Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii podlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii podlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi"

Transkrypt

1 For information purposes only Raphaël Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii podlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi marzec 2014 r.

2 Ważne: niniejszy dokument zawiera wytyczne skierowane do osób, których premia podlega hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu. Jeżeli premia uczestnika nie podlega hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu, uczestnik powinien zapoznać się z dokumentem pt.: Opodatkowanie premii niepodlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi. Informacje ogólne ważne informacje dotyczące rozliczeń podatkowych z tytułu nabycia praw do premii przyznanych w ramach Motywacyjnego Planu Akcyjnego (Performance Share Plan, PSP). 1. Czym jest hipotetyczny ryczałt podatkowy? Hipotetyczny ryczałt podatkowy to koncepcja, zgodnie z którą dla celów podatkowych uczestnik jest traktowany tak, jak gdyby przez cały okres był rezydentem podatkowym kraju, w którym zamieszkuje na stałe (tj. w tzw. kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego), nawet jeżeli w rzeczywistości w danym okresie przebywał w kraju, gdzie obowiązuje inny system podatkowy. Podatek, zarówno hipotetyczny jak i faktyczny, od akcji do których prawa nabyto w ramach Motywacyjnego Planu Akcyjnego obliczany jest z uwzględnieniem danych osobowych dostarczonych przez uczestnika oraz przepisów podatkowych dotyczących podatku od dochodów kapitałowych obowiązujących w danym systemie podatkowym i odpowiedniej polityki Shell. Firma Shell podjęła współpracę z Deloitte LLP ( Deloitte ) oraz z kierownikami ds. podatkowych w firmie Shell w poszczególnych krajach w celu ustalenia podstaw do obliczeń podatkowych oraz wyznaczyła firmę Deloitte do ich wykonywania. Firma Shell International Limited udzieliła odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania dotyczące podatków. Należy zauważyć, że ani Computershare ani Fidelity nie są upoważnione przez firmę Shell do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące podatku od osób fizycznych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii podatkowych należy skontaktować się z Centrum obsługi pracowników (HR Service Desk). Centrum obsługi pracowników (HR Service Desk) nie ma możliwości zweryfikowania poszczególnych obliczeń podatkowych dokonanych przez Deloitte. W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli uczestnik będzie w stanie potwierdzić, że w jego przypadku wystąpił błąd i wskaże jego przyczynę, sprawa zostanie przekazana do działu podatkowego Grupy Shell (Shell Group Tax). Z tytułu wynagrodzenia w postaci uznaniowej premii (obecnie premii w ramach planu PSP) uzyskanego od Shell potrącany jest podatek hipotetyczny oraz składki na ubezpieczenie społeczne w takiej wysokości, w jakiej zostałyby potrącone w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego za cały okres od początku okresu rozliczeniowego do momentu nabycia praw do akcji. System ten zwany jest hipotetycznym potrąceniem podatku. Następnie Shell odprowadza należny podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego oraz w kraju oddelegowania, jeżeli jest to wymagane. 2. Komu zostanie naliczony hipotetyczny ryczałt podatkowy? Hipotetyczny ryczałt podatkowy stosuje się do wszystkich premii uznaniowych w postaci akcji przyznawanych przez Shell od maja 2007 r. Hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu będą podlegać premie uczestnika oddelegowanego długoterminowo do pracy za granicą w dowolnym momencie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do momentu nabycia praw do akcji. Page 2 of 8

3 3. Z jakiego tytułu Shell ma prawo dokonać hipotetycznego potrącenia podatku? Od 1 maja 2007 r. warunkiem koniecznym do otrzymywania premii motywacyjnych w postaci akcji jest wyrażenie zgody na zastosowanie polityki hipotetycznego ryczałtu podatkowego. Jeżeli uczestnik nie zgadza się na stosowanie tej polityki może zawsze odmówić przyjęcia premii. Jeżeli uczestnik odmówi przyjęcia premii w ramach Motywacyjnego Planu Akcyjnego, nie będzie on uprawniony do otrzymania żadnego świadczenia zastępczego. 4. Który kraj zostanie uznany za kraj do celów naliczenia hipotetycznego ryczałtu podatkowego? Kraj uznawany za kraj do celów naliczenia hipotetycznego ryczałtu podatkowego to kraj stałego pobytu uczestnika, czyli tzw. kraj na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego, w dniu nabycia praw do akcji. W przypadku zmiany kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego w okresie naliczania premii krajem uczestnika do celów naliczenia hipotetycznego ryczałtu podatkowego będzie kraj na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego w dniu nabycia praw do akcji. 5. W jaki sposób obliczany jest podatek hipotetyczny od akcji (w ramach planu motywacyjnego)? Do celu obliczenia wysokości potrącanego hipotetycznego ryczałtu podatkowego stosowana jest najwyższa krańcowa stawka podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, jako że uczestnik, z reguły, rozliczałby podatek od akcji (w ramach planu motywacyjnego) w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego według najwyższej stawki podatkowej. Taka sytuacja ma miejsce nawet jeżeli stosuje się zróżnicowane stawki podatkowe. Jeżeli zgodnie z warunkami IBAS, uczestnik w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego nie zapłaciłby podatku według najwyższej stawki, do obliczenia hipotetycznego ryczałtu podatkowego zastosowana zostanie niższa stawka według grupy wynagrodzenia. Informacja o stawce hipotetycznego podatku zastosowanej do obliczenia podatku danego uczestnika jest dostępna na koncie Computershare w zakładce Historia transakcji ( Transaction History ) (należy wybrać Szczegóły ( Details ) obok transakcji, na podstawie której uczestnik nabywa prawa do akcji w ramach planu PSP 2011). 6. Czy stawka hipotetycznego podatku jest taka sama jak stawka podatkowa stosowana do obliczenia podatku od premii uznaniowej uczestnika? W celu zachowania spójności stawka hipotetycznego podatku stosowana do obliczania podatku od premii w ramach planu PSP 2011 (w ramach którego uczestnik nabędzie prawa do akcji w 2014 r.) jest oparta na stawce stosowanej do obliczania hipotetycznego podatku potrącanego od pieniężnych premii uznaniowych wypłacanych w 2014 r. Jednakże w niektórych przypadkach akcje są opodatkowane w sposób inny niż środki w gotówce, dlatego też mogą zaistnieć sytuacje, w których zastosowane zostanie inne podejście. Ponadto modele podatkowe wykorzystywane do określania stawki podatkowej dla premii w ramach planu PSP opierają się jedynie na wysokości zarobków uczestnika i nie uwzględniają innych potrąceń, takich jak świadczenia na cele Strona 3 z 8

4 charytatywne, raty kredytu hipotecznego, czy też składki na ubezpieczenie na życie. Dlatego też wysokość stawki hipotetycznego podatku stosowanej do obliczenia podatku od premii w ramach planu PSP może różnić się od stawki podatkowej stosowanej do obliczenia podatku od premii uznaniowej lub od stawki obowiązującej w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego w 2014 r. 7. Premia przyznana uczestnikowi w 2011 r. jest wypłacana w gotówce, a nie w akcjach. Czy takiego uczestnika obowiązują zasady dotyczące hipotetycznego ryczałtu podatkowego? A jeżeli tak, to czy stawka hipotetycznego podatku jest równa stawce stosowanej do transakcji z udziałem akcji, czy też stawce stosowanej do premii uznaniowych (jeżeli stawki te różnią się)? Premie w ramach planu PSP wypłacane będą w gotówce wyłącznie w przypadku, gdy obowiązujące zasady fiskalne, przepisy prawne, czy też zarządzenia organów kontrolnych nie pozwalają na przekazanie premii w postaci akcji. Dlatego też, w celu zapewnienia, że premia wypłacana w gotówce jest jak najbardziej zbliżona do premii w postaci akcji, którą udziela się z zasady, stawka hipotetycznego podatku stosowana w przypadku premii gotówkowych będzie taka sama, jak stawka stosowana w przypadku premii w postaci akcji. 8. Jakie podatki obejmuje hipotetyczne potrącenie podatkowe? Hipotetyczne potrącenie podatkowe obejmuje podatek od wynagrodzeń (dochodowy) oraz, w stosownych przypadkach, podatki federalne i regionalne oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Nie potrąca się podatków od kapitału, takich jak podatek majątkowy lub od zysków kapitałowych. 9. Jakie podatki Shell rozliczy w imieniu uczestnika? Firma Shell rozliczy podatek od wynagrodzeń/dochodowy (w tym odpowiednio podatki federalne i regionalne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne z tytułu premii w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego oraz w kraju oddelegowania (z zastrzeżeniem warunków IBAS). Rozliczenie ewentualnych podatków od kapitału, takich jak podatek majątkowy lub podatek od zysków kapitałowych powstałych po objęciu praw własności do akcji leży w gestii uczestnika, zgodnie z warunkami IBAS. W razie jakichkolwiek zobowiązań z tego tytułu, powstałych w kraju oddelegowania może mieć zastosowanie tzw. zasada ochrony podatkowej (zgodnie z warunkami IBAS). 10. Co dzieje się w sytuacji, gdy w kraju, w którym aktualnie przebywa uczestnik obowiązek podatkowy od zysków kapitałowych powstaje w momencie sprzedaży? Hipotetyczne potrącenie podatkowe obejmuje podatek od wynagrodzeń (dochodowy) oraz, w stosownych przypadkach, podatki federalne i regionalne, jak również składki na ubezpieczenie społeczne; Shell rozliczy takie zobowiązania podatkowe, które powstaną w momencie przekazania akcji. Uczestnik odpowiada za pokrycie zobowiązań wynikających z podatku od zysków kapitałowych, zarówno w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego, jak i w kraju oddelegowania, jednakże w takim przypadku zastosowanie mają warunki IBAS, które w przypadku tego typu zobowiązań przewidują zastosowanie tzw. zasady ochrony podatkowej (z zastrzeżeniem warunków IBAS). Strona 4 z 8

5 11. Gdzie uczestnik może sprawdzić, jaką stawkę zastosowano do obliczenia wartości netto premii? 14. Czy do premii przyznawanej w ramach planu PSP ma zastosowanie przepis 30% zwolnienia? Informacja o stawce hipotetycznego podatku zastosowanej dla planu PSP 2011 jest dostępna na koncie Computershare w zakładce Historia transakcji ( Transaction History ) należy wybrać Szczegóły ( Details ) obok transakcji, na podstawie której uczestnik nabywa prawa do akcji w ramach planu PSP Uczestnik nie zgadza się z wysokością hipotetycznego podatku. Co zrobić? Stawki kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego mające zastosowanie do planu PSP zostały przygotowane przez Deloitte i/lub AIRINC, oraz sprawdzone i zatwierdzone przez dział podatkowy Grupy Shell (Shell Group Tax) oraz dział HR. Wysokość hipotetycznego podatku nie będzie ponownie sprawdzana i nie podlega zmianie, chyba że uczestnik udowodni, że firma Shell błędnie określiła jego kraj na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego. 13. Kto skorzysta ze zwolnień i ulg podatkowych? Z reguły firma Shell korzysta z ulg lub zwolnień podatkowych, a także z ulgi podatkowej dotyczącej podatku zapłaconego przez Shell z tytułu opodatkowania za granicą, ponieważ uczestnik nie skorzystałby z nich, gdyby nie został oddelegowany do pracy za granicą (z zachowaniem miejscowych zasad stosowanych przez działy HR). Pracownik nie ma prawa skorzystać z przywileju wynikającego z przepisu 30% zwolnienia, jeżeli przywilej ten powstał w wyniku oddelegowania uczestnika przez Shell do pracy za granicą w okresie rozliczeniowym danej premii. Jednakże jeżeli pracownik wróci do Holandii na miejscowych zasadach zatrudnienia, a następnie otrzyma prawo do premii, tzn. w okresie rozliczeniowym premii nie pracuje zagranicą w ramach długoterminowego oddelegowania, będzie mógł on skorzystać z przywileju wynikającego z przepisu 30% zwolnienia (przy założeniu, że w dalszym ciągu jest do tego uprawniony w momencie nabycia praw do akcji). W przypadku podjęcia kolejnej pracy w ramach oddelegowania, w momencie nabycia praw do akcji zastosowana zostanie stawka hipotetycznego podatku nieuwzględniająca przepisu 30% zwolnienia. Stawka hipotetycznego podatku nie uwzględnia okoliczności osobistych. Na przykład, jeżeli pracownik pracował wcześniej w ramach oddelegowania, natomiast aktualnie ponownie pracuje w Holandii i podlega przepisowi 30% zwolnienia, okoliczność taka nie zostanie uwzględniona w stawce hipotetycznego podatku. 15. Co dzieje się w przypadku, gdy faktyczna należność podatkowa z tytułu premii jest wyższa lub niższa od hipotetycznego potrącenia podatkowego z premii? Shell pokryje różnicę w przypadku, gdy faktyczna należność przewyższa kwotę hipotetycznego podatku. Strona 5 z 8

6 W sytuacji gdy faktyczna należność podatkowa jest niższa niż kwota hipotetycznego potrącenia podatkowego, Shell zatrzyma różnicę. 16. W jaki sposób zostanie rozliczony faktyczny podatek od premii uczestnika? Mechanizm rozliczania należnych podatków zależy od systemu podatkowego, w którym dana należność powstała. W niektórych krajach dokonuje się potrąceń zaliczek na podatek dochodowy (podatek potrącany u źródła). W innych z kolei należny podatek rozlicza się na podstawie deklaracji podatkowych. Firma Deloitte odpowiada za naliczenie ewentualnych zaliczek na podatek dochodowy oraz kwot, które należy uwzględnić w deklaracji podatkowej, zgodnie z informacjami dotyczącymi lokalizacji znajdującymi się w Computershare. Następnie Shell podejmie odpowiednie kroki w celu rozliczenia należności zgodnie z miejscowymi przepisami. W niektórych przypadkach może istnieć obowiązek wypełnienia deklaracji podatkowej w celu zapewnienia prawidłowego zamknięcia wszystkich kwestii podatkowych związanych z premią (nawet w krajach, w których od tego typu premii potrącane są zaliczki na podatek dochodowy). W takim przypadku z uczestnikiem skontaktuje się zewnętrzne biuro rachunkowe Shell ds. deklaracji podatkowych, a uczestnik będzie zobowiązany do wypełnienia deklaracji zgodnie z jego zaleceniami. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymogi te mogą zaistnieć także w krajach, w których oddelegowany uczestnik zakończył już pracę. 17. Czy uczestnikowi przysługuje prawo do pomocy w wypełnieniu deklaracji podatkowej, w której uwzględnia się dochód z planu PSP, od którego naliczony został hipotetyczny ryczałt podatkowy? Jeżeli kwota podatku od dochodów kapitałowych pracownika odprowadzana przez dział płac jest ostateczna, pomoc w wypełnieniu deklaracji podatkowej nie jest potrzebna (w Centrum obsługi pracowników (HRSD) istnieje możliwość sprawdzenia, czy kraj pracownika należy do tej kategorii). W sytuacji gdy kwota podatku od dochodów kapitałowych pracownika odprowadzana przez dział płac nie jest ostateczna, może zaistnieć potrzeba skorzystania z pomocy w wypełnianiu deklaracji podatkowej. Pomoc taka zostanie udzielona w odpowiednim czasie przez biuro rachunkowe ds. deklaracji podatkowych wybrane przez Shell. Należy zauważyć, że pomoc w wypełnianiu deklaracji podatkowej zostanie udzielona wyłącznie w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego oraz w kraju oddelegowania, w których istnieje taki obowiązek, pracownik nie ma prawa do uzyskania pomocy w kraju trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy w wypełnianiu deklaracji podatkowej należy skontaktować się z Centrum obsługi pracowników (HRSD). 18. Uczestnik potrzebuje informacji na temat nabycia praw do akcji / przekazania premii w ramach planu PSP dla zewnętrznego doradcy podatkowego Shell. Gdzie można znaleźć takie informacje? Indywidualne podsumowanie opodatkowania każdej transakcji dostępne jest na koncie Computershare w zakładce Historia transakcji ( Transaction History ). Strona 6 z 8

7 19. Co dzieje się w sytuacji, gdy uczestnik pracował w ramach oddelegowania tylko przez część okresu nabywania praw do akcji? 21. Skąd uczestnik wie, że firma Shell zapłaciła w jego imieniu należny podatek? W przypadku gdy uczestnik pracował w ramach oddelegowania przez dowolną część okresu nabywania praw do akcji będzie on podlegać hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu od pełnej wartości premii. Podatek hipotetyczny zostanie potrącony z zastosowaniem odpowiedniej hipotetycznej stawki od całkowitej kwoty premii. Następnie Shell rozliczy faktyczny podatek od wynagrodzeń/dochodowy w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego oraz w kraju oddelegowania. 20. Uczestnik został oddelegowany na warunkach lokalnych. Czy będzie podlegać hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu? Nie, tylko osoby przebywające na długoterminowym oddelegowaniu na warunkach IBAS w okresie od 1 stycznia 2011 r. do momentu nabycia praw do akcji będą podlegać hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu. Uczestnik oddelegowany na warunkach lokalnych sam odpowiada za swoje zobowiązania podatkowe w każdym systemie podatkowym, w którym takie zobowiązania powstaną w odniesieniu do przyznanej mu premii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie zawierającym odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące kwestii opodatkowania. Faktyczna wysokość zobowiązania podatkowego od premii zostanie wyliczona przez firmę Deloitte zgodnie z zasadami uzgodnionymi pomiędzy Shell i Deloitte. W celu umożliwienia firmie Shell rozliczenia wszystkich zobowiązań w momencie ich powstania, Deloitte przygotuje dla Shell sprawozdanie uwzględniające wszystkie zobowiązania z tytułu podatku potrącanego u źródła i przyszłe kwoty do zadeklarowania, które powstały w związku z premią uczestnika. W większości przypadków płatności podatku w danym kraju dokonuje dział płac. W celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia premii, we wszystkich lokalizacjach, w których istnieje obowiązek składania deklaracji podatkowych dostępna będzie również pomoc w ich wypełnianiu. 22. Uczestnik chciałby zatrzymać wszystkie przyznane mu akcje i zapłacić hipotetyczny podatek z wynagrodzenia. Czy jest to możliwe? Niestety nie jest to możliwe. Potrącenie hipotetycznego podatku ma wpływ na sposób opodatkowania premii. Obliczenia należności podatkowych dokonane przez Deloitte oparte są na założeniu, że odliczenie hipotetycznego podatku zostanie dokonane od przyznanej premii w postaci akcji i w celu umożliwienia odpowiednich rozliczeń zobowiązań, nie jest możliwe potrącenie takiego podatku w inny sposób.. Strona 7 z 8

8 23. Potrącono podatek hipotetyczny w odniesieniu do uczestnika, który nie pracuje już w grupie Shell. Dlaczego? Zgodnie z polityką Grupy Shell, premia uczestnika oddelegowanego przez Shell do pracy za granicą w dowolnym momencie w okresie od daty przyznania premii w ramach planu PSP do momentu nabycia praw do akcji będzie podlegać hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu. Shell rozliczy odpowiedni podatek od wynagrodzeń/dochodowy oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne w kraju na potrzeby wynagrodzenia zasadniczego oraz w kraju oddelegowania, w zależności od wymogów. 25. Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat kwestii związanych z hipotetycznym ryczałtem podatkowym? W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących hipotetycznego ryczałtu podatkowego polecamy stronę internetową Shell dotyczącą mobilności międzynarodowej pracowników International Mobility, pod adresem: Jeżeli podana strona nie zawiera odpowiedzi na pytania interesujące uczestnika, należy skontaktować się z Centrum obsługi pracowników (HR Service Desk). 24. Czy ta sama stawka hipotetycznego podatku obowiązywać będzie zarówno obecnych uczestników, jak i tych, którzy nie pracują już w firmie? Tak, ta sama stawka hipotetycznego podatku obowiązywać będzie zarówno obecnych uczestników, jak i tych, którzy nie pracują już w firmie. W przypadku gdy faktyczna wysokość należnego podatku będzie niższa z powodu ustania stosunku pracy z danym uczestnikiem, różnicę zatrzyma Shell. Strona 8 z 8

Praca w UE podatki i składki

Praca w UE podatki i składki www.pwc.pl Praca w UE podatki i składki Marzec 2015 r. Spis treści Praca w Unii Europejskiej podatki i składki... 4 Część pierwsza: opodatkowanie dochodów z pracy w krajach Unii Europejskiej... 5 Słowo

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA PAŃSTWA RACHUNKOWOŚCI

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA PAŃSTWA RACHUNKOWOŚCI 3 NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA PAŃSTWA RACHUNKOWOŚCI Rosnące wyzwania wobec globalnej konkurencji wymagają zgrabnych, bardzo efektywnych struktur przedsiębiorstw. Malejące zasoby oraz rosnąca presja kosztów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Skatteetaten Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych)

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Newsletter 2/2010. interpretacje informacje porady. Każdy z naszych Klientów. może być pewny, że. gdziekolwiek na świecie. postanowi rozwijać swoją

Newsletter 2/2010. interpretacje informacje porady. Każdy z naszych Klientów. może być pewny, że. gdziekolwiek na świecie. postanowi rozwijać swoją Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie Newsletter 2/2010 postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT koordynacji zabezpieczenia społecznego w UE Komisja Europejska Przepisy

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Obowiązki małej firmy w zakresie ubezpieczeń społecznych ZUS

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2013 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech I. Obowiązek podatkowy w Niemczech 1. Przykład Aby umożliwić lepsze zrozumienie uwarunkowań podatkowych, poszczególne punkty będą zawsze ilustrowane

Bardziej szczegółowo

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Stan prawny na 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... 4 1.1 Czym jest ryczałt?... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife

Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife Przewodnik dla ubezpieczających i ubezpieczonych Zawartość 1. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 2 2. Podsumowanie informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2010, wydanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE) Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers

Bardziej szczegółowo

Współpraca Instytucjonalna

Współpraca Instytucjonalna PRZEWODNIK ADMINISTRACYJNO - FINANSOWY DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO nabór 1 SPIS TREŚCI 1. OKRES UZNAWALNOŚCI WYDATKÓW... 3 2. ZARZĄDZANIE FINANSOWE PROJEKTEM... 3 2.1. ZASADY

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373 MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 3 Połączenia jednostek gospodarczych CEL 1 Celem niniejszego MSSF jest określenie sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS. spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym. z dnia 23 czerwca 2008 r.

Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS. spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym. z dnia 23 czerwca 2008 r. Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym z dnia 23 czerwca 2008 r. Niniejszy Prospekt został przygotowany zgodnie z wydaną przez Urząd ds. Usług Finansowych Instrukcją

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo