Metoda wyłączenia z progresją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda wyłączenia z progresją"

Transkrypt

1 Metoda wyłączenia z progresją

2 Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą)

3 Jan Kowalski przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Polsce na podstawie umowy o pracę. Osiągnął za ten okres wynagrodzenie brutto w wysokości zł (poz.43 PIT-36) Płatnik (pracodawca) pobrał za ten okres składki społeczne zł (poz. 137 PIT-36), zdrowotne zł (poz. 174 PIT-36) i zaliczki na podatek dochodowy zł (poz. 47 PIT-36), przy wyliczeniu których uwzględnił podstawowe koszty uzyskania przychodów - 556,25 zł (5 x 111,25 zł) (poz. 44 PIT-36). Od 1 czerwca do 30 listopada Jan Kowalski pracował w Niemczech. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca. Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. Patrz tab. 1 i 2.

4 Wypełniając zeznanie musi: do dochodów osiągniętych w Polsce, podlegających opodatkowaniu wg skali, dodać dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów obliczyć podatek wg skali podatkowej. Dochodów zagranicznych nie wpisuje w części D zeznania, natomiast wpisuje je - w części H w poz. 166 PIT-36; dochody zagraniczne (tab.2) wpisuje się do poz.8 PIT- ZG; ustalić stopę procentową podatku (obliczamy podatek wg skali podatkowej od łącznych dochodów, tzn. dochodów polskich i zagranicznych. Następnie podatek ten mnożymy przez 100 i dzielimy przez łączne dochody). Obliczoną stopę procentową (do dwóch miejsc po przecinku) należy zastosować tylko do dochodów polskich.

5 Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Miesiąc Liczba dni w miesiącu Dieta w euro obowiązująca w Niemczech Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) Czerwiec ,00 Lipiec ,60 Sierpień ,60 Wrzesień ,00 Październik ,60 Listopad ,00 Razem ,80

6 Tabela nr 2 Przychód brutto oraz sposób wyliczenia dochodu uzyskanego w Niemczech, w celu wyliczenia stopy % Data uzyskania przychodów Przychód brutto w euro Kwota zwolnienia w euro (kol. 4 tab. 1) Przychód w euro po potrąceniu przysługująceg o zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu Przychód w PLN kol. 4 x kol. 5 Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy podstawowe Dochód w PLN służący wyliczeniu stopy % (kol.6 kol. 7) Suma do poz. 166 PIT ,00 378,00 822,00 4, ,67 111, , ,00 390,60 809,40 3, , ,00 390,60 809,40 3, , ,00 378,00 822,00 3, , ,00 390,60 809,40 3, , ,00 378,00 822,00 3, ,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111, , , , , ,22 razem ,75 667, ,25

7 OBLICZENIE STOPY % 1. Sumujemy poz. 165 i , ,25 = ,00 2. Obliczamy podatek od w/w sumy wg skali podatkowej x 18% = 5 314,86 556,02 = 4 758,84 3. W/w podatek dzielimy przez sumę z poz. 165 i 166 i mnożymy przez ,84 : ,00 x 100 = 16,12 % 4. Obliczony podatek z zastosowaniem stopy procentowej poz. 169 (poz. 168 x stopa %) x 16,12 % = 1 764,17

8 Metoda proporcjonalnego odliczenia

9 Rezydent polski podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i praca była wykonywana za granicą) Podatnik rozlicza się indywidualnie

10 Jan Kowalski przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Polsce na podstawie umowy o pracę. Osiągnął za ten okres wynagrodzenie brutto zł (poz. 43 PIT-36). Pracodawca pobrał za ten okres składki społeczne zł (Uwaga w poz. 137 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą), zdrowotne zł (Uwaga w poz. 174 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą) i zaliczki na podatek dochodowy 807 zł (poz.47 PIT-36), przy wyliczeniu których uwzględnił podstawowe koszty uzyskania przychodów 556,25 (5 x 111,25 zł) (poz. 44 PIT-36). Od 1 czerwca do 30 listopada Jan Kowalski pracował w Holandii. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca (patrz tabela). Od wynagrodzenia zostały w Holandii odprowadzone składki na ubezpieczenia. Kowalski ma możliwość ich odliczenia po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Ustalił zatem, że możliwe do odliczenia kwoty składek wynoszą: społeczne zł (poz. 137 i 139 PIT-36), zdrowotne zł (poz. 174 i 176 PIT-36). Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy.

11 Jan Kowalski powrócił do Polski 1 grudnia 2012 r., nie miał więc obowiązku wpłacenia w urzędzie skarbowym należnej zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust.3a updof). Rozliczy się dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36. Jako, że umowa z Holandią wskazuje metodę odliczenia proporcjonalnego przychód uzyskany w za granicą i opodatkowany w Holandii, po powrocie do Polski musi być po raz drugi zadeklarowany do opodatkowania w Polsce. Podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi zgodnie z art. 27g updof. Kowalski wykaże osiągnięte przez siebie dochody w zeznaniu PIT-36, załączniku PIT-ZG w którym wskaże dochody uzyskane za granicą wraz z kwotą zapłaconego za granicą podatku oraz załączniku PIT-O (poz. 37) w którym wykaże kwotę możliwą do odliczenia zgodnie z art. 27g.

12 Wypełniając zeznanie musi: do dochodów osiągniętych w Polsce, podlegających opodatkowaniu wg skali, dodać dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów (z poz.168 PIT-36) obliczyć podatek wg skali podatkowej, podatek zapłacony za granicą do wysokości wyliczonego limitu wpisuje się w poz. 171 PIT-36, w celu prawidłowego wyliczenia ulgi z art.27g podatnik musi porównać podatek należny z poz. 135 PIT-36 z podatkiem wyliczonym wg stopy% i różnicę wpisać do poz. 37 PIT-O, a następnie sumę odliczeń od podatku przenieść do poz. 178 PIT-36.

13 Tabela nr 1 Obliczenie diety (przychodu zwolnionego) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Miesiąc Liczba dni w miesiącu Dieta w euro obowiązująca w Holandii Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) czerwiec ,00 Lipiec ,60 sierpień ,60 wrzesień ,00 październik ,60 listopad ,00 Razem ,80

14 Data uzyskania przychodów Tabela nr 2 Przychód brutto oraz sposób obliczenia dochodu uzyskanego w Holandii, który w Polsce podlega opodatkowaniu w zeznaniu rocznym Przychód brutto w euro Kwota zwolnienia w euro (kol. 4 tab. nr l) Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu Przychód w PLN (kol. 4 x kol.5) Suma do poz. 43 PIT-36 Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (podstawowe) Suma do poz. 44 PIT-36 Dochód w PLN podlegający w Polsce opodatkowaniu (kol.6 kol. 7) Suma do poz. 45 PIT ,00 378,00 572,00 4, ,82 111, , ,00 390,60 559,40 3, ,62 111, , ,00 390,60 559,40 3, ,30 111, , ,00 378,00 572,00 3, ,56 111, , ,00 390,60 559,40 3, ,44 111, , ,00 378,00 572,00 3, ,10 111, ,85 razem ,84 667, ,34

15 Tabela nr 3 Podatek dochodowy pobrany przez holenderskiego pracodawcę po przeliczeniu na złotówki Data poboru przez pracodawcę podatku Podatek w euro Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień poboru przez pracodawcę podatku Podatek w PLN poz. 10 PIT/ZG , , , , , , , , , , , ,99 Razem 2 831,94

16 OBLICZENIE LIMITU PODATKU ZAPŁACONEGO ZA GRANICĄ PODLEGAJĄCEGO ODLICZENIU 1. Obliczamy podatek od sumy dochodów uzyskanych w kraju i zagranicą poz.168 ( x 18% ) 556,02 = 3 048,84 2. Limit podatku zapłaconego zagranicą podlegający odliczeniu podatek obliczony wg skali poz.169 mnożymy dochód uzyskany za granicą tab. nr 2 kol.8; następnie dzielimy przez łączny dochód z kraju i zagranicy poz.84 (3 048,84 x ,34) / ,09 = 1 830,33 3. Pobrany podatek wyniósł 2 831,94 podatnik może, zatem odliczyć w poz. 171 tylko kwotę do wysokości limitu tzn ,33

17 OBLICZENIE PODATKU ZGODNIE Z USTAWĄ ABOLICYJNĄ (PPiO 49211) Tabela nr 4 Dane potrzebne do obliczenia podatku za pomocą stopy% Przychód Koszty Dochód Składki na ubezpieczenie społeczne Dochód do wyliczenia stopy % POLSKA 9 000,00 556, ,75 500,00 Tylko składki społeczne zapłacone w Polsce 7 943,75 HOLANDIA ,84 667, , ,34 razem ,09

18 1. Sumujemy dochód osiągnięty w Polsce z dochodem osiągniętym w Holandii (tab. nr 4 kol.5) 7 943, ,34 = ,09 2. Obliczamy podatek od w/w sumy wg skali podatkowej x 18% = 3 712,86 556,02 = 3 156,84 3. W/w podatek dzielimy przez sumę dochodów polskich i holenderskich i mnożymy przez ,84 : ,09 x 100 = 15,30% 4. Obliczamy podatek z zastosowaniem stopy % x 15,30% = 1 215,43 5. Obliczenie kwoty ulgi 1 218, ,43 = 3,08 (podatek należny - poz.173 PIT-36) (podatek wg stopy%) = (poz.37 PIT-O)

19 Metoda wyłączenia z progresją i metoda proporcjonalnego odliczenia

20 Podatnik osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowy o pracę zawarte były z zagranicznymi pracodawcami i praca była wykonywana za granicą) - PPiO KP 33469

21 Jan Kowalski, polski rezydent podatkowy, przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Niemczech na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca. Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy (tabela 1 i 2). Od 1 czerwca do 30 listopada Jan Kowalski pracował w Holandii. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca. Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy (tabela 1, 3 i 4). Od wynagrodzenia zostały odprowadzone składki do holenderskiego systemu ubezpieczeń. Kowalski ma możliwość ich odliczenia po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Ustalił zatem, że możliwe do odliczenia kwoty składek wynoszą: społeczne zł (poz. 137 i 139 PIT-36), zdrowotne - 30 zł (poz. 174 i 176 PIT-36).

22 Jan Kowalski powrócił do Polski 1 grudnia 2012 r. wobec tego nie miał obowiązku wpłacenia w urzędzie skarbowym należnej zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (art. 44 ust. 3a updof). W grudniu 2012 r. Kowalski pracował w Polsce i uzyskał przychód w zł. Pobrana składka na ubezpieczenie społeczne - 174,20 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne - 46,32 zł oraz zaliczka na podatek dochodowy - 101,00 zł. Przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy pracodawca uwzględnił koszty uzyskania przychodu 111,25 zł. Dochód do opodatkowania wyniósł 3 214,55 zł.

23 HOLANDIA NIEMCY Tabela nr 1 Obliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Państwo Miesiąc Liczba dni w miesiącu Dieta w euro Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) Styczeń ,60 Luty ,80 Marzec ,60 Kwiecień ,00 Maj ,60 razem 1 902,60 Czerwiec ,00 Lipiec ,60 Sierpień ,60 Wrzesień ,00 Październik ,60 Listopad ,00

24 Data uzyskania przychodów Tabela nr 2 Przychód brutto oraz sposób obliczenia dochodu uzyskanego w Niemczech, w celu obliczenia stopy % Przychód brutto w euro Kwota zwolnienia w euro kol. 4 tab. nr l Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu Przychód w PLN kol. 4 x kol. 5 Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy podstawowe Dochód w PLN służący wyliczeniu stopy % (kol.6 kol. 7) Suma poz. 8 PIT-ZG i do poz. 166 PIT ,00 390,60 709,40 3, ,94 111, , ,00 352,80 747,20 3, ,89 111, , ,00 390,60 709,40 3, ,99 111, , ,00 378,00 722,00 3, ,03 111, , ,00 390,60 709,40 3, ,14 111, ,89 razem 3 597, ,99 556, ,74

25 Tabela nr 3 Przychód brutto oraz sposób obliczenia dochodu uzyskanego w Holandii, który w Polsce podlega opodatkowaniu w zeznaniu rocznym Data uzyskania przychodów Przychód brutto w euro Kwota zwolnienia w euro kol. 4 tab. nr l Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu Przychód w PLN kol. 4 x kol. 5 Suma do poz. 43 PIT-36 Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Podstawowe Suma do poz. 44 PIT-36 Dochód w PLN (kol.6 kol. 7) Suma poz. 9 PIT-ZG i do poz. 46 PIT ,00 378,00 822,00 4, , ,00 390,60 809,40 3, , ,00 390,60 809,40 3, , ,00 378,00 822,00 3, , ,00 390,60 809,40 3, , ,00 378,00 822,00 3, ,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111, , , , , , ,98 Razem ,75 667, ,25

26 Tabela nr 4 Podatek pobrany w Holandii przez płatnika Data uzyskania przychodu i poboru podatku przez pracodawcę Podatek w euro Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień poboru podatku Podatek w PLN PIT/ZG poz , , , , , , , , , , , ,98 razem 7 079,88

27 Zgodnie z umową polsko niemiecką, stosuje się metodę wyłączenia z progresją. Natomiast umowa polsko holenderska przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia. W tej sytuacji obliczenie podatku należnego do zapłaty w Polsce przez pana Kowalskiego przedstawia się następująco:

28 Ustalenie stopy procentowej 1) w pierwszej kolejności sumujemy dochody wykazane w poz. 165 i 166 (do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, uwzględniających składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w Holandii dodajemy dochody niepodlegające opodatkowaniu w Polsce) , ,74 = ,54 zł 2) od sumy dochodów obliczamy podatek według skali obowiązującej w 2012 r.: ( %) 556,02 = 5 741,46 zł 3) następnie ustalamy stopę procentową dzieląc obliczony podatek (od łącznych dochodów pkt 2) przez sumę dochodów (pkt 1) i mnożymy razy ,46 : , = 16,41% 4) obliczamy należny podatek od sumy dochodów uzyskanych w Polsce i w Holandii, z pominięciem dochodów uzyskanych w Niemczech (podstawę obliczenia podatku z poz. 168 mnożymy przez stopę procentową): ,41% = 3 547,51 zł (poz. 169 PIT 36)

29 Ustalenie limitu odliczenia podatku zapłaconego za granicą 5) Od sumy dochodów uzyskanych w Polsce i Holandii (poz.168 PIT-36) obliczamy podatek wg skali obowiązującej w 2012 r.: ( %) 556,02 = 3 335,22 zł 6) Limit podatku zapłaconego za granica podlegający odliczeniu podatek obliczony z pkt 5 mnożymy dochód w Holandii tab.3 kol.8; następnie dzielimy przez łączny dochód z kraju i zagranicy poz. 84 PIT-36 (3 335,22 x ,25) / ,00 = 2.820,83 (poz. 171 PIT 36) Ponieważ kwota 2.820,83 zł jest niższa od podatku faktycznie zapłaconego przez podatnika w Holandii, który w przeliczeniu na złote wyniósł 7 079,88 zł, od podatku należnego (pkt 4), podatnik może odliczyć podatek zapłacony za granicą w wysokości limitu tj 2.820,83 zł.

30 OBLICZENIE PODATKU ZGODNIE Z USTAWĄ ABOLICYJNĄ Tabela nr 5 Dane potrzebne do obliczenia podatku za pomocą stopy% Przychód Koszty Dochód Składki na ubezpieczenie społeczne Dochód do wyliczenia stopy % ,20 Kwota ta obejmuje POLSKA 3 500,00 111, ,75 zapłacone składki społeczne w Polsce 3 214,55 NIEMCY ,99 556, , ,74 HOLANDIA ,75 667, , ,25 razem ,54

31 1. Od sumy dochodów (tab.5 kol.5) obliczamy podatek wg skali podatkowej x 18% = 6 329,88 556,02 = 5 773,86 2. W/w podatek dzielimy przez sumę dochodów polskich, niemieckich i holenderskich i mnożymy przez ,86 : ,54 x 100 = 16,42% 3. Obliczamy podatek od polskich dochodów (tab.5 kol.5 wiersz 1) z zastosowaniem stopy % 3 214,55 x 16,42% = 527,83 4. Obliczenie kwoty ulgi 726,68 527,83 = 198,85 (poz.173 PIT-36) (podatek wg stopy%) = (poz.37 PIT-O)

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech I. Obowiązek podatkowy w Niemczech 1. Przykład Aby umożliwić lepsze zrozumienie uwarunkowań podatkowych, poszczególne punkty będą zawsze ilustrowane

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok 1. Składki ZUS Społeczne PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok I. Odliczane od dochodu Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. UWAGA: Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Odsetki stanowią wynagrodzenie wierzyciela za okres oczekiwania na spłatę należności oraz zapewniają pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Daninę zapłaconą zagranicą można odliczyć od polskiego podatku. Maciej Jurczyga

Daninę zapłaconą zagranicą można odliczyć od polskiego podatku. Maciej Jurczyga Daninę zapłaconą zagranicą można odliczyć od polskiego podatku Maciej Jurczyga PIT i CIT/Polski przedsiębiorca świadczący usługi na rzecz kontrahentów z innych państw, może być obciążony tzw. podatkiem

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo