dr inŝ. Jarosław Forenc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inŝ. Jarosław Forenc"

Transkrypt

1 Rok akademicki 2010/2011 2/31 Pracownia nr 2 Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Ochrona danych osobowych Jednostki informacji: bit, bajt, tetrada Kodowanie: NKB, BCD, ASCII, ISO-8859, Unicode System operacyjny Oprogramowanie użytkowe Wirusy komputerowe Pracownia nr 2 ( ) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki 2010/2011 3/31 Rok akademicki 2010/2011 4/31 - w Polsce terminem tym określa się zarówno ogół praw przysługujących autorowi dzieła, jak i szczególną ich część - przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści określa Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), znowelizowana w 1999 roku Ustawa wyróżnia: autorskie prawa osobiste autorskie prawa majątkowe (ang. copyright) Autorskie prawa osobiste obejmują przede wszystkim prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska prawa te nigdy nie wygasają, nie można się ich zrzec ani przenieść na inną osobę wyrażają się w prawie do: autorstwa utworu oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności nadzoru nad sposobem korzystania z utworu w przypadku programów komputerowych autorom przysługują prawo do: autorstwa utworu oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo prawnie dopuszczalne jest zobowiązanie się twórcy w umowie do niewykonywania autorskiego prawa osobistego (prawa do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem)

2 Rok akademicki 2010/2011 5/31 Rok akademicki 2010/2011 6/31 Autorskie prawa majątkowe (ang. copyright) monopol praw majątkowych na rzecz autora utworu albo w określonych przypadkach wydawcy lub producenta zasadą w prawie autorskim jest, iż z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona - twórca lub osoba, która nabyła określone prawa majątkowe czas trwania autorskich praw majątkowych: trwają przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci jeżeli twórca nie jest znany - 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca: 70 lat liczy się od daty rozpowszechnienia utworu gdy utwór nie został rozpowszechniony - 70 lat od daty ustalenia utworu 50 lat w odniesieniu do nadań programów RTV (licząc od roku pierwszego nadania) 50 lat w odniesieniu do sporządzania i korzystania z fonogramów i wideogramów (licząc od roku sporządzenia) Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było zabezpieczenie interesów twórców oraz wydawców Efektem naruszenia tych właśnie praw jest: utrata przez twórców zysków z tytułu rozpowszechniania utworów straty firm zajmujących się dystrybucją i promocją utworów straty państwa związane z nie odprowadzonymi podatkami a oprogramowanie: Ustawa z 1994 roku wprowadziła amnestię na używane oprogramowanie: osoba, która korzystała wcześniej z danego programu, zachowuje takie same prawa jak legalny użytkownik, pod warunkiem, że nie udostępnia programu innym osobom, ani nie zmienia zakresu korzystania czy ktoś używa jeszcze programów z 1994 roku??? Rok akademicki 2010/2011 7/31 Rok akademicki 2010/2011 8/31 Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych Ochronę danych osobowych regulują: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Ustawa określa m.in. zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych Przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest pod następującymi warunkami: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę nie jest to sprzeczne z innymi przepisami prawa jest to niezbędne osobie, której dane dotyczą do wywiązania się z umowy jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych dla dobra publicznego jest niezbędne do wypełniania koniecznych celów administratorów danych nie naruszając praw i wolności osoby, której dane dotyczą Zbiory danych muszą być zgłoszone do rejestracji przez ich administratora W zgłoszeniu określa się cel przechowywania danych, sposób ich zbierania i udostępniania oraz stosowane środki zabezpieczające Ustawa wprowadziła stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od dr Wojciech Rafał Wiewiórowski) oficjalna strona GIODO:

3 Rok akademicki 2010/2011 9/31 Rok akademicki 2010/ /31 Ochrona danych osobowych Jednostki informacji - bit Osoba, której dane dotyczą ma ściśle określone ustawą prawa. Obejmują one następujące prawa: do uzyskania informacji o istnieniu zbioru danych i jego administratorze do informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych do informacji od kiedy dane są przetwarzanie i przekazanie w czytelnej formie treści tych danych do uzyskania informacji o pochodzeniu danych do informacji o tym, komu i w jakiej formie udostępniane są dane do żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych osobowych do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych zbieranych w innych celach, np. marketingowym oraz udostępniania danych innym administratorom Bit (ang. binary digit) - jednostka logiczna, określająca najmniejszą ilość informacji potrzebną do stwierdzenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości: 0 (zero) i 1 (jeden) - bit jest zatem tożsamy z cyfrą w systemie dwójkowym Bity oznacza się mała literą b Wielokrotności bitów - przedrostki dziesiętne w układzie SI Rok akademicki 2010/ /31 Rok akademicki 2010/ /31 Jednostki informacji - bajt Jednostki informacji - tetrada Bajt (ang. byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów - w praktyce przyjmuje się, że jeden bajt to 8 bitów (choć to nie wynika z powyższej definicji) Bajt 8-bitowy można podzielić na dwie połówki 4-bitowe nazywane tetradami (ang. nibbles) Rozróżniamy bardziej znaczącą (górną) i mniej znaczącą (dolną) i tetradę Aby uniknąć niejednoznaczności, jednostka składająca się z ośmiu bitów zwana jest również oktetem W pierwszych komputerach bajt mógł mieć również 4, 6, 7, 9 czy 12 bitów Spotyka się też określenie strefa i cyfra - strefą nazywa się górną tetradę, cyfrą - dolną tetradę Ośmiobitowy bajt po raz pierwszy pojawił się pod koniec 1956 roku, a został rozpowszechniony i uznany za standard w 1964 r. po tym jak IBM wprowadził System/360 Najczęściej stosowanym skrótem dla bajtu jest wielka litera B

4 Rok akademicki 2010/ /31 Rok akademicki 2010/ /31 Jednostki informacji - bajt Jednostki informacji - inne spotykane oznaczenia Wielokrotności bajtów Nazwa Symbol Mnożnik bajt B 10 0 kilobajt KB/kB 10 3 megabajt MB 10 6 gigabajt GB 10 9 Nazwa Symbol Mnożnik petabajt PB eksabajt EB zettabajt ZB terabajt TB brontobajt BB > 1024 YB jottabajt YB 1024 Stosowanie przedrostków kilo, mega, giga i tera (oraz większych) w tej terminologii jest niezgodne z określeniami układu SI - jest to częstym źródłem nieporozumień zwłaszcza co do faktycznej pojemności dysków oraz prędkości urządzeń sieciowych (podawanych w bitach) Prefiks Nazwa System SI K kilo 10 3 = M mega 10 6 = G giga 10 9 = System binarny 2 10 = = = Różnica 2.40% 4.86% 7.37% bps FLOPS MIPS bit na sekundę (ang. bps - bit per second) - jednostka natężenia strumienia danych w medium transmisyjnym oraz jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilość informacji jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu, inne jednostki: kb/s, Mb/s (Mbit/s), Gb/s FLoating point Operations Per Second - jednostka wydajności komputerów, a dokładniej wydajności układów realizujących obliczenia zmiennoprzecinkowe, określająca liczbę operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę najszybszy komputer na świecie, ma wydajność ok. 1,8 PFLOPS-a, czyli biliard operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę Million Instructions Per Second - miara wydajności jednostki centralnej CPU komputera, określająca liczbę milionów operacji stałoprzecinkowych wykonywanych w ciągu sekundy, przez daną jednostkę obliczeniową jednostka ta jest powszechnie używana w dwóch formach Milion Instrukcji na Sekundę (MIPS) lub Milion Operacji na Sekundę (MOPS) Rok akademicki 2010/ /31 Rok akademicki 2010/ /31 Kodowanie Naturalny Kod Binarny (NKB) Informacje przetwarzane przez komputer to liczby, ale także inne obiekty, takie jak litery, wartości logiczne, obrazy, itp. Jeżeli dowolnej liczbie dziesiętnej przyporządkujemy odpowiadającą jej liczbę binarną, to otrzymamy naturalny kod binarny (NKB) Każda informacja przetwarzana przez komputer musi być reprezentowana za pomocą tylko dwóch stanów: wysokiego (1 - jedynka) i niskiego (0 - zero) Konieczne są zatem reguły przekształcania różnych postaci informacji na informację binarną (zero-jedynkową) Proces przekształcania jednego rodzaju postaci informacji na inną postać nazywamy kodowaniem Podział kodów: liczbowe: NKB (Naturalny Kod Binarny), U1, U2, Z-M, BCD, 1 z N alfanumeryczne: ASCII, Unicode inne: Graya, Morse a

5 Rok akademicki 2010/ /31 Rok akademicki 2010/ /31 Kod BCD Kod ASCII Binary-Coded Decimal czyli dziesiętny zakodowany dwójkowo - sposób zapisu liczb polegający na zakodowaniu kolejnych cyfr dziesiętnych liczby dwójkowo przy użyciu czterech bitów Czasami poszczególne cyfry są kodowane w nieco inny sposób, stąd kilka wariantów BCD American Standard Code for Information Interchange - 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym Litery, cyfry oraz inne znaki drukowane tworzą zbiór znaków ASCII. Jest to 95 znaków o kodach Pozostałe 33 kody (0-31 i 127) to tzw. kody sterujące służące do sterowania urządzeniem odbierającym komunikat, np. drukarką czy terminalem Ponieważ kod ASCII jest 7-bitowy, a większość komputerów operuje na 8-bitowych bajtach, dodatkowy bit można wykorzystać na powiększenie zbioru kodowanych znaków. Powstało wiele różnych rozszerzeń ASCII wykorzystujących ósmy bit (np. norma ISO 8859, rozszerzenia firm IBM lub Microsoft), nazywanych stronami kodowymi Rok akademicki 2010/ /31 Rok akademicki 2010/ /31 Kod ASCII Kod ISO 8859 ISO/IEC 8859 to zestaw standardów służących do kodowania znaków za pomocą 8 bitów. Standardy te zostały utworzone przez ECMA (European Computer Manufacturers' Association) w połowie lat osiemdziesiątych, po czym zostały uznane przez ISO. Wszystkie zestawy ISO 8859 mają znaki (hex 00-7F) takie same jak ASCII, zaś pozycjom (hex 80-9F) przypisane są dodatkowe kody sterujące, tzw. C1 (faktycznie są nieużywane) ISO (Latin-1) - alfabet łaciński dla Europy zachodniej ISO (Latin-2) - łaciński dla Europy środkowej i wschodniej, również odpowiednia Polska Norma ISO (Latin-3) - łaciński dla Europy południowej ISO (Latin-4) - łaciński dla Europy północnej ISO (Cyrillic) - dla cyrylicy ISO (Arabic) - dla alfabetu arabskiego ISO (Greek) - dla alfabetu greckiego ISO (Hebrew) - dla alfabetu hebrajskiego...

6 Rok akademicki 2010/ /31 Rok akademicki 2010/ /31 Kod ISO Problem polskich liter W Polsce stosowanych było ok. 20 standardów kodowania polskich liter Problematyka polskich liter opisana jest na Najczęściej stosowane standardy są przedstawione poniżej Rok akademicki 2010/ /31 Rok akademicki 2010/ /31 Unicode System operacyjny Unicode - komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie Definiują go dwa standardy - Unicode oraz ISO Znaki obu standardów są identyczne Standard Unicode obejmuje przydział przestrzeni numeracyjnej poszczególnym grupom znaków, nie obejmuje zaś sposobów bajtowego kodowania znaków. Jest kilka metod kodowania, oznaczanych skrótami UCS (Universal Character Set) lub UTF (Unicode Transformation Format), a do najważniejszych należą: UCS-4, UTF-8, UTF-32, UTF-16, UTF-7, UCS-2 Kody pierwszych 256 znaków Unicode pokrywają się z kodami ISO Latin 1 (czyli ISO ) System operacyjny jest programem nadzorującym pracę wszystkich urządzeń systemu komputerowego i tworzy środowisko, w którym pracują inne programy System operacyjny pełni następujące funkcje: umożliwia dialog pomiędzy użytkownikiem a komputerem zarządza procesorem (CPU) zarządza pamięcią operacyjną (RAM) zarządza pracą urządzeń wejścia i wyjścia zarządza pracą kart rozszerzeń, portów oraz interfejsów kontroluje wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami organizuje zapis informacji na dyskach umożliwia instalowanie i uruchamianie innych programów umożliwia instalowanie i korzystanie z nowych urządzeń sygnalizuje błędy

7 Rok akademicki 2010/ /31 Rok akademicki 2010/ /31 System operacyjny - interfejs użytkownika Oprogramowanie użytkowe Pod względem sposobu komunikacji z użytkownikiem rozróżniamy systemy operacyjne: tekstowe - komunikują się za pomocą wydawanych z linii poleceń komend, np. DOS, UNIX graficzne - komunikujące się za pomocą graficznych okienek i symboli (ikon), np. Windows, MacOS, OS2, Linux (KDE, Gnome) Opracowanie systemu okien, ikon i wprowadzenie posługiwania się myszą doprowadziło do rozwoju graficznego interfejsu użytkownika (GUI - Graphical User Interface) GUI jest dziś obowiązującym standardem - trudno sobie wyobrazić komputer bez myszy, bez systemu ikon oraz bez systemu okien, w których uruchamiane są wszystkie programy Edytory tekstu Word (Microsoft), Word Perfect (Corel), Star Office, Wordpad, Notatnik, Tag, OpenOffice.org Writer Arkusze kalkulacyjne Excel (Microsoft), Quattro Pro (Corel), Lotus 123, Tig, OpenOffice.org Calc Bazy danych Access (Microsoft), Paradox, Foxpro, Oracle, dbase, OpenOffice.org Base Programy do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint (Microsoft), Corel Presentation, OpenOffice.org Impress Programy graficzne grafika wektorowa: Corel Draw, Adobe Ilustrator grafika rastrowa (bitmapy): Corel Photo Paint, Adobe Photoshop, Ulead Photoimpact, Paint Shop Pro, Gimp, Paint przeglądarki : ACDSee 32, Irfan View, Imaging Rok akademicki 2010/ /31 Rok akademicki 2010/ /31 Oprogramowanie użytkowe Wirusy komputerowe Programy do odtwarzania i obróbki dźwięku Windows Media Player, Odtwarzacz CD, Winamp Wirus komputerowy to najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika Programy do odtwarzania i obróbki filmów Windows Media Player, Vplayer, Best Player Języki programowania Turbo Pascal, C, C++, Borland Delphi, Visual Basic, Java, Cobol, Fortran, Assembler Programy do korzystania z usług internetowych przeglądarki www: Internet Explorer, FireFox, Opera, Netscape Navigator Outlook Express, Microsoft Outlook, Eudora Light, Pegasus Mail, The Bat!, Mozilla Thunderbird komunikatory sieciowe: ICQ, IRC, Gadu Gadu, Skype, Tlen Programy narzędziowe Antywirusy: MKS_VIR, Norton Antivirus, Kaspersky, Avast, Antivirenkit Firewall: Zone Alarm, Norton Personal Firewall, Outpost Firewall testowanie sprzętu, diagnostyka: Norton Utilitis Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę użytkowników Niektóre wirusy mają też inne skutki uboczne: kasowanie i niszczenie danych rozsyłanie spamu dokonywanie ataków na serwery internetowe kradzież danych (hasła, numery kart płatniczych, dane osobowe) wyłączenie komputera wyświetlanie grafiki lub odgrywanie dźwięków uniemożliwienie pracy na komputerze umożliwienie przejęcia kontroli nad komputerem osobie nieupoważnionej

8 Rok akademicki 2010/ /31 Rok akademicki 2010/ /31 Wirusy komputerowe - Klasyfikacja podstawowa Wirusy komputerowe - Klasyfikacja szczegółowa Wirusy - niewielkie programy, powielające się poprzez zarażanie zbiorów wykonywalnych, jednostek alokacji plików lub sektora startowego nośnika danych (HDD, FDD) oraz dokumentów stworzonych za pomocą pakietów biurowych Konie trojańskie - wirusy te ukrywają się w pożytecznym (na pozór) oprogramowaniu, program tego typu po jego uruchomieniu oprócz wykonywania swoich oficjalnych zadań dokonuje także spustoszenia w systemie Bomby logiczne - rodzaj wirusa, który może pozostać w ukryciu przez długi czas, jego aktywacja następuje w momencie nadejścia określonej daty lub wykonania przez użytkownika określonej czynności Robaki (worms) - małe, ale bardzo szkodliwe wirusy, nie potrzebują nosiciela, rozmnażają się samoistnie i w sposób ciągły, powodując w bardzo krótkim czasie wyczerpanie zasobów systemu Wirusy plikowe najstarsza rodzina wirusów początkowo na atak narażone były tylko pliki wykonywalne, potem także zbiory zawierające fragmenty kodu, biblioteki, sterowniki urządzeń infekcja następuje poprzez dopisanie kodu wirusa na końcu pliku lub modyfikację jego początku i dopisanie kodu w środku lub na końcu załadowanie zainfekowanego pliku do pamięci jest równoznaczne z uaktywnieniem wirusa Wirusy sektora startowego dysku (MBR, boot sector) wirus tego typu może ulokować się w MBR i np. zniszczyć jego zawartość, uniemożliwiając tym samym dostęp do dysku wirus przenosi kod inicjujący system z sektora startowego w inny obszar dysku i zajmuje jego miejsce, co powoduje jego załadowanie jeszcze przed startem systemu, a więc także przed uruchomieniem oprogramowania antywirusowego Rok akademicki 2010/ /31 Wirusy komputerowe - Klasyfikacja szczegółowa Wirusy FAT (tablicy alokacji plików) zmieniają wartość pierwszej JAP jednego lub wielu plików na numer wskazujący JAP kodu wirusa wczytanie takiego pliku powoduje uruchomienie wirusa, który w dalszej kolejności może, ale nie musi, załadować właściwy program Makrowirusy ich powstanie związane jest z wprowadzeniem do pakietów biurowych języków pozwalających na tworzenie makr, takich jak np. Visual Basic for Applications (VBA) wirus uaktywnia się w chwili otwarcia zainfekowanego dokumentu, po czym zaraża zdrowe zbiory Wirusy typu stealth podczas próby dostępu do zarażonego pliku lub sektora dysku przez program antywirusowy potrafią zatuszować swą obecność Wirusy polimorficzne nie mają stałej sygnatury, ponieważ ich kod zmienia się samoczynnie przy każdej infekcji

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 2 (studia stacjonarne) - 12.10.2007 - Rok akademicki 2007/2008 2/59 Jednostki informacji - bit Bit (ang. binary digit) - jednostka logiczna, określająca najmniejszą

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna Technologia Informacyjna zajęcia nr 2 Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja semestr I, rok akademicki 2007/2008 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Jednostki i kodowanie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka antywirusowa

Profilaktyka antywirusowa Profilaktyka antywirusowa Obrona przed szkodliwym oprogramowaniem: - instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (firewall) - aktualizacja oprogramowania - nie otwieranie załączników

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Zagadnienia omawiane na wykładzie: Ogólne pojęcia Budowa komputera Rodzaje oprogramowania komputerowego Omówienie edytorów tekstu, zasad składu tekstu Wstęp Sieci komputerowe Internet

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a t y k a dla dziennikarzy

I n f o r m a t y k a dla dziennikarzy Marek Robak I n f o r m a t y k a dla dziennikarzy Skrypt, wersja 3.50 Warszawa 2001-2004 Wszelkie prawa zastrzeżone, 2001-2004 Marek Robak / Spis treści 1.Podstawy 3 1.1. Do czego służy komputer, definicja...3

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń

Technologie informacyjne. wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń Technologie informacyjne wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń Ireneusz Grabowski ig@fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ig Id: brodnica Hasło: Brodnica Materiały

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i ich ewolucja

Systemy operacyjne i ich ewolucja Systemy operacyjne i ich ewolucja 1. System operacyjny a) definicja, b) zadania, c) budowa, d) podział 2. UNIX 3. CP/M 4. MS DOS 5. QNX 6. MacOS 7. GEOS 8. Linux 9. Windows-y 10. Novell NetWare Czy komputer

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Wprowadzenie do informatyki. dr inż. Adam Klimowicz

Informatyka. Wprowadzenie do informatyki. dr inż. Adam Klimowicz Informatyka Wprowadzenie do informatyki dr inż. Adam Klimowicz Strona WWW http://degra.pb.bialystok.pl/~adam/ti_pwsip.html lub GOOGLE : Adam Klimowicz Literatura 1. A. Skorupski, Podstawy budowy i działania

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w bibliotece

Technologie informacyjne w bibliotece Technologie informacyjne w bibliotece Część I - Podręcznik www.biblioteki.org Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych. Treść licencji

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Informatyki

Wprowadzenie do Informatyki Wprowadzenie do Informatyki Notatki do wykładu dla I roku astronomii Wersja 0.98.2, 2006-10-31 Kopiowanie w całości bądź części możliwe pod warunkiem zacytowania źródła. Tomasz Kwiatkowski Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Oprogramowanie 1 Podział oprogramowania systemy operacyjne (np. DOS, Windows, Linux, Mac OS) Programy użytkowe: edytory tekstu, edytory grafiki, edytory dźwięku, wideo, przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne

Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne Wstęp... 2 1. Typy komputerów... 4 1.1. Komputery stacjonarne... 4 1.1.1. Desktop... 4 1.1.2. Serwer... 4 1.1.3. Mainframe... 5 1.2. Komputery przenośne...

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych

Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O KOMPUTERACH 1. DEFINICJA KOMPUTERA

PODSTAWOWE INFORMACJE O KOMPUTERACH 1. DEFINICJA KOMPUTERA PODSTAWOWE INFORMACJE O KOMPUTERACH 1. DEFINICJA KOMPUTERA Komputer jest to wielofunkcyjna maszyna licząca. Wykonująca automatycznie wiele obliczeń wg algorytmu (programu). 1.1TYPY KOMPUTERÓW Komputery

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki Techniki komputerowe Warszawa 2010 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programów komputerowych wspomagających działania terapeutyczne 322[15].O1.05

Korzystanie z programów komputerowych wspomagających działania terapeutyczne 322[15].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Symela Korzystanie z programów komputerowych wspomagających działania terapeutyczne 322[15].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

I. Sprzęt. 1. Podstawowe pojęcia. Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe)

I. Sprzęt. 1. Podstawowe pojęcia. Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe) I. Sprzęt. 1. Podstawowe pojęcia. Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe) Komputer osobisty: PC (personal computer) mikrokomputer przeznaczony do użytku osobistego. Może to być komputer

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Co mają ze sobą wspólnego: praktycznie każdy zadrukowany

Co mają ze sobą wspólnego: praktycznie każdy zadrukowany Font: cyfrowy nośnik pisma Rys. 1. Wybrane czynniki wpływajace na końcowy kształt graficzny tekstu: krój pisma, fonty, aplikacje. Rys. 2. Klocki z łacińską literą a oraz ormiańską ligaturą vn Copyright

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy 4.1.1. Materiał nauczania Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy W niniejszym rozdziale zostały omówione jedynie najbardziej typowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Jednostki ilości danych Bit podstawowa jednostka w operacjach, wskazująca na obecność (1) albo brak (0) sygnału Bajt 23 bitów =

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych. autor: Tomasz Idzikowski t.idzikowski@gazeta.pl

ECDL. Moduł nr 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych. autor: Tomasz Idzikowski t.idzikowski@gazeta.pl ECDL Moduł nr 1 Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 Sprzęt... 4 1.1 Podstawowe pojęcia... 4 1.1.1 Komputer oraz sprzęt (hardware)... 4 1.1.2 Powszechnie

Bardziej szczegółowo