Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 79 w gminie Zabierzów wraz z określeniem granic obszaru ograniczonego użytkowania SPIS TREŚCI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 79 w gminie Zabierzów wraz z określeniem granic obszaru ograniczonego użytkowania SPIS TREŚCI:"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI: 1. OPIS STANU FORMALNO-PRAWNEGO Podstawy prawne wykonania opracowania Dane podstawowe o obiekcie Opis istniejących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania terenów i obiektów podlegających ochronie akustycznej OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZAKRESIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO Obliczenia równoważnego poziomu dźwięku Założenia do modelu obliczeniowego Metoda prognozowania równoważnego poziomu dźwięku Wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W PRZEGLĄDZIE LITERATURA ZAŁĄCZNIKI

2 1. OPIS STANU FORMALNO-PRAWNEGO 1.1. Podstawy prawne wykonania opracowania Podstawą wykonania opracowania jest Umowa nr I/170/ZP-D-9/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, a firmą EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Ponadto niniejsze opracowanie wykonano na podstawie następujących dokumentów i aktów prawnych: 1. Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2003 r. [6], 2. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79 [7], 3. Prawo Ochrony Środowiska (Art. 237 Art. 242) [2] Dane podstawowe o obiekcie Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek drogi krajowej Nr 79 położony w granicach administracyjnych gminy Zabierzów w powiecie krakowskim (województwo małopolskie) o długości około 11 km (rys. 1.1). Rys. 1.1 Droga krajowa Nr 79 odcinek zlokalizowany na terenie gminy Zabierzów [10] 2

3 Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 79 w gminie Zabierzów wraz z określeniem granic obszaru Poniżej na fot. 1.1 i fot. 1.2 przedstawiono widok analizowanego odcinka drogi krajowej nr 79, dla którego wykonano niniejszy przegląd ekologiczny. Fot Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 79 zlokalizowany w granicach administracyjnych gminy Zabierzów (km około ) Fot Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 79 zlokalizowany w granicach administracyjnych gminy Zabierzów (km około ) Analizowany odcinek drogi krajowej nr 79 jest jednojezdniową drogą międzyregionalną, która posiada klasę GP. Prowadzi ona od Warszawy (woj. mazowieckie) przez Sandomierz (woj. świętokrzyskie), Kraków (woj. małopolskie) do 3

4 Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 79 w gminie Zabierzów wraz z określeniem granic obszaru Bytomia (woj. śląskie). Jest ona jedną z trzech podstawowych tras łączących Kraków z Katowicami. Stanowi na tym odcinku alternatywę dla autostrady A4 i drogi krajowej nr Opis istniejących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania terenów i obiektów podlegających ochronie akustycznej W sąsiedztwie drogi krajowej nr 79 dla terenów gminy Zabierzów obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego [8], [9], na podstawie których można określić sposób zagospodarowania terenu na analizowanym w ramach niniejszego przeglądu ekologicznego obszarze. Na początku odcinka (od strony Krakowa) przeważają tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Dalej mija się teren kolei oraz tereny usług komercyjnych, użytków rolnych i zieleni urządzonej. W centrum Zabierzowa oraz Kochanowa występują przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz lokalnie tereny usług publicznych. Następnie na terenie sołectwa Niegoszowice droga sąsiaduje z terenami upraw rolnych i lasami sołectwa Kleszczów. Kolejnym sołectwem na trasie jest Rudawa oraz Młynka gdzie w rejonie analizowanej drogi dominują tereny mieszkaniowousługowe oraz upraw rolnych. Dla niektórych z ww. rodzajów terenów obowiązują wartości dopuszczalne poziomu hałasu, które zestawiono w niniejszym rozdziale w tabl Na terenie Zabierzowa i Kochanowa w sąsiedztwie analizowanej drogi znajduje się kilka budynków wpisanych do rejestru zabytków w tym m.in. willa murowanodrewniania przy ul. Krakowskiej 101 w Zabierzowie (1901 r.) (fot. 1.3), Kościół św. Franciszka z Asyżu, drewniana willa z końca XIX w w Kochanowie (fot. 1.4). Oprócz budynków wpisanych do rejestru zabytków przy analizowanej drodze znajduje się klika budynków sprzed II wojny światowej oraz kilka kapliczek [7]. Droga krajowa nr 79 na terenie gminy Zabierzów przebiega częściowo przez Tenczyński Park Krajobrazowy oraz częściowo po jego granicy (rys. 2). Najbliższe obszary Natura 2000 to Krzeszowice PLH120044, który znajduje się w odległości około 7 km na zachód od analizowanego odcinka drogi oraz obszar Dolinki Jurajskie PLH w odległości 3 km na północ (rys. 3). Analizowany odcinek drogi nie oddziałuje na wymienione obszary Natura 2000 w zakresie hałasu. Fot. 1.3 Willa murowano-drewniania w Zabierzowie (1901 r.) Fot. 1.4 Drewniana willa z końca XIX w. w Kochanowie 4

5 Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 79 w gminie Zabierzów wraz z określeniem granic obszaru Rys. 2 Granice Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego [11] Rys. 3 Obszary Natura 2000 położone najbliżej analizowanego odcinka drogi [12] 5

6 Tabl Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami L Aeq D i L Aeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby [4]. Dopuszczalny poziom hałasu w [db] Drogi lub linie kolejowe (1) Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu L Aeq D L Aeq N L Aeq D L Aeq N Lp. Rodzaj terenu przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy a) Strefa ochronna A uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży (2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowousługowe Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys mieszkańców (3) 1. Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 2. W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 6

7 3. Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tyś., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 2. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZAKRESIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO Oddziaływanie drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych gminy Zabierzów określono na podstawie wyników obliczeń akustycznych wykonanych w ramach raportu oddziaływania na środowisko [7] oraz w ramach niniejszego opracowania. Zasięgi oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów poruszających się po analizowanym odcinku drogi krajowej, obliczone w ramach raportu przeniesiono wprost do niniejszego przeglądu ekologicznego i przedstawiono na mapach ewidencyjnych. Dla odcinka drogi, dla którego nie wykonywano raportu oddziaływania na środowisko (od km do km ) wykonano obliczenia akustyczne zgodnie z poniższym opisem Obliczenia równoważnego poziomu dźwięku Założenia do modelu obliczeniowego W celu wykonania obliczeń równoważnego poziomu dźwięku dla terenów zlokalizowanych w ciągu analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 79, przyjęto następujące założenia: do modelowania hałasu wykorzystano pakiet programowy SoundPLAN w wersji 7.0 firmy SoundPLAN LLC posiadający moduły służące do wprowadzania danych, ich kontroli oraz modyfikacji, generowania numerycznej mapy terenu, jak również wprowadzania parametrów ruchu drogowego i warunków meteorologicznych, do wykonania obliczeń przyjęto francuską metodę obliczeniową NMPB Routes-96 (Guide du Bruit). Metoda ta posłużyła do wykonania obliczeń przedstawiających przestrzenny rozkład klimatu akustycznego w otoczeniu przedmiotowego odcinka drogi, w obliczeniach hałasu użyte zostały dwie kategorie pojazdów samochodowych tj. pojazdy lekkie i ciężkie. Do kategorii pojazdów lekkich (mniej niż 3.5 tony masy poj.) zaliczono samochody osobowe i dostawcze, natomiast do kategorii pojazdów ciężkich (masa równa lub większa od 3.5 tony) zaliczono samochody ciężarowe, samochody ciężarowe z przyczepą, autobusy, motocykle oraz pojazdy rolnicze, przyjęto następujące prędkości pojazdów: 50km/h w terenie zabudowanym, 60km/h poza terenem zabudowanym, w modelu obliczeniowym wyróżniono następujące przypadki pochylenia niwelety jezdni: a) pochylenie zbliżone do poziomu, lub pochylenie jednostajne w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu, nie przekraczające 2%, b) wzniesienie w kierunku ruchu większe niż 2%, c) spadek, którego pochylenie w kierunku ruchu jest większe od 2%, w obliczeniach uwzględniono przestrzenne ukształtowanie terenu sąsiadującego z przedmiotowymi odcinkami, 7

8 do modelu zaimportowano warstwę budynków wraz z ich obrysem po rzucie dachów oraz wysokością względną, dla potrzeb obliczeniowych (sporządzenia mapy imisji dźwięku) w związku z oceną narażenia na hałas zabudowy chronionej, punkty oceny zlokalizowano na wysokości 4 m nad poziomem terenu przy użyciu siatki o wymiarze 10 m Metoda prognozowania równoważnego poziomu dźwięku Do analiz hałasu przyjęto francuską krajową metodę obliczeń NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), określoną w Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6 i francuskiej normie XPS zgodnie z Załącznikiem II do Dyrektywy 2002/49/WE [1]. W odniesieniu do danych wejściowych dotyczących emisji hałasu, metoda wykorzystuje wartości emisji z Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR Emisje te uwzględniają różne stany ruchu zarówno przy jeździe swobodnej, jak i w otoczeniu skrzyżowań. W metodzie opisywany jest szczegółowy proces stosowany do obliczeń poziomu hałasu w sąsiedztwie drogi, uwzględniając warunki meteorologiczne mające wpływ na propagację dźwięku. Metoda ta jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska [3]. Prognozę równoważonego poziomu dźwięku wykonano w programie Soundplan wersja 7.0. Aktualna wersja oprogramowania wykonuje obliczenia zgodnie z metodą zalecaną przez ISO [5] oraz NMPB Routes 96 metodą francuską, uwzględniającą w sposób sprecyzowany wpływ warunków meteorologicznych na propagację hałasu. Algorytm poszukiwania tras propagacji fali akustycznej pomiędzy źródłem a odbiorcą oparty jest na założeniu liniowego źródła hałasu. Odpowiada ono poszczególnym jezdniom ruchu, których moc akustyczna jest definiowana w odniesieniu do jednostki długości. W celu wykonania prognoz hałasu, metoda NMPB-Routes-96 wymaga wprowadzenia szeregu danych dotyczących zarówno parametrów techniczno ruchowych jak i czynników lokalizacyjnych. Uzyskane dane umożliwiają ocenę klimatu akustycznego w otoczeniu istniejącego lub projektowanego odcinka drogi, a wyniki obliczeń z uwzględnieniem przeciętnego błędu (± 1.5 db) można bezpośrednio odnosić do wartości dopuszczalnych dla danego rodzaju terenu i zabudowy. Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku Z1 do niniejszego opracowania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska [3] wyniki tych obliczeń mogą być odnoszone do wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu [4] Wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku W celu określenia oddziaływania ruchu pojazdów odbywającego się po analizowanym odcinku drogi krajowej nr 79 w zakresie hałasu posłużono się wynikami obliczeń akustycznych wykonanych w ramach raportu oddziaływania na środowisko [7]. Natomiast dla odcinka drogi (od km do km ), który nie był objęty zakresem raportu wykonano obliczenia akustyczne w ramach niniejszego przeglądu ekologicznego. W tym celu użyto francuskiej metody NMPB- Routes 96 zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska [3] w programie SoundPLAN wersja 7.0. Wyniki obliczeń hałasu przedstawiające obszarowy rozkład klimatu akustycznego przedstawiono w załączniku Z1 do niniejszego opracowania. Na podstawie wyników obliczeń akustycznych wykonanych w ramach raportu 8

9 oddziaływania na środowisko oraz niniejszego przeglądu ekologicznego można określić stan klimatu akustycznego w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 79 zlokalizowanej w granicach administracyjnych gminy Zabierzów. Analizując wyniki obliczeń należy stwierdzić, że tereny podlegające ochronie akustycznej, zlokalizowane w bliskiej odległości od krawędzi jezdni znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. Niekorzystna sytuacja akustyczna w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 79 wynika z faktu, iż tereny podlegające ochronie przeciwdźwiękowej nie są w żaden sposób chronione przed oddziaływaniem pochodzącym od ruchu pojazdów (z uwagi na brak możliwości zastosowania na tym odcinku skutecznych zabezpieczeń przeciwhałasowych, np. w formie ekranów akustycznych). W chwili obecnej natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi, które w decydujący sposób wpływa na poziom hałasu w sąsiedztwie dróg jest znaczne i wynosi około pojazdów na dobę (w m. Zabierzów), w tym około 10% udziału pojazdów ciężkich [7]. Duże natężenie wynika z faktu, iż jest to droga alternatywna dla płatnego odcinka autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 94, łącząca województwo małopolskie i śląskie. Znaczne natężenie ruchu oraz brak możliwości zastosowania zabezpieczeń akustycznych są przyczyną istnienia niekorzystnych warunków akustycznych w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Analizowany w ramach niniejszego przeglądu ekologicznego odcinek drogi krajowej nr 79 sąsiaduje z terenami podlegającymi ochronie akustycznej. Tereny te w chwili obecnej nie są w żaden sposób zabezpieczone przed oddziaływaniem hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów. Dodatkowo na przedmiotowym odcinku drogi odbywa się ruch o charakterze tranzytowym o znacznym natężeniu. Jest to przyczyną niekorzystnej sytuacji akustycznej, jaka istnieje w chwili obecnej na analizowanym obszarze. W ramach opracowania przeglądu ekologicznego przeanalizowano zarówno techniczne jak i organizacyjne możliwości zabezpieczenia terenów podlegających ochronie akustycznej przed oddziaływaniem hałasu. W przypadku przedmiotowego odcinka drogi krajowej, nie ma możliwości technicznych zabezpieczenia terenów podlegających ochronie akustycznej przed oddziaływaniem hałasu, ponieważ tereny te zlokalizowane są w zbyt bliskim sąsiedztwie drogi (brak miejsca na zastosowanie urządzeń przeciwdźwiękowych). Dodatkowym utrudnieniem są liczne zjazdy z drogi krajowej do posesji prywatnych, budynków usługowych oraz skrzyżowania z drogami i ulicami lokalnymi. Ekrany akustyczne (w miejscach gdzie zabudowa jest cofnięta) musiałyby zatem posiadać przerwy na każdy zjazd do posesji oraz skrzyżowanie, co znacznie obniżyłoby ich skuteczność. Zastosowanie urządzeń z wieloma przerwami nie spowodowałoby redukcji poziomu dźwięku w takim stopniu, aby tereny podlegające ochronie akustycznej znalazły się poza zasięgiem oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. Stanowiłoby także zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z ograniczeniem widoczności. Można natomiast zastosować w przedmiotowym przypadku działania o charakterze organizacyjnym, mające na celu ograniczenie poziomu dźwięku na analizowanych terenach. Jednym z nich jest opracowywana w chwili obecnej dokumentacja projektowa drogowej obwodnicy m. Zabierzów i Kochanów w ciągu 9

10 analizowanej drogi krajowej nr 79. Projektowana obwodnica przejmie większość ruchu samochodowego (szczególnie o charakterze tranzytowym) z istniejącego w chwili obecnej odcinka drogi przebiegającego przez centrum tych miejscowości. Działanie to na pewno spowoduje obniżenie poziomu hałasu. Należy jednak zaznaczyć, że redukcja natężenia ruchu na istniejącej drodze nie będzie na tyle duża, żeby całkowicie ograniczyć ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne na terenach podlegających ochronie, szczególnie tych zlokalizowanych najbliżej krawędzi jezdni. Można się natomiast spodziewać, że tereny zlokalizowane w większej odległości, które w chwili obecnej znajdują się w zasięgu oddziaływania dźwięku o wysokim poziome, przestaną być narażone na hałas o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. 4. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA Zgodnie z zapisami art. 135 ust. 1 Prawa ochrony środowiska [1] obszar ustanawia się wówczas, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem ( ) trasy komunikacyjnej. W rozdziale 3 niniejszego przeglądu ekologicznego przeanalizowano możliwości zabezpieczenia terenów podlegających ochronie akustycznej przed oddziaływaniem hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów poruszających się po analizowanym odcinku drogi krajowej nr 79. Żadne z rozwiązań nie spowoduje takiej poprawy stanu klimatu akustycznego, aby dotrzymany był dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na terenach zlokalizowanych najbliżej krawędzi jezdni. Biorąc pod uwagę zapisy ww. artykułu, brak możliwości technicznych zastosowania skutecznych i bezpiecznych ekranów akustycznych (rozwiązań technicznych), wdrożenie rozwiązań organizacyjnych (kompleksowa dokumentacja projektowa dla budowy obwodnicy Zabierzowa, która jest obecnie w opracowaniu) oraz brak możliwości określenia zasięgu oddziaływania istniejącej drogi po wybudowaniu obwodnicy w ramach niniejszego przeglądu nie proponuje się utworzenia obszaru. Na załącznikach graficznych (kopie map ewidencyjnych stanowiących załącznik Z1) wskazano aktualny zasięg przekroczeń wartości dopuszczalnych oddziaływania akustycznego. Po wybudowaniu obwodnicy i stabilizacji na niej ruchu zaleca się wykonanie aktualizacji przedstawionych zasięgów i ewentualne utworzenie obszaru o następujących ograniczeniach w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dla budynków oraz sposobu korzystania z terenu: 1. Wypłata jednorazowych odszkodowań dla mieszkańców w chwili obecnej niepraktykowana ze względu na brak stosownych uregulowań prawnych, 2. Wymiana stolarki okiennej w celu zachowania właściwego klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 3. Wykup nieruchomości i rozbiórka lub zmiana funkcji, czyli przeznaczenie budynków na cele niemieszkalne, 4. Wprowadzenie zakazu lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w obszarze. W razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku ustanowienia obszaru właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. 10

11 5. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W PRZEGLĄDZIE W ramach niniejszego przeglądu ekologicznego określono oddziaływanie drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych gminy Zabierzów w zakresie hałasu. Dokonano tego na podstawie wyników obliczeń akustycznych wykonanych w ramach raportu oddziaływania na środowisko [7] oraz w ramach przedmiotowego opracowania. Zasięgi oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów poruszających się po analizowanym odcinku drogi krajowej, obliczone w ramach raportu przeniesiono wprost do niniejszego przeglądu ekologicznego i przedstawiono na mapach ewidencyjnych. Dla odcinka drogi, dla którego nie wykonywano raportu oddziaływania na środowisko (od km do km ) wykonano obliczenia akustyczne. Analizując wyniki obliczeń należy stwierdzić, że tereny podlegające ochronie akustycznej, zlokalizowane w bliskiej odległości od krawędzi jezdni znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. Niekorzystna sytuacja akustyczna w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 79 wynika z faktu, iż tereny podlegające ochronie przeciwdźwiękowej nie są w żaden sposób chronione przed oddziaływaniem pochodzącym od ruchu pojazdów (z uwagi na brak możliwości zastosowania na tym odcinku skutecznych zabezpieczeń przeciwhałasowych, np. w formie ekranów akustycznych). W chwili obecnej natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi, które w decydujący sposób wpływa na poziom hałasu w sąsiedztwie dróg jest znaczne i wynosi około pojazdów na dobę (w m. Zabierzów), w tym około 10% udziału pojazdów ciężkich [7]. Duże natężenie wynika z faktu, iż jest to droga alternatywna dla płatnego odcinka autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 94, łącząca województwo małopolskie i śląskie. Znaczne natężenie ruchu oraz brak możliwości zastosowania zabezpieczeń akustycznych są przyczyną istnienia niekorzystnych warunków akustycznych w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 79. Dla przedmiotowego odcinka drogi krajowej, nie ma możliwości technicznych zabezpieczenia terenów podlegających ochronie akustycznej przed oddziaływaniem hałasu, ponieważ tereny te zlokalizowane są w zbyt bliskim sąsiedztwie drogi (brak miejsca na zastosowanie urządzeń przeciwdźwiękowych). Dodatkowym utrudnieniem są liczne zjazdy z drogi krajowej do posesji prywatnych, budynków usługowych oraz skrzyżowania z drogami i ulicami lokalnymi. Ekrany akustyczne (w miejscach gdzie zabudowa jest cofnięta) musiałyby zatem posiadać przerwy na każdy zjazd do posesji oraz skrzyżowanie, co znacznie obniżyłoby ich skuteczność. Zastosowanie urządzeń z wieloma przerwami nie spowodowałoby redukcji poziomu dźwięku w takim stopniu, aby tereny podlegające ochronie akustycznej znalazły się poza zasięgiem oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. Stanowiłoby także zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z ograniczeniem widoczności. Można natomiast zastosować działania o charakterze organizacyjnym, mające na celu ograniczenie poziomu dźwięku na analizowanych terenach. Jednym z nich jest opracowywana w chwili obecnej dokumentacja projektowa drogowej obwodnicy m. Zabierzów i Kochanów w ciągu analizowanej drogi krajowej nr 79. Projektowana obwodnica przejmie większość ruchu samochodowego (szczególnie o charakterze tranzytowym) z istniejącego w chwili obecnej odcinka drogi przebiegającego przez centrum tych miejscowości. Działanie to na pewno spowoduje obniżenie poziomu 11

12 hałasu. Należy jednak zaznaczyć, że redukcja natężenia ruchu na istniejącej drodze nie będzie na tyle duża, żeby całkowicie ograniczyć ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne na terenach podlegających ochronie, szczególnie tych zlokalizowanych najbliżej krawędzi jezdni. Można się natomiast spodziewać, że tereny zlokalizowane w większej odległości, które w chwili obecnej znajdują się w zasięgu oddziaływania dźwięku o wysokim poziome, przestaną być narażone na hałas o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. Żadne z rozwiązań proponowanych w ramach przeglądu ekologicznego nie spowoduje takiej poprawy stanu klimatu akustycznego, aby dotrzymany był dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na terenach zlokalizowanych najbliżej krawędzi jezdni. W związku z brakiem możliwości technicznych zastosowania skutecznych i bezpiecznych ekranów akustycznych (rozwiązań technicznych), wdrożenie rozwiązań organizacyjnych (opracowywana dokumentacja projektowa dla budowy obwodnicy Zabierzowa) oraz brak możliwości określenia zasięgu oddziaływania istniejącej drogi po wybudowaniu obwodnicy w ramach niniejszego przeglądu nie proponuje się utworzenia obszaru. Po wybudowaniu obwodnicy i stabilizacji na niej ruchu zaleca się wykonanie aktualizacji przedstawionych zasięgów i ewentualnego utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 12

13 6. LITERATURA [1] Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. L 189 z dnia r.). [2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami). [3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192. poz. 1392). [4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). [5] Polska Norma PN-ISO :2002. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. [6] Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.III.SZy.6614/2/03 z dnia 18 września 2003 r. zobowiązująca Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie do sporządzenia przeglądu ekologicznego dla instalacji Droga krajowa nr 79 w granicach gminy Zabierzów. [7] Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79. Ars Vitae Pracownia Projektowa Anna Dorota Władyczka. Wrocław grudzień 2010 r. [8] Uchwała nr XII/64/03 Rady Gminy w Zabierzowie z dnia r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Kochanów i Zabierzów w gminie Zabierzów (dostępna na załączonym DVD). [9] Uchwała nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice (dostępna na załączonym DVD). [10] ( r.) [11] ( r.) [12] ( r.) 7. ZAŁĄCZNIKI Z1. Część rysunkowa Z2. Pisma 13

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.07.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010 2012 zakładał na rok 2010 wykonanie

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu Na podstawie art. 135 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK B14 Metodyka analizy oddziaływania na klimat akustyczny

ZAŁĄCZNIK B14 Metodyka analizy oddziaływania na klimat akustyczny Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015 TOM B ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE ZAŁĄCZNIK B14 Metodyka analizy oddziaływania na klimat akustyczny Wykonał: mgr inŝ. Bartłomiej Stepień Warszawa, grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: EKKOM

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7.1. Część opisowa 7.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 3,6 km rozpoczyna się w km 103+100 (m. ) a kończy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112 obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ECO-ACOUSTIC, Sp. z o.o. 32-050 Skawina, Borek Szlachecki 1/6 tel./fax (012) 276 19 28, e-mail: biuro@ecoacoustic.pl NIP: 9442089013, REGON: 356744791 DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia.

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia. 1. Metodyka oceny... 2. Wymagania akustyczne... 3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy 4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego Załącznik B Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III w zakresie oddziaływania akustycznego miejscowość: Zbiroża gmina: Mszczonów powiat: żyrardowski 1.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

2. AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU OD WĘZŁA BALICE I DO GRANICY Z WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM

2. AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU OD WĘZŁA BALICE I DO GRANICY Z WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM 2. AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU OD WĘZŁA BALICE I DO GRANICY Z WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM 2.1. Część opisowa 2.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 35,6 km rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC

5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC 5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC 5.1. Część opisowa 5.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Fragmenty autostrady A4 analizowane w

Bardziej szczegółowo

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku ien Racibórz, 07.05.2015 r. Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do treści Suplementu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przyjęcia i określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 119 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: Biuro

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przeglądu ekologicznego

Streszczenie przeglądu ekologicznego Streszczenie przeglądu ekologicznego Wojewoda lub starosta zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 237 ustawy POŚ (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt z dnia 6 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

8. OCHRONA PRZED HAŁASEM

8. OCHRONA PRZED HAŁASEM 8. OCHRONA PRZED HAŁASEM 8.1. Ogólna charakterystyka i ocena stanu aktualnego 8.1.1. Hałas przemysłowy Hałas przemysłowy i związana z nim uciążliwość akustyczna spowodowana jest działalnością na terenie

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku (projekt) w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R.

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. W ramach opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin NOISER Piotr Kapica ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 5 o łącznej długości km STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE

Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 5 o łącznej długości km STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 roku Nr XIV/207/11 Sejmik Województwa Wielkopolskiego Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA na lata 2013-2017 Sosnowiec, 26 września 2013 r. Maciej Hałucha, Krzysztof Kowalczyk EKKOM Sp. z o.o. Podstawy prawne wykonania Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki

Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki INWESTOR: Opracował: mgr inŝ. BoŜena Nowicka PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Bartłomiej Matysiak Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

4. DROGA KRAJOWA NR 7 NA ODCINKU KRAKÓW - MYŚLENICE

4. DROGA KRAJOWA NR 7 NA ODCINKU KRAKÓW - MYŚLENICE 4. DROGA KRAJOWA NR 7 NA ODCINKU KRAKÓW - MYŚLENICE 4.1. Część opisowa 4.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 21,4 km rozpoczyna się w km 674+482 (m. Kraków)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Finansowano ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wykonawca

Finansowano ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wykonawca Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt:

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt: emat: Sprawozdanie z hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska Obiekt: Budowa drogi ekspresowej S-17 (Warszawa) Zakręt Lublin Zamość Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny Korzystanie ze środowiska na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji Zakres budowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PLANISTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW I. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PLANISTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW I. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PLANISTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW I. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski

Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski Lublin, grudzień 2017 grudzień 2017 Wstęp Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach 70-90 XX

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły, gazy odlotowe, próbki gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20

Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20 Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20 i 6 do Księgi Jakości ważnyodl7.12.2012r. PCA AB590 Raport z badań Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Lipowa 16, 90743 Łódź Laboratorium w Łodzi tel:

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r.

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 2869 UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie utworzenia w granicach województwa

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Sejmik Województwa Wielkopolskiego

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 roku Nr XIV/211/11 Sejmik Województwa Wielkopolskiego Program ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości km STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE

Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości km STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 roku Nr XIV/208/11 Sejmik Województwa Wielkopolskiego Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków

Bardziej szczegółowo

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych Zmiana kosztów budowy zabezpieczeń akustycznych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów

Bardziej szczegółowo

7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO

7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO 7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 7.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO 7.1.1 Cel i zakres opracowania Niniejszy rozdział poświęcony został zagadnieniu oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego,

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, na drodze wojewódzkiej nr 434, na odcinku od m. Śrem do drogi krajowej nr 36. POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2014 1

Bardziej szczegółowo

UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku

UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie.

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie. Gdańsk, 14.12. 2012 r. Windprojekt Sp. z.o o. S.K.A. 00-549 Warszawa ul. Piękna 24/26A/1 Dotyczy: odpowiedź na pismo Wójta Gminy Czernice Borowe (znak. GGP.6220.1.2012) z dnia 14 grudnia 2012 r. i Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA w 2011 roku, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAŁĄCZNIK NR 2 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Odpowiedzi i uzupełnienia do przedłożonego Raportu oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

hałas 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU Presje Stan

hałas 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU Presje Stan 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 4 hałas Presje Hałas nigdy nie był tak powszechny, a zarazem tak uciążliwy jak obecnie. Na wielkość jego emisji wpływają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

OPINIA. mgr inż. Krzysztof Przekop

OPINIA. mgr inż. Krzysztof Przekop OPINIA w sprawie dokumentu: "Ocena z zakresu ochrony przed hałasem dotyczy określenia przewidywanej emisji hałasu do środowiska od planowanej Inwestycji polegającej na budowie parku elektrowni wiatrowych

Bardziej szczegółowo

3. DROGA KRAJOWA NR 4 NA ODCINKU KRAKÓW - TARNÓW

3. DROGA KRAJOWA NR 4 NA ODCINKU KRAKÓW - TARNÓW 3. DROGA KRAJOWA NR 4 NA ODCINKU KRAKÓW - TARNÓW 3.1. Część opisowa 3.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 68,1 km rozpoczyna się w km 439+900 (m. Wieliczka)

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA)

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA) HAŁAS Fot. Archiwum Presje Na klimat akustyczny województwa lubelskiego wpływ mają hałas komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Największą uciążliwość powoduje hałas drogowy. Według

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2010-2012,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII ZAGROśENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO

ROZDZIAŁ VII ZAGROśENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO ROZDZIAŁ VII ZAGROśENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO 1. Oceniane akustycznie rodzaje terenów i podstawy prawne Projektowana koncepcja programowa przebiegu odcinka drogi ekspresowej S 11 od km 314+520 do km 468+328

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@pios.gov.pl.; suwalki@wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zakres działań niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Kierunki i zakres działań niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/370/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. Kierunki i zakres działań niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku W

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Kraków, 23 listopada 2012 r. Aspekty dobrych praktyk w ramach rozwoju energetyki wiatrowej: wybór lokalizacji farmy wiatrowej, współpraca ze społecznością

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Pomiary: Stanisław Gąsior analityk w Pracowni w Elblągu Artur

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie:utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask. Na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 3a i 3b ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 92 o łącznej długości 23.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 92 o łącznej długości 23. Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 roku Nr XIV/210/11 Sejmik Województwa Wielkopolskiego Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków

Bardziej szczegółowo

L Aeq D przedział czasu odniesienia. 16 godzinom

L Aeq D przedział czasu odniesienia. 16 godzinom VIII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać w kraju wspólnotowe przepisy prawne. Hałas w środowisku, na który narażeni są ludzie, reguluje Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG Przygotowała: Małgorzata Waligórska Ustawa Prawo ochrony środowiska: Art. 135.2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo