DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A..."

Transkrypt

1

2 Spis treci: Wprowadzenie do projektowania w programie Mastercam X... 3 Interfejs programu Mastercam X Najwaniejsze czci interfejsu:... 3 Skróty klawiszowe najczciej uywanych funkcji programu... 4 DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A... 5 Tworzenie własnych skrótów klawiszowych... 5 Rozmieszczenie pasków narzdziowych... 5 Dostosowanie menu prawego klawisza myszy... 5 Menu wysuwane w dół... 5 AutoCursor... 5 WPROWADZANIE DANYCH... 6 Kalkulator... 6 Automatyczna zmiana cali na milimetry... 7 Odczyt wartoci z geometrii... 7 WYBÓR GEOMETRII... 7 TWORZENIE ŁACUCHA GEOMETRII... 8 TOOLPATH MANAGER... 8 SOLID MANAGER Praca na importowanych bryłach BACKPLOTTING Globalne ustawienia programu: Opis parametrów wykorzystanych przy tworzeniu technologii przykładowego detalu w programie Mastercam X Okno dialogowe Surface parameters Okno dialogowe Rough parameters Okno dialogowe Pocket parameters Okno dialogowe Finish contour parameters Okno dialogowe Finish shallow parameters wiczenie nr a) definiowanie maszyny i półfabrykatu b) generowanie cyklu planowania c) generowanie cyklu zgrubnego d) generowanie cyklu wykaczajcego konturowaniem e) generowanie cyklu wykaczajcego powierzchni płaskich wiczenie nr a) definiowanie maszyny i półfabrykatu b) definiowanie cyklu planowania czoła detalu c) generowanie cyklu zgrubnego d) generowanie cyklu toczenia rowka e) generowanie cyklu wykaczajcego Dane adresowe: Warszawa 2

3 Wprowadzenie do projektowania w programie Mastercam X. Aby uruchomi program naley klikn dwukrotnie ikon StartProgramyMastercam XMastercam X. lub wybra Interfejs programu Mastercam X. Najwaniejsze czci interfejsu: Pasek Menu: zawiera polecenia programu. Pasek Autokursora: umoliwia wprowadzanie współrzdnych i ledzenie kursora. Pasek ogólnego wyboru: umoliwia wybieranie powierzchni do obróbki. Pasek funkcyjny: zawiera funkcje umoliwiajce definiowanie polece np. ustalanie długoci odcinka lub kta. Interaktywna podpowiedz: zawiera podpowiedzi o wybraniu biecej funkcji. Okno graficzne: zawiera przestrze robocz, na której wida tworzone i modyfikowane geometrie i cieki narzdzia. Pasek narzdziowy: zawiera polecenia czsto wykorzystywane w programie. Pole podpowiedzi: zawiera podpowiedzi programu. Menader operacji/menader brył: zawiera operacje przeprowadzone na bryle. Pasek stanu: zawiera funkcje umoliwiajce edycj kolorów, warstw grup itp. Poziomy obszar ostatnio uywanych funkcji i pasków narzdzi: zawiera polecenia których ostatnio uyto umoliwia take umieszczanie polece czsto uywanych w programie. 3

4 Skróty klawiszowe najczciej uywanych funkcji programu. OPIS FUNKCJI SKRÓT KLAWISZOWY IKONA Widok z góry Alt + 1 Widok z przodu Alt + 2 Widok z prawej Alt + 5 Widok izometryczny Alt + 7 Auto zapis Alt + A Uruchom C-Hook Alt + C Uruchom projektowe ustawienia globalne Alt + D Ukryj obiekty Alt + E Wybór opcji siatki Alt + G Pomoc online Alt + H Poka/ukryj panel menadera operacji Alt + O Poprzedni widok Alt + P Włcz/wyłcz cieniowanie Alt + S Poka/ukryj cieki narzdzia Alt + T Cofnij ostatni operacie Alt + C, Ctrl + U, Ctrl + Z Numer seryjny i wersja Mastercam a Alt + V Zestaw głównych kolorów/warstw/styli Alt + X Menader warstw Alt + Z Wybierz wszystko Ctrl + A Kopiuj do schowka Ctrl + C Odwie ekran Shift + Ctrl + R Wstaw ze schowka Ctrl + V Wytnij do schowka Ctrl + X Ponownie wykonaj cofnit operacje Ctrl + Y Powiksz za pomoc okna wyboru F1 Dopasuj geometri do obrazu Alt + F1 Zmniejsz o 50% F2, Alt + F2 Odwie kolory F3 Analiza obiektu F4 Zakocz Mastercam a Alt + F4 Skasuj F5 Konfiguracja Mastrcam a Alt + F8 Poka/ukryj układ współrzdnych F9 Poka wszystkie układy współrzdne Alt + F9 Przesu strzałka Obró Alt + strzałka Powiksz/zmniejsz o 5% Page Up, Page Down Uwaga: Skróty klawiszowe s nieaktywne, jeli kursor jest wewntrz menadera operacji. 4

5 DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A Tworzenie własnych skrótów klawiszowych Wybierajc z menu Settings/Key mappings definiujesz własne skróty klawiszowe. Moesz te zmienia ju istniejce skróty. - Lista skrótów klawiszowych zachowana jest w pliku z rozszerzeniem (.KMP) moesz j załadowa, kiedy tylko potrzebujesz. - Wybierajc Reset All przywrócisz poprzedni list skrótów klawiszowych. - Aby zobaczy jak przyporzdkowane s skróty klawiszowa, otwórz lub wydrukuj plik z rozszerzeniem (.KMP) w edytorze tekstu. Rozmieszczenie pasków narzdziowych Wybierajc z menu Settings/Customize moesz definiowa standardowe paski narzdzi. Moesz usuwa, dodawa nowe i dowolnie rozmieszcza ikony funkcji Mastercam na pasku narzdziowym lub w menu. - Kady nowy zbiór z ustawieniami pasków narzdzi moesz zapisywa do rónych plików (.MTB) i załadowa je, kiedy tylko potrzebujesz. Uywajc Machine Definition Manager a moesz połczy je z odpowiedni definicj maszyny a kiedy załadujesz j, załadujesz te przypisane do niej paski narzdzi. - Do ukrycia i wywietlania pasków narzdzi uyj Toolbar states. Rozmieszczenie przycisków na pasku narzdzi zaley od tego, który jest wybrany i gdzie ma by umieszczony. Dostosowanie menu prawego klawisza myszy Po klikniciu prawego klawisza myszy w oknie graficznym wywietli si menu z list funkcji zwykle uywanych. Wybierajc Settings/Customize moesz usuwa i dodawa własne funkcje do tego menu. Menu wysuwane w dół Wybierajc Settings/Customize/Drop-downs moesz przedstawia wiele rónych funkcji w jednej zakładce menu jak równie: - Dodawa lub usuwa funkcje do istniejcych w menu. - Przeciga i umieszcza je w dowolnym miejscu. - Tworzy nowe lub zmienia istniejce funkcje przez kliknicie prawym klawiszem myszy na menu. AutoCursor AutoCursor uaktywniany jest automatycznie zawsze wtedy, kiedy wymagane jest okrelenie pozycji w oknie graficznym. Najwiksze zastosowanie, AutoCursor ma przy tworzeniu geometrii. Uywa go mona do wskazania pozycji na szkicu wskazujc np pocztek linii. Uywany jest take to łatwego wprowadzania współrzdnych pozycji a uycie którejkolwiek metody, ułatwia i przyspiesza biec prac. 5

6 Tryb Fastpoint - wybranie tej metody pozwala na szybkie wprowadzanie współrzdnych z klawiatury. Ustawienia AutoCursora - mówi jakiego rodzaju lokalizacji potrzebujesz do wskazania Wpisywanie współrzdnych X, Y, Z bezporednio w oknie tej współrzdnej -Kliknicie przycisku X, Y, Z zablokuje pole -Kliknicie umoliwi wybranie ostatnio wpisanych wartoci -Kliknicie Tab na klawiaturze powoduje przejcie do nastpnego okna Ustawienia Override. Aby wybra jedn z metod wskazywania, kliknij ikon z dostpnej listy menu. Na koniec: Najczciej uywane metody wyboru moesz umieci w menu prawego klawisza myszy lub jako klawisz skrótu. Na zakoczenie: Kliknicie [Spacji] powoduje uruchomienie trybu Fastpoint. Trzymajc klawisz Ctrl tymczasowo uwalniasz wszystkie ustawienia szkicu. Kliknicie klawisza Shift powoduje wejcie do wzgldnych współrzdnych. Podwójne kliknicie AutoCursora odłcza albo blokuje go w oknie. Moesz te go zamkn a kiedy bdzie potrzebny automatycznie si pokarze. Wskazówki Czasami zdarza si, e duo elementów jest blisko siebie, co moe utrudnia wskazanie punktu. AutoCursor wywietla ikony podpowiadajc, jaki punkt ma by zaznaczony: np rodek okrgu, łuk. WPROWADZANIE DANYCH Kalkulator W pola moemy wpisywa działania matematyczne a program automatycznie je przeliczy tak, e wynik bdzie dan wejciow. Na przykład wpisujc w pole 9/32, Mastercam przeliczy działanie i wywietli warto 0, W polu mona wpisywa działania z zakresu dodawania, odejmowania, mnoenia i dzielenia mona take stosowa nawiasy. Jeeli w polu suma ma by liczb całkowit Mastercam bdzie obcinał dziesitne czci liczby. 6

7 Automatyczna zmiana cali na milimetry Moesz automatycznie kontrolowa wartoci cal/milimetr. Kiedy pracujesz w trybie wymiarowania calowego i wpiszesz warto w milimetrach program automatycznie j przeliczy na cale. W trybie metrycznym program przeliczy wymiary calowe. Odczyt wartoci z geometrii Mastercam potrafi odczyta wartoci współrzdnej, rozmiaru a take inne bezporednio z geometrii w oknie graficznym. Na przykład, kiedy w polu wpiszesz X a nastpnie naciniesz klawisz [Tab] lub [Enter] Mastercam powróci do okna graficznego i umoliwi wybranie punktu lub elementu lokalizacji poczym wczyta wskazan warto bezporednio do pola. - Kliknij prawym przyciskiem myszy na? - lista skrótów. - Wybierz skrót z menu lub liter z klawiatury. WYBÓR GEOMETRII Paseka General Selection bdziesz uywa do wybierania geometrii. Pasek ten uaktywnia si automatycznie i jest uywany do wielu funkcji w Mastercam, głównie do wskazywania obiektów. Innymi słowy uywasz go do wskazywania geometrii a nastpnie wybierasz do nich funkcje. Jest take uywany do usuwania przekształconych cech geometrii. Róne zespoły przycisków pozwalaj na wybieranie: bryły geometrycznej lub modelu krawdziowego. Kryteria wyboru: All wszystko; - standardowy tryb wyboru; Only jeden; - aktywacja wyboru; - wybór krawdzi; - wybór powierzchni; - metoda wyboru łacuchem; - wybór całej bryły; - metoda wyboru oknem; - wybierz od tyłu; - metoda wyboru wieloktem ; - wybierz ostatni; - metoda wyboru pojedynczym wskazaniem ; - weryfikacja wyboru; - metoda wyboru obszarem; - anuluj wybieranie; - metoda wyboru wektorem; - zakocz wybieranie. 7

8 TWORZENIE ŁACUCHA GEOMETRII Okno dialogowe Chaining pojawia si automatycznie, kiedy wymagane jest wskazanie łacuchów w geometrii. Jeli w geometrii istniej zbiory łacuchów, które s połczone przez wspólne punkty kocowe i które maj róne kierunek, moesz wskazywa je a Mastercam bdzie tworzy wielokrotne łacuchy. Tego typu wyborów bdziesz uywa najczciej, kiedy tworzysz cieki narzdzia, gdzie kierunek narzdzia równa si kierunkowi łacucha. - wskazywanie cigu siatkowej geometrii; - wskazywanie cigu krawdzi, na powierzchniach; - wybranie łacucha; - wybranie łacuchów wewntrz wskazanego okna; - stworzenie łacucha; - wybór wektorowy; - wybranie pojedynczych punktów; - wybranie łacuchów we wskazanym obszarze; - wybranie łacuchów wewntrz wielokta; - wskazywanie pocztku i koca łacucha; - anuluj wybieranie; - odwró kierunek łacucha; - opcje zaawansowanego wskazywania; - powtórny wybór; - koniec wybieranego łacucha i wybór kolejnego; - łacuchy s na: płaszczynie/przestrzeni 3D; - dynamiczny wybór punktów pocztkowych. TOOLPATH MANAGER Toolpath Manager i Solid Manager znajduj si w panelu z lewej strony twojego okna. Uywa si ich do przegldania, edycji cieek narzdzia i operacji na bryle. Razem stanowi tzw. Operations Manager. Mona zmienia jego rozmiar przesuwajc brzeg panelu w lewo lub prawo albo całkowicie ukry, wciskajc Alt+O. Praca z geometri Kliknicie jednej z ikon spowoduje przejcie do reselekcji geometrii lub operacji. Co pozwoli na dodanie nowej geometrii, zmian kierunku istniejcej lub sortowanie np punktów wiercenia. cieka narzdzia dla modeli krawdziowych 8

9 cieka narzdzia dla modeli bryłowych lub powierzchniowych. Ta ikona pozwala na indywidualne dobieranie powierzchni drive/check, punktów startowych i łacuchów ograniczajcych ruchy narzdzia. Przecignicie ikony geometrii z jednej do drugiej operacji powoduje zastosowanie tych samych ustawie geometrii dla obu operacji. OPIS IKONEK - wybór wszystkich operacji; - wybór wszystkich zmienionych operacji; - regeneracja wszystkich wybranych operacji; - regeneracja wszystkich zmienionych operacji; - krelenie drogi narzdzia; - weryfikacji drogi narzdzia; - generowanie kodu NC; - optymalizacja posuwu; - nowa lista operacji; - pomoc; - zabezpieczanie operacji przed zmianami; - przełczanie widoku cieek narzdzia; - wyłczanie posting dla wybranych operacji; - poruszanie si punktu wstawienia; - wybór pozycji punktu wstawienia; - automatyczne zwijanie operacji; Machine groups Kada grupa maszynowa powizana jest z definicj maszyny jak równie z kontrol definicji oraz post procesorem. Uywajc sekcji Properties dokonasz wielu ustawie roboczych dla generowanej technologii. Moesz dobiera stosowane narzdzia, tworzy półfabrykat, strefy bezpieczestwa a take wybra materiał. Moesz wybiera róne maszyny a Mastercam automatycznie sprawdzi zgodno operacji dla niej. Mona te przeciga cieki narzdzia midzy definicjami maszyn. Kliknicie na Propereties i wybranie Files powoduje wybranie właciwych ustawie edycji maszyny i kontroli oraz dobór rónych post procesorów. Wszelkie zmiany mog by tylko zachowane w czci file i nie mog by zapisywany do definicji maszyny i na twardy dysk. Grupy cieek narzdzi Uywaj grupy cieek narzdzi do wygodnego poruszania si i umieszczania post procesorów dla poszczególnych operacji. Kada grupa zawiera podgrupy z właciwociami dla poszczególnych cieek narzdzi. Uycie prawego klawisz myszy uaktywnia menu, wybierajc Groups, New Toolpath group tworzymy nowe grupy. 9

10 Stosowane skróty klawiszowe: E Rozwijanie i zwijanie wszystkich operacji; G Umieszczanie grupy macierzystej na wybranej operacji; L Blokowanie lub odblokowanie wybranych operacji; P Przełczanie pozycji na wybranych operacjach; T Przełczanie wywietlania cieek narzdzi dla zaznaczonych operacji; Ctrl+C, Ctrl+X Kopiowanie lub wycinanie jednej lub wszystkich zaznaczonych operacji do schowka; Ctrl+V Wklejanie operacji w punkcie wstawienia; Menu prawego klawisza myszy pozwala wam na: - Tworzenie nowych grup maszyny i cieek narzdzia; - Wybieranie operacji, które odpowiadaj kryteriom tego samego narzdzia; - Sortowa lub numerowa od nowa operacie i narzdzia; - Wykonywanie etykiet dla operacji i właciwoci przez wybranie Display options; - Przelicza/aktualizowa posuw i prdko, kiedy zmienisz materiał; - Importowa/Eksportowa operacie z biblioteki, przez przecignicie jej z jednej do drugiej; - Tworzenie roboczego układu arkusza; - Wykrywanie kolizji/podci. SOLID MANAGER W Solids Manager znajduje si lista operacji kolejno wykonywanych na bryle. Lista zawiera poszczególne działania na bryle, których uyto do jej stworzenia. Mona edytowa i zmienia parametry operacji tworzy ponownie geometri dla bryły. Wane, aby kada zmiana na bryle, była poddana regeneracji. - otworzona lub stworzona bryła; - operacja wymagajca odnowienia (regeneracji); - operacja uszkodzona; - koniec listy operacji; - cieki narzdzi stworzone na bryle; - operacja wycignicie; - operacja obrót; - operacja zaokrglenie; - operacja cicie (faza); - pochylenie ciany pod okrelonym ktem; - obcita powierzchnia bryły; - skorupa; - funkcja łczenia/odejmowania brył; - identyfikacja narzdzia operacji na bryle; 10

11 Uwaga: Solids Manager dostpny jest po zakupie Mastercam Solids. Uytkownicy bez licencji Mastercam Solids mog importowa bryły jednak nie mog ich tworzy i edytowa. Kliknicie przycisku Regen All powoduje szybk regeneracje wszystkich zmian operacji. Uywamy go, po dokonanych zmianach geometrii, kiedy wymagana jest regeneracja bryły. Kliknij przycisk Select a nastpnie wybierz powierzchni lub cech bryły. Mastercam automatycznie wysuwa na pierwszy plan operacj do tworzenia jej. Uywaj kursorów i klawiszy do szybkiego poruszania si: Up i Down przesunicie o jedna lini. Page Up i Page Down przesunicie o jeden ekran. Lewy i prawy rozwijanie/zwijanie zaznaczonych operacji. Kliknij na operacj a Mastercam podwietli cech na twoim modelu. - Kliknij Parameters, aby edytowa parametry operacji; - Kliknij Geometry, aby wybra ponownie geometri. Mastercam automatycznie wywietla kolejno wszystkie cieki narzdzia tworzone na bryle Przecignicie ikony Stop Op zapobiega tworzeniu operacji za ni. Moesz jej uywa do podgldania swojej bryły rónymi metodami bez koniecznoci utraty lub odnawiana operacji. Na zakoczenie: Kiedy tworzysz now operacje na bryle Mastercam wstawia przed ni ikon Stop On. Praca na importowanych bryłach Importowane bryły załczane s do listy Solid Manager jako cegła oznacza to, e nie moliwe s jakiekolwiek działania na niej. Modyfikacja importowanych brył opiera si jedynie na dodawaniu nowych operacji, które bd dodawane do listy operacji w menaderze. - Kliknij prawym klawiszem myszy na bryle i wybierz Check solid dla sprawdzenia błdów i niedocigni importowanej bryły, mogcych powodowa problemy. - Kliknij prawym klawiszem myszy na bryle i wybierz Solids/Find features dla odnawiania dziur i operacji zaokrgle importowanej bryły. Operacje te mona edytowa i usuwa. Kiedy dokonasz zmian na bryle w programie Mastercam Direct, zachowane one bd w historii przenoszonej do programu. BACKPLOTTING Backplot uywany jest do precyzyjnego badania poszczególnych ruchów narzdzia. Aby uruchomi backplot a kliknij ikon w menaderze operacji. Pokazuje na raz cał ciek narzdzia. Pokazuje jeden ruch w czasie. Warunkowe przerwy. Program zatrzymuje odtwarzanie cieek narzdzia przy ustalonej sytuacji, na przykład: zmianie narzdzia czy nowej operacji. 11

12 Róne kolory na pasku postpu symulacji pokazuj przestrzenn zmian narzdzia; Biały pasek wskazuje now operacje; Czarna kreska pokazuje warunkowe zatrzymanie. Klawisze skrótu: S - Do przodu o jeden ruch B - Cofnicie o jeden ruch R - Przełcz w tryb cigły P - Wraca do poprzedniego zatrzymania N - Przesuwa do nastpnego zatrzymania Pokazuje/ukrywa szybkie ruchy; Opcje backplot a; Zastosuj kolor do pokazywania ruchu narzdzia; Szybka weryfikacja; pokarz/ukryj obszar narzdzia; / Pokazywanie oprawki/narzdzia. Kliknij przycisk Options do wybrania koloru bryły lub modelu krawdziowego innego ni w ustawieniach. Pokarz/ukryj kocowe punkty indywidualnych cieek Wybieranie cieek narzdzia Wybieranie kilku cieek narzdzia do symulacji w menaderze po załadowaniu Backplot a: - Kliknij nazw backplot a aby zaznaczy wszystkie cieki w grupie. - Kliknij na poszczególne cieki do odtwarzania. - Otwieranie cieek dla poszczególnych segmentów. Informacje Klikajc na t zakładk zobaczysz informacje o aktualnym ruchu cieki takie jak: współrzdne, posuw, kompensacje. Klikajc na t zakładk zobaczysz czas trwania cyklu i długo cieki całej lub aktualnej. Kliknij przycisk aby zapisa cieki narzdzia i geometri albo przycisk aby zapisa geometri narzdzia. 12

13 Globalne ustawienia programu: Aby znale ustawienia programu naley z paska Menu głównego wybra Setting a w rozwinitym Menu jak na rysunku poniej wybra polecenie Configuration. Po wybraniu polecenia ukae si okno konfiguracji programu. W oknie jak na rysunku poniej mona zmienia ustawienia programu dotyczce: tolerancji łacuchów, powierzchni, importu plików, ekranu, kolorów itp. Aby zmieni ustawienia dotyczce wywietlania ikon na pasku polece naley wybra z Menu głównego, Setting a nastpnie Customize. Funkcja ta umoliwia dostosowanie interfejsu do osobistych wymaga uytkownika. 13

14 14

15 Opis parametrów wykorzystanych przy tworzeniu technologii przykładowego detalu w programie Mastercam X. 1. Okno dialogowe Surface parameters Clearance (wysoko płaszczyzny bezpieczestwa) - parametr ten okrela wysoko, na jak przesuwa si narzdzie po wykonaniu kadej operacji. W domylnym ustawieniu parametr ten jest nieaktywny. Aby wprowadzi warto tego parametru naley nacisn przycisk Clearance i wskaza punkt na rysunku lub wpisa warto w oknie tekstowym. Ustawienia Absolute/ Incremental odnosz si do metody, której system uywa w celu przypisania wartoci parametru do okrelonego toru. Wybór Absolute powoduje ustawienie narzdzia na wysokoci okrelonej przez parametr Clearance. Wybór Incremental powoduje ustawienie narzdzia na wysokoci okrelonej wzgldem aktualnej wartoci parametru. Retract (wysoko płaszczyzny wycofania) - parametr ten okrela wysoko, na jak wycofuje si narzdzie pomidzy kolejnymi przejciami. W domylnym ustawieniu parametr ten jest nieaktywny. Aby wprowadzi warto tego parametru naley nacisn przycisk Retract i wskaza punkt na rysunku lub wpisa warto w oknie tekstowym. Feed plane (wysoko płaszczyzny posuwu) - parametr ten okrela wysoko, do której narzdzie porusza si ruchem szybkim i od której nastpuje ruch z prdkoci zagłbiania. Jest to równie wysoko, do której wycofuje si narzdzie pomidzy operacjami, jeeli nie ustalono parametru Clearance. W domylnym ustawieniu parametr ten jest aktywny. Aby wprowadzi warto tego parametru naley nacisn przycisk Feed plane i wskaza punkt na rysunku lub wpisa warto w oknie tekstowym. Top of stock - parametr ten okrela warto współrzdnej Z płaszczyzny górnej (Top) przygotówki. Aby wprowadzi warto tego parametru naley nacisn przycisk Top of stock i wskaza punkt na rysunku lub wpisa warto w oknie tekstowym. 15

16 Tip Comp - parametr ten okrela czy współrzdna Z toru narzdzia odpowiada rodkowi czy kocowi narzdzia. Ustawienie tego parametru zwizane jest z kompensacj dla narzdzi sferycznych lub zaokrglonych. Do wyboru s nastpujce opcje: Center - kompensacja koca promienia zaokrglenia narzdzia. Tip - kompensacja koca narzdzia. Stock to leave on drive - parametr ten okrela wielko naddatku, jaki pozostaje na powierzchniach prowadzcych, pod obróbk wykaczajc. Stock to leave check - parametr ten okrela wielko naddatku, jaki pozostaje na powierzchniach kontrolnych, pod obróbk wykaczajc. Direction - okno dialogowe Direction zawiera opcje definiowania ruchów wejcia i wyjcia dla torów typu Surface. Aby dokona zmian ustawie naley wybra przycisk Direction. Plunge direction: Vector - otwiera okno dialogowe Vectors. Do odpowiednich okien tekstowych naley wprowadzi współrzdne X, Y i Z, potrzebne do wyznaczenia wektora wejcia. Line - wybór przycisku Line powoduje powrót do przestrzeni rysunku w celu wskazania linii wzgldem, której odbywał si bdzie ruch wejcia. Po wskazaniu odpowiedniej linii nastpi aktualizacja danych zwizanych z kierunkiem wejcia. Plunge angle - parametr ten okrela pionowy kt ruchu dojcia. Narzdzie wchodzi w materiał z pozycji, w której nie wystpuje łobienie materiału. XY angle - parametr ten okrela poziomy kt ruchu dojcia. Jeeli warto tego parametru równa jest zero, ruch ten odbywa si zgodnie z kierunkiem skrawania. Relative to - parametr ten okrela kierunek ruchu zagłbiania si w materiał albo wzgldem osi X płaszczyzny pracy narzdzia albo kierunku ruchu narzdzia. Retract direction: Retract angle - parametr ten okrela pionowy kt ruchu wycofania. XY angle - parametr ten okrela poziomy kt ruchu wycofania. Jeeli warto tego parametru równa jest zero, ruch ten odbywa si zgodnie z kierunkiem skrawania. Relative to - parametr ten okrela kierunek ruchu wycofania albo wzgldem osi X płaszczyzny pracy narzdzia albo kierunku ruchu narzdzia. 16

17 2. Okno dialogowe Rough parameters Total tolerance - parametr ten okrela dokładno obróbki (ruchu narzdzia). Im mniejsza jest warto tego parametru, tym dokładniejsze jest wykonanie zadanego kształtu, ale jednoczenie wygenerowanie toru narzdzia zajmuje wicej czasu a stworzony program NC jest dłuszy. Maximum stepdown - parametr ten okrela odstp pomidzy kolejnymi obnieniami narzdzia. Im mniejsza jest warto tego parametru, tym dokładniejsze jest wykonanie zadanego kształtu, ale jednoczenie wygenerowanie toru narzdzia zajmuje wicej czasu. Climb - ta opcja powoduje skrawanie materiału narzdziem, którego kierunek obrotów jest przeciwny do kierunku ruchu narzdzia (frezowanie przeciwbiene). W kolejnym przejciu narzdzie przemieszczane jest do strefy obróbki wg wektora wejcia, nastpuje skrawanie materiału a nastpnie wycofanie wg wektora wyjcia. Convetional - ta opcja powoduje skrawanie materiału narzdziem, którego kierunek obrotów jest zgodny z kierunkiem ruchu narzdzia (frezowanie współbiene). W kolejnym przejciu narzdzie przemieszczane jest do strefy obróbki wg wektora wejcia, nastpuje skrawanie materiału a nastpnie wycofanie wg wektora wyjcia. Plunge outside containment boundary - ta opcja pozwala na umieszczenie punktu wejcia w materiał na zewntrz strefy, z której znajduje si kompensacja narzdzia podczas obróbki. Cut depth - okno dialogowe Cut depth zawiera opcje dotyczce parametrów narzdzia podczas obróbki wykaczajcej. Wybierz przycisk Cut depth, aby dokona zmian ustawie. 17

18 Relative to - parametr ten okrela czy głboko skrawania mierzona jest do wierzchołka narzdzia (Tip), czy do koca promienia zaokrglenia narzdzia (Center). Z menu rozwijalnego naley wybra Tip lub Center. Minimum depth (Głboko minimalna) - parametr ten okrela najwyszy punkt, do którego moe przemieci si narzdzie w czasie ruchu zagłbiajcego. Wprowad odpowiedni warto w oknie tekstowym. Maximum depth (Głboko maksymalna) - parametr ten okrela najniszy punkt, do którego moe przemieci si narzdzie w czasie ruchu zagłbiajcego. Wprowad odpowiedni warto w oknie tekstowym. Gap Settings - przycisk Gap Settings zawiera parametry opisujce przerwy, luki w torach narzdzia zarówno dla obróbki zgrubnej i wykaczajcej. Aby dokona zmian w ustawieniach parametrów naley wybra przycisk. Distance - parametr ten okrela warto minimalnej przerwy w torze narzdzia, aby mona j było uzna za luk. % of tool - parametr ten okrela wielko luki, jako procent wartoci odstpu pomidzy dwoma kolejnymi przejciami narzdzia (parametr Stepover). Dla torów, które nie wykorzystuj parametru Stepover (Radial i Project) wielko luki okrelamy jako procent wartoci rednicy narzdzia. Motion < Gap size, keep tool down - opcja ta odnosi si do ruchów narzdzi, które s mniejsze ni wielko luki i okrela typ ruchów wykonywanych przez to narzdzie. Dla tych ruchów narzdzia nie ma ruchu wycofania. Do wyboru s nastpujce opcje: Direct - narzdzie przemieszcza si bezporednio z punktu do punktu. Broken - ruch narzdzia w gór i rozpoczcie kolejnego przejcia lub zakoczenie przejcia i ruch w gór. Smooth - narzdzie przemieszcza si ruchem płynnym nad luk w torze. Opcja ta jest popularna przy obróbce z duymi prdkociami skrawania. 18

19 Follow surface(s) - ruch pomidzy kolejnymi przejciami narzdzia odbywa si po torze okrelonym przez płaszczyzn narzdzia. Check for gouge - ta opcja automatycznie modyfikuje tor narzdzia w celu uniknicia łobienia. Opcja ta ma zastosowanie do ruchów narzdzi wikszych lub mniejszych ni wielko luki. Dla ruchów wikszych ni luka wycofanie narzdzia jest zmodyfikowane w celu uniknicia łobienia. Motion > Gap size, retract - jeeli ruch narzdzia jest wikszy ni wielko luki, do toru narzdzia dodawany jest ruch wycofania. Optimize cut order - ta opcja powoduje przemieszczenie narzdzia do strefy obróbki i zatrzymanie go tam a do całkowitego zakoczenia obróbki. Plunge into previously cut area - opcja ta umoliwia zagłbienie si narzdzia w obszarze poprzednio obrobionym. W domylnym ustawieniu opcja ta jest aktywna. Follow tool center boundary at a gap - jeeli zaznaczona została opcja Tool center boundary pozwala to na ruch narzdzia po torze okrelonym przez krawd powierzchni w obszarze luki. Narzdzie bdzie przemieszcza si w kierunku płaszczyzny XY. Tangential arc radius - uycie tej opcji spowoduje dodanie łuków do punktów pocztku i koca luki. Opcja ta pozwala na ustawienie promienia łuku. Tangential arc angle - uycie tej opcji powoduje dodanie łuków do punktów pocztku i koca luki. Opcja ta pozwala na ustawienie kta łuku. 3. Okno dialogowe Pocket parameters Rough / Cutting Metod - z okna Rough naley wybra jedn z ikon przedstawiajc ruch narzdzia po torze typu Pocket, w przypadku obróbki zgrubnej. 19

20 W poniszej tabeli scharakteryzowano poszczególne tory. Zigzag Constant Overlap Spiral Parallel Spiral Parallel Spiral Clean Corners High Speed True Spiral One Way Obróbka zgrubna ruchami liniowymi, o kierunku zgodnym z parametrem Roughing angle. Tworzenie toru dla obróbki zgrubnej wraz z okreleniem pozostałego materiału i obliczeniem bazujcym na nowej wielkoci naddatku. Proces ten powtarzany jest do momentu obrobienia całej kieszeni. Tor narzdzia powstały w wyniku uycia tej opcji zawiera wicej małych przemieszcze liniowych, ale usuwa cały materiał. Obróbka zgrubna kieszeni ruchem spiralnym, z kadorazowym offsetem narzdzia o warto okrelon przez parametr Stepdown. Metoda ta nie gwarantuje dokładnej obróbki kieszeni. Obróbka zgrubna kieszeni w sposób podobny jak w metodzie Parallel Spiral, ale z dodatkowymi ruchami w naroach kieszeni umoliwiajcymi usunicie wikszej iloci materiału. Ta opcja zwiksza prawdopodobiestwo, ale nie zapewnia dokładnej obróbki kieszeni. Tworzenie toru obróbki zgrubnej kieszeni do obróbki szybkociowej, pomidzy ciekami tworzone s łagodne przejcia. Tworzenie toru narzdzia złoonego z łuków stycznych. Metoda ta pozwala na płynny ruch narzdzia, krótki program NC i dokładn obróbk kieszeni. Obróbka zgrubna z jednokierunkowym ruchem narzdzia. Stepover percentage - parametr okrela wielko odstpu pomidzy kolejnymi przejciami narzdzia w osiach X i Y przy obróbce zgrubnej. Odstp ten wyznaczany jest jako procent rednicy narzdzia. Zmiana tego parametru powoduje automatyczn zmian parametru Stepover distance. Stepover distance - parametr okrela wielko odstpu pomidzy kolejnymi przejciami narzdzia w osiach X i Y przy obróbce zgrubnej. Parametr ten równy jest wartoci parametru Stepover percentage pomnoonej przez rednic narzdzia. Roughing angle - parametr ten okrela kierunek ruchu narzdzia dla metod Zigzag i One Way. Minimize tool burial - parametr ten umoliwia optymalizacj toru narzdzia, pozwalajc unikn uszkodze narzdzia, szczególnie o małych rednicach, przy obróbce kieszeni z wyspami. Opcja ta wystpuje tylko przy metodzie Zigzag i pozwala unikn przeciania narzdzia podczas skrawania materiału wokół wysp. Naley wybra opcj Minimal tool burial, a Mastercam spróbuje zmodyfikowa tor, aby unikn przecienia narzdzia. Spiral inside to outsider - opcja ta odnosi si do wszystkich torów narzdzia z ruchem spiralnym i powoduje, e ruch narzdzia rozpoczyna si w rodku kieszeni, a koczy si przy jej cianie. W domylnym ustawieniu ruch rozpoczyna si przy cianie, a koczy w rodku kieszeni. 20

21 Use quick zigzag - ta metoda skrawania jest dostpna tylko podczas przemieszczania narzdzia ruchem liniowym podczas obróbki kieszeni, a do osignicia okrelonego kta. Metoda ta uywa mniejszej iloci opcji, a tor narzdzia jest tworzony szybciej. Finishing Parameters Zaznaczenie okna Finish powoduje uaktywnienie poniszych parametrów. Passes - parametr ten okrela liczb przej wykaczajcych po torze typu Pocket. Sparing passes - parametr ten okrela odstp pomidzy kolejnymi przejciami narzdzia dla obróbki wykaczajcej. Lead In/ Out - okno dialogowe Lead In/ Out zawiera opcje wejcia i wyjcia z toru typu Pocket. Mastercam pozwala na umieszczenie kombinacji linii i łuków na pocztku i/ lub na kocu toru typu Pocket. Aby dokona zmian ustawie wybierz przycisk Lead In/ Out. 4. Okno dialogowe Finish contour parameters Total tolerance - parametr ten okrela dokładno obróbki (ruchu narzdzia) podczas obróbki wykaczajcej. Im mniejsza jest warto tego parametru, tym dokładniejsze jest wykonanie zadanego kształtu, ale jednoczenie wygenerowanie toru narzdzia zajmuje wicej czasu a stworzony program NC jest dłuszy. Direction of closed contours Climb - ta opcja powoduje skrawanie materiału narzdziem, którego kierunek obrotów jest przeciwny do kierunku ruchu narzdzia. W kolejnym przejciu narzdzie przemieszczane jest do strefy obróbki wg wektora wejcia, nastpuje skrawanie materiału a nastpnie wycofanie wg wektora wyjcia. Convetional - ta opcja powoduje skrawanie materiału narzdziem, którego kierunek obrotów jest zgodny z kierunkiem ruchu narzdzia. W kolejnym przejciu narzdzie przemieszczane 21

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 -

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Wprowadzenie do Mastercam X2-3 - Uruchomienie Mastercam a - 3 - Uruchomienie Mastercam a: - 4 - Wiadomoci o HASP i NetHASP. - 4 - Wybieranie Pomocy - 5 - Uywanie pomocy online

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

SolidCAM Przegld produktu

SolidCAM Przegld produktu SolidCAM Przegld produktu Maj 2005 Przygotowano przez CIMdata Alan Christman Copyright 2005 by SolidCAM Ltd and CIMdata, Inc. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania - na podstawie zarejestrowanych komputerowo w plikach dyskowych wartoci wydłuenia i obcienia próbki Opracował:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Od studenta wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnie z zakresu technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl Aper CMS DVRPlayer SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA Oprogramowanie Aper CMS DVRPlayer OBSŁUGI zarzdzajce INSTRUKCJA Oprogramowanie OBSUGI zarzdzajce INSTRUKCJA OBSUGI Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Sound Design II Kurs w oparciu o oprogramowanie Logic Pro firmy Apple

Sound Design II Kurs w oparciu o oprogramowanie Logic Pro firmy Apple Sound Design II Kurs w oparciu o oprogramowanie Logic Pro firmy Apple Edward Sielicki Sound Design II Apple Logic jest zespo!em aplikacji typu DAW (Digital Audio Workstation Cyfrowa Stacja Robocza) zawieraj"cym

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki

1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 1 1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 2 1.1. Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej części jak uszczelka z rysunku powyŝej, przy pomocy operacji obróbki 2 ½ osi.

Bardziej szczegółowo