Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA"

Transkrypt

1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, ul. Powstańców 41a Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA w 2011 roku, z uwzględnieniem czynników natężenia i struktury pojazdów oraz warunków pogodowych mających wpływ na propagację hałasu w głąb sąsiadujących terenów Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Anna Wrześniak Katowice, 2012 rok

2 Opracowano w Dziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w Delegaturze w Bielsku-Białej Pomiar wykonali: Tadeusz Mojżyszek Sebastian Słupczyński Michał Dyrda Zdjęcia: Tadeusz Mojżyszek Sprawozdanie wykonał: Michał Dyrda W załączeniu opracowanie w postaci elektronicznej zawarte na płycie CD Przy publikowaniu danych niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła informacji

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Wybór punktów pomiarowych i tryb wykonania badań Kryteria odniesienia uzyskanych poziomów hałasu w środowisku Aparatura pomiarowa Opracowanie wyników pomiarów Podsumowanie

4 Spis tabel: Tabela 1. Przeznaczenie terenów w rejonie badawczym Tabela 2. Lokalizacja punktu pomiarowego - koordynaty GPS Tabela 3. Lokalizacja i charakterystyka punktu pomiarowego Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami L Aeq D i L Aeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby oraz wskaźnikami L DWN i L N, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (poz. 826)) Tabela 5. Wyniki badań poziomów dźwięku hałasu drogowego w punkcie referencyjnym dla poszczególnych dni tygodnia pory lata, Brenna 2011 rok Tabela 6. Ocena wyników badań poziomów dźwięku hałasu drogowego, wyrażonych w L DWN 1d i L N 1n, w punkcie referencyjnym dla poszczególnych dni tygodnia względem poziomów dopuszczalnych, Brenna 2011 rok Tabela 7. Wartości średnich poziomów dźwięku z okresu 7-dmiu dób w tygodniu, dla wskaźników L DWN 7d i L N 7n, dla rozpatrywanego punktu Tabela 8. Ocena wyników badań poziomów dźwięku hałasu drogowego, wyrażonych w L AeqD 1d i L AeqN 1n, w punkcie referencyjnym dla poszczególnych dni tygodnia względem poziomów dopuszczalnych, Brenna 2011 rok Tabela 9. Wartości maksymalnych poziomów dźwięku z okresu 7-miu dób w roku, dla wskaźników L AeqD 1d i L AeqN 1n, dla rozpatrywanego punktu referencyjnego, Tabela 10. Dane pogodowe w okresie pomiarowym Brenna 2011 r Tabela 11. Charakterystyka opomiarowanego odcinka Tabela 12. Dane dotyczące drogi Tabela 13. Zestawienie tabelaryczne ilości pojazdów na dobę w badanym przekroju pomiarowym Tabela 14. Zestawienie tabelaryczne ilości pojazdów na dobę w badanym przekroju pomiarowym z podziałem na pasy ruchu oraz średnia prędkość ruchu Spis fotografii: Fot. 1. Lokalizacja punktu pomiarowego przy ul. Górskiej Fot. 2. ul. Górska - widok w kierunku centrum wsi Brenna Fot. 3. ul. Górska - widok w kierunku drogi S Spis rycin: Ryc. 1. Lokalizacja punktu pomiarowego (źródło: Ryc. 2. Lokalizacja punktu pomiarowego na terenie miejscowości Brenna (źródło: Ryc. 3. Wskaźnik L DWN 1d (24 h) w [db]. Zestawienie zmian średniego wskaźnika poziomu hałasu (L DWN ) dla danej doby tygodnia w badanym punkcie, Brenna 2011 r Ryc. 4. Wskaźnik L N 1n (8 h) w [db]. Zestawienie zmian średniego wskaźnika poziomu hałasu (L N ) dla danej nocy tygodnia w badanym punkcie, Brenna2011 r Ryc. 5. Wskaźnik L AeqD (16 h). Zestawienie zmian wskaźnika poziomu hałasu (L AeqD ), w danym dniu tygodnia oraz jego wartość maksymalna w badanym punkcie, Brenna 2011 r Ryc. 6. Wskaźnik L AeqN (8 h). Zestawienie zmian wskaźnika poziomu hałasu (L AeqN ), w danym dniu tygodnia oraz jego wartość maksymalna w badanym punkcie, Brenna 2011 r Ryc. 7. Rozkład temperatur podczas całego okresu pomiarowego Ryc. 8. Rozkład wilgotności podczas całego okresu pomiarowego Ryc. 9. Rozkład prędkości wiatru podczas całego okresu pomiarowego Ryc. 10. Udział poszczególnych klas pojazdów podczas całego okresu pomiarowego Ryc. 11. Średnia liczba pojazdów podczas jednej godziny w punkcie PP Ryc. 12. Ilość pojazdów na godzinę na poszczególnych pasach ruchu Ryc. 13. Średnia prędkość pojazdów na poszczególnych pasach

5 1. Wprowadzenie Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań hałasu komunikacyjnego na terenie miejscowości Brenna. Pomiar wykonano w jednym rejonie badań uzgodnionym z Urzędem Gminy w Brennej. Opracowanie wykonano w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa Śląskiego na lata , w celu określenia poziomu hałasu drogowego oddziaływującego na zabudowę chronioną pod względem akustycznym. Celem badań była ocena klimatu akustycznego w wybranym rejonie drogi na terenie Brennej z uwzględnieniem czynników natężenia i struktury ruchu pojazdów oraz warunków pogodowych mających wpływ na propagację hałasu w głąb sąsiadujących terenów. Badania prowadzono w lecie w 2011 roku. 2. Wybór punktów pomiarowych i tryb wykonania badań W wyniku wizji lokalnej terenu badań, w której uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach - Delegatury w Bielsku- Białej oraz po konsultacjach z przedstawicielami Urzędu Gminy w Brennej, dokonano ustaleń odnośnie liczby i lokalizacji rejonów badawczych tak, by spełniając warunki techniczne i metodyczne oraz uwzględniając dostępność do poszczególnych terenów, posesji i mieszkań w przewidywanych miejscach lokalizacji aparatury pomiarowej, dokonać prawidłowej rejestracji przebiegów zmian poziomów dźwięku w punktach referencyjnych w poszczególnych dobach pomiarowych. Badanie wykonano w jednym rejonie pomiarowym RB1, w punkcie pomiarowym oznaczonym symbolem PP1. PP1 zlokalizowano przy ul. Góreckiej. Położenie punktu na terenie miejscowości zaznaczono na ryc.1. Natomiast usytuowanie stanowiska pomiarowego pokazano na ryc. 2. 4

6 Ryc. 1. Lokalizacja punktu pomiarowego (źródło: 5

7 Ryc. 2. Lokalizacja punktu pomiarowego na terenie miejscowości Brenna (źródło: Dla celów oceny poziomów hałasu w środowisku określono przeznaczenie terenów podlegających ochronie akustycznej w poszczególnych rejonach badań. Oceny tej dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie informacji z Urzędu Gminy. Przeznaczenie terenu określono zgodnie z tabelami 1 i 3, odpowiednio pkt 2a, załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826). W niniejszym opracowaniu do oceny klimatu akustycznego środowiska zastosowano: 1) wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1, oraz programów ochrony środowiska przed hałasem, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w tym: 6

8 a) L DWN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (db), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ), b) L N długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (db), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz do godz ); 2) wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby, w tym: a) L Aeq D równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ), b) L Aeq N równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ). W ocenie klimatu akustycznego wybranych rejonów badań przyjęto zasadę, że jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, o którym mowa w art., 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Poś uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu. Tabela 1. Przeznaczenie terenów w rejonie badawczym Nr rejonu Rejon badawczy Przeznaczenie terenu RB1 ul. Górecka (w rejonie nr 46) około 2800 m od granicy miejscowości do skrzyżowania Brenna Spalona Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej W punkcie referencyjnym wykonano 7-dobowy pomiar poziomu hałasu i na jego podstawie dokonano oceny poziomu hałasu względem dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W celu odwzorowania punktu referencyjnego na mapie terenu, wyznaczono jego współrzędne geograficzne, korzystając z odbiornika GPS (Tab. 2). Charakterystykę punktu pomiarowego przedstawiono w tab. 3. 7

9 Tabela 2. Lokalizacja punktu pomiarowego - koordynaty GPS Lp. Punkt monitoringowy 1. PP1 Lokalizacja - budynek budynek mieszkalny wielorodzinny (na elewacji) Współrzędne geograficzne (GPS) Długość Szerokość Stopnie Minuty Sekundy Stopnie Minuty Sekundy , ,3 Tabela 3. Lokalizacja i charakterystyka punktu pomiarowego Lp. Punkt monitoringowy 1. PP1 Lokalizacja - budynek budynek mieszkalny wielorodzinny (na elewacji) Kondygnacja (miejsce) na której zainstalowano zestaw pomiarowy h = 4,0 [m] w odległości 2,2[ m] od elewacji Ilość kondygnacji budynku Odległość budynku od krawędzi jezdni [m] 2 10,0 Zobrazowanie miejsca lokalizacji punktu pomiarowego prezentują fotografie 1 3. Fot. 1. Lokalizacja punktu pomiarowego przy ul. Górskiej 8

10 Fot. 2. ul. Górska - widok w kierunku centrum wsi Brenna Fot. 3. ul. Górska - widok w kierunku drogi S1 9

11 W wyznaczonym rejonie badań rejestrowano warunki atmosferyczne, strukturę i natężenie ruchu pojazdów z okresu ekspozycji na hałas drogowy. 3. Kryteria odniesienia uzyskanych poziomów hałasu w środowisku W niniejszym opracowaniu klimat akustyczny badanego miejsca porównywano względem poziomów dopuszczalnych odpowiadających przeznaczeniu terenu objętego badaniami oraz na podstawie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla przyjętego punktu referencyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące poziomy dopuszczalne hałasu: L Aeq D = 55 db L Aeq N = 50 db L DWN = 55 db, L N = 50 db. Dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z tabelami 1 i 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. zestawiono w tabeli 4. 10

12 Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami L Aeq D i L Aeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby oraz wskaźnikami L DWN i L N, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (poz. 826)). Lp Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [db] Drogi lub linie kolejowe 1) L Aeq D L Aeq N L DWN L N przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy a). Strefa ochronna A" uzdrowiska b). Tereny szpitali poza miastem a). Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b). Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 2) i młodzieży c). Tereny domów opieki społecznej d). Tereny szpitali w miastach a). Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b). Tereny zabudowy zagrodowej c). Tereny rekreacyjnowypoczynkowe 2) d). Tereny mieszkaniowo-usługowe Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ) Objaśnienia: 1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 2) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy 3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 11

13 4. Aparatura pomiarowa W badaniach wykorzystano następujący sprzęt pomiarowy: - miernik poziomu dźwięku typ SVAN 959 nr fabryczny 21283, producent SVANTEK Sp. z o.o. mikrofon G.R.A.S. typ 41 AL. nr , wytwórca G.R.A.S (świadectwo wzorcowania 1080/2011 z dnia r.) - kalibrator akustyczny G.R.A.S. 42AB; nr fabryczny (świadectwo wzorcowania 1080/K/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.); - stacja meteorologiczna: VAISALA WXT 520, nr fabr. G (modułowy system warunków meteorologicznych LB741(s) nr świadectwa wzorcowania 347/A/11, z dnia r.; barometr - nr świadectwa wzorcowania 0147/AC/11, z dnia r.; termohigrometr - nr świadectwa wzorcowania 0812/AH/11, z dnia r.) - radar RTMS - GPS Garmin. Ustawienia urządzenia pomiarowego: Charakterystyka korekcyjna: A; częstotliwość próbkowania: 1s ; Stała czasowa: FAST Sygnał odniesienia [db]: 114; Częstotliwość sygnału odniesienia [Hz]: 1000; Kierunkowość pola akustycznego wzorcowego: swobodne; Współczynnik C [db]: 0,5 Wartość uzyskaną w wyniku sprawdzenia przed pomiarem 114,0 [db], po pomiarze 114,0 [db] 5. Opracowanie wyników pomiarów Na podstawie zarejestrowanych wartości poziomów dźwięku w zadanych w przedziałach czasu, metodą pomiarów ciągłych w określonym czasie, wyznaczono za pomocą programu komputerowego Noise Monitor poziomy dźwięku dla pory dnia (L D ), wieczoru (L W ) i nocy (L N ). Wyniki całodobowych rejestracji hałasu w punkcie referencyjnym, odczytywane z poszczególnych monitorów hałasu, zawarte są w bazie danych w WIOŚ w Bielsku-Białej. Zawierają one: - wartości poziomów hałasu w poszczególnych przedziałach czasu odniesienia T D = 12 h, T W = 4 h i T N = 8 h, oraz T D =16 h. - wartości maksymalne poziomów hałasu w poszczególnych ww. przedziałach czasu T D, W i N, - wartości minimalne poziomów hałasu w poszczególnych ww. przedziałach czasu T D, W i N, 12

14 Wartość wskaźnika hałasu L DWN obliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu L DWN (Dz.U. Nr. 106, poz. 729). Oszacowania niepewności całkowitej U poziomu dźwięku A, od źródła hałasu drogowego, określonego dla czasu odniesienia T, w danym punkcie obserwacji, w środowisku zewnętrznym, dokonano matematycznie metodami obliczeniowymi analizy statystycznej, na poziomie ufności 0.95, uwzględniając: 1. Niepewność cząstkową stosowanego miernika poziomu dźwięku (zestawu pomiarowego), 2. Niepewność cząstkową stosowanego wzorca (kalibratora akustycznego), 3. Niepewność cząstkową opracowania i modelu realizacji zjawiska, stanowiącego przedmiot badań akustycznych, 4. Niepewność cząstkową wpływu warunków środowiskowych, 5. Niepewność cząstkową czynnika ludzkiego. Niepewność całkowita, wyznaczonych wskaźników dzienno-wieczorno-nocnych (L 7 DWN ) i wskaźników nocnych (L 7 N ) poziomu dźwięku A, od źródła hałasu drogowego, określonego dla czasu odniesienia T, w poszczególnych punktach obserwacji, w środowisku zewnętrznym, szacowana na poziomie ufności 0,95 (dla współczynnika rozszerzenia k = 2), wynosi: U= 1,0 [db] Wyniki i ocena środowiskowych badań akustycznych dotyczą wyłącznie badanego obiektu (tj. arterii komunikacyjnej, przekroju pomiarowego, punktu obserwacji oraz badanych przedziałów czasu pory dzienno-wieczorno-nocnej i pory nocnej). Dla prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 oraz programów ochrony środowiska przed hałasem, o którym mowa w art. 119 ust.1 P.O.Ś. są wymagane wskaźniki długookresowe hałasu. W tabeli 5 zamieszczono wyniki badań poziomów dźwięku hałasu drogowego w punkcie referencyjnym, dla poszczególnych dni tygodnia, dla pory dnia (z czasu odniesienia 6:00 18:00), pory wieczoru (z czasu odniesienia 18:00 22:00) i pory nocy (z czasu odniesienia 22:00 6:00). 13

15 W tabeli 6 zamieszczono ocenę wyników badań poziomów dźwięku hałasu drogowego w punktach referencyjnych wyrażonych w L 1d DWN i L 1n N dla poszczególnych dni tygodnia względem poziomów dopuszczalnych. 1d Zestawienie wartości wskaźnika poziomu hałasu dzienno-wieczorno-nocnego L DWN (24h), z ekspozycji 7-dmiu dób pomiarowych dla poszczególnych dni tygodnia oraz ich globalna wartość średnia w badanym roku pokazano na ryc. 3. Zestawienie wartości wskaźnika poziomu hałasu dla pory nocy L 1d N (8h), z ekspozycji 7-dmiu dób pomiarowych dla poszczególnych dni tygodnia oraz ich globalna wartość średnia w badanym roku pokazano na ryc. 4. Do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby zastosowanie mają wskaźniki L Aeq D i L Aeq N. W tabeli 8 zamieszczono ocenę wyników badań poziomów dźwięku hałasu drogowego, wyrażonych w L 1d AeqD i L 1n AeqN, w punktach referencyjnych dla poszczególnych dni tygodnia względem poziomów dopuszczalnych. Zestawienie zmian wskaźnika poziomu hałasu (L AeqD ) w ciągu 7-dmiu pór dnia w tygodniu oraz wybranych najwyższych wartości poziomów dźwięku uzyskanych w sesji pomiarowej przedstawiono na ryc. 5. Zestawienie zmian wskaźnika poziomu hałasu (L AeqN ) w ciągu 7-dmiu pór nocy w tygodniu oraz wybranych najwyższych wartości poziomów dźwięku uzyskanych w sesji pomiarowej przedstawiono na ryc

16 Tabela 5. Wyniki badań poziomów dźwięku hałasu drogowego w punkcie referencyjnym dla poszczególnych dni tygodnia pory lata, Brenna 2011 rok Miejscowość punkty referencyjne w obrębie rejonu badań data pomiaru dzień tygodnia odległość od krawędzi jezdni [m] wysokość usytuowania mikrofonu pomiarowego [m] współrzędne geograficzne N E zmierzone wartości poziomu dźwięku [db] L AeqD L AeqN L dzień L wieczór L noc (16h) (8h) (12h) (4h) (8h) L DWN Obliczone Brenna ul. Górska, budynek mieszkalny wielorodzinny wt 65,2 57,6 65,8 63,9 57,6 67, śr 66,0 58,1 66,4 64,2 58,1 67, czw 66,2 57,4 66,0 66,9 57,4 68, pt , ,3 66,7 59,6 66,6 66,7 59,6 68, sob 65,9 58,1 66,2 64,5 58,1 67, nie 65,2 57,5 65,3 65,1 57,5 67, pon 65,8 60,0 65,4 66,8 60,0 68,8 Niepewność pomiaru [db] U = 1,0 L AeqD równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00-22:00) L AeqN równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00-6:00) L dzień średni poziom dźwięku dla pory dnia (rozumiany jako przedział czasu od godz. 6:00 18:00) L wieczór średni poziom dźwięku dla pory wieczoru (rozumiany jako przedział czasu od godz. 18:00 22:00) L noc średni poziom dźwięku dla pory nocy (rozumiany jako przedział czasu od godz. 22:00 6:00) L DWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (db), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00), 15

17 P Tabela 6. Ocena wyników badań poziomów dźwięku hałasu drogowego, wyrażonych w L DWN 1d i L N 1n, w punkcie referencyjnym dla poszczególnych dni tygodnia względem poziomów dopuszczalnych, Brenna 2011 rok Objaśnienia: 1d L BDWNPB 1n* Miejscowość Brenna punkty referencyjne w obrębie rejonu badań ul. Górska, budynek mieszkalny wielorodzinny dzień tygodnia poziom dźwięku A zmierzone wartości poziomu dźwięku A w [db] L DWN 1d* poziom dopuszczalny hałasu** przekroczenie poziomu dopuszczalnego hałasu poziom dźwięku A L N 1n* poziom dopuszczalny hałasu** przekroczenie poziomu dopuszczalnego hałasu pn 67, ,1 57,6 50 7,6 wt 67, ,6 58,1 50 8,1 śr 68, ,1 57,4 50 7,4 czw 68, ,9 59,6 50 9,6 pt 67, ,6 58,1 50 8,1 sb 67, ,2 57,5 50 7,5 nd 68, ,8 60, P* - wskaźnik poziomu dźwięku dla 1-dnej doby, L BNPB - wskaźnik poziomu dźwięku dla 1-dnej pory nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 h), ** - dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodne z tabelą 3, pkt. 2a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. Tabela 7. Wartości średnich poziomów dźwięku z okresu 7-dmiu dób w tygodniu, dla wskaźników L DWN 7d i L N 7n, dla rozpatrywanego punktu Wskaźnik PP1 ul. Górska Brenna Objaśnienia: 7d L BDWNPB 7n L BNPB L DWN 7d* [db] 68,0 L N 7n* [db] 58,4 1d P*- wskaźnik poziomu dźwięku odpowiadający średniej logarytmicznej wartości wskaźnika PB LBDWN Pz okresu 7-miu dób w tygodniu, 1n P*- wskaźnik poziomu dźwięku odpowiadający średniej logarytmicznej wartości wskaźnika PB LBL Pz okresu 7-miu pór nocy w tygodniu. 16

18 Ryc. 3. Wskaźnik L DWN 1d (24 h) w [db]. Zestawienie zmian średniego wskaźnika poziomu hałasu (L DWN ) dla danej doby tygodnia w badanym punkcie, Brenna 2011 r. Ryc. 4. Wskaźnik L N 1n (8 h) w [db]. Zestawienie zmian średniego wskaźnika poziomu hałasu (L N ) dla danej nocy tygodnia w badanym punkcie, Brenna2011 r. 17

19 P P [db] P [db] Tabela 8. Ocena wyników badań poziomów dźwięku hałasu drogowego, wyrażonych w L AeqD 1d i L AeqN 1n, w punkcie referencyjnym dla poszczególnych dni tygodnia względem poziomów dopuszczalnych, Brenna 2011 rok 1d L BAeqDPB 1n* L BAeqNPB miejscowość Brenna punkty referencyjne w obrębie rejonu badań ul. Górska, budynek mieszkalny wielorodzinny dzień tygodnia poziom dźwięku A zmierzone wartości poziomu dźwięku A w [db] L Aeq D 1d* poziom dopuszczalny hałasu** przekroczenie poziomu dopuszczalnego hałasu poziom dźwięku A L Aeq N 1n* poziom dopuszczalny hałasu** przekroczenie poziomu dopuszczalnego hałasu pn 65, ,2 57,6 50 7,6 wt 66, ,0 58,1 50 8,1 śr 66, ,1 57,4 50 7,4 czw 66, ,7 59,6 50 9,6 pt 65, ,9 58,1 50 8,1 sb 65, ,2 57,5 50 7,5 nd 65, ,8 60, ,0 P* - wskaźnik poziomu dźwięku dla 1-dnej pory dnia (przedział czasu odniesienia równy 16h), - wskaźnik poziomu dźwięku dla 1-dnej pory nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 h), ** - dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodne z tabelą 1, pkt. 2a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. Tabela 9. Wartości maksymalnych poziomów dźwięku z okresu 7-miu dób w roku, dla wskaźników L 1d AeqD referencyjnego, i L AeqN 1n, dla rozpatrywanego punktu Wskaźnik PP1 ul. Górska Brenna L BAeq D PB LB PB Aeq N 7d max* 7n max* 66,7 60,0 Objaśnienia: 7d max L BAeqDPB 7n max L BAeqNPB P*- wskaźnik poziomu dźwięku odpowiadający maksymalnej wartości wskaźnika PB LBAeqD P*- wskaźnik poziomu dźwięku odpowiadający maksymalnej wartości wskaźnika PB LBAeqN 1d 1n Pz okresu 7-miu pór dnia w tygodniu, Pz okresu 7-miu pór nocy w tygodniu. 18

20 Ryc. 5. Wskaźnik L AeqD (16 h). Zestawienie zmian wskaźnika poziomu hałasu (L AeqD ), w danym dniu tygodnia oraz jego wartość maksymalna w badanym punkcie, Brenna 2011 r. Ryc. 6. Wskaźnik L AeqN (8 h). Zestawienie zmian wskaźnika poziomu hałasu (L AeqN ), w danym dniu tygodnia oraz jego wartość maksymalna w badanym punkcie, Brenna 2011 r. 19

21 Tabela 10. Dane pogodowe w okresie pomiarowym Brenna 2011 r. Data pomiaru godziny pomiaru Temp. [ C] Wilg. [%] Ciśn. [hpa] Wielkość opadów [mm] Prędkość wiatru [m/s] Kierunek wiatru [deg] :00-22:00 17,3 60,4 973,2 0 0,7 145,6 22:00-6:00 13,3 76,4 974,9 0 0,6 115,3 6:00-22:00 13,8 75,2 978,2 0 0,7 134,4 22:00-6:00 8,9 88,0 978,0 0 1,1 180,3 6:00-22:00 17,3 58,2 974,8 0 1,3 180,3 22:00-6:00 16,5 64,3 972,6 0 1,6 181,6 6:00-22:00 20,0 57,6 971,0 0 1,3 179,6 22:00-6:00 15,5 85,4 970,1 0 1,2 173,4 6:00-22:00 19,8 70,4 969,0 0 0,7 141,5 22:00-6:00 14,0 90,3 969,8 0 1,0 179,9 6:00-22:00 20,9 65,3 969,5 0 0,8 136,6 22:00-6:00 17,8 78,8 969,1 0 1,5 184,1 6:00-22:00 21,4 75,6 971,1 0 0,8 96,8 22:00-6:00 17,3 60,4 973,2 0 0,7 145,6 Rozkłady najważniejszych warunków meteorologicznych przedstawiono na poniższych wykresach. Ryc. 7. Rozkład temperatur podczas całego okresu pomiarowego. 20

22 Ryc. 8. Rozkład wilgotności podczas całego okresu pomiarowego. Ryc. 9. Rozkład prędkości wiatru podczas całego okresu pomiarowego. Charakterystyka drogi przy, której zlokalizowany został punkt pomiarowy. Natężenie ruchu pojazdów. Tabela 11. Charakterystyka opomiarowanego odcinka Lp. Punkt Lokalizacja - ulica - numer posesji Odcinek 1. PP1 budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Górskiej (na elewacji) Od skrzyżowania z ul. Lipowską do skrzyżowania Brenna Spalona Długość odcinka [m]

23 Tabela 12. Dane dotyczące drogi Liczba jezdni Liczba pasów Szerokość jezdni Szerokość pasa ruchu [m] Typ drogi [m] ,5 droga powiatowa Tabela 13. Zestawienie tabelaryczne ilości pojazdów na dobę w badanym przekroju pomiarowym Natężenie ruchu w badanym przekroju pomiarowym Brenna Data pomiaru Osobowe i dostawcze Ciężarowe ogółem Całkowita liczba pojazdów Udział pojazdów ciężkich w ogólnej liczbie pojazdów , , , , , , ,1 SUMA ,3 Średnia liczba samochodów osobowych i dostawczych na godzinę -303 Średnia liczba samochodów ciężarowych na godzinę - 7 Średnia liczba pojazdów na godzinę Ryc. 10. Udział poszczególnych klas pojazdów podczas całego okresu pomiarowego 22

24 Natęźenie ruchu w badanym punkcie [liczba/h] oraz udział % poszczególnych grup 7-2,3% ,7% Samochody osobowe i dostawcze Samochody ciężarowe Ryc. 11. Średnia liczba pojazdów podczas jednej godziny w punkcie PP1 Tabela 14. Zestawienie tabelaryczne ilości pojazdów na dobę w badanym przekroju pomiarowym z podziałem na pasy ruchu oraz średnia prędkość ruchu Natężenie ruchu w badanym przekroju pomiarowym Brenna Data pomiaru Ilość pojazdów na dobę średnia prędkość pojazdów [km/h] Pas 1 Pas 2 Pas 1 Pas Pas 1 w stronę Brennej Centrum, Pas 2 w stronę Skoczowa 65,0 53,0 23

25 Ryc. 12. Ilość pojazdów na godzinę na poszczególnych pasach ruchu 6. Podsumowanie Ryc. 13. Średnia prędkość pojazdów na poszczególnych pasach. Przedstawione wyniki badań akustycznych w bezpośrednim sąsiedztwie badanego odcinka drogi, przy którym zlokalizowane są budynki mieszkalne na terenie Brennej, wskazują na przekroczenia standardów akustycznych: w zakresie uzyskanych wartości wskaźników oceny hałasu środowiskowego: RB1 rejon ul. Górskiej (droga powiatowa) przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu L 7d DWN o 13,0 db, przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu L 7n N o 8,4 db, przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu L Aeq D o 11,7 db, przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu L Aeq N o 10,0 db, 24

26 w zakresie czynników struktury i natężenia ruchu pojazdów: natężenie ruchu pojazdów osiągnęło wartości 310 poj/godzinę, przy 2,3 % udziale pojazdów ciężkich. Ocena powyższa odzwierciedla sytuację akustyczną środowiska z badanego okresu 2011 roku, przy konkretnej topografii terenu, istniejącej zabudowie mieszkaniowej, rejestrowanych natężeniach ruchu pojazdów i z uwzględnieniem panujących wówczas warunków meteorologicznych w Brennej. Reasumując, udokumentowane powyżej uciążliwości hałasowe powodowane ruchem kołowym na badanej drodze miejscowości Brenna 2011 r. stanowią podstawę do programowania zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, prowadzenia planowych i doraźnych działań organizacyjnych i technicznych oraz prawidłowego podejmowania decyzji w sprawie wykorzystania terenów na cele inwestycyjne (procedury lokalizacyjne) oraz właściwego zagospodarowania przestrzennego terenów bezpośrednio usytuowanych w sąsiedztwie uciążliwych dróg. 25

Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy STRUMIEŃ

Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy STRUMIEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy STRUMIEŃ w 2011

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel ; faks

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel ; faks Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranym rejonie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranym rejonie linii kolejowej nr 138 na terenie miasta Mysłowice

Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranym rejonie linii kolejowej nr 138 na terenie miasta Mysłowice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranym rejonie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20

Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20 Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20 i 6 do Księgi Jakości ważnyodl7.12.2012r. PCA AB590 Raport z badań Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Lipowa 16, 90743 Łódź Laboratorium w Łodzi tel:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena hałasu lotniczego w wybranych obszarach sąsiadujących z Lądowiskiem Częstochowa Rudniki (EPRU) w gminie Rędziny w 2014 roku.

Pomiary i ocena hałasu lotniczego w wybranych obszarach sąsiadujących z Lądowiskiem Częstochowa Rudniki (EPRU) w gminie Rędziny w 2014 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena hałasu lotniczego w wybranych obszarach sąsiadujących z Lądowiskiem

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Pomiary wykonał: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.07.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112 obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt:

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt: emat: Sprawozdanie z hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska Obiekt: Budowa drogi ekspresowej S-17 (Warszawa) Zakręt Lublin Zamość Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiarów hałasu

Sprawozdanie z pomiarów hałasu SPR1 Edycja: 2 z dn. 10.10.2011 Strona 1 z 19 Wrocław, dn. 11.10.2011 Pomiary hałasu emitowanego do środowiska z terenu Oczyszczalni Ścieków HAJDÓW w Lublinie Nr sprawozdania: LB-021-2011 nr LB-021-2011

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a tel. (0-32) 20 77 897, tel. (0-32) 251-80-40; faks (0-32) 251-55-54 Pomiary i ocena hałasu lotniczego w wybranych

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki 13-19 we Wrocławiu NOISER ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73 Regon: 100899820 tel. 508 248 099 www.noiser.pl Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2016 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Pomiary: Stanisław Gąsior analityk w Pracowni w Elblągu Artur

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 Ursus Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 - 2014

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-07 - 2016 koniec: 31-07 -

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-03 - 2015 koniec: 31-03 -

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01 12-2016 koniec: 31-12 - 2016

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-12 - 2012 koniec: 31-12 -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego,

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, na drodze wojewódzkiej nr 434, na odcinku od m. Śrem do drogi krajowej nr 36. POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2014 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. HL-01/10/ aktualizacja. Pomiary ciągłe poziomu hałasu lotniczego. Lotnisko Poznań - Ławica

Sprawozdanie. HL-01/10/ aktualizacja. Pomiary ciągłe poziomu hałasu lotniczego. Lotnisko Poznań - Ławica Sprawozdanie HL-01/10/2016 - aktualizacja Pomiary ciągłe poziomu hałasu lotniczego Lotnisko Poznań - Ławica HAŁAS PRZEMYSŁOWY HAŁAS KOMUNIKACYJNY AKUSTYKA BUDOWLANA POMIARY AKUSTYCZNE Wykonawca AnkomAkustik

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU 82 300 Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10 Tel. (55) 232 54 32; (55) 232 78 00; Fax (55) 232 76 18 e mail: elblag@wios.olsztyn.pl ww.wios.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Olecko nad Jeziorem Oleckie Wielkie (Źródło: www.maps.google.pl) Opracowanie : Helena Wróblewska

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012 obejmował wykonanie w roku 2011 pomiarów

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@pios.gov.pl.; suwalki@wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE

POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE POMIARY HAŁASU I WIBRACJI W REJONIE PRZYSZŁEJ INWESTYCJI PRZY UL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE Wykonał dr inż. Lesław Stryczniewicz Kraków kwiecień 2014 2 Spis treści 1. Pomiary akustyczne... 3 2. Pomiary drgań...

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA)

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA) HAŁAS Fot. Archiwum Presje Na klimat akustyczny województwa lubelskiego wpływ mają hałas komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Największą uciążliwość powoduje hałas drogowy. Według

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4 WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2013 koniec: 31-01 -

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Bartłomiej Matysiak Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Hałas Hałas jest zjawiskiem uciążliwym i prawie niemożliwym do uniknięcia. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około 40% ludności w UE

Bardziej szczegółowo

zapewnienie informacji wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu

zapewnienie informacji wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu Spis treści 1. Wstęp...2 2. Uregulowania prawne dopuszczalnych poziomów hałasu...3 3. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...6 4. Metodyka badań monitoringowych hałasu...7 5. Aparatura pomiarowa...10

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01-10 - 2012 koniec: 31-10 -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych PB2-13/11/2011 Procedura badawcza: PB2 Hałas przemysłowy: Dz. U. nr 206, poz.1291, Załącznik nr 6 Zamawiający: EDP Renewables Polska Sp. zo.o. ul. Postępu 17B 02-676

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. Dz.U.03.18.164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: punkt pomiarowy nr 5 Meral Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2015 koniec: 31-01 - 2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2010-2012,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: punkt pomiarowy nr 5 Meral Data wykonania pomiaru: początek: 01-04 - 2016 koniec: 30-04 - 2016

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 8 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: 2884/06/2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: 2884/06/2012 EKKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Laboratorium Badawcze ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków telefon / fax: 012 267 23 33, 012 269 65 40 e-mail: lab@ek-kom.pl www.ek-kom.pl SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska

Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012 obejmował wykonanie w roku 2010 pomiarów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły, gazy odlotowe, próbki gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki

Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki INWESTOR: Opracował: mgr inŝ. BoŜena Nowicka PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-10 - 2014 koniec: 31-10 -

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym Stan zagrożenia hałasem środowiskowym 1. Podstawy prawne Hałas jako zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na jakość warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka. Powoduje

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Hałas WSTĘP IV.1 POMIARY HAŁASU PRZEPROWADZONE W 2010 r. NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO IV.1.1 Pabianice IV.1.2 Bełchatów IV.1.

Rozdział IV Hałas WSTĘP IV.1 POMIARY HAŁASU PRZEPROWADZONE W 2010 r. NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO IV.1.1 Pabianice IV.1.2 Bełchatów IV.1. IV Rozdział IV Hałas WSTĘP IV.1 POMIARY U PRZEPROWADZONE W 2010 r. NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO IV.1.1 Pabianice IV.1.2 Bełchatów IV.1.3 Łowicz WSTĘP Inspekcja Ochrony Środowiska na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna odcinka drogi krajowej Nr 65 przebiegającej przez m. Mońki, wykonana na podstawie pomiarów WIOŚ

Mapa akustyczna odcinka drogi krajowej Nr 65 przebiegającej przez m. Mońki, wykonana na podstawie pomiarów WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl Mapa akustyczna odcinka drogi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych. PA Nr 04-3e/2010. Badany obiekt: Farma wiatrowa Margonin Wschód. Obwód 5

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych. PA Nr 04-3e/2010. Badany obiekt: Farma wiatrowa Margonin Wschód. Obwód 5 mgr inż. Jacek SZULCZYK (wibroakustyk) ul. Słoneczna 4, 64-600 Oborniki tel/fax: 61 296 5036, +48603770923 NIP: 7871291702, Regon: 300104960 www.eko-pomiar.com.pl srodowisko@eko-pomiar.com.pl SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010 2012 zakładał na rok 2010 wykonanie

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Ełk w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2011 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Ełk w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2011 roku Stan akustyczny środowiska miasta Ełk w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2011 roku Źródło: mapa topograficzna Ełk sporządził: Łukasz Jurczak Helena Wróblewska Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

HAŁAS HAŁAS. Ryszard Danecki

HAŁAS HAŁAS. Ryszard Danecki 43 Ryszard Danecki W niniejszym raporcie zaprezentowano aktualny stan klimatu akustycznego na wybranych odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich usytuowanych na terenie Rudy Śląskiej i Tychów, w świetle

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt z dnia 6 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 7 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

BADANIA HAŁASU DROGOWEGO

BADANIA HAŁASU DROGOWEGO Rozdział V BADANIA HAŁASU DROGOWEGO Ryszard Danecki, Tomasz Danecki, Tomasz Glice, Lesław Paszek, Andrzej Nowakowski, Dominika Zawadzka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 105 W ramach

Bardziej szczegółowo