1.1 Ogólny spis treœci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1 Ogólny spis treœci"

Transkrypt

1 Ogólny spis treœci.. Ogólny spis treœci. Spis treœci i wykazy. Ogólny spis treœci.2 Informacje o autorach.3 Wykaz autorów.4 Recenzje ksi¹ ek 2. Wprowadzenie i aktualnoœci 2. Spis treœci 2.2 Istota controllingu. Controller w przedsiêbiorstwie 2.3 Nowe zadania controllingu 2.4 Nowe podejœcie do analizy bilansu 2.5 Œcie ka rozwoju zawodowego kontrolera finansowego 2.6 Analiza wskaÿnikowa jako metoda oceny kondycji ekonomicznej przedsiêbiorstwa 3. Controlling operacyjny 3. Spis treœci 3.2 Zastosowanie rachunku ABC do kalkulacji i zarz¹dzania kosztami klientów 3.3 Praktyka rachunku kosztów 3.4 Bud etowanie istota, metody i sposoby wdra ania w przedsiêbiorstwie 3.5 Praktyka rachunku kosztów dzia³añ (ABC) 3.6 Kontroler w zarz¹dzaniu operacyjnym na przyk³adzie wdro enia projektu systemu motywacyjnego w spó³ce Tarcza 3.7 Rachunek odpowiedzialnoœci a planowanie kosztów 3.8 Wieloasortymentowy próg rentownoœci 4. Controlling strategiczny 4. Spis treœci 4.2 Podstawy controllingu strategicznego 4.3 Lean management 4.4 Controlling przy zastosowaniu systemu Business Intelligence 4.5 Kapita³ intelektualny wyzwanie dla wspó³czesnego mened era cz. 4.6 Analiza wymagañ klienta w kontekœcie czasu oraz kosztów ca³kowitych projektów IT 4.7 Ukryte Ÿród³a wartoœci przedsiêbiorstwa: strategiczna karta wyników (BSC) 4.7. Balanced Scorecard z wykorzystaniem narzêdzi informatycznych Strategiczna karta wyników: mapy strategii 4.8 Strategiczna karta wyników: gotowoœæ kapita³u ludzkiego, informacyjnego i organizacyjnego

2 2. Ogólny spis treœci 4.9 Dopasowanie strategiczne IT 4.0 Wykorzystanie Internetu w dzia³alnoœci gospodarczej w obszarach marketingu oraz sprzeda y w oparciu o 4. Bilans zasobów niematerialnych 4.2 Ocena efektywnoœci inwestycji w IT 4.3 Pakiet biurowy OpenOffice jako alternatywa dla MS Office w pracy controllera 4.4 Rozwój zasobów ludzkich a wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa 4.5 Systemy zarz¹dzania treœci¹ CMS w zastosowaniach korporacyjnych 4.6 Portale finansowe jako przydatne narzêdzie pracy controllera 4.7 Systemy Business Intelligence w controllingu 4.8 Teoretyczne podstawy budowy wartoœci portfela klientów 4.9 Zastosowanie koncepcji zwrotu z inwestycji do oceny rentownoœci klientów 4.20 Istota pomiaru satysfakcji klienta w zarz¹dzaniu jakoœci¹ w organizacji wprowadzenie 5. Controlling finansowy 5. Spis treœci 5.2 Praktyka wycen przedsiêbiorstwa 5.3 Pozyskiwanie kapita³u przez przedsiêbiorstwo na rynku papierów d³u nych w Polsce 5.4 Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczenia transakcji eksportowych i importowych przed ryzykiem walutowym 5.5 Strategie opcyjne nowoczesne metody zarz¹dzania ryzykiem walutowym w przedsiêbiorstwie 5.6 Wykorzystanie funkcji finansowych arkusza Microsoft Excel w pracy kontrolera 5.7 Noœniki wartoœci. Ujêcie modelowe czêœæ I 5.8 Wycena nieruchomoœci. Co, kiedy i jak wyceniæ 5.9 Fundusze inwestycyjne jako innowacyjna forma lokowania nadwy ek finansowych 5.0 Pierwsza oferta publiczna spó³ki na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie 5. Hipoteka jako zabezpieczenie inwestycji 5.2 Prywatyzacja Gie³dy Papierów Wartoœciowych jako warunek konieczny zwiêkszenia roli publicznego rynku kapita³owego w finansowaniu przedsiêbiorstw 5.3 Wykorzystanie analizy regresji w bud etowaniu zagadnienia podstawowe 5.4 Model analizy finansowej przedsiêbiorstwa z zastosowaniem arkusza Excel 5.5 Wp³yw struktury kapita³u na wartoœæ przedsiêbiorstwa (cz. )

3 Ogólny spis treœci Problemy wyceny kosztu kapita³u w³asnego z wykorzystaniem metody CAPM 5.7 Venture capital jako specyficzne Ÿród³o finansowania przedsiêbiorstwa 5.8 Praktyka oceny op³acalnoœci projektów inwestycyjnych 5.9 Koszt kapita³u a wycena przedsiêbiorstwa metod¹ APV 6 Controlling personalny 7 Studia przypadków Controlling z wykorzystaniem Excela Controlling kosztów 2 Rachunek kosztów i wyników Controlling inwestycji 3 Inwestycje Controlling finansowy 4 Finansowanie i planowanie finansowe

4 Spis treœci tom 2 Spis treœci tom 2 Spis treœci i wykazy 2 Wprowadzenie i aktualnoœci 3 Controlling operacyjny 4 Controlling strategiczny 5 Controlling finansowy 5.20 Analiza regresji w bud etowaniu. Zagadnienia zaawansowane (czêœæ I) planowanie finansowe a sprzeda sezonowa Analiza regresji w bud etowanu zagadnienia zaawansowane (cz. II) 5.2 Wykupu mened erskie (MBO) (czêœæ I) 5.2. Efektywnoœæ wykupów mened erskich (MBO) (czêœæ II) Efekty wykupów mened erskich (MBO) na gie³dzie (czêœæ III) 5.22 Wdro enie filozofii VBM w przedsiêbiorstwie zbiór rad i doœwiadczeñ 5.23 Zarz¹dzanie nale noœciami w przedsiêbiorstwie z wykorzystaniem faktoringu 5.24 Wzglêdny rachunek efektywnoœci przedsiêwziêæ inwestycyjnych 5.25 Najwa niejsze problemy kszta³towania polityki dywidendy w przedsiêbiorstwie 5.26 Zarz¹dzanie ryzykiem rynkowym w przedsiêwziêciach inwestycyjnych Charakterystyka instrumentów pochodnych wykorzystywanych w strategiach zabezpieczaj¹cych ryzyko rynkowe 5.27 Praktyczne zastosowanie strategii zabezpieczaj¹cych przedsiêwziêcie inwestycyjne przed ryzykiem kursu walutowego 5.28 Koszt faktoringu zagadnienia zaawansowane 5.29 Praktyczne zastosowanie strategii zabezpieczaj¹cych przedsiêwziêcie inwestycyjne przed ryzykiem stopy procentowej 5.30 Gdzie szukaæ informacji o d³u nikach? 5.3 Zarz¹dzanie nale noœciami z pomoc¹ forfaitingu 5.32 Warszawska Gie³da Towarowa SA nowe perspektywy dla zarz¹dzaj¹cych ryzykiem walutowym 6 Controlling personalny 6. Spis treœci 6.2 Planowanie zatrudnienia

5 2 Spis treœci tom Zwiêkszenie wydajnoœci pracowników poprzez przyznawanie im wiêkszych uprawnieñ (empowerment) 6.4 Sztuka motywacji 6.5 Controlling personalny stymuluje zarz¹dzanie wiedz¹ 6.6 Pomiar skutecznoœci zarz¹dzania zaspbami ludzkimi 7 Studia przypadków 7. Spis treœci 7.2 Wycena spó³ki Computerland z wykorzystaniem metody zdyskontowanych przep³ywów pieniê nych oraz metody porównawczej 7.3 Wartoœæ przep³ywów gotówkowych na podstawie wskaÿników analizy wyników (studia przypadków) 7.4 Analiza kosztów 7.5 Controlling strategiczny i taktyczny w praktyce 7.6 Biznesplan spó³ki z bran y miêsnej na potrzeby wniosku o dofinansowanie inwestycji z œrodków Sektorowego Programu Operacyjnego 7.7 Wycena marki teoria i praktyka 7.8 Rola znaku towarowego w dzia³alnoœci przedsiêbiorstw 7.9 Wycena przedsiêbiorstwa turystycznego 7.0 Wycena wartoœci znaku towarowego spó³ki Szk³o 7. Analiza wskaÿnikowa na przyk³adzie grupy kapita³owej PKN Orlen SA 7.2 Strategia marketingowa przedsiêwziêcia 7.3 Case study wycena wartoœci SET Spó³ka zale na Sp. z o.o. metod¹ D.C.F. 7.4 Wycena wartoœci nieruchomoœci z wyposa eniem nale ¹cych do Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 7.5 Bud etowanie w spó³ce ABC z doœwiadczeñ kontrolera 7.6 Wycena przedsiêbiorstwa metod¹ zdyskontowanych przep³ywów piniê nych na przyk³adzie PKN Orlen SA 7.7 Wycena rafinerii Nafta SA metod¹ DCF i skorygowanych aktywów netto 7.8 Podstawy tworzenia planu finansowego 7.9 Kontrola w dziale sprzeda y 7.20 Wycena wartoœci know-how firmy BEST 7.2 Kszta³towanie wartoœci firmy przez realizacjê przedsiêwziêæ inwestycyjnych studium przypadku Bearings AG 7.22 Wdro enie Strategicznej Karty Wyników studium przypadku

6 Spis treœci tom 2 3 Controlling z wykorzystaniem Excela Controlling kosztów 2 Rachunek kosztów i wyników 2. Rachunek kosztów wed³ug noœników 2.. Kalkulacja podzia³owa 2..2 Kalkulacja równowa nikowa 2..3 Kalkulacja narzutowa 2..4 Obliczanie maszynogodzinowych stawek kosztów 2..5 Rachunek kosztów planowanych Controlling inwestycji 3 Inwestycje 3. Statyczne rachunki inwestycyjne objaœnienia 3.2 Dynamiczne rachunki inwestycyjne Obliczenie wartoœci kapita³owej (zdyskontowanej wartoœci gotówkowej) z dodatnim wynikiem Obliczenie wartoœci kapita³owej (zdyskontowanej wartoœci gotówkowej) dla dwóch alternatywnych obiektów inwestycyjnych Metoda renty Okres amortyzacji (dynamiczny) Controlling finansowy 4 Finansowanie i planowanie finansowe 4. Finansowanie zewnêtrzne (objaœnienia) 4.2 Rachunek zapotrzebowania na kapita³ 4.2. Zestawienie obliczeñ dotycz¹cych obs³ugi kapita³u

The business compass. Idea behind the money

The business compass. Idea behind the money The business compass Idea behind the money» Zarz¹dzanie finansami» Planowanie podatkowe» Zarz¹dzanie aktywami» Doradztwo gospodarcze» Wsparcie rozwoju» Nieruchomoœci GMK Consulting Group GMK jest niezale

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny)

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 567 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 Katedra Strategii Zarz¹dzania Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 1. Wprowadzenie Zadaniem realizowanego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Informator FUNDUSZE VENTURE CAPITAL W POLSCE

Informator FUNDUSZE VENTURE CAPITAL W POLSCE Informator FUNDUSZE VENTURE CAPITAL W POLSCE Warszawa 2002 1 Autorzy Piotr Tamowicz Przemys³aw Rot Redakcja i korekta Arkadiusz ankowski Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2002 Projekt

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL 41 W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL dr Marta Czy ewska, doradca w progamie EQUAL Fundusze venture capital / private equity nazywane w Polsce funduszami wysokiego ryzyka s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Sebastian Skuza* Hanna Or³owska** Leszek Or³owski*** Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Ocena znaczenia i wartoœci

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jolanta Walas Trębacz Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Uwagi wstępne Zmiany, jakie zachodz¹ w otoczeniu, ich charakter, ró norodnoœæ, dynamika i wzajemne przenikanie powoduj¹, e przedsiêbiorstwa

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach

Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach 88 Komunikaty Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach Komunikaty Wprowadzenie Zainteresowanie zarz¹dzaniem wiedz¹ w Polsce systematycznie roœnie. Od czasu ukazania siê pierwszych

Bardziej szczegółowo