7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO"

Transkrypt

1 7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO Cel i zakres opracowania Niniejszy rozdział poświęcony został zagadnieniu oddziaływania na stan klimatu akustycznego projektowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie nowej wsi, dla mieszkańców miejscowości Nieboczowy, wraz z całą infrastrukturą techniczną w zakresie dróg oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej oraz gazowniczej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie istniejącej wsi Syrynia, po jej południowej stronie, w odległości ok. 7 km na południowy-zachód od obecnej lokalizacji wsi Nieboczowy. Celem tej części opracowania jest określenie intensywności oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego realizacji oraz po oddaniu obiektu do użytkowania, a także wskazanie jakie są warunki projektowania i użytkowania przedsięwzięcia, aby dochowane były obowiązujące standardy akustyczne w środowisku. W ramach niniejszego opracowania: w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, mapy i zdjęcia lotnicze zidentyfikowano obszary i obiekty jakie podlegają ochronie przed hałasem znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia określono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na zidentyfikowanych terenach opisano aktualny stan klimatu akustycznego terenów, na których ma być realizowana inwestycja (tło akustyczne) określono zasięg oddziaływania akustycznego inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem etapu jej realizacji (w oparciu o przewidywany konieczny zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia) omówiono otrzymane wyniki obliczeń Lokalizacja terenu inwestycji w aspekcie jego potencjalnych oddziaływań akustycznych Inwestycja zrealizowana zostanie w jednym z trzech wariantów. W każdym z wariantów miejsce realizacji inwestycji pozostaje niezmienione, zmianom ulega natomiast obszar całkowity inwestycji. W wariancie 1 powierzchnia inwestycji obejmuje 7,4 ha, w wariancie 2 23,0 ha, natomiast w wariancie 3 37,6 ha. Teren inwestycji zlokalizowany jest w kierunku południowym od zwartej zabudowy miejscowości Syrynia, w gminie Lubomia, powiat wodzisławski. Od strony północnej granicę terenu inwestycji stanowi linia kolejowa, za którą zlokalizowane są głównie tereny rolnicze. W tym kierunku w odległości ok. 30 m od linii kolejowej znajduje się pojedyncze zabudowanie mieszkalne. Pozostałe najbliższe budynki mieszkalne oddalone są od terenu planowanej inwestycji o co najmniej 180 m. W kierunku wschodnim granicę terenu projektowanej inwestycji stanowi droga, ulica Dąbrowy, łącząca część wsi, zwaną Dąbrową, z głównymi zabudowaniami Syryni. Na tym CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 52

2 kierunku znajduje się kilka budynków mieszkalnych, oddalonych od drogi o m. Dalsze zabudowania oddalone są od terenu inwestycji o nie mniej niż 300 m. Teren graniczący od strony wschodniej z obszarem inwestycji zajmują przede wszystkim pola. Od strony południowej teren realizacji planowanej inwestycji graniczy zarówno z terenami upraw rolnych, terenami leśnymi oraz terenami zabudowy. Na tym kierunku kilka budynków mieszkaniowych położonych jest na działkach bezpośrednio graniczących z działkami objętymi projektem, natomiast kilka pozostałych domów oddalonych jest od granicy terenu inwestycji o ponad 100 m. Po stronie zachodniej teren planowanej wsi graniczy z terenami rolnymi oraz z obszarami zadrzewionymi. Na kierunku tym występują jedynie tereny tego typu. W dalszej odległości przebiega linia kolejowa. Na kierunku zachodnim brak jest terenów zabudowy mieszkaniowej lub innych terenów chronionych przed hałasem Rodzaj terenu określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren, na którym realizowana będzie inwestycja, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XLV/266/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Lubomia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r., nr 229, poz. 4619). Zgodnie z powyższym planem, projektowana zabudowa wsi nowe Nieboczowy zlokalizowana będzie przede wszystkim na wydzieleniach terenu oznaczonych symbolem MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poza terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie projektowanej wsi znajduje się również teren oznaczony symbolem MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położony w sąsiedztwie budynku remizy strażackiej, po stronie południowej terenu wsi. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje na terenie projektowanej wsi innych terenów chronionych przed hałasem poza wymienionymi powyżej. Tereny z istniejącą zabudową mieszkaniową, położone w bezpośrednim otoczeniu nowej wsi, nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie da się jednoznacznie zakwalifikować rodzajów terenów mieszkaniowych położonych bezpośrednio w otoczeniu terenu nowej wsi do jednej z kategorii zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 5 lipca 2007 r., nr 120, poz. 826). Większość terenów zabudowy, zlokalizowanych w otoczeniu terenu planowanej wsi, ma charakter zagrodowy. Część, szczególnie nowej zabudowy, ma jednak charakter jednorodzinny. Zgodnie z art. 114 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. nr 25, poz. 150, z dn ) jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów uznaje się, że dopuszczalne poziomu hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu. W związku z tym dla terenów zabudowy zlokalizowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji można przyjąć standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy zagrodowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 5 lipca 2007 r., nr 120, poz. 826) na terenach zabudowy zagrodowej obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu: CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 53

3 od dróg i linii kolejowych: pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom pory dnia) 60 db(a) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom pory nocnej) 50 db(a) od pozostałych źródeł hałasu pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym) 55 db(a) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej korzystnej godzinie nocy) 45 db(a) Po realizacji inwestycji, tereny zabudowy mieszkaniowej, położone na obszarze nowej wsi, również podlegać będą prawnej ochronie przed hałasem. W związku z tym, że na terenie wsi nie przewiduje się lokalizacji żadnych źródeł hałasu o charakterze przemysłowym na tereny chronione oddziaływać będzie jedynie hałas komunikacyjny. Większość terenów zabudowy nowej wsi stanowić będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnej, dla której obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu: od dróg i linii kolejowych: pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom pory dnia) 55 db(a) pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom pory nocnej) 50 db(a) Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu przedstawiono w tabeli Tabela Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Dopuszczalny poziom hałasu w db Drogi lub linie kolejowe 1/ Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu Lp. Rodzaj terenu L AeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom L AeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom L AeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następujacym L AeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy 1 2 a. Strefa ochronna A uzdrowiska b. Tereny szpitali poza miastem a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 2/ c. Tereny domów opieki społecznej d. Tereny szpitali w miastach CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 54

4 3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b. Tereny zabudowy zagrodowej c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2/ d. Tereny mieszkaniowo-usługowe Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców 3/ Żródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomow hałasu w srodowisku [Dz.U. z dnia , nr 120, poz. 826 Objaśnienia: 1/ Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla linii tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych 2/ W przypadku niewykorzystywania tych terenow zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy 3/ Strefa sródmiejska miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyzej 100 tysiecy, można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę środmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową, z koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych Oceny dotrzymania standardów akustycznych na terenach zabudowanych, w przypadku hałasu pochodzącego od dróg, dokonuje się w odległości 1 do 2 m od ściany zewnętrznej oraz na wysokości 1,5 m nad poziomem podłogi kondygnacji, na której poziom hałasu jest najwyższy Tło akustyczne Nowa wieś zlokalizowana będzie w obszarze, na którym aktualnie znajdują się tereny rolnicze. W otoczeniu terenu inwestycji brak jest stacjonarnych źródeł hałasu, które mogłyby w istotny sposób wpływać na stan klimatu akustycznego tego obszaru. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru projektowanej wsi brak jest również istotnych źródeł hałasu o charakterze komunikacyjnym. Po stronie północnej, na granicy terenu inwestycji, przebiega linia kolejowa prowadząca do kopalni węgla kamiennego w Pszowie. Jest to linia o niewielkim natężeniu ruchu, po której poruszają się wyłącznie pociągi towarowe. Za linią kolejową w odległości ok m znajduje się droga wojewódzka nr 963, biegnąca od Krzyżanowic, przez Syrynię, łącząc się z drogą wojewódzką nr 933 w miejscowości Kokoszyce. Jest to droga o charakterze lokalnym, o niewysokim natężeniu ruchu, a w związku z jej odległością od terenu inwestycji nie ma ona wpływu na stan klimatu akustycznego na terenie przeznaczonym pod budowę nowej wsi. W okresie prowadzenia prac polnych dodatkowym źródłem hałasu może być praca ciężkiego sprzętu rolniczego na pobliskich terenach uprawnych. Emisja hałasu z tych źródeł ma jednak charakter sezonowy i krótkotrwały, więc w niewielkim stopniu wpływa na stan klimatu akustycznego w ciągu całego roku Model obliczeniowy Opisana w rozdziale analiza, pokazująca oddziaływanie akustyczne inwestycji po zakończeniu budowy, opiera się o teoretyczne obliczenia prognozowanego rozkładu pola akustycznego. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku w załączniku II Metody oceny wskaźników hałasu zaleca metodę obliczania dla hałasu przemysłowego opartą o normę PN-ISO :2002 Akustyka Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. W przypadku prognozowania emisji hałasu ze źródeł komunikacyjnych przywołana wyżej norma poleca metodę obliczania dla hałasu kołowego opartą o francuską krajową metodę obliczeń NMPB-Routes - 96 (SETRA- CERTU-LCPC-CSTB), określoną w Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 55

5 infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6 i francuskiej normie XPS Prognozowany rozkład poziomu hałasu, został określony przy użyciu programu obliczeniowego SoundPlan 7.0 (licencja nr BABG4575 dla Ecoplan Ryszard Kowalczyk). Program ten realizuje obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji, zgodnie z w/w dokumentami Oddziaływanie akustyczne na etapie realizacji inwestycji Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w czasie prowadzenia prac budowlanych i montażowych, do środowiska przenikał będzie hałas nieustalony od maszyn i urządzeń budowlanych. Zmienność hałasu wynika z charakteru prowadzonych prac, czyli wykorzystywania zmiennych rodzajów i ilości źródeł hałasu. Wstępne etapy prac, głównie przygotowawczych prac ziemnych, wiązać się będą z pracą ciężkiego sprzętu, podczas gdy etapy późniejsze - z pracą lżejszych, z reguły cichszych, urządzeń. Ze względu na wielkość terenu oraz ilość prac, jakie prowadzone będą przy realizacji inwestycji, należy również założyć, że przedsięwzięcie realizowane będzie etapami i nie będzie prowadzone równocześnie na całym obszarze. Ze względu na nierównomierność w czasie oddziaływania akustycznego źródeł hałasu na etapie budowy, nie można przedstawić rozkładu pola akustycznego, który będzie reprezentatywny w dłuższym okresie czasu. Prace wykonywane będą etapami. W pierwszej kolejności wykonane zostaną drogi oraz sieci techniczne na terenie wsi, następnie pojedynczy inwestorzy prowadzić będą budowy domów oraz zrealizowane będą budynki użyteczności publicznej. W ramach poszczególnych faz zakłada się rozkład zadań umożliwiający wykonanie wszystkich przewidzianych prac. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych oraz wcześniejsze etapy prac budowlanych i montażowych są okresami największej emisji hałasu. Wysoka emisja hałasu do środowiska występować może również podczas prac związanych z realizacją dróg na terenie projektowanej wsi. Obliczenia imisji hałasu w środowisku na etapie budowy oparto o wyniki pomiarów zawarte w bazie danych Database for prediction of noise on construction and open sites, opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs). Dane zawarte w bazie pochodzą z pomiarów prowadzonych w terenie, przy placach budów, gdzie trwały różnego typu operacje budowlane. Wyniki pomiarów scharakteryzowane są ekwiwalentnymi poziomami hałasu zmierzonymi w odległości 10 m od źródła hałasu korygowanymi krzywą A. W oparciu o wstępne materiały koncepcyjne stwierdza się, że na etapie realizacji inwestycji może zaistnieć konieczność wykorzystania następującego rodzaju sprzętu budowlanego: na etapie przygotowania terenu do budowy zakłada się możliwość wykorzystania spychacza gąsienicowego, lub kołowego. Ponadto będzie wykorzystana koparka. Hałas w odległości 10 m od tego typu urządzeń kształtuje się na poziomie db(a) [źródło ZB-1] na etapie prowadzenia prac ziemnych (np. przygotowanie wykopów pod fundamenty) zakłada się pracę koparki i spychacza. Przy tego typu pracach poziom hałasu może być bardzo zbliżony do poprzedniego etapu i kształtuje się w granicach db(a) w odległości 10 m od miejsca CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 56

6 prowadzenia prac. Prace te wiążą się jednocześnie z załadunkiem materiału na ciężarówki. [źródło ZB-2] kolejnym etapem z którym wiąże się emisja hałasu do środowiska będzie dostawa i wylewanie betonu na etapie realizacji fundamentów budynków. Tutaj w odległości 10 m od stanowiska pracy urządzenia poziom hałasu może być bardzo zróżnicowany. Dla potrzeb niniejszych obliczeń przyjęto iż poziom hałasu sięga tutaj 70 db(a) [źródło ZB-3] na etapie realizacji dróg na terenie projektowanej miejscowości najprawdopodobniej wykorzystywane będą walce wibracyjne. Poziom hałasu rejestrowany w odległości 10 m od pracującego walca wynosić może 73 db(a) [źródło ZB-4] Poza wymienionymi powyżej źródłami hałasu można wymienić jeszcze szereg urządzeń, które generują hałas o niższym poziomie, nie tak istotnym dla rozkładu pola akustycznego w środowisku w okresie realizacji inwestycji. Emisja hałasu obliczenia. Obliczenia poziomu hałasu w środowisku podczas realizacji inwestycji przeprowadzono przyjmując założenie, że żadne dwa z etapów prac budowlanych wymienionych powyżej nie będą występować jednocześnie. Ponadto przyjęto założenia dotyczące czasu pracy źródeł hałasu zgodnie z poniższą tabelą. Tabela Scenariusze obliczeniowe rozkładu pola akustycznego w czasie realizacji inwestycji Etap prac Źródło hałasu Chwilowa moc punktowego źródła zastępczego Czas pracy źródła w okresie najbardziej niekorzystnych godzin pracy Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej I ZB-1 L WA = 109 db(a) 4 106,0 db(a) II ZB-2 L WA = 112 db(a) 4 109,0 db(a) III ZB-3 L WA = 101 db(a) 4 98,0 db(a) IV ZB-4 L WA = 104 db(a) 4 101,0 db(a) Poziom hałasu w środowisku na etapie realizacji inwestycji. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, w różnych okresach prowadzonej inwestycji poziom hałasu może być zmienny. W skrajnych przypadkach różnice te będą sięgać kilkunastu db(a). W celu oszacowania zasięgów uciążliwości akustycznej inwestycji na etapie budowy w tabeli zestawiono wszystkie istotne źródła hałasu wraz z zasięgami oddziaływania dla izolinii 45 i 50 i 55 db. Tabela Scenariusze obliczeniowe rozkładu pola akustycznego w czasie realizacji inwestycji L.p. Urządzenie Moc [db] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] 1 ZB-1 106, ZB-2 109, CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 57

7 L.p. Urządzenie Moc [db] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] Izolinia [db] d [m] 3 ZB-3 98, ZB-4 101, Jak wynika z przedstawionych obliczeń zasięgi oddziaływania źródeł hałasu dla izolinii 45 db(a) dochodzą do maksymalnie 385 m. Lokalizacja źródeł hałasu związanych z budową oraz urządzeniami wykorzystywanymi w różnych etapach budowy będzie się zmieniać, wraz z postępami prac. Jeżeli prace wykonywane będą tylko w porze dnia, to zasięg oddziaływania hałasu (zasięg izofony 55 db) wyniesie maksymalnie ok. 120 m, co w połączeniu z krótkim czasem prac o tak wysokim poziomie hałasu (kilka, kilkanaście dni) powoduje, że uciążliwość hałasu będzie niewielka. Ze względu na charakter źródła, poziom hałasu powodowany pracami budowlanymi nie może być porównywany ze standardami określającymi poziom hałasu od instalacji czy też od źródeł o charakterze komunikacyjnym. Ze względu na odległość najbliższych terenów chronionych od terenu inwestycji można stwierdzić, że prowadzenie prac budowlanych nie będzie stwarzało uciążliwości akustycznej dla mieszkańców Oddziaływanie akustyczne inwestycji po oddaniu do użytkowania Oddziaływanie akustyczne inwestycji po oddaniu do użytkowania związane będzie głównie z ruchem pojazdów po drogach zlokalizowanych na terenie projektowanej wsi. Emisja hałasu związana będzie również z hałasami bytowymi mieszkańców, takimi jak prace kosiarek, pił, innych urządzeń ogrodniczych i rolniczych, czy także ze szczekaniem psów. Są to jednak hałasy, które nie podlegają normowaniu, są trudne do przewidzenia i zazwyczaj trwają jedynie przez krótki okres czasu. Będą to więc dźwięki, które wpływać będą na stan klimatu akustycznego tego rejonu i można uznać je za tło akustyczne. W związku z tym obliczenia emisji hałasu przeprowadzono wyłącznie dla ruchu pojazdów po terenie wsi, uwzględniając normy hałasu wyznaczone na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów prawa krajowego. Źródła hałasu Po drogach, które zrealizowane zostaną na terenie projektowanej wsi poruszać się będą głównie pojazdy osobowe oraz dostawcze. Wystąpić może również ruch pojazdów rolniczych, głównie w okresie prowadzenia prac rolnych od wiosny do jesieni. W analizie oddziaływania uwzględniono wariant najmniej korzystny pod względem akustycznym, a więc wariant III realizacji wsi, w którym przewiduje się największą ilość budynków oraz mieszkańców. Wielobranżowa koncepcja przedprojektowa nowej wsi dla mieszkańców wsi Nieboczowy w gminie Lubomia zakłada, że w wariancie III ilość mieszkańców wsi wyniesie ok. 590 osób, w tym 390 mieszkańców w ramach przesiedlenia i 200 mieszkańców po wtórnym podziale działek. W obliczeniach uwzględniono całkowitą liczbę mieszkańców, przewidywaną już po wtórnym podziale działek. W tej sytuacji przewiduje się 139 mieszkań w zabudowie jednorodzinnej oraz 24 mieszkania w zabudowie wielorodzinnej. Według statystyk liczba pojazdów osobowych przypadających na jednego mieszkańca Polski wynosi 0,3-0,4. W związku z tym przyjęto, że mieszkańcy nowej wsi posiadać będą ok. 250 pojazdów. Na terenie planowanej miejscowości będzie kilka dróg, prowadzących do różnych jej części. Trudno jest w chwili obecnej wyznaczyć drogę główną, którą będzie poruszała się większa liczba pojazdów. Dlatego przyjęto, że po drogach prowadzących przez większą część wsi przejedzie w porze dnia (od godziny 6 00 do godziny ) ok. 200 CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 58

8 pojazdów, natomiast na drogach bocznych, prowadzących jedynie do niewielkiej liczby zabudowań ok. 40 pojazdów. Przyjęto też, że po drogach głównych przejechać może w ciągu dnia ok. 10 pojazdów ciężkich, do których zalicza się pojazdy rolnicze oraz motocykle (ze względu na znaczną emisję hałasu). W porze nocy ruch na drogach jest znacznie ograniczony i wynieść może ok. 10 % ruchu z pory dnia. Dlatego przyjęto do obliczeń, że w porze nocnej po drogach głównych przejedzie ok. 20 pojazdów, natomiast po drogach bocznych ok. 4 pojazdów. W porze nocy nie przewiduje się ruchu pojazdów ciężkich. Główną drogą prowadzącą do miejscowości (drogą zbiorczą) będzie droga po zachodniej stronie wsi, łącząca teren miejscowości z ulicą Raciborską. Dla tej drogi przyjęto, że natężenie ruchu w porze dziennej wyniesie 500 pojazdów (od godziny 6 00 do godziny ), z czego 20 to pojazdy ciężkie. W porze nocnej natężenie ruchu na tej drodze wyniesie 50 pojazdów. Charakterystyka źródeł hałasu wprowadzonych do modelu obliczeniowego Elementy akustyczne, wprowadzone do modelu obliczeniowego wraz z ich charakterystyką przedstawiono w tabeli Tabela Zestawienie źródeł hałasu występujących na terenie projektowanego warsztatu L.p. Nazwa źródła hałasu Charakterystyka akustyczna Lokalizacja 1 Ruch samochodów osobowych: Natężenie ruchu w dzień: - 30 poj/h droga zbiorcza - 12,5 poj/h drogi główne - 2,5 poj/h drogi boczne Natężenie ruchu w nocy: - 6,25 poj/h droga zbiorcza - 2,5 poj/h drogi główne - 0,5 poj/h drogi boczne Poziom mocy akustycznej 1 m drogi: Droga zbiorcza: L WA_D =68,8 db(a) L WA_N =57,4 db(a) Drogi główne: L WA_D =66,3 db(a) L WA_N =53,4 db(a) Drogi boczne: L WA_D =53,4 db(a) L WA_N =46,4 db(a) Projektowane drogi na terenie nowej wsi Ruch pojazdów ciężkich: Natężenie ruchu w dzień: - 1,25 droga zbiorcza - 0,625 poj/h drogi główne CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 59

9 Model obliczeniowy Charakterystyka ogólna warunków propagacji dźwięku w środowisku Obliczenia rozkładu pola akustycznego w stanie istniejącym przeprowadzono przy następujących ustawieniach ogólnych warunków propagacji dźwięku w środowisku i parametrach modelu obliczeniowego: Wersja modułu obliczeniowego: Kąt śledzenia promieni: 1,00 deg Głębokość odbicia: 1 Liczba odbić: 1 Promień poszukiwania: 5000 Krzywa korekcyjna: A Ekranowanie boczne: TAK Autoekranowanie: TAK Standardy: Przemysł: ISO : 1996 Pochłanianie przez powietrze: ISO 9613 Drogi: NMPB Routes - 96 Maksymalne ekranowanie: pojedyncze/wielokrotne: 20 db /25 db Otoczenie: Cisnienie powietrza 1013,25 mbar Wilgotność: 70 % Temperatura: 10 C Siatka obliczeniowa: Krok siatki: 5,00 m Poziom obliczeń: 4,00 m Interpolacja: Pole obliczeniowe = 9x9 Min/Max = 10,0 db Różnica= 0,2 db Baza danych: budynki gospodarcze.geo :52:54 budynki mieszkalne.geo :51:00 drogi.geo :37:02 obszar obliczen.geo :03:14 budynki uzyt publicznej.geo :11:34 Ukształtowanie terenu CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 60

10 Ze względu na nieduże różnice wysokości w obszarze prowadzenia obliczeń, w szczególności pomiędzy źródłami hałasu a zabudową mieszkaniową, nie wprowadzano do obliczeń cyfrowego modelu terenu. Oddziaływanie inwestycji Wyniki obliczeń prognozowanego poziomu hałasu komunikacyjnego w porze dziennej oraz nocnej przedstawiono w formie rozkładu izoliniowego na załącznikach graficznych pora dnia, oraz pora nocy. Mapy te przedstawiają rozkłady poziomu hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów po drogach, jakie zrealizowane będą na terenie projektowanej miejscowości. Przedstawione obliczenia dotyczą natężenia ruchu przy wariancie zakładającym największą liczbę mieszkańców i prezentują maksymalne prognozowane natężenie ruchu na terenie miejscowości. Według przeprowadzonych analiz i obliczeń równoważny poziom hałasu w porze dziennej bezpośrednio przy drodze kształtować się będzie w przedziale db(a) dla dróg głównych oraz drogi zbiorczej, prowadzącej do miejscowości. Na drogach, na których występował będzie mniejszy ruch pojazdów, poziom hałasu w porze dziennej na krawędzi jezdni nie powinien przekraczać 50 db(a). Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przy planowanych budynkach mieszkalnych, równoważny poziom hałasu w porze dziennej będzie niższy niż dopuszczalny poziom 55 db(a). W porze nocnej równoważny poziom hałasu na krawędzi jezdni kształtować się może w przedziale db(a) w zależności od prognozowanego natężenia ruchu na drodze. Zatem na terenach zabudowy mieszkaniowej poziom hałasu związanego z ruchem pojazdów w porze nocnej będzie niższy niż poziom dopuszczalny. Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń można stwierdzić, że ruch pojazdów po drogach projektowanej miejscowości nie będzie powodował przekroczenia obowiązujących obecnie poziomów dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego Oddziaływanie inwestycji w zakresie wibracji Wibracjami nazywa się niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest rozpoznany, głównie dzięki problematyce występowania wibracji na stanowiskach pracy w przemyśle ciężkim i budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów regulujących kwestię wpływu drgań mechanicznych na środowisko oraz wartości normatywnych określających dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do środowiska. Jak wspomniano wcześniej, zjawiska wibracji występują najczęściej w związku z pracą zakładów przemysłu ciężkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych wykorzystujących ciężki sprzęt budowlany, a także w sąsiedztwie tras komunikacyjnych charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu przy dużym udziale samochodów ciężarowych. Na terenie projektowanej miejscowości nie będzie urządzeń, których praca mogłaby powodować wibracje. Również ruch pojazdów po drogach lokalnych, ze względu na niewielkie natężenie oraz znikomy udział pojazdów ciężkich, nie będzie powodował powstawania drgań mechanicznych, mogących stanowić zagrożenie dla środowiska, ludzi lub budynków. Podsumowując stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości w zakresie drgań mechanicznych. CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 61

11 Wnioski oraz propozycja ustaleń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Przedmiotowa inwestycja, polegająca na budowie nowej wsi, dla mieszkańców miejscowości Nieboczowy, wraz z całą infrastrukturą techniczną nie będzie sama w sobie źródłem emisji do środowiska hałasu, który mógłby podlegać normowaniu. Z funkcjonowaniem wsi związane będą hałasy bytowe, których nie da się przewidzieć oraz których nie można traktować jako hałasu przemysłowego i odnosić do dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla instalacji przemysłowych. W związku z tym stwierdza się, że inwestor nie jest zobowiązany do przeprowadzenia jednorazowych badań poziomu hałasu przenikającego do środowiska na etapie zgłaszania inwestycji do użytkowania. 2. Emisja hałasu na terenie nowej wsi związana będzie również z ruchem pojazdów po drogach zlokalizowanych na jej terenie. W związku z tym, że hałasu komunikacyjny podlega normowaniu, przeprowadzono obliczenia pozwalające oszacować imisję hałasu na terenach chronionych, położonych w otoczeniu dróg. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że ze względu na niewielkie natężenie ruchu, poziom hałasu na terenach chronionych nie będzie przekraczało wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 120 poz. 826). W związku z tym nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków ochrony środowiska przed hałasem. 3. Na terenie projektowanej inwestycji nie będzie źródeł emisji drgań do środowiska, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska ludzi lub budynków mieszkalnych. 4. Uciążliwość akustyczną przedsięwzięcia w stosunku do ludności określa się jako niską, nie stwierdza się również żadnej uciążliwości dla środowiska w zakresie drgań mechanicznych i wibracji CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 62

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112 obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny Korzystanie ze środowiska na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji Zakres budowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach 70-90 XX

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE dr inŝ. Sławomir AUGUSTYN 2009-11-25 POZNAŃ EMISJA HAŁAS NiepoŜądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciąŝliwe lub szkodliwe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przeglądu ekologicznego

Streszczenie przeglądu ekologicznego Streszczenie przeglądu ekologicznego Wojewoda lub starosta zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 237 ustawy POŚ (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki na stację gazowo-benzynową w Bibicach, na dz. nr 1151/1, obręb Bibice 1 Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki Aneks do raportu oddziaływania p.n. Przebudowa i rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Kraków, 23 listopada 2012 r. Aspekty dobrych praktyk w ramach rozwoju energetyki wiatrowej: wybór lokalizacji farmy wiatrowej, współpraca ze społecznością

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA

ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 INWESTOR: PIOTRO-STAL" Adam Sikora Dobczyn, ul. Osiedle Młodych 10 05-205 Klembów CEL OPRACOWANIA Określenie wpływu hałasu emitowanego

Bardziej szczegółowo

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych Zmiana kosztów budowy zabezpieczeń akustycznych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA w 2011 roku, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG Przygotowała: Małgorzata Waligórska Ustawa Prawo ochrony środowiska: Art. 135.2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2010-2012,

Bardziej szczegółowo

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 Spis treści: 1. Opis stanu formalno-prawnego.... 3 1.1. Cel i zakres opracowania.... 3 1.2. Źródła informacji stanowiące podstawę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Oleśnica zmiana koncesji nr

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

- wprowadzenie standardowych procedur odlotów i dolotów i ich ciągła optymalizacja; - wprowadzenie specjalnych procedur startów i lądowań,

- wprowadzenie standardowych procedur odlotów i dolotów i ich ciągła optymalizacja; - wprowadzenie specjalnych procedur startów i lądowań, Uzasadnienie Decyzją z dnia 24 maja 2010 r., znak: PŚ.V/TW/7601-8/10, Marszałek Województwa Mazowieckiego zobowiązał Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w Warszawie, jako administratora lotniska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza

Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza Październik, 2015 r. Zamawiający: Gmina Rozprza Urząd Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3,

Bardziej szczegółowo

Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Prognoza emisji hałasu wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gdańsk W wykonywane metodą odwiertów

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt z dnia 6 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

L Aeq D przedział czasu odniesienia. 16 godzinom

L Aeq D przedział czasu odniesienia. 16 godzinom VIII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać w kraju wspólnotowe przepisy prawne. Hałas w środowisku, na który narażeni są ludzie, reguluje Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŒRODOWISKA W RZESZOWIE WYDZIA MONITORINGU ŒRODOWISKA OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU RZESZÓW, SIERPIEÑ 2011 Ocena

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC

5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC 5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC 5.1. Część opisowa 5.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Fragmenty autostrady A4 analizowane w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego,

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, na drodze wojewódzkiej nr 434, na odcinku od m. Śrem do drogi krajowej nr 36. POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2014 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY:

AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY: AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY NA_25_PL_2015 Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OCENA EMISJI HAŁASU DO ŚRODOWISKA

OCENA EMISJI HAŁASU DO ŚRODOWISKA Temat opracowania: OCENA EMISJI HAŁASU DO ŚRODOWISKA Ocena z zakresu ochrony przed hałasem dotyczy określenia przewidywanej emisji hałasu do środowiska od planowanej Inwestycji polegające na budowie parku

Bardziej szczegółowo

8. OCHRONA PRZED HAŁASEM

8. OCHRONA PRZED HAŁASEM 8. OCHRONA PRZED HAŁASEM 8.1. Ogólna charakterystyka i ocena stanu aktualnego 8.1.1. Hałas przemysłowy Hałas przemysłowy i związana z nim uciążliwość akustyczna spowodowana jest działalnością na terenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej i sieciach

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV HAŁAS IV HAŁAS 127

Rozdział IV HAŁAS IV HAŁAS 127 IV HAŁAS Rozdział IV HAŁAS HAŁAS 125 IV HAŁAS 127 IV HAŁAS Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. STRESZCZENIE NIETECHNICZNE... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. STRESZCZENIE NIETECHNICZNE... 4 Analiza oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w Adamowie, gm. Gronowo Elbląskie sporządzona zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Raporty oddziaływania na środowisko okiem RDOŚ Bydgoszcz - w kontekście zagadnień akustycznych

Raporty oddziaływania na środowisko okiem RDOŚ Bydgoszcz - w kontekście zagadnień akustycznych Raporty oddziaływania na środowisko okiem RDOŚ Bydgoszcz - w kontekście zagadnień akustycznych Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego SPECYFIKA PRAC GEOLOGICZNO POSZUKIWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Raport w zakresie ochrony klimatu akustycznego

Raport w zakresie ochrony klimatu akustycznego Raport w zakresie ochrony klimatu akustycznego ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO INESTYCJI PN. BUDOWA POŁĄCZENIA PORTU LOTNICZEGO ZE STADIONEM PIŁKARSKIM W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

III. HAŁAS Hałas komunikacyjny Hałas drogowy

III. HAŁAS Hałas komunikacyjny Hałas drogowy III. HAŁAS Stan klimatu akustycznego jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość środowiska, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Spośród wielu rodzajów hałasu (komunikacyjny, komunalny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu RR miejscowość i data WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO/WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY * Wójt Gminy Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:

Bardziej szczegółowo

czy można coś z tym zrobić?!

czy można coś z tym zrobić?! czy można coś z tym zrobić?! Zagospodarowanie przestrzeni w Polsce odbywa się w oparciu o: 1) plany miejscowe, 2) decyzje; o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z możliwością

Bardziej szczegółowo

Agro Trade. Agro Trade. www.a-trade.pl. Inwestor i Zleceniodawca. Wykonawca. PROKON New Energy Poland Sp. z o. o. 80-298 Gdańsk ul.

Agro Trade. Agro Trade. www.a-trade.pl. Inwestor i Zleceniodawca. Wykonawca. PROKON New Energy Poland Sp. z o. o. 80-298 Gdańsk ul. Agro Trade Inwestor i Zleceniodawca PROKON New Energy Poland Sp. z o. o. 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 64D Wykonawca Agro Trade Agro Trade Grzegorz Bujak Biurowiec Versal ul. Staszica 1/212 25-008 Kielce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC-OBSZAR II.2:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi wspomagających procesy. zarządzania środowiskiem akustycznym. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Zastosowanie narzędzi wspomagających procesy. zarządzania środowiskiem akustycznym. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Zastosowanie narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji w zakresie zarządzania środowiskiem akustycznym Dr inż. Zastosowanie zaawansowanych narzędzi informatycznych do kontaktu z ekspertami Telekonferencje

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r.

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach: Błociszewo, Bodzyniewo, Dąbrowa, Kawcze,

Bardziej szczegółowo

VII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate

VII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate VII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate Dominującym źródłem hałasu w województwie zachodniopomorskim jest ruch drogowy. Istotnym źródłem hałasu są też zakłady przemysłowe (m.in. zakłady drzewne i kamieniarskie).

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: EKKOM

Bardziej szczegółowo

Obliczenia oddziaływania na środowisko w zakresie uciąŝliwości akustycznej

Obliczenia oddziaływania na środowisko w zakresie uciąŝliwości akustycznej ZAŁĄCZNIK NR 4 Obliczenia oddziaływania na środowisko w zakresie uciąŝliwości akustycznej 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 2. STRESZCZENIE NIETECHNICZNE... 4 3. AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Chopina w otoczeniu lokalnym

Lotnisko Chopina w otoczeniu lokalnym Lotnisko Chopina w otoczeniu lokalnym Obszar Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina Warszawa, 27 listopada 2012 O Lotnisku Chopina 1. Na warszawskim Okęciu Lotnisko Chopina funkcjonuje od 78 lat.

Bardziej szczegółowo

hałas 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU Presje Stan

hałas 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU Presje Stan 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 4 hałas Presje Hałas nigdy nie był tak powszechny, a zarazem tak uciążliwy jak obecnie. Na wielkość jego emisji wpływają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg Samorząd Województwa Lubelskiego Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg Lublin 2014 Program ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 104/V/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr 104/V/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr 104/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 1134/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-12 - 2012 koniec: 31-12 -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych PB2-13/11/2011 Procedura badawcza: PB2 Hałas przemysłowy: Dz. U. nr 206, poz.1291, Załącznik nr 6 Zamawiający: EDP Renewables Polska Sp. zo.o. ul. Postępu 17B 02-676

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu drogowego w Ostrowie Wielkopolskim w 2004 roku (rozpoznanie terenów szczególnego zagrożenia hałasem)

Pomiary hałasu drogowego w Ostrowie Wielkopolskim w 2004 roku (rozpoznanie terenów szczególnego zagrożenia hałasem) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu DELEGATURA W KALISZU Pomiary hałasu drogowego w Ostrowie Wielkopolskim w 2004 roku (rozpoznanie terenów szczególnego zagrożenia hałasem) Kalisz, grudzień

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r.

POSTANOWIENIE. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz, 267 z późn. zm.), w związku z

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo