11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011

2 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych umiejętności monitoringu lokalnej sieci komputerowej LAN Przygotowanie poprzedzające zajęcia 1. Na serwerze w pracowni teleinformatyki uruchomiona jest usługa translacji adresów NAT (ang. Network Address Translation). Translator adresów NAT będzie w ćwiczeniu tym użyty jako jedno z dwóch narzędzi do monitoringu sieci komputerowej. Na podstawie podręcznika [1] (patrz rozdział dotyczący adresowania IP) wyjaśnij: a. za co jest odpowiedzialna usługa translacji adresów NAT, b. przy pomocy odpowiedniego rysunku podaj przykład ilustrujący działanie usługi translacji adresów NAT, c. wyjaśnij, jaka jest zaleta stosowania usługi NAT. 2. Drugim narzędziem wykorzystanym podczas zajęć do monitoringu sieci będzie program CommView firmy Tamosoft. Jest to narzędzie przeznaczone dla ekspertów analizujących i nadzorujących sieci komputerowe. Zaleca się, aby przed zajęciami uczniowie zapoznali się z działaniem wyżej wymienionego programu, np. używając jego ewaluacyjnej wersji. W szczególności przydatne będzie samodzielne zrealizowanie przez uczniów ćwiczeń z samouczka opublikowanego na stronie firmy Tamosoft [2], gdyż znajomość wyżej wymienionego programu może pomóc uczniom w zrozumieniu sposobu funkcjonowania sieci komputerowej oraz może znacznie przyspieszyć wykonanie niniejszego ćwiczenia w pracowni. Dlatego też zaleca się wykonanie wszystkich ćwiczeń opisanych samouczku (bez konieczności ich dokumentowania w sprawozdaniu). Wymagany sprzęt i oprogramowanie serwer z odpowiednim systemem operacyjnym, np. Windows Server 2008 co najmniej dwa komputery PC z systemem Windows XP Professional lub nowszym oprogramowanie do monitoringu ruchu w sieci komputerowej (np. CommView ) wydruk samouczka [2] do programu CommView Do wykonania niniejszego ćwiczenia potrzebny będzie serwer oraz co najmniej dwa komputery. Serwer oraz komputery muszą być połączone w lokalną sieć komputerową LAN przy użyciu przełącznika (ang. switch). Zadania 3. Za uprzednią zgodą nauczyciela uruchomić ponownie serwer pracowni. Operacja ta spowoduje wyczyszczenie listy translacji adresów NAT. 4. Zmienić nazwy dwóch wskazanych przez nauczyciela komputerów na: Klient1 oraz Klient2. 2

3 Sprawdzić, czy komputery te poprawnie pracują w lokalnej sieci komputerowej LAN (łączą się z serwerem) oraz sprawdzić, czy komputery pracują poprawnie w rozległej sieci komputerowej WAN (np. łączą się z Internetem). W przypadku napotkania problemów działania sieci komputerowej należy zdiagnozować usterki, a następnie je usunąć. Użytecznymi narzędziami diagnostycznymi są funkcje systemowe ping oraz tracert. 5. Sprawdzić, czy komputery są dołączone do domeny serwera. Jeżeli nie, to należy je dołączyć do domeny. 6. Naszkicować schemat sieci komputerowej LAN użytej w niniejszym ćwiczeniu (serwer, przełącznik, dwa komputery). Przy symbolach urządzeń podać ich adresy IP. W przypadku serwera podać zarówno adres IP karty sieciowej wewnętrznej (LAN) jak również adres karty zewnętrznej obsługującej sieć rozległą (WAN). Użyć symboli graficznych firmy Cisco. 7. Wyjaśnij krótko, jaka jest różnica pomiędzy adresem prywatnym a adresem publicznym w usłudze translacji adresów sieciowych NAT. Wyjaśniając tę różnicę można odwołać się do rysunku wykonanego w Zadaniu Korzystając z translatora adresów NAT odczytaj i zapisz w sprawozdaniu: a. całkowitą liczbę translacji (mapowań) wykonanych przez serwer po jego ostatnim uruchomieniu, b. liczbę pakietów wychodzących po translacji, c. liczbę pakietów przychodzących po translacji. Jak wspomniano wyżej, na serwerze zainstalowana jest już usługa translacji adresów sieciowych NAT. Można ją odnaleźć przy użyciu menedżera serwera, rozwijając następujące foldery: Role, Usługi zasad i dostępu sieciowego, Routing i dostęp zdalny oraz IPv4, tak jak to pokazano na rys. 1. Rys. 1. Umiejscowienie translatora adresów sieciowych NAT. 3

4 Następnie kliknąć myszką na Translator adresów sieciowych. Spowoduje to wyświetlenie w nowym oknie podstawowych danych statystycznych translatora adresów (rys. 2). Na przykład, wyświetlona zostanie informacja o: liczbie dokonanych translacji ( Mapowania w sumie ), liczbie pakietów przychodzących do serwera ( Pakiety przychodzące po translacji ), liczbie pakietów wychodzących z serwera ( Pakiety wychodzące po translacji ). Rys. 2. Przykład danych statystycznych translatora adresów NAT. 9. W oparciu o translator adresów NAT dokonaj jak najdokładniejszej analizy dwóch dowolnie wybranych połączeń sieciowych. Przykłady ilustrujące, w jaki sposób można dokonać takich analiz, opisane są poniżej. Aby wykonać niniejsze zadanie, należy w translatorze adresów wyświetlić szczegółowe informacje translacji, czyli tzw. mapowania. W tym celu w oknie translatora adresów sieciowych prawym klawiszem myszy kliknąć na ikonę interfejsu publicznego WAN i z menu kontekstowego wybrać funkcję Pokaż mapowania. Spowoduje to wyświetlenie tabeli mapowania sesji translatora adresów sieciowych. Tabela 1 pokazuje dwa przykłady translacji adresów (mapowań). Tabela 1. Dwa przykłady translacji adresów. Nr przykładu Protokół Kierunek Adres prywatny Port prywatny Adres publiczny Port publiczny Adres zdalny Port zdalny 1 UDP Wychodzące TCP Wychodzące Pierwszy przykład translacji z tabeli 1 pokazuje, że komputer z sieci prywatnej o adresie połączył się z komputerem zdalnym o adresie za pośrednictwem bramy serwera o adresie (adres IP karty WAN). Podczas połączenia tego oryginalny adres komputera z sieci lokalnej ( ) został przetłumaczony w translatorze na adres publiczny Tak więc patrząc na ten komputer z zewnątrz sieci LAN adres tego komputera nie będzie widoczny jako , lecz jako Innymi słowy, pakiety pochodzące z tego komputera wewnątrz sieci LAN będą posiadać oryginalny adres IP tego komputera ( ), natomiast pakiety pochodzące z tego samego komputera na zewnątrz sieci LAN będą widziane jako pakiety pochodzące z komputera o adresie publicznym 4

5 translatora, czyli w tym przypadku W wyniku porównania zidentyfikowanych w translatorze adresów IP ze schematem sieci pracowni teleinformatyki stwierdzono, że pierwszy z tych komputerów to desktop PC08 podłączony siecią przewodową do serwera, natomiast drugi komputer, to laptop nauczyciela połączony siecią bezprzewodową do routera pracowni. Zgodnie z tabelą 1, w połączeniu tym komputery użyły protokół UDP (ang. User Data Protocol). Jest to prymitywny protokół, który ze względu na swoją prostotę zapewnia szybki transfer danych. Dzięki informacji zawartej w tabeli 1 nie tylko można zidentyfikować komputery, które wzięły udział w połączeniu, ale również można zidentyfikować nazwy programów na obu komputerach, które się ze sobą komunikowały. Do identyfikacji programów biorących udział w połączeniu sieciowym używa się tzw. portów. Jak widać w tabeli 1 w pierwszym przykładzie port prywatny w desktopie nosił numer Dokładniejsza analiza systemu w desktopie pokazała, że port ten należał do programu ngctw32.exe (program obsługujący konsolę Symantec Ghost). Z kolei port użyty w laptopie posiadał numer Analiza systemu w laptopie ujawniła, iż port ten należy do procesu ngserver.exe jest to serwer Symantec Ghost. A zatem, podsumowując, pierwsze połączenie IP pokazane w tabeli 1 jest połączeniem pomiędzy konsolą programu Symantec Ghost w desktopie PC08 a serwerem Symantec Ghost zainstalowanym na laptopie nauczyciela. W drugim przykładzie pokazanym w tabeli 1 widać, że komputer z sieci prywatnej o adresie (desktop PC07) połączył się z komputerem zdalnym o adresie Przy połączeniu tym oryginalny adres komputera lokalnego ( ) został przetłumaczony w translatorze na adres Tak więc na zewnątrz serwera adres tego komputera będzie widoczny jako (Na zewnątrz Szkoły komputer będzie widoczny jeszcze pod innym adresem, gdyż pakiety wychodzące z desktopa przechodzą nie tylko przez serwer pracowni teleinformatyki, lecz dodatkowo przez serwer ZST w Sali 13. Na serwerze ZST jest również uruchomiony translator NAT, co powoduje dwukrotne tłumaczenie adresu komputera przed opuszczeniem Szkoły). Połączenie to zostało nawiązane przy pomocy protokołu TCP. W odróżnieniu od protokołu UDP, protokół TCP zapewnia większą wiarygodność przesyłanych danych, zachowanie kolejności przesyłanych pakietów i unikanie powielania pakietów. Jak wspomniano wyżej, adres IP komputera zdalnego to Używając jednego z narzędzi sieciowych dostępnych w Internecie (patrz Załącznik), zidentyfikowano ten komputer jako serwer wiadomości BBC News. Dzięki informacjom o portach prywatnym i zdalnym (1 822 oraz 80) można dokonać próby identyfikacji programów biorących udział w powyższym połączeniu. Analiza systemu w desktopie PC07 ujawniła, że port należał do programu firefox.exe (przeglądarka internetowa). Analiza systemu w zdalnym komputerze nie była możliwa ze względów praktycznych, jednak zwyczajowo port nr 80 jest przyporządkowywany w protokole TCP do serwerów obsługujących protokół http. Tak więc, podsumowując, przykład nr 2 z tabeli 1 ilustruje połączenie przeglądarki internetowej Firefox w desktopie PC07 z serwerem obsługującym protokół http dla serwisu BBC News. Do wykonania niniejszego zadania potrzebna jest umiejętność analizy połączeń sieciowych w systemie operacyjnym komputera przy pomocy funkcji netstat oraz umiejętność identyfikowania nazwy programu komputerowego na podstawie numeru jego procesu. Dodatkowo, potrzebna jest umiejętność zdalnego identyfikowania hosta na podstawie jego adresu IP. Przykłady ilustrujące użycie powyższych funkcji zamieszczono w Załączniku. 5

6 10. Uruchomić program do monitoringu sieci CommView. Program ten jest już zainstalowany na serwerze. Wykonać eksperyment polegający na przechwyceniu pakietów IP przez około 20 sekund używając do tego celu wpierw interfejsu sieciowego obsługującego sieć lokalną LAN, a następnie interfejsu sieciowego obsługującego sieć rozległą WAN. Zapisać w sprawozdaniu główną różnicę w uzyskanych rezultatach. Na tej podstawie zapisać, który z interfejsów należy użyć w dalszej części ćwiczenia do przechwytywania pakietów IP tak, aby móc rozróżnić w przechwyconych danych adresy komputerów z sieci lokalnej LAN. 11. W programie CommView ustawić alarm powiadamiający administratora sieci o tym, że ktoś połączył się z serwerem używając funkcji ping i jednocześnie informujący o adresie IP komputera, z którego to uczyniono. Zademonstrować system nauczycielowi. 12. Programy do monitoringu sieci komputerowej są w stanie przechwycić i przeanalizować wszystkie pakiety rejestrowane przez wybrany interfejs sieciowy. Jednak duża ilość przechwyconych pakietów jest bardzo trudna do przeanalizowania. Dlatego też programy te umożliwiają wybiórcze przechwytywanie lub wybiórcze wyświetlanie przechwytywanych pakietów, na podstawie kryterium zdefiniowanego przez administratora sieci. Na przykład, w przypadku, gdy administrator chce przeanalizować dane dotyczące komputera o określonym adresie IP, może on zdefiniować kryterium, dzięki któremu program do monitoringu sieci przechwyci jedynie pakiety zawierające dany adres IP. W ten sposób ilość przechwyconych i wyświetlonych danych będzie zawężona jedynie do pakietów przychodzących lub wychodzących z danego komputera. W programie CommView zastosować filtr, dzięki któremu program będzie wyświetlał wyłącznie pakiety wychodzące lub przychodzące do dowolnie wybranego komputera sieci lokalnej. Zademonstrować system nauczycielowi. 13. Korzystając z przeglądarki internetowej jednego z komputerów podłączonych do sieci lokalnej, otworzyć stronę W tym czasie używając programu CommView dokonać przechwycenia danych przesyłanych siecią. Na podstawie przechwyconych danych zidentyfikować i zapisać w sprawozdaniu: a. adres IP lokalnego komputera użytego do otwarcia strony Wikipedii, b. adresy IP serwerów obsługujących strony Wikipedii. Wskazówki opisujące sposób realizacji niniejszego zadania oraz zadań kolejnych opisane są szczegółowo w samouczku dołączonym do programu CommView. Samouczek ten nosi tytuł CommView Tutorial Packet Sniffing is Fun!. Jego kopia jest dołączona do zestawu laboratoryjnego. Kopia elektroniczna może być uzyskana pod adresem wskazanym w literaturze dołączonej do niniejszego ćwiczenia [2]. 14. Na podstawie przechwyconych danych podać w sprawozdaniu adres fizyczny MAC interfejsu sieciowego komputera lokalnego użytego do otwarcia strony Wikipedii, 15. Na podstawie wcześniej przechwyconych danych dokonać w programie CommView rekonstrukcji otwartej przez użytkownika strony Wikipedii (tekst, zdjęcia, grafika). Zademonstrować wykonanie tego zadania nauczycielowi. 6

7 16. Na dwóch komputerach sieci lokalnej skonfigurować po jednym kliencie poczty elektronicznej (np. MS Outlook). Każdy z klientów powinien obsługiwać inny adres . Skonfigurować programy klienckie poczty w ten sposób, aby wykorzystywały protokoły pop3, smpt lub imap. Sprawdzić działanie systemu poprzez przesłanie poczty elektronicznej z jednego komputera do drugiego. W sprawozdaniu zapisać nazwę wybranego protokołu do przesłania poczty oraz jego konfigurację. 17. Przy użyciu programu CommView dokonać przechwycenia danych z obu z komputerów podczas wysyłania poczty elektronicznej. Następnie, na podstawie przechwyconych danych, odczytać hasło poczty elektronicznej używanej na obu komputerach. Zademonstrować wykonanie tego ćwiczenia nauczycielowi. 18. Na komputerze testowym zainstalować darmowy klient transferu plików ftp (np. FileZilla). Program ten należ ściągnąć z Internetu przestrzegając przy tym legalności licencji ściąganego oprogramowania. Przetestować działanie klienta ściągając darmowe i legalnie udostępnione pliki, zwracając szczególną uwagę na legalność wszelkich działań (np. ściągnąć wybrane pliki z portalu: ). Podać w sprawozdaniu nazwę zainstalowanego klienta ftp. 19. W programie CommView ustawić alarm powiadamiający administratora sieci o tym, że ktoś z użytkowników sieci lokalnej ściąga z Internetu plik używając protokołu ftp. Wyświetlany komunikat powinien zawierać adres IP komputera, którego użyto do ściągania plików. Zademonstrować system nauczycielowi. 20. Uruchomić na nowo program do monitoringu i analizy ruchu w sieci i dokonać przechwycenia przesyłanych danych w sieci. W tym czasie używając komputerów sieci lokalnej wykonać następujące czynności: a. wymienić korespondencję elektroniczną pomiędzy komputerami (np. wysłać i odebrać kilka i), b. przeczytać opis przetwornika analogowo-cyfrowego na stronach Wikipedii, c. sprawdzić najnowsze wiadomości na portalu d. przez około minutę posłuchać Programu Trzeciego Polskiego Radia, e. przy pomocy przeglądarki internetowej odwiedzić jedną ze stron wykorzystujących połączenie bezpieczne (szyfrowane) (np. https://www.ipko.pl/), f. ściągnąć z Internetu lub z lokalnego komputera plik używając nowo zainstalowanego klienta ftp (przestrzegając legalności niniejszego działania i jego spójności z regulaminem pracowni), g. sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem testowym a serwerem ZST używając funkcji ping. Wewnętrzny adres IP serwera ZST to Korzystając z przechwyconych danych, dokonać statystycznego porównania liczby przechwyconych pakietów protokołów IP. W tym wybrać opcję View, następnie Packets oraz opcję IP Protocols. W sprawozdaniu zamieścić tabelę zawierającą następujące zestawienie: nazwę protokołu IP (np. TCP, UDP, ICMP) liczbę przechwyconych pakietów danego protokołu IP warstwę modelu OSI, do której należy dany pakiet. 7

8 Następnie, dokonać bardziej dogłębnego porównania liczby przechwyconych pakietów protokołów IP analizując pod-protokoły IP. W tym przypadku wybrać opcję IP Sub-Protocols zamiast opcji IP Protocols. W sprawozdaniu zamieścić kolejną tabelę zawierającą tym razem następujące zestawienie: nazwę pod-protokołu IP (np. http, ftp, pop3) liczbę przechwyconych pakietów danego pod-protokołu IP warstwę modelu OSI, do której należy dany pakiet. 21. Na podstawie danych przechwyconych w zadaniu poprzednim wykreśl w sprawozdaniu strukturę logiczną używanej sieci komputerowej. W tym celu skorzystaj z opcji View, Matrix, a następnie By MAC lub By IP. 22. Używając programu CommView opisać w szczegółach dwa dowolnie wybrane połączenia sieciowe w sposób, jak to zaprezentowano w Zadaniu 9. Opracowanie Pisemne sprawozdanie dokumentujące wykonanie powyższych zadań należy przekazać nauczycielowi na zakończenie zajęć. Załącznik Funkcja netstat Funkcja netstat służy do wyświetlania i analizowania połączeń sieciowych danego komputera. Najczęściej jest ona używana z opcjami -aon, tzn jako: netstat -aon Opcja -a jest powoduje wyświetlenie wszystkich aktywnych połączeń, opcja -o powoduje wyświetlania numerów procesów związanych z poszczególnymi połączeniami, natomiast opcja -n używana jest w celu numerycznego wyświetlenia nazw portów użytych przez poszczególne połączenia. Przykładowo, użycie funkcji netstat -aon na jednym z komputerów pracowni teleinformatyki spowodowało wyświetlenie, między innymi, następujących wyników: Protokół Adres lokalny Obcy adres Stan PID UDP :1346 *.* 1668 Oznacza to, iż port 1346 używany jest przez proces o numerze identyfikacyjnym Aby zidentyfikować nazwę tego procesu, należy użyć funkcji tasklist opisanej poniżej. 8

9 Funkcja tasklist Jak wspomniano wyżej funkcja tasklist może być użyta do zidentyfikowania nazwy programu na podstawie numeru identyfikacyjnego procesu PID. W przykładzie opisanym powyżej pokazano, że port 1346 używany był przez proces o numerze Aby stwierdzić, jaka jest nazwa tego procesu należy użyć następującej komendy: tasklist findstr 1668 W wyniku działania powyższej funkcji wyświetlany został następujący komunikat: ngctw32.exe 1668 Console KB Oznacza to, że proces o numerze 1668 jest używany przez program ngctw32.exe. Używając przeglądarki Internetowej można znaleźć opis, do czego służy zidentyfikowany program. W tym przypadku jest to konsola klienta programu Symantec Ghost służącego do wspomagania administrowania komputerami. Tak więc używając funkcji netstat w połączeniu z funkcją tasklist można, jak to zademonstrowano powyżej, zidentyfikować jaki program używany jest na wybranym komputerze przez dane połączenie sieciowe. Identyfikacja hosta Aby dokonać identyfikacji zdalnego komputera na podstawie jego adresu IP można użyć jedno z darmowych narzędzi powszechnie dostępnych w Internecie, na przykład narzędzia o nazwie SmartWhois [3]. W uprzednio omówionym przykładzie nr 2 w Tabeli 1 adres komputera zdalnego miał postać: Wpisując adres ten w narzędziu SmartWhois otrzymuje się wynik przedstawiony na rys 3. 9

10 Rys. 3 Przykład działania narzędzia SmartWhois [3]. Oznacza to, że komputer o adresie należy do korporacji BBC i mieści się w Kingswood Warren w Wielkiej Brytanii. (Administratorem komputera jest Brandon Butterworth, którego miejsce pracy mieści się w Londynie na ulicy 56 Wood Lane). Literatura [1] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. WSiP, Warszawa [2] Tamosoft: CommView Tutorial Packet Sniffing is Fun! data dostępu [3] Narzędzie internetowe Smart Whois, data dostępu

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wireshark analizator ruchu sieciowego

Wireshark analizator ruchu sieciowego Wireshark analizator ruchu sieciowego Informacje ogólne Wireshark jest graficznym analizatorem ruchu sieciowego (snifferem). Umożliwia przechwytywanie danych transmitowanych przez określone interfejsy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo