SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak. Wykład 1. Wprowadzenie do międzynarodowej sprawozdawczości finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak. Wykład 1. Wprowadzenie do międzynarodowej sprawozdawczości finansowej"

Transkrypt

1 SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 1. Wprowadzenie do międzynarodowej sprawozdawczości finansowej Zakres wykładu: Literatura do wykładu: Źródła różnic między krajowymi systemami rachunkowości Cechy głównych modeli rachunkowości model anglosaski a model kontynentalny Geneza międzynarodowej harmonizacji i standaryzacji rachunkowości Harmonizacja rachunkowości w Unii Europejskiej 1. J. Krasodomska, Instytucjonalna struktura procesu ustalania zasad rachunkowości w wybranych krajach, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, TOM I Rachunkowość finansowa, red.: W. Gabrusewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007r., 2. E. Radawiecka, Wpływ działalności krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości na proces standaryzacji rachunkowości w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, 2007r., 3. E. Walińska, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, OFICYNA EKONOMICZNA, Kraków 2005r., 4. Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A.A. Jaruga, C.H. BECK, Warszawa 2002r., 5. S.T. Surdykowski, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze1999r., 6. C. Roberts, P. Weetman, P. Gordon, International Financial Accounting. A Comparative Approach, Financial Times Pitman Publishing, I. Źródła różnic między krajowymi systemami rachunkowości A. Globalizacja a regionalizacja GLOBALIZACJA oznacza uruchomienie tego samego mechanizmu ekonomicznego, który wymusza wzrost produktywności w skali rynku czy regionu, również w skali globalnej, światowej, wychodzącej poza te dwa pojedyncze rynki. Narzędziem wzrostu tej produktywności jest przepływ kapitału z gospodarek gorszych do lepszych i - odpowiednio do przedsiębiorstw i przedsięwzięć, które gwarantują lepsze od innych wykorzystanie powierzonych im kapitałów (S. Surdykowska). REGIONALIZACJA jest zjawiskiem wielowymiarowym - dotyczy zarówno współpracy gospodarczej jak i politycznej państw zwykle należących do jednego regionu geograficznego. Często utożsamia się ją z rosnącą wymianą handlową, przepływem kapitału, siły roboczej a także idei, postaw politycznych oraz sposobów myślenia i działania, pomiędzy państwami w ramach określonego terytorium. Regionalizm przyczynia się do powstawania rozmaitych sojuszy i związków integracyjnych krajów związanych wspólnotą interesów. II. Modele rachunkowości na świecie: Elementy tzw. środowiska rachunkowości: Sopot, luty 2015 roku 1

2 Cechy dwóch głównych modeli rachunkowości obszary różnic: Obszary różnic Model kontynentalny (kraje kredytowo podatkowe) Model angloamerykański (kraje rozwiniętego rynku kapitałowego) Źródła finansowania działalności kredyty bankowe, niski udział kapitału własnego rynki finansowe (emisja akcji i innych papierów zbywalnych), duży udział kapitału własnego gospodarczej Orientacja na stabilny rozwój przedsiębiorstw, postawa na rynek kapitałowy, postawa otwarta na ryzyko konserwatywna, unikanie ryzyka Normowanie zasad rachunkowości zasady rachunkowości ujęte w kodeksach handlowych oraz szeregu ustaw, system rachunkowości silnie regulowany przez prawo (ang. code law), zunifikowane plany kont, zasady ewidencji i dokumenty księgowe zasady rachunkowości normowane są we wzorcach (standardach) tworzonych przez profesjonalne gremia księgowych i innych specjalistów (ang. case law), brak ścisłego wzorca planów kont, zasad ewidencji czy dokumentów księgowych Cele sprawozdań ochrona interesów wierzycieli i inwestorów potrzeby informacyjne giełdy i posiadaczy akcji System fiskalny prawo bilansowe i podatkowe ściśle ze sobą oddzielenie prawa podatkowego od przepisów powiązane rachunkowości Dominujące zasady zasada ostrożnej wyceny rzetelna prezentacja, przewaga treści nad formą rachunkowości Podejście do zasad przewaga kosztu historycznego nad wyceną w przewaga wyceny w cenach rynkowych nad wyceny bilansowej Zakres ujawnianych informacji Kraje należące do danej grupy cenach rynkowych tendencje ku zmniejszaniu zakresu ujawniania Francja, Belgia, Niemcy, Grecja, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria, Japonia, a także Polska, Węgry i Czechy kosztem historycznym tendencje do zwiększania zakresu ujawniania Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Irlandia, Nowa Zelandia, Południowa Afryka, Holandia Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. G. Mueller, H. Gerson, G. K. Meek, 1994, s. 8-11; S. Surdykowska, 1999, s , 68-69; A. Jaruga, 2002, s III. Geneza międzynarodowej harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowości HARMONIZACJA proces zwiększania porównywalności sprawozdań finansowych poprzez wprowadzenie spójnego zestawu wzorców, opartego na wspólnych założeniach i koncepcjach, przy czym określane są granice co do stopnia odmienności stosowanych rozwiązań w praktyce. (A. Jaruga) Harmonizacja rachunkowości prowadzi do zwiększenia porównywalności treści i układu sprawozdań finansowych, przy czym, nie zakłada ona ujednolicania zasad w ramach poszczególnych państw. Harmonizacja norm rachunkowości - znoszenie różnic w normach rachunkowości krajowej w celu ujednolicenia zasad m. in. sporządzania sprawozdań finansowych DYREKTYWY; UE Standaryzacja tworzenie jednolitych zasad (standardów) rachunkowości przyjmowanych przez kraje STANDARDY, RMSR.. - próba znalezienia jednego, uniwersalnego wzorca czy metody, która byłaby właściwa dla rozliczania wszystkich transakcji danego typu (obecna działalność RMSR w zakresie eliminacji kilku możliwych rozwiązań danego zagadnienia w poszczególnych standardach i wprowadzenia jednego dopuszczalnego podejścia). IV. Harmonizacja rachunkowości w Unii Europejskiej Na porządek prawny Unii Europejskiej składają się: Źródło: (http://pl.wikipedia.org). stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego (tzw. prawo pierwotne - primary law, droit primaire) Sopot, luty 2015 roku 2

3 stanowione przez organy wspólnotowe (tzw. prawo pochodne - secondary law, droit derive). z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi (np. umowy przygotowujące do członkostwa w UE) (porozumienia między państwami, dotyczą przede wszystkim międzynarodowego prawa prywatnego, uznawania i wykonywania wyroków w sprawach cywilnych) A. Pierwotne źródła europejskiego prawa wspólnotowego (m.in.): q.., q umowy zawarte między państwami członkowskimi zmieniające i uzupełniające traktaty założycielskie, q..: Traktat w sprawie przystąpienia Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003r., q ogólne zasady prawa Unii Europejskiej q postanowienia Rady, gdy jej członkowie działają jako przedstawiciele państw członkowskich B. Pochodne źródła europejskiego prawa wspólnotowego: to prawo stanowione przez poszczególne instytucje Wspólnoty, Rodzaje aktów prawnych Wspólnoty: 1. wydawane przez Radę UE: a).., b).., c)., 2. wydawane przez każdy z organów unijnych: d), e). ROZPORZĄDZENIE (ART. 189 UST. 2 TWE): mają zasięg ogólny - adresatami rozporządzeń są zarówno państwa członkowskie jak i obywatele; jest wiążące we wszystkich swoich częściach (dyrektywy są wiążące tylko co do celu) - państwa członkowskie nie posiadają żadnej swobody regulacyjnej w ramach wykonywania postanowień zawartych w rozporządzeniu obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich i nie wymaga wewnątrzpaństwowego aktu transformacji; publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, nie wymaga ogłoszenia zgodnie z przepisami prawa krajowego; W zakresie MSSF do najważniejszych rozporządzeń UE należą: Sopot, luty 2015 roku 3

4 DYREKTYWA (ART. 189 UST. 3 TWE): ma charakter wiążący, ale nie ma charakteru normatywnego, adresatami dyrektyw są wyłącznie państwa członkowskie, które zobowiązane są do wydania w określonym terminie przepisów krajowych odpowiadających treści dyrektywy; państwu członkowskiemu pozostaje możliwość wyboru charakteru aktu prawnego, którym wprowadzi przepisy dyrektywy, wchodzą w życie po implementacji przez państwa członkowskie, publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące rachunkowości Numer Dyrektywy Data uchwalenia Dyrektywy Przedmiot Dyrektywy Źródło: Opracowanie własne. Zarzuty stawiane Dyrektywom: zbyt długi czas opracowywania i uchwalania oraz wdrażania przez poszczególne kraje trudność we wprowadzeniu Dyrektyw duża liczba krajów objętych harmonizacją nieuwzględnienie wielkości firm Jako pierwsze IV Dyrektywę wprowadziły.. w roku a Dyrektywę VII w.. r. Dyrektywa 2013/34/UE - kraje członkowskie mają czas na jej implementację do 20 lipca 2015 r. Polska wprowadziła przepisy Dyrektyw: - IV w. r. - VII w.r. Sopot, luty 2015 roku 4

5 V. Krajowe a międzynarodowe regulacje rachunkowości Rodzaj (charakter) regulacji rachunkowości REGULACJE RACHUNKOWOŚCI Rodzaj (charakter) REGULACJE PRAWNE REGULACJE ŚRODOWISKOWE Regulacje pozostające pod wpływem prawa podatkowego Kodeksy, ustawy, dyrektywy, itp. STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE MIĘDZYNARODOWE Regulacje autonomiczne względem prawa podatkowego REGULACJE PRAWNO - ŚRODOWISKOWE *) Szczególne wymogi sprawozdawcze obowiązujące spółki, których papiery wartościowe są notowane na rynkach papierów wartościowych. *) Standardy rachunkowości o charakterze międzynarodowym (MSSF) należałoby traktować jako regulacje prawnośrodowiskowe (UE wprowadziła ich obligatoryjne stosowanie przez niektóre podmioty europejskie). Charakter prawnośrodowiskowy mają także normy obowiązujące spółki notowane na rynkach papierów wartościowych (w tym na WGPW). Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Walińska, P. Czajor, M. Michalak, 2009, s A. Model angloamerykański - standardy Pojęcie standardu rachunkowości: Standardy obejmują zagadnienia dotyczące uznawania, pomiaru, wyceny i prezentacji elementów sprawozdania finansowego. Nie nawiązują one do takich kwestii jak np.: zasady ewidencji księgowej, budowa i funkcjonowanie kont księgowych, wymogi, jakie muszą spełniać dokumenty księgowe, Sopot, luty 2015 roku 5

6 procedury księgowe, zasady inwentaryzacji, ochrona i przechowywanie danych, odpowiedzialność karna. a) MSSF, działalność RMSR: Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości KMSR - (IASC, International Accounting Standards Committee), powstały w 1973 r. a po restrukturyzacji w 2001r. przekształcony w Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości RMSR - (IASB, International Accounting Standards Board). KMSR - MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) - IAS International Accounting Standard. RMSR MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej IFRS International Financial Reporting Standard. Cele statutowe RMSR: 1. formułowanie i doskonalenie standardów sprawozdawczości finansowej oraz promowanie ich powszechnej akceptacji i stosowania, 2. aktywna współpraca z krajowymi podmiotami tworzącymi standardy w celu zapewnienia ich spójności z MSSF. Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI, Standing Interpretation Committee, SIC) - Interpretacje SKI do poszczególnych MSR. Wraz z przekształceniem KMSR w RMSR zmieniono SKI w Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF, International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) Interpretacje KIMSF. INTERPRETACJE SKI/KIMSF to: Zgodnie z definicją zawartą w paragrafie 7 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmują swoim zakresem znaczeniowym standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w tym: a) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, b) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, c) Interpretacje wydane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI). Sopot, luty 2015 roku 6

7 B. Model Kontynentalny Polska Na polskie prawo bilansowe składają się: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozporządzenia wykonawcze do ustawy Krajowe Standardy Rachunkowości - KSR nr KSR nr KSR nr KSR nr KSR nr KSR nr KSR nr KSR nr 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, stosowane: Dyrektywy Rady UE (IV, VII) Szczególne wymogi sprawozdawcze spółek giełdowych Krajowy Komitet Standardów Rachunkowości: (http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=74&id=54281) Powołany rozporządzeniem Ministra Finansów w 2001r., Działa przy ministrze właściwym ds. finansów publicznych, Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na członków Komitetu są: Minister właściwy ds. Skarbu Państwa, Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Prezes NBP, SKwP, KRBR, Członkowie Komitetu na bieżąco wysyłają komentarze do organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za stanowienie standardów Sopot, luty 2015 roku 7

8 Zadania: Działalność KSR: Krajowe Standardy Rachunkowości Stanowiska w kwestiach budzących wątpliwości: - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów, - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw do emisji zanieczyszczeń do powietrza, - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych Komentarze do organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za stanowienie standardów Udział w tworzeniu standardów międzynarodowych Sopot, luty 2015 roku 8

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej PAWEŁ GOŁĄB Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Przedsiębiorstwa prowadzące działalność ubezpieczeniową mogą być zorganizowane w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 1 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 2 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ i ROZWOJU Na mocy artykułu 1 Konwencji podpisanej w Paryżu w dniu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego

Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego www.pwc.pl/pl/audyt sierpień 2014 r. Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego Proponowane podejście na bazie rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny Rozdział pierwszy Unijny porządek prawny Unijny porządek prawny w szczególności charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich 1 Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ]

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Krzysztof Gradkowski, e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Materiały źródłowe podstaw metodologicznych I. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W ŚWIETLE MSSF 13 FAIR VALUE MEASUREMENT

WARTOŚĆ GODZIWA W ŚWIETLE MSSF 13 FAIR VALUE MEASUREMENT Bartosz Kurek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości WARTOŚĆ GODZIWA W ŚWIETLE MSSF 13 FAIR VALUE MEASUREMENT Wprowadzenie W ciągu ostatnich lat coraz częściej słyszalne są głosy zwolenników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Niektóre przepisy prawa polskiego powinny zostać dostosowane do postanowień Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA HARMONIZACJI REGULACJI POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

POTRZEBA HARMONIZACJI REGULACJI POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Ewa Wanda Maruszewska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach POTRZEBA HARMONIZACJI REGULACJI POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo