Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

2 POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach XX wieku EMISJA 35 (14+21) dokumentów mających moc prawną dotyczących emisji hałasu z określonych typów źródeł IMISJA FUTURE NOISE POLICY EUROPEAN GREEN PAPER DYREKTYWA 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku -18 lipca 2002 CEL: wspólne podejście do unikania, zapobiegania lub zmniejszania skutków hałasu w środowisku wskazanie priorytetów

3 Dyrektywa 2002/49/WE - przewidywane działania (art.1) : ustalenie stopnia narażenia na hałas w środowisku, poprzez sporządzenie map hałasu przy zastosowaniu wspólnych metod oceny, zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji na temat hałasu w środowisku i jego skutków, przyjęcie, w oparciu o dane pochodzące z map akustycznych, planów działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu hałasu w środowisku i obniżaniu jego poziomu, szczególnie w sytuacji zagrożenia zdrowia ludzi oraz zachowanie jakości klimatu akustycznego tam, gdzie jest ona właściwa, rozwijanie wspólnotowych środków w zakresie obniżenia hałasu z głównych źródeł (taboru drogowego, szynowego, infrastruktury, samolotów, urządzeń pracujących na otwartej przestrzeni, urządzeń przemysłowych, maszyn i urządzeń samobieżnych).

4 Najistotniejsze zapisy Dyrektywy wymagające dostosowania odpowiednich regulacji w prawie krajowym : sprecyzowanie pojęcia i ustalenie szczegółowego zakresu mapy akustycznej, w szczególności wprowadzenie pojęcia strategicznej mapy akustycznej, zastosowanie jako wskaźników oceny hałasu stosowanych do przygotowania strategicznych map hałasu poziomu L den i L night charakteryzujących długookresowe warunki akustyczne, z dopuszczeniem: stosowania przez państwa członkowskie krajowych wskaźników hałasu i związanych danych (nie starszych niż trzyletnie) przeliczonych na L den i L night - do czasu wprowadzenia obowiązku stosowania wspólnych metod oceny w procesie ustalania wartości L den i L night, stosowania dodatkowych wskaźników poziomu hałasu dla szczególnych celów określonych w załączniku I.3 stosowania wskaźników innych niż L den i L night (art.5, pkt.3) w celu planowania akustycznego i podziału na strefy hałasu, przy czym planowanie akustyczne oznacza (art. 3u) kontrolowanie hałasu w przyszłości przez wykorzystanie takich środków jak planowanie przestrzenne, inżynieria systemów dla komunikacji, zmniejszenie hałasu przez stosowanie środków z zakresu izolacji dźwiękowej i kontrolę źródeł pod kątem hałasu.

5 Najistotniejsze zapisy Dyrektywy wymagające dostosowania odpowiednich regulacji w prawie krajowym c.d.: wskazanie zalecanych metod obliczeniowych L den i L night dla poszczególnych rodzajów hałasu (metoda francuska dla hałasu drogowego, holenderska dla kolejowego, ECAC.CEAC Doc. 29 dla hałasu lotniczego i normy ISO dla hałasu przemysłowego), możliwość zastosowania do oceny skutków oddziaływania hałasu na ludność relacji dawka skutek, dotyczących w szczególności: (art. 6 ust.3, zał. III Dyr.) relacji pomiędzy dokuczliwością a wartością poziomu L den dla hałasu pochodzącego od ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego a także dla hałasu przemysłowego, relacji pomiędzy zakłóceniem snu a wartością poziomu L night dla hałasu pochodzącego od ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego a także dla hałasu przemysłowego, (współczynniki te zostaną określone w przyszłości w postaci zmian do załącznika III Dyrektywy),

6 Najistotniejsze zapisy Dyrektywy wymagające dostosowania odpowiednich regulacji w prawie krajowym c.d.: Dopuszcza się wprowadzenie szczególnych współczynników dawka-skutek dla specyficznych przypadków tj.: lokali mieszkalnych posiadających specjalną izolację dźwiękową, lokali mieszkalnych z cichą elewacją (L den w odległości 2 m przed tą elewacją, na wysokości 4 m nad ziemią, dla hałasu konkretnego źródła, jest niższa o 20 db niż na elewacji o najwyższej wartości L den ), różnych klimatów lub kultur, szczególnie narażonych grup ludności, tonowego hałasu przemysłowego, impulsowego hałasu przemysłowego i innych szczególnych przypadków.

7 Najistotniejsze zapisy Dyrektywy wymagające dostosowania odpowiednich regulacji w prawie krajowym c.d.: określenie obowiązków w zakresie sporządzania map akustycznych, w tym terminów realizacji i aktualizacji map, określenie wymagań w zakresie obowiązku sporządzania planów działań w tym terminów ich realizacji i stosowanych priorytetów, określenie obowiązków udostępniania społeczeństwu informacji zawartych w mapach akustycznych, określenie obowiązków przekazywania stosownych danych do Komisji (art. 10, zał.vi)

8 Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska przed hałasem Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami w szczególności Ustawą z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 954)), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462).

9 Akty wykonawcze - istniejące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8 poz. 81), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji z instalacji i urządzeń (Dz. U. Nr 283, poz. 2842), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529).

10 Akty wykonawcze istniejące- c.d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U.Nr 35, poz. 308), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 18, poz. 16 ), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz.1498).

11 Akty wykonawcze - przygotowywane Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustalania wartości wskaźników hałasu wyrażonych długookresowym średnim poziomem dźwięku dla pory dziennej, wieczoru i nocy oraz długookresowym średnim poziomem dźwięku dla pory nocnej (art. 113 ustawy Prawo ochrony środowiska) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji, uwzględniających cele, dla których osiągnięcia dane mają być wykorzystywane... (art. 118a ustawy Prawo ochrony środowiska) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku umieszczanych w szczególności w elektronicznych bazach danych, dostępnych za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych... (art. 30 ustawy Prawo ochrony środowiska)

12 Akty wykonawcze przygotowywane c.d. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, dotyczących rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska...(art.120a ustawy Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzania map akustycznych oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (art. 179 ust. 2 i 2a ustawy Prawo ochrony środowiska)

13 WSPÓLNE WSKAŹNIKI EUROPEJSKIE wprowadza art. 112a Ustawy Prawo ochrony środowiska (nowelizacja w maju 2005r). Polityka długookresowa w zakresie ochrony przed hałasem, w szczególności mapy akustyczne L DWN długookresowy średni poziom dźwięku A w decybelach (db), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia ( ), pory wieczoru ( ) oraz pory nocy ( ), (odpowiednik L den ) L N -długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w db wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku ( ), (odpowiednik L night ) Ustalanie i kontrola warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby L AeqD równoważny poziom hałasu dla pory dnia ( ), L AeqN równoważny poziom hałasu dla pory nocy ( ).

14 WSPÓLNE WSKAŹNIKI EUROPEJSKIE Zapisy ustawy stanowią pełną transpozycję zapisów Dyrektywy. Sytuacja taka nie obejmuje aktów wykonawczych, ponieważ zostały one wydane przed ostatnią nowelizacją Prawa ochrony środowiska (maj 2005). Delegacja do wydania rozporządzenia określającego dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (art. 113) i sposób ustalania wskaźników oceny hałasu (art. 112b Prawa ochrony środowiska)

15 Kategorie terenów podlegających ochronie przed hałasem ( art. 113 ustawy Prawo ochrony środowiska) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, tereny przeznaczone pod szpitale i domy opieki społecznej, tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, tereny przeznaczone na cele uzdrowiskowe, tereny przeznaczone na cele rekreacyjnowypoczynkowe, tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe, Pozostałe kategorie terenów nie podlegają ochronie akustycznej.

16 Przeznaczenie terenu Dopuszczalny równoważny poziom hałasu (db) drogi lub linie kolejowe inne źródła hałasu 16 h dnia 8 h nocy 8 h dnia 1 h nocy a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej b. Szpitale za miastem a. Tereny wypoczynkowe za miastem b. Zabudowa jednorodzinna c. Szkoły d. Domy opieki e. Szpitale w miastach a. Zabudowa wielorodzinna b. Zabudowa jednorodzinna zusługami rzemieślniczymi c. Zabudowa zagrodowa a. Śródmieścia miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i handlową

17 Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hałasu starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Długotrwały, średni Poziom dźwięku A w db linie elektroenergetyczne Ekspozycyjny Równoważny 16 h dnia 8 h nocy noc 16 h dnia 8 h nocy a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej b. Tereny szpitali, domów opieki, szkół a. Tereny zabudowy jedno- i wielorodzinnej oraz zagrodowej b. Tereny wypoczynkoworekreacyjne poza miastem

18 Sposób ustalania przynależności terenu do określonej kategorii na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów chronionych, przyjmuje się poziomy dopuszczalne jak dla przeważającego rodzaju terenu zabudowa chroniona zlokalizowana na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania lub magazynowania - ochrona akustyczna ograniczona do wnętrz budynków w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu i terenów sąsiednich

19 Metody oceny szkodliwych skutków oddziaływania hałasu na ludność wg Dyrektywy Art.6. ust.3 Dyrektywy Dopuszcza się posługiwanie się współczynnikami dawkaskutek, określonymi w zał. III, przy dokonywaniu oceny szkodliwych skutków oddziaływania hałasu na ludność. Zgodnie z zał. III współczynniki dawka-skutek będą dotyczyć w szczególności: stosunku między dokuczliwością a L den dla hałasu z ruchu kołowego, szynowego i lotniczego a także hałasu przemysłowego stosunku między zakłóceniem snu a L night dla hałasu z ruchu kołowego, szynowego i lotniczego a także hałasu przemysłowego

20 Wskaźniki odzwierciedlające relacje między narażeniem na hałas a efektem szkodliwym lub uciążliwym oddziaływaniem hałasu efekt szkodliwy hałasu - skutki szkodliwe dla zdrowia ludzi efekt uciążliwy hałasu negatywne reakcje człowieka bez zauważalnych szkodliwych skutków dla jego zdrowia Art Prawa ochrony środowiskamożliwość wprowadzenia przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska w drodze rozporządzenia: ust.10 - wskaźników odzwierciedlających relacje między narażeniem na hałas a efektem szkodliwym lub uciążliwym oddziaływania hałasu na potrzeby sporządzania map akustycznych lub innych dokumentów dotyczących oceny stanu akustycznego środowiska, kierując się potrzebą ochrony zdrowia ludzi;. ust sposobów oceny stanu akustycznego środowiska przy wykorzystaniu wskaźników odzwierciedlających relacje między narażeniem na hałas a efektem szkodliwym lub uciążliwym, kierując się potrzebą ochrony zdrowia ludzi. Realizacja zapisów art. 6 ust. 3 i załącznika III Dyrektywy

21 OBLICZENIOWE METODY OKREŚLANIA WSKAŹNIKÓW OCENY HAŁASU NA POTRZEBY MAP AKUSTYCZNYCH (wg Dyrektywy 2002/49/WE) Do czasu wprowadzenia jednolitych wspólnych metod europejskich, alternatywnie: metody krajowe pod warunkiem dostosowania ich do możliwości określania L den i L night wykazania, że wyniki uzyskiwane przy ich wykorzystaniu są spójne z polecanymi na okres przejściowy dla hałasu drogowego metoda francuska, dla hałasu kolejowego metoda holenderska dla hałasu lotniczego ECAC.CEAC Doc. 29 dla hałasu przemysłowego norma ISO W polskich przepisach nie występuje pełna zgodność metodyczna w tym zakresie.

22 Zgodność zalecanych metod obliczania hałasu w środowisku z zaleceniami Dyrektywy Rodzaj hałasu Metoda zalecana w aktualnej wersji Rozporządzenia MŚ * Zgodność z Dyrektywą drogowy kolejowy model propagacji dźwięku zawarty w PN-ISO :2002 Akustyka- Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania lotniczy Metoda oparta na dokumencie Circular 205- AN/1/25/1988 Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego-ICAO oraz zaadaptowanym do warunków europejskich dokumencie ECAC CEAC Doc.29 Report on Standard Method of Computing Noise Countours around Civil Airports brak zgodności brak zgodności zgodność (za wyjątkiem metody segmentacyjnej) *Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem, portem(dz.u.2003, nr 35, poz.308)

23 Zgodność zalecanych metod obliczania hałasu w środowisku z zaleceniami Dyrektywy rodzaj hałasu przemysłowy metoda zalecana w aktualnej wersji Rozporządzenia Ministra Środowiska* model propagacji dźwięku zawarty w PN-ISO :2002 Akustyka- Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania zgodność z Dyrektywą zgodność *Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 283, 2004 r., poz.2842)

24 Prawo ochrony środowiska ( art. 117, ust.1,2, art.118) Obligatoryjna ocena stanu akustycznego środowiska w ramach Państwowego monitoringu środowiska (wykonanie mapy akustycznej) obejmuje: aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, tereny poza aglomeracjami, położone w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg, linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, (art delegacja do rozporządzenia określającego źródła komunikacyjne objęte obowiązkiem wykonania mapy) inne tereny, które mogą zostać wskazane w powiatowych programach ochrony środowiska.

25 Termin wykonania map akustycznych przez zarządzających drogami, liniami kolejowymi Art.179 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska dopuszcza zróżnicowanie w zapowiedzianym rozporządzeniu terminu zaliczenia dróg, linii kolejowych i lotnisk do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko, z uwzględnieniem sporządzenia w pierwszej kolejności map akustycznych dla obiektów o największej uciążliwości. Art.179 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Sporządzenie mapy przez zarządzającego następuje w rok po zaliczeniu drogi, linii kolejowej do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko, z uwzględnieniem sporządzenia w pierwszej kolejności map akustycznych dla obiektów o największej uciążliwości Zróżnicownie terminu wykonania map w zależności od natężenia ruchu Realizacja zapisów art. 7 Dyrektywy

26 Rodzaje źródeł komunikacyjnych, zaliczonych do mogących powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach według projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z dniem 1 stycznia 2006: drogi, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 60 tys. pociągów rocznie lotniska cywilne, na których ma miejsce ponad 50 tys. startów i lądowań statków powietrznych rocznie, z wyłączeniem lotów szkolnych przy użyciu samochodów lekkich

27 Rodzaje źródeł komunikacyjnych, zaliczonych do mogących powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach według projektu rozporządzenia Ministra Środowiska - c.d.: z dniem 1 stycznia 2011: drogi, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie Granice terenów objętych mapą wyznaczają izolinie odpowiadające wartościom L DWN = 55dB i L N = 50 db

28 KALENDARZ DZIAŁAŃ (wg ustawy o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska ) Rodzaj terenu objętego mapą akustyczną aglomeracje pow. 250 tys. mieszkańców Program ochrony środowiska aglomeracje pow. 100 tys. mieszkańców i inne tereny wskazane w powiatowym programie ochrony środowiska Program ochrony środowiska otoczenie głównych dróg (powyżej 6 mln poj. /rok) otoczenie głównych linii kolejowych (pow.60 tys. pociągów/ rok) główne porty lotnicze (powyżej 50 tys. operacji lotniczych/rok) Program ochrony środowiska otoczenie głównych dróg (powyżej 3 mln poj. /rok) otoczenie głównych linii kolejowych (pow.30 tys. pociągów/ rok) Program ochrony środowiska Sporządzający mapę starosta rada powiatu starosta rada powiatu zarządzający sejmik województwa zarządzający sejmik województwa Termin realizacji mapy

29 Kto jest odbiorcą mapy akustycznej? wojewódzki inspektor ochrony środowiska zarząd województwa państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wojewoda starosta zarządzający drogą, linią kolejową

30 ZAKRES MAPY AKUSTYCZNEJ OKREŚLAJĄ: Dyrektywa Art.8 w zakresie podstaw dla programów ochrony środowiska przed hałasem Art.9 w zakresie informacji udostępnianym mieszkańcom Art.10.2, zał. VI w zakresie danych przekazywanych Komisji Europejskiej Prawo krajowe Ustawa Prawo ochrony środowiska art.118 Zgodność ustaleń przepisów polskich i unijnych

31 PLANY DZIAŁAŃ - PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM Dyrektywa - Artykuł 8 tereny objęte planami działań: - aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, - tereny położone w zasięgu oddziaływania akustycznego głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk, termin 18 lipca 2008/18 lipca 2013 wskazanie priorytetów (kryterium przekroczenie wartości granicznej lub inne ) aktualizacja co 5 lat lub w razie potrzeby konsultacje społeczne minimalne wymagania - załącznik V ochrona obszarów ciszy przed zwiększeniem hałasu Prawo ochrony środowiska art.119.1

32 PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM Programy ochrony środowiska przed hałasem zmierzające do likwidacji istniejących niezgodności z wymogami ochrony środowiska opracowuje się dla terenów, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne (art Prawa ochrony środowiska) Programy ochrony środowiska przed hałasem uchwala się dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. oraz otoczenia dróg, linii kolejowych oraz lotnisk objętych obowiązkiem wykonania mapy akustycznej, Termin- rok po wykonaniu mapy tj. 30 czerwca 2008/2013 (ustawa wprowadzająca, art.14) Priorytety określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz.1498).

33 PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM cd. Priorytety działań ustala się uwzględniając: (Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz.1498) 1) przekroczenie progowego poziomu hałasu dla terenów zagrożonych hałasem (poziom progowy określony w art Prawa ochrony środowiska jako kwalifikujący dany teren do podejmowania działań ochronnych w pierwszej kolejności) 2) przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach przeznaczonych pod szpitale, domy opieki społecznej, obszary A ochrony uzdrowiskowej 3) przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach mieszkaniowych wg wartości współczynnika M 4) przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na pozostałych terenach podlegających ochronie akustycznej

34 Pojęcie progowego poziomu hałasu Progowy poziom hałasu oznacza poziom, którego przekroczenie kwalifikuje dany teren do podjęcia działań naprawczych w pierwszej kolejności (tzw. teren zagrożony hałasem) - Prawo ochrony środowiska art.118.6,7). Wartości poziomów progowych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r., poz.81). Artykuł 118 ust.7 Prawa ochrony środowiska zapowiada określenie w drodze rozporządzenia wartości progowych poziomu hałasu, wyrażonych jako poziomy L DWN i L N. Wydane w roku 2002 rozporządzenie określa wartości poziomów progowych wyrażone jako poziomy równoważne hałasu dla dnia i nocy.

35 Przeznaczenie terenu Progowy równoważny poziom hałasu (db) drogi lub linie kolejowe 1 inne źródła hałasu 16 h dnia 8 h nocy 8 h dnia 1 h nocy Obszary A ochrony uzdrowiskowej Tereny wypoczynkowo rekreacyjne poza miastem ) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 2) Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki społecznej Tereny zabudowy mieszkaniowej

36 Wartości progowe poziomów hałasu lotniczego w środowisku Progowy poziom równoważny hałasu (db) Przeznaczenie terenu 1) Obszary A ochrony uzdrowiskowej 2) Tereny zabudowy szpitalnej, domów opieki społecznej, zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży Długotrwały, średni poziom dźwięku A, dla 6 najniekorzystniejszych miesięcy 16 h dnia 8 h nocy ) Tereny zabudowy mieszkaniowej 2) Tereny wypoczynkoworekreacyjne poza miastem

37 Współczynnik określający kolejność działań przeciwhałasowych na terenach objętych zabudową mieszkaniową (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem) M = 0,1m (10 0,1ΔL 1 1) gdzie: M wartość wskaźnika, ΔL wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, db, m liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym. Kolejność realizacji zadań ustala się, zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M.

38 Zgodność ustaleń przepisów polskich i unijnych PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM c.d. Aktualizacja co 5 lat lub w w okolicznościach uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji (art Prawa ochrony środowiska) Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie uchwalenia programu zapewnia organ uchwalający (art a Prawa ochrony środowiska) Minimalne wymagania -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz.1498). Obszary ciche w aglomeracji lub poza nią mogą zostać wyznaczone uchwałą rady powiatu z podaniem wymagań zapewniających utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie (art.118 Prawa ochrony środowiska)

39 Okresowe pomiary hałasu w środowisku Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów hałasu w środowisku wg rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U Nr 35, poz. 308). POMIARY CIĄGŁE lotniska, na których ma miejsce ponad 50 tysięcy startów i lądowań statków powietrznych rocznie położone na terenie aglomeracji lotniska, na których ma miejsce ponad 10 tysięcy startów i lądowań statków powietrznych rocznie

40 POMIARY OKRESOWE lotniska, które nie są objęte pomiarami ciągłymi oraz lądowiska co 5 lat, autostrady, drogi ekspresowe, inne drogi krajowe oraz wojewódzkie - co 5 lat w okresie wykonywania generalnego pomiaru ruchu lub kontroli realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem, z zastrzeżeniem kolejnego punktu, autostrady i drogi ekspresowe nowo oddane do eksploatacji przez pierwsze 3 lata pomiary corocznie, linie kolejowe magistralne i pierwszorzędowe co 5 lat, linie tramwajowe co 5 lat przy kontroli realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem, porty morskie i śródlądowe, położone na terenie aglomeracji co 5 lat. w przypadku przebudowy, zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji, (najpóźniej 14 dni od rozpoczęcia eksploatacji przebudowanego obiektu) gdy kontrole dowodzą przekraczania wymaganych

41 INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA Dyrektywa (art.8, 9) Prawo ochrony środowiska (art.19, 119) Udostępnienie społeczeństwu map akustycznych i planów działań Społeczne konsultacje, społeczne uczestnictwo w przygotowaniu planów działań, uwzględnienie wyników uczestnictwa, informowanie społeczeństwa o podjętych decyzjach Udostępnienie społeczeństwu map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem, Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie sporządzenia programu ochrony środowiska przed hałasem Zgodność ustaleń przepisów polskich i unijnych

42 INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA Przygotowywane akty prawne związane z realizacją zadania: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku umieszczanych w szczególności w elektronicznych bazach danych, dostępnych za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych...(art. 30 ustawy Prawo ochrony środowiska, dotyczy informacji zawartych w obligatoryjnych mapach akustycznych, informacji o terenach zagrożonych hałasem, wyników obligatoryjnych okresowych pomiarów hałasu) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji, uwzględniających cele, dla których osiągnięcia dane mają być wykorzystywane...(art. 118a ustawy Prawo ochrony środowiska) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, dotyczących rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska...(art.120a ustawy Prawo ochrony środowiska)

43 PODSUMOWANIE Przedstawiony przegląd podstawowych zagadnień zawartych w Dyrektywie oraz regulacji prawa krajowego wykazuje, że istotna część zagadnień została już uwzględniona w przyjętych przepisach, jednak zapewnienie pełnej zgodności z dyrektywą wymaga jeszcze wielu działań legislacyjnych.

44 Dziękuję za uwagę!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112 obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.07.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Bartłomiej Matysiak Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przeglądu ekologicznego

Streszczenie przeglądu ekologicznego Streszczenie przeglądu ekologicznego Wojewoda lub starosta zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 237 ustawy POŚ (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Anna Zubko, 30.10.2009 Projekt pn. Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA)

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA) HAŁAS Fot. Archiwum Presje Na klimat akustyczny województwa lubelskiego wpływ mają hałas komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Największą uciążliwość powoduje hałas drogowy. Według

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku

UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Hałas Hałas jest zjawiskiem uciążliwym i prawie niemożliwym do uniknięcia. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około 40% ludności w UE

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r.

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 2869 UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie utworzenia w granicach województwa

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@pios.gov.pl.; suwalki@wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

VII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate

VII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate VII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate Dominującym źródłem hałasu w województwie zachodniopomorskim jest ruch drogowy. Istotnym źródłem hałasu są też zakłady przemysłowe (m.in. zakłady drzewne i kamieniarskie).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku (projekt) w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu Na podstawie art. 135 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010 2012 zakładał na rok 2010 wykonanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt z dnia 6 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

- wprowadzenie standardowych procedur odlotów i dolotów i ich ciągła optymalizacja; - wprowadzenie specjalnych procedur startów i lądowań,

- wprowadzenie standardowych procedur odlotów i dolotów i ich ciągła optymalizacja; - wprowadzenie specjalnych procedur startów i lądowań, Uzasadnienie Decyzją z dnia 24 maja 2010 r., znak: PŚ.V/TW/7601-8/10, Marszałek Województwa Mazowieckiego zobowiązał Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w Warszawie, jako administratora lotniska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

OPINIA. mgr inż. Krzysztof Przekop

OPINIA. mgr inż. Krzysztof Przekop OPINIA w sprawie dokumentu: "Ocena z zakresu ochrony przed hałasem dotyczy określenia przewidywanej emisji hałasu do środowiska od planowanej Inwestycji polegającej na budowie parku elektrowni wiatrowych

Bardziej szczegółowo

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska 2 Lata 60-te XX wieku - wzrost zainteresowania problemami ochrony w sąsiedztwie lotnisk 1971 - uchwalenie przez Radę ICAO międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie hałasu lotniczego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły, gazy odlotowe, próbki gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Modelowanie i ocena hałasu w środowisku Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS-2-322-SI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawienie stanu środowiska akustycznego przy drogach powiatowych ZDP Poznań na podstawie pomiarów hałasu oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi 1. Cel zamówienia

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-12 - 2012 koniec: 31-12 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 Ursus Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 - 2014

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

8. Ochrona przed hałasem

8. Ochrona przed hałasem 8. Ochrona przed hałasem 8. Ochrona przed hałasem... 126 8.1. Wprowadzenie... 126 8.2. Charakterystyka i ocena stanu aktualnego... 130 8.2.1. Hałas przemysłowy... 130 8.2.2. Hałas drogowy... 130 8.2.3.

Bardziej szczegółowo

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska jest zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących klimatu akustycznego oraz informowanie społeczeństwa o jego stanie. W tym celu zaprojektowano System

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-07 - 2016 koniec: 31-07 -

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Poznania z dnia... Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61 841 Poznań Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania Poznań, listopad 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: Biuro

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania. dr inż. Grzegorz Makarewicz

Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania. dr inż. Grzegorz Makarewicz Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania dr inż. Grzegorz Makarewicz 200000000 µpa 20000000 µpa Młot pneumatyczny 2000000 µpa 200000 µpa Pomieszczenie biurowe 20000

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Polsce mapy akustyczne wskaźniki hałasu L den i L night. Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Monitoring hałasu w Polsce mapy akustyczne wskaźniki hałasu L den i L night. Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Monitoring hałasu w Polsce mapy akustyczne wskaźniki hałasu L den i L night Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Państwowy Monitoring Środowiska pomiary oceny prognozy stanu

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4 WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2013 koniec: 31-01 -

Bardziej szczegółowo

hałas 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU Presje Stan

hałas 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU Presje Stan 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 4 hałas Presje Hałas nigdy nie był tak powszechny, a zarazem tak uciążliwy jak obecnie. Na wielkość jego emisji wpływają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2016 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przyjęcia i określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 119 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie:utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask. Na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 3a i 3b ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7.1. Część opisowa 7.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 3,6 km rozpoczyna się w km 103+100 (m. ) a kończy

Bardziej szczegółowo

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 Spis treści: 1. Opis stanu formalno-prawnego.... 3 1.1. Cel i zakres opracowania.... 3 1.2. Źródła informacji stanowiące podstawę

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 8 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014

Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014 Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014 Wykonano na podstawie umowy nr 757/2014/Wn-50/MN-PO/D z dnia 07.11.2014 r. na realizację zadania pjb pt. Wykonanie oceny stanu klimatu akustycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia.

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia. 1. Metodyka oceny... 2. Wymagania akustyczne... 3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy 4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Program ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: EKKOM

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01 12-2016 koniec: 31-12 - 2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA na lata 2013-2017 Sosnowiec, 26 września 2013 r. Maciej Hałucha, Krzysztof Kowalczyk EKKOM Sp. z o.o. Podstawy prawne wykonania Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

L Aeq D przedział czasu odniesienia. 16 godzinom

L Aeq D przedział czasu odniesienia. 16 godzinom VIII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać w kraju wspólnotowe przepisy prawne. Hałas w środowisku, na który narażeni są ludzie, reguluje Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy. Etap I. Wstępny projekt Programu

Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy. Etap I. Wstępny projekt Programu Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy Etap I Wstępny projekt Programu Warszawa, 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy formalne opracowania... 4 1.1. Umowa... 4 1.2. Umowny harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku [ % ] 180

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku [ % ] 180 HAŁAS RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2 roku Hałas Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska w szczególności poprzez utrzymanie poziomu

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG Przygotowała: Małgorzata Waligórska Ustawa Prawo ochrony środowiska: Art. 135.2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R.

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. W ramach opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

UWAGI I WNIOSKI (część II) Do mapy akustycznej Warszawy w części hałas lotniczy Bemowo, Bielany, Żoliborz

UWAGI I WNIOSKI (część II) Do mapy akustycznej Warszawy w części hałas lotniczy Bemowo, Bielany, Żoliborz Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Biuro Ochrony środowiska Plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa Wnioskodawca Stowarzyszenie Ciche Niebo nad Warszawą ul. Ogrodowa 32 A, lokal 13 00-896 Warszawa UWAGI I

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

III. HAŁAS Hałas komunikacyjny Hałas drogowy

III. HAŁAS Hałas komunikacyjny Hałas drogowy III. HAŁAS Stan klimatu akustycznego jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość środowiska, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Spośród wielu rodzajów hałasu (komunikacyjny, komunalny

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/143/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/143/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/143/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem Na podstawie art. 84, art. 119 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo