Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej"

Transkrypt

1 Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ systemowych z zakresu zarz¹dzania kapita³em ludzkim w Polsce, przeprowadzonych przez HRK Partners S.A. i Szko³ê G³ówn¹ Handlow¹ w bran y energetycznej. HRK PARTNERS S.A. wspólnie ze Szko³¹ G³ówn¹ Handlow¹ prowadzi cykliczne badania, których celem jest pomoc pracownikom dzia³ów zarz¹dzania kapita³em ludzkim w podejmowaniu decyzji na temat wdra ania rozwi¹zañ i narzêdzi systemowych. Praktyka wskazuje, i dostêp do informacji na temat tego, jakie narzêdzia wykorzystywane s¹ przez firmy dzia³aj¹ce w tej samej bran y oraz na ile dobrze spe³niaj¹ one swoj¹ rolê, jest niezwykle cenny, szczególnie przy planowaniu dzia³añ d³ugookresowych. Badania prowadzone przez SGH i HRK PARTNERS S.A. dostarczaj¹ tego rodzaju informacji w nastêpuj¹cych obszarach: strategia personalna opisy stanowisk pracy procedury rekrutacji i selekcji pracowników assessment / development centre systemy ocen okresowych pracowników wartoœciowanie stanowisk pracy nowoczesne systemy wynagradzania badania opinii / postaw pracowników systemy szkoleñ zawodowych systemy zarz¹dzania kompetencjami najistotniejsze problemy w zarz¹dzaniu kapita³em ludzkim. Do udzia³u w badaniach zaproszonych zosta³o 78 przedsiêbiorstw z bran y energetycznej. W wiêkszoœci badaniom poddano du e organizacje, jak: elektrownie, elektrociep³ownie i zak³ady energetyczne. Ankieterzy uzyskali odpowiedzi na wszystkie 21 pytañ badawczych od 37 przedsiêbiorstw. Oznacza to, i uzyskano 47% zwrotu w ca³oœci wype³nionych ankiet. Sposób przeprowadzenia badania pozwoli³ na zebranie du ej iloœci informacji. Czêœæ z nich, zwi¹zana z ocen¹ poszczególnych systemów, powinna byæ traktowana jako subiektywna ocena respondentów dokonana z punktu widzenia celów * Jacek Mrzyg³ód i Tomasz Rostkowski s¹ pracownikami HRK Partners S.A.

2 100 Komunikaty i potrzeb konkretnej organizacji, nie zaœ jako w pe³ni wiarygodna ocena zewnêtrznych ekspertów, bior¹ca pod uwagê wszystkie istotne merytoryczne elementy ka dego z systemów. Najistotniejsze problemy zarz¹dzania kapita³em ludzkim bran y energetycznej Bran a energetyczna w Polsce znajduje siê obecnie w fazie istotnych zmian. W zarz¹dzaniu kapita³em ludzkim nie zdo³a³a jeszcze uporaæ siê ze wszystkimi najistotniejszymi problemami typowymi dla dojrza³ych bran. Typowymi problemami s¹ zatem: wysoka œrednia wieku pracowników problemy w negocjacjach ze zwi¹zkami zawodowymi niechêæ pracowników do wprowadzania proefektywnoœciowych zmian. W ramach niezale nych systemów lub w ramach jednolitego systemu zarz¹dzania kompetencjami. Przedsiêbiorstwa tej bran y niezwykle rzadko wprowadzaj¹ tak e nowoczesne rozwi¹zania z zakresu systemów zarz¹dzania kapita³em ludzkim zkl, jak: Development Centre systemy awansowania i planowanie karier planowanie sukcesji itd. Jak pokazuje praktyka, tego rodzaju narzêdzia mog¹ i powinny byæ wdra ane w celu poprawy efektywnoœci dzia³ania organizacji, a w szczególnoœci w celu poprawy efektywnoœci gospodarowania bud etem zkl. Ich wprowadzenie nie tylko nie powinno spotkaæ siê z oporem ze strony zwi¹zków zawodowych, ale wrêcz powinno pomóc we wspó³pracy zwi¹zków z zarz¹dem (przy za³o eniu odpowiedniej procedury opracowywania i wdra- ania systemów). Innego rodzaju istotnym problemem jest powszechny brak nowoczesnych systemów wynagradzania. Brak zmian w tym zakresie mo e doprowadziæ do znacz¹cych problemów w realizacji g³ównych zadañ firmy. Mo e te mieæ istotny, negatywny wp³yw na kulturê organizacyjn¹. Zarz¹dy wielu firm bran y energetycznej oraz osoby kieruj¹ce funkcj¹ zkl stoj¹ zatem przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest wdro enie wspieraj¹cych efektywnoœæ pracy systemów motywacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu dobrej wspó³pracy z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych. Praktyka wskazuje (w tym tak e praktyka firm bran y energetycznej i bran pokrewnych), e dobre efekty przynosi wykorzystanie badañ postaw/opinii pracowników i na tej podstawie zbudowanie wspólnie z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych nowej strategii wynagradzania. Najistotniejsze problemy w zakresie zarz¹dzania kapita³em ludzkim w firmach bran- y energetycznej wi¹ ¹ siê wiêc z niedostatecznym wykorzystaniem narzêdzi oceny pracy, tj. systemów wartoœciowania i oceny pracy.

3 Komunikaty 101 Wartoœciowanie stanowisk jako podstawa budowy najistotniejszych systemów zarz¹dzania kapita³em ludzkim, w tym systemu wynagradzania, mo e odgrywaæ tak e znacz¹c¹ rolê jako platforma porozumienia pomiêdzy kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ a przedstawicielami zwi¹zków zawodowych. Wykorzystanie rzetelnych narzêdzi analizy i wyceny pracy pozwala na doprowadzenie do porozumienia oraz realizacji wspólnych celów i z tego powodu mo e mieæ zastosowanie w znacznej czêœci badanych firm bran y energetycznej. Popularnoœæ wartoœciowania stanowisk wœród tej grupy firm nie odbiega znacz¹co od szerszych ni bran owe trendów rynkowych [por. Rostkowski, 2001]. Spoœród 37 przedsiêbiorstw 15 (41%) zadeklarowa³o przeprowadzenie wartoœciowania stanowisk. Oceny funkcjonalnoœci wdro onej metodologii by³y zró nicowane. Dobrze oceni³o funkcjonalnoœæ wdro onej metodologii 53% przedsiêbiorstw, które zastosowa³y wartoœciowanie, Ÿle i bardzo Ÿle funkcjonalnoœæ metodologii oceni³o 34% przedsiêbiorstw. Pozosta³e firmy nie by³y w stanie oceniæ funkcjonalnoœci wybranej metodologii. Praktyka wskazuje, i na ocenê funkcjonalnoœci metodologii maj¹ wp³yw przede wszystkim poziom jej dostosowania do potrzeb organizacji oraz sposób przeprowadzenia wartoœciowania (zazwyczaj lepsze efekty przynosi przyjêcie demokratycznej formu³y przeprowadzenia wartoœciowania stanowisk oraz wybór metodologii wartoœciowania pozwalaj¹cej na jej dostosowanie do konkretnych potrzeb). Czy w Pañstwa firmie zosta³a wdro ona metodologia wartoœciowania stanowisk lub kompetencji? System ocen okresowych pracowników mo e byæ najistotniejszym systemem zarz¹dzania kapita³em ludzkim, pozwalaj¹cym na efektywne i zgodne z interesem organizacji podejmowanie decyzji we wszystkich obszarach funkcjonalnych zkl, od decyzji typowo administracyjnych, przez te dotycz¹ce szkoleñ i rozwoju, a po decyzje dotycz¹ce zmian wynagradzania 1. Spoœród firm bior¹cych udzia³ w badaniu znacz¹ca grupa dostrzeg³a istotn¹ rolê systemu ocen okresowych w skutecznym zarz¹dzaniu kapita³em ludzkim. 15 z 37 przedsiêbiorstw, czyli 41% badanej próby, wdro y³o systemy ocen okresowych. O ile 1 Doœwiadczenie konsultantów HRK Partners S.A. wskazuje nie tylko na mo liwoœæ, ale czêsto tak e na koniecznoœæ po³¹czenia systemu ocen okresowych z systemem wynagradzania. W takim przypadku funkcja rozwojowa systemu ocen okresowych nie tylko nie jest t³umiona, ale wrêcz mo e byæ silniej rozwijana. Budowane w organizacjach systemy ocen okresowych (zw³aszcza w organizacjach, gdzie dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe) w pierwszych okresach funkcjonowania nie obejmuj¹ po³¹czenia wyników ocen ze zmianami wynagrodzenia. Elementy motywacji finansowej s¹ zazwyczaj w³¹czane do systemu po pewnym czasie jego funkcjonowania.

4 102 Komunikaty liczba wdro onych systemów ocen mo e napawaæ pewnym optymizmem na tle bardziej ogólnych trendów rynkowych [por. Rostkowski, 2001], o tyle powinna niepokoiæ stosunkowo niska ocena ju wdro onych systemów ocen. Liczba przedsiêbiorstw oceniaj¹cych funkcjonalnoœæ wdro onego przez siebie systemu pozytywnie (dobrze i bardzo dobrze) jest bowiem równa liczbie przedsiêbiorstw, które s¹ odmiennego zdania (Ÿle i bardzo Ÿle). Czy w Pañstwa firmie zosta³y opracowane narzêdzia i procedury oceny okresowej pracowników? Skuteczne narzêdzia zkl w bran y energetycznej Zdecydowanie najmniejsze problemy dotycz¹ podstawowych narzêdzi zarz¹dzania kapita³em ludzkim opisów stanowisk oraz systemów szkoleñ, które nie tylko wystêpuj¹ powszechnie w firmach bran y energetycznej, ale tak e s¹ oceniane jako funkcjonalne. Opisy stanowisk jako jedno z podstawowych narzêdzi zarz¹dzania kapita³em ludzkim istniej¹ w wiêkszoœci badanych przedsiêbiorstw bran y energetycznej. Ich istnienie zg³osi³y ankieterom a 33 z 37 przedsiêbiorstw (89%). Wiêkszoœæ przedsiêbiorstw, które wprowadzi³y opisy stanowisk, pozytywnie ocenia ich funkcjonalnoœæ. Dobrze lub bardzo dobrze ocenia je 70% przedsiêbiorstw. Jedynie 12% przedsiêbiorstw oceni³o funkcjonalnoœæ wdro onych opisów stanowisk Ÿle lub bardzo Ÿle. 6 przedsiêbiorstw spoœród tych, które wdro y³y opisy stanowisk, nie by³o w stanie oceniæ ich funkcjonalnoœci. Czy w Pañstwa firmie zosta³y opracowane opisy stanowisk? Na rozwój systemów szkoleñ zawodowych w przedsiêbiorstwach bran y energetycznej maj¹ wp³yw nie tylko czynniki bezpoœrednio biznesowe, ale tak e istotne uwarunkowania prawne nakazuj¹ce przeprowadzanie szeregu szkoleñ oraz specyfika tego rodzaju przedsiêbiorstw. Ogó³em spoœród 37 przedsiêbiorstw bior¹cych udzia³ w badaniu 30 zadeklarowa³o opracowanie systemu szkoleñ, co stanowi 81% badanej próby. Stosunkowo du ej popularnoœci systemów szkoleñ towarzyszy tak e wysoka ocena ich funkcjonalnoœci. 76% przedsiêbiorstw, które opracowa³y system szkoleñ, ocenia je pozytywnie (dobrze 63% i bardzo dobrze 13%), a 23% negatywnie (Ÿle 23%, nie zanotowano oceny bardzo Ÿle ).

5 Komunikaty 103 Czy w Pañstwa firmie zosta³ opracowany system szkoleñ? Zmiany w firmach bran y energetycznej Na podstawie przeprowadzonych badañ mo na powiedzieæ, e bran a energetyczna w Polsce ma powa ne zaleg³oœci, szczególnie bior¹c pod uwagê wykorzystanie najnowoczeœniejszych narzêdzi z zakresu zarz¹dzania kapita³em ludzkim. Mo na jednak mieæ nadziejê na istotn¹ zmianê w tym zakresie, poniewa przedsiêbiorstwa tej bran y czêœciej ni firmy innych sektorów opracowuj¹ d³ugookresowe plany dzia³ania strategie personalne. Przedsiêbiorstwa bran y energetycznej, wbrew ogólnej tendencji w Polsce, stosunkowo czêsto posiadaj¹ strategiê personaln¹. Dotychczas strategia personalna zosta³a opracowana przez 21 z 37 przedsiêbiorstw (57%), które wziê³y udzia³ w badaniach. Kolejne 12 firm ma zamiar opracowaæ strategiê personaln¹ w przeci¹gu najbli szych 2 lat. Jeœli zamiary te zostan¹ zrealizowane ogó³em 33 przedsiêbiorstwa bior¹ce udzia³ w badaniach (89%) posiadaæ bêd¹ strategiê personaln¹. Czy w Pañstwa firmie zosta³a opracowana strategia personalna? Czy planujecie Pañstwo opracowanie strategii personalnej w przeci¹gu najbli szych 24 miesiêcy? Wyniki prowadzonych badañ potwierdzaj¹ zatem, e wœród przedsiêbiorstw bran y energetycznej istnieje potencja³ do wprowadzania skutecznych rozwi¹zañ z zakresu zarz¹dzania kapita³em ludzkim oraz, co najwa niejsze, najwy sze kierownictwo ma œwiadomoœæ znaczenia pracowników dla odniesienia d³ugookresowych, strategicznych sukcesów. Bibliografia Rostkowski T. (2001), Wartoœciowanie i ocena pracy w Polsce,

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi ORUM LIDERÓW Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi orum W paÿdzierniku liderów 2001 r. zakoñczona zosta³a II edycja ogólnopolskiego konkursu

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL 41 W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL dr Marta Czy ewska, doradca w progamie EQUAL Fundusze venture capital / private equity nazywane w Polsce funduszami wysokiego ryzyka s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander System rozwoju Drzewiecki Koncepcja pracowników ukierunkowanych procesów na cel rozwojowych, któr¹ przestawia niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny)

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 567 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 Katedra Strategii Zarz¹dzania Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 1. Wprowadzenie Zadaniem realizowanego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy 92 Portfel metod i narzêdzi Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy Metod¹ selekcji, która s³u y weryfikacji oceny kompetencji kandydatów, dokonanej g³ównie po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej

Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji ZZL jest zabronione Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE najwa niejsze efekty oraz próba oceny 41 Rozdzia³ II CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE Pierwszy rok cz³onkostwa jest okresem zbyt krótkim, aby w zwi¹zku z akcesj¹ wyst¹pi³y wyraÿne i trwa³e

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 3 PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA POD REDAKCJ LESZKA KOZIO A TARNÓW 2000 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Józefa Famielec,

Bardziej szczegółowo

Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Systemy informacyjne Kopera, Zarz¹dzanie Jerzy w Lewandowski zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi zasobami

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Między technologią a biznesem Praktyki zarządzania informatyką w Polsce

Między technologią a biznesem Praktyki zarządzania informatyką w Polsce Między technologią a biznesem Praktyki zarządzania informatyką w Polsce O badaniu Przedmiotem badania by³y praktyki zarz¹dzania informatyk¹ w średnich i du ych przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1. Wprowadzenie

Rozdzia³ 1. Wprowadzenie Rozdzia³ 1. Wprowadzenie Niniejsza Rozdzia³ pozycja 1. Wprowadzenie adresowana jest do czytelników, którzy zainteresowani s¹ zagadnieniami zwi¹zanymi z dziedzin¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Kierujê

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug

Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug Stefan Kadrowe Lachiewicz, uwarunkowania W artykule Marek podjêto i Matejun skutki problematykê outsourcingu us³ug wp³ywu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo