7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO"

Transkrypt

1 7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO Cel i zakres opracowania Niniejszy rozdział poświęcony został zagadnieniu oddziaływania na stan klimatu akustycznego projektowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie nowej wsi, dla mieszkańców miejscowości Nieboczowy, wraz z całą infrastrukturą techniczną w zakresie dróg oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej oraz gazowniczej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie istniejącej wsi Syrynia, po jej południowej stronie, w odległości ok. 7 km na południowy-zachód od obecnej lokalizacji wsi Nieboczowy. Celem tej części opracowania jest określenie intensywności oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego realizacji oraz po oddaniu obiektu do użytkowania, a także wskazanie jakie są warunki projektowania i użytkowania przedsięwzięcia, aby dochowane były obowiązujące standardy akustyczne w środowisku. W ramach niniejszego opracowania: w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, mapy i zdjęcia lotnicze zidentyfikowano obszary i obiekty jakie podlegają ochronie przed hałasem znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia określono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na zidentyfikowanych terenach opisano aktualny stan klimatu akustycznego terenów, na których ma być realizowana inwestycja (tło akustyczne) określono zasięg oddziaływania akustycznego inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem etapu jej realizacji (w oparciu o przewidywany konieczny zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia) omówiono otrzymane wyniki obliczeń Lokalizacja terenu inwestycji w aspekcie jego potencjalnych oddziaływań akustycznych Inwestycja zrealizowana zostanie w jednym z trzech wariantów. W każdym z wariantów miejsce realizacji inwestycji pozostaje niezmienione, zmianom ulega natomiast obszar całkowity inwestycji. W wariancie 1 powierzchnia inwestycji obejmuje 7,4 ha, w wariancie 2 23,0 ha, natomiast w wariancie 3 37,6 ha. Teren inwestycji zlokalizowany jest w kierunku południowym od zwartej zabudowy miejscowości Syrynia, w gminie Lubomia, powiat wodzisławski. Od strony północnej granicę terenu inwestycji stanowi linia kolejowa, za którą zlokalizowane są głównie tereny rolnicze. W tym kierunku w odległości ok. 30 m od linii kolejowej znajduje się pojedyncze zabudowanie mieszkalne. Pozostałe najbliższe budynki mieszkalne oddalone są od terenu planowanej inwestycji o co najmniej 180 m. W kierunku wschodnim granicę terenu projektowanej inwestycji stanowi droga, ulica Dąbrowy, łącząca część wsi, zwaną Dąbrową, z głównymi zabudowaniami Syryni. Na tym CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 52

2 kierunku znajduje się kilka budynków mieszkalnych, oddalonych od drogi o m. Dalsze zabudowania oddalone są od terenu inwestycji o nie mniej niż 300 m. Teren graniczący od strony wschodniej z obszarem inwestycji zajmują przede wszystkim pola. Od strony południowej teren realizacji planowanej inwestycji graniczy zarówno z terenami upraw rolnych, terenami leśnymi oraz terenami zabudowy. Na tym kierunku kilka budynków mieszkaniowych położonych jest na działkach bezpośrednio graniczących z działkami objętymi projektem, natomiast kilka pozostałych domów oddalonych jest od granicy terenu inwestycji o ponad 100 m. Po stronie zachodniej teren planowanej wsi graniczy z terenami rolnymi oraz z obszarami zadrzewionymi. Na kierunku tym występują jedynie tereny tego typu. W dalszej odległości przebiega linia kolejowa. Na kierunku zachodnim brak jest terenów zabudowy mieszkaniowej lub innych terenów chronionych przed hałasem Rodzaj terenu określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren, na którym realizowana będzie inwestycja, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XLV/266/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Lubomia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r., nr 229, poz. 4619). Zgodnie z powyższym planem, projektowana zabudowa wsi nowe Nieboczowy zlokalizowana będzie przede wszystkim na wydzieleniach terenu oznaczonych symbolem MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poza terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie projektowanej wsi znajduje się również teren oznaczony symbolem MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położony w sąsiedztwie budynku remizy strażackiej, po stronie południowej terenu wsi. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje na terenie projektowanej wsi innych terenów chronionych przed hałasem poza wymienionymi powyżej. Tereny z istniejącą zabudową mieszkaniową, położone w bezpośrednim otoczeniu nowej wsi, nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie da się jednoznacznie zakwalifikować rodzajów terenów mieszkaniowych położonych bezpośrednio w otoczeniu terenu nowej wsi do jednej z kategorii zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 5 lipca 2007 r., nr 120, poz. 826). Większość terenów zabudowy, zlokalizowanych w otoczeniu terenu planowanej wsi, ma charakter zagrodowy. Część, szczególnie nowej zabudowy, ma jednak charakter jednorodzinny. Zgodnie z art. 114 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. nr 25, poz. 150, z dn ) jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów uznaje się, że dopuszczalne poziomu hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu. W związku z tym dla terenów zabudowy zlokalizowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji można przyjąć standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy zagrodowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 5 lipca 2007 r., nr 120, poz. 826) na terenach zabudowy zagrodowej obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu: CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 53

3 od dróg i linii kolejowych: pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom pory dnia) 60 db(a) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom pory nocnej) 50 db(a) od pozostałych źródeł hałasu pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym) 55 db(a) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej korzystnej godzinie nocy) 45 db(a) Po realizacji inwestycji, tereny zabudowy mieszkaniowej, położone na obszarze nowej wsi, również podlegać będą prawnej ochronie przed hałasem. W związku z tym, że na terenie wsi nie przewiduje się lokalizacji żadnych źródeł hałasu o charakterze przemysłowym na tereny chronione oddziaływać będzie jedynie hałas komunikacyjny. Większość terenów zabudowy nowej wsi stanowić będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnej, dla której obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu: od dróg i linii kolejowych: pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom pory dnia) 55 db(a) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom pory nocnej) 50 db(a) Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu przedstawiono w tabeli Tabela Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Dopuszczalny poziom hałasu w db Drogi lub linie kolejowe 1/ Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu Lp. Rodzaj terenu L AeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom L AeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom L AeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następujacym L AeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy 1 2 a. Strefa ochronna A uzdrowiska b. Tereny szpitali poza miastem a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 2/ c. Tereny domów opieki społecznej d. Tereny szpitali w miastach CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 54

4 3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b. Tereny zabudowy zagrodowej c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2/ d. Tereny mieszkaniowo-usługowe Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców 3/ Żródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomow hałasu w srodowisku [Dz.U. z dnia , nr 120, poz. 826 Objaśnienia: 1/ Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla linii tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych 2/ W przypadku niewykorzystywania tych terenow zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy 3/ Strefa sródmiejska miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyzej 100 tysiecy, można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę środmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową, z koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych Oceny dotrzymania standardów akustycznych na terenach zabudowanych, w przypadku hałasu pochodzącego od dróg, dokonuje się w odległości 1 do 2 m od ściany zewnętrznej oraz na wysokości 1,5 m nad poziomem podłogi kondygnacji, na której poziom hałasu jest najwyższy Tło akustyczne Nowa wieś zlokalizowana będzie w obszarze, na którym aktualnie znajdują się tereny rolnicze. W otoczeniu terenu inwestycji brak jest stacjonarnych źródeł hałasu, które mogłyby w istotny sposób wpływać na stan klimatu akustycznego tego obszaru. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru projektowanej wsi brak jest również istotnych źródeł hałasu o charakterze komunikacyjnym. Po stronie północnej, na granicy terenu inwestycji, przebiega linia kolejowa prowadząca do kopalni węgla kamiennego w Pszowie. Jest to linia o niewielkim natężeniu ruchu, po której poruszają się wyłącznie pociągi towarowe. Za linią kolejową w odległości ok m znajduje się droga wojewódzka nr 963, biegnąca od Krzyżanowic, przez Syrynię, łącząc się z drogą wojewódzką nr 933 w miejscowości Kokoszyce. Jest to droga o charakterze lokalnym, o niewysokim natężeniu ruchu, a w związku z jej odległością od terenu inwestycji nie ma ona wpływu na stan klimatu akustycznego na terenie przeznaczonym pod budowę nowej wsi. W okresie prowadzenia prac polnych dodatkowym źródłem hałasu może być praca ciężkiego sprzętu rolniczego na pobliskich terenach uprawnych. Emisja hałasu z tych źródeł ma jednak charakter sezonowy i krótkotrwały, więc w niewielkim stopniu wpływa na stan klimatu akustycznego w ciągu całego roku Model obliczeniowy Opisana w rozdziale analiza, pokazująca oddziaływanie akustyczne inwestycji po zakończeniu budowy, opiera się o teoretyczne obliczenia prognozowanego rozkładu pola akustycznego. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku w załączniku II Metody oceny wskaźników hałasu zaleca metodę obliczania dla hałasu przemysłowego opartą o normę PN-ISO :2002 Akustyka Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. W przypadku prognozowania emisji hałasu ze źródeł komunikacyjnych przywołana wyżej norma poleca metodę obliczania dla hałasu kołowego opartą o francuską krajową metodę obliczeń NMPB-Routes - 96 (SETRA- CERTU-LCPC-CSTB), określoną w Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 55

5 infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6 i francuskiej normie XPS Prognozowany rozkład poziomu hałasu, został określony przy użyciu programu obliczeniowego SoundPlan 7.0 (licencja nr BABG4575 dla Ecoplan Ryszard Kowalczyk). Program ten realizuje obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji, zgodnie z w/w dokumentami Oddziaływanie akustyczne na etapie realizacji inwestycji Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w czasie prowadzenia prac budowlanych i montażowych, do środowiska przenikał będzie hałas nieustalony od maszyn i urządzeń budowlanych. Zmienność hałasu wynika z charakteru prowadzonych prac, czyli wykorzystywania zmiennych rodzajów i ilości źródeł hałasu. Wstępne etapy prac, głównie przygotowawczych prac ziemnych, wiązać się będą z pracą ciężkiego sprzętu, podczas gdy etapy późniejsze - z pracą lżejszych, z reguły cichszych, urządzeń. Ze względu na wielkość terenu oraz ilość prac, jakie prowadzone będą przy realizacji inwestycji, należy również założyć, że przedsięwzięcie realizowane będzie etapami i nie będzie prowadzone równocześnie na całym obszarze. Ze względu na nierównomierność w czasie oddziaływania akustycznego źródeł hałasu na etapie budowy, nie można przedstawić rozkładu pola akustycznego, który będzie reprezentatywny w dłuższym okresie czasu. Prace wykonywane będą etapami. W pierwszej kolejności wykonane zostaną drogi oraz sieci techniczne na terenie wsi, następnie pojedynczy inwestorzy prowadzić będą budowy domów oraz zrealizowane będą budynki użyteczności publicznej. W ramach poszczególnych faz zakłada się rozkład zadań umożliwiający wykonanie wszystkich przewidzianych prac. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych oraz wcześniejsze etapy prac budowlanych i montażowych są okresami największej emisji hałasu. Wysoka emisja hałasu do środowiska występować może również podczas prac związanych z realizacją dróg na terenie projektowanej wsi. Obliczenia imisji hałasu w środowisku na etapie budowy oparto o wyniki pomiarów zawarte w bazie danych Database for prediction of noise on construction and open sites, opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs). Dane zawarte w bazie pochodzą z pomiarów prowadzonych w terenie, przy placach budów, gdzie trwały różnego typu operacje budowlane. Wyniki pomiarów scharakteryzowane są ekwiwalentnymi poziomami hałasu zmierzonymi w odległości 10 m od źródła hałasu korygowanymi krzywą A. W oparciu o wstępne materiały koncepcyjne stwierdza się, że na etapie realizacji inwestycji może zaistnieć konieczność wykorzystania następującego rodzaju sprzętu budowlanego: na etapie przygotowania terenu do budowy zakłada się możliwość wykorzystania spychacza gąsienicowego, lub kołowego. Ponadto będzie wykorzystana koparka. Hałas w odległości 10 m od tego typu urządzeń kształtuje się na poziomie db(a) [źródło ZB-1] na etapie prowadzenia prac ziemnych (np. przygotowanie wykopów pod fundamenty) zakłada się pracę koparki i spychacza. Przy tego typu pracach poziom hałasu może być bardzo zbliżony do poprzedniego etapu i kształtuje się w granicach db(a) w odległości 10 m od miejsca CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 56

6 prowadzenia prac. Prace te wiążą się jednocześnie z załadunkiem materiału na ciężarówki. [źródło ZB-2] kolejnym etapem z którym wiąże się emisja hałasu do środowiska będzie dostawa i wylewanie betonu na etapie realizacji fundamentów budynków. Tutaj w odległości 10 m od stanowiska pracy urządzenia poziom hałasu może być bardzo zróżnicowany. Dla potrzeb niniejszych obliczeń przyjęto iż poziom hałasu sięga tutaj 70 db(a) [źródło ZB-3] na etapie realizacji dróg na terenie projektowanej miejscowości najprawdopodobniej wykorzystywane będą walce wibracyjne. Poziom hałasu rejestrowany w odległości 10 m od pracującego walca wynosić może 73 db(a) [źródło ZB-4] Poza wymienionymi powyżej źródłami hałasu można wymienić jeszcze szereg urządzeń, które generują hałas o niższym poziomie, nie tak istotnym dla rozkładu pola akustycznego w środowisku w okresie realizacji inwestycji. Emisja hałasu obliczenia. Obliczenia poziomu hałasu w środowisku podczas realizacji inwestycji przeprowadzono przyjmując założenie, że żadne dwa z etapów prac budowlanych wymienionych powyżej nie będą występować jednocześnie. Ponadto przyjęto założenia dotyczące czasu pracy źródeł hałasu zgodnie z poniższą tabelą. Tabela Scenariusze obliczeniowe rozkładu pola akustycznego w czasie realizacji inwestycji Etap prac Źródło hałasu Chwilowa moc punktowego źródła zastępczego Czas pracy źródła w okresie najbardziej niekorzystnych godzin pracy Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej I ZB-1 L WA = 109 db(a) 4 106,0 db(a) II ZB-2 L WA = 112 db(a) 4 109,0 db(a) III ZB-3 L WA = 101 db(a) 4 98,0 db(a) IV ZB-4 L WA = 104 db(a) 4 101,0 db(a) Poziom hałasu w środowisku na etapie realizacji inwestycji. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, w różnych okresach prowadzonej inwestycji poziom hałasu może być zmienny. W skrajnych przypadkach różnice te będą sięgać kilkunastu db(a). W celu oszacowania zasięgów uciążliwości akustycznej inwestycji na etapie budowy w tabeli zestawiono wszystkie istotne źródła hałasu wraz z zasięgami oddziaływania dla izolinii 45 i 50 i 55 db. Tabela Scenariusze obliczeniowe rozkładu pola akustycznego w czasie realizacji inwestycji L.p. Urządzenie Moc [db] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] 1 ZB-1 106, ZB-2 109, CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 57

7 L.p. Urządzenie Moc [db] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] 3 ZB-3 98, ZB-4 101, Jak wynika z przedstawionych obliczeń zasięgi oddziaływania źródeł hałasu dla izolinii 45 db(a) dochodzą do maksymalnie 385 m. Lokalizacja źródeł hałasu związanych z budową oraz urządzeniami wykorzystywanymi w różnych etapach budowy będzie się zmieniać, wraz z postępami prac. Jeżeli prace wykonywane będą tylko w porze dnia, to zasięg oddziaływania hałasu (zasięg izofony 55 db) wyniesie maksymalnie ok. 120 m, co w połączeniu z krótkim czasem prac o tak wysokim poziomie hałasu (kilka, kilkanaście dni) powoduje, że uciążliwość hałasu będzie niewielka. Ze względu na charakter źródła, poziom hałasu powodowany pracami budowlanymi nie może być porównywany ze standardami określającymi poziom hałasu od instalacji czy też od źródeł o charakterze komunikacyjnym. Ze względu na odległość najbliższych terenów chronionych od terenu inwestycji można stwierdzić, że prowadzenie prac budowlanych nie będzie stwarzało uciążliwości akustycznej dla mieszkańców Oddziaływanie akustyczne inwestycji po oddaniu do użytkowania Oddziaływanie akustyczne inwestycji po oddaniu do użytkowania związane będzie głównie z ruchem pojazdów po drogach zlokalizowanych na terenie projektowanej wsi. Emisja hałasu związana będzie również z hałasami bytowymi mieszkańców, takimi jak prace kosiarek, pił, innych urządzeń ogrodniczych i rolniczych, czy także ze szczekaniem psów. Są to jednak hałasy, które nie podlegają normowaniu, są trudne do przewidzenia i zazwyczaj trwają jedynie przez krótki okres czasu. Będą to więc dźwięki, które wpływać będą na stan klimatu akustycznego tego rejonu i można uznać je za tło akustyczne. W związku z tym obliczenia emisji hałasu przeprowadzono wyłącznie dla ruchu pojazdów po terenie wsi, uwzględniając normy hałasu wyznaczone na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów prawa krajowego. Źródła hałasu Po drogach, które zrealizowane zostaną na terenie projektowanej wsi poruszać się będą głównie pojazdy osobowe oraz dostawcze. Wystąpić może również ruch pojazdów rolniczych, głównie w okresie prowadzenia prac rolnych od wiosny do jesieni. W analizie oddziaływania uwzględniono wariant najmniej korzystny pod względem akustycznym, a więc wariant III realizacji wsi, w którym przewiduje się największą ilość budynków oraz mieszkańców. Wielobranżowa koncepcja przedprojektowa nowej wsi dla mieszkańców wsi Nieboczowy w gminie Lubomia zakłada, że w wariancie III ilość mieszkańców wsi wyniesie ok. 590 osób, w tym 390 mieszkańców w ramach przesiedlenia i 200 mieszkańców po wtórnym podziale działek. W obliczeniach uwzględniono całkowitą liczbę mieszkańców, przewidywaną już po wtórnym podziale działek. W tej sytuacji przewiduje się 139 mieszkań w zabudowie jednorodzinnej oraz 24 mieszkania w zabudowie wielorodzinnej. Według statystyk liczba pojazdów osobowych przypadających na jednego mieszkańca Polski wynosi 0,3-0,4. W związku z tym przyjęto, że mieszkańcy nowej wsi posiadać będą ok. 250 pojazdów. Na terenie planowanej miejscowości będzie kilka dróg, prowadzących do różnych jej części. Trudno jest w chwili obecnej wyznaczyć drogę główną, którą będzie poruszała się większa liczba pojazdów. Dlatego przyjęto, że po drogach prowadzących przez większą część wsi przejedzie w porze dnia (od godziny 6 00 do godziny ) ok. 200 CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 58

8 pojazdów, natomiast na drogach bocznych, prowadzących jedynie do niewielkiej liczby zabudowań ok. 40 pojazdów. Przyjęto też, że po drogach głównych przejechać może w ciągu dnia ok. 10 pojazdów ciężkich, do których zalicza się pojazdy rolnicze oraz motocykle (ze względu na znaczną emisję hałasu). W porze nocy ruch na drogach jest znacznie ograniczony i wynieść może ok. 10 % ruchu z pory dnia. Dlatego przyjęto do obliczeń, że w porze nocnej po drogach głównych przejedzie ok. 20 pojazdów, natomiast po drogach bocznych ok. 4 pojazdów. W porze nocy nie przewiduje się ruchu pojazdów ciężkich. Główną drogą prowadzącą do miejscowości (drogą zbiorczą) będzie droga po zachodniej stronie wsi, łącząca teren miejscowości z ulicą Raciborską. Dla tej drogi przyjęto, że natężenie ruchu w porze dziennej wyniesie 500 pojazdów (od godziny 6 00 do godziny ), z czego 20 to pojazdy ciężkie. W porze nocnej natężenie ruchu na tej drodze wyniesie 50 pojazdów. Charakterystyka źródeł hałasu wprowadzonych do modelu obliczeniowego Elementy akustyczne, wprowadzone do modelu obliczeniowego wraz z ich charakterystyką przedstawiono w tabeli Tabela Zestawienie źródeł hałasu występujących na terenie projektowanego warsztatu L.p. Nazwa źródła hałasu Charakterystyka akustyczna Lokalizacja 1 Ruch samochodów osobowych: Natężenie ruchu w dzień: - 30 poj/h droga zbiorcza - 12,5 poj/h drogi główne - 2,5 poj/h drogi boczne Natężenie ruchu w nocy: - 6,25 poj/h droga zbiorcza - 2,5 poj/h drogi główne - 0,5 poj/h drogi boczne Poziom mocy akustycznej 1 m drogi: Droga zbiorcza: L WA_D =68,8 db(a) L WA_N =57,4 db(a) Drogi główne: L WA_D =66,3 db(a) L WA_N =53,4 db(a) Drogi boczne: L WA_D =53,4 db(a) L WA_N =46,4 db(a) Projektowane drogi na terenie nowej wsi Ruch pojazdów ciężkich: Natężenie ruchu w dzień: - 1,25 droga zbiorcza - 0,625 poj/h drogi główne CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 59

9 Model obliczeniowy Charakterystyka ogólna warunków propagacji dźwięku w środowisku Obliczenia rozkładu pola akustycznego w stanie istniejącym przeprowadzono przy następujących ustawieniach ogólnych warunków propagacji dźwięku w środowisku i parametrach modelu obliczeniowego: Wersja modułu obliczeniowego: Kąt śledzenia promieni: 1,00 deg Głębokość odbicia: 1 Liczba odbić: 1 Promień poszukiwania: 5000 Krzywa korekcyjna: A Ekranowanie boczne: TAK Autoekranowanie: TAK Standardy: Przemysł: ISO : 1996 Pochłanianie przez powietrze: ISO 9613 Drogi: NMPB Routes - 96 Maksymalne ekranowanie: pojedyncze/wielokrotne: 20 db /25 db Otoczenie: Cisnienie powietrza 1013,25 mbar Wilgotność: 70 % Temperatura: 10 C Siatka obliczeniowa: Krok siatki: 5,00 m Poziom obliczeń: 4,00 m Interpolacja: Pole obliczeniowe = 9x9 Min/Max = 10,0 db Różnica= 0,2 db Baza danych: budynki gospodarcze.geo :52:54 budynki mieszkalne.geo :51:00 drogi.geo :37:02 obszar obliczen.geo :03:14 budynki uzyt publicznej.geo :11:34 Ukształtowanie terenu CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 60

10 Ze względu na nieduże różnice wysokości w obszarze prowadzenia obliczeń, w szczególności pomiędzy źródłami hałasu a zabudową mieszkaniową, nie wprowadzano do obliczeń cyfrowego modelu terenu. Oddziaływanie inwestycji Wyniki obliczeń prognozowanego poziomu hałasu komunikacyjnego w porze dziennej oraz nocnej przedstawiono w formie rozkładu izoliniowego na załącznikach graficznych pora dnia, oraz pora nocy. Mapy te przedstawiają rozkłady poziomu hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów po drogach, jakie zrealizowane będą na terenie projektowanej miejscowości. Przedstawione obliczenia dotyczą natężenia ruchu przy wariancie zakładającym największą liczbę mieszkańców i prezentują maksymalne prognozowane natężenie ruchu na terenie miejscowości. Według przeprowadzonych analiz i obliczeń równoważny poziom hałasu w porze dziennej bezpośrednio przy drodze kształtować się będzie w przedziale db(a) dla dróg głównych oraz drogi zbiorczej, prowadzącej do miejscowości. Na drogach, na których występował będzie mniejszy ruch pojazdów, poziom hałasu w porze dziennej na krawędzi jezdni nie powinien przekraczać 50 db(a). Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przy planowanych budynkach mieszkalnych, równoważny poziom hałasu w porze dziennej będzie niższy niż dopuszczalny poziom 55 db(a). W porze nocnej równoważny poziom hałasu na krawędzi jezdni kształtować się może w przedziale db(a) w zależności od prognozowanego natężenia ruchu na drodze. Zatem na terenach zabudowy mieszkaniowej poziom hałasu związanego z ruchem pojazdów w porze nocnej będzie niższy niż poziom dopuszczalny. Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń można stwierdzić, że ruch pojazdów po drogach projektowanej miejscowości nie będzie powodował przekroczenia obowiązujących obecnie poziomów dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego Oddziaływanie inwestycji w zakresie wibracji Wibracjami nazywa się niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest rozpoznany, głównie dzięki problematyce występowania wibracji na stanowiskach pracy w przemyśle ciężkim i budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów regulujących kwestię wpływu drgań mechanicznych na środowisko oraz wartości normatywnych określających dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do środowiska. Jak wspomniano wcześniej, zjawiska wibracji występują najczęściej w związku z pracą zakładów przemysłu ciężkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych wykorzystujących ciężki sprzęt budowlany, a także w sąsiedztwie tras komunikacyjnych charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu przy dużym udziale samochodów ciężarowych. Na terenie projektowanej miejscowości nie będzie urządzeń, których praca mogłaby powodować wibracje. Również ruch pojazdów po drogach lokalnych, ze względu na niewielkie natężenie oraz znikomy udział pojazdów ciężkich, nie będzie powodował powstawania drgań mechanicznych, mogących stanowić zagrożenie dla środowiska, ludzi lub budynków. Podsumowując stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości w zakresie drgań mechanicznych. CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 61

11 Wnioski oraz propozycja ustaleń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Przedmiotowa inwestycja, polegająca na budowie nowej wsi, dla mieszkańców miejscowości Nieboczowy, wraz z całą infrastrukturą techniczną nie będzie sama w sobie źródłem emisji do środowiska hałasu, który mógłby podlegać normowaniu. Z funkcjonowaniem wsi związane będą hałasy bytowe, których nie da się przewidzieć oraz których nie można traktować jako hałasu przemysłowego i odnosić do dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla instalacji przemysłowych. W związku z tym stwierdza się, że inwestor nie jest zobowiązany do przeprowadzenia jednorazowych badań poziomu hałasu przenikającego do środowiska na etapie zgłaszania inwestycji do użytkowania. 2. Emisja hałasu na terenie nowej wsi związana będzie również z ruchem pojazdów po drogach zlokalizowanych na jej terenie. W związku z tym, że hałasu komunikacyjny podlega normowaniu, przeprowadzono obliczenia pozwalające oszacować imisję hałasu na terenach chronionych, położonych w otoczeniu dróg. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że ze względu na niewielkie natężenie ruchu, poziom hałasu na terenach chronionych nie będzie przekraczało wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 120 poz. 826). W związku z tym nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków ochrony środowiska przed hałasem. 3. Na terenie projektowanej inwestycji nie będzie źródeł emisji drgań do środowiska, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska ludzi lub budynków mieszkalnych. 4. Uciążliwość akustyczną przedsięwzięcia w stosunku do ludności określa się jako niską, nie stwierdza się również żadnej uciążliwości dla środowiska w zakresie drgań mechanicznych i wibracji CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 62

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.07.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego Załącznik B Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III w zakresie oddziaływania akustycznego miejscowość: Zbiroża gmina: Mszczonów powiat: żyrardowski 1.

Bardziej szczegółowo

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia.

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia. 1. Metodyka oceny... 2. Wymagania akustyczne... 3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy 4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112 obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin NOISER Piotr Kapica ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73

Bardziej szczegółowo

Analiza uciążliwości akustycznej planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasków skaleniowokwarcowych

Analiza uciążliwości akustycznej planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasków skaleniowokwarcowych PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-ROZWOJOWE ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym i produkcyjnym KAPAGO 61-747 Poznań, ul. Działowa 12/34, tel: 501-48-37-86, e-mail: biuro@kapago.pl Karty informacyjne przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach 70-90 XX

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny Korzystanie ze środowiska na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji Zakres budowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OPINIA. mgr inż. Krzysztof Przekop

OPINIA. mgr inż. Krzysztof Przekop OPINIA w sprawie dokumentu: "Ocena z zakresu ochrony przed hałasem dotyczy określenia przewidywanej emisji hałasu do środowiska od planowanej Inwestycji polegającej na budowie parku elektrowni wiatrowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Osiedla Strzeszyn ul. Hezjoda Poznań. Tor żużlowy Golęcin w obrębie kompleksu sportowego Olimpia

Zarząd Osiedla Strzeszyn ul. Hezjoda Poznań. Tor żużlowy Golęcin w obrębie kompleksu sportowego Olimpia Wykonawca AkustiX sp. z o.o. UL. RUBIEŻ 46 C5/115,61-612 POZNAŃ TEL. 61-625-68-00, FAX. 61-624-37-52 www.akustix.pl, poczta@akustix.pl Zamawiający Zarząd Osiedla Strzeszyn ul. Hezjoda 15 60-461 Poznań

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie.

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie. Gdańsk, 14.12. 2012 r. Windprojekt Sp. z.o o. S.K.A. 00-549 Warszawa ul. Piękna 24/26A/1 Dotyczy: odpowiedź na pismo Wójta Gminy Czernice Borowe (znak. GGP.6220.1.2012) z dnia 14 grudnia 2012 r. i Regionalnej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE dr inŝ. Sławomir AUGUSTYN 2009-11-25 POZNAŃ EMISJA HAŁAS NiepoŜądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciąŝliwe lub szkodliwe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R.

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. W ramach opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa

Bardziej szczegółowo

UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku

UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

Elektrownie wiatrowe Turzno. W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko

Elektrownie wiatrowe Turzno. W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko Elektrownie wiatrowe Turzno W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko Inwestycja elektrownia wiatrowa Inwestycja elektrownia wiatrowa Inwestycja 6 x 0,8 MW (4,8 MW) Turzno odległości od zabudowań

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki na stację gazowo-benzynową w Bibicach, na dz. nr 1151/1, obręb Bibice 1 Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki Aneks do raportu oddziaływania p.n. Przebudowa i rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA

ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 INWESTOR: PIOTRO-STAL" Adam Sikora Dobczyn, ul. Osiedle Młodych 10 05-205 Klembów CEL OPRACOWANIA Określenie wpływu hałasu emitowanego

Bardziej szczegółowo

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Kraków, 23 listopada 2012 r. Aspekty dobrych praktyk w ramach rozwoju energetyki wiatrowej: wybór lokalizacji farmy wiatrowej, współpraca ze społecznością

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA)

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA) HAŁAS Fot. Archiwum Presje Na klimat akustyczny województwa lubelskiego wpływ mają hałas komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Największą uciążliwość powoduje hałas drogowy. Według

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przeglądu ekologicznego

Streszczenie przeglądu ekologicznego Streszczenie przeglądu ekologicznego Wojewoda lub starosta zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 237 ustawy POŚ (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących

Bardziej szczegółowo

7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI

7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 Ocena oddziaływania akustycznego. W niniejszej części opracowania przeanalizowano potencjalny wpływ planowanej farmy wiatrowej zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych Zmiana kosztów budowy zabezpieczeń akustycznych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARIANTOWA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO

ANALIZA WARIANTOWA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO Firma Usługowa INFO EKO Dr Włodzimierz Bandera 80-124 Gdańsk, ul. Telimeny 29 tel.: 58 3005738 fax: 58 7199648 tel. kom.: 601 653035 e-mail: biuro@infoeko.com.pl www.infoeko.com.pl NIP: 583-101-75-43 Regon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA w 2011 roku, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Hałas Hałas jest zjawiskiem uciążliwym i prawie niemożliwym do uniknięcia. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około 40% ludności w UE

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2010-2012,

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 Spis treści: 1. Opis stanu formalno-prawnego.... 3 1.1. Cel i zakres opracowania.... 3 1.2. Źródła informacji stanowiące podstawę

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 79 w gminie Zabierzów wraz z określeniem granic obszaru ograniczonego użytkowania SPIS TREŚCI:

Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 79 w gminie Zabierzów wraz z określeniem granic obszaru ograniczonego użytkowania SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. OPIS STANU FORMALNO-PRAWNEGO... 2 1.1. Podstawy prawne wykonania opracowania... 2 1.2. Dane podstawowe o obiekcie... 2 1.3. Opis istniejących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania terenów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@pios.gov.pl.; suwalki@wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG Przygotowała: Małgorzata Waligórska Ustawa Prawo ochrony środowiska: Art. 135.2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Oleśnica zmiana koncesji nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAŁĄCZNIK NR 2 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Odpowiedzi i uzupełnienia do przedłożonego Raportu oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza

Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza Październik, 2015 r. Zamawiający: Gmina Rozprza Urząd Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

- wprowadzenie standardowych procedur odlotów i dolotów i ich ciągła optymalizacja; - wprowadzenie specjalnych procedur startów i lądowań,

- wprowadzenie standardowych procedur odlotów i dolotów i ich ciągła optymalizacja; - wprowadzenie specjalnych procedur startów i lądowań, Uzasadnienie Decyzją z dnia 24 maja 2010 r., znak: PŚ.V/TW/7601-8/10, Marszałek Województwa Mazowieckiego zobowiązał Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w Warszawie, jako administratora lotniska

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt z dnia 6 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 8 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich.

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. [Wałcz, 2016 r.] PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. Data opracowania: maj 2016 r. Opracowanie: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Modelowanie i ocena hałasu w środowisku Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS-2-322-SI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII ZAGROśENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO

ROZDZIAŁ VII ZAGROśENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO ROZDZIAŁ VII ZAGROśENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO 1. Oceniane akustycznie rodzaje terenów i podstawy prawne Projektowana koncepcja programowa przebiegu odcinka drogi ekspresowej S 11 od km 314+520 do km 468+328

Bardziej szczegółowo

Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gdańsk W wykonywane metodą odwiertów

Bardziej szczegółowo

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŒRODOWISKA W RZESZOWIE WYDZIA MONITORINGU ŒRODOWISKA OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU RZESZÓW, SIERPIEÑ 2011 Ocena

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel ; faks

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel ; faks Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranym rejonie

Bardziej szczegółowo