Księgarnia PWN: Adam Stabryła - Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Rozdza³ 1. Spis treœci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księgarnia PWN: Adam Stabryła - Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Rozdza³ 1. Spis treœci"

Transkrypt

1 Księgarnia PWN: Adam Stabryła - Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi Rozdza³ 1 Spis treœci Wstêp Czêœæ pierwsza. Podstawy koncepcji zarz¹dzania projektami Rozdzia³ 1. Charakterystyka zarz¹dzania projektami Geneza zarz¹dzania projektami Wstêpna interpretacja Projekt Manhattan Historyczne egzemplifikacje zarz¹dzania projektami Zmiany i rozwój a zarz¹dzanie projektami w dzia³alnoœci firmy Pojêcie projekt i zakres koncepcji zarz¹dzania projektami Typy i rodzaje projektów Rozwiniêta definicja zarz¹dzania projektami i terminów zbli onych Literatura zalecana Rozdzia³ 2. Specyfika projektów ekonomicznych i organizacyjnych Tematyka projektów ekonomicznych i organizacyjnych Uniwersalne ujêcie metodyki badañ Dyspozycje projektów ekonomicznych i organizacyjnych Typy dyspozycji projektów Przyk³ady dyspozycji projektów Karta projektu Struktura prac projektowych i kamienie mil owe Definiowanie projektu Procedura operacjonizacji Makiety badawcze i listy kontrolne Projekty techniczne a projekty ekonomiczne i organizacyjne Literatura zalecana Rozdzia³ 3. Instytucjonalne formy zarz¹dzania projektami Struktura systemu projektowania Organizacja zespo³ów projektowych Dobór pracowników Modele strukturalne zespo³ów projektowych System zadaniowy przedsiêbiorstwa Struktury stacjonarne Organizacja biur projektów Zarz¹dzanie projektami w przedsiêbiorstwie

2 6 Spis treœci 3.5. Zarz¹dzanie projektami w przedsiêbiorstwie a doskonalenie systemu motywacyjnego.. 98 Literatura zal ecana Rozdzia³ 4. Planowanie przebiegu i zasobów projektu Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego Przygotowanie studium wykonalnoœci inwestycji Organizacja systemu zarz¹dzania projektami Opracowanie harmonogramów Kosztorys projektu Bud etowanie Proces kontrol i Nadzór a kontrol a Organizacja systemu kontrol i Control l ing Informatyczne narzêdzia zarz¹dzania projektami Apl ikacje informatyczne Zarz¹dzanie funduszem czasu i harmonogramowanie Wykresy sieciowe i metoda PERT Planowanie zasobów Analiza finansowa i bud etowanie Kosztorysowanie Wspomaganie pracy biura projektów Literatura zalecana Rozdzia³ 5. Standardowe metody oceny projektów Decyzje rozwojowe Przegl¹d kryteriów oceny Zmodyfikowana wewnêtrzna stopa zwrotu Œredni wa ony koszt kapita³u Strategie stosowania standardowych metod dyskontowych Metoda Earned Val ue Rachunek koordynacyjny w zarz¹dzaniu portfelem projektów Metoda Project Finance Literatura zal ecana il Rozdzia³ 6. Metody oceny agregatowej w diagnozie i projektowaniu Przeznaczenie oceny agregatowej w zarz¹dzaniu projektami Analiza preferencji jako metoda oceny agregatowej projektów Ogólne ujêcie analizy preferencji Zasady analizy preferencji Struktura systemu badawczego Ocena sprawdzaj¹ca w diagnozie i projektowaniu Wa enie kryteriów oceny Metoda opinii ekspertów Badanie zgodnoœci opinii ekspertów Metoda rangowania Metoda punktacji Ogólna charakterystyka metody punktacji Systemy oceniania przez punktacjê Punktowa ocena sprawdzaj¹ca WskaŸnikowa ocena sprawdzaj¹ca WskaŸniki skutecznoœci jako mierniki oceny sprawdzaj¹cej Metoda normal izacji orazowej

3 Spis treœci Metoda indeksów testuj¹cych w wielokryterialnym modelu wyboru wariantu racjonalnego Ranking kwalifikowany projektów Kategoryzacja projektów Regulamin podejmowania decyzji dla systemu dwustopniowej oceny projektów (SDOP) 209 Literatura zalecana Czêœæ druga. Metodyki badawcze w praktyce projektowania Rozdzia³ 7. Ogólne zasady i koncepcje projektowania Pojêcie procesu projektowego Zasady projektowania Zarys klasycznych i wspó³czesnych metodyk ogólnych projektowania Nauka o projektowaniu a metodyki ogólne w nauce organizacji i zarz¹dzania Podejœcie prakseologiczne Anal iza systemowa Podejœcie funkcjonalne i metoda analizy wartoœci Podejœcie eksperckie Metoda scenariuszowa Metodyka PMI Projektowanie usprawniaj¹ce i bazowe Uniwersalne ujêcie procesu projektowo-realizacyjnego Literatura zalecana Rozdzia³ 8. Projektowanie strategii zarz¹dzania Podzia³ strategii zarz¹dzania Ramowy podzia³ strategii zarz¹dzania Strategie podstawowe Strategie dziedzin gospodarowania Strategie konkurencji a strategie marketingowe Strategie funkcjonalne Formu³owanie strategii zarz¹dzania w kontekœcie globalizacji Internacjonalizacja a globalizacja Globalne planowanie strategiczne Globalne strategie zarz¹dzania System celów jako podstawa projektowania strategii zarz¹dzania Formu³y cel ów Kl asyfikatory cel ów Zasady projektowania systemu cel ów Techniki wyboru celów Opcja strategiczna Pojêcie opcji strategicznej Metodyka analizy opcji strategicznych Metodyka projektowania strategii zarz¹dzania Program dzia³alnoœci globalnej przedsiêbiorstwa Fazy metodyki projektowania programu DGP Literatura zal ecana Rozdzia³ 9. Ryzyko i wykonalnoœæ projektów Istota ryzyka w zarz¹dzaniu projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi Rodzaje ryzyka projektów Ryzyko w projektach strategii zarz¹dzania Modeldecyzyjny z uwzglêdnieniem ryzyka Obl iczanie ryzyka

4 8 Spis treœci 9.4. Model wyboru wariantu projektowego z uwzglêdnieniem wskaÿnika wykonalnoœci Formu³a wskaÿnika wykonalnoœci Charakterystyka modelu Modelwyboru wariantu projektowego na podstawie funkcji decyzyjnej F w Bezpieczeñstwo strategiczne a ryzyko wariantów projektowych Pojêcie bezpieczeñstwa strategicznego Metoda wyboru optymalnej projekcji w warunkach ryzyka Prawdopodobieñstwo subiektywne jako miara ryzyka Modelprawdopodobieñstwa trendu Metoda punktacji w obliczaniu prawdopodobieñstwa subiektywnego Zarz¹dzanie ryzykiem projektu Literatura zal ecana Rozdzia³ 10. Metody analizy procesów Geneza podejœcia procesowego Istota podejœcia procesowego Proces zarz¹dzania Podejœcie procesowe w zarz¹dzaniu operacyjnym Analiza procesów pracy Kierunki doskonalenia procesów pracy Podstawy badañ analitycznych Analiza potencja³u pracy Analiza produktywnoœci Produktywnoœæ standardowa a produktywnoœæ strukturalna Za³o enia koncepcji produktywnoœci strukturalnej Klasyfikator kosztów w rachunku produktywnoœci Procedura obliczeniowa w rachunku produktywnoœci Strategia poprawy produktywnoœci Produktywnoœæ progowa Produktywnoœæ nieobci¹ ona Instrumenty planowania cen i kosztów w dzia³alnoœci operacyjnej Podstawowe kierunki badañ Rachunek kosztów docelowych dzia³alnoœci firmy Zarz¹dzanie kosztami w cyklu ycia produktu Doskonalenie struktury ³añcucha wartoœci Rachunek dyskontowy w programowaniu dzia³alnoœci operacyjnej Analiza niezawodnoœci procesów eksploatacyjnych Rachunek kosztów procesów Literatura zal ecana Rozdzia³ 11. Metodyka zarz¹dzania programami i projektami europejskimi System pomocy struktural nej Cele Narodowego Planu Rozwoju Podstawy Wsparcia Wspól noty (PWW) Programy operacyjne Uzupe³nienia programów operacyjnych Kierunki interwencji Funduszu Spójnoœci Inicjatywy wspólnotowe System zarz¹dzania programami operacyjnymi Struktura programu operacyjnego na przyk³adzie SPO Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw Schemat ogólny systemu zarz¹dzania SPO Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw

5 Spis treœci Zarz¹dzanie projektami w sferze programów operacyjnych Kryteria wyboru projektów Procedury zarz¹dzania projektami Zarz¹dzanie cykl em projektowym (ZCP) Macierz projektu Literatura zalecana Rozdzia³ 12. Organizacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ Kierunki badañ w zarz¹dzaniu jakoœci¹ Wieloaspektowe podejœcie badawcze w doskonaleniu organizacji systemu zarz¹dzania jakoœci¹ Projektowanie organizacji systemu zarz¹dzania jakoœci¹ Cele i funkcje w doskonaleniu jakoœci Modele struktury organizacyjnej Organizacja kontroli w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ Procedura kontroli operacyjnej Podejœcia do sprawozdawczoœci finansowej w zakresie kosztów jakoœci Controlling jakoœci Idea autonomicznego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ Literatura zalecana Rozdzia³ 13. Metodyka projektowania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiêbiorstwa Kierunki projektowania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiêbiorstw Zewnêtrzne i wewnêtrzne zmiany strukturalne Ogólne rozwi¹zania formy organizacyjnej zewnêtrznej jednostek gospodarczych Typologia jednostek organizacyjnych Konfiguracja struktury organizacyjnej przedsiêbiorstw Organizacja ma³ych i œrednich firm Du e zwi¹zki gospodarcze Projekty rozwi¹zañ strukturalnych zarz¹dzania kontraktowego w praktyce przedsiêbiorstw pol skich Przes³anki zarz¹dzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej Zarz¹dca w przedsiêbiorstwach pañstwowych Grupy zarz¹dzaj¹ce (GZ) w koncepcji programu prywatyzacji z restrukturyzacj¹ (kontrakt mened erski z okresu do 1996 r.) Zarz¹dzanie kontraktowe w przepisach Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych Firmy zarz¹dzaj¹ce (FZ) maj¹tkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w œwietle Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji Projekty nowych rozwi¹zañ strukturalnych dla du ych zwi¹zków gospodarczych w Polsce Strategiczne jednostki gospodarcze Organizacja strategicznych jednostek gospodarczych Zasady funkcjonowania centrów biznesu Literatura zal ecana Rozdzia³ 14. Projektowanie organizacji systemów referencyjnych zarz¹dzania Informacja mened erska jako przedmiot metodologii procesu zarz¹dzania Pojêcie systemu referencyjnego zarz¹dzania (SRZ) Jêzykowy obraz œwiata a rzeczywistoœæ pozajêzykowa Referencja Postacie znaczenia System referencyjny

6 10 Spis treœci System referencyjny zarz¹dzania (SRZ) Typy i rodzaje systemów referencyjnych zarz¹dzania (SRZ) Systemy informacji mened erskiej (SIM) a systemy referencyjne zarz¹dzania (SRZ) Organizacja procesów informacyjnych Za³o enia koncepcji projektowania systemów referencyjnych zarz¹dzania Metodyka projektowania organizacji procesów informacyjnych Analiza funkcjonalna informacji mened erskiej Podejœcie funkcjonalno-lingwistyczne w badaniu informacji mened erskiej Zakres badañ w analizie funkcjonalnej informacji mened erskiej Literatura zal ecana Bibliografia Indeks rzeczowy

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólny spis treœci

1.1 Ogólny spis treœci Ogólny spis treœci.. Ogólny spis treœci. Spis treœci i wykazy. Ogólny spis treœci.2 Informacje o autorach.3 Wykaz autorów.4 Recenzje ksi¹ ek 2. Wprowadzenie i aktualnoœci 2. Spis treœci 2.2 Istota controllingu.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Nota o autorach 11 Przedmowa 19

Spis treœci. Nota o autorach 11 Przedmowa 19 Spis treœci Nota o autorach 11 Przedmowa 19 CZÊŒÆ I. POLITYKA I POJÊCIE JAKOŒCI 1. Pojêcie i cele jakoœci 25 rank Price Jakoœæ: najnowszy slogan? (25) Jakoœæ: czy jest wa na? (27) Jakoœæ: przywództwo poprzez

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 3 PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA POD REDAKCJ LESZKA KOZIO A TARNÓW 2000 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Józefa Famielec,

Bardziej szczegółowo

System oceny kondycji przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji

System oceny kondycji przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji 6 NR 6-2006 System oceny kondycji przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji Jan Andreasik 1 1. Analiza problematyki Dotychczasowe metody prognozowania kondycji przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 871 Kraków 2011 Katedra Procesu Zarządzania Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem 1. Wprowadzenie Celem

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Roman Szewczyk (redaktor naczelny), Jan Piwiński, Rafał Kłoda, Tadeusz Missala Janusz Kacprzyk, Jan Tomasik, Adam Woźniak, Jacek Salach Olga Iwasińska-Kowalska, Wojciech Winiarski, Eulalia Szmidt Magdalena

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 2(49)/2005. Polish Journal of Continuing Education. Komentarz Commentary

EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 2(49)/2005. Polish Journal of Continuing Education. Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH Polish Journal of Continuing Education RADA PROGRAMOWA Programme council dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE, WSP ZNP; mgr Zenon Gaworczuk, dr Christ Gronkholm ( inlandia),

Bardziej szczegółowo

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jolanta Walas Trębacz Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Uwagi wstępne Zmiany, jakie zachodz¹ w otoczeniu, ich charakter, ró norodnoœæ, dynamika i wzajemne przenikanie powoduj¹, e przedsiêbiorstwa

Bardziej szczegółowo

Aspekty regulacyjne zarz¹dzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeñ

Aspekty regulacyjne zarz¹dzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY Jerzy añcucki Aspekty regulacyjne zarz¹dzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeñ W artykule podjêto próbê opisania roli i miejsca zarz¹dzania ryzykiem w systemie zarz¹dzania zak³adem ubezpieczeñ.

Bardziej szczegółowo

Projekt podstawy programowej podstaw przedsiêbiorczoœci w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum

Projekt podstawy programowej podstaw przedsiêbiorczoœci w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum 312 Tomasz Rachwa³ Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Joanna Kude³ko Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Mariola Tracz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi ORUM LIDERÓW Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi orum W paÿdzierniku liderów 2001 r. zakoñczona zosta³a II edycja ogólnopolskiego konkursu

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ma³gorzata Bednarczyk* W drodze do przedsiêbiorczej administracji publicznej w Polsce

Ma³gorzata Bednarczyk* W drodze do przedsiêbiorczej administracji publicznej w Polsce Ma³gorzata Bednarczyk* W drodze do przedsiêbiorczej administracji publicznej w Polsce Ma³gorzata W drodze do Bednarczyk przedsiêbiorczej Niezbêdnoœæ zmian administracji w zarz¹dzaniu publicznej sektorem

Bardziej szczegółowo