasie realizacji inwestycji L.p. Urządzenie Moc [db] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] 1 ZB-1 106, ZB-2 109, CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 57

7 L.p. Urządzenie Moc [db] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] 3 ZB-3 98, ZB-4 101, Jak wynika z przedstawionych obliczeń zasięgi oddziaływania źródeł hałasu dla izolinii 45 db(a) dochodzą do maksymalnie 385 m. Lokalizacja źródeł hałasu związanych z budową oraz urządzeniami wykorzystywanymi w różnych etapach budowy będzie się zmieniać, wraz z postępami prac. Jeżeli prace wykonywane będą tylko w porze dnia, to zasięg oddziaływania hałasu (zasięg izofony 55 db) wyniesie maksymalnie ok. 120 m, co w połączeniu z krótkim czasem prac o tak wysokim poziomie hałasu (kilka, kilkanaście dni) powoduje, że uciążliwość hałasu będzie niewielka. Ze względu na charakter źródła, poziom hałasu powodowany pracami budowlanymi nie może być porównywany ze standardami określającymi poziom hałasu od instalacji czy też od źródeł o charakterze komunikacyjnym. Ze względu na odległość najbliższych terenów chronionych od terenu inwestycji można stwierdzić, że prowadzenie prac budowlanych nie będzie stwarzało uciążliwości akustycznej dla mieszkańców Oddziaływanie akustyczne inwestycji po oddaniu do użytkowania Oddziaływanie akustyczne inwestycji po oddaniu do użytkowania związane będzie głównie z ruchem pojazdów po drogach zlokalizowanych na terenie projektowanej wsi. Emisja hałasu związana będzie również z hałasami bytowymi mieszkańców, takimi jak prace kosiarek, pił, innych urządzeń ogrodniczych i rolniczych, czy także ze szczekaniem psów. Są to jednak hałasy, które nie podlegają normowaniu, są trudne do przewidzenia i zazwyczaj trwają jedynie przez krótki okres czasu. Będą to więc dźwięki, które wpływać będą na stan klimatu akustycznego tego rejonu i można uznać je za tło akustyczne. W związku z tym obliczenia emisji hałasu przeprowadzono wyłącznie dla ruchu pojazdów po terenie wsi, uwzględniając normy hałasu wyznaczone na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów prawa krajowego. Źródła hałasu Po drogach, które zrealizowane zostaną na terenie projektowanej wsi poruszać się będą głównie pojazdy osobowe oraz dostawcze. Wystąpić może również ruch pojazdów rolniczych, głównie w okresie prowadzenia prac rolnych od wiosny do jesieni. W analizie oddziaływania uwzględniono wariant najmniej korzystny pod względem akustycznym, a więc wariant III realizacji wsi, w którym przewiduje się największą ilość budynków oraz mieszkańców. Wielobranżowa koncepcja przedprojektowa nowej wsi dla mieszkańców wsi Nieboczowy w gminie Lubomia zakłada, że w wariancie III ilość mieszkańców wsi wyniesie ok. 590 osób, w tym 390 mieszkańców w ramach przesiedlenia i 200 mieszkańców po wtórnym podziale działek. W obliczeniach uwzględniono całkowitą liczbę mieszkańców, przewidywaną już po wtórnym podziale działek. W tej sytuacji przewiduje się 139 mieszkań w zabudowie jednorodzinnej oraz 24 mieszkania w zabudowie wielorodzinnej. Według statystyk liczba pojazdów osobowych przypadających na jednego mieszkańca Polski wynosi 0,3-0,4. W związku z tym przyjęto, że mieszkańcy nowej wsi posiadać będą ok. 250 pojazdów. Na terenie planowanej miejscowości będzie kilka dróg, prowadzących do różnych jej części. Trudno jest w chwili obecnej wyznaczyć drogę główną, którą będzie poruszała się większa liczba pojazdów. Dlatego przyjęto, że po drogach prowadzących przez większą część wsi przejedzie w porze dnia (od godziny 6 00 do godziny ) ok. 200 CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 58

8 pojazdów, natomiast na drogach bocznych, prowadzących jedynie do niewielkiej liczby zabudowań ok. 40 pojazdów. Przyjęto też, że po drogach głównych przejechać może w ciągu dnia ok. 10 pojazdów ciężkich, do których zalicza się pojazdy rolnicze oraz motocykle (ze względu na znaczną emisję hałasu). W porze nocy ruch na drogach jest znacznie ograniczony i wynieść może ok. 10 % ruchu z pory dnia. Dlatego przyjęto do obliczeń, że w porze nocnej po drogach głównych przejedzie ok. 20 pojazdów, natomiast po drogach bocznych ok. 4 pojazdów. W porze nocy nie przewiduje się ruchu pojazdów ciężkich. Główną drogą prowadzącą do miejscowości (drogą zbiorczą) będzie droga po zachodniej stronie wsi, łącząca teren miejscowości z ulicą Raciborską. Dla tej drogi przyjęto, że natężenie ruchu w porze dziennej wyniesie 500 pojazdów (od godziny 6 00 do godziny ), z czego 20 to pojazdy ciężkie. W porze nocnej natężenie ruchu na tej drodze wyniesie 50 pojazdów. Charakterystyka źródeł hałasu wprowadzonych do modelu obliczeniowego Elementy akustyczne, wprowadzone do modelu obliczeniowego wraz z ich charakterystyką przedstawiono w tabeli Tabela Zestawienie źródeł hałasu występujących na terenie projektowanego warsztatu L.p. Nazwa źródła hałasu Charakterystyka akustyczna Lokalizacja 1 Ruch samochodów osobowych: Natężenie ruchu w dzień: - 30 poj/h droga zbiorcza - 12,5 poj/h drogi główne - 2,5 poj/h drogi boczne Natężenie ruchu w nocy: - 6,25 poj/h droga zbiorcza - 2,5 poj/h drogi główne - 0,5 poj/h drogi boczne Poziom mocy akustycznej 1 m drogi: Droga zbiorcza: L WA_D =68,8 db(a) L WA_N =57,4 db(a) Drogi główne: L WA_D =66,3 db(a) L WA_N =53,4 db(a) Drogi boczne: L WA_D =53,4 db(a) L WA_N =46,4 db(a) Projektowane drogi na terenie nowej wsi Ruch pojazdów ciężkich: Natężenie ruchu w dzień: - 1,25 droga zbiorcza - 0,625 poj/h drogi główne CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 59

9 Model obliczeniowy Charakterystyka ogólna warunków propagacji dźwięku w środowisku Obliczenia rozkładu pola akustycznego w stanie istniejącym przeprowadzono przy następujących ustawieniach ogólnych warunków propagacji dźwięku w środowisku i parametrach modelu obliczeniowego: Wersja modułu obliczeniowego: Kąt śledzenia promieni: 1,00 deg Głębokość odbicia: 1 Liczba odbić: 1 Promień poszukiwania: 5000 Krzywa korekcyjna: A Ekranowanie boczne: TAK Autoekranowanie: TAK Standardy: Przemysł: ISO : 1996 Pochłanianie przez powietrze: ISO 9613 Drogi: NMPB Routes - 96 Maksymalne ekranowanie: pojedyncze/wielokrotne: 20 db /25 db Otoczenie: Cisnienie powietrza 1013,25 mbar Wilgotność: 70 % Temperatura: 10 C Siatka obliczeniowa: Krok siatki: 5,00 m Poziom obliczeń: 4,00 m Interpolacja: Pole obliczeniowe = 9x9 Min/Max = 10,0 db Różnica= 0,2 db Baza danych: budynki gospodarcze.geo :52:54 budynki mieszkalne.geo :51:00 drogi.geo :37:02 obszar obliczen.geo :03:14 budynki uzyt publicznej.geo :11:34 Ukształtowanie terenu CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 60

10 Ze względu na nieduże różnice wysokości w obszarze prowadzenia obliczeń, w szczególności pomiędzy źródłami hałasu a zabudową mieszkaniową, nie wprowadzano do obliczeń cyfrowego modelu terenu. Oddziaływanie inwestycji Wyniki obliczeń prognozowanego poziomu hałasu komunikacyjnego w porze dziennej oraz nocnej przedstawiono w formie rozkładu izoliniowego na załącznikach graficznych pora dnia, oraz pora nocy. Mapy te przedstawiają rozkłady poziomu hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów po drogach, jakie zrealizowane będą na terenie projektowanej miejscowości. Przedstawione obliczenia dotyczą natężenia ruchu przy wariancie zakładającym największą liczbę mieszkańców i prezentują maksymalne prognozowane natężenie ruchu na terenie miejscowości. Według przeprowadzonych analiz i obliczeń równoważny poziom hałasu w porze dziennej bezpośrednio przy drodze kształtować się będzie w przedziale db(a) dla dróg głównych oraz drogi zbiorczej, prowadzącej do miejscowości. Na drogach, na których występował będzie mniejszy ruch pojazdów, poziom hałasu w porze dziennej na krawędzi jezdni nie powinien przekraczać 50 db(a). Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przy planowanych budynkach mieszkalnych, równoważny poziom hałasu w porze dziennej będzie niższy niż dopuszczalny poziom 55 db(a). W porze nocnej równoważny poziom hałasu na krawędzi jezdni kształtować się może w przedziale db(a) w zależności od prognozowanego natężenia ruchu na drodze. Zatem na terenach zabudowy mieszkaniowej poziom hałasu związanego z ruchem pojazdów w porze nocnej będzie niższy niż poziom dopuszczalny. Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń można stwierdzić, że ruch pojazdów po drogach projektowanej miejscowości nie będzie powodował przekroczenia obowiązujących obecnie poziomów dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego Oddziaływanie inwestycji w zakresie wibracji Wibracjami nazywa się niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest rozpoznany, głównie dzięki problematyce występowania wibracji na stanowiskach pracy w przemyśle ciężkim i budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów regulujących kwestię wpływu drgań mechanicznych na środowisko oraz wartości normatywnych określających dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do środowiska. Jak wspomniano wcześniej, zjawiska wibracji występują najczęściej w związku z pracą zakładów przemysłu ciężkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych wykorzystujących ciężki sprzęt budowlany, a także w sąsiedztwie tras komunikacyjnych charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu przy dużym udziale samochodów ciężarowych. Na terenie projektowanej miejscowości nie będzie urządzeń, których praca mogłaby powodować wibracje. Również ruch pojazdów po drogach lokalnych, ze względu na niewielkie natężenie oraz znikomy udział pojazdów ciężkich, nie będzie powodował powstawania drgań mechanicznych, mogących stanowić zagrożenie dla środowiska, ludzi lub budynków. Podsumowując stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości w zakresie drgań mechanicznych. CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 61

11 Wnioski oraz propozycja ustaleń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Przedmiotowa inwestycja, polegająca na budowie nowej wsi, dla mieszkańców miejscowości Nieboczowy, wraz z całą infrastrukturą techniczną nie będzie sama w sobie źródłem emisji do środowiska hałasu, który mógłby podlegać normowaniu. Z funkcjonowaniem wsi związane będą hałasy bytowe, których nie da się przewidzieć oraz których nie można traktować jako hałasu przemysłowego i odnosić do dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla instalacji przemysłowych. W związku z tym stwierdza się, że inwestor nie jest zobowiązany do przeprowadzenia jednorazowych badań poziomu hałasu przenikającego do środowiska na etapie zgłaszania inwestycji do użytkowania. 2. Emisja hałasu na terenie nowej wsi związana będzie również z ruchem pojazdów po drogach zlokalizowanych na jej terenie. W związku z tym, że hałasu komunikacyjny podlega normowaniu, przeprowadzono obliczenia pozwalające oszacować imisję hałasu na terenach chronionych, położonych w otoczeniu dróg. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że ze względu na niewielkie natężenie ruchu, poziom hałasu na terenach chronionych nie będzie przekraczało wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 120 poz. 826). W związku z tym nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków ochrony środowiska przed hałasem. 3. Na terenie projektowanej inwestycji nie będzie źródeł emisji drgań do środowiska, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska ludzi lub budynków mieszkalnych. 4. Uciążliwość akustyczną przedsięwzięcia w stosunku do ludności określa się jako niską, nie stwierdza się również żadnej uciążliwości dla środowiska w zakresie drgań mechanicznych i wibracji CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 62

Spis treści: Wstęp, podstawy formalne opracowania... 7 Wprowadzenie... 8 Charakterystyka obszaru opracowania... 11

Spis treści: Wstęp, podstawy formalne opracowania... 7 Wprowadzenie... 8 Charakterystyka obszaru opracowania... 11 Wykonawca Konsorcjum w składzie: 1 Spis treści: 1. Wstęp, podstawy formalne opracowania... 7 1.1. Umowa... 7 1.2. Przedmiot zamówienia... 7 1.3. Wykonawcy Programu... 8 2. Wprowadzenie... 8 2.1. Cel, zakres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 stycznia 2014 r. Poz. 370 UCHWAŁA R LXXVII/1608/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXV/394/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXV/394/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXV/394/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 r. Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg województwa lubuskiego (nr 292 w m. Nowa Sól, nr 287

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA ALICJA ŚLUSARCZYK UL. ROSPONTOWA 17/55 32-500 CHRZANÓW PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO położonego w centralnej części Miasta Tarnowa terenu wyznaczonego ulicami: Szpitalną, Słoneczną, Błogosławionego

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA ELBLĄG

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA ELBLĄG Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 625/2013 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg działającego za Radę Miejską z dnia 18 czerwca 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA ELBLĄG Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje. Radkowice i Kielce Piaski

Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje. Radkowice i Kielce Piaski Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje Radkowice i Kielce Piaski KTO JEST KIM W INWESTYCJI? PSE Operator S.A. inwestor, zleceniodawca projektu. www.pse-operator.pl

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN Opracowanie: mgr Agnieszka Grzeluk Warszawa, luty 2012 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Zespół Autorski: Warszawa, luty 2008 r. ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA, 01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 16/17. Inwestor: Zleceniodawca:

Zespół Autorski: Warszawa, luty 2008 r. ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA, 01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 16/17. Inwestor: Zleceniodawca: GEOS consulting ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA, 01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 16/17 Adres do korespondencji: 03-289 Warszawa, ul. Ruskowy Bród 28, NIP 118 03 74 807; Regon 013136838 tel. (O22) 4234318; tel.kom.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

kierunku: produkcyjno-usługowym, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego.

kierunku: produkcyjno-usługowym, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. GK 7620/D/08/09/03/10/02/4/2011 Marcinowice, dnia 10.02.2011 r. DECYZJA NR 01/11 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 72

Bardziej szczegółowo

RAPORT ELEKTROWNIA WIATROWA V90 2MW

RAPORT ELEKTROWNIA WIATROWA V90 2MW B I U R O P R O J E K T Ó W OCHRONY ŚRODOWISKA 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93 tel.(42) 636-50-51; 636-50-81 e-mail:biuro.projektow@atmoex.com.pl http://www.atmoex.com.pl Umowa nr 1286.01/P/2009 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH Kraków, 2010 r. INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie ZAKŁAD PROBLEMÓW PRZYRODNICZYCH 30-015

Bardziej szczegółowo

p r a c o w n i a 3 p J a s z k ow a D ol n a 8 NI P : 8 83-162- 76-22 R e g o n : 0 2 0 7 7 7 4 5 7

p r a c o w n i a 3 p J a s z k ow a D ol n a 8 NI P : 8 83-162- 76-22 R e g o n : 0 2 0 7 7 7 4 5 7 DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH KOMORNIKI, ŚWIĘTE, JUSZCZYN p r a c o w n i a 3 p J a s z k ow a D ol n a 8 57-3 0 0 K ł o d z k o NI P : 8 83-162-

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE NIP 781-102-07-73 REGON 639611364 e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl tel/fax. 061 297 20 66 tel. 0 604-75-14-28 Wargowo 87A 64-605 Wargowo członek Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń nacięcie linii Pasikurowice Wrocław FOLDER INFORMACYJNY inwestor inżynier kontraktu WykONAWcA konsorcjum firm SAG Elbud Gdańsk S.A. Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko 58-500 JELENIA GÓRA ul. WOLNOŚCI 150. tel/fax. 75 64 32 099; tel. 502 641 541; e-mail: decybel@virgo.com.pl Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Katarzyna Janik. mgr inż. Barbara Lampart. mgr inż. Joanna Liszka. mgr inż. Monika Piątkiewicz. dr Andrzej Chyla.

Autorzy: mgr inż. Katarzyna Janik. mgr inż. Barbara Lampart. mgr inż. Joanna Liszka. mgr inż. Monika Piątkiewicz. dr Andrzej Chyla. RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ I PORTOWEJ NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE W PYRZOWICACH

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Siedlce Ujrzanów Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr inż. Sylwia Długosz. Olsztyn, 2013 r.

Opracowanie: mgr inż. Sylwia Długosz. Olsztyn, 2013 r. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO MIEDZY ULICAMI BEHRINGA I FLORIANA W OLSZTYNKU Opracowanie: mgr inż. Sylwia

Bardziej szczegółowo