Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień"

Transkrypt

1 Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień

2 Aktualne projekty pakietu ułatwień TIR upoważniony nadawca, stosowanie specjalnego stempla Zmiany w zakresie zgłoszenia celnego SAD Bezpośrednia dostawa Miejsca uznane zmiana rozporządzenia e-załączniki do zgłoszeń celnych Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw Zapasowy oddział celny Procedura uproszczona zmiana właściwości Odprawa scentralizowana wewnątrz kraju Porty 24h Deregulacja zawodu agenta celnego Przegląd instrukcji i wytycznych (zakres PC) 2

3 Elastyczność dokonywania odpraw celnych Dlaczego Służba Celna wprowadza zmiany? - zmniejszenie barier i obciążeń administracyjnych poprzez stworzenie korzystniejszych warunków dla przedsiębiorców wynikających z umożliwienia korzystania z wybranych usług przy pomocy obecnie funkcjonujących oraz planowanych do wdrożenia narzędzi prawnych i informatycznych, - ułatwienie przedsiębiorcom dysponowania towarem, zwiększenie efektywności działań po stronie przedsiębiorców i Służby Celnej. 3

4 ZMIANY W ZAKRESIE ZGŁOSZENIA SAD 4

5 Zmiany w zakresie zgłoszenia celnego SAD Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne ZAKRES Zwiększenie progu kwotowego do 150 euro dla potrzeb złożenia zbiorczego zgłoszenia kurierskiego dotyczącego niektórych kategorii towarów podlegających zwolnieniu z należności celnych i podatkowych. Doprecyzowanie i uporządkowanie innych przepisów, m. in. w zakresie: zgłoszeń elektronicznych (załączniki w formie elektronicznej, wykaz W05) zgłaszania i kontroli celnej ropy naftowej Rezygnacja z wypełniania pola 2 gdy zakończeniem procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń i procedury przetwarzania pod kontrolą jest również jedna z ww. procedur. STATUS Rozporządzenie podpisane, weszło w życie 28 września 2013r.

6 MIEJSCE UZNANE ZMIANA ROZPORZĄDZENIA 6

7 Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego ZAKRES Odbiurokratyzowanie niektórych obowiązków związanych z uznawaniem miejsc, w tym wnioskowania o jednorazowe uznanie miejsca. Przygotowanie MU do wdrożenia Bezpośredniej dostawy, w tym nowe: uznanie jednego miejsca dla zakończenia procedury tranzytu (upoważniony odbiorca) oraz przedstawienia towarów organom celnym w celu objęcia procedurą celną lub czasowym składowaniem; Uporządkowanie niektórych regulacji, np. związanych z uznawaniem miejsc w pozwoleniach ma stosowanie różnego rodzaju uproszczeń. STATUS Rozporządzenie podpisane, oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. HARMONOGRAM Termin wejścia w życie 14 dni od dnia ogłoszenia 7

8 e ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZEŃ CELNYCH 8

9 e-załączniki do zgłoszeń celnych ZAKRES Umożliwienie przesyłania drogą elektroniczną załączników do elektronicznych zgłoszeń celnych Dotyczy dokumentów niezbędnych do przedłożenia na etapie przyjęcia zgłoszenia celnego oraz przekazywanych przez podmiot na żądanie organu celnego na etapie weryfikacji merytorycznej. STATUS Opracowywana jest obecnie procedura i zasady przechowywania tych dokumentów (współpraca z IC BP). HARMONOGRAM Termin wdrożenia uzależniony jest od rozwiązania kwestii technicznych (serwer, na którym miałyby być zapisywane, przechowywane i odczytywane pliki) najprawdopodobniej z początkiem 2014 r. rozpoczęcie działań pilotażowych.

10 BEZPOŚREDNIA DOSTAWA 10

11 Bezpośrednia dostawa Bezpośrednia dostawa wprowadzenie uproszczenia dla wiarygodnej grupy krajowych przedsiębiorców, tj. przedsiębiorców z segmentu niskiego ryzyka oraz odformalizowanie czynności przy uznawaniu miejsc w celu dokonywania w nich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego. CEL WPROWADZENIA: Wprowadzenie uproszczenia dla przedsiębiorców oraz odformalizowanie czynności przy uznawaniu miejsc w celu dokonywania w nich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego. Elastyczne dysponowanie towarem. 11

12 Bezpośrednia dostawa ZAKRES Odbiurokratyzowanie niektórych obowiązków związanych z uznawaniem miejsc, w tym wnioskowania o jednorazowe uznanie miejsca. Przygotowanie MU do wdrożenia Bezpośredniej dostawy, w tym nowe: uznanie jednego miejsca dla zakończenia procedury tranzytu (upoważniony odbiorca) oraz przedstawienia towarów organom celnym w celu objęcia procedurą celną lub czasowym składowaniem; Uporządkowanie niektórych regulacji, np. związanych z uznawaniem miejsc w pozwoleniach ma stosowanie różnego rodzaju uproszczeń. Zakończenie procedury tranzytu przez upoważnionego odbiorcę, pozwoli na pełną komunikację z urzędem celnym z wykorzystaniem systemu NCTS. 12

13 UO pozwolenie zawiadomienie o przybyciu na towarów rozładunek Przebieg procesu UP zwolnienie towarów UW uwagi rozładunkowe wyniki kontroli 13

14 Korzyści z wprowadzenia Bezpośredniej Dostawy Z koncepcji bezpośredniej dostawy korzystać będą mogły podmioty zakwalifikowane do segmentu niskiego ryzyka - tym samym zasadniczo ograniczono zagrożenie związane z przyznaniem uprawnień przypadkowym podmiotom, nie zawsze wiarygodnym dla Służby Celnej. Prowadzone będą prace mające na celu zachęcenie ww. podmiotów do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Bodźcem ku temu będzie zwiększenie atrakcyjności procedury uproszczonej m.in. poprzez: - zmianę właściwości dla uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (jedno pozwolenie obowiązujące na terenie właściwości wszystkich IC); - wdrożenie instytucji odprawy scentralizowanej w kraju; - proste postępowanie audytowe i kwestionariusz, - wprowadzenie dalszych ułatwień przy realizacji PU. 14

15 CENTRUM URZĘDOWE DOKONYWANIA ODPRAW 15

16 Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw to miejsce realizujące zadania względem towarów przedstawionych w miejscach innych niż miejsce złożenia zgłoszenia celnego. CEL WPROWADZENIA: Obsługa wszystkich zgłoszeń celnych w ramach UC (ew. IC) Ewentualne działania kontrolne w oparciu o zespoły kontrolne kierowane z OC współpracujących z CUDO Centra tworzone na bazie istniejących struktur 16

17 TOWAR Koncepcja funkcjonowania - Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Internet Firma Agencja celne WROTA CELNE CENTRALNA BAZA DANYCH ZwolnieBrak nie zwolnie Brak Zwolnie tow. nia Brak zwolnie nie tow. Zwolnie zwolnie nia Brak tow. nie nia tow. Brak zwolnie tow. tow. zwolnie nia nia tow. tow. Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw Grupa Kontrolna OC Wewnętrzny B Miejsce przedstawienia /kontroli towaru Grupa Kontrolna OC Wewnętrzny A Miejsce przedstawienia /kontroli towaru Przedsiębiorca 17

18 ZAPASOWY ODDZIAŁ CELNY 18

19 Zapasowy oddział celny Zapasowy oddział celny to oddział realizujący zadania innego oddziału celnego, w którym wystąpiła sytuacja uniemożliwiająca ciągłą realizację statutowych zadań. CEL WPROWADZENIA: Zapewnienie płynności funkcjonowania oddziałów celnych Uniknięcie wystąpienia sytuacji przerwania pracy bądź ograniczenia działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Służby Celnej 19

20 KONTROLA TOWARU I DOKUMENTÓW Grupa Kontrolna Elastyczność dokonywania odpraw celnych - zapasowy oddział celny- KONTROLA TOWARU I DOKUMENTÓW Grupa Kontrolna OC Wewnętrzny B OC Wewnętrzny A (Zastępczy) Firmy lub agencje celne Niedostępność CENTRALNA BAZA DANYCH WROTA CELNE OC Wewnętrzny A Firmy lub agencje celne 20

21 PROCEDURA UPROSZCZONA ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI 21

22 PROCEDURA UPROSZCZONA zmiana właściwości ZAKRES Zmiana właściwości w zakresie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej wg. siedziby wnioskodawcy - jedno pozwolenie obowiązujące na terenie całego kraju. Uwaga: konsekwencją wprowadzenia ww. zmiany jest konieczność wprowadzenia analogicznych zmian w zakresie właściwości do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń na stosowanie ułatwień w procedurach tranzytowych oraz odroczenia terminu płatności należności. Zachowanie ważności pozwoleń w przypadku zachowania przez podmiot odpraw w jednej IC.

23 KRAJOWA ODPRAWA SCENTRALIZOWANA 23

24 Krajowa odprawa scentralizowana Odprawa scentralizowana realizowana jest poprzez złożenie zgłoszenia celnego do wnioskowanej przez podmiot procedury celnej (np. dopuszczenie do obrotu) w formie elektronicznej do jednego oddziału celnego (urząd celny nadzoru), gdzie jest ono przetwarzane, natomiast towary fizycznie znajdują się w innym oddziale celnym (urząd celny przedstawienia). CEL WPROWADZENIA: Usprawnienie realizacji procedury uproszczonej Ułatwienia w dokonywaniu zgłoszeń celnych 24

25 Krajowa odprawa scentralizowana ZAKRES Wprowadzenie instytucji odprawy scentralizowanej, określonej w art. 201 ust. 3 RWKC pozwalającej na rozłączenie miejsca przedstawienia towaru od miejsca złożenia i obsługi zgłoszenia celnego. I etap: w ramach pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, początkowo dla wąskiej grupy przedsiębiorców z uwagi na brak odpowiednich funkcjonalności w systemach informatycznych; II etap: po pełnym wdrożeniu systemów AIS/AES nastąpi rozszerzenie możliwość stosowania odprawy scentralizowanej. 25

26 PORTY 24h 26

27 Porty 24h ZAKRES Ograniczenie do 24 godzin czasu obsługi zgłoszenia celnego i wniosków o kontrole wykonywane przez inspekcje w portach morskich Przyznanie Służbie Celnej roli koordynującej STATUS Projekt ustawy tzw. Deregulacyjnej IV przygotowany przez RCL Przed konsultacjami międzyresortowymi Utworzenie Zespołu Morskiego w ramach Służby Celnej HARMONOGRAM Planowane wejście w życie ustawy - I kwartał 2014 Możliwy okres przejściowy

28 DEREGULACJA ZAWODU AGENTA CELNEGO 28

29 Deregulacja zawodu agenta celnego ZAKRES Rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez Ministra Finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Zmiana powoduje likwidację kosztów ponoszonych w związku z organizacją egzaminów dla sektora finansów publicznych i jednocześnie likwiduje obowiązek opłaty za ten egzamin przez przystępujące do niego osoby. STATUS Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, przewidujący zmiany w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu 23 lipca br. został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Komisja podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego w sprawie projektu - rozpoczęcie 24 września br. godz Zmiany zaakceptowane przez Komisję sejmową.

30 PRZEGLAD INSTRUKCJI I WYTYCZNYCH 30

31 Przegląd instrukcji i wytycznych wydanych w zakresie prawa celnego i ograniczeń pozataryfowych ZAKRES Dokonanie przeglądu instrukcji i wytycznych wydanych w zakresie prawa celnego i ograniczeń pozataryfowych pod kątem występowania barier dla działalności gospodarczej oraz aktualizacji, uproszczenia, uszczegółowienia, ujednolicenia lub anulowania, w celu ułatwienia działalności gospodarczej w zakresie obrotu towarowego z zagranicą STATUS Decyzja Nr 14/SC Szefa Służby Celnej z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do przeglądu instrukcji i wytycznych wydanych w zakresie prawa celnego i ograniczeń pozataryfowych Prace uruchomione we wszystkich grupach tj.: Zespołu do przeglądu instrukcji i wytycznych wydanych w zakresie prawa celnego i ograniczeń pozataryfowych, Departamentu PC, PwC, Rady Konsultacyjnej Służby Celnej.

32 PODSUMOWANIE zmierzamy do poszerzenia form dokonywania odpraw celnych, a przez to dostosowanie do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorców, skracania czasu odpraw, co powinno przyspieszyć obrót gospodarczy, szerszych możliwości przedstawiania towaru poza oddziałem celnym, co usprawni łańcuch logistyczny i ułatwi dysponowanie towarem przez przedsiębiorcę, zmniejszenia kosztów po stronie przedsiębiorców, możliwości efektywnego wykorzystania obowiązujących instytucji prawnych, w tym odprawy scentralizowanej, umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń celnych w innych miejscach niż przedstawianie towarów, w sposób zautomatyzowany, bardziej korzystny dla przedsiębiorców, ciągłości usług celnych w przypadku awarii i innych zdarzeń, efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych i infrastruktury, w szczególności wynikające z koncentracji zadań w ustalonym obszarze podmiotowym lub rzeczowym w zakresie obsługi zgłoszeń celnych w Centrach Urzędowych Dokonywania Odpraw, 32

33 Dziękuję za uwagę 33

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o likwidacji Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw zakłada zlikwidowanie funkcjonującego na

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo