Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier."

Transkrypt

1 KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Ryszard Rapacki EKONOMIA MENEDŻERSKA Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier. A. Cele zajęć. 1. Porównanie różnych struktur rynku z punktu widzenia stopnia koncentracji. 2. Prezentacja prostych modeli konkurencji cenowej i ilościowej: załamana krzywa popytu, przywództwo cenowe i konkurencja typu Cournota. 3. Wprowadzenie do analizy strategii oligopolu opartej na zastosowaniu teorii gier: tablice wypłat (wyników) i strategie zmierzające do osiągnięcia równowagi. 4. Przybliżenie istoty strategii konkurowania na rynku: decyzje dotyczące wejścia do gałęzi i konkurencja powtarzalna. B. Najważniejsze pojęcia. * oligopol * współczynnik koncentracji * efektywny monopol i konkurencja * luźny i ścisły oligopol * wskaźnik Herfindahla-Hirschmana * hipoteza uniwersytetu Chicago- * model załamanej krzywej popytu UCLA * przywództwo cenowe * model duopolu Cournota * konkurencja ilością * równowaga Nasha * funkcja optymalnej reakcji * tablica wypłat * teoria gier * strategia dominująca * strategia zapewniająca równowagę * dylemat więźnia * wojna cenowa * cena ograniczająca (zaporowa) * przewaga wynikająca z wyprzedzenia * strategia retaliacji (wet za wet) * powtarzalna (wielokrotna) konkurencja 40

2 Ryszard Rapacki Ekonomia menedżerska C. Podstawowe problemy I WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OLIGOPOLU 1. Pojęcie: rynek charakteryzujący się występowaniem niewielkiej (od 2 do 8-10) liczby przedsiębiorstw. 2. Współczynnik koncentracji (CR) - ilościowa miara struktury rynku. Definicja: udział 4 (8, 20) największych firm w całkowitej wartości sprzedaży gałęzi (rynku). 3. Zastosowanie: możliwość wyodrębnienia różnych struktur rynku (lub ich odmian), np.: a/ efektywny monopol - współczynnik koncentracji (CR-1) wyższy od 90% (1 przedsiębiorstwo kontroluje ponad 90% rynku), b/ efektywna konkurencja - współczynnik CR-4 niższy od 40%, c/ luźny oligopol - współczynnik CR-4 zawarty między 40 i 60%; w ujęciu czysto ilościowym do tej właśnie kategorii zalicza się konkurencję monopolistyczną, d/ ścisły oligopol - współczynnik CR-4 wyższy od 60%. 4. Ograniczenia wskaźnika CR. a/ trudności jednoznacznej identyfikacji właściwego rynku, b/ nieuwzględnianie przez wskaźnik importu (zawyżanie faktycznego stopnia koncentracji sprzedaży na rynku krajowym). 5. Alternatywne miary struktury rynku (poziomu dominacji rynkowej) - np. wskaźnik Herfindahla-Hirschmana. HHI = s s 2 + s n, gdzie: s i - udział w rynku firmy 'i', a n - liczba firm. Wskaźnik HHI zawiera się w granicach od 0 (nieskończenie duza ilość małych przedsiębiorstw) do (pełny monopol). 6. Zależność między wskaźnikiem koncentracji a poziomem ceny na danym rynku i zyskownością - przy innych czynnikach danych, im wyższy współczynnik koncentracji, tym wyższa cena i zysk. Dane empiryczne potwierdzają występowanie tej zależności szczególnie w przypadku dóbr konsumpcyjnych i surowców. Zmodyfikowana funkcja ceny: P = f (C, D, WK). 7. Monopol a interesy konsumentów - alternatywna hipoteza uniwersytetu Chicago-UCLA: rosnąca siła monopolu daje też konsumentom pewne korzyści (w porównaniu z małymi firmami), związane z wyższą efektywnością. II KONKURENCJA ILOŚCIĄ 41

3 Oligopol i teoria gier 1. Przywództwo cenowe (rys. 7.1.) Rysunek 7.1. Optimum przedsiębiorstwa dominującego. $/jedn. prod. P' P* D d Popyt netto lidera Popyt gałęzi S Krzywa podaży małych firm MC Q* Q S MR d D Q 2. Model duopolu Cournota. Istota: niewielka liczba (w duopolu - dwa) przedsiębiorstw wytwarzających ten sam, standardowy produkt. Wszystkie firmy muszą sprzedawać po tej samej cenie (określonej przez rozmiary całkowitej produkcji w gałęzi). Pojedyńcze przedsiębiorstwo może w tych warunkach, poprzez swe decyzje o wielkości produkcji (ilości), wpłynąć na ogólne rozmiary produkcji i tym samym - na cenę rynkową. a/ funkcja optymalnej reakcji - funkcja opisująca optymalne (maksymalizujące zysk) rozmiary produkcji jednego przedsiębiorstwa w zależności od decyzji co do wielkości produkcji drugiego przedsiębiorstwa. b/ równowaga Nasha (Cournota) - w warunkach tego typu równowagi każde przedsiębiorstwo podejmuje decyzję (realizuje strategię) pozwalającą zmaksymalizować jego zysk, antycypując podobne, tj. maksymalizujące zysk decyzje konkurentów. c/ prawidłowość: w warunkach duopolu równowaga występuje przy niższej cenie, większej produkcji i mniejszym zysku całkowitym w porównaniu z czystym monopolem. III KONKURENCJA CENOWA 1. Przyczyny stabilności (sztywności) cen na niektórych rynkach oligopolistycznych (np. w przemyśle stalowym, samochodowym, tytoniowym) - model załamanej krzywej popytu (autor: Paul Sweezy w 1937 r.) - rys Słabości modelu. 42

4 Ryszard Rapacki Ekonomia menedżerska a/ nie wyjaśnia, dlaczego cena równowagi (i załamanie krzywej popytu) ustala się na określonym, a nie innym poziomie, b/ nie uzasadnia przekonująco postępowania konkurentów obniżających cenę w odpowiedzi na początkową jej obniżkę, Rysunek 7.2. Optimum przedsiębiorstwa w modelu załamanej krzywej popytu. $/jedn. prod. P* MC Popyt MC' Q* MR Q 3. Wojny cenowe (tab. 7.1.). Tablica 7.1. Wojna cenowa. Firma 2 Firma 1 Wysoka cena Niska cena Wysoka cena 10, 10 5, 12 Niska cena 12, 5 7,7 IV TEORIA GIER 1. Definicja: gra jest opisem strategicznych współzależności (reakcji) między dwoma lub więcej graczami (podmiotami decyzyjnymi). W warunkach gry w postaci normalnej (normal form game) każdy z graczy może z zestawu możliwych strategii wybrać czystą strategię. 2. Założenie wyjściowe: każdy podmiot decyzyjny (gracz) działa w sposób racjonalny, dążąc do osiągnięcia korzyści dla siebie; jednocześnie przyjmuje, iż konkurenci działają również racjonalnie. 3. Tablica wypłat (czyli efektów zastosowania określonej strategii) - postać ogólna. 43

5 Oligopol i teoria gier GRACZ B Strategia 1 Strategia 2 Strategia 1 w A11 w B11 w A12 w B12 GRACZ A Strategia 2 w A21 w B21 w A22 w B22 4. Strategia dominująca: strategia czysta będąca najlepszą (jedyną możliwą) odpowiedzią na jakikolwiek ruch (strategię) wykonany przez konkurenta. Inaczej: strategia, na którą nie wpływa postępowanie rywala. 5. Strategie zapewniające równowagę. a/ równowaga Nasha - wynik zastosowania czystych strategii przez dwóch lub więcej graczy, podejmujących decyzje niezależnie od siebie i dążących do maksymalizacji oczekiwanych wyników przy założenu, iż konkurenci będą również dążyli do tego samego. Decyzja podjęta przez każdego z graczy jest najlepszą odpowiedzią na działania pozostałych. Cechę tę określa się mianem własności najlepszej wzajemnej odpowiedzi. b/ gra o sumie zerowej - np. walka dwóch konkurentów o zwiększenie udziału w rynku, c/ równowaga strategiczna jako przykład występowania optimum Pareto - żaden z uczestników nie ma bodźców do zmiany sytuacji. Optimum Pareto - stan równowagi, w którym niemożliwa jest poprawa sytuacji któregokolwiek z podmiotów bez jednoczesnego pogorszenia sytuacji innych. Zapewnia to stabilność strategii prowadzących do równowagi. 6. Dylemat więźnia. a/ pochodzenie i znaczenie terminu - zachowania podmiotów (graczy) zależą nie tylko od oczekiwanych wyników zastosowania określonej strategii, ale także od przyjętych (istniejących) reguł gry. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy decyzje podejmowane są niezależnie (strategie niekooperacyjne), b/ istota - ogólny model opisujący wszystkie te sytuacje decyzyjne, w których - mimo niewątpliwych wspólnych korzyści z przyjęcia określonej (kooperacyjnej) strategii - wybiera się strategie suboptymalne pozwalające (z gorszym skutkiem) zrealizować indywidualne (egoistyczne) cele poszczególnych graczy. c/ przykłady występowania - wyścig zbrojeń, kartele, susza i dobrowolne ograniczenia zużycia wody przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i zanieczyszczenie środowiska, "dziura ozonowa" i popyt na kosmetyki w aerozolu (zob. tab. 7.2). 44

6 Ryszard Rapacki Ekonomia menedżerska Tablica 7.2. Dylemat więźnia. Podejrzany 2 Nie przyznać się Przyznać się Podejrzany 1 Nie przyznać się 2 lata, 2 lata 8 lat, 1 rok Przyznać się 1 rok, 8 lat 5 lat, 5 lat V STRATEGIE KONKURENCJI 1. Wybór i zastosowanie wspólnych standardów - istnienie dwóch stanów równowagi (wspólny standard); problem przyjęcia jednego z dwu konkurencyjnych standardów. Przykłady: a/ walka Japonii i producentów europejskich o rynek telewizorów wysokiej rozdzielczości (HDTV), b/ komputerowe systemy operacyjne (np. Windows i OS/2), c/ odmiana tego problemu: tzw. walka płci (wybór jednego z dwu/kilku wariantów decyzji życiowej przez małżeństwo zgodnie z preferencjami jednego lub drugiego partnera). 2. Wejście na rynek (do gałęzi). a/ cechy konstytuujące sytuację decyzyjną (dwie firmy, nowy produkt, brak miejsca na rynku dla obu): - brak strategii dominującej, - dwa możliwe stany równowagi, b/ renta pionierska (inaczej: przewaga wynikająca z wyprzedzenia) - jedna z możliwych metod osiągnięcia równowagi strategicznej (wykonanie pierwszego ruchu przez jednego z konkurentów lub podjęcie działań wyprzedzających pozwalających przekonać drugiego, że taki ruch zostanie rzeczywiście wkrótce wykonany). Przykłady: m.in. Disney-MGM i Universal Studios w Orlando na Florydzie, c/ strategie odstraszania przed wejściem do gałęzi (ustabilizowany monopol, nowy potencjalny konkurent), - zagrożenie wojną cenową w przypadku wejścia konkurenta na rynek (problem: ograniczona wiarygodność groźby), - faktyczne obniżenie ceny, wyprzedzające potencjalne wejście rywala (cena ograniczająca lub inaczej: zaporowa), - inne działania zwiększające wiarygodność strategii odstraszania (np. rozbudowa zdolności wytwórczych, odpowiednia reklama i zmiana wizerunku firmy); generalnie - ustawienie strategicznych barier wejścia, 45

7 Oligopol i teoria gier * w przypadku faktycznego wejścia konkurenta do gałęzi strategią zapewniającą równowagę jest utrzymanie wysokiej ceny. 3. Powtarzalna (wielokrotna) konkurencja - utrzymywanie się określonej sytuacji decyzyjnej (np. wejście do gałęzi) w dłuższym okresie istotnie modyfikuje zachowania graczy i realizowaną przez nich strategię w porównaniu z jednorazowym wyborem optymalnej decyzji. a/ strategia retaliacji (wet za wet) - odpowiedź na określone działania konkurenta w jednym okresie (np. obniżka ceny w warunkach duopolu) takim samym działaniem w następnym okresie. Cel - stworzenie antybodźców do podejmowania działań naruszających status quo w gałęzi (np. porozumienie cenowe i przyjętą strategię kooperacyjną), b/ skuteczność strategii retaliacji, - w nieskończenie długim okresie - stwarza silne bodźce do kooperacji i utrzymywania wysokiej ceny, - w znanych (ograniczonych) ramach czasowych jej skuteczność jest ograniczona (powstają bodźce do obniżania ceny i naruszania równowagi począwszy już od początkowego okresu). 46

Strategia cen drapieżnych. Jej efektywność i skutki dla konsumentów

Strategia cen drapieżnych. Jej efektywność i skutki dla konsumentów Hanna Trojanowska* Strategia cen drapieżnych. Jej efektywność i skutki dla konsumentów Streszczenie Strategia cen drapieżnych jest jednym ze sposobów ograniczania dostępu do rynku. W pierwszym okresie

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania strategicznego.

Proces zarządzania strategicznego. 58 Rozdział III. Proces zarządzania strategicznego ROZDZIAŁ III. Proces zarządzania strategicznego. 1. Wprowadzenie. Zarządzanie strategiczne jak każde zarządzanie powinno spełniać określone funkcje, które

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka ALTERNATYWNE KONCEPCJE FIRMY Tradycyjne pojęcie celu działalności przedsiębiorstwa, czyli założenie dążenia do maksymalizacji zysku jest często poddawane krytyce jako mało realistyczne i pomijające wiele

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

procesem gospodarowania produkcja, podział, wymiana i konsumpcja Produkcją Dobra materialne usługi prawami ekonomicznymi teorię ekonomii.

procesem gospodarowania produkcja, podział, wymiana i konsumpcja Produkcją Dobra materialne usługi prawami ekonomicznymi teorię ekonomii. 1. Ekonomia jest to nauka badająca prawidłowości rządzące procesem gospodarowania (produkcja, podział, wymiana i konsumpcja) pod kątem określenia metod racjonalnego spożytkowania ograniczonych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2015, t. 61, nr 4. Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2015, t. 61, nr 4. Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2015, t. 61, nr 4 Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw The Poznan School of Banking Research Journal 2015, Vol. 61, No. 4 Micro

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Czerwiec 2004 r.

Nr 1. Czerwiec 2004 r. Nr 1 Czerwiec 2004 r. Nr 1 ISSN 1733-0092 czerwiec 2004 r. pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie Redakcja: Prof. Grzegorz LISSOWSKI Prof. Marcin MALAWSKI Prof. Honorata SOSNOWSKA

Bardziej szczegółowo

Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne

Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne Witold Kwaśnicki Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski e-mail: kwasnicki@ci.pwr.wroc.pl Streszczenie Przedstawiono opis

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier

Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier Andrzej Borczuch Wojciech Czakon Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier Ostatnie dwadzieścia lat to okres rosnącego zainteresowania problematyką powiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Informacyjne aspekty gier konkurencyjnych na konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych

Informacyjne aspekty gier konkurencyjnych na konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych Instytut Łączności Praca statutowa nr 11.30.002.7 Informacyjne aspekty gier konkurencyjnych na konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych dr inż. Sylwester Laskowski Konsultacje: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

1641 pozycja wydawnictw dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

1641 pozycja wydawnictw dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1641 pozycja wydawnictw dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydawnictwa AGH, Kraków 2002 ISSN 0239-6114 Redaktor Naczelny Uczelnianych Wydawnictw Naukowo Dydaktycznych:

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Ramowy program badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Warszawa, lipiec 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA NASHA W GRACH NIE KOOPERACYJNYCH NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO

RÓWNOWAGA NASHA W GRACH NIE KOOPERACYJNYCH NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH RÓWNOWAGA NASHA W GRACH NIE KOOPERACYJNYCH NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO mgr inż. Magdalena Borgosz-Koczwara 1) IASE Wrocław mgr inż. Agnieszka Wyłomańska 2) Politechnika

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Rynek wyrobów tytoniowych a polityka fiskalna państwa

RAPORT. Rynek wyrobów tytoniowych a polityka fiskalna państwa 1 RAPORT Rynek wyrobów tytoniowych a polityka fiskalna państwa Centrum im. Adama Smitha Warszawa, wrzesień 2013 www.smith.org.pl Opracował zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Roberta Gwiazdowskiego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska

Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce Warszawa 2012 Recenzent: Prof. dr hab. Stefan Bosiacki

Bardziej szczegółowo

MAMA W PRACY CZY W DOMU?

MAMA W PRACY CZY W DOMU? MAMA W PRACY CZY W DOMU? MAMA W PRACY CZY W DOMU? WYNIKI BADAŃ I ANALIZ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI NOVUM SUBSYDIUM Redakcja naukowa Anna Dybała Kielce 2012 RECENZENT Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie BIZNES PLAN Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Kurs zarządzania Biznes Plan Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Produkt - definicja. Strategie produktowe. Strategie produktowe 2010-11-21 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO - LOGISTYCZNE

Produkt - definicja. Strategie produktowe. Strategie produktowe 2010-11-21 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO - LOGISTYCZNE Analiza sytuacji marketingowej Etap I Gdzie teraz jesteśmy? - Audyt marketingowy - Analiza SWOT - Analizę konkurencji - Analiza zachowania konsumentów Formułowanie strategii marketingowej Etap II Gdzie

Bardziej szczegółowo

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Spis treści: Wstęp... 2 1. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstw... 2 2. Majątek, fundusze i wynik finansowy...

Bardziej szczegółowo

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Bartosz Targański Warszawa 2010 Wydawca: Małgorzata Przek Redaktor

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo