KONFIGUROWANIE KOMPUTERA PC ORAZ MACIERZY DYSKÓW RAID

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFIGUROWANIE KOMPUTERA PC ORAZ MACIERZY DYSKÓW RAID"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGUROWANIE KOMPUTERA PC ORAZ MACIERZY DYSKÓW RAID Opracował Sławomir Zielioski Wersja 1.0 Suwałki 2010

2 Cel dwiczenia Nabycie praktycznych umiejętności konfigurowania komputera PC ze szczególnym uwzględnieniem konfigurowania macierzy dysków RAID. Przygotowanie poprzedzające zajęcia 1. W oparciu o literaturę fachową lub zasoby internetowe: a. podad powody stosowania macierzy dysków RAID, b. opisad i zilustrowad podstawowe tryby pracy macierzy dysków RAID (tzw. poziomy ), c. porównad cechy podstawowych trybów pracy macierzy RAID. Wymagany sprzęt i oprogramowanie komputer PC z macierzą dysków RAID (co najmniej dwa dyski) wyposażony w dwa monitory wideo instrukcja BHP pracowni teleinformatycznej (wywieszona w pracowni) dysk instalacyjny systemu operacyjnego Windows 7 PL Professional dysk instalacyjny programu do pomiaru prędkości transferu danych dyskowych ( HD Tach ) Zadania 2. W niniejszym dwiczeniu należy zachowad szczególe środki ostrożności dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy. W związku z tym, na wstępie tego dwiczenia należy raz jeszcze dokładnie przestudiowad Instrukcję BHP obowiązującą w pracowni teleinformatycznej i zdad ustny egzamin z jej znajomości, który przeprowadzony będzie przez nauczyciela nadzorującego pracownię. Instrukcja ta jest wywieszona w pracowni i dodatkowo udostępniona w formacie PDF na jednym z sieciowych udziałów serwera. Poinformowad nauczyciela o gotowości przystąpienia do egzaminu. 3. W sprawozdaniu zapiad najważniejsze informacje dotyczące konfiguracji sprzętowej i programowej bieżącego komputera. Informacje te powinny zawierad: a. typ procesora i jego parametry, b. pojemnośd pamięci RAM zainstalowanej w komputerze oraz pojemnośd pamięci RAM widzianej przez system, c. liczba dysków twardych i ich pojemnośd, d. typ napędu czytnika dysków optycznych, e. typ karty graficznej, f. typ kart sieciowych, g. rodzaj płyty głównej, h. rodzaje gniazd, i. rodzaj i wersja systemu operacyjnego. Wskazówka: Informacje o systemie mogą byd zgromadzone poprzez: analizę informacji wyświetlanej podczas uruchomiania komputera (w celu dłuższego przyjrzenia się informacjom wyświetlanym podczas uruchomiania komputera można na klawiaturze nacisnąd klawisz pauzy Pause/Break, który spowoduje chwilowe 2

3 zatrzymanie procesu uruchomiania komputera. Proces uruchomiania można wznowid naciskając klawisz Esc ), analizę informacji wyświetlanej po wejściu do menedżera urządzeo, analizę informacji wyświetlanej po uruchomieniu informacyjnego programu systemu operacyjnego o nazwie msinfo32.exe. 4. Zapisad w sprawozdaniu wybrane informacje i ustawienia BIOS-u bieżącego komputera: a. kolejnośd wyboru urządzeo podczas ponownego uruchomiania komputera ( Boot Device Priority), b. częstotliwośd pracy procesora, c. pojemnośd pamięci RAM, d. informacje o płycie głównej ( Desktop Board Information ), e. temperatura procesora, f. częstotliwośd obrotowa wentylatora chłodzącego procesor, g. bieżąca konfiguracja szeregowej magistrali SATA. Odpowiedź na ostatni podpunkt pozwoli na stwierdzenie, w jakim trybie pracują twarde dyski komputera. Na przykład będzie można stwierdzid, czy dyski są skonfigurowane jako macierz RAID czy też pracują jako dyski niezależne. 5. W oparciu o dostępne zasoby biblioteczki zawodowej *1+ odczytad i zapisad w sprawozdaniu: a. wersję BIOS-u używanego komputera, b. datę stworzenia BIOS-u używanego komputera. 6. Wyłączyd komputer, wyłączyd zasilacz UPS (jeżeli jest taki używany), wyłączyd wyłącznik sieci umieszczony na tylnym panelu komputera, a następnie odłączyd od komputera kabel zasilający. 7. Za uprzednią zgodą i pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela odkręcid dwie tylne śruby i zdjąd lewą ściankę obudowy komputera (patrząc od strony przedniego panelu komputera). Następnie naszkicowad w sprawozdaniu płytę główną. Szkic ten nie musi byd wykonany rysunkiem technicznym z zachowaniem skali, jednak musi byd na tyle duży i czytelny, aby można było zidentyfikowad podstawowe podzespoły, gniazda i przełączniki. Załączyd w sprawozdaniu polskojęzyczne objaśnienia skrótów i nazw użytych na narysowanym schemacie. 8. W oparciu o dostępną w pracowni literaturę *1+ opisad krok po kroku czynności, jakie należałoby wykonad, aby rozszerzyd pamięd RAM (literatura podaje 11 zalecanych kroków). Podad w sprawozdaniu, jaką pojemnośd i jaki typ pamięci należałoby dokupid celem rozszerzenia dostępnej pamięci. 9. W oparciu o dostępną w pracowni literaturę *1+ napisad krótko w sprawozdaniu, co należałoby zrobid, aby zainstalowad w bieżącym komputerze dwa dodatkowe dyski twarde. Napisad, gdzie należałoby je fizycznie umiejscowid i w jaki sposób należałoby dołączyd kabel danych i kabel zasilający. 10. Zapisad krótko w sprawozdaniu, jaką wadę i zaletę posiada macierz dysków typu RAID 0 oraz jaką wadę i zaletę posiada macierz dysków typu RAID 1. Podad źródło informacji. 3

4 11. Założyd na komputer obudowę i ponownie go uruchomid. Skasowad dotychczasowe ustawienia macierzy RAID, jeżeli komputer skonfigurowany jest w trybie RAID. Jeżeli dyski w komputerze nie są skonfigurowane jako macierz RAID, tzn. jeżeli pracują jako dwa niezależne standardowe dyski, wówczas zadanie to należy pominąd. Ustawienia macierzy dysków RAID można skasowad przy użyciu oprogramowania Intel Matrix Storage Manager. Oprogramowanie to należy uruchomid naciskając jednocześnie klawisze Ctrl oraz I podczas uruchomiania komputera. Następnie, wybrad opcję Delete RAID Volume i nacisnąd klawisz Delete. Uwaga! Skasowanie ustawieo macierzy RAID spowoduje utratę danych na dyskach łącznie z systemem operacyjnym. 12. Na bieżącym komputerze skonfigurowad sterownik macierzy RAID w trybie RAID 0, po czym zainstalowad od nowa system operacyjny Windows 7 PL Professional. Ustawienia macierzy dysków RAID można konfigurowad przy użyciu oprogramowania Intel Matrix Storage Manager. Oprogramowanie to należy uruchomid naciskając jednocześnie klawisze Ctrl oraz I podczas uruchomiania komputera. W niniejszym zadaniu wybrad należy zalecaną długośd bloku danych wynoszącą 128 kb. Podczas instalacji systemu trzeba będzie wprowadzid klucz licencyjny produktu. Klucz ten widnieje na nalepce naklejonej na obudowie komputera. Instalacja systemu może byd czasochłonna. Czas ten należy wykorzystad na wykonanie opisowych zadao niniejszego dwiczenia. 13. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego należy pomierzyd średni czas transferu danych dyskowych. Pomiar czasu transferu danych dyskowych można wykonad przy użyciu darmowego programu HD Tach (nośnik instalacyjny dołączony do zestawu). Ponieważ program ten został stworzony w starszej wersji systemu, należy go uruchomid używając trybu zgodności. 14. Skasowad dotychczasowe ustawienia macierzy RAID, po czym ustawid je na nowo, tym razem w trybie RAID 1 (tzw. tryb lustrzany). Następnie, zainstalowad na nowo system operacyjny. Po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego należy po raz kolejny pomierzyd średni czas transferu danych dyskowych. Po zakooczeniu pomiarów zestawid przy pomocy tabeli wyniki uzyskane w przypadku konfiguracji RAID 0 oraz RAID 1. W sprawozdaniu podad odpowiednie komentarze i wnioski dotyczące uzyskanych wyników. 4

5 15. W obecności nauczyciela wyłączyd komputer od zasilania i zdjąd ponownie jego obudowę. Następnie zasymulowad, np. poprzez odłączenie kabla danych, uszkodzenie jednego z dysków twardych. Uwaga! Wszelkiego rodzaju prace wewnątrz komputera muszą byd wykonywane przy fizycznie odłączonym od zasilania komputerze (np. przy odłączonym kablu zasilającym). Uwaga! W przypadku odłączania niektórych kabli należy wpierw nacisnąd zaślepkę we wtyczce. Pominięcie tego kroku może doprowadzid do uszkodzenia gniazda lub nawet płyty głównej. Po założeniu obudowy i podłączeniu komputera do zasilania, wykonad próbę ponownego uruchomienia systemu. W sprawozdaniu zapisad, czy udało się na nowo uruchomid system pomimo uszkodzonego dysku? Podad odpowiednie wyjaśnienie uzyskanego efektu. 16. W obecności nauczyciela odłączyd komputer od zasilania, zdjąd ponownie obudowę z komputera i naprawid uszkodzony dysk. Następnie, założyd obudowę komputera, podłączyd jego zasilanie i przetestowad poprawnośd działania systemu, zwracając uwagę na poprawnośd działania obu dysków. 17. Programowo wyłączyd obsługę macierzy dysków RAID i przełączyd dyski do standardowego trybu pracy jako dwóch niezależnych dysków, po czym zainstalowad na nowo system operacyjny. Pozwoli to porównad prędkośd transferu danych standardowo skonfigurowanych dysków w porównaniu z wcześniej pomierzonym transferem danych, gdy dyski były wykorzystane jako macierz RAID (w trybie 0 oraz 1). W poleceniu tym tryb standardowy oznacza tryb pracy dysków z pominięciem kontrolera macierzy RAID, czyli tryb, który można spotkad w większości obecnie sprzedawanych komputerów PC. Wyłączenie macierzy dysków można dokonad w programie Intel Matrix Storage Manager poprzez użycie funkcji Reset Disks to Non-RAID, zaznaczenie obu dysków przy pomocy klawisza spacji, a następnie akceptacji wybory przy pomocy klawisza Enter. Po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego należy po raz kolejny pomierzyd średni czas transferu danych dyskowych. Uzyskany w niniejszym zadaniu wynik dla konfiguracji standardowej oraz wyniki poprzednich pomiarów uzyskanych dla konfiguracji RAID 0 oraz konfiguracji RAID 1 należy zestawid w tabeli oraz wykreślid przy pomocy odpowiednich wykresów słupkowych. W sprawozdaniu podad odpowiednie komentarze i wnioski dotyczące uzyskanych wyników. 18. Podłączyd bieżący komputer sieci komputerowej w pracowni tak, aby można było przy jego pomocy uzyskad połączenie z Internetem. Zapisad w sprawozdaniu ustawienia protokołu TCP/IP. 19. Skonfigurowad w bieżącym komputerze dwa monitory wideo tak, aby jeden monitor stanowił naturalne przedłużenie drugiego. Zaprezentowad system nauczycielowi. 20. Na podstawie zasobów biblioteczki zawodowej pracowni *1+ opisad grupę interfejsów ATA / IDE. Naszkicowad wtyczki używane w tej grupie interfejsów. 5

6 Opracowanie Pisemne sprawozdanie dokumentujące wykonanie powyższych zadao należy przekazad nauczycielowi na zakooczenie zajęd. Literatura *1+ S. Mueller: Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Helion, Gliwice [2] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. WSiP, Warszawa

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONFIGUROWANIE KOMPUTERA APPLE MACINTOSH

KONFIGUROWANIE KOMPUTERA APPLE MACINTOSH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 9 KONFIGUROWANIE KOMPUTERA APPLE MACINTOSH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 10 INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2011

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 2.1 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 6 KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.4 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 18 ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z teoretycznymi zasadami

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Wprowadzenie Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Pojęcie systemu operacyjnego nie jest ściśle określone. Zazwyczaj mówi się, iż jest to program spełniający szereg zadao. Najczęściej spotykane z nich to:

Bardziej szczegółowo

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II 1 Przedmowa Dziękujemy za używanie produktów QNAP. Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Thecus. Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510. Instrukcja użytkownika

Thecus. Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510. Instrukcja użytkownika Thecus Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Partition Manager Server. Podręcznik użytkownika

Partition Manager Server. Podręcznik użytkownika Partition Manager Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 7 Co nowego w Partition Manager Server... 7 Składniki produktu... 8 Omówienie funkcji... 8 Główne funkcje... 8 Przyjazny użytkownikowi interfejs,

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika

Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika Model regulacji: D01T Typ regulacji: D01T004 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika Paragon Deployment Manager Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Główne funkcje... 4 Instalacja i zawartośd pakietu... 5 Zawartośd pakietu... 5 Minimalne wymagania systemowe... 6 Procedura instalacji... 7

Bardziej szczegółowo

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 110 Podręcznik systemowy 2 Spis rzeczy Spis rzeczy 1 Konfigurowanie systemu 5 Ustawianie miejsca serwera... 5 Konfigurowanie systemu... 6 Tylne złącza...6 Włączanie systemu... 6

Bardziej szczegółowo

DRIVE BACKUP 9.0 FREE EDITION PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

DRIVE BACKUP 9.0 FREE EDITION PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DRIVE BACKUP 9.0 FREE EDITION PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI Wstęp...4 Komponenty produktu...5 Przegląd funkcji...6 Główne funkcje... 6 Prosty w użyciu interfejs... 6 Tworzenie kopii zapasowych...

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Professional

Partition Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010 HewlettPackard Development Company, L.P.Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, Windows, Windows

Bardziej szczegółowo

Partition Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika

Partition Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika Partition Manager for Virtual Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 8 Co nowego w Partition Manager for Virtual Server... 8 Składniki produktu... 9 Omówienie funkcji... 9 Główne funkcje... 9 Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp...7

Rozdział 1. Wstęp...7 Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ITXON. Opisane w podręczniku oprogramowanie firmy Acronis dostarczane

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych

Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. VI Powtórzenie Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera 312[01].Z1.02

Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera 312[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera 312[01].Z1.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

MySafe NAS Instrukcja użytkownika

MySafe NAS Instrukcja użytkownika MySafe NAS Instrukcja Użytkownika MySafe NAS Instrukcja użytkownika Schematy oraz ilustracje zawarte w instrukcji mogą przedstawiać używane urządzenie nie całkowicie i zostały zamieszczone wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela

Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela Model regulacji: D01T Typ regulacji: D01T006 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo