Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii podlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii podlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi"

Transkrypt

1 For information purposes only Raphaël Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii podlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi marzec 2014 r.

2 Ważne: niniejszy dokument zawiera wytyczne skierowane do osób, których premia podlega hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu. Jeżeli premia uczestnika nie podlega hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu, uczestnik powinien zapoznać się z dokumentem pt.: Opodatkowanie premii niepodlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi. Informacje ogólne ważne informacje dotyczące rozliczeń podatkowych z tytułu nabycia praw do premii przyznanych w ramach Motywacyjnego Planu Akcyjnego (Performance Share Plan, PSP). 1. Czym jest hipotetyczny ryczałt podatkowy? Hipotetyczny ryczałt podatkowy to koncepcja, zgodnie z którą dla celów podatkowych uczestnik jest traktowany tak, jak gdyby przez cały okres był rezydentem podatkowym kraju, w którym zamieszkuje na stałe (tj. w tzw. kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego), nawet jeżeli w rzeczywistości w danym okresie przebywał w kraju, gdzie obowiązuje inny system podatkowy. Podatek, zarówno hipotetyczny jak i faktyczny, od akcji do których prawa nabyto w ramach Motywacyjnego Planu Akcyjnego obliczany jest z uwzględnieniem danych osobowych dostarczonych przez uczestnika oraz przepisów podatkowych dotyczących podatku od dochodów kapitałowych obowiązujących w danym systemie podatkowym i odpowiedniej polityki Shell. Firma Shell podjęła współpracę z Deloitte LLP ( Deloitte ) oraz z kierownikami ds. podatkowych w firmie Shell w poszczególnych krajach w celu ustalenia podstaw do obliczeń podatkowych oraz wyznaczyła firmę Deloitte do ich wykonywania. Firma Shell International Limited udzieliła odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania dotyczące podatków. Należy zauważyć, że ani Computershare ani Fidelity nie są upoważnione przez firmę Shell do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące podatku od osób fizycznych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii podatkowych należy skontaktować się z Centrum obsługi pracowników (HR Service Desk). Centrum obsługi pracowników (HR Service Desk) nie ma możliwości zweryfikowania poszczególnych obliczeń podatkowych dokonanych przez Deloitte. W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli uczestnik będzie w stanie potwierdzić, że w jego przypadku wystąpił błąd i wskaże jego przyczynę, sprawa zostanie przekazana do działu podatkowego Grupy Shell (Shell Group Tax). Z tytułu wynagrodzenia w postaci uznaniowej premii (obecnie premii w ramach planu PSP) uzyskanego od Shell potrącany jest podatek hipotetyczny oraz składki na ubezpieczenie społeczne w takiej wysokości, w jakiej zostałyby potrącone w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego za cały okres od początku okresu rozliczeniowego do momentu nabycia praw do akcji. System ten zwany jest hipotetycznym potrąceniem podatku. Następnie Shell odprowadza należny podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego oraz w kraju oddelegowania, jeżeli jest to wymagane. 2. Komu zostanie naliczony hipotetyczny ryczałt podatkowy? Hipotetyczny ryczałt podatkowy stosuje się do wszystkich premii uznaniowych w postaci akcji przyznawanych przez Shell od maja 2007 r. Hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu będą podlegać premie uczestnika oddelegowanego długoterminowo do pracy za granicą w dowolnym momencie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do momentu nabycia praw do akcji. Page 2 of 8

3 3. Z jakiego tytułu Shell ma prawo dokonać hipotetycznego potrącenia podatku? Od 1 maja 2007 r. warunkiem koniecznym do otrzymywania premii motywacyjnych w postaci akcji jest wyrażenie zgody na zastosowanie polityki hipotetycznego ryczałtu podatkowego. Jeżeli uczestnik nie zgadza się na stosowanie tej polityki może zawsze odmówić przyjęcia premii. Jeżeli uczestnik odmówi przyjęcia premii w ramach Motywacyjnego Planu Akcyjnego, nie będzie on uprawniony do otrzymania żadnego świadczenia zastępczego. 4. Który kraj zostanie uznany za kraj do celów naliczenia hipotetycznego ryczałtu podatkowego? Kraj uznawany za kraj do celów naliczenia hipotetycznego ryczałtu podatkowego to kraj stałego pobytu uczestnika, czyli tzw. kraj na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego, w dniu nabycia praw do akcji. W przypadku zmiany kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego w okresie naliczania premii krajem uczestnika do celów naliczenia hipotetycznego ryczałtu podatkowego będzie kraj na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego w dniu nabycia praw do akcji. 5. W jaki sposób obliczany jest podatek hipotetyczny od akcji (w ramach planu motywacyjnego)? Do celu obliczenia wysokości potrącanego hipotetycznego ryczałtu podatkowego stosowana jest najwyższa krańcowa stawka podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, jako że uczestnik, z reguły, rozliczałby podatek od akcji (w ramach planu motywacyjnego) w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego według najwyższej stawki podatkowej. Taka sytuacja ma miejsce nawet jeżeli stosuje się zróżnicowane stawki podatkowe. Jeżeli zgodnie z warunkami IBAS, uczestnik w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego nie zapłaciłby podatku według najwyższej stawki, do obliczenia hipotetycznego ryczałtu podatkowego zastosowana zostanie niższa stawka według grupy wynagrodzenia. Informacja o stawce hipotetycznego podatku zastosowanej do obliczenia podatku danego uczestnika jest dostępna na koncie Computershare w zakładce Historia transakcji ( Transaction History ) (należy wybrać Szczegóły ( Details ) obok transakcji, na podstawie której uczestnik nabywa prawa do akcji w ramach planu PSP 2011). 6. Czy stawka hipotetycznego podatku jest taka sama jak stawka podatkowa stosowana do obliczenia podatku od premii uznaniowej uczestnika? W celu zachowania spójności stawka hipotetycznego podatku stosowana do obliczania podatku od premii w ramach planu PSP 2011 (w ramach którego uczestnik nabędzie prawa do akcji w 2014 r.) jest oparta na stawce stosowanej do obliczania hipotetycznego podatku potrącanego od pieniężnych premii uznaniowych wypłacanych w 2014 r. Jednakże w niektórych przypadkach akcje są opodatkowane w sposób inny niż środki w gotówce, dlatego też mogą zaistnieć sytuacje, w których zastosowane zostanie inne podejście. Ponadto modele podatkowe wykorzystywane do określania stawki podatkowej dla premii w ramach planu PSP opierają się jedynie na wysokości zarobków uczestnika i nie uwzględniają innych potrąceń, takich jak świadczenia na cele Strona 3 z 8

4 charytatywne, raty kredytu hipotecznego, czy też składki na ubezpieczenie na życie. Dlatego też wysokość stawki hipotetycznego podatku stosowanej do obliczenia podatku od premii w ramach planu PSP może różnić się od stawki podatkowej stosowanej do obliczenia podatku od premii uznaniowej lub od stawki obowiązującej w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego w 2014 r. 7. Premia przyznana uczestnikowi w 2011 r. jest wypłacana w gotówce, a nie w akcjach. Czy takiego uczestnika obowiązują zasady dotyczące hipotetycznego ryczałtu podatkowego? A jeżeli tak, to czy stawka hipotetycznego podatku jest równa stawce stosowanej do transakcji z udziałem akcji, czy też stawce stosowanej do premii uznaniowych (jeżeli stawki te różnią się)? Premie w ramach planu PSP wypłacane będą w gotówce wyłącznie w przypadku, gdy obowiązujące zasady fiskalne, przepisy prawne, czy też zarządzenia organów kontrolnych nie pozwalają na przekazanie premii w postaci akcji. Dlatego też, w celu zapewnienia, że premia wypłacana w gotówce jest jak najbardziej zbliżona do premii w postaci akcji, którą udziela się z zasady, stawka hipotetycznego podatku stosowana w przypadku premii gotówkowych będzie taka sama, jak stawka stosowana w przypadku premii w postaci akcji. 8. Jakie podatki obejmuje hipotetyczne potrącenie podatkowe? Hipotetyczne potrącenie podatkowe obejmuje podatek od wynagrodzeń (dochodowy) oraz, w stosownych przypadkach, podatki federalne i regionalne oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Nie potrąca się podatków od kapitału, takich jak podatek majątkowy lub od zysków kapitałowych. 9. Jakie podatki Shell rozliczy w imieniu uczestnika? Firma Shell rozliczy podatek od wynagrodzeń/dochodowy (w tym odpowiednio podatki federalne i regionalne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne z tytułu premii w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego oraz w kraju oddelegowania (z zastrzeżeniem warunków IBAS). Rozliczenie ewentualnych podatków od kapitału, takich jak podatek majątkowy lub podatek od zysków kapitałowych powstałych po objęciu praw własności do akcji leży w gestii uczestnika, zgodnie z warunkami IBAS. W razie jakichkolwiek zobowiązań z tego tytułu, powstałych w kraju oddelegowania może mieć zastosowanie tzw. zasada ochrony podatkowej (zgodnie z warunkami IBAS). 10. Co dzieje się w sytuacji, gdy w kraju, w którym aktualnie przebywa uczestnik obowiązek podatkowy od zysków kapitałowych powstaje w momencie sprzedaży? Hipotetyczne potrącenie podatkowe obejmuje podatek od wynagrodzeń (dochodowy) oraz, w stosownych przypadkach, podatki federalne i regionalne, jak również składki na ubezpieczenie społeczne; Shell rozliczy takie zobowiązania podatkowe, które powstaną w momencie przekazania akcji. Uczestnik odpowiada za pokrycie zobowiązań wynikających z podatku od zysków kapitałowych, zarówno w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego, jak i w kraju oddelegowania, jednakże w takim przypadku zastosowanie mają warunki IBAS, które w przypadku tego typu zobowiązań przewidują zastosowanie tzw. zasady ochrony podatkowej (z zastrzeżeniem warunków IBAS). Strona 4 z 8

5 11. Gdzie uczestnik może sprawdzić, jaką stawkę zastosowano do obliczenia wartości netto premii? 14. Czy do premii przyznawanej w ramach planu PSP ma zastosowanie przepis 30% zwolnienia? Informacja o stawce hipotetycznego podatku zastosowanej dla planu PSP 2011 jest dostępna na koncie Computershare w zakładce Historia transakcji ( Transaction History ) należy wybrać Szczegóły ( Details ) obok transakcji, na podstawie której uczestnik nabywa prawa do akcji w ramach planu PSP Uczestnik nie zgadza się z wysokością hipotetycznego podatku. Co zrobić? Stawki kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego mające zastosowanie do planu PSP zostały przygotowane przez Deloitte i/lub AIRINC, oraz sprawdzone i zatwierdzone przez dział podatkowy Grupy Shell (Shell Group Tax) oraz dział HR. Wysokość hipotetycznego podatku nie będzie ponownie sprawdzana i nie podlega zmianie, chyba że uczestnik udowodni, że firma Shell błędnie określiła jego kraj na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego. 13. Kto skorzysta ze zwolnień i ulg podatkowych? Z reguły firma Shell korzysta z ulg lub zwolnień podatkowych, a także z ulgi podatkowej dotyczącej podatku zapłaconego przez Shell z tytułu opodatkowania za granicą, ponieważ uczestnik nie skorzystałby z nich, gdyby nie został oddelegowany do pracy za granicą (z zachowaniem miejscowych zasad stosowanych przez działy HR). Pracownik nie ma prawa skorzystać z przywileju wynikającego z przepisu 30% zwolnienia, jeżeli przywilej ten powstał w wyniku oddelegowania uczestnika przez Shell do pracy za granicą w okresie rozliczeniowym danej premii. Jednakże jeżeli pracownik wróci do Holandii na miejscowych zasadach zatrudnienia, a następnie otrzyma prawo do premii, tzn. w okresie rozliczeniowym premii nie pracuje zagranicą w ramach długoterminowego oddelegowania, będzie mógł on skorzystać z przywileju wynikającego z przepisu 30% zwolnienia (przy założeniu, że w dalszym ciągu jest do tego uprawniony w momencie nabycia praw do akcji). W przypadku podjęcia kolejnej pracy w ramach oddelegowania, w momencie nabycia praw do akcji zastosowana zostanie stawka hipotetycznego podatku nieuwzględniająca przepisu 30% zwolnienia. Stawka hipotetycznego podatku nie uwzględnia okoliczności osobistych. Na przykład, jeżeli pracownik pracował wcześniej w ramach oddelegowania, natomiast aktualnie ponownie pracuje w Holandii i podlega przepisowi 30% zwolnienia, okoliczność taka nie zostanie uwzględniona w stawce hipotetycznego podatku. 15. Co dzieje się w przypadku, gdy faktyczna należność podatkowa z tytułu premii jest wyższa lub niższa od hipotetycznego potrącenia podatkowego z premii? Shell pokryje różnicę w przypadku, gdy faktyczna należność przewyższa kwotę hipotetycznego podatku. Strona 5 z 8

6 W sytuacji gdy faktyczna należność podatkowa jest niższa niż kwota hipotetycznego potrącenia podatkowego, Shell zatrzyma różnicę. 16. W jaki sposób zostanie rozliczony faktyczny podatek od premii uczestnika? Mechanizm rozliczania należnych podatków zależy od systemu podatkowego, w którym dana należność powstała. W niektórych krajach dokonuje się potrąceń zaliczek na podatek dochodowy (podatek potrącany u źródła). W innych z kolei należny podatek rozlicza się na podstawie deklaracji podatkowych. Firma Deloitte odpowiada za naliczenie ewentualnych zaliczek na podatek dochodowy oraz kwot, które należy uwzględnić w deklaracji podatkowej, zgodnie z informacjami dotyczącymi lokalizacji znajdującymi się w Computershare. Następnie Shell podejmie odpowiednie kroki w celu rozliczenia należności zgodnie z miejscowymi przepisami. W niektórych przypadkach może istnieć obowiązek wypełnienia deklaracji podatkowej w celu zapewnienia prawidłowego zamknięcia wszystkich kwestii podatkowych związanych z premią (nawet w krajach, w których od tego typu premii potrącane są zaliczki na podatek dochodowy). W takim przypadku z uczestnikiem skontaktuje się zewnętrzne biuro rachunkowe Shell ds. deklaracji podatkowych, a uczestnik będzie zobowiązany do wypełnienia deklaracji zgodnie z jego zaleceniami. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymogi te mogą zaistnieć także w krajach, w których oddelegowany uczestnik zakończył już pracę. 17. Czy uczestnikowi przysługuje prawo do pomocy w wypełnieniu deklaracji podatkowej, w której uwzględnia się dochód z planu PSP, od którego naliczony został hipotetyczny ryczałt podatkowy? Jeżeli kwota podatku od dochodów kapitałowych pracownika odprowadzana przez dział płac jest ostateczna, pomoc w wypełnieniu deklaracji podatkowej nie jest potrzebna (w Centrum obsługi pracowników (HRSD) istnieje możliwość sprawdzenia, czy kraj pracownika należy do tej kategorii). W sytuacji gdy kwota podatku od dochodów kapitałowych pracownika odprowadzana przez dział płac nie jest ostateczna, może zaistnieć potrzeba skorzystania z pomocy w wypełnianiu deklaracji podatkowej. Pomoc taka zostanie udzielona w odpowiednim czasie przez biuro rachunkowe ds. deklaracji podatkowych wybrane przez Shell. Należy zauważyć, że pomoc w wypełnianiu deklaracji podatkowej zostanie udzielona wyłącznie w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego oraz w kraju oddelegowania, w których istnieje taki obowiązek, pracownik nie ma prawa do uzyskania pomocy w kraju trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy w wypełnianiu deklaracji podatkowej należy skontaktować się z Centrum obsługi pracowników (HRSD). 18. Uczestnik potrzebuje informacji na temat nabycia praw do akcji / przekazania premii w ramach planu PSP dla zewnętrznego doradcy podatkowego Shell. Gdzie można znaleźć takie informacje? Indywidualne podsumowanie opodatkowania każdej transakcji dostępne jest na koncie Computershare w zakładce Historia transakcji ( Transaction History ). Strona 6 z 8

7 19. Co dzieje się w sytuacji, gdy uczestnik pracował w ramach oddelegowania tylko przez część okresu nabywania praw do akcji? 21. Skąd uczestnik wie, że firma Shell zapłaciła w jego imieniu należny podatek? W przypadku gdy uczestnik pracował w ramach oddelegowania przez dowolną część okresu nabywania praw do akcji będzie on podlegać hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu od pełnej wartości premii. Podatek hipotetyczny zostanie potrącony z zastosowaniem odpowiedniej hipotetycznej stawki od całkowitej kwoty premii. Następnie Shell rozliczy faktyczny podatek od wynagrodzeń/dochodowy w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego oraz w kraju oddelegowania. 20. Uczestnik został oddelegowany na warunkach lokalnych. Czy będzie podlegać hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu? Nie, tylko osoby przebywające na długoterminowym oddelegowaniu na warunkach IBAS w okresie od 1 stycznia 2011 r. do momentu nabycia praw do akcji będą podlegać hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu. Uczestnik oddelegowany na warunkach lokalnych sam odpowiada za swoje zobowiązania podatkowe w każdym systemie podatkowym, w którym takie zobowiązania powstaną w odniesieniu do przyznanej mu premii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie zawierającym odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące kwestii opodatkowania. Faktyczna wysokość zobowiązania podatkowego od premii zostanie wyliczona przez firmę Deloitte zgodnie z zasadami uzgodnionymi pomiędzy Shell i Deloitte. W celu umożliwienia firmie Shell rozliczenia wszystkich zobowiązań w momencie ich powstania, Deloitte przygotuje dla Shell sprawozdanie uwzględniające wszystkie zobowiązania z tytułu podatku potrącanego u źródła i przyszłe kwoty do zadeklarowania, które powstały w związku z premią uczestnika. W większości przypadków płatności podatku w danym kraju dokonuje dział płac. W celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia premii, we wszystkich lokalizacjach, w których istnieje obowiązek składania deklaracji podatkowych dostępna będzie również pomoc w ich wypełnianiu. 22. Uczestnik chciałby zatrzymać wszystkie przyznane mu akcje i zapłacić hipotetyczny podatek z wynagrodzenia. Czy jest to możliwe? Niestety nie jest to możliwe. Potrącenie hipotetycznego podatku ma wpływ na sposób opodatkowania premii. Obliczenia należności podatkowych dokonane przez Deloitte oparte są na założeniu, że odliczenie hipotetycznego podatku zostanie dokonane od przyznanej premii w postaci akcji i w celu umożliwienia odpowiednich rozliczeń zobowiązań, nie jest możliwe potrącenie takiego podatku w inny sposób.. Strona 7 z 8

8 23. Potrącono podatek hipotetyczny w odniesieniu do uczestnika, który nie pracuje już w grupie Shell. Dlaczego? Zgodnie z polityką Grupy Shell, premia uczestnika oddelegowanego przez Shell do pracy za granicą w dowolnym momencie w okresie od daty przyznania premii w ramach planu PSP do momentu nabycia praw do akcji będzie podlegać hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu. Shell rozliczy odpowiedni podatek od wynagrodzeń/dochodowy oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego oraz w kraju oddelegowania, w zależności od wymogów. 25. Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat kwestii związanych z hipotetycznym ryczałtem podatkowym? W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących hipotetycznego ryczałtu podatkowego polecamy stronę internetową Shell dotyczącą mobilności międzynarodowej pracowników International Mobility, pod adresem: Jeżeli podana strona nie zawiera odpowiedzi na pytania interesujące uczestnika, należy skontaktować się z Centrum obsługi pracowników (HR Service Desk). 24. Czy ta sama stawka hipotetycznego podatku obowiązywać będzie zarówno obecnych uczestników, jak i tych, którzy nie pracują już w firmie? Tak, ta sama stawka hipotetycznego podatku obowiązywać będzie zarówno obecnych uczestników, jak i tych, którzy nie pracują już w firmie. W przypadku gdy faktyczna wysokość należnego podatku będzie niższa z powodu ustania stosunku pracy z danym uczestnikiem, różnicę zatrzyma Shell. Strona 8 z 8

Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii niepodlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi

Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii niepodlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi For information purposes only Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii niepodlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi marzec 2014 r. Ważne: niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 919214 Temat: Kompendium podatkowe (VAT, PIT, CIT)-Omówienie zmian w podatkach na 2015 rok 29-30 Styczeń Częstochowa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 919214

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe Potrącanie należności z tytułów wykonawczych z wynagrodzenia pracownika Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Nabywanie praw do akcji pytania i odpowiedzi

Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Nabywanie praw do akcji pytania i odpowiedzi For information purposes only Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Nabywanie praw do akcji pytania i odpowiedzi marzec 2014 r. Spis treści Proszę kliknąć jeden z poniższych tematów, aby przejść bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości.

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Pracownicy Wysokość składki ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Projekt USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łebie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I. OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM Osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto

Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto 1 Postanowienia wstępne 1. Program sprzedaży premiowej Ykonto jest prowadzony przez Yfin Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ul. Granicznej 17a, 05-500 Jastrzębie,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Pracownik dzwoni. RAPORT COMPUTERWORLD Luty 2004. Gdy abonentem jest pracodawca:

Pracownik dzwoni. RAPORT COMPUTERWORLD Luty 2004. Gdy abonentem jest pracodawca: 1 Zasady rozliczeń rozmów prywatnych prowadzonych z telefonów służbowych i na odwrót rodzą określone konsekwencje w zakresie zobowiązań podatkowych. Czy Twoja firma robi to prawidłowo? Oskar Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk Wyliczenia rachunkowe wskazują - w związku z różnymi zasadami rozliczania podatku od takich umów - iż od wyższych kwot brutto będzie, w niektórych przypadkach, niższy podatek do pobrania przez płatnika.

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy 1 Odliczanie częściowe podatku Zmiany od 1 stycznia 2016 r. 2 Podatek VAT Czynności Podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA A-MELDING PRACA W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM

DEKLARACJA A-MELDING PRACA W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM Obowiązek zgłaszania płac i stosunków pracy Obowiązek opłacania składki na ubezp. społeczne Obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy Dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną Przykłady DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 Odliczanie podatku Vat na nowych zasadach zwracamy uwagę na największe trudności i wyjaśniamy zawiłości w tym zakresie. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski W sytuacji zaprzestania (likwidacji) działalności gospodarczej podatnikowi VAT będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W drugiej połowie 2010 r. mam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU Niniejszy Regulamin określa zasady wynagradzania za pracę oraz warunki przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych

Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu RPO WiM na lata 2014-2020 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych I. Definicje form

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH PRZEDSZKOLA NR 9 im Bursztynek W KOSZALINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH PRZEDSZKOLA NR 9 im Bursztynek W KOSZALINIE Koszalin, dn. 16.06.2009r Załącznik Do Zarządzenia Nr 9/2009 Dyrektora Przedszkola nr 9 im Bursztynek z dnia 16.06.2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH PRZEDSZKOLA NR 9 im Bursztynek

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, jej jednostkach

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 117/23/11 z dnia 13 czerwca 2011 r. Szczegółowe zasady wchodzą w życie z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 2 Na Węgrzech, oprócz m.in. podatku od osób fizycznych, wprowadzono uproszczony podatek od działalności gospodarczej, tzw. EVA. Przedsiębiorca indywidualny może

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych instrukta z przyk³adami Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci 1. Zagadnienia wstępne...4

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 824016 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2016. 25-26 Październik Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 824016 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo