ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI FUNDUSZU VENTURE CAPITAL"

Transkrypt

1 PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 213 nr 1 (7) ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI FUNDUSZU VENTURE CAPITAL ANALYSIS OF BREAK-EVEN OF VENTURE CAPITAL FUNDS PIOTR ZASĘPA * Abstract The main objective of break-even analysis is to evaluate the effectiveness of the investment portfolio and cost structure that will allow investors to make a profit. Break even analysis can be carried out at the level of IRR or multiples investment fund. Capital break-even at the level of the IRR can be defined as the IRR of the investment portfolio at which the Fund does not generate losses but also brings any profit. Its level is %.You can set so that the rate of return that must be achieved in order to fund investors have achieved a nominal profit from your investment. This rate of return is defined as the target IRR to break even. This target can also determine the level of hard rerate to determine the target IRR at which management will receive additional profits. Wstęp Głównym celem analizy progu rentowności jest ocena efektywności portfela inwestycyjnego oraz struktury kosztów, które pozwolą osiągnąć zyski inwestorom. Analiza progu rentowności może zostać przeprowadzona na poziomie wskaźnika IRR lub mnożników inwestycyjnych funduszu. Kapitałowy próg rentowności na poziomie IRR może zostać określony jako stopa zwrotu IRR portfela inwestycyjnego przy której fundusz nie generuje starty ale nie przynosi również żadnych zysków. Jej poziom wynosi %. Można ustalić dzięki temu stopę zwrotu jaką musi osiągnąć fundusz aby inwestorzy osiągnęli nominalny zysk z dokonanej inwestycji. Taka stopa zwrotu definiowana jest jako docelowa stopa IRR dla progu rentowności. Ten docelowy * dr Piotr ZASĘPA, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Zarządzania i Marketingu. 347

2 Piotr Zasępa poziom można ustalić również dla poziomu hardle rate w celu określenia docelowego poziomu IRR, przy którym zarządzający będzie otrzymywał dodatkowe zyski. 1. Modele analizy progu rentowności funduszu venture capital Podstawą do analizy rentowności jest model Yalea rozwinięty następnie przez D. Takahashiego i S. Alexandra [1] dla standardowej struktury funduszu venture capital. Model ten nie jest modelem finansowym, który ma funkcję predykcyjną, a jedynie modeluje wzór przepływów pieniężnych funduszy venture capital. Model ten zakłada, iż instrument podstawowy jakim jest portfel funduszu będzie miał zdefiniowaną przeciętną stopę wzrostu a historyczna stopa zwrotu, kształtowanie się przepływów pieniężnych i historyczna dystrybucja środków będzie odniesieniem dla prognozowania zachowania funduszu w przyszłości. Jak możemy wywnioskować z doświadczenia kryzysu, który pojawiał się w 28 r. takie założenia nie zawsze się spełniają, dlatego mogą one być ograniczone i różne scenariusze oraz wrażliwość portfela mogą zostać wprowadzone. Dodatkowo każdy z podsegmentów rynku private equity (buyout, venture capital czy mezzanine) charakteryzuje się typowym dla siebie modelem przepływów pieniężnych i dla każdego z nich należy używać specyficznych parametrów. Model zakłada, iż wszystkie środki funduszu są inwestowane i wpłaty inwestorów nie są dzielone na część inwestycyjną i opłat za zarządzanie[2]. Dlatego nie można oszacować bezpośrednio stopy IRR dla progu rentowności. Zmodyfikowany model stosuje wpłaty i wypłaty funduszu przedstawione w tabeli 1. Tabela 1. Zmodyfikowany model Yalea przepływy pieniężne Wpływy Opis Wypłaty Opis RC (t) Stopa kontrybucji w okresie t C (t) Kontrybucja kapitału w okresie t CC Zobowiązanie kapitałowe RD (t) Stopa dystrybucji w okresie t SC Koszty początkowe D (t) Dystrybucja w okresie t MF (t) Koszty za zarządzanie NAV (t) Wartość NAV na koniec okresu t N Liczba okresów PIC (t) Suma wpłaconych kapitałów B Czynnik opisujący zmiany stopy Kwota zainwestowana w INV (t) dystrybucji w okresie portfel w okresie t IRRp IRR brutto portfela IRRi IRR netto dla inwestora Źródło: D. Takahashi, S. Alexander, Illiquid alternative asset fund modeling, Yale School of Management, styczeń

3 ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI FUNDUSZU VENTURE CAPITAL Wymienione przepływy pieniężne nie opisują wszystkich możliwych specyficznych elementów przepływów pieniężnych, jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania funduszu. Dlatego jest to uproszczone podejście do modelowania i analizy progu rentowności stosowane w przypadku funduszy venture capital. 2. Kontrybucja kapitału krok 1 Pierwszą czynnością jest określenie poziomu składek i wypłat funduszu. Wpłaty jakie fundusz otrzymuje najczęściej skoncentrowane są w pierwszym roku funkcjonowania i osiągają 6-7% całości deklarowanych wpłat inwestorów w okresie 4 5 lat. Za pomocą modelu możemy szacować wpłaty poprzez mnożenie stopy kontrybucji w okresie t (RC (t)) przez pozostały zadeklarowany kapitał lub przez różnicę zadeklarowanej sumy kapitałowej i sumę dokonanych wpłat (CC-PIC(t)). ( ) ( )( ( )) ( ) ( ) Stopa zaangażowania, która jest procentowym poziomem kapitału pozostającego do zaangażowania w bieżącym okresie, może być oszacowana na podstawie historycznych danych pochodzących z własnej bazy danych jak i z zewnętrznych baz takich, jak np. Thomson Financial. Zaangażowanie dla każdego funduszu w zależności od typu inwestycji jakich dokonuje może być różne. Rys. 1. Roczne oraz skumulowane procentowe zaangażowanie kapitału przez inwestorów Źródło: Opracowanie własne Roczne wpłaty % Skumulowane wpłaty % 349

4 Piotr Zasępa 3. Wykorzystanie zgromadzonych środków przez fundusz venture capital krok 2 Kolejną fazą jest określenie poziomu wykorzystania zgromadzonych środków C(t). Pierwsze wpływy najczęściej pokrywają początkowe koszty uruchomienia funduszu (SC), pierwsze opłaty za zarządzanie MF(t), które są potrącane okresowo w trakcie całego okresu inwestycyjnego INV(t). Na koniec okresu dostępne przez fundusz środki możemy zdefiniować jako: ( ) ( ) ( ) Wśród zarządzających możemy wskazać różne podejścia i metody kalkulacji opłaty za zarządzanie. Najczęstszą jest stała procentowa stawka (MFR) obliczana w oparciu o kapitalizację funduszu w danym okresie lub wartości zarządzanych kapitałów w następujący sposób: ( ) w okresie trwania inwestycji ( ) ( ( ) ( ( ))) w okresie dezinwestycji 4. Wartość aktywów netto (NAV) krok 3 Kolejną fazą jest szacowanie i modelowanie wartości NAV. W celu jej określenia należy dokonać założenia, co do średniej stopy wzrostu (IRRp) dla portfela inwestycji (INV(t)). Wartość NAV na koniec okresu jest funkcją stopy wzrostu. Poziom NAV jest również wykorzystywany do szacowania wartości opłaty za zarządzanie: ( ) [ ( ) ( )] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 35

5 ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI FUNDUSZU VENTURE CAPITAL Rys. 2. Wartość NAV jako procent wartości funduszu Źródło: opracowanie własne 5. Dystrybucja środków z funduszu do inwestorów krok 5 Kolejnym punktem jest oszacowanie poziomu środków, jakie będą dystrybuowane do inwestorów z otrzymanych dezinwestycji. Poziomy dystrybucji są zmienne w zależności od fazy cyklu życia funduszu. Formuła dystrybucji jest oszacowana na podstawie stopy dystrybucji RD (t). W miarę upływu czasu realizowane inwestycje powodują wzrost poziomu dystrybucji aż do pełnego ich zwrotu. Pomimo wysokiej stopy dystrybucji nominalne kwoty środków przekazywane do inwestorów pozostają niskie w miarę zbliżania się funduszu do końcowej fazy funkcjonowania. Czynnik oznaczony w modelu jako (B) wpływa na kontrole dynamiki tej dystrybucji: im wyższy poziom wskaźnika tym wolniejszy początkowy wzrost i szybsze przyspieszenie dynamiki w późniejszej fazie życia funduszu. Rys 3. Stopa dystrybucji w oparciu o czynnik dynamiki B Źródło: opracowanie własne,

6 Piotr Zasępa Czynnik B może być oszacowany na podstawie historycznych danych: ( ) ( ) Poziom dystrybucji jest następnie szacowany na podstawie stopy dystrybucji, wartości NAV oraz IRRp ustalonej dla portfela inwestycji. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) W przypadku stałej stopy wpłat oraz IRRp, im dłuższy okres inwestycji tym wyższa dystrybucja środków. Wykres prezentuje sposób oddziaływania czynnika wypłat i jego wpływ na poziom i szybkość dystrybucji środków przez fundusz. Rys. 5. Roczna dystrybucja środków w zależności od czynnika B wypłaty jako procent wielkości funduszu Źródło: opracowanie własne, Struktura dystrybucji środków przez fundusz krok 6 Kwota dystrybucji środków D(t) opisana w kroku 4 jest rozdzielona pomiędzy interesariuszy funduszu. Przykładowym podziałem interesariuszy może być następująca lista: 352

7 ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI FUNDUSZU VENTURE CAPITAL inwestorzy, wypłaty związane z przekroczeniem hardle rate, wypłaty należnych prowizji (Carry distribution), wyrównania i korekcyjne wypłaty pomiędzy inwestorami a zarządzającymi (Claw back). 7. Obliczenie IRR dla progu rentowności (inwestorów i zarządzających) krok 7. Stosując przepływy pieniężne, jakie otrzymać można przy przeprowadzeniu sekwencji w krokach 1 i 5 możemy obliczyć stopę netto IRRi. Wtedy za pomocą iteracji i zmiany stopy IRRp można uzyskać docelową stopę IRR dla progu rentowności zarówno dla kapitału inwestorów (capital break even IRR) oraz dla zarządzających (target rate brek even IRR), która najczęściej wynosi 8%. Rys. 5. Kształtowanie się docelowej stopy IRR dla kapitału inwestorów oraz dla zarządzających Źródło: P.Y. Mathonet, T. Meyer, J Curve exposure, Wiley Finance, s Próg rentowności IRR wyznaczony dla kapitału (capital break even) można opisać w następujący sposób: ( ) ( ) 353

8 Piotr Zasępa Docelowy próg rentowności można opisać następującą formułą: ( ) ( ) ( ) ( ) Próg rentowności i jego formuła spełnia zależność matematyczną dla wyznaczania stopy IRR w projektach inwestycyjnych. Dystrybucja środków przez fundusze venture capital zależy od przekroczenia progu rentowności i wskazuje na to jak będą one podzielone pomiędzy interesariuszy oraz jaki jest priorytet wypłat z funduszu. Określenie okresu oraz sposobu rozdysponowania środkami jest najczęściej określone w umowie inwestycyjnej. Najważniejsze z terminów jakie są stosowane w przypadku funduszy to: opłaty za sukces (carried interest), minimalna stopa zwrotu (hurdle rate) oraz klauzula zwrotu funduszy (claw back clause). Fundusze są zorganizowane w taki sposób, aby środki pochodzące od dostarczycieli kapitału były przekazywane w momencie inwestycji funduszu. W trakcie zawiązania funduszu każdy inwestor zobowiązuje się do wniesienia odpowiedniej kwoty w określonym czasie na żądanie zarządzającego, często tuż po decyzji komitetu inwestycyjnego określającej cel inwestycyjny. Wnoszenie środków w terminologii private equity określone jest mianem drawdown. Inwestorzy nie muszą wpłacać całego kapitału do funduszu w chwili jego utworzenia i mogą nadal inwestować swoje środki do momentu, gdy zapada termin płatności. Fundusz nie musi wtedy zarządzać swoją nadpłynnością, co często wiąże się z kosztami. Ponadto każdy zarządzający jest wynagradzany poprzez pobieranie opłaty za zarządzanie (management fee) oraz opłaty za sukces (carried interest lub success fee). Minimalna stopa zwrotu określona w USA dla funduszy venture capital to około 12,5-3% IRR, z 22% średnią i 2% medianą. Dla funduszy typu buy out jest to średnio 8%. Stopa IRR, przy której inwestycje funduszu venture capital mają sens, wynosi około 2% rocznie[3]. Zakończenie Minimalna stopa zwrotu (hurdle rate, carried interest) określana jest jako minimalna stopa zwrotu wymagana przez inwestorów funduszu, zanim zarządzający zacznie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu jej przekroczenia. Po przekroczeniu zakładanej stopy zwrotu zarządzający zaczyna otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku funduszy typu buy out stan- 354

9 ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI FUNDUSZU VENTURE CAPITAL dardowo ustala się minimalną stopę zwrotu IRR na poziomie 8%. Po jej przekroczeniu zyski z inwestycji dzielone są pomiędzy inwestorów i zarządzających w różnych ustalonych podczas negocjacji proporcjach. Typowa alokacja środków wskazywana przez statystyki to 8:2 czyli 8% jest rozdzielane pomiędzy wszystkich partnerów inwestorów funduszu, pozostałe 2% przypada partnerowi generalnemu. Termin i warunki podziału zysku są uzgadniane indywidualnie pomiędzy partnerami. Niezmiernie ważna jest więc analiza progu rentowności oraz dobór kadry zarządzającej funduszu, który zdoła osiągnąć i przekroczyć zakładany próg rentowności. Bibliografia: Litvak K., Venture Capital Limited Partnership Agreement, Texas University, luty 29. Mathonet P.Y., Meyer T., J Curve exposure, Wiley Finance, West Sussex 25. Takahashi D., Alexander S., Illiquid alternative asset fund modeling, Yale School of Management, styczeń

METODY ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FUNDUSZY VENTURE CAPITAL

METODY ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FUNDUSZY VENTURE CAPITAL PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 2011 nr 1 (5) METODY ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FUNDUSZY VENTURE CAPITAL METHODS OF MANAGING THE LIQUIDITY OF VENTURE CAPITAL FUNDS Piotr Zasępa* Abstract Investment in

Bardziej szczegółowo

RESULTS OF THE VENTURE CAPITAL FUNDS GLOBAL TRENDS AND THE POLISH MARKET

RESULTS OF THE VENTURE CAPITAL FUNDS GLOBAL TRENDS AND THE POLISH MARKET dr Piotr Zasępa B C D Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ZN WSH Zarządzanie 215 (2), s. 13-111 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 6.8.214 Data recenzji/accepted: 22.1.214;

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 137 Dorota WIĘCEK, Gabriela KALINOWSKA Akademia Techniczno- Humanistyczna Bielsko- Biała E- mail: gkalinowska@ath.bielsko.pl, dwiecek@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych Piotr Zasępa I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Celem autoreferatu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i zawodowego. Przedstawia on dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Działalność publicznych funduszy venture capital na przykładzie rynku polskiego

Działalność publicznych funduszy venture capital na przykładzie rynku polskiego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 871 880 Działalność publicznych funduszy venture capital na przykładzie rynku polskiego Piotr

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 122 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW dr hab. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Miary oceny efektów działalności inwestycyjnej OFE

Miary oceny efektów działalności inwestycyjnej OFE Sugerowany przypis: Chybalski F., Miary oceny efektów działalności inwestycyjnej OFE, Wiadomości Statystyczne, nr 10/2006, Warszawa, Październik 2006, s. 22 35. STUDIA METODOLOGICZNE Filip CHYBALSKI Miary

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Sławomir Ignatiuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości

Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości Ewa Krawczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości Wstęp Istnieje wiele modeli ryzyka, tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

IMPACT OF QUALITY MANAGEMENT ON EFFECTIVENESS OF PRIVATE EQUITY IPO PROCESS AT WARSAW STOCK EXCHANGE

IMPACT OF QUALITY MANAGEMENT ON EFFECTIVENESS OF PRIVATE EQUITY IPO PROCESS AT WARSAW STOCK EXCHANGE ZN WSH Zarządzanie 2015 (1), s. 61-69 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 06.05.2014 Data recenzji/ Accepted: 16.06.2014; 14.12.2014 Data publikacji/published: 2.03.2015 Źródła

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Paweł Śliwiński Wykorzystanie teorii portfelowej do zarządzania ryzykiem finansowym związanym z zaciąganiem

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności inwestycji SPIS TREŚCI

Ocena efektywności inwestycji SPIS TREŚCI Ocena efektywności inwestycji Jacek Mizerka SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI... 3 2.1. WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NETTO (NPV)... 3 2.2. WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU (IRR)...

Bardziej szczegółowo

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania ANALIZA PORÓWNAWCZA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCYJNEGO PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZU TYPU EQUITY ORAZ BANKOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Krzysztof Marcinek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Wprowadzenie Potrzeba rozwoju infrastruktury nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Wartość przedsiębiorstwa w kontekście finansowania w formie mezzanine

Wartość przedsiębiorstwa w kontekście finansowania w formie mezzanine ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 201 213 Wartość przedsiębiorstwa w kontekście finansowania w formie mezzanine Zbigniew Kuryłek

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248.

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 48 Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego Tomasz Sikora Warszawa Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Teorii Systemu Rynkowego (stacjonarne studia doktoranckie) Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE PROBLEMY WYCENY INWESTYCJI W SYSTEMIE PRAWA BILANSOWEGO FUNDAMENTAL PROBLEMS OF INVESTMENTS VALUATION IN POLISH LAW

KLUCZOWE PROBLEMY WYCENY INWESTYCJI W SYSTEMIE PRAWA BILANSOWEGO FUNDAMENTAL PROBLEMS OF INVESTMENTS VALUATION IN POLISH LAW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 58 Nr kol. 1858 Wiesława CAPUTA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH www.wise-institute.org.pl WARSZAWA, 2014 EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS MACIEJ BITNER WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH Al. JEROZOLIMSKIE

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe w promocji spółek portfelowych w procesie dezinwestycji funduszy venture capital

Działania marketingowe w promocji spółek portfelowych w procesie dezinwestycji funduszy venture capital 9 (58) 2013 Piotr Zasępa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Działania marketingowe w promocji spółek portfelowych w procesie dezinwestycji funduszy venture capital Marketing efforts in the promotion

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ALTERNATYWNYCH WSKAŹNIKÓW INDEKSACJI OBLIGACJI SKARBOWYCH

ANALIZA ALTERNATYWNYCH WSKAŹNIKÓW INDEKSACJI OBLIGACJI SKARBOWYCH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 2 (263) Marta Pszczółkowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej marta.pszczolkowska1@gmail.com

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 4-2009 KRZYSZOF BIAŁOUS, JACEK TRUSZKOWSKI ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I. WPROWADZENIE W latach 2001-20071

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ODWROTNYCH ORAZ LEWAROWANYCH FUNDUSZY TYPU EXCHANGE-TRADED FUND

FUNKCJONOWANIE ODWROTNYCH ORAZ LEWAROWANYCH FUNDUSZY TYPU EXCHANGE-TRADED FUND dr Piotr Zasępa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie FUNKCJONOWANIE ODWROTNYCH ORAZ LEWAROWANYCH FUNDUSZY TYPU EXCHANGE-TRADED FUND Streszczenie: Rynek finansowy charakteryzuje się szybkim wzrostem

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa 8.12.2011 r.

VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa 8.12.2011 r. VENTURE CAPITAL Kapitał dla funduszy Venture Capital Sesja pytań i odpowiedzi Warszawa 8.12.2011 r. Agenda KFK Fundusz Funduszy podstawowe zasady partnerstwa Adresaci Konkursu SPPW & Procedura Aplikacyjna

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

Przemysław Stodulny. Wprowadzenie

Przemysław Stodulny. Wprowadzenie Przemysław Stodulny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Model referencyjnej stopy procentowej w działalności kredytowej banku Wprowadzenie Działalność kredytowa należy do najbardziej istotnych obszarów

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E 0 1 4 Journal of Finance and Financial Law 1/2014 Kinga Jurek-Wasilewska Dr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo