DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A..."

Transkrypt

1

2 Spis treci: Wprowadzenie do projektowania w programie Mastercam X... 3 Interfejs programu Mastercam X Najwaniejsze czci interfejsu:... 3 Skróty klawiszowe najczciej uywanych funkcji programu... 4 DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A... 5 Tworzenie własnych skrótów klawiszowych... 5 Rozmieszczenie pasków narzdziowych... 5 Dostosowanie menu prawego klawisza myszy... 5 Menu wysuwane w dół... 5 AutoCursor... 5 WPROWADZANIE DANYCH... 6 Kalkulator... 6 Automatyczna zmiana cali na milimetry... 7 Odczyt wartoci z geometrii... 7 WYBÓR GEOMETRII... 7 TWORZENIE ŁACUCHA GEOMETRII... 8 TOOLPATH MANAGER... 8 SOLID MANAGER Praca na importowanych bryłach BACKPLOTTING Globalne ustawienia programu: Opis parametrów wykorzystanych przy tworzeniu technologii przykładowego detalu w programie Mastercam X Okno dialogowe Surface parameters Okno dialogowe Rough parameters Okno dialogowe Pocket parameters Okno dialogowe Finish contour parameters Okno dialogowe Finish shallow parameters wiczenie nr a) definiowanie maszyny i półfabrykatu b) generowanie cyklu planowania c) generowanie cyklu zgrubnego d) generowanie cyklu wykaczajcego konturowaniem e) generowanie cyklu wykaczajcego powierzchni płaskich wiczenie nr a) definiowanie maszyny i półfabrykatu b) definiowanie cyklu planowania czoła detalu c) generowanie cyklu zgrubnego d) generowanie cyklu toczenia rowka e) generowanie cyklu wykaczajcego Dane adresowe: Warszawa 2

3 Wprowadzenie do projektowania w programie Mastercam X. Aby uruchomi program naley klikn dwukrotnie ikon StartProgramyMastercam XMastercam X. lub wybra Interfejs programu Mastercam X. Najwaniejsze czci interfejsu: Pasek Menu: zawiera polecenia programu. Pasek Autokursora: umoliwia wprowadzanie współrzdnych i ledzenie kursora. Pasek ogólnego wyboru: umoliwia wybieranie powierzchni do obróbki. Pasek funkcyjny: zawiera funkcje umoliwiajce definiowanie polece np. ustalanie długoci odcinka lub kta. Interaktywna podpowiedz: zawiera podpowiedzi o wybraniu biecej funkcji. Okno graficzne: zawiera przestrze robocz, na której wida tworzone i modyfikowane geometrie i cieki narzdzia. Pasek narzdziowy: zawiera polecenia czsto wykorzystywane w programie. Pole podpowiedzi: zawiera podpowiedzi programu. Menader operacji/menader brył: zawiera operacje przeprowadzone na bryle. Pasek stanu: zawiera funkcje umoliwiajce edycj kolorów, warstw grup itp. Poziomy obszar ostatnio uywanych funkcji i pasków narzdzi: zawiera polecenia których ostatnio uyto umoliwia take umieszczanie polece czsto uywanych w programie. 3

4 Skróty klawiszowe najczciej uywanych funkcji programu. OPIS FUNKCJI SKRÓT KLAWISZOWY IKONA Widok z góry Alt + 1 Widok z przodu Alt + 2 Widok z prawej Alt + 5 Widok izometryczny Alt + 7 Auto zapis Alt + A Uruchom C-Hook Alt + C Uruchom projektowe ustawienia globalne Alt + D Ukryj obiekty Alt + E Wybór opcji siatki Alt + G Pomoc online Alt + H Poka/ukryj panel menadera operacji Alt + O Poprzedni widok Alt + P Włcz/wyłcz cieniowanie Alt + S Poka/ukryj cieki narzdzia Alt + T Cofnij ostatni operacie Alt + C, Ctrl + U, Ctrl + Z Numer seryjny i wersja Mastercam a Alt + V Zestaw głównych kolorów/warstw/styli Alt + X Menader warstw Alt + Z Wybierz wszystko Ctrl + A Kopiuj do schowka Ctrl + C Odwie ekran Shift + Ctrl + R Wstaw ze schowka Ctrl + V Wytnij do schowka Ctrl + X Ponownie wykonaj cofnit operacje Ctrl + Y Powiksz za pomoc okna wyboru F1 Dopasuj geometri do obrazu Alt + F1 Zmniejsz o 50% F2, Alt + F2 Odwie kolory F3 Analiza obiektu F4 Zakocz Mastercam a Alt + F4 Skasuj F5 Konfiguracja Mastrcam a Alt + F8 Poka/ukryj układ współrzdnych F9 Poka wszystkie układy współrzdne Alt + F9 Przesu strzałka Obró Alt + strzałka Powiksz/zmniejsz o 5% Page Up, Page Down Uwaga: Skróty klawiszowe s nieaktywne, jeli kursor jest wewntrz menadera operacji. 4

5 DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A Tworzenie własnych skrótów klawiszowych Wybierajc z menu Settings/Key mappings definiujesz własne skróty klawiszowe. Moesz te zmienia ju istniejce skróty. - Lista skrótów klawiszowych zachowana jest w pliku z rozszerzeniem (.KMP) moesz j załadowa, kiedy tylko potrzebujesz. - Wybierajc Reset All przywrócisz poprzedni list skrótów klawiszowych. - Aby zobaczy jak przyporzdkowane s skróty klawiszowa, otwórz lub wydrukuj plik z rozszerzeniem (.KMP) w edytorze tekstu. Rozmieszczenie pasków narzdziowych Wybierajc z menu Settings/Customize moesz definiowa standardowe paski narzdzi. Moesz usuwa, dodawa nowe i dowolnie rozmieszcza ikony funkcji Mastercam na pasku narzdziowym lub w menu. - Kady nowy zbiór z ustawieniami pasków narzdzi moesz zapisywa do rónych plików (.MTB) i załadowa je, kiedy tylko potrzebujesz. Uywajc Machine Definition Manager a moesz połczy je z odpowiedni definicj maszyny a kiedy załadujesz j, załadujesz te przypisane do niej paski narzdzi. - Do ukrycia i wywietlania pasków narzdzi uyj Toolbar states. Rozmieszczenie przycisków na pasku narzdzi zaley od tego, który jest wybrany i gdzie ma by umieszczony. Dostosowanie menu prawego klawisza myszy Po klikniciu prawego klawisza myszy w oknie graficznym wywietli si menu z list funkcji zwykle uywanych. Wybierajc Settings/Customize moesz usuwa i dodawa własne funkcje do tego menu. Menu wysuwane w dół Wybierajc Settings/Customize/Drop-downs moesz przedstawia wiele rónych funkcji w jednej zakładce menu jak równie: - Dodawa lub usuwa funkcje do istniejcych w menu. - Przeciga i umieszcza je w dowolnym miejscu. - Tworzy nowe lub zmienia istniejce funkcje przez kliknicie prawym klawiszem myszy na menu. AutoCursor AutoCursor uaktywniany jest automatycznie zawsze wtedy, kiedy wymagane jest okrelenie pozycji w oknie graficznym. Najwiksze zastosowanie, AutoCursor ma przy tworzeniu geometrii. Uywa go mona do wskazania pozycji na szkicu wskazujc np pocztek linii. Uywany jest take to łatwego wprowadzania współrzdnych pozycji a uycie którejkolwiek metody, ułatwia i przyspiesza biec prac. 5

6 Tryb Fastpoint - wybranie tej metody pozwala na szybkie wprowadzanie współrzdnych z klawiatury. Ustawienia AutoCursora - mówi jakiego rodzaju lokalizacji potrzebujesz do wskazania Wpisywanie współrzdnych X, Y, Z bezporednio w oknie tej współrzdnej -Kliknicie przycisku X, Y, Z zablokuje pole -Kliknicie umoliwi wybranie ostatnio wpisanych wartoci -Kliknicie Tab na klawiaturze powoduje przejcie do nastpnego okna Ustawienia Override. Aby wybra jedn z metod wskazywania, kliknij ikon z dostpnej listy menu. Na koniec: Najczciej uywane metody wyboru moesz umieci w menu prawego klawisza myszy lub jako klawisz skrótu. Na zakoczenie: Kliknicie [Spacji] powoduje uruchomienie trybu Fastpoint. Trzymajc klawisz Ctrl tymczasowo uwalniasz wszystkie ustawienia szkicu. Kliknicie klawisza Shift powoduje wejcie do wzgldnych współrzdnych. Podwójne kliknicie AutoCursora odłcza albo blokuje go w oknie. Moesz te go zamkn a kiedy bdzie potrzebny automatycznie si pokarze. Wskazówki Czasami zdarza si, e duo elementów jest blisko siebie, co moe utrudnia wskazanie punktu. AutoCursor wywietla ikony podpowiadajc, jaki punkt ma by zaznaczony: np rodek okrgu, łuk. WPROWADZANIE DANYCH Kalkulator W pola moemy wpisywa działania matematyczne a program automatycznie je przeliczy tak, e wynik bdzie dan wejciow. Na przykład wpisujc w pole 9/32, Mastercam przeliczy działanie i wywietli warto 0, W polu mona wpisywa działania z zakresu dodawania, odejmowania, mnoenia i dzielenia mona take stosowa nawiasy. Jeeli w polu suma ma by liczb całkowit Mastercam bdzie obcinał dziesitne czci liczby. 6

7 Automatyczna zmiana cali na milimetry Moesz automatycznie kontrolowa wartoci cal/milimetr. Kiedy pracujesz w trybie wymiarowania calowego i wpiszesz warto w milimetrach program automatycznie j przeliczy na cale. W trybie metrycznym program przeliczy wymiary calowe. Odczyt wartoci z geometrii Mastercam potrafi odczyta wartoci współrzdnej, rozmiaru a take inne bezporednio z geometrii w oknie graficznym. Na przykład, kiedy w polu wpiszesz X a nastpnie naciniesz klawisz [Tab] lub [Enter] Mastercam powróci do okna graficznego i umoliwi wybranie punktu lub elementu lokalizacji poczym wczyta wskazan warto bezporednio do pola. - Kliknij prawym przyciskiem myszy na? - lista skrótów. - Wybierz skrót z menu lub liter z klawiatury. WYBÓR GEOMETRII Paseka General Selection bdziesz uywa do wybierania geometrii. Pasek ten uaktywnia si automatycznie i jest uywany do wielu funkcji w Mastercam, głównie do wskazywania obiektów. Innymi słowy uywasz go do wskazywania geometrii a nastpnie wybierasz do nich funkcje. Jest take uywany do usuwania przekształconych cech geometrii. Róne zespoły przycisków pozwalaj na wybieranie: bryły geometrycznej lub modelu krawdziowego. Kryteria wyboru: All wszystko; - standardowy tryb wyboru; Only jeden; - aktywacja wyboru; - wybór krawdzi; - wybór powierzchni; - metoda wyboru łacuchem; - wybór całej bryły; - metoda wyboru oknem; - wybierz od tyłu; - metoda wyboru wieloktem ; - wybierz ostatni; - metoda wyboru pojedynczym wskazaniem ; - weryfikacja wyboru; - metoda wyboru obszarem; - anuluj wybieranie; - metoda wyboru wektorem; - zakocz wybieranie. 7

8 TWORZENIE ŁACUCHA GEOMETRII Okno dialogowe Chaining pojawia si automatycznie, kiedy wymagane jest wskazanie łacuchów w geometrii. Jeli w geometrii istniej zbiory łacuchów, które s połczone przez wspólne punkty kocowe i które maj róne kierunek, moesz wskazywa je a Mastercam bdzie tworzy wielokrotne łacuchy. Tego typu wyborów bdziesz uywa najczciej, kiedy tworzysz cieki narzdzia, gdzie kierunek narzdzia równa si kierunkowi łacucha. - wskazywanie cigu siatkowej geometrii; - wskazywanie cigu krawdzi, na powierzchniach; - wybranie łacucha; - wybranie łacuchów wewntrz wskazanego okna; - stworzenie łacucha; - wybór wektorowy; - wybranie pojedynczych punktów; - wybranie łacuchów we wskazanym obszarze; - wybranie łacuchów wewntrz wielokta; - wskazywanie pocztku i koca łacucha; - anuluj wybieranie; - odwró kierunek łacucha; - opcje zaawansowanego wskazywania; - powtórny wybór; - koniec wybieranego łacucha i wybór kolejnego; - łacuchy s na: płaszczynie/przestrzeni 3D; - dynamiczny wybór punktów pocztkowych. TOOLPATH MANAGER Toolpath Manager i Solid Manager znajduj si w panelu z lewej strony twojego okna. Uywa si ich do przegldania, edycji cieek narzdzia i operacji na bryle. Razem stanowi tzw. Operations Manager. Mona zmienia jego rozmiar przesuwajc brzeg panelu w lewo lub prawo albo całkowicie ukry, wciskajc Alt+O. Praca z geometri Kliknicie jednej z ikon spowoduje przejcie do reselekcji geometrii lub operacji. Co pozwoli na dodanie nowej geometrii, zmian kierunku istniejcej lub sortowanie np punktów wiercenia. cieka narzdzia dla modeli krawdziowych 8

9 cieka narzdzia dla modeli bryłowych lub powierzchniowych. Ta ikona pozwala na indywidualne dobieranie powierzchni drive/check, punktów startowych i łacuchów ograniczajcych ruchy narzdzia. Przecignicie ikony geometrii z jednej do drugiej operacji powoduje zastosowanie tych samych ustawie geometrii dla obu operacji. OPIS IKONEK - wybór wszystkich operacji; - wybór wszystkich zmienionych operacji; - regeneracja wszystkich wybranych operacji; - regeneracja wszystkich zmienionych operacji; - krelenie drogi narzdzia; - weryfikacji drogi narzdzia; - generowanie kodu NC; - optymalizacja posuwu; - nowa lista operacji; - pomoc; - zabezpieczanie operacji przed zmianami; - przełczanie widoku cieek narzdzia; - wyłczanie posting dla wybranych operacji; - poruszanie si punktu wstawienia; - wybór pozycji punktu wstawienia; - automatyczne zwijanie operacji; Machine groups Kada grupa maszynowa powizana jest z definicj maszyny jak równie z kontrol definicji oraz post procesorem. Uywajc sekcji Properties dokonasz wielu ustawie roboczych dla generowanej technologii. Moesz dobiera stosowane narzdzia, tworzy półfabrykat, strefy bezpieczestwa a take wybra materiał. Moesz wybiera róne maszyny a Mastercam automatycznie sprawdzi zgodno operacji dla niej. Mona te przeciga cieki narzdzia midzy definicjami maszyn. Kliknicie na Propereties i wybranie Files powoduje wybranie właciwych ustawie edycji maszyny i kontroli oraz dobór rónych post procesorów. Wszelkie zmiany mog by tylko zachowane w czci file i nie mog by zapisywany do definicji maszyny i na twardy dysk. Grupy cieek narzdzi Uywaj grupy cieek narzdzi do wygodnego poruszania si i umieszczania post procesorów dla poszczególnych operacji. Kada grupa zawiera podgrupy z właciwociami dla poszczególnych cieek narzdzi. Uycie prawego klawisz myszy uaktywnia menu, wybierajc Groups, New Toolpath group tworzymy nowe grupy. 9

10 Stosowane skróty klawiszowe: E Rozwijanie i zwijanie wszystkich operacji; G Umieszczanie grupy macierzystej na wybranej operacji; L Blokowanie lub odblokowanie wybranych operacji; P Przełczanie pozycji na wybranych operacjach; T Przełczanie wywietlania cieek narzdzi dla zaznaczonych operacji; Ctrl+C, Ctrl+X Kopiowanie lub wycinanie jednej lub wszystkich zaznaczonych operacji do schowka; Ctrl+V Wklejanie operacji w punkcie wstawienia; Menu prawego klawisza myszy pozwala wam na: - Tworzenie nowych grup maszyny i cieek narzdzia; - Wybieranie operacji, które odpowiadaj kryteriom tego samego narzdzia; - Sortowa lub numerowa od nowa operacie i narzdzia; - Wykonywanie etykiet dla operacji i właciwoci przez wybranie Display options; - Przelicza/aktualizowa posuw i prdko, kiedy zmienisz materiał; - Importowa/Eksportowa operacie z biblioteki, przez przecignicie jej z jednej do drugiej; - Tworzenie roboczego układu arkusza; - Wykrywanie kolizji/podci. SOLID MANAGER W Solids Manager znajduje si lista operacji kolejno wykonywanych na bryle. Lista zawiera poszczególne działania na bryle, których uyto do jej stworzenia. Mona edytowa i zmienia parametry operacji tworzy ponownie geometri dla bryły. Wane, aby kada zmiana na bryle, była poddana regeneracji. - otworzona lub stworzona bryła; - operacja wymagajca odnowienia (regeneracji); - operacja uszkodzona; - koniec listy operacji; - cieki narzdzi stworzone na bryle; - operacja wycignicie; - operacja obrót; - operacja zaokrglenie; - operacja cicie (faza); - pochylenie ciany pod okrelonym ktem; - obcita powierzchnia bryły; - skorupa; - funkcja łczenia/odejmowania brył; - identyfikacja narzdzia operacji na bryle; 10

11 Uwaga: Solids Manager dostpny jest po zakupie Mastercam Solids. Uytkownicy bez licencji Mastercam Solids mog importowa bryły jednak nie mog ich tworzy i edytowa. Kliknicie przycisku Regen All powoduje szybk regeneracje wszystkich zmian operacji. Uywamy go, po dokonanych zmianach geometrii, kiedy wymagana jest regeneracja bryły. Kliknij przycisk Select a nastpnie wybierz powierzchni lub cech bryły. Mastercam automatycznie wysuwa na pierwszy plan operacj do tworzenia jej. Uywaj kursorów i klawiszy do szybkiego poruszania si: Up i Down przesunicie o jedna lini. Page Up i Page Down przesunicie o jeden ekran. Lewy i prawy rozwijanie/zwijanie zaznaczonych operacji. Kliknij na operacj a Mastercam podwietli cech na twoim modelu. - Kliknij Parameters, aby edytowa parametry operacji; - Kliknij Geometry, aby wybra ponownie geometri. Mastercam automatycznie wywietla kolejno wszystkie cieki narzdzia tworzone na bryle Przecignicie ikony Stop Op zapobiega tworzeniu operacji za ni. Moesz jej uywa do podgldania swojej bryły rónymi metodami bez koniecznoci utraty lub odnawiana operacji. Na zakoczenie: Kiedy tworzysz now operacje na bryle Mastercam wstawia przed ni ikon Stop On. Praca na importowanych bryłach Importowane bryły załczane s do listy Solid Manager jako cegła oznacza to, e nie moliwe s jakiekolwiek działania na niej. Modyfikacja importowanych brył opiera si jedynie na dodawaniu nowych operacji, które bd dodawane do listy operacji w menaderze. - Kliknij prawym klawiszem myszy na bryle i wybierz Check solid dla sprawdzenia błdów i niedocigni importowanej bryły, mogcych powodowa problemy. - Kliknij prawym klawiszem myszy na bryle i wybierz Solids/Find features dla odnawiania dziur i operacji zaokrgle importowanej bryły. Operacje te mona edytowa i usuwa. Kiedy dokonasz zmian na bryle w programie Mastercam Direct, zachowane one bd w historii przenoszonej do programu. BACKPLOTTING Backplot uywany jest do precyzyjnego badania poszczególnych ruchów narzdzia. Aby uruchomi backplot a kliknij ikon w menaderze operacji. Pokazuje na raz cał ciek narzdzia. Pokazuje jeden ruch w czasie. Warunkowe przerwy. Program zatrzymuje odtwarzanie cieek narzdzia przy ustalonej sytuacji, na przykład: zmianie narzdzia czy nowej operacji. 11

12 Róne kolory na pasku postpu symulacji pokazuj przestrzenn zmian narzdzia; Biały pasek wskazuje now operacje; Czarna kreska pokazuje warunkowe zatrzymanie. Klawisze skrótu: S - Do przodu o jeden ruch B - Cofnicie o jeden ruch R - Przełcz w tryb cigły P - Wraca do poprzedniego zatrzymania N - Przesuwa do nastpnego zatrzymania Pokazuje/ukrywa szybkie ruchy; Opcje backplot a; Zastosuj kolor do pokazywania ruchu narzdzia; Szybka weryfikacja; pokarz/ukryj obszar narzdzia; / Pokazywanie oprawki/narzdzia. Kliknij przycisk Options do wybrania koloru bryły lub modelu krawdziowego innego ni w ustawieniach. Pokarz/ukryj kocowe punkty indywidualnych cieek Wybieranie cieek narzdzia Wybieranie kilku cieek narzdzia do symulacji w menaderze po załadowaniu Backplot a: - Kliknij nazw backplot a aby zaznaczy wszystkie cieki w grupie. - Kliknij na poszczególne cieki do odtwarzania. - Otwieranie cieek dla poszczególnych segmentów. Informacje Klikajc na t zakładk zobaczysz informacje o aktualnym ruchu cieki takie jak: współrzdne, posuw, kompensacje. Klikajc na t zakładk zobaczysz czas trwania cyklu i długo cieki całej lub aktualnej. Kliknij przycisk aby zapisa cieki narzdzia i geometri albo przycisk aby zapisa geometri narzdzia. 12

13 Globalne ustawienia programu: Aby znale ustawienia programu naley z paska Menu głównego wybra Setting a w rozwinitym Menu jak na rysunku poniej wybra polecenie Configuration. Po wybraniu polecenia ukae si okno konfiguracji programu. W oknie jak na rysunku poniej mona zmienia ustawienia programu dotyczce: tolerancji łacuchów, powierzchni, importu plików, ekranu, kolorów itp. Aby zmieni ustawienia dotyczce wywietlania ikon na pasku polece naley wybra z Menu głównego, Setting a nastpnie Customize. Funkcja ta umoliwia dostosowanie interfejsu do osobistych wymaga uytkownika. 13

14 14

15 Opis parametrów wykorzystanych przy tworzeniu technologii przykładowego detalu w programie Mastercam X. 1. Okno dialogowe Surface parameters Clearance (wysoko płaszczyzny bezpieczestwa) - parametr ten okrela wysoko, na jak przesuwa si narzdzie po wykonaniu kadej operacji. W domylnym ustawieniu parametr ten jest nieaktywny. Aby wprowadzi warto tego parametru naley nacisn przycisk Clearance i wskaza punkt na rysunku lub wpisa warto w oknie tekstowym. Ustawienia Absolute/ Incremental odnosz si do metody, której system uywa w celu przypisania wartoci parametru do okrelonego toru. Wybór Absolute powoduje ustawienie narzdzia na wysokoci okrelonej przez parametr Clearance. Wybór Incremental powoduje ustawienie narzdzia na wysokoci okrelonej wzgldem aktualnej wartoci parametru. Retract (wysoko płaszczyzny wycofania) - parametr ten okrela wysoko, na jak wycofuje si narzdzie pomidzy kolejnymi przejciami. W domylnym ustawieniu parametr ten jest nieaktywny. Aby wprowadzi warto tego parametru naley nacisn przycisk Retract i wskaza punkt na rysunku lub wpisa warto w oknie tekstowym. Feed plane (wysoko płaszczyzny posuwu) - parametr ten okrela wysoko, do której narzdzie porusza si ruchem szybkim i od której nastpuje ruch z prdkoci zagłbiania. Jest to równie wysoko, do której wycofuje si narzdzie pomidzy operacjami, jeeli nie ustalono parametru Clearance. W domylnym ustawieniu parametr ten jest aktywny. Aby wprowadzi warto tego parametru naley nacisn przycisk Feed plane i wskaza punkt na rysunku lub wpisa warto w oknie tekstowym. Top of stock - parametr ten okrela warto współrzdnej Z płaszczyzny górnej (Top) przygotówki. Aby wprowadzi warto tego parametru naley nacisn przycisk Top of stock i wskaza punkt na rysunku lub wpisa warto w oknie tekstowym. 15

16 Tip Comp - parametr ten okrela czy współrzdna Z toru narzdzia odpowiada rodkowi czy kocowi narzdzia. Ustawienie tego parametru zwizane jest z kompensacj dla narzdzi sferycznych lub zaokrglonych. Do wyboru s nastpujce opcje: Center - kompensacja koca promienia zaokrglenia narzdzia. Tip - kompensacja koca narzdzia. Stock to leave on drive - parametr ten okrela wielko naddatku, jaki pozostaje na powierzchniach prowadzcych, pod obróbk wykaczajc. Stock to leave check - parametr ten okrela wielko naddatku, jaki pozostaje na powierzchniach kontrolnych, pod obróbk wykaczajc. Direction - okno dialogowe Direction zawiera opcje definiowania ruchów wejcia i wyjcia dla torów typu Surface. Aby dokona zmian ustawie naley wybra przycisk Direction. Plunge direction: Vector - otwiera okno dialogowe Vectors. Do odpowiednich okien tekstowych naley wprowadzi współrzdne X, Y i Z, potrzebne do wyznaczenia wektora wejcia. Line - wybór przycisku Line powoduje powrót do przestrzeni rysunku w celu wskazania linii wzgldem, której odbywał si bdzie ruch wejcia. Po wskazaniu odpowiedniej linii nastpi aktualizacja danych zwizanych z kierunkiem wejcia. Plunge angle - parametr ten okrela pionowy kt ruchu dojcia. Narzdzie wchodzi w materiał z pozycji, w której nie wystpuje łobienie materiału. XY angle - parametr ten okrela poziomy kt ruchu dojcia. Jeeli warto tego parametru równa jest zero, ruch ten odbywa si zgodnie z kierunkiem skrawania. Relative to - parametr ten okrela kierunek ruchu zagłbiania si w materiał albo wzgldem osi X płaszczyzny pracy narzdzia albo kierunku ruchu narzdzia. Retract direction: Retract angle - parametr ten okrela pionowy kt ruchu wycofania. XY angle - parametr ten okrela poziomy kt ruchu wycofania. Jeeli warto tego parametru równa jest zero, ruch ten odbywa si zgodnie z kierunkiem skrawania. Relative to - parametr ten okrela kierunek ruchu wycofania albo wzgldem osi X płaszczyzny pracy narzdzia albo kierunku ruchu narzdzia. 16

17 2. Okno dialogowe Rough parameters Total tolerance - parametr ten okrela dokładno obróbki (ruchu narzdzia). Im mniejsza jest warto tego parametru, tym dokładniejsze jest wykonanie zadanego kształtu, ale jednoczenie wygenerowanie toru narzdzia zajmuje wicej czasu a stworzony program NC jest dłuszy. Maximum stepdown - parametr ten okrela odstp pomidzy kolejnymi obnieniami narzdzia. Im mniejsza jest warto tego parametru, tym dokładniejsze jest wykonanie zadanego kształtu, ale jednoczenie wygenerowanie toru narzdzia zajmuje wicej czasu. Climb - ta opcja powoduje skrawanie materiału narzdziem, którego kierunek obrotów jest przeciwny do kierunku ruchu narzdzia (frezowanie przeciwbiene). W kolejnym przejciu narzdzie przemieszczane jest do strefy obróbki wg wektora wejcia, nastpuje skrawanie materiału a nastpnie wycofanie wg wektora wyjcia. Convetional - ta opcja powoduje skrawanie materiału narzdziem, którego kierunek obrotów jest zgodny z kierunkiem ruchu narzdzia (frezowanie współbiene). W kolejnym przejciu narzdzie przemieszczane jest do strefy obróbki wg wektora wejcia, nastpuje skrawanie materiału a nastpnie wycofanie wg wektora wyjcia. Plunge outside containment boundary - ta opcja pozwala na umieszczenie punktu wejcia w materiał na zewntrz strefy, z której znajduje si kompensacja narzdzia podczas obróbki. Cut depth - okno dialogowe Cut depth zawiera opcje dotyczce parametrów narzdzia podczas obróbki wykaczajcej. Wybierz przycisk Cut depth, aby dokona zmian ustawie. 17

18 Relative to - parametr ten okrela czy głboko skrawania mierzona jest do wierzchołka narzdzia (Tip), czy do koca promienia zaokrglenia narzdzia (Center). Z menu rozwijalnego naley wybra Tip lub Center. Minimum depth (Głboko minimalna) - parametr ten okrela najwyszy punkt, do którego moe przemieci si narzdzie w czasie ruchu zagłbiajcego. Wprowad odpowiedni warto w oknie tekstowym. Maximum depth (Głboko maksymalna) - parametr ten okrela najniszy punkt, do którego moe przemieci si narzdzie w czasie ruchu zagłbiajcego. Wprowad odpowiedni warto w oknie tekstowym. Gap Settings - przycisk Gap Settings zawiera parametry opisujce przerwy, luki w torach narzdzia zarówno dla obróbki zgrubnej i wykaczajcej. Aby dokona zmian w ustawieniach parametrów naley wybra przycisk. Distance - parametr ten okrela warto minimalnej przerwy w torze narzdzia, aby mona j było uzna za luk. % of tool - parametr ten okrela wielko luki, jako procent wartoci odstpu pomidzy dwoma kolejnymi przejciami narzdzia (parametr Stepover). Dla torów, które nie wykorzystuj parametru Stepover (Radial i Project) wielko luki okrelamy jako procent wartoci rednicy narzdzia. Motion < Gap size, keep tool down - opcja ta odnosi si do ruchów narzdzi, które s mniejsze ni wielko luki i okrela typ ruchów wykonywanych przez to narzdzie. Dla tych ruchów narzdzia nie ma ruchu wycofania. Do wyboru s nastpujce opcje: Direct - narzdzie przemieszcza si bezporednio z punktu do punktu. Broken - ruch narzdzia w gór i rozpoczcie kolejnego przejcia lub zakoczenie przejcia i ruch w gór. Smooth - narzdzie przemieszcza si ruchem płynnym nad luk w torze. Opcja ta jest popularna przy obróbce z duymi prdkociami skrawania. 18

19 Follow surface(s) - ruch pomidzy kolejnymi przejciami narzdzia odbywa si po torze okrelonym przez płaszczyzn narzdzia. Check for gouge - ta opcja automatycznie modyfikuje tor narzdzia w celu uniknicia łobienia. Opcja ta ma zastosowanie do ruchów narzdzi wikszych lub mniejszych ni wielko luki. Dla ruchów wikszych ni luka wycofanie narzdzia jest zmodyfikowane w celu uniknicia łobienia. Motion > Gap size, retract - jeeli ruch narzdzia jest wikszy ni wielko luki, do toru narzdzia dodawany jest ruch wycofania. Optimize cut order - ta opcja powoduje przemieszczenie narzdzia do strefy obróbki i zatrzymanie go tam a do całkowitego zakoczenia obróbki. Plunge into previously cut area - opcja ta umoliwia zagłbienie si narzdzia w obszarze poprzednio obrobionym. W domylnym ustawieniu opcja ta jest aktywna. Follow tool center boundary at a gap - jeeli zaznaczona została opcja Tool center boundary pozwala to na ruch narzdzia po torze okrelonym przez krawd powierzchni w obszarze luki. Narzdzie bdzie przemieszcza si w kierunku płaszczyzny XY. Tangential arc radius - uycie tej opcji spowoduje dodanie łuków do punktów pocztku i koca luki. Opcja ta pozwala na ustawienie promienia łuku. Tangential arc angle - uycie tej opcji powoduje dodanie łuków do punktów pocztku i koca luki. Opcja ta pozwala na ustawienie kta łuku. 3. Okno dialogowe Pocket parameters Rough / Cutting Metod - z okna Rough naley wybra jedn z ikon przedstawiajc ruch narzdzia po torze typu Pocket, w przypadku obróbki zgrubnej. 19

20 W poniszej tabeli scharakteryzowano poszczególne tory. Zigzag Constant Overlap Spiral Parallel Spiral Parallel Spiral Clean Corners High Speed True Spiral One Way Obróbka zgrubna ruchami liniowymi, o kierunku zgodnym z parametrem Roughing angle. Tworzenie toru dla obróbki zgrubnej wraz z okreleniem pozostałego materiału i obliczeniem bazujcym na nowej wielkoci naddatku. Proces ten powtarzany jest do momentu obrobienia całej kieszeni. Tor narzdzia powstały w wyniku uycia tej opcji zawiera wicej małych przemieszcze liniowych, ale usuwa cały materiał. Obróbka zgrubna kieszeni ruchem spiralnym, z kadorazowym offsetem narzdzia o warto okrelon przez parametr Stepdown. Metoda ta nie gwarantuje dokładnej obróbki kieszeni. Obróbka zgrubna kieszeni w sposób podobny jak w metodzie Parallel Spiral, ale z dodatkowymi ruchami w naroach kieszeni umoliwiajcymi usunicie wikszej iloci materiału. Ta opcja zwiksza prawdopodobiestwo, ale nie zapewnia dokładnej obróbki kieszeni. Tworzenie toru obróbki zgrubnej kieszeni do obróbki szybkociowej, pomidzy ciekami tworzone s łagodne przejcia. Tworzenie toru narzdzia złoonego z łuków stycznych. Metoda ta pozwala na płynny ruch narzdzia, krótki program NC i dokładn obróbk kieszeni. Obróbka zgrubna z jednokierunkowym ruchem narzdzia. Stepover percentage - parametr okrela wielko odstpu pomidzy kolejnymi przejciami narzdzia w osiach X i Y przy obróbce zgrubnej. Odstp ten wyznaczany jest jako procent rednicy narzdzia. Zmiana tego parametru powoduje automatyczn zmian parametru Stepover distance. Stepover distance - parametr okrela wielko odstpu pomidzy kolejnymi przejciami narzdzia w osiach X i Y przy obróbce zgrubnej. Parametr ten równy jest wartoci parametru Stepover percentage pomnoonej przez rednic narzdzia. Roughing angle - parametr ten okrela kierunek ruchu narzdzia dla metod Zigzag i One Way. Minimize tool burial - parametr ten umoliwia optymalizacj toru narzdzia, pozwalajc unikn uszkodze narzdzia, szczególnie o małych rednicach, przy obróbce kieszeni z wyspami. Opcja ta wystpuje tylko przy metodzie Zigzag i pozwala unikn przeciania narzdzia podczas skrawania materiału wokół wysp. Naley wybra opcj Minimal tool burial, a Mastercam spróbuje zmodyfikowa tor, aby unikn przecienia narzdzia. Spiral inside to outsider - opcja ta odnosi si do wszystkich torów narzdzia z ruchem spiralnym i powoduje, e ruch narzdzia rozpoczyna si w rodku kieszeni, a koczy si przy jej cianie. W domylnym ustawieniu ruch rozpoczyna si przy cianie, a koczy w rodku kieszeni. 20

21 Use quick zigzag - ta metoda skrawania jest dostpna tylko podczas przemieszczania narzdzia ruchem liniowym podczas obróbki kieszeni, a do osignicia okrelonego kta. Metoda ta uywa mniejszej iloci opcji, a tor narzdzia jest tworzony szybciej. Finishing Parameters Zaznaczenie okna Finish powoduje uaktywnienie poniszych parametrów. Passes - parametr ten okrela liczb przej wykaczajcych po torze typu Pocket. Sparing passes - parametr ten okrela odstp pomidzy kolejnymi przejciami narzdzia dla obróbki wykaczajcej. Lead In/ Out - okno dialogowe Lead In/ Out zawiera opcje wejcia i wyjcia z toru typu Pocket. Mastercam pozwala na umieszczenie kombinacji linii i łuków na pocztku i/ lub na kocu toru typu Pocket. Aby dokona zmian ustawie wybierz przycisk Lead In/ Out. 4. Okno dialogowe Finish contour parameters Total tolerance - parametr ten okrela dokładno obróbki (ruchu narzdzia) podczas obróbki wykaczajcej. Im mniejsza jest warto tego parametru, tym dokładniejsze jest wykonanie zadanego kształtu, ale jednoczenie wygenerowanie toru narzdzia zajmuje wicej czasu a stworzony program NC jest dłuszy. Direction of closed contours Climb - ta opcja powoduje skrawanie materiału narzdziem, którego kierunek obrotów jest przeciwny do kierunku ruchu narzdzia. W kolejnym przejciu narzdzie przemieszczane jest do strefy obróbki wg wektora wejcia, nastpuje skrawanie materiału a nastpnie wycofanie wg wektora wyjcia. Convetional - ta opcja powoduje skrawanie materiału narzdziem, którego kierunek obrotów jest zgodny z kierunkiem ruchu narzdzia. W kolejnym przejciu narzdzie przemieszczane 21

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 -

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Wprowadzenie do Mastercam X2-3 - Uruchomienie Mastercam a - 3 - Uruchomienie Mastercam a: - 4 - Wiadomoci o HASP i NetHASP. - 4 - Wybieranie Pomocy - 5 - Uywanie pomocy online

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH Interfejs programu INSTYTUT TECHNIKI FLASH 1. Górne menu, z którego mo%na wybiera( polecenia. Niektóre polecenia w menu skrywaj, kolejne zestawy polece- (podmenu). Inne te, po których nazwie wyst1puje

Bardziej szczegółowo

Przykład 1: Tworzenie geometrii 2D i cieek narzdzia

Przykład 1: Tworzenie geometrii 2D i cieek narzdzia PODRCZNIK UYTKOWNIKA / WYDANIE PIERWSZE Przykład 1: Tworzenie geometrii 2D i cieek narzdzia W tym rozdziale zostanie przedstawiony przykładowy tok postpowania, w wyniku, którego bdzie zrealizowana obróbka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287, kom. 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION Spis treci 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model.

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.Otwieranie modelu 1.1. Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.2. Wybierz system plików typu STEP (*. stp, *. ste, *.step). 1.3. Wybierz

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II Wstp (13) SPIS TRECI Cz I Podstawy obsługi aplikacji (17) Rozdział 1. Wiadomoci ogólne (19) Struktura programu (19) Wymagania sprztowe (19) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Rysowanie Części 2D Lekcja Pierwsza Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Na wstępie należy zmienić ustawienia domyślne programu jednostek miary

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl)

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl) KLM - krótka instrukcja obsługi. Aby skorzysta z kalkulatora metody KLM trzeba najpierw przygotowa obrazy badanych ekranów (interfejsów) w formie map bitowych Windows (bmp). Wszystkie mapy zapamita w folderze,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ 14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ Makro (inaczej makropolecenie) jest ciągiem poleceń i instrukcji programu MS Word, działającym i uruchamianym podobnie jak pojedyncze polecenie, służące do automatycznego wykonania

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe IRONCAD IRONCAD 2016 Skróty klawiaturowe Spis treści 1. Klawisze zmiany interfejsu... 2 2. Klawisze funkcyjne pliku/edycji... 2 3. Klawisze funkcyjne/ przypisania dla kamer... 2 a. Klawisze zmiany kamer...

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Aby załoy nowy projekt wybieramy klikamy na napisie, nastpnie wybieramy Opcje Nowy projekt. Podajemy nazw projektu i zatwierdzamy klawiszem OK.

Aby załoy nowy projekt wybieramy klikamy na napisie, nastpnie wybieramy Opcje Nowy projekt. Podajemy nazw projektu i zatwierdzamy klawiszem OK. Po uruchomieniu programu na ekranie pokazuje si logo programu. W przypadku wersji komercyjnej naley program zarejestrowa. Wybieramy z menu Plik Informacje i klikamy na zarejestruj. Jeeli nie posiadamy

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

rysunek. Standardowym Przybornika Elips.

rysunek. Standardowym Przybornika Elips. 1. Na pocztek otwórz Corela 2. Kliknij na ikonie Nowy rysunek. Jeli program został wczeniej przez Ciebie otwarty i zamknłe tylko poprzedni plik, nacinij na ikon Nowy na pasku Standardowym - ukae si pusta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Numer zaj 1. 2. 3. 4. Temat zaj Zakres materiału Osignicia ucznia Znowu razem Bdmy bezpieczni! Bdmy uwani! Ogród pełen barw i smaków Sprztamy

Bardziej szczegółowo

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania Auto CAD 14 11-1 11. Kreskowanie. 11.1 Wstęp Aby wywołać polecenie BHATCH, wybierz HATCH z paska narzędzi Draw. Po wywołaniu polecenia wyświetlane jest okno narzędziowe Boundary Hatch. Żeby narysować obiekt

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo