Opracował: Sławno maj 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracował: Sławno maj 2016 r."

Transkrypt

1 EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, upr. nr 428/2000 ul. Gdańska 8/3, Sławno tel mgr inż. Lech Kanigowski Rzeczoznawca Budowlany Sławno maj 2016 r.

2 I CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i cel ekspertyzy. Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest likwidacja stanu zagrożenia życia w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie spowodowanego przekroczeniem długości dojść ewakuacyjnych w opisywanym obiekcie o ponad 100% przy jednym kierunku dojścia oraz braku oddymiania klatek schodowych. Celem ekspertyzy jest zaproponowanie rozwiązań zapewniających właściwie warunki ewakuacji ludzi w istniejącym budynku, w tym przedstawienie rozwiązań technicznych odbiegających od rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm. ). Przedmiotowy budynek nie spełnia niektórych aktualnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w zakresie długości dojść ewakuacyjnych oraz w zakresie wydzielenia i oddymiania klatek schodowych. Modernizacja już istniejących budynków polegająca na pełnym dostosowaniu budynków do aktualnych wymagań wynikających z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki jest praktycznie niemożliwa. W związku z powyższym, zgodnie z 2 ust. 2 ww. rozporządzenia dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań odpowiednio do wskazań oceny (ekspertyzy) rzeczoznawców: budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwą terenowo komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Niniejsze opracowanie określa propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku. 2. PODSTAWY PRAWNE. Opinia została opracowana na zlecenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, Słupsk. Opracowanie wykonano na podstawie 2.1. Wizja lokalna przeprowadzona w analizowanym budynku w listopadzie 2015 r Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zleceniodawcę

3 2.3. Obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady Projektowania Instrukcji nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Budynek zaliczony do ZL II, kategorii zagrożenia ludzi. Klasa odporności pożarowej budynku C. Budynek o wysokości trzech kondygnacji nadziemnych. Nazewnictwo umowne przyjęte przez użytkowników pod względem funkcjonalnym: I kondygnacja - piwnica, II kondygnacja parter, III kondygnacja I piętro. Bilans powierzchni: - pow. wewnętrzna - około 4350 m 2 - pow. użytkowa - ok m 2 - wysokość - 11m - kubatura m 3 Opisywany budynek został zaprojektowany przed rokiem 1993 i wzniesiony w roku Obiekt trzykondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, posadowiony na ławach żelbetowych. Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego i cegły. Dach płaski z imitacją części stromej w postaci mansardy pokrytej blachodachówką bitumiczną w kolorze ceglastym. Stropodach betonowy pokryty papą termozgrzewalną. Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro obłożone płytkami gres. Stropy mieszane betonowe i płyta kanałowa typu żerańskiego, słupy żelbetowe.

4 4. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU. 4.1 Klasyfikacja pożarowa. Budynek klasyfikowany jest, jako budynek niski (N). Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Liczba miejsc w obiekcie wynosi Strefy pożarowe. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku niskiego zakwalifikowanego do ZL-II kategorii zagrożenia ludzi wynosi 5000 m 2. W rozpatrywanym budynku zlokalizowano jedną strefę pożarową około 4350 m 2. Dopuszczalna wielkość strefy nie została przekroczona. 4.3 Klasa odporności pożarowej budynku. Dla obiektu wymagana jest klasa odporności pożarowej C. Poszczególne elementy budowlane będą spełniać następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia: Tabela 1. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU Główna konstrukcja nośna KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU Konstrukcja dachu Strop Ściana zewnętrzna 1)2) Ściana wewnętrzna 1),4) Przekrycie dachu 3) "C" R 60 R15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15 OZNACZENIA W TABELI: R nośność ogniowa (w minutach) E szczelność ogniowa (w minutach) I izolacyjność ogniowa (w minutach) 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz.1156) MI [2]), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. 4) Wymaganie to nie dotyczy obudowy krytego ciągu pieszego-pasażu, do którego przylegają lokale handlowe i usługowe; w tym wypadku wymaga się natomiast zastosowania rozwiązań technicznobudowlanych zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

5 4.4 Warunki ewakuacji. Zastosowane elementy, stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych zapewniają szczelność i izolacyjność ogniową, co najmniej EI15. Na kondygnacjach II i III w pokojach pielęgniarek od strony komunikacji występują okna przeszklone szkłem zwykłym. Na kondygnacji II występuje częściowe przeszklenie szkłem zwykłym ściany pomiędzy kaplicą, a holem głównym. W budynku ewakuacja odbywać się będzie dwoma skrajnymi murowanymi klatkami schodowymi (oznaczone na rzutach jako K1, K2). Klatki te zostaną wydzielone ścianami w klasie odporności ogniowej REI60 i zamknięte drzwiami w klasie EI30 na każdej kondygnacji i wyposażone w oddymianie grawitacyjne o nienormatywnych parametrach. Ludzie będą uciekać do wolnych od dymu klatek schodowych, a stamtąd bezpośrednio na zewnątrz budynku. Pozostałe klatki schodowe (oznaczone na rzutach jako K3, K4, K5, K6) będą traktowane nie jako ewakuacyjne, lecz jako komunikacji ogólnej ( o co wnioskuję w dalszej części ekspertyzy). Korytarze o długości ponad 50m zostaną podzielone drzwiami dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej EIS Instalacje Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. Kondygnacje parteru i I piętra zostały wyposażone w wewnętrzną instalację hydrantową 52 (po 3 szt. na kondygnacji). Kondygnacja piwnicy nie została wyposażona w hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne 25 zostaną zamontowane na kondygnacji piwnicy System Sygnalizacji Pożaru. Budynek jest wyposażony w System Sygnalizacji Pożaru oraz podłączony do KM PSP w Słupsku. 4.6 Podręczny sprzęt gaśniczy. Zgodnie z 32 ust.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) - w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V należy zapewnić jedną jednostkę sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg ( 3 dm 3 ) na każde 100 m 2 powierzchni. 4.7 Drogi pożarowe. Drogi i dojazdy pożarowe do opisywanego obiektu będą zapewnione.

6 4.8 Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia. Woda w ilości 20 dm 3 /s do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona będzie z dwóch hydrantów nadziemnych umieszczonych w odległości: jeden do 75m od budynku i drugi w odległości do 150m od budynku. 4.9 Zagrożenie wybuchem. W budynku nie przewiduje się występowania stref zagrożonych wybuchem Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku. 5. WYKAZ NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYSTĘPUJĄCYCH W OBIEKCIE. Analiza wymagań obowiązujących przepisów i norm przeciwpożarowych wykazuje, że: 1. Brak oddymiania lub ochrony przed zadymieniem klatek schodowych w budynku. Według 16 ust. 2 Rozporządzenia [2.3.1] stanowi to podstawę do stwierdzenia, że w budynku występuje stan zagrażający życiu ludzi. 2. Przekroczone długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń zgodnie z 256 Rozporządzenia [2.3.2]. a. Na I piętrze z najdalej położonego pokoju 1 osobowego zlokalizowanego w części środkowej budynku długość dojścia ewakuacyjnego wynosi ponad 60m przy dwóch kierunkach dojścia. Zgodnie z 256 Rozporządzenia [2.3.2] dopuszczalna długość dojścia przy dwóch kierunkach nie może przekroczyć 40m. Według 16 ust. 2 Rozporządzenia [2.3.1] nie stanowi to podstawy do stwierdzenia, że w budynku występuje stan zagrażający życiu ludzi. b. Na I piętrze z najdalej położonych pokoi 2 osobowych zlokalizowanych w częściach za skrajnymi klatkami schodowymi K1 i K2 długość dojścia ewakuacyjnego wynosi około 25m przy jednym kierunku dojścia. Zgodnie z 256 Rozporządzenia [2.3.2] dopuszczalna długość dojścia przy jednym kierunku nie może przekroczyć 10m. Według 16 ust. 2 Rozporządzenia [2.3.1] stanowi to podstawę do stwierdzenia, że w budynku występuje stan zagrażający życiu ludzi. c. Na parterze z sali jadalnej oraz kaplicy zlokalizowanych w środkowej części budynku długość dojścia ewakuacyjnego wynosi około 28m i 22m przy jednym kierunku dojścia. Zgodnie z 256 Rozporządzenia [2.3.2] dopuszczalna długość dojścia przy jednym kierunku nie może przekroczyć 10m. Według 16 ust. 2 Rozporządzenia [2.3.1]

7 stanowi to podstawę do stwierdzenia, że w budynku występuje stan zagrażający życiu ludzi. d. W piwnicy z najdalej położonego pomieszczenia wentylatorowni nie przeznaczonego na pobyt ludzi długość dojścia ewakuacyjnego wynosi około 34m przy jednym kierunku dojścia. Zgodnie z 256 Rozporządzenia [2.3.2] dopuszczalna długość dojścia przy jednym kierunku nie może przekroczyć 10m. Według 16 ust. 2 Rozporządzenia [2.3.1] stanowi to podstawę do stwierdzenia, że w budynku występuje stan zagrażający życiu ludzi. 3. Brak podziału drzwiami dymoszczelnymi korytarzy o długości ponad 50m na kondygnacjach piwnicy, parteru i I piętra. Zgodnie z 243 Rozporządzenia [2.3.2] korytarze powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi. Według 16 ust. 2 Rozporządzenia [2.3.1] nie stanowi to podstawy do stwierdzenia, że w budynku występuje stan zagrażający życiu ludzi. 4. Na kondygnacjach II i III w pokojach pielęgniarek od strony komunikacji występują okna przeszklone szkłem zwykłym. Zgodnie z 241 Rozporządzenia [2.3.2] obudowa dróg ewakuacyjnych powinna być w klasie odporności ogniowej min. EI15. Według 16 ust. 2 Rozporządzenia [2.3.1] nie stanowi to podstawy do stwierdzenia, że w budynku występuje stan zagrażający życiu ludzi. 5. Na kondygnacji II występuje częściowe przeszklenie szkłem zwykłym ściany pomiędzy kaplicą, a holem głównym. Zgodnie z 241 Rozporządzenia [2.3.2] obudowa dróg ewakuacyjnych powinna być w klasie odporności ogniowej min. EI15. Według 16 ust. 2 Rozporządzenia [2.3.1] nie stanowi to podstawy do stwierdzenia, że w budynku występuje stan zagrażający życiu ludzi Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami. 1. Klatki schodowe K1 i K2 zostaną wydzielone przeciwpożarowo ścianami w klasie odporności ogniowej REI60 oraz zamknięte drzwiami na każdej kondygnacji w klasie odporności ogniowej EI30 oraz wyposażone w oddymianie grawitacyjne o nienormatywnych parametrach. 2. Zostanie wykonany podział korytarzy o długości większej niż 50m drzwiami dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej EIS30 na odcinki krótsze niż 50m.

8 3. Wszystkie przejścia instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone, co najmniej do klasy odporności ogniowej wymaganej dla tych ścian i stropów Wykaz niezgodności z przepisami niemożliwych do usunięcia. Autorzy opracowania biorąc pod uwagę ograniczenia nałożone przez możliwości ingerencji w substancję budowlaną istniejącego budynku, proponują zastosowanie rozwiązań technicznych, które w akceptowalnym stopniu poprawią stan bezpieczeństwa pożarowego bez kompleksowej modernizacji i przebudowy budynku. Rozwiązania te zostały przedstawione w punkcie 6 niniejszej ekspertyzy. Likwidacja stanu zagrożenia życia wynika z wymagań aktualnie obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i innych stosowanych w praktyce rozwiązań, których zastosowanie ma sens ze względu na specyfikę budowlaną istniejącego obiektu. Zgodnie z 2 ust.2 i 207 ust.2 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposób modernizacji budynku, proponowany przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, może być realizowany w fazie projektowej, a następnie wykonawczej po uzgodnieniu poniżej przedstawionych wskazań z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Ze względów technicznych zakłada się: Wykonanie nienormatywnego oddymiania klatek schodowych K1 i K2. Budynek jest obiektem istniejącym. Największa powierzchnia klatki schodowej K1/K2 (na parterze) wynosi 21,5m 2. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania 1,1m 2. Do oddymiania można wykorzystać istniejące okno łukowe na ostatnim spoczniku klatki schodowej o wymiarach 1,8m x 1m i powierzchni geometrycznej 1,8m 2. Górna krawędź okna jest na poziomie 273 centymetrów powyżej posadzki ostatniej kondygnacji. Uwzględniając powyższe, powierzchnia czynna okien oddymiających w klatkach K1 i K2 będzie stanowić ok. 3,6% powierzchni klatki schodowej przy współczynniku przepływu 0,4. Okna będą otwierane za pomocą siłowników zębatkowych typu ZA firmy D+H. Napowietrzanie klatek schodowych odbywać się będzie za pomocą drzwi wejściowych do klatek schodowych otwieranych automatycznie za pomocą siłowników drzwiowych. Systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych zostaną podłączone do systemu sygnalizacji pożaru występującego w obiekcie.

9 5.2.2 Uznanie klatek schodowych K3, K4, K5 i K6 jako klatek otwartych służących do komunikacji ogólnej. Klatki schodowe K3, K4, K5, K6 są klatkami położonymi centralnie w budynku i nie ma możliwości zapewnienia w nich okien oddymiających, jak również napływu powietrza niezbędnego do skutecznego oddymiania. Klatki te przebiegają w obrębie jednej strefy pożarowej. Wyjścia z tych klatek nie prowadzą na zewnątrz budynku. Wyposażone w odymianie grawitacyjne oraz wydzielone klatki schodowe K1 i K2 zapewnią właściwe warunki ewakuacji. W związku z powyższym wnioskuje o uznanie klatek schodowych K3, K4, K5 i K6 jako klatek otwartych służących do komunikacji ogólnej Uznanie holu na parterze przy wyjściu z jadalni oraz kaplicy, jako pomieszczenia, a co za tym idzie mierzenie długości drogi ewakuacyjnej jako długości przejścia ewakuacyjnego w tym pomieszczeniu. Hol na parterze zamknięty będzie drzwiami z każdej strony. Ze względu na swój kształt oraz umiejscowienie w układzie komunikacyjnym budynku proponuję uznanie go jako pomieszczenia, a co za tym idzie mierzenie długości drogi ewakuacyjnej jako długości przejścia ewakuacyjnego w tym pomieszczeniu. Z pomieszczenia jadalni zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne. Jedno wyjście (dwoje drzwi) prowadzi przez opisywany hol na parterze długość przejścia ewakuacyjnego około 22m. Drugie wyjście prowadzi przez pomieszczenie zmywalni długość przejścia ewakuacyjnego około 8m. Długość przejścia ewakuacyjnego z kaplicy wyniesie około 20m Pozostawienie istniejącej długości dojść w piwnicy z pomieszczeń magazynowych i technicznych nie przeznaczonych na pobyt ludzi. W omawianej części piwnicy z pomieszczeń wentylatorowni, obieralni i 4 pom. magazynowych długość dojścia przy jednym kierunku wyniesie ponad 20m. Pomieszczenia te nie są przeznaczone na stały lub czasowy pobyt ludzi. W pomieszczeniach tych mogą się znaleźć sporadycznie pracownicy Domu Pomocy Społecznej znający budynek, którzy w przypadku powstania ewentualnego pożaru zostaną bezzwłocznie powiadomieni przez System Sygnalizacji Pożaru, w który wyposażono obiekt Pozostawienie długości dojść z najdalej położonych pokoi 2 osobowych zlokalizowanych w częściach za skrajnymi klatkami schodowymi K1 i K2 na kondygnacjach II i III.

10 Długość dojścia ewakuacyjnego do obudowanych i oddymianych klatek schodowych K1 i K2 wyniesie maksymalnie 12,5m przy jednym kierunku dojścia. Zgodnie z 256 Rozporządzenia [2.3.2] dopuszczalna długość dojścia przy jednym kierunku nie może przekroczyć 10m. Według 16 ust. 2 Rozporządzenia [2.3.1] nie będzie to stanowić podstawy do stwierdzenia, że w budynku występuje stan zagrażający życiu ludzi Pozostawienie przeszkleń szkłem zwykłym okien w pokojach pielęgniarek na parterze i I piętrze oraz kaplicy na parterze. Brak klasy odporności ogniowej EI15 dla obudowy dróg ewakuacyjnych nie stanowi według 16 ust. 2 Rozporządzenia [2.3.1] podstawy do stwierdzenia, że w budynku występuje stan zagrażający życiu ludzi. Pełne dostosowanie budynku jest niemożliwe i spowodowałaby bardzo poważne konsekwencje ekonomiczne związane z przebudową całego układu komunikacji pionowej i poziomej. Występujące nieprawidłowości nie wpływają istotnie na warunki ewakuacji w obiekcie. Klatki schodowe K1 i K2 zostaną zamknięte drzwiami w klasie odporności ogniowej EI30, wyposażonymi w samozamykacze co nie pozwoli na wpłynięcie do nich dużych ilości dymu. W związku tym proponowany system zapewni akceptowalne warunki ewakuacji. Układ architektoniczny budynku uniemożliwia zapewnienie normatywnego odymiania, głównie ze względu na układ dachu. Ponadto uniemożliwia wykonanie oddymiania klatek schodowych K3, K4, K5 K6. W związku z tym, iż w budynku nie prowadzona jest rozbudowa, a planowany zakres prac ma na celu wyeliminowanie występującego stanu zagrożenia życia ludzi wnosi się o wykonanie nienormatywnego oddymiania klatek schodowych K1 i K2 z wykorzystaniem istniejących okien. Istniejąca konstrukcja stropów i dróg ewakuacyjnych zapewni ich nośność w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi z obiektu. Wnioskuję do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku o wyrażenie zgody na pozostawienie ww. istniejących rozwiązań architektonicznobudowlanych oraz zastosowanie proponowanych rozwiązań zastępczych w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku, przedstawionych w p. 7 niniejszej ekspertyzy.

11 6. Przyjęte rozwiązania zastępcze, zapewniające właściwe warunki bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Jako rozwiązania zamienne zapewniające akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku zostaną wykonane następujące: Wyposażenie klatek schodowych K1 i K2 w oddymianie grawitacyjne nienormatywne. Do oddymiania zostaną wykorzystane istniejące okna nad ostatnimi spocznikami. Wyposażenie istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie w komunikatory głosowe emitujące komunikaty głosowe zamiast sygnalizatorów akustycznych. Ponadnormatywne awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5 lx. 7. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służąca wykazaniu niepogorszeniu warunków ochrony przeciwpożarowej. Wyposażenie budynku w oddymiane ewakuacyjne klatki schodowe zapewni bezpieczeństwo użytkowników w znaczący sposób. Wyposażenie obiektu w komunikatory głosowe podłączone do SSP pozwoli zmniejszyć czas reakcji ludzi na alarm do minimum. Wczesne wykrycie pożaru poprzez zastosowanie systemu sygnalizacji pożaru, w który wyposażony jest budynek, już w jego początkowej fazie pozwoli na sprawne ostrzeżenie użytkowników w każdej porze dnia i nocy. Pozwoli to na bezpieczną ewakuację. Ewakuacja ludzi do wolnych od dymu ewakuacyjnych klatek schodowych w znaczny sposób poprawi warunki ewakuacji, a co za tym idzie wyraźnie poprawi bezpieczeństwo użytkowników. 8. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej Omawiany obiekt zostanie wyposażony w ponadnormatywne rozwiązania zastępcze poprawiające w istotny sposób bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie do poziomu, co najmniej akceptowalnego. Wyposażenie go w oddymiane ewakuacyjne klatki schodowe, a także zapewnienie ochrony budynku systemem sygnalizacji pożaru z komunikatorami głosowymi, jak również ponadnormatywne oświetlenie ewakuacyjne w związku z pozostawieniem występujących nieprawidłowości niemających znacznego wpływu na ewakuację osób w obiekcie zapewni odpowiednie warunki ewakuacji. Szybkie wykrycie pożaru przez czujki dymu pozwoli na bezzwłoczne zaalarmowanie użytkowników za pomocą komunikatorów głosowych i skierowanie ich do wolnych od dymu klatek schodowych, a stamtąd bezpośrednio na zewnątrz budynku. W przypadku zaniku napięcia

12 spowodowanego awarią instalacji elektrycznej, bądź użycia przeciwpożarowego wyłącznika prądu zostanie zapewnione ponadnormatywne oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych o wartości 5 lx. Wpłynie to na poczucie bezpieczeństwa ewakuowanych ludzi. Po zrealizowaniu opisanych zabezpieczeń, zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego, zapewniający wymagania stawiane w tym zakresie obiektowi na podstawie obowiązujących przepisów, pomimo niespełnionych niektórych formalnych wymagań. Rozwiązania techniczne zastosowane w budynku nie będą w żadnym wypadku powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, co wyczerpuje warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. w Dz. U. Nr 156, poz z 2006 r.).

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Ostrów Wielkopolski, Wrzesień 2014 Spis treści Strona 2 z 41 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dot. budynku Zespołu Szkół Specjalnych Opracowali: 1. mgr inż. Waldemar Wysowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 500/2009

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ODBIORZE OBIEKTÓW PRZEZ SŁUŻBY PSP

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ODBIORZE OBIEKTÓW PRZEZ SŁUŻBY PSP KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ODBIORZE OBIEKTÓW PRZEZ SŁUŻBY PSP bryg. mgr inż. Ireneusz Kopczyński E-mail: prewencja@warszawa-straz.pl

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, Leszno

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, Leszno 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, 64-100 Leszno OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA ZADANIA : REMONT I PRZEBUDOWA KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU KLINIKI

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna dot. stanu bezpieczeństwa pożarowego dwóch stref pożarowych budynku B2 SP ZOZ w Hrubieszowie usytuowanego na dz. nr 592/10. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Spis

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA dr inż. Dariusz Ratajczak Klatki schodowe obudowane, z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu wymagane: 1) w budynkach średniowysokich

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ARCHITEKTURZE ZASADY PROJEKTOWANIA WG POLSKICH PRZEPISÓW r. Andrzej Łebek

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ARCHITEKTURZE ZASADY PROJEKTOWANIA WG POLSKICH PRZEPISÓW r. Andrzej Łebek OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ARCHITEKTURZE Sprzedajemy bezpieczeństwo ZASADY PROJEKTOWANIA WG POLSKICH PRZEPISÓW 07.12.2017r. Andrzej Łebek Agenda 1. Idea ochrony przeciwpożarowej 2. Definicje, klasyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto Data opracowania: listopad 2014

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ Wykaz zastosowanych przepisów, norm i literatury specjalistycznej. 3 Zakres opracowania. 5 Podstawowe dane o obiekcie. 5 Zestawienie powierzchni.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNEK CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE KOMARKO Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki ul. Kierbedzia 8 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU... PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY...2

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Obiekt: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Usytuowanie: ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica działka nr 28 i 29 AM-7 obręb Trzebnica Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra Wykonawca RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ RZECIWPOŻAROWYCH Luty 2015 Temat Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Adres Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Dzień dobry, Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Kubatura: 26 372 m³ Ilość kondygnacji: 13 Ilość klatek:

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza Suwałki

Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza Suwałki Ekspertyza techniczna dotycząca niezbędnego dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i spełnienia aktualnych wymagań dotyczących ewakuacji, budynku Przedszkola nr 2.

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. średniowysoki - grupa wysokości - SW powierzchnia zabudowy - 2136m 2, powierzchnia użytkowa - 8346,29 m 2, w tym: Kondygnacje

Bardziej szczegółowo