Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt:"

Transkrypt

1 emat: Sprawozdanie z hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska Obiekt: Budowa drogi ekspresowej S-17 (Warszawa) Zakręt Lublin Zamość Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego węzeł Sielce (k/kurowa) Wykonawca : Marian Lackowski

2 Strona 2 z 22 Lublin 200 r. Aktualizacja, marzec 2010r. Spis treści 1. Zastosowana metoda. 2. Wnioski końcowe. 2. Przyrządy pomiarowe 3. Data, zespół pomiarowy 4. Warunki meteorologiczne podczas. 5. Charakterystyka terenu, na którym wykonywano pomiary hałasu. 6. Dopuszczalne poziomy hałasu. 7. Określenie równoważnego poziomu hałasu przy bezpośrednich pomiarach hałasu z wykorzystaniem próbkowania.. Określenie równoważnego poziomu hałasu przy pomiarze pojedynczych zdarzeń akustycznych. 9. Charakterystyka i lokalizacja punktów pomiarowych, charakterystyka źródła hałasu..1. Punkt pomiarowy nr 1.2. Punkt pomiarowy nr 2.3. Punkt pomiarowy nr 3.4. Punkt pomiarowy nr 4 9. Dokumentacja związana 10. Wnioski końcowe 11. Załącznik. Wydruk pamięci miernika.

3 Strona 3 z Zastosowana metoda W pomiarach wykorzystano metody referencyjne: bezpośrednich hałasu z wykorzystaniem próbkowania i pomiaru pojedynczych zdarzeń akustycznych oraz metodę obliczeniową zgodnie z Dz.U Przyrządy pomiarowe Aparatura pomiarowa: typ nr precyzyjny całkujący miernik dźwięku SVAN 912E 222 przedwzmacniacz SV mikrofon SV 04/C4 271 Posiadająca aktualne świadectwo legalizacji Przez Prezesa Głównego Urząd Miar w wydane dnia 16 maja 2007 Warszawie ważne do dnia 31 maja 2009 Wzorcowania nr lB R619/07 z dnia 22 maja 2007 r. wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie Kalibrator SV Posiadający Świadectwo Wzorcowania nr lb /06 z dnia 26 styczeń 2007 r. wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie stała czasowa: Fest Parametry pomiaru: korekcja: A 3. Data, zespół pomiarowy Pomiar zostały wykonane 20, r. wyniki zostały przedstawione w tabelach i załączonych wydrukach z miernika dźwięku. Pomiary wykonał Specjalista Laborant Marian Lackowski. 4. Warunki meteorologiczne podczas. Wielkości mierzone Wartości Jednostka r r emperatura otoczenia ºC Względna wilgotność % hpa Prędkość wiatru m/s Kierunek wiatru Południowy PdZd zachodni Ciśnienie atmosferyczne

4 Strona 4 z 22 Dane meteorologiczne pochodzą ze stacji meteorologicznej. 5. Charakterystyka terenu, na którym wykonywano pomiary hałasu. Pomiary były wykonywane w okolicy istniejącej drogi krajowej nr 17. Punkty pomiarowe zostały wyznaczone na terenie płaskim z powierzchnią terenu trawiastą z niewielkim zadrzewieniem i rozproszoną zabudową mieszkaniową (punkt pomiarowy nr 1,2,4). Natomiast punkt nr 3 został usytuowany na terenie o zabudowie miejskiej z powierzchnią wyłożoną płytami chodnikowymi. W otoczeniu punktu pomiarowego nie występowały obiekty odbijające fale akustyczne. 6. Dopuszczalne poziomy hałasu. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (póz. 26) DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU abela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami q D i q N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby Lp. 1 2 Rodzaj terenu a) Strefa ochronna A" uzdrowiska b) ereny szpitali poza miastem a) ereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) ereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży21 c) ereny domów opieki społecznej d) ereny szpitali w miastach Dopuszczalny poziom hałasu w Pozostałe obiekty i działalność Drogi lub linie kolejowe1' będąca źródłem hałasu qd qn qd qn przedział czasu przedział czasu przedział czasu przedział czasu odniesienia równy odniesienia równy odniesienia równy odniesienia 16 godzinom godzinom najmniej równy 1 najkorzystnym mniej korzystnej godzinom dnia godzinie nocy kolejno po sobie następującym a) ereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) ereny zabudowy zagrodowej c) ereny rekreacyjno-wypoczyn-kowe2' d) ereny mieszkaniowo-usługowe ereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tyś. mieszkańców3' Objaśnienia: Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

5 Strona 5 z Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tyś., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 7. Określenie równoważnego poziomu hałasu przy bezpośrednich pomiarach hałasu z wykorzystaniem próbkowania. a) Określenie średniego poziomu hałasu. Średni poziom hałasu oblicza się w oparciu o wyniki krótkookresowych próbek w następujący sposób: n 1 LAsr = LAi i 1 n (1) n - liczba prób LAi zmierzony poziom dźwięku dla danej próbki, db b) Odchylenie standardowe w danej serii pomiarowej określa się ze wzoru: s = 2 n 1 n (L Ai LAsr ) 2 (2) i =1 LAi zmierzony poziom dźwięku dla danej próbki, db n liczba prób. c) Pomiary tła akustycznego. ło akustyczne w czasie hałasu dla dróg może być pominięte w przeważającej liczbie przypadków. Jeżeli jednak różnica pomiędzy poziomem tła a mierzonym poziomem dźwięku jest mniejsza niż 10 db, co może się zdarzyć w punktach pomiarowych oddalonych od źródła, uwzględnia się wpływ tła, zgodnie ze wzorem: ( = 10 log LAi LAt ) LAi zmierzony poziom dźwięku, db LAt poziom dźwięku tła akustycznego, db (3)

6 Strona 6 z 22 LAt poziom składowej hałasu emitowanego przez źródło, db ło akustyczne szacuje się jako wartość średnią z wyników krótkookresowych, dziesięciosekundowych przeprowadzonych w czasie pomiędzy przejazdami pojazdów. W sytuacjach gdy nie jest to możliwe, dopuszcza się oszacowanie tła akustycznego w oparciu o pomiary wykonane w punkcie innym niż aktualny, jeżeli warunki akustyczne otoczenia punktu zastępczego są podobne, jak w punkcie, w którym prowadzone są badania. d) Określenie równoważnego poziomu dźwięku dla drogi Równoważny poziom dźwięku dla dróg w punkcie pomiarowym oblicza się jako wartość średnią poziomów hałasu (ewentualnie skorygowanych według wzoru (4)), otrzymanych dla każdego z reprezentatywnych okresów pomiarowych przy uwzględnieniu długości tego okresu, zgodnie ze wzorem: q 1 n = 10 log tk 100.1k k =1 n k k liczba reprezentatywnych okresów pomiarowych, poziom emisji hałasu podczas k-tego okresu pomiarowego w decybelach, db, długość k-tego okresu pomiarowego w godzinach czas odniesienia w godzinach - (4) 9. Charakterystyka i lokalizacja punktów pomiarowych, charakterystyka źródła hałasu. W celu wyznaczenia poziomu hałasu emitowanego do środowiska powodowanego przez poruszające się pojazdy samochodowe wyznaczono punkty pomiarowe w okolicy istniejącej drogi krajowej nr 17. Pomiary wykonywano w dwóch porach natężenia ruchu w ciągu dnia i dla jednej pory w ciągu nocy.

7 Strona 7 z Punkt pomiarowy nr 1. Punkt pomiarowy nr 1 usytuowany 10 m od skraju jezdni przy rondzie w Żyrzynie współrzędne punktu pomiarowego w układzie współrzędnych polskich prostokątnych 197 szerokość N 51o29 55,30, długość E 22o04 13,10.

8 Strona z 22 Punkt pomiarowy nr Charakterystyka źródła hałasu Nazwa odcinka drogi (ulicy), przy której prowadzone są pomiary hałasu Rodzaj drogi yp drogi Parametry arterii a) długość odcinka, przy którym prowadzone są badania b) liczba pasów ruchu c) szerokość pasa ruchu d) szerokość pasa dzielącego e) niweleta drogi f) stan jezdni (opisowo) g) położenie (w poziomie terenu, w wykopie, na nasypie, estakadzie) Parametry ruchu a) natężenie ruchu (lub liczba pojazdów danego typu) b) struktura strumienia pojazdów c) średnia prędkość potoku ruchu Otoczenie źródła hałasu a) Rodzaj zabudowy b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi c) wysokość pierwszej linii zabudowy Droga krajowa nr17 Żyrzyn rondo eren zabudowany Droga miejska 1 km 2 3m Dobry W poziomie terenu Ok. 00 poj/godz ciągły 50 km/h Budynek biurowy brak 20 m brak 5m brak

9 Strona 9 z Wyniki pomiaru hałasu w punkcie pomiarowym nr 1. Pora dzienna Wyniki cząstkowych, db R UA,95 64,4 64,3 64,6 0,3 64,4 0,39 ło akust. 42,3 42,0 0,3 0,39 Obliczenie równoważnego poziom dźwięku t q q [h] [h] 64,4 64, ,4 64,4 Pora nocna Wyniki cząstkowych, db UR,95 1,36 R UA,95 61, 62,6 62,2 0, 62,2 1,04 ło akust. 3, 39,3 0,5 0,65 Obliczenie równoważnego poziom dźwięku t q q [h] [h] 62,2 62,2 62,2 62,2 UR,95 1,67 gdzie : k q, UR,95 - średni poziom dźwięku A - zmierzony równoważny poziom dźwięku A tła akustycznego - wartość poziomu emisji - czas dla którego określono qi [h] - normatywny czas odniesienia [h] - wartość równoważnego poziomu hałasu A przenikającego o środowiska dla normatywnego czasu - szacowana niepewność pomiaru

10 Strona 10 z Punkt pomiarowy nr 2 Punkt pomiarowy nr 2 usytuowany 10 m od skraju jezdni przy drodze krajowej nr 17 na km współrzędne punktu pomiarowego w układzie współrzędnych polskich prostokątnych 197 szerokość N 51o34 52,0, długość E 21o59 33,90.

11 Strona 11 z 22 Punkt pomiarowy nr Charakterystyka źródła hałasu Nazwa odcinka drogi (ulicy), przy której prowadzone są pomiary hałasu Rodzaj drogi yp drogi Parametry arterii a) długość odcinka, przy którym prowadzone są badania b) liczba pasów ruchu c) szerokość pasa ruchu d) szerokość pasa dzielącego e) niweleta drogi f) stan jezdni (opisowo) g) położenie (w poziomie terenu, w wykopie, na nasypie, estakadzie) Parametry ruchu a) natężenie ruchu (lub liczba pojazdów danego typu) b) struktura strumienia pojazdów c) średnia prędkość potoku ruchu Otoczenie źródła hałasu a) Rodzaj zabudowy b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi c) wysokość pierwszej linii zabudowy Droga krajowa nr km eren niezabudowany Droga poza miejska km 2 3m dobry W poziomie terenu 00 poj./godzinę ciągły 90 km/h zagrodowa brak 50 m brak 4m brak

12 Strona 12 z Wyniki pomiaru hałasu w punkcie pomiarowym nr 2 Pora dzienna Wyniki cząstkowych, db R UA,95 69,0 69,7 69,5 0,7 69,4 0,91 Numer 2 70,7 71,9 71,5 1,2 71,4 1,56 ło akust. 42,3 42,0 0,3 0,39 Obliczenie równoważnego poziom dźwięku t q q 69,4 69,4 66,4 16 Numer 2 71,4 71,4 UR,95 70,5 1,65 6,4 Pora nocna Wyniki cząstkowych, db R UA,95 6,3 67,4 67,3 1,0 67,7 1,30 ło akust. 3, 39,3 0,5 0,65 Obliczenie równoważnego poziom dźwięku t q q 67,7 67,7 67,7 67,7 UR,95 1,4 gdzie : k q, - średni poziom dźwięku A - zmierzony równoważny poziom dźwięku A tła akustycznego - wartość poziomu emisji - czas dla którego określono qi [h] - normatywny czas odniesienia [h] - wartość równoważnego poziomu hałasu A przenikającego o środowiska dla normatywnego czasu

13 Strona 13 z 22 UR,95 - szacowana niepewność pomiaru.3. Punkt pomiarowy nr 3 Punkt pomiarowy nr 3 usytuowany 10 m od skraju jezdni przy drodze krajowej nr ostatnie światła w kierunku Warszawy, przy kościele. Współrzędne punktu pomiarowego w układzie współrzędnych polskich prostokątnych 197 szerokość N 51o37 3,50, długość E 21o55 4,70.

14 Strona 14 z 22 Punkt pomiarowy nr Charakterystyka źródła hałasu Nazwa odcinka drogi (ulicy), przy której prowadzone są pomiary hałasu Rodzaj drogi yp drogi Parametry arterii a) długość odcinka, przy którym prowadzone są badania b) liczba pasów ruchu c) szerokość pasa ruchu d) szerokość pasa dzielącego e) niweleta drogi f) stan jezdni (opisowo) g) położenie (w poziomie terenu, w wykopie, na nasypie, estakadzie) Parametry ruchu a) natężenie ruchu (lub liczba pojazdów danego typu) b) struktura strumienia pojazdów c) średnia prędkość potoku ruchu Otoczenie źródła hałasu a) Rodzaj zabudowy b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi c) wysokość pierwszej linii zabudowy Droga krajowa nr 17 ostatnie światła w kierunku Warszawy, przy kościele eren niezabudowany Droga poza miejska km 2 3m dobry W poziomie terenu 1000 poj./godzinę ciągły 50 km/h miejska miejska 20 m 10 m 5m 5m

15 Strona 15 z Wyniki pomiaru hałasu w punkcie pomiarowym nr 3 Pora dzienna Wyniki cząstkowych, db R UA,95 6,2 6,6 67,3 1,3 6,1 1,69 Numer 2 70,6 70,4 69,5 1,1 70,2 1,43 ło akust. 42,3 42,0 0,3 0,39 Obliczenie równoważnego poziom dźwięku t q q 6,1 6,1 65,0 16 Numer 2 70,2 70,2 UR,95 69,2 1,70 67,2 Pora nocna Wyniki cząstkowych, db R UA,95 65,7 65,2 64,3 1,4 65,1 1,2 ło akust. 3, 39,3 0,5 0,65 Obliczenie równoważnego poziom dźwięku t q q 65,1 65,1 65,1 65,1 UR,95 2,24 gdzie : k q, - średni poziom dźwięku A - zmierzony równoważny poziom dźwięku A tła akustycznego - wartość poziomu emisji - czas dla którego określono qi [h] - normatywny czas odniesienia [h] - wartość równoważnego poziomu hałasu A przenikającego o środowiska dla normatywnego czasu

16 Strona 16 z 22 UR,95 - szacowana niepewność pomiaru.4. Punkt pomiarowy nr 4 Punkt pomiarowy nr 4 usytuowany 10 m od skraju jezdni przy drodze krajowej nr 17 na km współrzędne punktu pomiarowego w układzie współrzędnych polskich prostokątnych 197 szerokość N 51o40 05,30, długość E 21o52 39,15.

17 Strona 17 z 22 Punkt pomiarowy nr Charakterystyka źródła hałasu Nazwa odcinka drogi (ulicy), przy której prowadzone są pomiary hałasu Rodzaj drogi yp drogi Parametry arterii a) długość odcinka, przy którym prowadzone są badania b) liczba pasów ruchu c) szerokość pasa ruchu d) szerokość pasa dzielącego e) niweleta drogi f) stan jezdni (opisowo) g) położenie (w poziomie terenu, w wykopie, na nasypie, estakadzie) Parametry ruchu a) natężenie ruchu (lub liczba pojazdów danego typu) b) struktura strumienia pojazdów c) średnia prędkość potoku ruchu Otoczenie źródła hałasu a) Rodzaj zabudowy b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi c) wysokość pierwszej linii zabudowy Droga krajowa nr km eren niezabudowany Droga poza miejska km 2 3m dobry W poziomie terenu 900 poj./godzinę ciągły 90 km/h zagrodowa brak 40 m brak 4m brak

18 Strona 1 z Wyniki pomiaru hałasu w punkcie pomiarowym nr 4 Pora dzienna Wyniki cząstkowych, db R UA,95 70, 70,7 69,4 1,4 70,3 1,2 Numer 2 70,0 71,3 70, 1,3 70,7 1,69 ło akust. 42,3 42,0 0,3 0,39 Obliczenie równoważnego poziom dźwięku t q q 70,3 70,3 Numer 2 70,7 70,7 UR,95 67, ,5 1,0 67,7 Pora nocna Wyniki cząstkowych, db R UA,95 65,9 65,7 64,9 1,0 65,5 1,30 ło akust. 3, 39,3 0,5 0,65 Obliczenie równoważnego poziom dźwięku t q q 65,5 65,5 65,5 65,5 UR,95 1,4 gdzie : k q, - średni poziom dźwięku A - zmierzony równoważny poziom dźwięku A tła akustycznego - wartość poziomu emisji - czas dla którego określono qi [h] - normatywny czas odniesienia [h] - wartość równoważnego poziomu hałasu A przenikającego o środowiska dla normatywnego czasu

19 Strona 19 z 22 UR,95 - szacowana niepewność pomiaru 9. Dokumentacja związana 9.1. Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia wielkości emisji Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku IK Instrukcja szacowania niepewności hałasu 9.6. Wykaz norm. Numer normy PN-N01341:2000 PN ISO PN ISO PN ISO ytuł normy Uwagi Hałas środowiskowy- Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego Akustyka- Opis i pomiar hałasu środowiskowego. Część 1: Akustyka- Opis i pomiar hałasu środowiskowego. Część 2: Uzyskanie danych w zakresie zagospodarowania przestrzennego Akustyka- Opis i pomiar hałasu środowiskowego. Część 3: Polskie uregulowania w zakresie hałasu pochodzącego z zakładów przemysłowych Podstawowa norma definicyjna Metody i oceny hałasu w środowisku Prezentacje stanu klimatu akustycznego

20 Strona 20 z Wnioski końcowe Zestawienie wyników Zmierzony poziom hałasu w Pora dzienna Zmierzony poziom hałasu w Pora nocna Punkt pomiarowy nr 1 64,4 62,2 Punkt pomiarowy nr 2 70,5 67,7 Punkt pomiarowy nr 3 69,2 65,1 Punkt pomiarowy nr 4 70,5 65, Wartości dopuszczalne Po przeprowadzonych pomiarach i obliczeniu równoważnego poziomu hałasu (A) w decybelach stwierdzono, że hałas we wszystkich punktach pomiarowych przekracza w porze dziennej i nocnej wartości dopuszczalne.

21 Strona 21 z 22 Zał. 1. Wydruk pamięci z miernika R1 0/02/20 16:29'52 Leq A 00:10'00 db R2 0/02/20 16:56'2 Leq A 00:05'00 db R3 0/02/20 17:02'00 Leq A 00:05'00 db 64, R4 0/02/20 22:1'14 Leq A 00:00'11 db R4 0/02/20 22:1'14 Leq A 00:00'11 db R4 0/02/20 22:1'14 Leq A 00:00'11 db R5 0/02/20 22:21'4 Leq A 00:10'00 db 61, R6 0/02/20 22:31'54 Leq A 00:09'25 db R7 0/02/20 22:41'40 Leq A 00:06'56 db RI1 0/02/20 17:25'30 Leq A 00:10'00 db RI2 0/02/20 17:36'32 Leq A 00:05'00 db RI3 0/02/20 17:41'44 Leq A 00:05'00 db RI4 0/02/20 23:06'10 Leq A 00:00'04 db RI5 0/02/20 23:06'44 Leq A 00:10'00 db RI6 0/02/20 23:17'2 Leq A 00:10'00 db RI7 0/02/20 23:2'30 Leq A 00:05'59 db RI 0/02/20 23:34'56 Leq A 00:00'04 db RI9 0/02/20 23:36'02 Leq A 00:00'11 db RI10 0/02/20 23:36'34 Leq A 00:07'22 db R2_1 0/02/2 13:53'04 Leq A 00:10'00 db R2_2 0/02/2 14:03'2 Leq A 00:05'00 db R2_3 0/02/2 14:0'36 Leq A 00:05'00 db RII1 0/02/20 1:15'5 Leq A 00:10'00 db RII2 0/02/20 1:26'10 Leq A 00:10'00 db RII3 0/02/20 1:26'10 Leq A 00:10'00 db /02/20 20:3'5 Leq A 00:00'30 db

22 Strona 22 z /02/20 20:49'12 Leq A 00:00'30 db /02/20 20:59'26 Leq A 00:00'30 db RII4 0/02/20 1:36'40 Leq A 00:10'00 db RII5 0/02/20 1:36'40 Leq A 00:10'00 db RI11 0/02/21 00:29'46 Leq A 00:01'00 db RI12 0/02/21 00:30'12 Leq A 00:10'00 db RI13 0/02/21 00:37'30 Leq A 00:10'00 db RI14 0/02/21 00:40'02 Leq A 00:01'00 db RI15 0/02/21 00:46'04 Leq A 00:10'00 db R3_1 0/02/2 13:20'24 Leq A 00:10'00 db R3_2 0/02/2 13:31'00 Leq A 00:10'00 db R3_3 0/02/2 13:36'06 Leq A 00:10'00 db RIII1 0/02/20 19:0'16 Leq A 00:10'00 db RIII2 0/02/20 19:1'32 Leq A 00:10'00 db RIII3 0/02/20 19:2'50 Leq A 00:10'00 db RIII4 0/02/20 19:40'1 Leq A 00:10'00 db RIII5 0/02/21 00:57'24 Leq A 00:10'00 db RIII6 0/02/21 01:0'12 Leq A 00:10'00 db RIII7 0/02/21 01:12'14 Leq A 00:10'00 db R4_1 0/02/2 12:49'36 Leq A 00:10'00 db R4_2 0/02/2 13:01'24 Leq A 00:10'00 db R4_3 0/02/2 13:06'40 Leq A 00:10'00 db

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.07.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. Dz.U.03.18.164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20

Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20 Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20 i 6 do Księgi Jakości ważnyodl7.12.2012r. PCA AB590 Raport z badań Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Lipowa 16, 90743 Łódź Laboratorium w Łodzi tel:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112 obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki 13-19 we Wrocławiu NOISER ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73 Regon: 100899820 tel. 508 248 099 www.noiser.pl Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 Ursus Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 - 2014

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-12 - 2012 koniec: 31-12 -

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-03 - 2015 koniec: 31-03 -

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4 WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2013 koniec: 31-01 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. HL-01/10/ aktualizacja. Pomiary ciągłe poziomu hałasu lotniczego. Lotnisko Poznań - Ławica

Sprawozdanie. HL-01/10/ aktualizacja. Pomiary ciągłe poziomu hałasu lotniczego. Lotnisko Poznań - Ławica Sprawozdanie HL-01/10/2016 - aktualizacja Pomiary ciągłe poziomu hałasu lotniczego Lotnisko Poznań - Ławica HAŁAS PRZEMYSŁOWY HAŁAS KOMUNIKACYJNY AKUSTYKA BUDOWLANA POMIARY AKUSTYCZNE Wykonawca AnkomAkustik

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: punkt pomiarowy nr 5 Meral Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2015 koniec: 31-01 - 2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-07 - 2016 koniec: 31-07 -

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-10 - 2014 koniec: 31-10 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2016 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA w 2011 roku, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiarów hałasu

Sprawozdanie z pomiarów hałasu SPR1 Edycja: 2 z dn. 10.10.2011 Strona 1 z 19 Wrocław, dn. 11.10.2011 Pomiary hałasu emitowanego do środowiska z terenu Oczyszczalni Ścieków HAJDÓW w Lublinie Nr sprawozdania: LB-021-2011 nr LB-021-2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01 12-2016 koniec: 31-12 - 2016

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01-10 - 2012 koniec: 31-10 -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego,

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, na drodze wojewódzkiej nr 434, na odcinku od m. Śrem do drogi krajowej nr 36. POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2014 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: 2884/06/2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: 2884/06/2012 EKKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Laboratorium Badawcze ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków telefon / fax: 012 267 23 33, 012 269 65 40 e-mail: lab@ek-kom.pl www.ek-kom.pl SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych. PA Nr 04-3e/2010. Badany obiekt: Farma wiatrowa Margonin Wschód. Obwód 5

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych. PA Nr 04-3e/2010. Badany obiekt: Farma wiatrowa Margonin Wschód. Obwód 5 mgr inż. Jacek SZULCZYK (wibroakustyk) ul. Słoneczna 4, 64-600 Oborniki tel/fax: 61 296 5036, +48603770923 NIP: 7871291702, Regon: 300104960 www.eko-pomiar.com.pl srodowisko@eko-pomiar.com.pl SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Pomiary wykonał: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@pios.gov.pl.; suwalki@wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Pomiary: Stanisław Gąsior analityk w Pracowni w Elblągu Artur

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: punkt pomiarowy nr 5 Meral Data wykonania pomiaru: początek: 01-04 - 2016 koniec: 30-04 - 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych PB2-13/11/2011 Procedura badawcza: PB2 Hałas przemysłowy: Dz. U. nr 206, poz.1291, Załącznik nr 6 Zamawiający: EDP Renewables Polska Sp. zo.o. ul. Postępu 17B 02-676

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym Stan zagrożenia hałasem środowiskowym 1. Podstawy prawne Hałas jako zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na jakość warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka. Powoduje

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Bartłomiej Matysiak Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły, gazy odlotowe, próbki gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION Akredytacja PCA w zakresie pomiarów hałasu: (szczegóły zakresu: www.ios.edu.pl) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XLIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy STRUMIEŃ

Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy STRUMIEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy STRUMIEŃ w 2011

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Chabrów

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Chabrów WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 3 Mysiadło Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2014 koniec: 31-01 -

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE

POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE Wykonał dr inż. Lesław Stryczniewicz Kraków kwiecień 2014 2 Spis treści 1. Pomiary akustyczne... 3 2. Pomiary drgań...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2014 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE Data wykonania pomiaru:

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE Data wykonania pomiaru: WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE Data wykonania pomiaru: początek: 01-05-2011 koniec: 31-05-2011 Miejsce pomiarów: Pp.1 IOŚ ul. Kolektorska 4, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki

Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki INWESTOR: Opracował: mgr inŝ. BoŜena Nowicka PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA)

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA) HAŁAS Fot. Archiwum Presje Na klimat akustyczny województwa lubelskiego wpływ mają hałas komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Największą uciążliwość powoduje hałas drogowy. Według

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Olecko nad Jeziorem Oleckie Wielkie (Źródło: www.maps.google.pl) Opracowanie : Helena Wróblewska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI XLI BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 14 15 kwietnia 2015 r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU 82 300 Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10 Tel. (55) 232 54 32; (55) 232 78 00; Fax (55) 232 76 18 e mail: elblag@wios.olsztyn.pl ww.wios.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

Pomiary poziomu hałasu w ustalonych punktach pomiarowych w Belnie, gm. Jeżewo

Pomiary poziomu hałasu w ustalonych punktach pomiarowych w Belnie, gm. Jeżewo Numer rejestru 14055/3 Temat: Pomiary poziomu hałasu w ustalonych punktach pomiarowych w Belnie, gm. Jeżewo Nazwa i adres zamawiającego ELGRA Piotr Grabski Ul. Warszawska 291 05-082 Stare Babice Adres

Bardziej szczegółowo

Równoważny poziom dźwięku: AeqT

Równoważny poziom dźwięku: AeqT POMIARY AKUSTYCZNE I MONITORING ŚRODOWISKA AKUSTYCZNEGO WSKAŹNIKI OPISUJĄCE HAŁAS W ŚRODOWISKU Równoważny poziom dźwięku: L AeqT N 1 = 10log t T i= 1 i 10 0,1 L Ai L AeqT -równoważny poziom dźwięku A w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 26-27 września 2013r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań hałasu przemysłowego. Imiona i nazwiska wykonawców Data Podpis. BYDGOSZCZ MAJ 2014 r.

Raport z badań hałasu przemysłowego. Imiona i nazwiska wykonawców Data Podpis. BYDGOSZCZ MAJ 2014 r. ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz tel: +48/52/372-91-61, fax: +48/52/340-62-85 e-mail: laboratorium@sozo.com.pl; sozo@sozo.com.pl www.sozo.com.pl Raport z badań przemysłowego Nr 14L008-R1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 8 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2010-2012,

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w 1 przekroju pomiarowym na trasie kaŝdego z wariantów oraz na trasie istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 8 w Augustowie

Pomiary hałasu w 1 przekroju pomiarowym na trasie kaŝdego z wariantów oraz na trasie istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 8 w Augustowie ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice przebiegu drogi krajowej nr 8 w Augustowie SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW Nr 123/BT/2008 Zamawiający: DHV POLSKA Sp. z o.o. Certyfikat Akredytacji Nr AB 665 Gliwice, sierpień

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE dr inŝ. Sławomir AUGUSTYN 2009-11-25 POZNAŃ EMISJA HAŁAS NiepoŜądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciąŝliwe lub szkodliwe

Bardziej szczegółowo

MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY. Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego

MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY. Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH... 4 3. TERMIN WYKONANIA POMIARÓW... 4 4. APARATURA POMIAROWA...

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin NOISER Piotr Kapica ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel ; faks

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel ; faks Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranym rejonie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu

Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu Sprawozdanie z pomiarów kalibracyjnych NR REF. DOKUMENTU: 02 NR WERSJI: 1.1 NR KOPII: 1 z 2 DATA: 10.12.2012r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

zapewnienie informacji wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu

zapewnienie informacji wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu Spis treści 1. Wstęp...2 2. Uregulowania prawne dopuszczalnych poziomów hałasu...3 3. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...6 4. Metodyka badań monitoringowych hałasu...7 5. Aparatura pomiarowa...10

Bardziej szczegółowo

Przenośny analizator dźwięku SVAN 945 (legalizowany w I klasie dokładności) Kalibrator Bruell&Kjaer typ 4230 (klasa dokładności 1)

Przenośny analizator dźwięku SVAN 945 (legalizowany w I klasie dokładności) Kalibrator Bruell&Kjaer typ 4230 (klasa dokładności 1) Metody pomiarów i oceny PN-ISO 1996-1:1999 Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury. PN-ISO 1996-2:1999 Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena hałasu lotniczego w wybranych obszarach sąsiadujących z Lądowiskiem Częstochowa Rudniki (EPRU) w gminie Rędziny w 2014 roku.

Pomiary i ocena hałasu lotniczego w wybranych obszarach sąsiadujących z Lądowiskiem Częstochowa Rudniki (EPRU) w gminie Rędziny w 2014 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena hałasu lotniczego w wybranych obszarach sąsiadujących z Lądowiskiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp Przedmiot opracowania Cel i zakres opracowania Podstawa formalna opracowania Materiały wyjściowe 4

Spis treści. 1. Wstęp Przedmiot opracowania Cel i zakres opracowania Podstawa formalna opracowania Materiały wyjściowe 4 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1 Przedmiot opracowania 3 1.2 Cel i zakres opracowania 3 1.3 Podstawa formalna opracowania 3 1.4 Materiały wyjściowe 4 2. Charakterystyka terenu i źródeł hałasu 4 3. Analiza akustyczna

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01 08-2017 koniec: 31 08-2017

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego Kraków, 23.09.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Ełk w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2011 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Ełk w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2011 roku Stan akustyczny środowiska miasta Ełk w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2011 roku Źródło: mapa topograficzna Ełk sporządził: Łukasz Jurczak Helena Wróblewska Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo