Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego."

Transkrypt

1

2 Spis treści I Uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarowym stosowane przez służbę celną.. 2 II Ułatwienia w płatności VAT... 5 III Zwolnienia celne i podatkowe dóbr inwestycyjnych i innych urządzeń przywożonych w związku z przeniesieniem działalności z państwa trzeciego do Wspólnoty 6 IV Zadania polskiej Służby Celnej. Metodyka i zasady dokonywania kontroli celnej na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską

3 DYREKTOR IZBY CELNEJ W OLSZTYNIE PROJEKT Grono inwestorów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Konferencja dla przedsiębiorców na temat ułatwień i uproszczeń wynikających z prawa celnego i podatkowego stosowanych przez organy celne RP. TEMAT Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego. I. UPROSZCZENIA I UŁATWIENIA W OBROCIE TOWAROWYM STOSOWANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ 1. Upoważniony Podmiot Gospodarczy AEO Unia Europejska umożliwia przedsiębiorcom nieskrępowany rozwój handlu międzynarodowego. Kwestią kluczową jest wdrożenie bezpiecznego łańcucha dostaw w międzynarodowej wymianie handlowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wprowadzono od r. instytucję upoważnionego podmiotu gospodarczego AEO. Ta inicjatywa ma na celu wzrost szybkości i efektywności przepływów towarów poprzez wprowadzenie ułatwień związanych z korzystaniem z procedur celnych. Wprowadzone rozwiązania powinny także zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw poprzez zarządzanie ryzykiem i przestrzeganie przepisów celnych. Status upoważnionego podmiotu gospodarczego jest uznawany przez organy celne wszystkich Państw Członkowskich bez uszczerbku dla kontroli celnej. Na podstawie porozumień o wzajemnym uznawaniu programów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), świadectwa te uznają także Norwegia, Szwajcaria, Andora i Japonia. Trwają rozmowy z USA, Chinami i Kanadą. Kryteria przyznawania statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego obejmują: odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych, odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną, udokumentowaną wypłacalność, 2

4 odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony. Rodzaje świadectw AEO; 1) AEOC - uproszczenia celne, dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych; 2) AEOS - bezpieczeństwo i ochrona, dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą wywozu towarów z obszaru celnego Wspólnoty; 3) AEOF - uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona, dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń określonych w lit. a) oraz z ułatwień określonych w lit. b). Korzyści posiadania świadectwa AEO 1) mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów, 2) priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, 3) uprzednie powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli (po złożeniu deklaracji skróconej) - AEOS lub AEOF, 4) ograniczony zakres danych w przywozowej i wywozowej deklaracji skróconej AEOS, AEOF, 5) możliwość przeprowadzenia kontroli, na wniosek AEO, w miejscu innym niż urząd celny, 6) w przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej organy celne nie badają ponownie warunków, które były badane przy wydaniu świadectwa AEO - AEOC, Dodatkowe krajowe ułatwienia : 1) Priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych, 2) Priorytetowa obsługa wszelkich wniosków, 3) Specjalne miejsca obsługi AEO oznaczone logo AEO, 4) Odrębne pasy ruchu na przejściach granicznych, 5) Nieżądanie składania zabezpieczenia, w sytuacjach fakultatywnego wymogu. 2. Procedura uproszczona Główny cel stosowania procedur uproszczonych: ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą, podmiot, który uzyskał pozwolenie jest bardziej wiarygodnym partnerem dla swoich kontrahentów, oszczędności ekonomiczne poprzez szybsze zwolnienie środka transportu i możliwość szybszego użycia towaru, należności można regulować później - ułatwienia i odroczenia płatnicze zarówno w cle (pozwolenie na odroczenie płatności) jak i podatku, można rozliczać podatek zgodnie z treścią art. 33a VAT rozliczenie poprzez deklarację VAT-7. 3

5 Formy uproszczeń formalności celnych zgłoszenie niekompletne, zgłoszenie uproszczone, procedura w miejscu. Zgłoszenie niekompletne. Ten rodzaj procedury uproszczonej nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. Stosuje się w uzasadnionych przypadkach. Przeznaczona jest dla osób dokonujących zgłoszeń w formie standardowej, w sytuacji, gdy osoba nie dysponuje pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego. Do 30 dni na uzupełnienie dokumentów. Zgłoszenie uproszczone Wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. Zgłoszenie nie zawiera jednego lub kilku dokumentów koniecznych do objęcia procedurą celną. Procedura zgłoszenia uproszczonego może być realizowana poprzez: złożenie zgłoszenia uproszczonego na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD lub złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego Procedura w miejscu (najbardziej popularna, ale i wymagająca) Wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. Nie ma obowiązku przedstawiania towarów w oddziale celnym. Towary znajdują się we wskazanym w pozwoleniu miejscu realizacji procedury uproszczonej: miejsce uznane pozwoleniem na stosowanie procedury uproszczonej, miejsce uznane odrębną decyzją organu celnego, magazyn czasowego składowania, skład celny. 4

6 II. UŁATWIENIA W PŁATNOŚCI VAT (ART. 33a ustawy o podatku od towarów i usług) Stosuje się, gdy przedsiębiorca korzysta z PU w formie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu. Podatnik może rozliczyć należny podatek importowy w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów WARUNKI 1) Przedstawienie NUC zaświadczenia lub oświadczenia o niezaleganiu ze składkami ubezp. oraz podatkami, 2) Potwierdzenia rejestracji podatnika VAT czynnego, 3) Pisemne zawiadomienie NUC i NUS o zamiarze rozliczania podatku na tych zasadach (rezygnacji z tej formy rozliczenia) przed początkiem okresu rozliczeniowego, 4) Przedstawianie NUC dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, Uprawnienie do rozliczeń podatku przysługuje również podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez agencję celną. 5

7 III. Zwolnienia celne i podatkowe dóbr inwestycyjnych i innych urządzeń przywożonych w związku z przeniesieniem działalności z państwa trzeciego do Wspólnoty na podstawie art Rozporządzenia RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych oraz art. 53 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535, ze zmianami). Przedmiot zwolnienia Dobra inwestycyjne oraz inne urządzenia należące do przedsiębiorstw, które ostatecznie zaprzestają swojej działalności w państwie trzecim i przenoszą się na obszar celny Wspólnoty w celu kontynuowania tam podobnej działalności. Zwolnienie jest ograniczone do dóbr inwestycyjnych i innych urządzeń, które: a) były faktyczne używane w przedsiębiorstwie przez co najmniej 12 miesięcy przed datą, kiedy przedsiębiorstwo zaprzestało działalności w państwie trzecim, z którego przeniosło swoją działalność; b) są przeznaczone do użytku w tych samych celach po przeniesieniu; c) odpowiadają rodzajowi i skali przedsiębiorstwa. Wyłączenia Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorstw, które zostają przeniesione na obszar celny Wspólnoty w wyniku fuzji lub w celu fuzji z przedsiębiorstwem mającym siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty, bądź też w wyniku przejęcia przez takie przedsiębiorstwo, bez podjęcia nowej działalności. Ponadto, zwolnienia nie stosuje się do: a) środków transportu, które nie mają charakteru środków produkcji lub charakteru usługowego; b) dostaw wszelkiego rodzaju przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt; c) paliw, zapasów surowców oraz wyrobów gotowych i półfabrykatów; d) inwentarza żywego w posiadaniu pośredników. Warunek Zwolnienie stosowane jest wyłącznie jeśli dopuszczenie do swobodnego obrotu nastąpi przed upływem 12 miesięcy od daty, kiedy przedsiębiorstwo zaprzestało działalności w państwie trzecim, z którego przenosi swoją działalność. Przed upływem 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, towary zwolnione z należności celnych przywozowych, nie mogą być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów. Każde pożyczenie, oddanie w zastaw, wynajęcie bądź odstąpienie przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, powoduje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych od danych towarów. Zwolnienie to stosuje się odpowiednio do dóbr inwestycyjnych i innych urządzeń należących do osób wykonujących wolne zawody i osób prawnych prowadzących działalność niezarobkową, którą przenoszą z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty. 6

8 IV. Zadania polskiej Służby Celnej. Metodyka i zasady dokonywania kontroli celnej na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską 1. Prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania Służby Celnej RP (organy S.C. wraz z ich ustawowymi zadaniami, organizacja Służby na terenie kraju, modernizacja Służby sprzęt i wyposażenie) 2. Służba Celna na Warmii i Mazurach (struktura, lokalizacja, godziny funkcjonowania komórek organizacyjnych, modernizacja przejść granicznych, perspektywy rozwoju) 3. Graniczna kontrola celna w obrocie towarowym z zagranicą (podstawy działania, zgłoszenia elektroniczne, uproszczenia, ułatwienia dla AEO) 4. Graniczna kontrola celna w ruchu turystycznym (podstawy, ulgi celne, zielone pasy, zielony korytarz, powiadomienia w ruchu autokarów, polityka karna) 7

9 Kontakt Izba Celna w Olsztynie, ul.dworowa 1, Olsztyn, Centrala 89/ Sekr.I 89/ , Fax Sekr.II 89/ , Fax Centrum Informacji Służby Celnej InfoSC Infolinia Telefon: (dla osób dzwoniących z zagranicy Fax: Izba Celna w Katowicach Wydział Centrum Informacji Służby Celnej Cieszyn, ul. Bielska 47a 8

10 Autor: Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie Wydawca: Zarząd W-MSSE S.A. ul. Kasprowicza 1, Olsztyn tel , fax , Opracowanie: Ewelina Dryżba Departament Pozyskiwania Inwestorów Bronisław Anfolecki Departament Infrastruktury Strefy ul. Kasprowicza 1, Olsztyn tel , fax , Projekt, skład, przygotowanie do druku, druk: Ewelina Dryżba, Bronisław Anfolecki Biblioteka W-MSSE S.A. wydanie

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Izba Celna we Wrocławiu Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Wrocław, 21 maja 2014 r. UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO AUTHORIZED EKONOMIC OPERATOR WYBRANE ZAGADNIENIA Geneza powstania instytucji

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324/23 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE

PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna, Akty prawne, Taryfy Prawo celne Bruksela, 4 kwietnia 2012 Taxud/A/2 EG/RL (2012) 610740 TAXUD/1284/2005, Rev. 5 Finał Dokument

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Polsce

Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Polsce 54 Ewa Gwardzińska Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Polsce Warsztaty menedżerskie 300 250 200 150 100 50 Wprowadzona regulacjami Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC) 5) instytucja Upoważnionego

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców SKŁAD CELNY Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. 1. Podstawy prawne funkcjonowania składu celnego i stosowania procedury składu celnego przepisy wspólnotowe.... 3 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ

NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ Departament Polityki Celnej NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ Działamy amy i zmieniamy się - planowo, - przewidywalnie - konsekwentnie Podstawy działania ania w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r. Spis treści: Spis treści:... 2 Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 3/2013

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 3/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 Nr 3/2013 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć skład podatkowy?

Jak założyć skład podatkowy? Jak założyć skład podatkowy? przewodnik praktyczny Katowice 2013 Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce opracowany przez naszych ekspertów przewodnik dotyczący procedury zakładania składu podatkowego,

Bardziej szczegółowo

www.sluzbacelna.gov.pl

www.sluzbacelna.gov.pl www.sluzbacelna.gov.pl Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/ wspólny tranzyt TIR) wersja 6.8 z dnia 2015-01-28

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień

Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień Aktualne projekty pakietu ułatwień TIR upoważniony nadawca, stosowanie specjalnego stempla Zmiany w zakresie zgłoszenia celnego SAD

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1662

Dz.U. 2014 poz. 1662 Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2014 poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW Szybciej, Taniej i Bezpieczniej w obrocie towarowym z krajami trzecimi 1 Służba Celna w celu ułatwienia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenia współpracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 2 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne i definicje II. Wprowadzenie towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwarcie procedury

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób

Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób 1 Bazy informacji o projektach ustaw i rozporządzeń, dostęp do Dziennika Ustaw www.legislacja.rcl.gov.pl www.sejm.gov.pl/sejm.nsf/proces.xsp

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo