Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów."

Transkrypt

1 Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towarów w zakresie pochodzenia preferencyjnego, 2. Uproszczona procedura wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, 3. Uproszczona procedura wystawiania świadectw przewozowych A.TR. I. POCHODZENIE PREFERENCYJNE 1.Na podstawie umów o wolnym handlu oraz protokołów ds. reguł pochodzenia towarów, które zawarła Unia Europejska z danym krajem, grupą krajów lub regionem, eksporterom przyznaje się uprawnienia w zakresie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów w formie upoważnienia. Podmiot posiadający upoważnienie może potwierdzać pochodzenie towarów w formie odpowiedniej deklaracji złożonej na fakturze, specyfikacji lub innym dokumencie handlowym, zwanej dalej deklaracja na fakturze. 2.Organ celny może udzielić upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów osobom które: Mają swoją siedzibę na terytorium Polski, Nie jest wobec nich prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, Nie zalegają w należnościach celnych i podatkowych płatnych naczelnikowi urzędu celnego i skarbowego ( dla potwierdzenia niezalegania w należnościach podatkowych płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego służy oświadczenie wnioskodawcy), Nie zostało im cofnięte upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, że względu na naruszenie przez nich przepisów prawa, w okresie ostatniego roku. W uzasadnionych gospodarczo wypadkach organ celny może udzielić upoważnienia osobom niespełniającym warunku, o którym mowa w pkt 3. 3.Osoba ubiegająca się o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, zwana dalej wnioskodawcą składa wniosek do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Wniosek taki powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych ( Dz.U. nr 166, poz.995), który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów/zakładka Służba Celna/Formularze. Formularze są dostępne w formie interaktywnej. W przypadku wnioskodawców posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO dokumenty wymienione w punkcie 2 nie dołącza się do wniosku o udzielenie upoważnienia do adres do korespondencji: ul. Wł. Łokietka , Kraków tel.: fax:

2 uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, jeżeli zostały one złożone w innej sprawie naczelnikowi urzędu celnego. Informacje dodatkowe: Spośród umów o wolnym handlu, które zawarła Unia Europejska, umowa z Republiką Korei zawiera pewne specyficzne rozwiązania na które należy zwrócić uwagę. Zgodnie z art.15 Protokołu dot. definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej Produkty pochodzące ze Strony UE przy przywozie do Korei i produkty pochodzące z Korei przy przywozie do UE korzystają w ramach niniejszej Umowy z preferencyjnego traktowania taryfowego na podstawie deklaracji zwanej dalej deklaracją pochodzenia. Deklaracja pochodzenia może zostać sporządzona przez: upoważnionego eksportera bez limitu wartości przesyłki lub przez każdego eksportera do 6000 EUR. Nie stosuje się tu innych dowodów pochodzenia. W związku z powyższym w przypadku przyszłego planowania współpracy handlowej z Republiką Korei zaleca się składać wniosek o upoważnienie do potwierdzania pochodzenia towarów. II. POCHODZENIE NIEPREFERENCYJNE 1.Organ celny może udzielić upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury z art.49 RWKC osobom, które: Mają swoją siedzibę na terytorium polski, Dokonują regularnego wywozu towarów, Nie zostało im cofnięte upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów jak również upoważnienie do stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia ze względu na naruszenie przez nich przepisów prawa, w okresie ostatniego roku. 2. Osoba ubiegająca się o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury z art.49 RWKC, zwana dalej wnioskodawcą, składa wniosek do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce realizowania tej procedury ( jeśli miejsce to znajduje się poza właściwością naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu ubiegającego się o uproszczenie). 3. Wniosek powinien zawierać wskazanie trybu sporządzania świadectw pochodzenia dla poszczególnych wysyłek produktów objętych pojedynczym wnioskiem, o którym mowa w art.49 RWKC. Możliwy jest: - tryb zwykły, tj. przedkładanie organowi celnemu wypełnionego druku świadectwa pochodzenia do ostemplowania, np. w dniu dokonywania wywozu produktów, bez konieczności wypełniania druku wniosku stanowiącego komplet z drukiem świadectwa i bez konieczności przedkładania dokumentów uzasadniających pochodzenie produktów oraz - tryb in blanco tj. wydanie w oparciu o pojedynczy wniosek, egzemplarzy świadectw pochodzenia ostemplowanych in blanco 2

3 W przypadku wskazania trybu in blanco wnioskodawca wskazuje także oddział celny, w którym chciałby realizować procedurę ( rozliczać się z pobranych i wykorzystanych druków świadectwa) Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Wśród okoliczności uzasadniających uzyskanie upoważnienia do stosowania takiego uproszczenia można wskazać status upoważnionego przedsiębiorcy AEO. 4. W przypadku uzyskania zgody na odstąpienie od wymogu każdorazowego składania wniosku o wystawienie niepreferencyjnego świadectwa pochodzenia, podmiot składa wniosek zgodny ze wzorem określonym w załączniku 12 RKWC tylko raz. Musi on mieć wypełnione rubryki 1,3,6, 8 i ewentualnie 9. W rubryce 1 musi być wpisana pełna nazwa i adres eksportera. W rubryce 8 wniosku oprócz podpisu musi być podane wyraźne imię i nazwisko podpisującego. Wniosek będzie stanowił wspólną podstawę dla wystawienia świadectw pochodzenia dla tych produktów, tj. przy kolejnych wysyłkach takich produktów jak opisane w tym wniosku, nie będzie potrzeby wypełniania kolejnych druków wniosków, ani przedstawiania dokumentów na potwierdzenie pochodzenia towarów. W przypadku wyboru zwykłego trybu sporządzania świadectw pochodzenia, na druku wniosku stanowiącym komplet z wypełnionym blankietem świadectwa, osoba ubiegająca się o legalizację tego dokumentu wpisuje jednak numer decyzji upoważniającej do stosowania tego uproszczenia oraz numer wniosku stanowiącego wspólną podstawę do wydania następnych świadectw pochodzenia. W przypadku korzystania z trybu in blanco dokonywanie adnotacji na drukach wniosków stanowiących komplet z blankietem świadectwa jest opcjonalne, tj. może według wyboru korzystającego z upoważnienia stanowić formę prowadzenia przez niego ewidencji dla celów późniejszego rozliczania się z realizacji tej procedury. Wniosek stanowiący wspólną podstawę dla późniejszego wystawienia świadectw pochodzenia może dotyczyć jednego lub większej liczby towarów. Opis towaru w polu 6 powinien obejmować kod CN oraz nazwę towaru. Nie należy wpisywać ilości opakowań. W przypadku sporządzania wniosku na więcej niż jeden towar, świadectwo może być wystawione na jeden z tych towarów, na kilka z nich lub na wszystkie. Na drugiej stronie wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie, że towar spełnia regułę niepreferencyjnego pochodzenia. W celu potwierdzenia tego faktu organ celny może zażądać przedłożenia stosownych dokumentów lub wyjaśnień. W przypadku korzystania z upoważnienia ze wskazanym trybem wystawiania świadectw pochodzenia ostemplowanych in blanco, eksporter przedkłada w oddziale celnym, wskazanym w upoważnieniu dla celów realizacji procedury, częściowo wypełniony wniosek i wypełnione w rubryce 1 świadectwa w ilości ustalonej z organem celnym i określonej w decyzji ( upoważnieniu) do potwierdzania podpisem i pieczęcią. Miejsce i data wystawienia są uzupełniane przez eksportera wraz z pozostałymi rubrykami dokumentu w momencie eksportu towaru. Ilość kopii świadectw zwróconych po wykorzystaniu przez eksportera, upoważnia- po uprzednim sprawdzeniu ich zgodności ze złożonym wnioskiem do wydania odpowiedniej ilości następnych świadectw potwierdzonych in blanco i zaewidencjonowanych przez urząd 3

4 celny, w okresie wskazanym w upoważnieniu, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy od daty wydania poprzedniej partii in blanco. Zawnioskowanie przez eksportera o zmianę ilości wydawanych świadectw in blanco miejsca lub okresu rozliczenia procedury stanowić będzie podstawę do zmiany decyzji. Zmiana okoliczności mających wpływ na pochodzenie produktów objętych danym wnioskiem wymaga złożenia nowego wniosku dla uzyskania kolejnych świadectw pochodzenia. Informacje dodatkowe: Agencja celna nie może uzyskać samodzielnego upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury z art. 49 RWKC. Może natomiast uczestniczyć w realizacji przyznanego uproszczenia na zasadzie wykonywania czynności o charakterze technicznym, na mocy udzielonego im pełnomocnictwa przez podmiot korzystający z upoważnienia. Opisana procedura ( zarówno tryb zwykły jak i in blanco ) może mieć zastosowanie do celów potwierdzania niepreferencyjnego nieunijnego pochodzenia ( reeksport). W takim przypadku uzasadnieniem dla pochodzenia wskazanego we wniosku o wydanie świadectw może być poprzedni dowód pochodzenia, kontrakt, faktury, zgłoszenie importowe itd. Zmiana pochodzenia towaru pociąga za sobą konieczność złożenia nowego wniosku o wydanie świadectwa, dla kontynuacji procedury. III. ŚWIADECTWA PRZEWOZOWE A.TR 1.Zgodnie z art.11 i 12 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE-Turcja z dnia 26 września 2006r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja istnieje możliwość wydania upoważnienia na stosowanie uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A.TR. Upoważnienie wydawane jest na podstawie wytycznych przekazanych do Urzędów Celnych Izby Celnej w Krakowie Zgodnie z wytycznymi upoważnienie wydaje naczelnik urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy na podstawie złożonego wniosku o wydanie upoważnienia, wskazując jednocześnie tryb korzystania z procedury uproszonej : - tj. procedura in blanco lub - procedura specjalnej pieczęci. 2.Warunkiem uzyskania upoważnienia przez eksporterów jest spełnienie następujących wymogów: Mają swoją siedzibę na terytorium Polski, Nie jest wobec nich prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, Nie zalegają w należnościach celnych i podatkowych płatnych naczelnikowi urzędu celnego i skarbowego ( dla potwierdzenia niezalegania w należnościach podatkowych płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego służy oświadczenie wnioskodawcy), Nie zostało im cofnięte upoważnienie do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A.TR ze względu na naruszanie przez nich przepisów prawa, w okresie ostatniego roku. 4

5 W uzasadnionych gospodarczo wypadkach organ celny może udzielić upoważnienia osobom niespełniającym warunku, o którym mowa w pkt 3. Upoważnienia udzieli naczelnik urzędu celnego po uprzednim złożeniu przez podmiot wniosku, w którym należy wskazać jaki rodzaj procedury uproszczonej będzie stosowany. W przypadku wnioskodawców posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO dokumenty wymienione w punkcie 2 nie dołącza się do wniosku o udzielenie upoważnienia do uproszczonego sposobu dokumentowania świadectw przewozowych A.TR, jeżeli zostały one złożone w innej sprawie naczelnikowi urzędu celnego. Wymienione wyżej procedury uproszczone w zakresie pochodzenia towarów stanowią ułatwienia dla przedsiębiorców i eliminują : - konieczność sporządzania wniosków o wydanie dowodów pochodzenia ( świadectwo EUR.1, świadectwo niepreferencyjne, świadectwo przewozowe A.TR ) przy każdej czynności wywozowej, - ogranicza ilość dokumentów na poparcie wniosku i częstotliwość ich składania, - ogranicza ilość i zakres kontroli Sporządził: Konsultant ds. pochodzenia towarów w Izbie Celnej w Krakowie Mł. Ekspert Służby Celnej aspirant celny Agnieszka Jaroszyńska 5

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców SKŁAD CELNY Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. 1. Podstawy prawne funkcjonowania składu celnego i stosowania procedury składu celnego przepisy wspólnotowe.... 3 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r. Spis treści: Spis treści:... 2 Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 3.0 Spis treści: Spis treści:... 2 WaŜniejsze skróty i definicje...4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwarcie procedury

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 1.6 z dnia 05.07.2005r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE A. Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS.

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1 Strona 1 z 30 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 3 Dane Centrum Help-Desk ECS... 6 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć skład podatkowy?

Jak założyć skład podatkowy? Jak założyć skład podatkowy? przewodnik praktyczny Katowice 2013 Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce opracowany przez naszych ekspertów przewodnik dotyczący procedury zakładania składu podatkowego,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY Znak sprawy: FSG.271.6.2012 Lipowiec Kościelny, dn. 19.07.2012 r.. przetarg nieograniczony o wartości podprogowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 200.000,- Euro

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo