KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 6 KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.4 Suwałki 2012

2 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych umiejętności konfigurowania przewodowych sieci komputerowych Przygotowanie poprzedzające zajęcia 1. Zapoznać się z działaniem programu do monitorowania i analizy ruchu sieci komputerowej CommView. W oparciu o Podręcznik Użytkownika tego programu [2]: a. napisać, co należy zrobić, aby w programie CommView przechwytywać pakiety IP, b. napisać, w jaki sposób w programie CommView można przechwycić i zrekonstruować stronę internetową odebraną przez użytkownika sieci (program ma wyświetlić odebrany tekst oraz grafikę), c. wymienić 6 przykładowych protokołów IP analizowanych przez powyższych program oraz podać, do której warstwy modelu OSI [1] protokoły te należą, d. napisać, w jaki sposób można dokonywać pomiarów statystycznych natężenia ruchu w sieci z podziałem na protokoły IP. Wymagany sprzęt, oprogramowanie oraz materiały Do realizacji tego ćwiczenia potrzebne będą: czteroparowy kabel miedziany nieekranowany typu UTP Cat 5e (tzw. skrętka) wtyki RJ45 wraz z osłonkami nóż do ściągania izolacji zaciskarka do wtyków RJ45 (2 sztuki) tester przewodów sieci komputerowej izolacja elektrotechniczna dwa komputery PC wyposażone w karty sieciowe Ethernet z gniazdem RJ45 drukarka lokalna USB wraz z nośnikiem zawierającym sterowniki zarządzalny przełącznik sieciowy wraz z dokumentacją (REPOTEC 12 Gigabit Web Smart Switch with PoE) nośnik z programem do pomiaru prędkości transferu danych w sieci LAN Speed Test nośnik z programem do monitorowania i analizowania ruchu sieci komputerowej (wersja ewaluacyjna programu CommView ) Uwagi Należy zachować szczególną ostrożność posługując się nożem do ściągania izolacji oraz zaciskarką wtyków. Należy zachować ostrożność w posługiwaniu się nożem i narzędziem zaciskowym. Należy zachować ostrożność wykonując prace w pobliżu szafki na sprzęt sieciowy ze względu na ryzyko uderzenie się w szafkę przy schylaniu się i wstawaniu oraz przy pracach instalatorskich w pobliżu szafki. 2

3 Zadania 2. W oparciu o literaturę fachową zgromadzoną w biblioteczce zawodowej, narysować w sprawozdaniu, w jaki sposób należy połączyć przewody w splecionym kablu telekomunikacyjnym kategorii 5e ( skrętce ), aby uzyskać: a. standardowy (nieskrosowany) kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45, b. skrosowany kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45. Podać źródło informacji. 3. W oparciu o informacje zawarte w biblioteczce zawodowej, napisz w sprawozdaniu, do jakich celów używany jest kabel standardowy, a do jakich celów kabel skrosowany. Podać źródło informacji. 4. Korzystając z notatek wykonanych w Zadaniu 2 lub z informacji zawartej w biblioteczce zawodowej, wykonać: a. dwa kable sieciowe standardowe zakończone wtykami RJ45 o długości co najmniej 1 m każdy, b. pojedynczy kabel sieciowy skrosowany zakończony wtykami RJ45 o długości co najmniej 4 m. Kabel ten należy oznaczyć w połowie jego długości kawałkiem izolacji tak, aby odróżniał się wizualnie od kabli standardowych. Uwaga! Pierwszy kabel powinien być wykonany pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela. Uwaga! Należy zachować szczególną ostrożność posługując się nożem do ściągania izolacji oraz zaciskarką wtyków. Wykonane kable należy przetestować używając testera kabli sieciowych. Wykonane kable oraz sposób ich testowania zademonstrować nauczycielowi. 5. Przy użyciu wcześniej wykonanego kabla skrosowanego utworzyć najprostszą możliwą sieć składającą się z dwóch połączonych ze sobą komputerów. Zmienić nazwy komputerów na Komputer1 oraz Komputer2 oraz przyłączyć je do grupy roboczej UCZNIOWIE. Nadać komputerom adresy sieciowe IPv4 należące do puli adresów klasy A. Przy użyciu polecenia ping sprawdzić, czy komputery łączą się przez sieć. Wynik działania polecenia ping opisać w sprawozdaniu. Jeśli komputery nie nawiązują łączności przez sieć, to należy wyłączyć zaporę sieciową i ponowić eksperyment. Po przetestowaniu systemu i usunięciu ewentualnych usterek zademonstrować działający system nauczycielowi. 3

4 6. Zdemontować wskazane przez nauczyciela osłony korytek oraz kable łączące gniazda z krosownicą (z tzw. patch panelem). Następnie założyć nowe kable łączące gniazda ze wskazanymi przez nauczyciela gniazdami w krosownicy. Korzystając z testera sieci przetestować nowo zamontowane kable. W przypadku wystąpienia usterek należy je zdiagnozować i usunąć. Zabezpieczyć nowo zainstalowane kable zakładając na nie osłonki korytek. Zademonstrować nauczycielowi wynik testu nowo zainstalowanych połączeń. 7. Połączyć komputery ze sobą za pośrednictwem sieci strukturalnej zmodyfikowanej w zadaniu poprzednim. Wykorzystać w tym celu standardowe kable sieciowe do połączenia komputerów z gniazdami naściennymi. Wykonać odpowiednie połączenie w krosownicy (w patch panelu) używając kabla skrosowanego. Sprawdzić poprawność połączenia komputerów z wykorzystaniem polecenia ping. Zademonstrować system nauczycielowi. 8. Na obu komputerach udostępnić w sieci katalogi o nazwie Publiczny. W katalogach tych umieścić pliki tekstowe, zawierające nazwę danego komputera (np. Komputer2 ), ustawienia jego karty sieciowej (adres IP, maska, itp.) oraz jego fizyczny adres karty sieciowej MAC. Wykonać eksperyment polegający na przekopiowaniu przez nowoutworzoną sieć udostępnionych plików tekstowych. Po przetestowaniu poprawności działania sieci, zademonstrować system nauczycielowi. 9. Do jednego z komputerów dołączyć i zainstalować lokalną drukarkę USB. Drukarkę tę udostępnić przez sieć dla użytkownika drugiego komputera pod nazwą DrukarkaSieciowa. Zademonstrować poprawność instalacji poprzez wydrukowanie przez sieć strony testowej drukarki w obecności nauczyciela. 10. Pomierzyć prędkość transferu danych pomiędzy komputerami. W celu wykonania tego zadania można wykorzystać program o nazwie LAN Speed Test (dołączony w zestawie). W tym przypadku należy wyłączyć zaporę sieciową w obu komputerach i udostępnić programowi na zdalnym komputerze folder z pełnymi prawami odczytu i zapisu. Zapisać w sprawozdaniu wynik pomiaru. Dodatkowo, obliczyć i zapisać o ile procent otrzymany wynik różni się od teoretycznej maksymalnej prędkości oferowanej przez zainstalowane w komputerach karty sieciowe. Wyjaśnić przyczynę ewentualnej różnicy pomiędzy tymi wartościami. 4

5 11. Zanotować w sprawozdaniu przykładowe typy nawiązanych połączeń sieciowych oraz używane przez nie adresy i ich porty. Określić, do której warstwy modelu OSI one należą. W celu realizacji niniejszego zadania można skorzystać z systemowej funkcji diagnostycznej netstat ano. 12. Na obu komputerach zainstalować program do monitorowania i analizowania ruchu w sieci komputerowej (na nośniku dołączona jest ewaluacyjna wersja programu CommView ). Przy użyciu tego programu dokonać analizy pakietów IP przesyłanych w sieci komputerowej: a. podczas pracy jałowej komputerów, tzn. gdy komputery są włączone, ale użytkownicy ich nie używają, b. podczas transferu plików pomiędzy komputerami (np. podczas używania programu do testowania prędkości sieci), c. podczas używania funkcji ping. W sprawozdaniu należy opisać typy przesyłanych pakietów podając nazwę protokołu internetowego oraz zaznaczając, do jakiej warstwy modelu OSI protokoły te należą. Wyniki przedstawić w formie tabelarycznej lub w formie odpowiednich wykresów. Wykresy te mogą być generowane automatycznie w niektórych programach do analizy ruchu w sieci komputerowej (np. w programie CommView można uzyskać powyższe wykresy korzystając z opcji View -> Statistics -> Packets -> IP Protocols lub IP Sub-Protocols ). 13. Przetestować, w jaki sposób ustawienia Wyjątków zapory sieciowej wpływają na pracę sieci. Zademonstrować przykłady nauczycielowi używając funkcji ping i odpowiednio konfigurując wyjątki zapory. 14. Zamontować przełącznik zarządzalny w szafce na sprzęt sieciowy. Zadanie to należy pominąć, jeżeli przełącznik został wcześniej zainstalowany przez innych uczniów. Uwaga! Wszelkiego rodzaju prace na zapleczu pracowni muszą być wykonywane za uprzednim przyzwoleniem i pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela. 15. Podłączyć oba komputery do przełącznika przy użyciu wcześniej wykonanych kabli sieciowych. W tym celu wykorzystać istniejącą już w pracowni infrastrukturę sieciową (gniazda na ścianach, okablowanie w korytkach naściennych, krosownica na zapleczu pracowni, kable krosownicze). Jeden z komputerów należy podłączyć do gniazda naściennego używając kabla skrosowanego, natomiast drugi używając kabla standardowego. Przełącznik połączyć z odpowiednimi gniazdami krosownicy używając standardowych (nieskrosowanych) przewodów krosowniczych. Sprawdzić, czy oba komputery nawiązały komunikację z przełącznikiem. Jeżeli oba komputery nie nawiązały łączności z przełącznikiem, to zapisz w sprawozdaniu możliwą przyczynę tej usterki. Zademonstruj uzyskane wyniki nauczycielowi, po czym usuń ewentualne usterki. 5

6 16. Na podstawie instrukcji przełącznika zarządzalnego (instrukcja dołączona do zestawu na płycie CD-ROM): a. wymienić i krótko opisać pięć przykładowych funkcji przełącznika, które mogą być konfigurowane zdalnie. Krótko wyjaśnić, do czego służą te funkcje, b. wymienić, jakiego rodzaju analizy funkcjonowania przełącznika mogą być przeprowadzane zdalnie; podaj przykłady konkretnych wyników takich analiz. 17. Zademonstrować nauczycielowi, w jaki sposób można zdalnie wykonać następujące zadania w przełączniku: a. włączać i wyłączać porty przełącznika, b. zmieniać prędkość transmisji wybranego portu, c. zmieniać tryb transmisji wybranego portu z dwukierunkowej na jednokierunkową, d. odseparować między sobą wybrane porty (opcjonalne zadanie o wyższym stopniu trudności). 18. Przyłączyć komputery do Internetu. W tym celu w obecności nauczyciela należy podłączyć przełącznik do wskazanego przez nauczyciela innego węzła sieci, który posiada dostęp do Internetu. W sprawozdaniu naszkicować schemat stworzonej sieci, oznaczając poszczególne urządzenia oraz podając ich adresy IP oraz maski sieci. Na schemacie użyć symboli graficznych zaproponowanych przez firmę Cisco. Przetestować poprawność działania sieci poprzez odczytanie zawartości wybranej strony html w Internecie, na przykład następującej strony zawierającej przykłady symboli graficznych w sieciach komputerowych: Zademonstrować nauczycielowi narysowany schemat oraz działające połączenie internetowe. 19. Pomierzyć prędkość transferu danych w: a. sieci lokalnej (pomiędzy komputerami za pośrednictwem przełącznika) b. w sieci rozległej (pomiędzy komputerami o wybranym serwerem krajowym lub międzynarodowym). Uzyskane wyniki pomiarów wraz z wykorzystanymi metodami pomiaru opisać w sprawozdaniu. Zapisać w sprawozdaniu, o ile procent otrzymany wynik różni się od teoretycznej maksymalnej prędkości oferowanej przez zainstalowane w komputerach karty sieciowe. Wyjaśnić przyczynę ewentualnej różnicy pomiędzy tymi wartościami. 6

7 20. Jeden z komputerów skonfigurować w roli serwera plików i serwera wydruku. W tym celu założyć na obu komputerach konta dla użytkowników opisanych w tabeli 1. Założyć na serwerze plików foldery o nazwach Tylko Kowalski oraz Wszyscy. Uprawnienia i zabezpieczenia zasobów opisane są w tabeli. Tabela 1. Nazwy kont, uprawnienia i zabezpieczenia Nazwisko Nazwa konta (login) Hasło Prawa modyfikacji folderu Tylko Kowalski (lokalne i zdalne) Prawa modyfikacji folderu Wszyscy (lokalne i zdalne) Prawa do drukowania lokalnego i zdalnego Jan Kowalski j.kowalski qwerty Tak Tak Nie Anna Nowak a.nowak asdfgh Nie Tak Tak Jarosław Kargul j.kargul zxcvbn Nie Tak Nie Po przetestowaniu zademonstrować system nauczycielowi. 21. Sposób łączenia przewodów w okablowaniu strukturalnej sieci komputerowej może być wykonane zgodnie z dwiema normami. Przyporządkowanie kolorów przewodów w obu normach jest inne. Stąd też instalator naprawiający sieć komputerową w danym budynku, musi wpierw wiedzieć, w oparciu o którą z norm sieć ta została zbudowana. a. omówić różnice pomiędzy powyższymi dwiema normami, b. podać, którą normę zastosowano przy tworzeniu sieci komputerowej w pracowni teleinformatyki. Opracowanie Pisemne sprawozdanie dokumentujące wykonanie powyższych zadań należy przekazać nauczycielowi na zakończenie zajęć. Literatura [1] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. WSiP, Warszawa [2] CommView Network Monitor and Analyzer for MS Windows. Podręcznik użytkownika, (data dostępu, styczeń 2011). 7

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 2.1 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 10 INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2011

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIA MIĘDZY KOMPUTERAMI (DCC)

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIA MIĘDZY KOMPUTERAMI (DCC) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju R C E Z w B I Ł G O R A J U BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIA MIĘDZY KOMPUTERAMI (DCC) SPECJALIZACJA: SIECI KOMPUTEROWE Opracował mgr inż. Artur Kłosek Połączenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zakład Informatyki Gospodarczej Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Spis treści Opracowanie Sylwester Pięta Marcin Ścibisz 1. Wstęp... 2 1.1. Internet a

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Program zajęć laboratoryjnych (studia stacjonarne, 30 h)

Sieci komputerowe Program zajęć laboratoryjnych (studia stacjonarne, 30 h) Sieci komputerowe Program zajęć laboratoryjnych (studia stacjonarne, 30 h) Tematy zajęć Lp. Temat zajęć Osoba prowadząca 1 Wprowadzenie Dr inż. Tomasz Bilski 2 Konfiguracja komputera, parametry sieci Dr

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

351203(351103).M3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi

351203(351103).M3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 351203(351103).M3. rojektowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i instalacja

Konfiguracja i instalacja Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski Bezprzewodowe Punkty Dostępowe Standard / Pro / Advanced / Advanced+ Instrukcja użytkownika język polski Wersja: 2.9 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal Communication Commission)

Bardziej szczegółowo

Trochę teorii, nieco praktyki

Trochę teorii, nieco praktyki Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki 2000-07-21 Copyright 2000 Bartosz Kiziukiewicz Sieci lokalne Strona 1 z 19 Oryginalna wersja tego dokumentu powstała pewien czas temu dla osoby, która w sposób

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 T640, T642, T644 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo