Analiza uciążliwości akustycznej planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasków skaleniowokwarcowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza uciążliwości akustycznej planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasków skaleniowokwarcowych"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-ROZWOJOWE ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym i produkcyjnym KAPAGO Poznań, ul. Działowa 12/34, tel: , Karty informacyjne przedsięwzięć Raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko Sporządzanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na: - wprowadzanie gazów i pyłów - emisję hałasu - wytwarzanie odpadów - wprowadzanie ścieków Analiza uciążliwości akustycznej planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasków skaleniowokwarcowych Nietków 1 Pozwolenia zintegrowane Programy gospodarki odpadami Pozwolenia wodno-prawne Przeglądy ekologiczne LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA: Inwestycja: działka nr ewid. 1246/5 obręb Nietków, m. Nietków, Gm. Czewieńsk, woj. lubuskie Environmental due diligence Programy ochrony środowiska Pomiary i projekty ograniczenia - hałasu przemysłowego - hałasu komunikacyjnego ZLECENIODAWCA / INWESTOR: Jacek Zabawski Plac Wyzwolenia 11/1, Nowa Sól Pomiary i projekty ograniczenia wpływu pól elektromagnetycznych Opracował zespół pod kierunkiem Analizy laboratoryjne - wód - ścieków - gruntu - odpadów dr Pawła Cichockiego specjalisty ochrony środowiska Dokumentacje geologiczno - inżynierskie i hydrogeologiczne Nieinwazyjne metody badania gruntu, dróg, konstrukcji: - wykrywanie infrastruktury podziemnej - zanieczyszczeń - niewybuchów Poznań, marzec 2014r. NIP: Regon: NORDEA Bank Polska S.A. I Oddział w Poznaniu Konto nr:

2 SPIS RTEŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Cel i zakres opracowania 2 3. Materiały wyjściowe 2 4. Przepisy prawne 4 5. Charakterystyka terenu i źródeł hałasu planowanej inwestycji 5 6. Lokalizacja punktów imisji 6 7. Metodyka obliczeń akustycznych 7 8. Wyniki obliczeń uciążliwości akustycznej planowanej inwestycji w wytypowanych punktach imisji 7 9. Uciążliwość akustyczna planowanej inwestycji w świetle przepisów prawnych Monitoring akustycznego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko Podsumowanie Załączniki 9 1

3 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest analiza uciążliwości akustycznej planowanej inwestycji związanej z wydobywaniem kopaliny piasków skaleniowo-kwarcowych Nietków 1, zlokalizowanej na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prowadzone prace budowlane związane z realizacją/rozbiórką planowanej inwestycji będą miały charakter analogiczny do prac związanych z eksploatacją, których uciążliwość akustyczną omówiono w niniejszym opracowaniu. 2. Cel i zakres opracowania Celem pracy jest określenie uciążliwości akustycznej dla środowiska źródeł hałasu związanych z planowaną eksploatacją złoża kruszywa naturalnego Nietków 1, zlokalizowanego na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim. W zakres opracowania wchodzi : dokonanie inwentaryzacji istotnych źródeł hałasu planowanej inwestycji, określenie parametrów akustycznych zinwentaryzowanych źródeł hałasu (L AW, db), wyznaczenie punktów imisji hałasu, uwzględniających przeznaczenie terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją, obliczenie równoważnego poziomu A dźwięku hałasu emitowanego przez źródła hałasu związane z funkcjonowaniem planowanej inwestycji w wytypowanych punktach imisji, określenie uciążliwości akustycznej inwestycji, w świetle obowiązujących przepisów prawno-normalizacyjnych. 3. Materiały wyjściowe Materiałami wyjściowymi do opracowania są : 2

4 mapa sytuacyjna otoczenia oraz terenu planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Nietków 1, zlokalizowanego na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim, skala 1 : 2000, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 25/08, poz. 150 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 120/07, poz. 826 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 206/08, poz. 1291), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.215/08, poz. 1366), polska norma PN-ISO :2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania, instrukcja ITB 338 Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku, Warszawa 2008, licencjonowany program LEQ Professional 6xISO Prognozowanie hałasu przemysłowego, Cz. Puzyna Ochrona środowiska pracy przed hałasem, WNT, Warszawa 1982, J. Sadowski Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, Warszawa 1971, J. Sadowski Podstawy akustyki urbanistycznej, PWN, Warszawa 1982, Z. Engel Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN, Warszawa 1993, R. Makarewicz Dźwięk w środowisku, OWN, Poznań 1994, R. Makarewicz Hałas w środowisku, OWN, Poznań 1996, informacje inwestora nt. wyposażenia technicznego i funkcjonowania inwestycji. 3

5 4. Przepisy prawne Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 120/07, poz. 826 z późniejszymi zmianami), będące aktem wykonawczym do ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 25/08, poz. 150 z późniejszymi zmianami). W załączniku do tego rozporządzenia określono dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla poszczególnych klas terenu, wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. Mogą one wynosić od 50 do 68 db w porze dziennej i odpowiednio od 45 do 60 db w porze nocnej w przypadku oddziaływania komunikacyjnych źródeł hałasu oraz od 45 do 55 db w porze dziennej i odpowiednio od 40 do 45 db w porze nocnej w przypadku oddziaływania innych (w tym przemysłowych) źródeł hałasu. Ponad to, zgodnie z Art. 114 p.1 ust. 3 Prawa ochrony środowiska, jeżeli na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy opieki społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. Szczegółowe parametry akustyczne danego terenu określa na podstawie cytowanego rozporządzenia oraz planu zagospodarowania przestrzennego właściwy dla tego terenu organ gminy. Decyzję na emisję hałasu przenikającego do środowiska, dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, wydaje w oparciu o wyniki pomiarów poziomu hałasu w środowisku organ samorządowy szczebla powiatowego, właściwy dla danego terenu lub prezydent miasta. Jeżeli jednostka zaliczona została do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko decyzję wydaje marszałek województwa. W przypadku planowanej inwestycji związanej z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego Nietków 1, zlokalizowanego na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim, dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu emitowanego do środowiska przez źródła związane z funkcjonowaniem tej inwestycji, na granicy najbliżej położonych terenów i obiektów chronionych, ustalono 4

6 na podstawie wizji lokalnej terenów otaczających planowaną inwestycję. Nie mogą one przekroczyć wartości dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: równoważny poziom A dźwięku w ciągu 8 kolejno po sobie następujących najuciążliwszych godzin pory dziennej ( ): L AeqD = 50 db, równoważny poziom A dźwięku w ciągu najniekorzystniejszej 1 godziny pory nocnej ( ): L AeqN = 40 db. 5. Charakterystyka terenu i źródeł hałasu planowanej inwestycji Rozpatrywane złoże kruszywa naturalnego Nietków 1, położone jest na działce o numerze ewidencyjnym 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim. Bezpośrednie otoczenie analizowanego złoża stanowią tereny leśne okalają złoże z trzech stron, jedynie od strony północnowschodniej przedsięwzięcie graniczy z terenami, na których była prowadzona eksploatacja kruszywa. Zwarta zabudowa miejscowości Nietków zlokalizowana jest w odległości ok. 0,5 km na północ od złoża Nietków. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się na północ od terenu przedsięwzięcia w odległości ok. 145 m i jest zlokalizowana na działce numerze ewidencyjnym 1246/3. Szczegółową lokalizację planowanego złoża, wraz z terenami przylegającymi do jego granic, przedstawiono w załączniku 1. Średnia głębokość wyrobiska wynosić się będzie ok. 7 m p.p.t. Eksploatacja złoża rozpocznie się od środka terenu inwestycji. Po osiągnięciu średniej głębokości 7 m, eksploatacja złoża będzie się zbliżała do granic inwestycji. Ze zwałowanej wierzchniej warstwy gleby osłaniającej złoże powstanie przy północnej granicy wyrobiska wał ziemny o wysokości ok. 3 m. Eksploatacja złoża odbywała się będzie jedynie w porze dziennej (maksymalnie w godzinach ). Głównymi źródłami hałasu, związanymi z funkcjonowaniem planowanej inwestycji, będą: pojazdy ciężarowe odbierające kruszywo do 32 pojazdów w ciągu 8 godzin pory dziennej, 5

7 koparki wydobywające kruszywo i ładujące je na pojazdy ciężarowe 2 szt. pracujące do 3 godzin każda w ciągu 8 godzin pory dziennej, spychacz do prac ziemnych pracujący do 3 godzin w czasie 8 godzin pory dziennej, ładowarka do prac ziemnych pracująca do 3 godzin w czasie 8 godzin pory dziennej. Pozostałe źródła hałasu ze względu na ich parametry akustyczne oraz lokalizację (np. pojedyncze pojazdy osobowe) pominięto, jako nieistotne. Szczegółową inwentaryzację i charakterystykę akustyczną ww. źródeł hałasu przedstawiono w załączniku 2, a scharakteryzowano dokładniej oraz zaznaczono ich lokalizację w załącznikach 1 oraz Lokalizacja punktów imisji Biorąc pod uwagę opisaną w rozdziale 5 lokalizację inwestycji oraz przeznaczenie sąsiadujących z nią terenów i obiektów, wytypowano punkty imisji hałasu w środowisku zewnętrznym, umiejscowione na granicy najbliższych terenów chronionych. Szczegółową lokalizację punktów imisji przedstawiono w załączniku 1, a opisano w tabeli 1. Tabela 1 Lokalizacja punktów imisji hałasu emitowanego przez źródła związane z funkcjonowaniem planowanej inwestycji oraz przypisane im wielkości dopuszczalne hałasu. Nr p. Dopuszczalny poziom hałasu L Aeq /db/ Lokalizacja punktu imisji imisji pora dzienna pora nocna granica terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Żwirowej, działka nr 1246/3 6

8 7. Metodyka obliczeń akustycznych Poziom dźwięku w punkcie imisji obliczono, stosując algorytmy programu obliczeniowego LEQ Professional 6x ISO, zgodne z normą PN-ISO :2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania, przywołaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 206/08, poz. 1291). Na podstawie obliczeń, wyznaczono podstawowe wskaźniki oceny hałasu emitowanego przez badane źródła, określone w rozdziale 4 niniejszego opracowania. W opracowaniu przedstawiono oddziaływanie akustyczne inwestycji, uwzględniając najniekorzystniejsze warunki jej funkcjonowania. Eksploatację złoża, która rozpocznie się od środka terenu inwestycji, założono na poziomie 0 mnpt. Po osiągnięciu średniej głębokości 7 m, eksploatacja złoża będzie się zbliżała do granic inwestycji. Oznacza to, że hałas emitowany przez wykorzystywane urządzenia i transport, w miarę zbliżania się do granicy inwestycji, będzie coraz skuteczniej ekranowany przez wykop i wał ziemny (łączna wysokość ekranu, uwzględniając głębokość wyrobiska, wyniesie ok. 9 m). Przyjęta metoda lokalizacji źródeł hałasu uznana została zatem za najmniej korzystną dla środowiska. Zastosowana technika obliczeniowa pozwala również na określenie wielkości emitowanego przez inwestycję hałasu w dowolnym punkcie jej otoczenia oraz wyznaczenie izolinii równoważnego poziomu emitowanego hałasu, obrazującej zasięg jej oddziaływania. 8. Wyniki obliczeń uciążliwości akustycznej planowanej inwestycji w wytypowanych punktach imisji Obliczone wielkości hałasu uwzględniające dane zawarte w rozdziałach 5 i 6 wraz z niezbędnymi parametrami akustycznymi drogi propagacji hałasu, przedstawiono w załączniku 3. Zebrano również i przedstawiono w tabeli 2. 7

9 Tabela 2. Równoważny poziom A dźwięku hałasu pochodzącego od źródeł związanych z funkcjonowaniem planowanej inwestycji, w wytypowanych punktach imisji. Nr p. imisji 1 Lokalizacja punktu imisji Równoważny granica terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Żwirowej, działka nr 1246/3 poziom hałasu L Aeq /db/ pora dzienna pora nocna 40,9-9. Uciążliwość akustyczna planowanej inwestycji w świetle przepisów prawnych Rozpatrując uciążliwość akustyczną planowanej inwestycji związanej z wydobywaniem kopaliny piasków skaleniowo-kwarcowych Nietków 1, zlokalizowanej na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim, wzięto pod uwagę tereny i obiekty chronione zlokalizowane w jej najbliższym sąsiedztwie. Porównując wartości zgromadzone w tabeli 2 z wielkościami dopuszczalnymi hałasu dla wytypowanych punktów imisji, podanych w tabeli 1, stwierdzić należy, że oddziaływanie badanych źródeł hałasu nie stanowi zagrożenia akustycznego dla sąsiadujących z inwestycją terenów i obiektów chronionych w porze dziennej. W porze nocnej inwestycja nie będzie funkcjonowała. 10. Monitoring akustycznego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko Ze względu na lokalizację inwestycji względem najbliższych terenów chronionych oraz wielkości emitowanego poziomu dźwięku przez źródła hałasu związane z jej funkcjonowaniem, proponuje się odstąpienie od prowadzenia monitoringu oddziaływania akustycznego inwestycji na środowisko. 8

10 11. Podsumowanie Przedstawione w opracowaniu wyniki badań akustycznych źródeł hałasu inwestycji związanej z wydobywaniem kopaliny piasków skaleniowo-kwarcowych Nietków 1, zlokalizowanej na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim, jak również przyjęta metodyka obliczeń, pozwoliły w sposób optymalny określić maksymalną uciążliwość akustyczną ww. inwestycji dla środowiska zewnętrznego. Stwierdzono, że badane źródła hałasu nie stanowią zagrożenia akustycznego dla terenów sąsiadujących z terenem inwestycji w porze dziennej. W porze nocnej inwestycja nie będzie funkcjonowała. Ze względu na lokalizację inwestycji oraz wielkości emitowanego poziomu dźwięku na granicy najbliższych terenów chronionych, nie przewiduje się prowadzenia monitoringu oddziaływania akustycznego inwestycji po jej zrealizowaniu. 12. Załączniki 1. Mapa sytuacyjna otoczenia oraz terenu planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Nietków 1, zlokalizowanego na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim, skala 1 : Parametry akustyczne wraz z czasem oddziaływania istotnych źródeł hałasu planowanej inwestycji związanej z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego Nietków 1, zlokalizowanego na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim. 3. Charakterystyka geometryczna i akustyczna źródeł hałasu i przegród planowanej inwestycji związanej z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego Nietków 1, zlokalizowanego na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim, determinująca równoważny poziom dźwięku panujący w jej otoczeniu w porze dziennej. 9

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 Mapa sytuacyjna otoczenia oraz terenu planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Nietków 1, zlokalizowanego na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim, skala 1 :

12 ZAŁĄCZNIK NR 2 Parametry akustyczne wraz z czasem oddziaływania istotnych źródeł hałasu planowanej inwestycji związanej z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego Nietków 1, zlokalizowanego na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim. Lp Nazwa źródła hałasu Lokalizacja źródła hałasu Poziom A mocy akustycznej /db/ Oddziaływanie źródła hałasu w normowym przedziale czasu /h/ pora pora dzienna nocna Równoważny poziom A mocy akustycznej /db/ pora pora dzienna nocna przejazd 0,036 samochodu (źr. ciężarowego droga zastępcze odbierającego wewnętrzna 98,8 co ok ,3 - kruszywo, na terenie m na prędkość ok. 5 inwestycji trasie m/s, 32 poj./8h przejaz.) pory dziennej 24 praca ładowarki praca koparki 27 praca spychacza teren inwestycji teren inwestycji teren inwestycji 104,0 3-99,7-104,0 3-99,7-104,0 3-99,7-11

13 ZAŁĄCZNIK NR 3 Charakterystyka geometryczna i akustyczna źródeł hałasu i przegród planowanej inwestycji związanej z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego Nietków 1, zlokalizowanego na działce 1246/5 w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim, determinująca równoważny poziom dźwięku panujący w jej otoczeniu w porze dziennej. Program Leq Professional 6xISO - Wydruk danych dla zadania: NIETKÓW 1 - oddziaływanie akustyczne w porze dziennej. Źródła wszechkierunkowe Nr,Symbol,X [m],y [m],z [m],pma,k0 1,1, 402.0, 698.4, 1.0, 75.3,0.0 2,2, 386.4, 658.2, 1.0, 75.3,0.0 3,3, 368.4, 616.2, 1.0, 75.3,0.0 4,4, 330.0, 644.4, 1.0, 75.3,0.0 5,5, 297.0, 669.6, 1.0, 75.3,0.0 6,6, 262.8, 693.6, 1.0, 75.3,0.0 7,7, 225.0, 657.6, 1.0, 75.3,0.0 8,8, 253.8, 624.6, 1.0, 75.3,0.0 9,9, 288.0, 588.0, 1.0, 75.3,0.0 10,10, 322.2, 553.2, 1.0, 75.3,0.0 11,11, 335.4, 505.8, 1.0, 75.3,0.0 12,12, 348.0, 459.6, 1.0, 75.3,0.0 13,13, 357.6, 421.2, 1.0, 75.3,0.0 14,14, 368.4, 378.0, 1.0, 75.3,0.0 15,15, 388.2, 363.6, 1.0, 75.3,0.0 16,16, 416.4, 388.8, 1.0, 75.3,0.0 17,17, 412.2, 433.8, 1.0, 75.3,0.0 18,18, 408.0, 476.4, 1.0, 75.3,0.0 19,19, 403.8, 520.2, 1.0, 75.3,0.0 20,20, 389.4, 567.6, 1.0, 75.3,0.0 21,21, 379.2, 612.0, 1.0, 75.3,0.0 22,22, 396.6, 655.2, 1.0, 75.3,0.0 23,23, 411.0, 693.6, 1.0, 75.3,0.0 24,24, 370.8, 513.0, 1.0, 99.7,0.0 25,15, 354.0, 562.8, 1.0, 99.7,0.0 26,26, 328.2, 603.0, 1.0, 99.7,0.0 27,27, 294.6, 633.0, 1.0, 99.7,0.0 12

14 Ekrany akustyczne Nr,X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4,ho,h 1, 239.4, 765.6, 238.7, 763.7, 305.9, 718.9, 306.6, 720.2, 0.0, 3.0 2, 307.2, 719.5, 305.9, 717.9, 329.9, 665.4, 331.5, 667.4, 0.0, 3.0 3, 330.9, 667.4, 330.9, 665.4, 381.1, 685.3, 380.5, 686.9, 0.0, 3.0 4, 381.4, 686.2, 381.4, 684.6, 392.6, 676.6, 393.0, 677.9, 0.0, 3.0 5, 403.5, 670.9, 402.9, 669.0, 508.8, 595.4, 509.8, 596.3, 0.0,

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego Załącznik B Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III w zakresie oddziaływania akustycznego miejscowość: Zbiroża gmina: Mszczonów powiat: żyrardowski 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia.

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia. 1. Metodyka oceny... 2. Wymagania akustyczne... 3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy 4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku

Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Analiza oddziaływania akustycznego inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz. ew. nr 104/4

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin NOISER Piotr Kapica ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki na stację gazowo-benzynową w Bibicach, na dz. nr 1151/1, obręb Bibice 1 Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki Aneks do raportu oddziaływania p.n. Przebudowa i rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie.

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie. Gdańsk, 14.12. 2012 r. Windprojekt Sp. z.o o. S.K.A. 00-549 Warszawa ul. Piękna 24/26A/1 Dotyczy: odpowiedź na pismo Wójta Gminy Czernice Borowe (znak. GGP.6220.1.2012) z dnia 14 grudnia 2012 r. i Regionalnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA

ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 INWESTOR: PIOTRO-STAL" Adam Sikora Dobczyn, ul. Osiedle Młodych 10 05-205 Klembów CEL OPRACOWANIA Określenie wpływu hałasu emitowanego

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach Gdańsk, 28.07.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 25-361 Kielce Dotyczy: odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach (znak. WOOŚ-II.4242.68.2013.PW.7)

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu Na podstawie art. 135 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r.

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 2869 UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie utworzenia w granicach województwa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

ZLECENIODAWCA / INWESTOR: Opracował zespół pod kierunkiem. dr Pawła Cichockiego specjalisty ochrony środowiska. Poznań, czerwiec 2014r.

ZLECENIODAWCA / INWESTOR: Opracował zespół pod kierunkiem. dr Pawła Cichockiego specjalisty ochrony środowiska. Poznań, czerwiec 2014r. PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-ROZWOJOWE ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym i produkcyjnym KAPAGO 61-747 Poznań, ul. Działowa 12/34, tel: 501-48-37-86, e-mail: biuro@kapago.pl KK KK Karty informacyjne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARIANTOWA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO

ANALIZA WARIANTOWA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO Firma Usługowa INFO EKO Dr Włodzimierz Bandera 80-124 Gdańsk, ul. Telimeny 29 tel.: 58 3005738 fax: 58 7199648 tel. kom.: 601 653035 e-mail: biuro@infoeko.com.pl www.infoeko.com.pl NIP: 583-101-75-43 Regon:

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych Elżbieta Gnat radca GIOŚ Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Warszawa luty 2015 rok Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Morzeszczyn, dnia 12 sierpień 2013 r. IN.OŚ.D.6220.3.2013.MS DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2 art. 72, art.75 ust.1

Bardziej szczegółowo

Elektrownie wiatrowe Turzno. W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko

Elektrownie wiatrowe Turzno. W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko Elektrownie wiatrowe Turzno W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko Inwestycja elektrownia wiatrowa Inwestycja elektrownia wiatrowa Inwestycja 6 x 0,8 MW (4,8 MW) Turzno odległości od zabudowań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły, gazy odlotowe, próbki gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 26-27 września 2013r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiarów hałasu

Sprawozdanie z pomiarów hałasu SPR1 Edycja: 2 z dn. 10.10.2011 Strona 1 z 19 Wrocław, dn. 11.10.2011 Pomiary hałasu emitowanego do środowiska z terenu Oczyszczalni Ścieków HAJDÓW w Lublinie Nr sprawozdania: LB-021-2011 nr LB-021-2011

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne propagacji dźwięku farm wiatrowych przykład analiz

Badania symulacyjne propagacji dźwięku farm wiatrowych przykład analiz Międzynarodowa Konferencja MONITORING ŚRODOWISKA 2010 24 25.05.2010 Kraków Jacek SZULCZYK, Zdzisław GOLEC Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów

Bardziej szczegółowo

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku ien Racibórz, 07.05.2015 r. Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do treści Suplementu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 Analiza akustyczna dla inwestycji pn:

ZAŁĄCZNIK NR 7 Analiza akustyczna dla inwestycji pn: ZAŁĄCZNIK NR 7 Analiza akustyczna dla inwestycji pn: Budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 3,00 MW każda wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, stacja zasilania GPZ, liniami kablowymi i

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

Zarząd Osiedla Strzeszyn ul. Hezjoda Poznań. Tor żużlowy Golęcin w obrębie kompleksu sportowego Olimpia

Zarząd Osiedla Strzeszyn ul. Hezjoda Poznań. Tor żużlowy Golęcin w obrębie kompleksu sportowego Olimpia Wykonawca AkustiX sp. z o.o. UL. RUBIEŻ 46 C5/115,61-612 POZNAŃ TEL. 61-625-68-00, FAX. 61-624-37-52 www.akustix.pl, poczta@akustix.pl Zamawiający Zarząd Osiedla Strzeszyn ul. Hezjoda 15 60-461 Poznań

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza

Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza Październik, 2015 r. Zamawiający: Gmina Rozprza Urząd Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3,

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1 Swarzędz, dnia... DANE WNIOSKODAWCY (INWESTORA): DANE PEŁNOMOCNIKA : imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)...... imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)......... adres wnioskodawcy numer telefonu kontaktowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI XLI BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 14 15 kwietnia 2015 r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION Akredytacja PCA w zakresie pomiarów hałasu: (szczegóły zakresu: www.ios.edu.pl) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XLIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO

7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO 7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO 7.1.1 Cel i zakres opracowania Niniejszy rozdział poświęcony został zagadnieniu oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Auto Katalizatory - Leporowski Sp. Komandytowa ul. Lutycka Poznań. dr Pawła Cichockiego specjalisty ochrony środowiska

Zleceniodawca: Auto Katalizatory - Leporowski Sp. Komandytowa ul. Lutycka Poznań. dr Pawła Cichockiego specjalisty ochrony środowiska PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-ROZWOJOWE ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym i produkcyjnym KAPAGO 61-747 Poznań, ul. Działowa 12/34, tel: 0-501-48-37-86, e-mail: biuro@kapago.pl KK Karty informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG Przygotowała: Małgorzata Waligórska Ustawa Prawo ochrony środowiska: Art. 135.2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych Zmiana kosztów budowy zabezpieczeń akustycznych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Hałas Hałas jest zjawiskiem uciążliwym i prawie niemożliwym do uniknięcia. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około 40% ludności w UE

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki

Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki INWESTOR: Opracował: mgr inŝ. BoŜena Nowicka PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora Turośń Kościelna, dn... adres wnioskodawcy telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa kwietnia 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa kwietnia 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 10-11 kwietnia 2014 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Agro Trade. Agro Trade. www.a-trade.pl. Inwestor i Zleceniodawca. Wykonawca. PROKON New Energy Poland Sp. z o. o. 80-298 Gdańsk ul.

Agro Trade. Agro Trade. www.a-trade.pl. Inwestor i Zleceniodawca. Wykonawca. PROKON New Energy Poland Sp. z o. o. 80-298 Gdańsk ul. Agro Trade Inwestor i Zleceniodawca PROKON New Energy Poland Sp. z o. o. 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 64D Wykonawca Agro Trade Agro Trade Grzegorz Bujak Biurowiec Versal ul. Staszica 1/212 25-008 Kielce

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA Wójt Gminy Gorzyce STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ STUDIUM Załącznik

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Modelowanie i ocena hałasu w środowisku Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS-2-322-SI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku (projekt) w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA)

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA) HAŁAS Fot. Archiwum Presje Na klimat akustyczny województwa lubelskiego wpływ mają hałas komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Największą uciążliwość powoduje hałas drogowy. Według

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych PB2-13/11/2011 Procedura badawcza: PB2 Hałas przemysłowy: Dz. U. nr 206, poz.1291, Załącznik nr 6 Zamawiający: EDP Renewables Polska Sp. zo.o. ul. Postępu 17B 02-676

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodzież o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAŁĄCZNIK NR 2 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Odpowiedzi i uzupełnienia do przedłożonego Raportu oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach 70-90 XX

Bardziej szczegółowo

UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku

UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RAPORTU Z AKUSTYKI FARMY WIATROWE W zakresie oddziaływania akustycznego: gdy turbina wiatrowa zlokalizowana jest w odległości mniejszej niż

ZAKRES RAPORTU Z AKUSTYKI FARMY WIATROWE W zakresie oddziaływania akustycznego: gdy turbina wiatrowa zlokalizowana jest w odległości mniejszej niż ZAKRES RAPORTU Z AKUSTYKI FARMY WIATROWE W zakresie oddziaływania akustycznego: gdy turbina wiatrowa zlokalizowana jest w odległości mniejszej niż 400 metrów od budynku chronionego akustycznie, ze względu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012 obejmował wykonanie w roku 2011 pomiarów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo