Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )"

Transkrypt

1 Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (zwanego dalej Rozporządzeniem). 2. Niniejsza Polityka Informacyjna określa zakres, częstotliwość, miejsca ujawniania informacji wskazanych w Rozporządzeniu, a także zawiera zasady ich zatwierdzania i weryfikacji oraz zasady weryfikacji Polityki Informacyjnej. Wprowadzenie niniejszej Polityki Informacyjnej ma również na celu zapewnienie Klientom Domu Maklerskiego dostępu do rzetelnych i wiarygodnych informacji związanych z adekwatnością kapitałową Ilekroć w Polityce jest mowa o: Ustawie - rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; Ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową; Rozporządzeniu o wymogach kapitałowych rozumie się przez to Rozporządzenie wydane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy; Rozporządzeniu o zmiennych składnikach wynagrodzeń rozumie się przez to Rozporządzenie wydane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5a ustawy; Polityce zmiennych składników wynagrodzeń rozumie się przez to Politykę zmiennych składników wynagrodzeń obowiązującą w Domu Maklerskim; Istotnym podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot zależny, który spełnia co najmniej jedno z kryteriów: jego instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jego udział w kapitałach nadzorowanych sektora domów maklerskich jest nie mniejszy niż 1 %; Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

2 Osobach zajmujących stanowiska kierownicze - rozumie się przez to następujące osoby, wymienione w pkt. VI Polityki zmiennych składników wynagrodzeń obowiązującej w Domu Maklerskim: Osoby wchodzące w skład zarządu Domu Maklerskiego (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu), Osoby pełniące funkcje kierownicze związane z zarządzaniem ryzykiem (Członek Zarządu), Osoby pełniące funkcje kierownicze związane z kontrolą wewnętrzną i badaniem zgodności działania domu maklerskiego z przepisami prawa (Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej). II. Zakres i częstotliwość ujawnianych informacji 1. Dom Maklerski upowszechnia dane w ujęciu jednostkowym. 2. Dom Maklerski upowszechnia informacje związane z adekwatnością kapitałową, co najmniej raz w roku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami organ 3. Dom Maklerski w ramach obowiązku upowszechniania informacji, o których mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia, ujawnia częściej niż raz w roku informacje, które są istotne ze względu na: 3.1. skalę prowadzonej przez dom maklerski działalności, 3.2. zakres działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 3.3. zaangażowanie w różnych sektorach finansowych, 3.4. udział w międzynarodowych rynkach finansowych, systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych, w szczególności: a. informacje odnoszące się do kapitałów nadzorowanych: kwotę kapitałów podstawowych i uzupełniających II kategorii, wraz z oddzielną informacją na temat poszczególnych składników oraz pomniejszeń tych kapitałów, sumę składników kapitałów nadzorowanych. b. informacje dotyczące przestrzegania wymogów kapitałowych: kwoty stanowiące 8 % zaangażowania ważonego ryzykiem oddzielnie dla każdej z klas ekspozycji ryzyka kredytowego (zgodnie ze stosowaną metodą standardową) do obliczania zaangażowania ważonego ryzykiem, kwoty łącznych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, ryzyka rozliczenia dostawy i ryzyka kredytowego kontrahenta oraz przekroczenia 2

3 limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań, łącznie i w rozbiciu na poszczególne rodzaje ryzyka, kwoty łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnegooddzielnie dla każdej z zastosowanych metod, c. informacje na temat stopnia narażenia na ryzyko i innych pozycji narażonych na częste zmiany. 4. Dom Maklerski jest istotnym podmiotem zależnym od unijnej instytucji dominującej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. W związku z powyższym Dom Maklerski upowszechnia informacje zgodnie z 4. ust. 4 Rozporządzenia, w szczególności: a. W odniesieniu do kapitałów nadzorowanych: informacje dotyczące głównych cech wszystkich pozycji i składników kapitałów nadzorowanych, kwotę kapitałów podstawowych i uzupełniających II kategorii, wraz z oddzielną informacją na temat poszczególnych składników oraz pomniejszeń tych kapitałów, kwotę kapitałów uzupełniających III kategorii, wraz z poszczególnymi składnikami i pomniejszeniami tych kapitałów oraz kwotą tych kapitałów zaliczoną do kapitałów nadzorowanych, sumę składników kapitałów nadzorowanych. b. Informacje dotyczące przestrzegania wymogów kapitałowych: opis metod stosowanych przez dom maklerski do ustalania kapitału wewnętrznego stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności domu maklerskiego, kwoty stanowiące 8 % zaangażowania ważonego ryzykiem oddzielnie dla każdej z klas ekspozycji ryzyka kredytowego (zgodnie ze stosowaną metodą standardową) do obliczania zaangażowania ważonego ryzykiem, kwoty łącznych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, ryzyka rozliczenia dostawy i ryzyka kredytowego kontrahenta oraz przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań, łącznie i w rozbiciu na poszczególne rodzaje ryzyka, kwoty łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego - oddzielnie dla każdej z zastosowanych metod. 5. Dom Maklerski upowszechnia informacje wymienione w 2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia w sytuacji gdy stosuje techniki ograniczania ryzyka kredytowego. 3

4 6. W zakresie informacji finansowej Dom Maklerski ujawnia: a. roczne sprawozdanie finansowe, w szczególności: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, b. opinię biegłego rewidenta. 7. Dom Maklerski upowszechnia informacje dotyczące polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, ustalonej na podstawie Rozporządzenia o zmiennych składnikach wynagrodzeń, a także zbiorcze informacje dotyczące wynagrodzeń tych osób, z zastrzeżeniem punktu 8, w szczególności: a. sposób opracowywania, zatwierdzania, wdrażania i aktualizacji polityki zmiennych składników wynagrodzeń, poprzez wskazanie: osób biorących udział w opracowywaniu, zatwierdzaniu, wdrażaniu i aktualizacji polityki zmiennych składników wynagrodzeń oraz czynności przez nie wykonanych, składu i zakresu zadań komitetu wynagrodzeń, podmiotu zewnętrznego, z którego usług skorzystano przy opracowywaniu polityki zmiennych składników wynagrodzeń; b. kryteria i sposób kształtowania zmiennych składników wynagrodzeń: zasady powiązania wyników domu maklerskiego ze zmiennymi składnikami wynagrodzenia, w przypadku zmiennych składników wynagrodzeń zależnych od wyników domu maklerskiego będących efektem pracy wykonywanej przez daną osobę i jednostkę organizacyjną w odniesieniu do ogólnych wyników domu maklerskiego - kryteria pomiaru wyników i ich weryfikacji, uwzględniających ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady dbałości o interesy domu maklerskiego w perspektywie długoterminowej, które umożliwiają obniżenie wysokości lub wstrzymywanie wypłaty składników zmiennych wynagrodzenia; c. osiągnięte wyniki, które stanowią podstawę otrzymania przez każdą osobę: w zależności od formy prawnej domu maklerskiego - akcji lub udziałów domu maklerskiego albo praw pochodnych dotyczących tych akcji lub udziałów, albo innych instrumentów upoważniających do nabycia lub objęcia akcji lub udziałów domu maklerskiego, instrumentów finansowych, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową domu maklerskiego; 4

5 d. informacje ilościowe o wysokości wynagrodzeń podawane ogółem z uwagi na fakt, iż Dom Maklerski na potrzeby wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego stosuje metodę podstawowego wskaźnika i nie jest zobowiązany do dokonania prowadzonej działalności na linie biznesowe zgodnie z załącznikiem nr 11 do Rozporządzenia o wymogach kapitałowych. e. informacje ilościowe ogółem o wynagrodzeniach Osób zajmujących stanowiska kierownicze, w podziale na grupę obejmującą osoby wchodzące w skład zarządu domu maklerskiego, osoby pełniące funkcje kierownicze związane z zarządzaniem ryzykiem oraz grupę obejmującą pozostałe osoby, zawierające następujące dane: wysokość wynagrodzeń za poszczególne lata obrotowe, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzeń, oraz liczbę osób, które je otrzymały, formy wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń przez wskazanie zmiennych składników wynagrodzenia i ich wysokości płatnych w gotówce lub instrumentach finansowych, o których mowa w punkcie c, wysokość przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń, w podziale na lata obrotowe, które: nie zostały wypłacone w całości lub części, z podaniem kwoty wypłaconej i niewypłaconej, zostały obniżone w związku ze zmianami związanymi z korektą wyników domu maklerskiego, z podaniem kwoty wypłaconej, wysokość przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych w danym roku obrotowym w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania pracy, najwyższą kwotę wypłaconą indywidualnie z tego tytułu oraz liczbę osób, którym zostały przyznane takie składniki. 8. W przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze, które wchodzą w skład organów statutowych, Dom Maklerski upowszechnia, odrębnie dla każdego członka organu statutowego następujące informacje: a. kryteria i sposób kształtowania zmiennych składników wynagrodzeń: zasady powiązania wyników domu maklerskiego ze zmiennymi składnikami wynagrodzenia, w przypadku zmiennych składników wynagrodzeń zależnych od wyników Domu Maklerskiego będących efektem pracy wykonywanej przez daną osobę i jednostkę organizacyjną w odniesieniu do ogólnych wyników domu maklerskiego - kryteria pomiaru wyników i ich weryfikacji, uwzględniających ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady dbałości o interesy Domu Maklerskiego w perspektywie długoterminowej, które umożliwiają obniżenie wysokości lub wstrzymywanie wypłaty składników zmiennych wynagrodzenia; b. osiągnięte wyniki, które stanowią podstawę otrzymania przez każdą osobę: 5

6 w zależności od formy prawnej domu maklerskiego - akcji lub udziałów domu maklerskiego albo praw pochodnych dotyczących tych akcji lub udziałów, albo innych instrumentów upoważniających do nabycia lub objęcia akcji lub udziałów Domu Maklerskiego, instrumentów finansowych, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową domu maklerskiego; 9. Dom Maklerski może nie upowszechnić określonej informacji związanej z adekwatnością kapitałową jeżeli informacja ta: 9.1. Zawiera elementy, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję UniCredit CAIB Poland SA na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub stanowi tajemnicę prawnie chronioną - wówczas Dom Maklerski podaje powód nieujawnienia informacji, 9.2. Została podana do publicznej wiadomości na podstawie innych ustaw. W takim przypadku Dom Maklerski wskazując miejsce upowszechnienia informacji. III. Miejsce i forma publikacji informacji 1. Dom Maklerski upowszechnia informacje o adekwatności kapitałowej na stronie internetowej 2. Dokumenty w zakresie informacji finansowej podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej 3. Dom Maklerski upowszechnia informacje dotyczące polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, ustalonej na podstawie Rozporządzenia o zmiennych składnikach wynagrodzeń, a także zbiorcze informacje dotyczące wynagrodzeń tych osób zgodnie z punktem 7 rozdziału II niniejszej Polityki Informacyjnej w siedzibie 4. Informacje wymienione w punktach 1-3 są upowszechniane przez Dom Maklerski w języku polskim. IV. Zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji 1. Informacje ogłaszane przez Dom Maklerski są przygotowane na podstawie zaudytowanego sprawozdania finansowego 2. Zarząd Domu Maklerskiego może zlecić weryfikację Polityki Informacyjnej oraz informacji przeznaczonych do upowszechnienia przez podmiot zewnętrzny. 3. Informacje, które nie zostały zweryfikowane w badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, podlegają wewnętrznej weryfikacji w Domu Maklerskim. 4. Weryfikacja upowszechnianych informacji obejmuje: 4.1 zgodność raportu z wymogami regulacyjnymi w zakresie formy i treści, 6

7 4.2 zgodności informacje finansowych z przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym zaakceptowanym przez biegłego rewidenta, 4.3 prawidłowości pozostałych informacji, nieobjętych badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 5. Upowszechniane informacje są przygotowywane przez Zespół ds. Ryzyka, Departament Rachunkowości i Sprawozdawczości Zarządczej oraz Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, przy współpracy Departamentu Prawnego oraz Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej. 6. Upowszechniane informacje są zatwierdzane przez Zarząd V. Zasady weryfikacji Polityki Informacyjnej 1. Polityka Informacyjna podlega weryfikacji okresowo, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 2. Weryfikacja Polityki Informacyjnej jest przeprowadzana przez Zespół ds. Ryzyka przy współpracy Departamentu Prawnego, Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Zarządczej, Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej oraz innych jednostek organizacyjnych 3. Weryfikacja dotyczy wszystkich elementów polityki informacyjnej pod kątem zgodności z przepisami prawa, powszechnymi praktykami rynkowymi w zakresie ujawniania informacji o adekwatności kapitałowej oraz zmianami w systemie zarządzania ryzykiem 4. Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki Informacyjnej wymagają akceptacji Zarządu w drodze uchwały. 7

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna Credit Suisse Asset Management (Polska) SA w zakresie adekwatności kapitałowej Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A.

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A. Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Zgodnie z 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2013 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2012 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 27 lipca 2011 roku Spis treści WPROWADZENIE 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOMU MAKLERSKIM 3

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Adekwatnośd kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzieo 31 grudnia 2011 roku

Adekwatnośd kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzieo 31 grudnia 2011 roku Adekwatnośd kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzieo 31 grudnia 2011 roku Warszawa, 24 lipca 2012 roku Spis treści WPROWADZENIE 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOMU MAKLERSKIM 3

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64)

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) Projekt A UT OPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r.

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 stycznia 2013 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. w sprawie określenia sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo