Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein"

Transkrypt

1 W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe. Osoba zatrudniona w Polsce przez pracodawcę nieposiadającego siedziby na terytorium Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Szwajcarii jest pracownikiem w świetle polskiego prawa pracy i podlega przepisom Kodeksu pracy na takich samych zasadach, jak inni pracownicy. W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe. Obywatelowi polskiemu wykonującemu pracę dla pracodawcy zagranicznego nieposiadającego siedziby ani przedstawicielstwa na terytorium Polski ani UE, EOG czy Szwajcarii będzie jednak przysługiwało prawo do objęcia dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym. Osoba zakwalifikowana do grona osób, które podlegają dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, podlega im od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony do ZUS. Wnioski składać można osobiście lub za pośrednictwem poczty, przy czym w tym ostatnim przypadku datą wpływu wniosku jest data stempla pocztowego. Pracownik ten nie będzie mógł jednak podlegać ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Spowodowane jest to nieuwzględnieniem przez polską ustawę tej kategorii osób w przepisach stanowiących o obowiązku lub możliwości podlegania tym rodzajom ubezpieczeń. 1 / 6

2 Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, pracownik będzie mógł przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego, ale tylko na zasadzie dobrowolności. Polskie przepisy, precyzyjnie określające osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, pominęły osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujące pracę dla podmiotów zagranicznych nieposiadających siedziby na obszarze UE, EOG i Szwajcarii. Pracownik, jeśli postanowi ubiegać się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, powinien, po przedstawieniu we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentu tożsamości i dokumentu potwierdzającego ostatni okres ubezpieczenia, wypełnić wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i podpisać dwa egzemplarze umowy z NFZ, która zawierana jest na czas nieokreślony. Umowę można w każdej chwili rozwiązać pod warunkiem pisemnego poinformowania NFZ. Umowa natomiast wygasa automatycznie w przypadku nieopłacenia składek lub gdy zostaniemy objęci obowiązkiem podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dokumentami poświadczającymi ostatni okres ubezpieczenia mogą być, między innymi, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, zaświadczenie od byłego pracodawcy potwierdzające fakt opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, miesięczny raport ZUS RMUA, czy też zaświadczenie potwierdzające fakt objęcia ubezpieczeniem z Urzędu Pracy. Jeśli pracownik zdecyduje się podpisać z NFZ umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zobowiązany będzie do zgłoszenia do swojego ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Fakt ten nie skutkuje koniecznością odprowadzania dodatkowej składki. Zgłoszenia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego dokonać należy poprzez złożenie do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pracownika jednostki ZUS formularza ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia (obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium RP, jeżeli podmiot nie posiada w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstw). 2 / 6

3 Jeżeli natomiast pracownik zdecyduje się podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, powinien złożyć - również do właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania jednostki ZUS i niezależnie od faktu składania ZUS ZUA - formularz ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia (osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym). Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownik powinien dokonać składając do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pracownika jednostki ZUS formularz ZUS ZCNA. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób dobrowolnie podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2008 kwota ta wynosi 1.126,00 zł. Wysokość składki emerytalnej wynosi 19,52%, a rentowej 6,5% podstawy wymiaru. Obie składki opłacane są w pełni przez pracownika. Za miesiąc, w którym nastąpiło objęcie lub ustanie ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, a ubezpieczenia trwały tylko przez część miesiąca, minimalna kwota podstawy wymiaru składek zmniejszana jest proporcjonalnie do dni kalendarzowych trwania ubezpieczeń w tym miesiącu. Podstawa wymiaru składek osób objętych dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnemu i rentowymi jest ograniczona i nie może być wyższa w danym roku kalendarzowym od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W roku 2008 kwota ta wynosi ,00 zł. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak niż kwota odpowiadająca przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale. W odróżnieniu od składek społecznych, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 3 / 6

4 jest niepodzielna i nie podlega zmniejszeniu w przypadku niepodlegania ubezpieczeniu przez pełny miesiąc. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% i jest także w pełni opłacana przez pracownika. Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym są zobowiązane do comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz do opłacenia składek na ubezpieczenia za dany miesiąc w terminie do 10. dnia następnego miesiąca. Deklaracja rozliczeniowa powinna być składana za każdy miesiąc kalendarzowy, nawet gdy w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zaszły żadne zmiany. Jeśli pracownik postanowi przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i zdrowotnego, za każdy miesiąc składać będzie musiał dwie deklaracje rozliczeniowe. W jednej deklaracji powinny zostać wykazane podstawa wymiaru oraz naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W drugiej natomiast zamieścić należy podstawę wymiaru i naliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Deklaracja dotycząca składek społecznych powinna zostać opatrzona jednym z numerów z zakresu od 01 do 39, a zdrowotnej - z zakresu od 40 do 49. Pracownik powinien opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z końcówką 51, w terminie do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli będzie podlegać również do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, opłacać będzie wówczas składki na wszystkie wymienione ubezpieczenia w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym mogą opłacać składki zarówno w formie gotówkowej, jak i w formie bezgotówkowej, przy czym za termin dokonania zapłaty uważa się odpowiednio dzień wpłacenia należności z tytułu składek w banku lub placówce pocztowej albo dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika. Pod względem podatkowym pracownik ten będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i rozliczać się będzie jako osoba osiągająca dochody z zagranicy bez 4 / 6

5 pośrednictwa płatników z tytułu stosunku pracy. W związku z brakiem comiesięcznego obowiązku składania deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu PIT-53, nie będzie zobligowany do składania co miesiąc żadnych dokumentów do urzędu skarbowego. Będzie natomiast zobligowany do comiesięcznego naliczania oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminie do 20. dnia następnego miesiąca. Zaliczkę na podatek obliczamy stosując stawkę 19%, jednak podatnik może stosować progresywnie skalę podatkową. Co roku za listopad opłacać powinien podwójnie naliczoną zaliczkę na podatek, w związku ze zwolnieniem z obowiązku dokonania tego za grudzień. Ewentualna różnica pomiędzy wysokością zaliczki za listopad a grudniową wyrównana zostanie przy rozliczeniu rocznym na formularzu PIT-36. Naliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, pracownik będzie mógł uwzględniać zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, także w wysokości zwiększonej o 25% w związku z wykonywaniem pracy poza miejscowością, w której podatnik zamieszkuje. Kwoty te wynoszą w roku 2008 odpowiednio 111,25 zł i 139,06 zł. Przysługiwać będzie mu także prawo do pomniejszania miesięcznych zaliczek na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wynoszącej w 2008 roku 48,90 zł. Odmiennym niż w przypadku rozliczania dochodów ze stosunku pracy będzie sposób odliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od odpowiednio podstawy opodatkowania i naliczonej zaliczki na podatek. Od podstawy opodatkowania i naliczonej zaliczki na podatek dochodowy odliczamy bowiem składki społeczne i zdrowotną opłacone w danym miesiącu. Obowiązek dokonywania wszelkich obliczeń składek i zaliczek oraz przygotowywanie stosownych dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i podatkowych pozostaje w gestii pracownika. Podstawa prawna: 5 / 6

6 - artykuł 6 ustęp 1, 7 ustęp 3, 10, 11, 12, 13 i 14 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, - artykuł 66 ustęp 1, 68 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, - artykuł 32 ustęp 3, 44 ustęp 3 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 6 / 6

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Janusz Turakiewicz Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 1. Wprowadzenie. Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana jest powszechnie za jeden z podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Nr 80 / 2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 września 2007 r. Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz.

Bardziej szczegółowo