Przykłady. rozdział IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady. rozdział IV"

Transkrypt

1 rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i paska General Selection oraz pomog Ci w zrozumieniu, w jaki sposób tworzone s róne rodzaje cieek narzdzia. Przyklad 1: Tworzenie geometrii 2D i cieki narzdzia strona 178 (Mill, Router, lub Design) Przykład 2: Praca na rónych pł. konstrukcyjnych... strona 201 (Mill, Router, lub Design) Przyklad 3: Toczenie i Frezowanie na centrum tokarskim strona 228 (Lathe) Wszystkie pliki, które potrzebne s do wykonania wiczenia znajduj si w katalogu instalacyjnym Mastercam w folderze \Dokumentation\ExampleParts. Warunkiem przeprowadzenia wiczenia do koca, jest posiadanie licencji dla Mastercam. Ukoczenie wiczenia wymaga jedynie dokładnego wykonania serii kolejnych kroków. Jeeli poznałe wczeniejsze wersje programu, bdziesz wykonywa kolejne kroki intuicyjnie. Jeli jeste nowym uytkownikiem, powiniene skorzysta z nastpujcego podejcia: Przeczytaj kady krok dokładnie, przed wykonaniem. Pamitaj, e z kadej funkcji moesz wycofa si klikajc przycisk [Esc] jeden lub wiele razy. Wykonany krok moesz zawsze powtórzy cofajc wykonan ju akcj Edit, Undo. Zapisuj kady projekt w ponumerowane serie plików. Na przykład, kiedy pracujesz z pierwszym wiczeniem zapisz plik pod nazw Elbow.mcx. Kolejne tworzone operacje zapisuj pod kolejnymi nazwami Elbow2.mcx, Elbow3.mcx i tak dalej. Jeeli podczas tworzenia cieek otrzymasz nieoczekiwane wyniki moesz otworzy poprzedni wersj pliku i zacz tworzenie cieki na nowo.

2 PODRCZNIK UYTKOWNIKA Przykład 1: Tworzenie geometrii 2D i cieek narzdzia W tym rozdziale zostanie przedstawiony przykładowy tok postpowania, w wyniku którego bdzie zrealizowana obróbka skrawaniem. Zaczniesz od narysowania czci w Mastercam'ie, korzystajc z jego funkcji do szkicowania. Potem bdziesz tworzy podstawowe cieki narzdzia typu konturowanie. Na koniec, przygotujesz program NC, który moe by uruchomiony na twojej frezarce CNC. Aby narysowa detal wymagany jest Mastercam Design, który moe by uywany przez wszystkich uytkowników Mastercam. Uytkownicy modułu Lathe take bd mogli wycign korzyci z tej lekcji. Do tworzenia cieek narzdzia wymagany jest moduł Mastercam Mill dowolnego poziomu albo moduł Router. Ilustracja 4-1 przedstawia szkic czci, któr bdziesz tworzy. To jest prosta płytka wykonana aluminiowej płyty. Ilustracja 4-1: Rysunek czci 2D (metric) Notice that this part is dimensioned in millimeters. Later in this section you will learn how to switch between inch and metric operation. Zauwa, e cz jest wymiarowana w milimetrach. W kolejnych rozdziałach nauczysz si jak przełcza si midzy wymiarowaniem calowym i metrycznym. Plik EXAMPLE1.MCX jest w katalogu Documentation/ExampleParts zawiera on cał geometri czci. Plik EXAMPLE1-COMPLETE.MCX zawiera cz z wygenerowan ciek narzdzia. Rysowanie geometrii krawdziowej 2D W tym rozdziale przedstawione s podstawowe funkcje Mastercam'a potrzebne do stworzenia geometrii. Po przeczytaniu tego rozdziału, bdziesz potrafił zrobi nastpujce czynnoci: Tworzy punkty, linie, łuki i okrgi uywajc kilku rónych technik. Kopiowa, odwraca i obcina geometri. Pokazywa i ukrywa współrzdne osi

3 ROZDZIAŁ IV / PRZYKŁADY Na dodatek, poznasz inne podstawowe funkcje Mastercam. Tworzenie i zapisywanie nowych plików Mastercam. Przełczanie midzy calowym a metrycznym trybem. Dostpu do bezporedniej pomocy na zadane pytania. Wszystkie potrzebne wymiary, których potrzebujesz do narysowania czci przedstawione s na rysunku 4-1 na stronie 261. Do narysowania czci wymagana jest podstawowa znajomo poj odnonie geometrii 2D i 3D. wiczenie 1: Pocztek Zanim rozpoczniesz rysowanie musisz uruchomi Mastercam a i automatycznie uruchamiany jest nowy projekt. Przypominamy, e cz jest wymiarowana w milimetrach, dlatego praca z calami bdzie wymagała przełczenia na tryb metryczny. Tworzenie nowego pliku Wykonaj nastpujce kroki, aby rozpocz now sesj projektowania w Mastercam. 1 Z menu głównego wybierz Machine Type/Design 2 Wybierz File/New. 3 Jeeli chcesz zapisa dotychczasowe poczynania w Mastercam do pliku, wybierz Yes. Kiedy wybierzesz File, New, Mastercam automatycznie tworzy now grup maszyny z aktywn definicj maszyny. Wybranie Design przed File, New zapobiega temu. Po wybraniu Mastercam Design w panelu Menadera Operacji w zakładce Toolpath nie moe by adnych operacji. Przełczanie midzy trybem calowym a metrycznym Mastercam jest zaprojektowany do pracy w calach i milimetrach. Posiada kilka kompletów konfiguracyjnych (pliki *.CONFIG) zawierajcych parametry pracy. Ładujc odpowiedni plik z ustawieniami, Mastercam przełcza tryb jednostek automatycznie. Jeeli pracujesz w trybie metrycznym, nie musisz wykonywa poniszych czynnoci. Kiedy jednak pracujesz w trybie calowym, wykonaj nastpujce kroki: 1 Z menu głównego wybierz Setttings/Configuration. W oknie konfiguracyjnym moesz dokona licznych zmian wartoci wielu funkcji Mastercam a. 2 Z listy na dole okna dialogowego, wybierz Default (Metric). Uwaga: Przełczajc z trybu metrycznego na calowy, wybieramy odpowiedni plik konfiguracyjny. W waszej firmie moesz uywa rónych plików konfiguracyjnych. Jeeli chcesz, moesz uywa dowolnego pliku (*.CONFIG), zapisujc w nim ustawienia metryczne

4 PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3 Kliknij OK i sprawd stan w prawym dolnym rogu twojego okna graficznego, teraz powinien by tam napis Metric jako tryb uywanych jednostek. wiczenie 2: Tworzenie elementów konstrukcyjnych Zaczniemy od stworzenia pomocniczych obiektów rysunkowych, które bd pomaga w rozmieszczeniu właciwej geometrii czci. Tworzenie punktu podstawy Stworzymy pomocniczy punkt, którego uyjemy jako bazy dla naszej geometrii. W tym wypadku bdzie to rodkowy punkt łuku przy kolanku. 1 Z menu wybierz Create/Point/Create Point Position. Lub ikon punkt z paska narzdzi. 2 Kliknij ikon FastPoint na pasku AutoCursor a. 3 Wpisz współrzdne x50 y25 w pasku AutoCursor a i nacinij [Enter]. 4 Kliknij OK aby zakoczy. Umieszczenie pierwszej linii prowadzcej 1 Z menu, wybierz Create/Line/Create Line Endpoint. Kiedy uaktywnia si pasek funkcyjny wybierz pierwszy punkt. 2 Jeeli punkt, który stworzyłe nie mieci si w oknie graficznym, wybierz View/Fit aby pokaza punkt w centrum okna. Potem kliknij na punkt, aby go wybra. 3 Umieszczenie drugiego puntku kocowego, wpisz na klawiaturze 90 w polu Length na pasku funkcyjnym i nacisnij [Enter]. 4 Kiedy poruszasz kursorem po grzbiecie linii w oknie grafiki, Mastercam pokazuje długo linii 90 mm i mona ni porusza dookoła punktu pocztkowego w swobodny sposób. Przecignij mysz lini do poziomu i kliknij, aby j ustali w tej pozycji. Rysowanie drugiej linii pomocniczej Zgodnie z rysunkiem, druga linia jest pod ktem 105 stopni do pierwszej. Łatwiejsze ni próba obliczenia punktów kocowych, bdzie uycie współrzdnych biegunowych do jej narysowania. Jeli pasek funkcyjny jest wci aktywny nawet wtedy, kiedy linia ju została stworzona, moesz tworzy wiksz liczb linii, dopóki nie wciniesz przycisku OK lub Esc na klawiaturze albo wybierzesz inn funkcj. 1 Jeli pasek wyboru jest nie dostpny na ekranie wybierz Create, Line, Create Line End Point. Kliknij przycisk Config na pasku AutoCursor a aby móc kontrolowa, który typ punktów bdzie zaznaczany

5 ROZDZIAŁ IV / PRZYKŁADY 2 Przesu i zbli kursor do lewego koca pierwszej linii. Kliknij na nim, a kiedy go wybierzesz, przecignij do punktu kocowego. 3 Wprowad długo linii i okrel kt punktu kocowego. Kliknij pole długoci i wpisz warto Wcinij [Tab] aby przeskoczy do pola kta i wpisz warto Wcinij [Enter] a Mastercam narysuje lini. 6 Z menu wybierz View, Fit, aby dostosowa skal geometrii do okna graficznego. Uwaga: Jeeli chcesz czsto uywa opcji View/Fit, to moesz korzysta z nastpujcych skrótów: Nacinij Alt+F1 Wybierz przycisk Uyj menu prawego klawisza myszy. Stworzona cz ma wyglda jak na obrazku. Uywanie bezporedniej pomocy do szybszej nauki Jakwikszo okien dialogowych i pasków w Mastercam, pasek Line ma wiele pól, przycisków i opcji. Jeeli kiedykolwiek bdziesz miał pytania, moesz korzysta z pomocy online, dla uzyskania obszerniejszych informacji. 1 Jeli pasek wyboru jest nie dostpny na ekranie wybierz Create, Line, Create Line Endpoint

6 PODRCZNIK UYTKOWNIKA Kliknij przycisk Help a Mastercam pokarze okno pomocy. Kliknij How do I get here? aby ujrze funkcje wprowadzone w tym oknie dialogowym. Przecignij do dołu okno, aby zobaczy list klawiszy skrótów lub odpowiednie opcje menu prawego klawisza myszy Kliknij na zielony tekst, aby rozwin tematy. Link Learn more słuy do zagłbiania si w informacje. Uyj klapki Contents do przegldania wikszej liczby tematów pomocy. Uyj klapki Search do wyszukiwania informacji na właciwy temat. 2 Kliknij zakładk Button Definitions. Mastercam pokarze wszystkie pola i przyciski dostpne w pasku. Kliknij na którykolwiek z przycisków, a przeczytasz do czego on słuy. 3 Kady temat połczony jest linkiem z CNC Software. Kliknij Let us know, aby wysła z mechanizmem zwrotnym zapytanie do pomocy online. 4 Zamknij okno pomocy i zamknij pasek definicji linii. Zapisywanie własnej pracy 1 Z menu wybierz File, Save wpisz nazw pliku elbow i kliknij Save. 2 Umieszczajc kursor nad oknem graficznym i wciskajc [Alt+A] Mastercam wywietla okno Autosave. Mona uy go do ustawienienia automatycznego zapisu pracy w Mastercam. 3 Wybierajc Active włczamy AutoSave, wpisujc 10, program zapisuje twoj prac co 10 minut. Inne parametry instalacyjne AutoSave wygldaj jak na obrazku. 4 Kliknij OK, aby zapisa zmiany i wyj z funkcji

7 ROZDZIAŁ IV / PRZYKŁADY wiczenie 3: Rysowanie łuków W tym wiczeniu bdziesz rysowa łuki przy kocach odcinków i przy kolanku. Dla pierwszego stworzysz pełen okrg. Dla pozostałych poznasz techniki przecigania. Tworzenie łuku przez przecignicie koła Najprostszym sposobem narysowania łuku jest narysowanie pełnego koła. Rysowanie pierwszego łuku - przy wygiciu kolanka - wyglda nastpujco: 1 Z menu wybierz Create, Arc, Create Circle Center Point. Mastercam wywietli pasek funkcyjny Circle Center Point i poprosi o podanie punktu rodkowego okrgu. 2 Kliknij jako punkt rodkowy, punkt przecicia obu linii. 3 W polu Radius na pasku funkcyjnym wpisz 16 i wcinij [Enter]. Mastercam narysuje okrg. 4 Kliknij OK aby zamkn pasek funkcyjny. Tworzenie łuku przez wybranie punktów kocowych Mastercam daje wiele moliwoci dla rysunków łuków i koła. Wybierz t metod, która na bazie wymiarowania jest najlepsza do umieszczania pozycji łuku dla tej geometrii. Dla tego przykładu najlepszym rozwizaniem jest stworzenie zamiast pełnego koła łuk podajc punkt rodkowy i promie. 1 Z menu wybierz Create, Arc, Create Arc Polar. Mastercam wywietli pasek funkcyjny Arc Polar. 2 W polu Radius paska funkcyjnego wpisz 16 i nacinij [Enter]. Kliknij przycisk Radius aby zablokowa warto. 3 Kliknij koniec wyszej linii, aby uy go jako punkt rodkowy. 4 Kliknij prawy koniec odcinka, aby umieci punkt pocztkowy łuku jak pokazano na rysunku poniej. Nie potrzeba wskazywa dokładnie tego punktu, Mastercam znajduje go za pomoc autokursora i uywa wartoci okrelonego wczeniej promienia. 5 Kliknij lewy klawisz myszy, aby umieci punkt kocowy. Mastercam narysuje łuk

8 PODRCZNIK UYTKOWNIKA 6 Powtórz powysze kroki, aby narysowa łuk na kocu drugiej linii. Uwaga: Jeeli klikniesz punkty kocowe w odwrotnej kolejnoci Mastercam bdzie rysował mniejszy odcinek łuku. Jeeli zdarzy si tak, kliknij przycisk Flip na pasku funkcyjnym, a narysuje wikszy. 7 Kliknij OK., aby zamkn pasek funkcyjny. Narysowana cz winna wyglda jak na rysunku poniej. wiczenie 4: Rysowanie ramion W tym wiczeniu bdziesz rysował linie, przedstawiajce ramiona czci. eby narysowa zewntrzne linie, bdziesz rysował linie styczne do łuku przy kolanku. Potem bdziesz tworzy odbicie lustrzane wzgldem linii centralnej. Tworzenie linii stycznych do łuku Najpierw narysujemy lini z lewej strony. 1 Z menu wybierz Create, Line, Create Line Endpoint. Pojawi si pasek funkcyjny. 2 Wybierz linia pochylona o 5 stopni. Wpisz 100 w polu Angle i kliknij przycisk Angle aby zablokowa warto

9 ROZDZIAŁ IV / PRZYKŁADY 3 Wybierz przycisk Tanget line na pasku. To pozwoli tworzy linie styczne do innych obiektów, po prostu wska obiekt a Mastercam automatycznie przeliczy punkt styczny. 4 Kliknij na łuk kolanka blisko punktu stycznoci. 5 Przecignij koniec linii kierunku koca łuku i kliknij, kiedy bdzie w jego pobliu, ale jeszcze si nie zetknie. Uwaga: Nie prowad linii zbyt blisko łuku, tak, e zostanie on podwietlony i autokursor moe go chwyci. Jeeli tak si jednak stanie, Mastercam bdzie tworzy lini styczn do drugiego łuku, zamiast przy 100- stopniowym kcie 6 Kliknij przycisk Apply aby ustali lini. 7 Do narysowania dolnej linii poziomego ramienia zmie kt na 5 stopni i nacinij [Enter]. 8 Powtórz kroki 4 i 5, i kliknij OK aby zamkn pasek funkcyjny. Narysowana cz winna wyglda jak na rysunku poniej

10 PODRCZNIK UYTKOWNIKA Lustrzane odbicie linii Do stworzenia drugiej linii, wykorzystamy odbicie lustrzane utworzone wzgldem linii centralnej kadego z ramion. 1 Z menu wybierz Xform, Xform Mirror. 2 Kliknij na pierwsz lini jak na rysunku i wcinij [Enter]

11 ROZDZIAŁ IV / PRZYKŁADY 3 Mastercam pokarze okno dialogowe Mirror. W nim jest wiele moliwoci okrelenia jak chcesz odzwierciedli dobieran geometri. W czci Axis wybierasz przycisk Line. 4 Kliknij lini nr 2. 5 Upewnij si czy wybrałe Copy i kliknij przycisk Apply. Mastercam narysuje odbicie lustrzane linii. Okno dialogowe zostaje na ekranie, wic moesz wybiera wicej geometrii. 6 Kliknij linie 3 i wcinij [Enter]. 7 Kliknij przycisk Line i kliknij lini 4. 8 Kliknij OK aby zamkn okno dialogowe. 9 Jeeli robisz operacje w Xform, Mastercam pokazuje pierwotn geometri i now geometri w rónych kolorach tak, eby łatwo mona zobaczy wyniki działania. Kliknicie przycisku Clear Colors odtwarza oryginale kolory. Twoja cz powinna wyglda jak na rysunku poniej. wiczenie 5: Wykoczenie rysunku W tym wiczeniu bdziesz uywa funkcji Mastercam a do przycinania i zaokrglania szkicu. Przycinanie łuku w kolanku Uyj funkcji Trim do obcinania łuku w kolanku i do usunicia niepotrzebnych odcinków. 1 Z menu wybierz Edit, Trim/Break, Trim/Break z paska Trim/Extend/Break. 2 Kliknij na łuk w pozycji 1 nastpnie kliknij lini 2. Mastercam przytnie łuk i docignie brakujce linie

12 PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3 Funkcja Trim nadal jest aktywna. Kliknij ponownie łuk 1, a nastpnie lini 3. Mastercam przytnie pozostały odcinek łuku. 4 Kliknij OK aby zamkn pasek funkcyjny. Tworzenie zaokrglenia Nastpnie stworzymy 10mm zaokrglenie na wszystkich przeciciach. 1 Z menu wybierz Crete, Fillet, Fillet Entities. Pojawi si pasek funkcyjny Fillet. 2 Upewnij si czy wybrałe przycisk Trim. Jeli chcesz, Mastercam automatycznie utnie rodki pozostawione po za okrgleniu. 3 Wpisz 10 dla promienia zaokrglenia i wcinij [Enter]: 4 Dla stworzenia kadego zaokrglenia wybierz koce linii. Kliknij kolejno na linie, tak jak pokazano to na rysunku

13 ROZDZIAŁ IV / PRZYKŁADY Mastercam automatycznie stworzy zaokrglenia we wskazanych miejscach. Uwaga: Po wybraniu pierwszego obiektu, Mastercam pokae podgld zaokrglenia w odniesieniu do elementu, do którego zbliylimy kursor. 5 Kliknij OK aby zamkn pasek funkcyjny Fillet. 6 Usunicie linii pomocniczych (centralnych) i punktu bazowego. Kliknij na kady z obiektów i wcinij klawisz [Delete]. Twój kontur 2D jest skoczony. Powinien wyglda jak na rysunku poniej. Na nastpnych stronach dowiesz si, jak tworzy cieki narzdzi i generowa kody dla maszyny. Do dalszej pracy bdziesz potrzebowa jednego z poziomów Masercam Mill lub Router. Tworzenie torów narzdzia W tym dziale bdziesz ustawia swoj obrabiark i tworzy prost obróbk frezowania konturowaniem 2D. Po ukoczeniu tego wiczeniu posidziesz umiejtno do: Wyboru maszyny i tworzeniu grupy maszynowej. Ustawiania prostych obróbek skrawaniem. Tworzenia cieek narzdzia przez konturowanie 2D. Uywa funkcji backplot do symulowania obróbki. Generowa kody NC uywajc postprocesora dla wybranej maszyny. Wszystkie ilustracje i zrzuty ekranu w tym rozdziale s wzite z Mastercam Mill. Jeli uywasz Mastercam Router kroki s identyczne, a wszystkie rónice bd zaznaczone. wiczenia 6: wybór maszyny roboczej Przed generowaniem cieek narzdzi musisz wybra definicj maszyny, na której bdzie realizowana obróbka. Zwykle bdzie to definicja dostarczona Ci wraz z programem lub opracowana przez zaawansowanego uytkownika Mastercam. Wiele specjalnych opcji, jak np. post procesor, jest okrelonych odrazu w definicji maszyny. To wiczenie moe by zrealizowane w module Mastercam Mill lub Router z definicj maszyny Mill - DEFAULT.MMD, Router - DEFAULT.RMD. Jeeli yczysz sobie uy definicji maszyny z post procesorem, jakiego uywasz w firmie, po tym wiczeniu bdziesz mógł to zrobi

14 PODRCZNIK UYTKOWNIKA Wybór maszyny 1 Z menu wybierz Machine Type, Mill i wybierz typ maszyny MILL DEFAULT. Uwaga: Na pocztku s dwie róne definicje maszyny default. Wybranie MILL DEFAULT.MMD wywołuje domyln definicj, w jak wyposaony jest Mastercam. Wybór Machine Type, Mill, Default zwizany jest z konkretn maszyn z Twojego zakładu, np TORQ-CUT 760.MMD. Wybierz Settings, Configuration, Start/Exit, Default machine i umieci tam j tak a eby zapisa j w pliku CONFIG. Zauwa, e kiedy wybierzesz definicj maszyny na pasku tytułowym Mastercam a, nazwa zmienia si z Mastercam Design na Mastercam Mill. Tworzona jest take grupa maszyny w Menaderze Operacji, gdzie przechowywane s cieki narzdzi, definicje narzdzi i przygotówki oraz inne parametry obróbki. Zmiana widoku 1 Aby ułatwi prac przy tworzeniu przygotówki i generowaniu cieek przejdziemy do pracy w 3D, co ułatwi zobaczy głboko. Na pasku stanu kliknij Gview i wybierz Isometric (WCS). 2 Wybranie skali pomoe zobaczy cał cz z du iloci miejsca wokół niej, razem z narzdziem i przygotówk. Dopasowanie geometrii na ekranie moemy uzyska przy pomocy nastpujcych technik: Nacinij [Page Up] lub [Page Down]. Uyj rolki swojej myszki. 3 Nacinij [F9] aby wywietli osie współrzdnych a ekranie. Ustawienia opcji w zakładce File Ustawianie nazwy generowanego pliku NC i przegld innych opcji File. 1 W Menaderze Operacji kliknij symbol + przy Properties aby go rozwin. 2 Kliknij Files zostanie otwarte okno dialogowe Machine Group Propeties, wybierz zakładk Files. W tej zakładce zapisane s informacje dotyczce przygotówki. 3 Wpisz now nazw w Group name np. Tutorial project, a Mastercam wywietli w Menaderze Operacji t nazw

15 ROZDZIAŁ IV / PRZYKŁADY 4 Wpisz Elbow.nc w Toolpath name razem ze ciek dostpu jak na nastpnym rysunku. Nazwa pliku wraz ze ciek s informacj gdzie Mastercam ma zapisa plik z kodami NC generowanymi dla twojej maszyny. 5 Pozostałe parametry w tej zakładce dotycz nazwy definicji maszyny i układu strerowania a take postprocesora, którego uywasz. S tam te informacje dotyczce nazwy pliku z parametrami cieek oraz nazwy biblioteki, z której dobierasz narzdzia do obróbki i wiele inny, o których dowiesz si póniej. Definiowanie przygotówki Przyjmijmy, e nasz cz bdzie wycinana z 8mm arkusza aluminium. 1 Kliknij zakładk Stock setup. 2 Wska róg od którego na zosta stworzona przygotówka albo zerowy punkt modelu. Kliknij lewy róg jak pokazano na rysunku: Moesz wskaza wyszy róg albo niszy zalene jest to od ciebie. W tym przykładzie wybierzemy górny róg jako powierzchnia górna przygotówki na Z = 0, głbokoci bd na minusie. 3 Wpisz wymiary przygotówki. Przykładowe wymiary: Y: 150 X: 200 Z: 8 4 Pocztek przygotówki znajduje si w punkcie 0, 0, 0. Współrzdne te znajduj si w punkcie wskazanym w kroku 2. Uyj tych współrzdnych do poruszania si po modelu przygotówki. 5 Wybierz Display aby pokaza granice przygotówki w oknie graficznym razem z geometri czci. Twoje ustawienia przygotówki, winny wyglda jak na rysunku:

16 PODRCZNIK UYTKOWNIKA 6 Nastpnie dobieramy materiał przygotówki. Id do zakładki Tool Settings i w sekcji Material kliknij przycisk Select. Mastercam w oknie wywietli list dostpnych materiałów. Mastercam posiada oddzielne biblioteki dla calowych i metrycznych definicji materiałów, poniewa uywa tych informacji do obliczania posuwu. 7 Z listy głównej wybierz Mill-Library. 8 Wybierz Aluminum-mm 5050 i kliknij OK. 9 W opcjach Feed Calculation wybierz From material. Wówczas Mastercam inteligentnie obliczy domylne wartoci posuwu i prdkoci obrotowej wrzeciona i inne właciwoci z wybranego materiału przygotówki. 10 Kliknij OK aby zamkn okno dialogowe Machine Group Properties. Powiniene zobaczy na swoim ekranie przygotówke podobn do tej umieszczonej na rysunku. W razie koniecznoci zastosuj funkcj zoom do zmieszczenia wszystkiego na ekranie

17 ROZDZIAŁ IV / PRZYKŁADY wiczenie 7: Tworzenie toru narzdzia Wybranie geometrii i narzdzia 1 Z menu wybierz Toolpaths, Contour toolpath, Mastecam wywietli okno dialogowe Chaining, którego uywa si do wybierania geometrii dla narzdzia. 2 Kliknij na geometri w miejscu pokazanym jak na rysunku mniej wicej tam, gdzie narzdzie ma rozpocz swoj prac. Mastercam automatycznie wybiera cał geometri i łczy j w cało przydzielajc kierunek. Kierunek przydzielony do łacuch bdzie kierunkiem obróbki narzdzia. Kierunek reprezentowany jest strzałk, patrz rysunek. W tym przypadku obróbka bdzie prowadzona zgodnie ze wskazówkami zegara. Uwaga: Kiedy klikniesz blisko jednego punktu kocowego linii Mastercam automatycznie wyznaczy kierunek łacucha do drugiego punktu kocowego. 3 Kliknij OK aby zamkn okno dialogowe Chaining. Mastercam pokarze okno dialogowe Contour, gdzie wprowadzisz drogi narzdzia i parametry frezowania. 4 W zakładce Toolpath parameters kliknij Select library tool i wybierz frez 12mm flat endmill, nastpnie kliknij OK (w module Router uyj narzdzia 12mm stright bit) Mastercam automatycznie przeliczy posuw i prdko wrzeciona z materiału przygotówki dla narzdzia, które wybrałe. Uwaga: Zawsze, kiedy zechcesz, moesz zastpi domyle wartoci wpisujc swoje. 5 Kliknij Coolant. Kiedy otworzy si okno dialogowe definiowania sposobu chłodzenia i z listy dostpnych opcji, wybierz to, które przypisane s do maszyny

18 PODRCZNIK UYTKOWNIKA Uwaga: Dla Routera ten przycisk znajduje si w etykiecie Options. 6 Wybierz rodzaj chłodzenia Flood (zalewowe) i kliknij OK. Mastercam doda gwiazdk do przycisku Coolant, co informuje e chłodzenie zostało włczone. 7 Sprawd, czy zakładka Toolpth parameters wyglda jak na rysunku poniej. Twoje wartoci posuwu i prdkoci obrotowe wrzeciona mog róni si od tych na rysunku, zalene jest to od twojego stanowiska roboczego. Uwaga: Lista narzdzi moe by wywietlana jako małe i rednie ikony oraz jako tekstowe szczegóły. Aby zmieni widok, kliknij prawym klawiszem myszy w przestrzeni listy i wybierz View. Wprowadzanie parametrów skrawania Wikszo wartoci domylnych, które wida w zakładce parametrów zwizana jest z zawartoci pliku (*.DEFAULTS) załczonego do listy plików w Machine Group Properties. Kiedy tworzysz nowe cieki narzdzi, czsto bdziesz uywa tej domylnej definicji. 1 Kliknij zakładk Contour parameters. 2 Mastercam automatycznie odczyta warto Top of Stock z definicji przygotówki jak stworzyłe. Jako głboko skrawania wpisz w Depth warto Ustaw waro Feed plane na Zaznacz pozycj Break thru i kliknij przycisk co spowoduje pełne przejcie narzdzia przez materiał. Ta opcja sprawia, e narzdzie zejdzie w Z poniej dolnej krawdzi przygotówki. 5 Wpisz 0.5 do Break through amount i kliknij OK. 6 W razie potrzeby wybierz Computer w Compensation Type. Te ustawienia Mastercam bdzie stosował do obliczania pozycji narzdzia z uwzgldnieniem jego rednicy, w miejsce instrukcji G41/G42, w przypadku, kiedy w Compensation Type jest ustawione na control (układ sterowania obrabiarki). 7 W razie potrzeby wybierz Left (lewa) w Compensation direction. Compensation direction i kierunek łacucha sprawia, e narzdzie skrawa na zewntrz konturu lub wewntrz

19 ROZDZIAŁ IV / PRZYKŁADY Wasze wartoci powinny wyglda jak na rysunku. Tworzenie wej i wyj po łuku Mastercam daje tobie wiele rónych metod wejcia i wyjcia narzdzia z obszaru czci obrabianej. Moesz tworzy kompleksowe ruchy łczc łuki, linie, spirale i wiele innych bez koniecznoci dodawania dodatkowych geometrii do twojej czci. 1 Kliknij Lead in/out. 2 Wybierz Enter/exit at midpoint in closed contours. Ta opcja zapewnia, e Mastercam bdzie zblia narzdzie do czci w rodku linii, któr wybrałe przy wyborze geometrii. Jeeli opcja ta nie jest wybrana narzdzie rozpoczyna ruch przy punkcie kocowym pierwszego wybranego obiektu. Uwag: Uywajc Chain Manager a masz wiksz ilo wyboru do kontrolowania punktów rozpoczcia skrawania. eby otworzy Chain Manager w Manager Toolpath kliknij ikonk Geometry, która zawiera łacuchy dla twojej geometrii. 3 Brak wyboru tworzy ruch wejcia zawierajce lini i łuk o długoci W sekcj Entry-Arc w pole Sweep wpisz Kliknij przycisk Copy, aby automatycznie skopiowa wartoci dla wartoci Exit. 6 Wpisz w pole Overlap odległo 5.0. ta pozycja odpowiada za pokrywanie si łuków wejcia i wyjcia co moe powodowa powstanie zadziorów lub ostrych krawdzi. 7 Sprawd, czy zgadzaj si twoje wartoci z tymi na rysunku i kliknij OK

20 PODRCZNIK UYTKOWNIKA 8 Sprawd czy zgadzaj si twoje wartoci z tymi na rysunku i kliknij OK. Mastercam stworzy ciek. Powinna wyglda jak na nastpnym obrazku. Powiniene zobaczy, e szybkie ruchy wycofania oznaczone s kolorem ółtym a ruchy robocze oznaczone s kolorem niebieskim

21 ROZDZIAŁ IV / PRZYKŁADY wiczenie 8: Podgld torów narzdzia Mastercam zawiera dwie funkcje do symulowania ruchów narzdzia: Uyj funkcji Backplot do analizy ruchu i połoenia narzdzia. Uyj funkcji Verify do symulowania usuwania naddatku materiału. Do symulacji uyjemy Backplot a. Jeli chciałby uy Verify na stronie 381 przeczytasz opis jak jej uy i jakie posiada funkcje. Wybranie opcji Backplot Musisz wybra jedn operacj dla backplot a lub wybra wszystkie w grupie maszynowej. 1 W Menaderze Operacji kliknij ikonk folderu, aby j wybra. Jeli na folderze pojawi si zielona parafka, folder jest zaznaczony. 2 Kliknij przycisk Backplot. Mastercam wywietli okno dialogowe Backplot oraz pasek kontroli. 3 Mastercam pozwala na dokładne kontrolowanie wywietlania tego elementu, który chcesz. W oknie dialogowym Backplot a wybierz trzy ikony te, które wida na rysunku. Spowoduje to wywietlanie narzdzia oprawki i szybkich ruchów wycofania podczas symulacji. 4 Kliknij przycisk Options. Wywietlone okno słuy do kontroli parametrów wywietlania narzdzia, oprawki oraz ruchów narzdzia

22 PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5 Zmie kolor narzdzia i oprawki na pasujce do tła ekranu i kliknij OK. Uruchomienie symulacji Mastercam odczyta kształt i wymiary narzdzi i oprawki z informacji zawartych w bibliotece narzdzi. Jeli chcesz, moesz je zmienia. 1 Kliknij przycisk Play powyej okna grafiki. Pokae si narzdzie i oprawka i zacznie symulowa skrawanie czci. 2 Kliknij przycisk Expand w oknie dialogowym Backplot. Kliknicie przycisku rozwija i pokazuje dwie dodatkowe zakładki. 3 Kliknij zakładk Info. Mastercam wywietli całkowity czas przebiegu i długo cieki. 4 Kliknij zakładk Details. Mastercam wywietli szczegółowe informacje o kadym wykonanym ruchu przez narzdzie w danej chwili. Uwaga: Ta opcja działa tylko wtedy, gdy ogldasz cieki krok po kroku. Nie bdzie si modernizowa w trybie cigłym. Zmie wielko okna, jeli konieczne jest to, aby zobaczy cał zakładk. 5 Kliknij Slider bar (suwak) powyej okna graficznego aby uaktywni go. Przesuwajc go w tył i w przód umieszczasz narzdzie w rónych punktach na ciece. Mastercam modernizuje zakładk Details dotyczc pozycji i posuwu dla kadej pozycji narzdzia

23 ROZDZIAŁ IV / PRZYKŁADY Uwaga: Podczas gdy suwak jest aktywny moesz uywa myszy i skrótów klawiszowych do poruszania o krok na przód. Wcinij [S] aby przesun o pojedynczy ruch i [B] aby cofn. Uyj strzałek [Up] i [Down]. Uyj rolki swojej myszy. 6 Wybierz róne widoki do ogldania cieek z rónych któw przy pomocy technik: Menu prawego klawisza myszy. Przycisku Gview na pasku statusu. Menu View. 7 Kliknij OK w oknie dialogowym Backplot, aby powróci do okna graficznego Mastercam. wiczenie 9: Generowanie kodów NC Post procesor, który bdzie uywany do generowania kodów dla twoich cieek jest wyszczególniony w definicji maszyny. Jest załczony do listy w zakładce Files w oknie dialogowym Machine Group Properties. Jedyn drog na zmian posta jest kliknicie przycisku Edit powyej nazwy pliku definicji lub klikn przycisk Mastercam automatically sets the path for the post to a directory on your workstation. Use the control definition to change it. Replace, aby wybra inn maszyn. Generowanie kodów NC 1 Wybierz operacje w Toolpath Manager. Moesz wybiera dowolne operacje do generowania kodów nawet, jeli one s w rónych definicjach maszyny. Mastercam bdzie automatycznie zapisywał generowane kody do rónych plików NC. 2 Wybierz przycisk Post. Mastercam wywietli okno dialogowe Post processing. 3 W razie potrzeby zaznacz Edit. Powoduje to otwarcie wygenerowanego pliku NC w edytorze, co umoliwia przegldanie go. Pliki mona otwiera w edytorze tekstowym, jeli ustawisz tak specyfikacj w konfiguracji systemu. 4 Jeli zaznaczysz Ask. Mastercam poprosi o podanie nazwy pliku przed wygenerowaniem i zapisaniem go na dysku. 5 Sprawdz czy twoje zaznaczone opcje zgadzaj si z tymi na rysunku i kliknij OK

24 PODRCZNIK UYTKOWNIKA Moesz okreli nazwy domylne plików NC dla poszczególnych cieek narzdzia, jeli nie potrzebujesz uywa nazw z grupy properties. Wybierajc jedn lub wicej operacji z Toolpath Manager, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Edit selected operations, Change tolpath file name. 6 Mastercam wywietli okno dialogowe Save As, gdzie moesz okreli nazw i miejsce dla zapisywanego pliku. Brak nazwy pliku powoduje pobranie jej z grupy Properties i folderu control definition. Kliknij Save eby zaakceptowa. Mastercam zapisze plik i otworzy edytor. Twój program powinien by podobny do tego na obrazku. Kod, który widzisz moe by inny od twojego, zalene jest to od specyfiki post procesora powizanego z definicj maszyny. Twoja maszyna i układ sterowania mog by róne

Przykład 1: Tworzenie geometrii 2D i cieek narzdzia

Przykład 1: Tworzenie geometrii 2D i cieek narzdzia PODRCZNIK UYTKOWNIKA / WYDANIE PIERWSZE Przykład 1: Tworzenie geometrii 2D i cieek narzdzia W tym rozdziale zostanie przedstawiony przykładowy tok postpowania, w wyniku, którego bdzie zrealizowana obróbka

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 -

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Wprowadzenie do Mastercam X2-3 - Uruchomienie Mastercam a - 3 - Uruchomienie Mastercam a: - 4 - Wiadomoci o HASP i NetHASP. - 4 - Wybieranie Pomocy - 5 - Uywanie pomocy online

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl)

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl) KLM - krótka instrukcja obsługi. Aby skorzysta z kalkulatora metody KLM trzeba najpierw przygotowa obrazy badanych ekranów (interfejsów) w formie map bitowych Windows (bmp). Wszystkie mapy zapamita w folderze,

Bardziej szczegółowo

rysunek. Standardowym Przybornika Elips.

rysunek. Standardowym Przybornika Elips. 1. Na pocztek otwórz Corela 2. Kliknij na ikonie Nowy rysunek. Jeli program został wczeniej przez Ciebie otwarty i zamknłe tylko poprzedni plik, nacinij na ikon Nowy na pasku Standardowym - ukae si pusta

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287, kom. 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION Spis treci 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

5. Kliknij czarny trójkt umieszczony w prawym dolnym rogu ikony narzdzia Wypełnienie i - z rozsuwanej palety - wybierz pozycj Wypełnienie jednolite.

5. Kliknij czarny trójkt umieszczony w prawym dolnym rogu ikony narzdzia Wypełnienie i - z rozsuwanej palety - wybierz pozycj Wypełnienie jednolite. 1. Otwórz program CorelDraw i kliknij Nowy rysunek. Jeli program został otwarty ju wczeniej, nacinij ikonk Nowy na pasku Standardowym - pojawi si pusta kartka nowego rysunku. Jeli ju wczeniej zaczłe prac

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Rysowanie Części 2D Lekcja Pierwsza Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Na wstępie należy zmienić ustawienia domyślne programu jednostek miary

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH Interfejs programu INSTYTUT TECHNIKI FLASH 1. Górne menu, z którego mo%na wybiera( polecenia. Niektóre polecenia w menu skrywaj, kolejne zestawy polece- (podmenu). Inne te, po których nazwie wyst1puje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. Treść zajęć: Zapoznanie z podstawowymi funkcjami programu Enterprise Architect (tworzenie nowego projektu, korzystanie z podstawowych narzędzi programu itp.). Enterprise

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane

Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie Wst p Wiemy ju»: co to jest program i programowanie, jak wygl da programowanie, jak tworzy programy za pomoc Baltiego. Na

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A...

DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A... Spis treci: Wprowadzenie do projektowania w programie Mastercam X... 3 Interfejs programu Mastercam X.... 3 Najwaniejsze czci interfejsu:... 3 Skróty klawiszowe najczciej uywanych funkcji programu... 4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM.

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Rysowanie Części 2D Lekcja Druga Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Musimy zdecydować najpierw jak rozpoczniemy rysowanie projektu. Rysunek

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

True Space 3.2 KURS PODSTAWOWY. program można ściągn ąć za darmo ze strony www.caligari.com. Co to właściwie jest?

True Space 3.2 KURS PODSTAWOWY. program można ściągn ąć za darmo ze strony www.caligari.com. Co to właściwie jest? True Space 3.2 KURS PODSTAWOWY program można ściągn ąć za darmo ze strony www.caligari.com Co to właściwie jest? True Space 3.2 jest programem do tworzenia animacji, realistycznej grafiki i wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model.

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.Otwieranie modelu 1.1. Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.2. Wybierz system plików typu STEP (*. stp, *. ste, *.step). 1.3. Wybierz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku 1. Pobieramy program serwisowy ze strony http://serwis.monument9.pl/program_serwisowy/ - bezpośredni link znajduje się w polu POBIERZ PROGRAM.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 - BUDUJEMY I CZARUJEMY

Lekcja 2 - BUDUJEMY I CZARUJEMY Lekcja 2 - BUDUJEMY I CZARUJEMY Na tej lekcji dowiemy si, jak korzysta z trybów Budowania oraz Czarowania w programie Baltie. Troch ju» wiemy o tych dwóch trybach z poprzedniej lekcji, jednak przypomnijmy

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Programy. Z Delphi. Opracowała Małgorzata Roguska

Programy. Z Delphi. Opracowała Małgorzata Roguska Programy Z Delphi Opracowała Małgorzata Roguska Program 1 Napiszmy pierwszy program 1. Ustaw przycisk Button1 z zakładki Standard 2. Zmie warto Caption z Inspektora Obiektów na przycisk1 3. Ustaw na formularzu

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

CorelDraw rysunek. Standardowym Otwórz, Elipsa Ctrl. Rozmieszczenie > Transformacja. Transformacja. Rozmiar. Nieproporcjonalnie. 125 Zastosuj.

CorelDraw rysunek. Standardowym Otwórz, Elipsa Ctrl. Rozmieszczenie > Transformacja. Transformacja. Rozmiar. Nieproporcjonalnie. 125 Zastosuj. 1. Otwórz program CorelDraw i kliknij Nowy rysunek. Jeli program został otwarty ju wczeniej, nacinij ikonk Nowy na pasku Standardowym pojawi si pusta kartka nowego rysunku. Jeli ju wczeniej zaczłe prac

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE R 3 OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU Solid Edge Cz. I Part 14 A 1,5 15 R 2,5 OO6 R 4,5 12,72 29 7 A 1,55 1,89 1,7 O33 SECTION A-A OPRACOWANIE: mgr inż. Marcin Bąkała Uruchom

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami

AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami Language AltiumLive Dashboard - Managing Users Contents Lista uytkowników Grupowanie, sortowanie i filtrowanie Dodawanie uytkownika Edycja istniejcego uytkownika

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 12 - POMOCNICY

Lekcja 12 - POMOCNICY Lekcja 12 - POMOCNICY 1 Pomocnicy Pomocnicy, jak sama nazwa wskazuje, pomagaj Baltiemu w programach wykonuj c cz ± czynno±ci. S oni szczególnie pomocni, gdy chcemy ci g polece«wykona kilka razy w programie.

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Rysujemy rybk Na pocztek musimy narysowa nasz rybk. Tutorial pokae, jakich narzdzi najlepiej uy do tego celu.

Rysujemy rybk Na pocztek musimy narysowa nasz rybk. Tutorial pokae, jakich narzdzi najlepiej uy do tego celu. Złota rybka Marzy nam si akwarium z pływajc w nim złot rybk? Nic prostszego - wystarczy zrobi zdjcie samego akwarium pełnego wody i podwodnych rolinek. Rybk narysujemy w Corelu, a w ruch wprawimy j za

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START AUTOCAD 2000

SZYBKI START AUTOCAD 2000 SZYBKI START AUTOCAD 2000 WICZENIA - AUTOCAD 2000 1 MODELOWANIE BRYŁOWE RZUTOWANIE BRYŁ Podstawowym problemem przy nauce programów rysunkowych jest wystpienie paraliu informacyjnego. Dua ilo parametrów

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3 Banki i nowe przedmioty

Lekcja 3 Banki i nowe przedmioty Lekcja 3 Banki i nowe przedmioty Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie Banki przedmiotów Co ju» wiemy? co to s banki przedmiotów w Baltie potramy korzysta z banków przedmiotów mo»emy tworzy nowe przedmioty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Informatyka I : Tworzenie projektu

Informatyka I : Tworzenie projektu Tworzenie nowego projektu w programie Microsoft Visual Studio 2013 Instrukcja opisuje w jaki sposób stworzyć projekt wykorzystujący bibliotekę winbgi2 w programie Microsoft Visual Studio 2013. 1. Otwórz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION 1. Pobranie programu itnc 530 Programming station Program powinien być przygotowany w dostępnym w wersji edukacyjnej programu itnc 530 Programming

Bardziej szczegółowo

Raytracer. Seminaria. Hotline. początkujący zaawansowani na miejscu

Raytracer. Seminaria. Hotline. początkujący zaawansowani na miejscu Seminaria początkujący zaawansowani na miejscu Hotline wsparcie techniczne +420 571 894 330 zdalne sterowanie przez Team Viewer email carat@technodat.cz Zespół Spis treści Spis treści... - 2 - Informacja...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Football Team Monitor opis funkcji

Football Team Monitor opis funkcji Football Team Monitor opis funkcji Spis treści STRONA 1. Instalacja programu Football Team Monitor. 2-6 2. Proces logowania do Football Team Monitor 7 3. Moduły: 3.1 System.8 3.1.1 Funkcje okna SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo