ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DOTYCZĄCEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ ADMINISTRACJI CELNEJ I PRZEPISÓW PRAWA CELNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DOTYCZĄCEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ ADMINISTRACJI CELNEJ I PRZEPISÓW PRAWA CELNEGO"

Transkrypt

1 ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DOTYCZĄCEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ ADMINISTRACJI CELNEJ I PRZEPISÓW PRAWA CELNEGO W maju b.r. Departament Ceł przygotował ankietę dotyczącą funkcjonowania polskiej administracji celnej i stosowania przepisów prawa celnego. Powyższa ankieta została umieszczona na stronach internetowych Służby Celnej Ministerstwa Finansów. W okresie od 5 maja do 14 czerwca na powyższą ankietę odpowiedziały 53 osoby. I. Respondenci Prawie wszystkie osoby, które wypełniły ankietę, współpracują z polską administracją celną od ponad 4 lat. Największą grupę respondentów stanowią agenci celni (55%), następnie podmioty zajmujące się działalnością gospodarczą w zakresie importu i eksportu towarów (42 %), dalej firmy spedycyjne (30%) oraz firmy transportowe (23 %). II. Organy celne poddane ocenie Zakresem badania objęte zostały wszystkie izby celne i podległe im urzędy. Największa ilość odpowiedzi nadeszła od przedsiębiorców działających na obszarze właściwości Izb Celnych w Warszawie (16 ankiet), Poznaniu (9), Gdyni (8), Katowicach (4) i Krakowie (4), stanowiąc łącznie ponad 60 % wszystkich odpowiedzi. Pozostałych 10 izb celnych otrzymało od 1 do 3 odpowiedzi. W związku z powyższym, analiza wyników ankiet, w celu zachowania ich reprezentatywności, oparta została na opiniach respondentów działających na obszarze właściwości izb celnych w Warszawie, Poznaniu, Gdyni, Katowicach i Krakowie. III. Analiza odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie 1. Przestrzeganie terminów stosowanych w postępowaniu celnym 1.1. Terminy dotyczące prowadzenia postępowania Ankietowani ocenili, że terminy dotyczące prowadzenia postępowania są w większości przypadków przestrzegane (56%). Organy celne informują o niedotrzymaniu terminu w 66% postępowań. Najlepiej oceniane jest przestrzeganie terminów w IC Gdynia i Katowice (średnio oceny bliskie raczej tak ), najgorzej w IC Warszawa (oceny średnio między raczej nie a nie ) Terminy dotyczące zwrotu należności celnych Ponad 20% ocen wskazuje, że zwrot należności następuje z przekroczeniem terminu 3 miesięcy, natomiast w ocenie 17% respondentów wypłata następuje w terminie do 7 dni. Najlepiej oceniane jest przestrzeganie terminów zwrotu należności celnych w IC Gdynia i Katowice, najgorzej: w IC Warszawa. W przypadku żadnej z wymienionych 5 izb celnych nie wystąpiła ocena wskazująca, że wypłata następuje w terminie dłuższym niż 3 miesiące. 2. Czynniki utrudniające uzyskanie pozwoleń wydawanych przez organy celne 2.1. Podstawowe przeszkody w uzyskaniu pozwolenia, w ocenie 94% respondentów, to: - przewlekłość postępowania (53%) - zbyt dużo szczegółowych danych wymaganych we wniosku (53%) - nadmierna ilość dokumentów wymaganych do wniosku (57%).

2 2.2. Inne przyczyny wymieniane przez ankietowanych, to : - korupcja (11 %) - niekompetencja (13%) - zła organizacja pracy (13%) - braki kadrowe i zbyt rzadka sieć placówek celnych (4%). Szczególnie wysokie noty krytyczne w zakresie innych przyczyn uzyskała IC Katowice (30%), w porównaniu z IC Warszawa (15%), IC Poznań (13%), IC Gdynia (6%) i IC Kraków (0%) Proponowane przez respondentów zmiany w celu wyeliminowania ww. przeszkód Ograniczenie formalności przez: - zniesienie obowiązku przedkładania tych samych dokumentów przez przedsiębiorstwa wielokrotnie w różnych komórkach tej samej izby celnej lub tego samego urzędu celnego przy różnych czynnościach - zniesienie obowiązku przedkładania zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego - zniesienie obowiązku przedstawiania oryginałów kontraktów handlowych, istniejących często jedynie w postaci kopii faksowych - przyjmowanie dokumentów w formie elektronicznej. 3. Informacje dotyczące przeznaczeń celnych 3.1. Procedury, w realizacji których występują największe problemy Najczęściej wskazywane są następujące procedury: - dopuszczenie do obrotu (40%) - wywóz (25%) - gospodarcze procedury celne (23%) - tranzyt (6%). Dla IC Gdynia i IC Katowice nie wskazano problemów z procedurami gospodarczymi. Dla IC Katowice odnotowano wyższy wskaźnik problemów w procedurze wywozu (50%). Dla IC Warszawa większe znaczenie problemów odnotowano w procedurach gospodarczych (33%) Przyczyny problemów Najczęściej wymienianą przyczyną trudności w stosowaniu procedur jest: - przewlekłość odpraw - zawodność systemu CELINA - nadmierna ilość rewizji, formalizm - konieczność zakładania zamknięć celnych w uproszczonej procedurze wywozu. 3.3.Przyczyny generowania nadmiernych kosztów Najczęściej wskazaną przyczyną generowania kosztów jest: - przewlekłość postępowania (30%), - awaryjność i złe działanie systemu CELINA, co wywołuje koszty wynikające z opóźnień i przestojów (30%). Inne, mniej znaczące przyczyny wpisane przez ankietowanych, to: - koszty związane z odprawą poza urzędem celnym (delegacje, koszty zezwolenia) - koszty generowane przez agencje celne, w tym prowizje od zabezpieczenia 2

3 - koszty dostosowania narzędzi informatycznych do systemów używanych przez administrację celną - wymaganie nadmiernej ilości zezwoleń i innych dokumentów Czynniki opóźniające odprawy celne Najczęściej wskazywane czynniki opóźniające odprawy celne, to: - czas i tryb pracy urzędów celnych - sprawność obsługi (76%) - procedury innych inspekcji/służb dokonujących kontroli (20%) - inne 30% (np. wadliwe działanie i awarie systemu CELINA, zła organizacja i sposób pracy, niekompetencja, formalizm, braki kadrowe administracji). Dla IC Gdynia i Kraków stosunkowo wyższe znaczenie mają procedury innych służb i inspekcji, jako czynnik opóźniający odprawy celne (36-40%). 4. Informacje dotyczące przepisów celnych 4.1. Opinia o przepisach celnych Ankietowani wskazywali głównie, że: - zrozumienie przepisów celnych wymaga fachowego przygotowania (67%) - przepisy są skomplikowane i zawiłe (52%) - przepisy są precyzyjne i zrozumiałe (6%) - inne: problemem jest niejednolitość interpretacji, brak tekstów jednolitych, częste zmiany oraz konieczność równoczesnego stosowania prawa wspólnotowego i krajowego Opinia o dostępności do informacji na temat przepisów celnych Wśród ankietowanych przeważają oceny negatywne o dostępności do informacji na temat przepisów celnych: - ocena bardzo dobra 0% - ocena dobra 33% - ocena słaba 43% - ocena zła 12% - ocena bardzo zła 12%. Żadna z 5 wymienionych na wstępie izb celnych nie uzyskała oceny pozytywnej ( dobra dostępność ). Najwyższe oceny otrzymały: IC Katowice i IC Poznań (powyżej średniej dla całej administracji celnej, a ocena średnia jest nieco wyższa niż słaba dostępność ), najniższą IC Gdynia (ocena niższa niż słaba dostępność ). W uwagach dodatkowych ankietowani wskazywali, że informacja powinna być aktualna i kompletna, a problemem są opóźnienia w tłumaczeniu prawa wspólnotowego Sposoby udostępniania informacji o przepisach celnych Nie odnotowano ani jednej odpowiedzi negującej potrzebę informowania. Ankietowani oczekują, że informacja przekazywana będzie w następujących formach: - w formie elektronicznej na stronach internetowych (82%) - w formie bezpłatnych broszur oraz ulotek informujących każdorazowo o zmianach (40%). Jako inne propozycje informowania respondenci wpisywali: - bezpośrednie informowanie o zmianach przepisów prawa celnego podmioty stale współpracujące z administracją celną - stworzenie systemu informacji telefonicznej i (on-line helpdesk) 3

4 - dostęp do pełnych zasobów systemu ISZTAR - organizowanie bezpłatnych szkoleń na terenie całego kraju w związku ze zmianami przepisów - wyraźne wyróżnianie nowych zmian na stronach internetowych Ocena praktyki stosowania prawa celnego W ocenie ankietowanych, praktyka stosowania prawa jest: - zbyt różna, co utrudnia sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa (46%) - zróżnicowana (29%) - w miarę jednolita (19%) - jednolita (6%). We wszystkich wskazanych wyżej 5 izbach celnych praktyka oceniana jest średnio jako zróżnicowana. Najniższe oceny otrzymała IC Poznań (nieco powyżej oceny praktyka jest zbyt różna, co utrudnia sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa ), najwyższe zaś spośród 5 wymienionych Izb otrzymały IC Katowice i IC Kraków ( praktyka jest zróżnicowana ). Ze wszystkich Izb najwyższą notę otrzymała IC Olsztyn ( praktyka jednolita ) i IC Toruń ( praktyka w miarę jednolita ), ale ankiety dla tych izb wypełniły odpowiednio tylko 1-3 osoby, co budzi wątpliwości co do reprezentatywności tych opinii Propozycje zmian przepisów celnych Ankietowani wskazali następujące propozycje w zakresie zmian przepisów celnych: - większe ułatwienia dla podmiotów wiarygodnych oraz traktowanie w ten sposób odpraw dokonywanych z udziałem wiarygodnych agencji celnych - zmniejszenie wymagań koniecznych do działania jako przedstawiciel bezpośredni - w wywozie odprawa bez nakładania zamknięć celnych i przedstawiania towarów w urzędzie celnym oraz możliwość dokonywania odprawy z doładunkiem - możliwość wykorzystywania jednego zabezpieczenia dla wszystkich procedur danego podmiotu - wydłużenie terminów płatności oraz rozliczanie podatku VAT w rozliczeniach miesięcznych - zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia dla należności celno-podatkowych do wysokości uproszczenia w procedurze TIR - finansowa odpowiedzialność funkcjonariuszy za popełnione błędy - określenie maksymalnego czasu trwania odprawy celnej/poszczególnych czynności - odformalizowanie procedur poprzez: mniejszą ilość wymaganych dokumentów, składanie świadectw SANEPID do 7 dni od dnia odprawy, zniesienie obowiązku przedkładania załączników do SAD lub składanie ich w formie elektronicznej, zgłoszenia ustne w procedurach gospodarczych, mniejszą liczbę rewizji. 5. Opinie dotyczące korzystania z ułatwień przewidzianych przepisami prawa celnego 5.1. Problemy w korzystaniu z ułatwień płatniczych i w procedurach uproszczonych Ankietowani ocenili, że występują problemy w korzystaniu z: - ułatwień płatniczych (54%) - procedur uproszczonych (46%). Stosunek odpowiedzi dla 5 wymienionych wyżej izb celnych jest podobny jak dla całej administracji celnej. Jedynie w IC Katowice występuje wyraźna przewaga opinii negatywnych dotycząca ułatwień płatniczych (75%), przy niewielkich problemach w stosowaniu procedur uproszczonych (25%). 4

5 5.2. Przyczyny problemów w korzystaniu z ułatwień Najczęstszą przyczyną problemów w korzystaniu z ww. ułatwień jest: a. dla procedur uproszczonych: - awarie systemu CELINA i brak zwrotnego potwierdzenia zwolnienia towaru - przewlekłość i sformalizowanie procedury uzyskania pozwolenia oraz odpraw - zbyt częste rewizje; b. dla ułatwień płatniczych i zabezpieczeń: - awarie systemu ZEFIR i brak możliwości saldowania elektronicznego - żądanie oryginałów przelewów przy obrocie elektronicznym - zbyt krótkie terminy płatności - przewlekłość postępowania w celu uzyskania zabezpieczenia oraz saldowania - wysokie koszty zabezpieczenia - nieakceptowanie zabezpieczeń wydanych przez gwaranta wymienionego w rozporządzeniu. 6. Uwagi dodatkowe dotyczące funkcjonowania polskiej administracji celnej Wielu ankietowanych zwróciło uwagę również na następujące problemy występujące w polskiej administracji celnej: - niski poziom kultury obsługi przedsiębiorców (pokrzykiwanie, nieuprzejme zachowanie) oraz podejrzliwe traktowanie podmiotów jak potencjalnych oszustów - niezbyt sprawna obsługa w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE - niedostosowanie struktury i zatrudnienia w administracji celnej do potrzeb obsługi obrotu, niska motywacja funkcjonariuszy, nieefektywna praca, niekompetencja, brak komunikacji między administracją celną i stronami postępowania celnego - niedostateczna informatyzacja obsługi oraz wadliwie działające systemy. IV. Wnioski Ze względu na niewielką liczbę zebranych ankiet oraz nieproporcjonalną ilość wypełnionych ankiet dla poszczególnych izb celnych, wyniki mogą być do pewnego stopnia niereprezentatywne. Jednakże należy zwrócić uwagę, że w ocenie wielu respondentów największym problemem związanym z ich działalnością jest niejednolite stosowanie przepisów prawa celnego oraz słaby dostęp do informacji. Mimo że znaczna część respondentów profesjonalnie zajmuje się obsługą celną, skomplikowane przepisy oraz dostęp do informacji stanowi dla nich poważny problem (75% ocen niezadowalających). Oczekiwana jest kompletna i aktualna informacja na stronach internetowych organów celnych, a także w formie bezpłatnych broszur oraz ulotek informujących każdorazowo o zmianach przepisów prawa oraz kompetentna pomoc doraźna (helpdesk). Równie istotnym problemem utrudniającym prowadzenie działalności jest rozbieżność w interpretacji przepisów (75% ocen niezadowalających). Problemem jest także przewlekłość postępowania, mimo dotrzymywania terminów ustawowych w większości przypadków, co stanowi główną przyczynę generowania nadmiernych kosztów (przestoje i opóźnienia). Zdaniem respondentów przewlekłość postępowania spowodowana jest złą organizacją pracy, nadmiernym formalizmem postępowań, niskimi kompetencjami funkcjonariuszy oraz niedostateczną lub wadliwą informatyzacją obsługi (zgłoszenia, obsługa zabezpieczeń). W postępowaniach dotyczących pozwoleń problemem pozostaje korupcja. Występują opinie o niedostosowaniu struktury administracji i zatrudnienia do 5

6 potrzeb obrotu. Niedostatecznie wykorzystywana jest analiza ryzyka, przez co podmioty wiarygodne nie mogą korzystać z uzasadnionych ułatwień. W ocenach ogólnych podkreśla się niższy standard obsługi niż w innych państwach członkowskich UE, nieuprzejme i podejrzliwe traktowanie stron. Różnice w ocenie pięciu wskazanych na wstępie Izb Celnych: Gdynia, Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa, nie są duże. Najlepsze opinie w zakresie prowadzenia postępowań uzyskały: IC Gdynia, dalej: IC Katowice i Kraków, najgorsze IC Warszawa. Dostępność informacji najlepiej oceniana jest w IC Katowice i Poznań, najgorzej w IC Gdynia, z kolei jednolitość stosowania przepisów: najlepiej w IC Katowice i Kraków, najgorzej w IC Poznań. Przedstawione przez ankietowanych oceny oraz propozycje zmian w funkcjonowaniu organów celnych zasługują na rozważenie i ewentualne podjęcie stosownych działań w celu poprawy sytuacji w obszarach, które uzyskały zdecydowanie negatywne oceny (przewlekłość postępowania, słaby dostęp do informacji o przepisach, niejednolitość w stosowaniu przepisów). W związku z powyższym uzasadnione wydaje się podjęcie następujących działań: 1) w zakresie dotyczącym przewlekłości postępowania celnego oraz naruszania terminów przewidzianych dla zwrotu należności celnych - komórki odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną (w MF i w IC) powinny podjąć stosowne działania sprawdzające terminowość załatwiania spraw prowadzonych przez izby i urzędy celne (przede wszystkim w zakresie potwierdzenia istnienia przyczyn powodujących uchybienia terminów); 2) w zakresie postulatów zgłaszanych przez ankietowanych dotyczących lepszego dostępu do informacji oraz zapewnienia jednolitości stosowania przepisów prawa, wskazane jest aby dyrektorzy izb celnych: - wykazali zdecydowanie większą aktywność w zorganizowaniu na swoim terenie dostępu do informacji, w szczególności dla dużych przedsiębiorców, np. poprzez bieżące informowanie ich o zmianach przepisów prawa celnego, - zwrócili szczególną uwagę na zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa przez podległe jednostki oraz przekazywanie im wyjaśnień i interpretacji kierowanych przez departamenty Ministerstwa Finansów, - zintensyfikowali szkolenia dla funkcjonariuszy celnych oraz zainteresowanych przedsiębiorców funkcjonujących na obszarze działania izby. Ponadto w omawianym zakresie Departament Ceł podjął następujące działania: - zgłosił do Dyrektora Departamentu Organizacji Służby Celnej potrzebę wydania ulotek i materiałów informacyjnych oraz zarezerwowania środków finansowych na ten cel oraz podjął prace związane z opracowaniem takich materiałów, - zawnioskował we wrześniu b.r. do Departamentu Organizacji Służby Celnej o zintensyfikowanie szkoleń na poziomie centralnym, które będą prowadzone przez pracowników Departamentu Ceł, - przygotował zaktualizowaną wersję Polskiego Podręcznika Celnego, który zostanie umieszczony we wrześniu b.r. na stronach internetowych Służby Celnej w celu zapewnienia zainteresowanym podmiotom dostępu do bardzo dokładnych wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa celnego. 6

7 Ponadto na uwagę zasługuje postulat dotyczący stworzenia jednego, tzw. helpdesk u (np. w jednej z izb celnych), który funkcjonowałby 24 h/dobę, posiadającego pełną i aktualną informację w zakresie przepisów prawa celnego i podatku akcyzowego, z możliwością obsługi podmiotów zagranicznych, np. w języku angielskim i rosyjskim; 3) w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej ilości wymaganych dokumentów należy zauważyć, że w ramach programu odbiurokratyzowania polskiej administracji, zostały zmienione przepisy prawa celnego zmniejszające do niezbędnego minimum ilość wymaganych dokumentów. Jednakże należy zauważyć, że postulaty ankietowanych zmierzają niekiedy do wprowadzenia skrajnych uproszczeń, które są niemożliwe do zrealizowania, np. ustne zgłoszenie towaru w gospodarczych procedurach celnych. Dlatego można liczyć się z tym, że żądanie od podmiotów niezbędnych dokumentów, mimo odformalizowania postępowania celnego, nadal może być przedmiotem krytyki. Jednakże wskazane wydaje się, aby dyrektorzy izb celnych przeprowadzili analizę dotyczącą wymogów stawianych przedsiębiorcom przez poszczególne jednostki organizacyjne podległe dyrektorowi, w zakresie dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Niejednokrotnie wymagane dokumenty nie są niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy, albo są zarejestrowane w wykazach prowadzonych przez organy celne, a ich żądanie nie tylko przedłuża postępowanie, ale również obciąża w sposób nieuzasadniony przedsiębiorców. W związku z tym, że 10 izb celnych oceniło niewielu ankietowanych (1-3), których oceny nie mogą być reprezentatywne dla oceny funkcjonowania danej izby i podległych jej urzędów celnych, pod rozwagę Dyrektorów Izb Celnych daje się pomysł umieszczenia na stronach internetowych izb celnych lub wyłożenia w siedzibach izb i urzędów celnych podobnych ankiet. Ocena dokonana przez przedsiębiorców działających na terenie danej izby może wskazać dyrektorowi tej izby obszary, na poprawę których będzie miał on wpływ wykorzystując swoje kompetencje (np. przewlekłość postępowania, niejednolite stosowanie przepisów w zakresie właściwości danej izby, niska kultura obsługi, niekompetencja). Zasady przeprowadzenia ankiety, termin, zakres pytań oraz analizę wyników tej ankiety, ustalałby i przeprowadzał dyrektor danej izby w zależności od zadań, które realizują podległe mu organy celne i z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania izby i podległych jej urzędów celnych. Celem przeprowadzenia takiej ankiety byłoby przede wszystkim pozyskanie przez dyrektora danej izby informacji, które stanowiłyby podstawę do podjęcia przed niego konkretnych działań, zmierzających do usprawnienia funkcjonowania kierowanej przez niego jednostki oraz poprawę wizerunku administracji celnej na terenie działania danej izby celnej. 7

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

PEWNA PRACA BLISKO DOMU

PEWNA PRACA BLISKO DOMU MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT SŁUŻBY CELNEJ DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PODATKOWEJ PEWNA PRACA BLISKO DOMU program dobrowolnych przejść do Administracji Podatkowej Zatwierdził: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R. Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR Departament Polityki Celnej UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 05 fax :+48 22 694 43 03 Anna Dubielak,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2011-2015 Warszawa, sierpień 2016 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez

Bardziej szczegółowo

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wspólne badanie Służby Celnej i PwC w zakresie analizy potencjalnych obszarów biurokratycznych w prawie celnym i podatkowym ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (kwestionariusz do wypełnienia dostępny

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim:

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim: PL AEOC 440000100040 Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów agencja celna Taksim-Pol Sp. z o.o. poleca odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie z zastosowaniem art 33a

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian EKSPERT: ROMAN ANDRZEJEWSKI ekspert w dziedzinie ceł, podatku

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku 10 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 14 września 2016r. Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Obrót towarowy z zagranicą Źródła prawa, Unijny Kodeks Celny, przeznaczenie i procedury celne, formy zgłaszania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ

BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ Ministerstwo Finansów BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ I-IV kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2014 UWAGI WSTĘPNE Biuletyn Statystyczny Służby Celnej został opracowany w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień

Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień Aktualne projekty pakietu ułatwień TIR upoważniony nadawca, stosowanie specjalnego stempla Zmiany w zakresie zgłoszenia celnego SAD

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach Służba Celna, w tym Izba Celna w Katowicach, wraz z podległymi urzędami celnymi realizuje szereg zadań o charakterze : KONTROLNYM,

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego.

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego. Spis treści I Uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarowym stosowane przez służbę celną.. 2 II Ułatwienia w płatności VAT... 5 III Zwolnienia celne i podatkowe dóbr inwestycyjnych i innych urządzeń przywożonych

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Warszawa, maj 2015 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez Służbę

Bardziej szczegółowo

ETYN N STATYSTYCZNY ŁUŻBY CELNEJ

ETYN N STATYSTYCZNY ŁUŻBY CELNEJ Ministerstwo Finansów BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ I-IV kwartał 2014 Warszawa, marzec 2015 Spis treści Uwagi wstępne 3 I. Wpływy budżetowe pobrane przez Służbę Celną 4 I.1 Wpływy z cła, podatków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015 PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA Warszawa 6_10_2015 AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP CELNEJ INFORMATYZACJI Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kontroli Budżetowej 2009 17.9.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 2/2008 dotyczącego wiążącej informacji taryfowej (WIT) Komisja Kontroli Budżetowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA Departament Polityki Celnej SYSTEMY ECS/ICS i CELINA ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Prezentuje: Rafał Latała tel.: +48 22 694 5558 www.clo.gov.pl Sytuacja w okresie czerwiec-październik 2012r. W

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Informacja dotyczącą realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju 1 Zgodnie z art. 201 ust. 3 lit.a) RWKC, organy celne mogą zezwolić na złożenie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Procedury tranzytowe

Procedury tranzytowe Departament Polityki Celnej Procedury tranzytowe Pytania zgłaszane przez przedsiębiorców dot. stosowania uproszczeń ul. Świętokrzyska12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 40 fax :+48 22 694 43 03 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW Szybciej, Taniej i Bezpieczniej w obrocie towarowym z krajami trzecimi 1 Służba Celna w celu ułatwienia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenia współpracy

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO OCENA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ((US)) Opracowanie: Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-5 - 69, 628-7 - 04 69-46 - 92, 625-76 - 2 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Elastyczność dokonywania odpraw celnych. Warszawa, 22 październik 2013

Elastyczność dokonywania odpraw celnych. Warszawa, 22 październik 2013 Elastyczność dokonywania odpraw celnych Warszawa, 22 październik 2013 Podstawowe projekty pakietu ułatwieu atwień TIR upoważniony nadawca, stosowanie specjalnego stempla Zmiany w zakresie zgłoszenia celnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik nr 8 Sprawozdani z konsultacji społecznych Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006 1. Otrzymane ankiety zwrotne

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 17-18 wrzesień 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 październik 2015r., Wrocław

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Poznaniu e-mail: jurban@poznan.uw.gov.pl IZBA CELNA W POZNANIU

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Poznaniu e-mail: jurban@poznan.uw.gov.pl IZBA CELNA W POZNANIU IZBA CELNA W POZNANIU ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań tel. (061) 658-35-00 fax (061) 658-35-18 e-mail: ic.poznan@poz.mofnet.gov.pl Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Poznaniu e-mail: jurban@poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan. Janusz Cichoń. Sekretarz Stanu. Ministerstwo Finansów

Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan. Janusz Cichoń. Sekretarz Stanu. Ministerstwo Finansów Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu Ministerstwo Finansów w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 19 lutego br., sygn.: DD3/0301/4/MCA/13/RD, dotyczącego konsultacji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Statystyczny Służby Celnej

Biuletyn Statystyczny Służby Celnej Biuletyn Statystyczny Służby Celnej Za I kwartał 2010. Tu wstaw logo firmy Ministerstwo Finansów Warszawa, lipiec 2010r. UWAGI WSTĘPNE Biuletyn Statystyczny Służby Celnej został opracowany w Departamencie

Bardziej szczegółowo

ania Celną po Konferencji 18.05.2012 Piotr Pogorzelski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej

ania Celną po Konferencji 18.05.2012 Piotr Pogorzelski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej Działania ania podjęte przez SłużbęS Celną po Konferencji 18.05.2012 Piotr Pogorzelski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej Pytania / Problemy zgłoszone przez uczestników dzisiejszej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 4 czerwca 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan prac

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 22-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 17-18

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 76

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 76 Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 76 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej.

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. dojrzałości jednostki Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. Zgodnie z zapisanym w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. standardem nr 20 1 : Zaleca się przeprowadzenie co najmniej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi Na podstawie art. 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wersja 1.0 1 maja 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł 1) Miejsca uznane i wyznaczone informacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami.

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami. WNIOSKI OGÓLNE: Badanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta przeprowadzone zostało w siedzibie Urzędu Skarbowego. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia Klientów z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi wstępne 3

Spis treści. Uwagi wstępne 3 Biuletyn Statystyczny Służby Celnej Za I-II kwartał 2009. Tu wstaw logo firmy Ministerstwo Finansów Warszawa, pażdziernik 2009r. Spis treści Uwagi wstępne 3 I. Wpływy budżetowe pobrane przez Służbę Celną

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r.

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r. System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT WARSZAWA, 18.05.2012 r. 2 Przesłanki realizacji projektu SZPROT Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejsząobsługęprzedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z realizacji planu pracy

Załącznik do raportu z realizacji planu pracy Załącznik do raportu z realizacji planu pracy Informacja na temat realizacji działań zapisanych we wnioskach z audytu realizacji Strategii działania polskiej administracji celnej 2004+ (przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Cła i procedury celne (prowadzący - Agent Celny)

Cła i procedury celne (prowadzący - Agent Celny) Cła i procedury celne (prowadzący - Agent Celny) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7013/1125 Cena netto 590,00 zł Cena brutto 725,70 zł Cena netto za godzinę 84,29 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Wersja 0.3 z 18 czerwca 2012r. Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa 2012 Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Olsztynie TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym

Izba Celna w Olsztynie TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym Podstawy prawne - historia Ustawa z dnia 08-01-1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 z 1993r poz. 50 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE Zgłoszenie celne prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Przeznaczeniem celnym jest: 2) objęcie towaru procedurą celną 3) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego (WOC) lub składu

Bardziej szczegółowo

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych Terminy szkolenia 18-19 maj 2016r., Sopot - Novotel Marina**** 6-7 lipiec 2016r., Ostróda - Willa Port

Bardziej szczegółowo

Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity

Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) Instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która obowiązuje od 01.01.2008r.

Bardziej szczegółowo

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych Instrukcja Celna zastosowania procedur celnych w tym z zastosowaniem procedur uproszczonych oraz rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT 1 1. Instrukcja opisuje obowiązki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE NAJNOWSZE UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WYBRANE NAJNOWSZE UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYBRANE NAJNOWSZE UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Służba Celna informuje, że w III kwartale 2014 r. przewidywane jest wydanie numeru Wiadomości Celnych, zawierającego kompleksową informację na temat ułatwień

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.

Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy. Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na nasza stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 26 listopada 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie INTRASTAT W 2016 r.:

Zmiany w systemie INTRASTAT W 2016 r.: Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na nasza stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki działalności Służby Celnej

Nowe kierunki działalności Służby Celnej Nowe kierunki działalności Służby Celnej Jacek Kapica Szef Służby Celnej ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 www.mf.gov.pl Rewizja strategii działania Służby Celnej Priorytety rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Systemy antykorupcyjne w administracji publicznej

Systemy antykorupcyjne w administracji publicznej Systemy antykorupcyjne w administracji publicznej Konferencja MSW i Fundacji im. Stefana Batorego Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 21-213+ Stanisław aw PłońskiP Ministerstwo Finansów Program

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm. 1)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Podstawowe informacje. a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych. Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Art. 11 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE Turcja z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z logistyką międzynarodową, poszukujące wiedzy

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Terminy szkolenia 21-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 16-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na nasza stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli oraz realizacji kontroli doraźnych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Departamentu Kontroli Celno - Akcyzowej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Statystyczny Służby Celnej UWAGI WSTĘPNE

Biuletyn Statystyczny Służby Celnej UWAGI WSTĘPNE Biuletyn Statystyczny Służby Celnej Za I-IV kwartał 2009. Tu wstaw logo firmy Ministerstwo Finansów Warszawa, kwiecień 2010r. UWAGI WSTĘPNE Biuletyn Statystyczny Służby Celnej został opracowany w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 5-13 grudnia 2013r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 7 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 7 1. Przedmiot procesu Przedmiotem procesu jest wydawanie decyzji administracyjnych,

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNA REALIZACJA dobrych praktyk

PRAKTYCZNA REALIZACJA dobrych praktyk PRAKTYCZNA REALIZACJA dobrych praktyk stosowanych wobec Upoważnionych Przedsiębiorc biorców AEO w Izbie Celnej we Wrocławiu Koordynator ds. AEO, procedury uproszczonej i SASP Naczelnik Wydziału Przeznaczeń

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie ankiet za II półrocze 200 r. Racibórz, 20 marca 2007 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie złożonych ankiet za II półrocze

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

~~~~. hr t1311;?8h. a'~! 6. 1:3. 4'h MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI. DPrC-1-4 12-5/12. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów

~~~~. hr t1311;?8h. a'~! 6. 1:3. 4'h MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI. DPrC-1-4 12-5/12. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów /. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia lj grudnia 2012 r. DPrC-1-4 12-5/12 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament Rady Ministrów RM-10-66-12 12-12-2012 CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r. Dz.Urz.MF.2009.5.35 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 10-11.04.2017, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Zadania przypisane do stanowiska służbowego. Stanowisko służbowe Zadanie Wartość

Zadania przypisane do stanowiska służbowego. Stanowisko służbowe Zadanie Wartość Załącznik nr 4 WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM ICH WARTOŚCI I CZASOCHŁONNOŚCI OGÓLNEJ Zadania przypisane do stanowiska służbowego Stanowisko służbowe Zadanie Wartość Czasochłonność ogólna

Bardziej szczegółowo