WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:"

Transkrypt

1 WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w poddawanym przebudowie i modernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. inwestor: Akademia Sztuk Pięknych ul. Targ Węglowy Gdańsk projektował: Jaga-Studio Autorska Pracownia Architektoniczna ul. Słupska Gdańsk rzeczoznawca budowlany: rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych: GDYNIA, luty 2009 roku

2 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i zmiana sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń. Budynek użytkowany jest w znacznej części przez Akademię Sztuk Pięknych. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ma na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przeprowadzenie remontu budynku, poprawę warunków bytowania i użytkowania obiektu oraz przygotowania budynku do prowadzenia wystaw prac artystycznych, spotkań i konferencji dla osób nie będących jego stałymi użytkownikami. Celem opracowania jest wskazanie tych wymagań, których wykonanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie będzie możliwe. W ekspertyzie zostaną wskazane także przyczyny dla których planuje się pozostawienie niespełnionych wymagań oraz zostaną zaproponowane rozwiązania zastępcze nie pogarszające stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 2. Ogólna charakterystyka obiektu Przedmiotowy budynek znajduje się na terenie Starego Miasta w Gdańsku. Zarówno teren, jak i budynek objęty jest ochroną konserwatorską przez konserwatora zabytków. Obiekt jest budynkiem murowanym; znajduje się w zabudowie ciągłej wzdłuż ul. Kołodziejskiej i Tkackiej. W budynku Wielkiej Zbrojowni piwnica i parter przeznaczona będzie na działalność komercyjną przyszłego najemcy, pozostała część budynku działalność dydaktyczna. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Obiekt kwalifikuje się jako średniowysoki. Konstrukcja budynku murowana. 3. Warunki budowlano instalacyjne, ich stan techniczny (związany z ochroną przeciwpożarową) Przedmiotowy budynek jest obecnie użytkowany na drugiej i trzeciej kondygnacji nazienmej i jego stan techniczny pozwala na prowadzenie w nim przebudowy i remontu. Ze względu na wartości historyczne budynku, detale rozwiązań architektonicznych i zakres prac budowlanych zostały uzgodnione z konserwatorem zabytków (dokumenty w załączeniu). Zakres przebudowy budynku został podzielony na dwa odrębne zadania projektowe: - realizowane przez biura projektowe przyszłego najemcy w zakresie piwnicy i parteru, - realizowane przez Jaga-Studio Autorska Pracownia Architektoniczna, Gdańsk ul. Słupska 26 na zlecenie Akademii Sztuk Pięknych w zakresie uczelni (wykonane). Ponieważ jednak przebudowa prowadzona jest w obrębie tego samego budynku pewne rozwiązania techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej: zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem, czy współdziałanie systemów sygnalizacji pożaru zostały rozwiązane wspólnie. Zakres przebudowy związany jest przede wszystkim z poprawą bezpieczeństwa pożarowego w budynku oraz poprawą jego funkcjonalności. W związku z powyższym do budynku wprowadzone zostaną niżej wymienione instalacje: - zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych,

3 - oddymiania i ochrony przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych, - sygnalizacji pożaru, - oświetlenia ewakuacyjnego, - hydrantów wewnętrznych spełniających obecnie stawiane wymagania. Poprawa funkcjonalności będzie się odbywała poprzez usprawnienie ruchu ludzi w częściach udostępnionych na prowadzenie wystaw, wyburzeniu istniejących ścian działowych, wytyczeniu nowych pomieszczeń oraz wprowadzeniu dodatkowej komunikacji pionowej. 4. Zakres przebudowy Przebudowa będzie obejmowała wprowadzenie do budynku instalacji przeciwpożarowych: hydrantów wewnętrznych, zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych, oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacji pożaru. 5. Charakterystyka pożarowa. 5.1 powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Powierzchnia zabudowy wynosi 3107 m2, a powierzchnia wewnętrzna m2, z czego ASP zajmuje powierzchnię około 8400 m2. Budynek Wielkiej Zbrojowni posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Wysokość kwalifikuje go do grupy budynków średniowysokich. 5.2 odległość od obiektów sąsiadujących Wschodnia ściana budynku przebiega wzdłuż ul. Tkackiej i Kołodziejskiej. Od zachodu znajduje się Targ Węglowy i w odległości około 4 m budynek Teatru Wybrzeże. Ścianami północną i południową budynek styka się z obiektami sąsiednimi. Szczegółowy opis odległości znajduje się w rozdziale 6 niniejszej ekspertyzy. 5.3 parametry pożarowe występujących substancji palnych W części zajmowanej przez uczelnię elementami palnymi będą przede wszystkim stałe materiały, takie jak: meble, dokumenty, tkaniny stanowiące wyposażenie wnętrz. Na III piętrze będą się znajdowały pracownie malarskie, z pomieszczeniami zaplecza, w których będą składowane materiały malarskie (terpentyna, oleje, itp.). 5.4 przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych przewiduje się gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach i na każdej kondygnacji Obiekt zakwalifikowano do ZL I + ZL III kategorii zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób: - na kondygnacji podziemnej nie będzie przekraczała 50, - na kondygnacji parteru do 100 osób (w tym jedno pomieszczenie wystaw przewidywane na

4 obecność do 50 osób), - I piętra 300 osób (na kondygnacji tej będzie się znajdowała sala wystaw), - na poziomie III piętra do 150 osób. 5.6 ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W przedmiotowym budynku nie przewiduje się prowadzenia prac, ani przechowywania materiałów mogących stwarzać zagrożenie wybuchem. 5.7 podział obiektu na strefy pożarowe Część budynku zajmowana przez przyszłego najemcę będzie stanowiła odrębną strefę pożarową (poza zakresem niniejszego opracowania). 5.8 klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Wymagana klasa odporności pożarowej budynku B. W związku z powyższym klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku będzie się kształtowała następująco: Element budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu Stropy ściany zewnętrzne ściany wewnętrzne przekrycie dachu odporność ogniowa biegów schodów i spoczników Odporność ogniowa elementów R 120, NRO R 30, NRO REI 60, NRO EI 60, NRO EI 30, NRO E 30, NRO R 60, NRO 5.9 warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe Ewakuacja ludzi z części budynku z 1968 roku: Odbywać się będzie poprzez dwie klatki schodowe, obudowane, zamykane drzwiami o odporności ogniowej EI 30 i zabezpieczone przed zadymieniem. Jedna z klatek schodowych jest istniejąca, druga zostanie wbudowana. Ponadto na poziomie I, II i III piętra możliwa jest ewakuacja do sąsiedniej strefy pożarowej. Ewakuacja ludzi z wybranych części parteru możliwa będzie bezpośrednio na zewnątrz budynku. Ewakuacja ludzi ze zbrojowni: Możliwa jest poprzez jedną obudowaną w klasie REI 60, zamykaną drzwiami EI 30 i zabezpieczona przed zadymieniem klatkę schodową lub do sąsiedniej strefy pożarowej skrzydła z 1968 roku. Wymagana długość przejść ewakuacyjnych nie może przekraczać 40 m. Szerokość otworu drzwi w świetle ościeżnicy nie może być mniejsza niż 80 cm, gdy służą do ewakuacji do trzech osób, 90 cm gdy służą do ewakuacji większej ilości osób, ale przy zachowaniu równocześnie wskaźnika 0,6 m na 100 osób. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ponad 50 osób należy zapewnić przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o minimum 5 m. Wyjścia ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz.

5 Wymagana szerokość wyjść ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej i drzwi prowadzących z klatki schodowej na zewnątrz wynosi 120 cm. Wymagana klasa odporności ogniowej obudowy korytarzy wynosi EI 30. Korytarze o długości większej niż 50 m, powinny być dzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50 m. Poniżej przedstawiono w tabeli dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych: W strefie ZL III W strefie ZL I Przy jednym kierunku ewakuacji 30 m* 10 m Przy jednym kierunku ewakuacji po drogach oddymianych 45 m** 15 m Przy dwóch kierunkach ewakuacji, w kierunku krótszym/dłuższym 60m/120m 40m/80m Przy dwóch kierunkach ewakuacji, w kierunku krótszym/dłuższym po drogach oddymianych 90m/180 m 60m/120 m *w tym nie więcej niż 20 m na poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej **w tym nie więcej niż 30 m na poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej Wymagana szerokość korytarzy 120 cm, gdy służą do ewakuacji nie więcej niż 20 osób i 140 cm, gdy służą do ewakuacji większej ilości osób, ale przy zachowaniu równocześnie wskaźnika 0,6 m na 100 osób. Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne powinny zamykać się samoczynnie w czasie pożaru. Drzwi przesuwane powinny otwierać się samoczynnie w przypadku zaniku prądu, awarii lub pożaru oraz umożliwiać ręczne rozsunięcie. Drogi i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować znakami bezpieczeństwa oraz wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia p.poż. powinny być zabezpieczone w klasie odporności ogniowej EI tej przegrody. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy o odporności ogniowe REI 60/EI60 lub większej, nie będące oddzieleniami p.poż., powinny być zabezpieczone w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie przegrody budowlanej przez którą przechodzą. Obiekt będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu i instalację odgromową. Pomieszczenia wentylatorni winny być obudowane przynajmniej w klasie EI 60 i zamykane drzwiami o odporności ogniowej EI dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Obiekt będzie wyposażony w: -instalację hydrantów wewnętrznych o przekroju 25 mm i z wężem półsztywnym, -instalację oświetlenia ewakuacyjnego, -instalację oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych, - instalację oddymiania zadaszonego dziedzińca,

6 - kurtyny dymowe wokół zadaszonego dziedzińca, - instalację zapobiegającą zadymieniu klatek schodowych, - instalację sygnalizacji pożaru jako rozwiązanie zamienne wyposażenie w gaśnice i urządzenia ratownicze Przewiduje się 2 kg proszku gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni kondygnacji zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z istniejącej sieci hydrantów zewnętrznych w uzbrojeniu ulic miejskich drogi pożarowe Do budynku wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej. Funkcję tę będzie pełniła ul. Kołodziejska i Tkacka. 6. Zakres niezgodności z przepisami 6.1.Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno budowlanymi i przeciwpożarowymi odległość od obiektów sąsiadujących Syt. A - od strony północnej (w części od Targu Węglowego) na odcinku około 13,5 m i w odległości około 3 m znajduje się ściana z oknami budynku sąsiedniego. Syt. B - od strony północnej (wewnątrz podwórza) znajduje się ściana budynku sąsiedniego usytuowana prostopadle do ściany budynku zbrojowni, w obu ścianach występują okna. Syt. C od strony wschodniej budynku odległość pomiędzy oknami budynku nr 6 (skrzydło z 1968 roku) i nr 4 (zbrojowni) stanowiącymi odrębne strefy pożarowe wynosi 1,28 m, ponadto w odległości 3,25 m od okien budynku nr 6 znajduje się prostopadła ściana z oknami stanowiąca obudowę wieży schodowej zbrojowni. Syt. F od strony południowej ściany z oknami budynku zbrojowni znajduje się prostopadle ustawiona zachodnia ściana z oknami budynku z 1968 roku. Odległość pomiędzy oknami wynosi około 1,1 m. Syt. H od strony zachodniej w ścianie budynku zbrojowni znajdują się okna. Ściana ta jest równolegle usytuowana w stosunku do ściany budynku Teatru Wybrzeże, na długości około 9 m. Obie ściany posiadają okna. Podział obiektu na strefy pożarowe W chwili obecnej cały budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni m2. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

7 Klatka schodowa łącząca ze sobą wszystkie kondygnacje w budynku zbrojowni opisana jest na planie nieregularnego ośmioboku. Powyższe ma wpływ na kształt spoczników, które przybierają formę nieregularnego pięcioboku, który nie pozwala na zachowanie normatywnych szerokości spocznika (dokładnie opisano to na załączonym rysunku). Drzwi ewakuacyjne prowadzące z ośmiokątnej klatki schodowej na zewnątrz obiektu posiadają szerokość 103 cm. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy o odporności ogniowe REI 60/EI60 lub większej, nie będące oddzieleniami p.poż., nie są zabezpieczone w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie przegrody budowlanej przez którą przechodzą. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Obiekt nie jest wyposażony w: -instalację hydrantów wewnętrznych o przekroju 25 mm i z wężem półsztywnym, -instalację oświetlenia ewakuacyjnego, -instalację oddymiania klatki schodowej, 6.2.Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami odległość od obiektów sąsiadujących podział obiektu na strefy pożarowe W chwili obecnej cały budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni m2. Obiekt zostanie podzielony na niżej wymienione strefy pożarowe: W obrębie pomieszczeń zajmowanych przez przyszłego najemcę: - kondygnację podziemną o powierzchni wewnętrznej około 1000 m2, - kondygnację podziemną o powierzchni wewnętrznej około 400 m2, - kondygnację parteru o powierzchni wewnętrznej około 2200 m2, W obrębie pomieszczeń zajmowanych przez ASP: - skrzydło z 1968 roku o powierzchni 4225,3 m2, - część zbrojowni (położona ponad marketem Alma) 3088,4 m2, - sala wystaw (na I piętrze budynku) 1129,8 m2. warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe Klatka schodowa łącząca ze sobą wszystkie kondygnacje w budynku zbrojowni opisana jest na planie nieregularnego ośmioboku. Powyższe ma wpływ na kształt spoczników, które przybierają formę nieregularnego pięcioboku, który nie pozwala na zachowanie

8 normatywnych szerokości spocznika (dokładnie opisano to na załączonym rysunku). Drzwi ewakuacyjne prowadzące z ośmiokątnej klatki schodowej na zewnątrz obiektu posiadają szerokość 103 cm. sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy o odporności ogniowe REI 60/EI60 lub większej, nie będące oddzieleniami p.poż., nie są zabezpieczone w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie przegrody budowlanej przez którą przechodzą. Wymagane zabezpieczenia zostaną wykonane. dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Obiekt nie jest wyposażony w: -instalację hydrantów wewnętrznych o przekroju 25 mm i z wężem półsztywnym, -instalację oświetlenia ewakuacyjnego, -instalację oddymiania klatki schodowej, - instalację oddymiania zadaszonego dziedzińca. Obiekt zostanie wyposażony w w/w instalacje. 6.3.Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami odległość od obiektów sąsiadujących Syt. A - od strony północnej (w części od Targu Węglowego) na odcinku około 13,5 m i w odległości około 3 m znajduje się ściana z oknami budynku sąsiedniego. Nieprawidłowość ta narusza 271, ust. 10 i 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie stanowi elementu zagrożenia życia ludzi, o którym mowa w 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Syt. B - od strony północnej (wewnątrz podwórza) znajduje się ściana budynku sąsiedniego usytuowana prostopadle do ściany budynku zbrojowni, w obu ścianach występują okna. Nieprawidłowość ta narusza 271, ust. 10 i 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie stanowi elementu zagrożenia życia ludzi, o którym mowa w 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Syt. C od strony wschodniej budynku odległość pomiędzy oknami budynku nr 6 (skrzydło z 1968 roku) i nr 4 (zbrojowni) stanowiącymi odrębne strefy pożarowe wynosi 1,28 m, ponadto w odległości 3,25 m od okien budynku nr 6 znajduje się prostopadła ściana z oknami stanowiąca obudowę wieży schodowej zbrojowni. Nieprawidłowość ta narusza 271, ust. 10 i 11 oraz 235, ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

9 odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie stanowi elementu zagrożenia życia ludzi, o którym mowa w 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Syt. F od strony południowej ściany z oknami budynku zbrojowni znajduje się prostopadle ustawiona zachodnia ściana z oknami budynku z 1968 roku. Odległość pomiędzy oknami wynosi około 1,1 m. Nieprawidłowość ta narusza 271, ust. 10 i 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie stanowi elementu zagrożenia życia ludzi, o którym mowa w 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Syt. H od strony zachodniej w ścianie budynku zbrojowni znajdują się okna. Ściana ta jest równolegle usytuowana w stosunku do ściany budynku Teatru Wybrzeże, na długości około 9 m. Obie ściany posiadają okna. Nieprawidłowość ta narusza 271, ust. 10 i 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie stanowi elementu zagrożenia życia ludzi, o którym mowa w 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe. Drzwi ewakuacyjne prowadzące z ośmiokątnej klatki schodowej na zewnątrz obiektu posiadają szerokość 103 cm. Nieprawidłowość ta narusza 239, ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie stanowi elementu zagrożenia życia ludzi, o którym mowa w 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Klatka schodowa łącząca ze sobą wszystkie kondygnacje w budynku zbrojowni opisana jest na planie nieregularnego ośmioboku. Powyższe ma wpływ na kształt spoczników, które przybierają formę nieregularnego pięcioboku, który nie pozwala na zachowanie normatywnych szerokości spocznika (na szerokości biegu schodów wynoszącej 120 cm szerokość spocznika nie przekracza 97 cm - dokładnie opisano to na załączonym rysunku). Nieprawidłowość ta narusza 68, ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie stanowi elementu zagrożenia życia ludzi, o którym mowa w 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, poza przypadkiem szerokości biegu schodów na poziomie III piętra, gdzie wynosi ona 63 cm przy wymaganej 120 (dopuszczalna 80 cm).

10 7. Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów) wyszczególnienie proponowanych rozwiązań zamiennych. Proponuje się: 1. wyposażenie budynku w instalację sygnalizacji pożaru (ochrona pełna), jednak bez konieczności podłączania jej do jednostki straży pożarnej (obiekt posiada całodobową ochronę), 2. zamknięcie wskazanych otworów okiennych przy pomocy opuszczanych (lub zamykanych) kurtyn o klasie odporności ogniowej E 60, 3. wyposażenie klatek schodowych w instalację zabezpieczającą przed zadymieniem (nadciśnieniową), 4. wyposażenie budynku w instalację oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 5 lux w osi drogi ewakuacyjnej i 10 lux w miejscach rozmieszczenia sprzętu i urządzeń p.poż. 5. oznakowania występujących zawężeń i zaniżeń przy pomocy taśmy fotoluminescencyjnej, 8. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służąca wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. Budynek Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku składa się z dwóch zasadniczych części: Wielkiej Zbrojowni oraz skrzydła dobudowanego w 1968 roku. Występujące w budynku nieprawidłowości dotyczą obu jego części, przede wszystkim w zakresie ewakuacji ludzi. W związku z koniecznością poprawy warunków ewakuacji obiekt w czasie przebudowy zyska obudowane w klasie odporności ogniowej REI 60 i zamykane drzwiami EI 30 klatki schodowe, które będą wyposażone w nowoczesny system ochrony przed zadymieniem (nadciśnieniowy). Podczas przebudowy obiektu zostanie także wprowadzony podział na strefy pożarowe. A zatem zakres prowadzonych prac będzie niezwykle szeroki, jednakże nie wszystkie nieprawidłowości występujące w budynku uda się usunąć. Poniżej przedstawiono analizę pozostawionych nieprawidłowości i wpływ rozwiązań zastępczych. odległość od obiektów sąsiadujących Syt. A - od strony północnej (w części od Targu Węglowego) na odcinku około 13,5 m i w odległości około 3 m znajduje się ściana z oknami budynku sąsiedniego. Opisywana sytuacja ma miejsce w budynku zbrojowni. Dla tego obiektu konserwator zabytków w Gdańsku nie wyraził zgody na wymianę stolarki okiennej. W związku z powyższym na długości około 13 m, w dwóch oknach, zostaną zamontowane automatycznie opuszczane kurtyny lub żaluzje o klasie odporności ogniowej E 60. Rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie możliwości przenikania płomieni pomiędzy budynkami w przypadku pożaru w jednym z nich. Zamknięcie otworów będzie się odbywało automatycznie po sygnale z instalacji sygnalizacji pożaru w przypadku powstania pożaru w budynku ASP lub czujnika termicznego usytuowanego na zewnątrz otworu okiennego w przypadku pożaru w sąsiedniej strefie pożarowej.

11 Syt. B - od strony północnej (wewnątrz podwórza) znajduje się ściana budynku sąsiedniego usytuowana prostopadle do ściany budynku zbrojowni, w obu ścianach występują okna. Opisywana sytuacja ma miejsce w budynku zbrojowni. Dla tego obiektu konserwator zabytków w Gdańsku nie wyraził zgody na wymianę stolarki okiennej. W związku z powyższym na długości 4 m, w jednym oknie, zostanie zamontowana automatycznie opuszczana kurtyna lub żaluzja o klasie odporności ogniowej E 60. Rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie możliwości przenikania płomieni pomiędzy budynkami w przypadku pożaru w jednym z nich. Zamknięcie otworów będzie się odbywało automatycznie po sygnale z instalacji sygnalizacji pożaru w przypadku powstania pożaru w budynku ASP lub czujnika termicznego usytuowanego na zewnątrz otworu okiennego w przypadku pożaru w sąsiedniej strefie pożarowej. Syt. C od strony wschodniej budynku odległość pomiędzy oknami budynku nr 6 (skrzydło z 1968 roku) i nr 4 (zbrojowni) stanowiącymi odrębne strefy pożarowe wynosi 1,28 m, ponadto w odległości 3,25 m od okien budynku nr 6 znajduje się prostopadła ściana z oknami stanowiąca obudowę wieży schodowej zbrojowni. Wymagane przepisami odległości pomiędzy ścianami z oknami nie są zachowane. Jednak proponuje się pozostawienie w/w nieprawidłowości bez podejmowania żadnych rozwiązań zastępczych ze względu na to, że pomiędzy oknami znajduje się występ, sięgający poza lico ściany zewnętrznej na odległość około 10 cm, a sama grubość ścian wynosi ponad 20 cm. Natomiast w okrągłej wieży znajdują się nieużywane schody. Dostęp do schodów jest uniemożliwiony poprzez zamurowanie otworów drzwi na parterze i na II piętrze budynku, a na pozostałych kondygnacjach (I i III piętrze) zostaną wstawione drzwi o odporności ogniowej EI 60. Wobec czego możliwość przenikania płomieni jest mocno ograniczona, a poprzez zastosowanie instalacji sygnalizacji pożaru pojawienie się zarzewia ognia zostanie szybko wykryte, co pozwoli na szybsze podjęcie akcji gaśniczej. Syt. F od strony południowej ściany z oknami budynku zbrojowni znajduje się prostopadle ustawiona zachodnia ściana z oknami budynku z 1968 roku. Odległość pomiędzy oknami wynosi około 1,1 m. W związku występowaniem w/w nieprawidłowości na długości 4 m, tj. w jednym oknie w budynku zbrojowni, zostanie zamontowana automatycznie opuszczana kurtyna lub żaluzja o klasie odporności ogniowej E 60. Rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie możliwości przenikania płomieni pomiędzy budynkami w przypadku pożaru w jednym z nich. Zamknięcie otworów będzie się odbywało automatycznie po sygnale z instalacji sygnalizacji. Syt. H od strony zachodniej w ścianie budynku zbrojowni znajdują się okna. Ściana ta jest równolegle usytuowana w stosunku do ściany budynku Teatru Wybrzeże, na długości około 9 m. Obie ściany posiadają okna. Opisywana sytuacja ma miejsce w budynku zbrojowni. Dla tego obiektu konserwator zabytków w Gdańsku nie wyraził zgody na wymianę stolarki okiennej. W związku z powyższym na długości ponad 10 m, w trzech oknach, zostanie zamontowana automatycznie opuszczana kurtyna lub żaluzja o klasie odporności ogniowej E 60. Rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie możliwości przenikania płomieni pomiędzy budynkami w przypadku pożaru w jednym z nich. Zamknięcie otworów będzie się odbywało automatycznie po sygnale z instalacji sygnalizacji pożaru w przypadku powstania pożaru w budynku ASP lub czujnika termicznego usytuowanego na zewnątrz otworu okiennego w przypadku pożaru w sąsiednim

12 budynku. warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe Drzwi ewakuacyjne prowadzące z ośmiokątnej klatki schodowej na zewnątrz obiektu posiadają szerokość 103 cm. Umiejscowienie drzwi nie pozwala na zwiększenie ich szerokości. Jednakże nieprawidłowość ta nie stanowi elementu zagrożenia życia ludzi. Zawężenie szerokości wyjścia ewakuacyjnego może wpłynąć na czas ewakuacji. Dlatego też bardzo ważnym czynnikiem poprawiającym bezpieczeństwo ludzi w budynku będzie instalacja sygnalizacji pożaru, która pozwoli na szybkie wykrycie pożaru i zasygnalizowanie jego obecności. Sygnalizacje pożaru proponuje się zastosować jako jedno z rozwiązań zastępczych. Klatka schodowa będzie stanowiła jedną z dróg ewakuacji ludzi z III i II piętra oraz auli mogącej pełnić funkcję galerii (wystawy prac malarskich). Najliczniej zaludnioną może być kondygnacja I piętra, gdyż w auli może przebywać do 300 osób. Można się zatem spodziewać, że przynajmniej połowa z nich w czasie pożaru będzie opuszczała budynek właśnie poprzez tę klatkę, w tym przypadku wymagana szerokość otworu drzwi będzie wynosiła 90 cm. A zatem istniejąca szerokość wyjścia jest większa niż niezbędna wymagana do ewakuacji takiej ilości osób. W przypadku odcięcia możliwości wyjścia z auli od strony budynku liczba osób mogących ewakuować się tą klatką schodową może sięgać 300, a zatem jej parametry nie będą wystarczające. Jednakże ewakuacja będzie mogła trwać dłużej i nie będzie to powodowało zwiększenia zagrożenia dla ludzi, gdyż aulę wydzielono jako odrębna strefę pożarową. Klatka schodowa łącząca ze sobą wszystkie kondygnacje w budynku zbrojowni opisana jest na planie nieregularnego ośmioboku. Powyższe ma wpływ na kształt spoczników, które przybierają formę nieregularnego pięcioboku, który nie pozwala na zachowanie normatywnych szerokości spocznika (na szerokości biegu schodów wynoszącej 120 cm szerokość spocznika nie przekracza 97 cm - dokładnie opisano to na załączonym rysunku). Występujące na ośmiokątnej klatce schodowej zawężenia nie będą powodowały utrudnień w ewakuacji ludzi, ani w dostępie służb ratowniczych. Wynika to z faktu, że spoczniki choć nie mają regularnych kształtów prostokąta będą pozwalały na płynne przemieszczanie się ludzi. Bowiem kształt spoczników odpowiada kierunkowi biegu ludzi i łukami opisuje się na pozwalając wykorzystać całą szerokość biegu schodów, która jest ponadstandardowa i wynosi 150 cm. Duże znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi będzie miało także wyposażenie klatek schodowych w instalację zapobiegającą zadymieniu (nadciśnieniową). Instalacja ta pozwoli na długotrwałe utrzymanie pionowych dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu. Wpłynie to bezpośrednio na bezpieczeństwo ewakuowanych osób, ale i również na poprawę warunków dostępu do obiektu dla ekip ratowniczych. Rozwiązanie to będzie ściśle związane z oddymianiem korytarzy i znacząco poprawi warunki ewakuacji na drogach, gdzie długość dojścia jest przekroczona.

13 W celu przeanalizowania zastosowanych rozwiązań rozważono dwa scenariusze rozwoju pożaru: 1. Pożar na I piętrze w skrzydle z 1968 roku. 2. Pożar III piętrze w budynku zbrojowni. Pożar na III piętrze w budynku zbrojowni. Detektor systemu sygnalizacji pożaru wykryje zagrożenie, które zostanie przekazane do centrali sygnalizacji pożaru. Tam centrala spowoduje załączenie się sygnalizacji wewnętrznej, a w przypadku alarmu II stopnia również sygnalizacji dźwiękowej w obiekcie i uruchomienie się całego scenariusza zdarzeń. Przewiduje się, że: -załączy się instalacja oddymiania korytarzy, -zamkną się drzwi dymoszczelne na korytarzu, -załączy się instalacja nadciśnieniowa na ośmiokątnej klatce schodowej, -zamkną się drzwi przeciwpożarowe znajdujące się na granicy stref pożarowych, -załączy się oświetlenie ewakuacyjne w obiekcie, -unieruchomieniu ulegnie wentylacja mechaniczna w budynku, -zamkną się klapy odcinające w obrębie tej strefy pożarowej. W związku z powyższym proponowane rozwiązanie zastępcze nie pogorszy warunków ochrony przeciwpożarowej oraz nie wpłynie na bezpieczeństwo ewakuacji ludzi oraz dostęp służb ratowniczych. System zabezpieczeń przeciwpożarowych dokona zatem: - ostrzeżenia ludzi w budynku, - przygotuje drogi ewakuacyjne poprzez ich oddymienie w przypadku korytarzy, a w przypadku klatek schodowych zabezpieczy je przed zadymieniem, - zabezpieczy sąsiednią strefę pożarową. 9. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. 1. W budynku będą przebywali stali użytkownicy (studenci, wykładowcy), znający jego topografię. 2. W obiekcie będą udostępnione dwie przestrzenie mogące funkcjonować jako galerie sale wystaw; jedna na parterze z możliwością przebywania do 50 osób, druga na I piętrze z możliwością przebywania do 300 osób i wydzielona pożarowo jako odrębna strefa pożarowa, z której zapewniono dwa kierunki ewakuacji: na odpowiednio zabezpieczoną klatkę schodową lub do sąsiedniej strefy pożarowej. 3. W obiekcie przewiduje się wprowadzenie szeregu rozwiązań technicznych zabezpieczających przed zadymieniem: - klatki schodowe instalacja nadciśnieniowa, - korytarze mechaniczny wyciąg dymu, - atrium system oddymiania grawitacyjnego i opuszczanych kurtyn dymowych, - automatycznie opuszczane rolety we wskazanych oknach.

14 4. Rozwiązania związane z kontrolą dymu i zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru w budynku będą sterowane przez instalację sygnalizacji pożaru. 8. W treści ekspertyzy wykazano, że czasy ewakuacji ludzi będą daleko krótsze niż czasy takiego rozwoju pożaru, który uniemożliwiłby ucieczkę ludzi z obiektu. Rozwiązania techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej (wymagane obligatoryjnie i zaproponowane jako rozwiązania zastępcze) pozwolą zachować wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego, niepogorszonego w stosunku do wymaganego przepisami. Dobrane rozwiązania techniczne będą zapewniały właściwe warunki ewakuacji oraz bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a także ochrony konstrukcji nośnej obiektu.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Ostrów Wielkopolski, Wrzesień 2014 Spis treści Strona 2 z 41 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna dot. stanu bezpieczeństwa pożarowego dwóch stref pożarowych budynku B2 SP ZOZ w Hrubieszowie usytuowanego na dz. nr 592/10. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Spis

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto Data opracowania: listopad 2014

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul.

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 Zamawiający: 1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna

Bardziej szczegółowo

- technologia i architektura-

- technologia i architektura- P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A MGR INŻ. ARCH. DANUTA SZYMAŃSKA 78-132 KORZYSTNO UL.RUMIANKOWA 5, GM.KOŁOBRZEG kom. 601152260 e-mail: arkadad@ko.onet.pl P R O J E K T B U D O W L A N

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. średniowysoki - grupa wysokości - SW powierzchnia zabudowy - 2136m 2, powierzchnia użytkowa - 8346,29 m 2, w tym: Kondygnacje

Bardziej szczegółowo

NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK

NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK-WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14/13 tel. kom. 600 212 901 OCENA - EKSPERTYZA Sporządzona w trybie 2 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Metryka projektu II. Opis techniczny I. METRYKA 1.0. DANE OGÓLNE 1.1. opracowanie: Projekt Koncepcyjny Instalacji Teletechnicznych ZADASZENIE DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej brzmienie od 2009-08-14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Zmiany aktu: z dnia 16 czerwca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1

Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej remontu i modernizacji Domu Studenta nr 4 Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Kaliskiego 21 w Warszawie (sporządzona w trybie 2 ust.3a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Dzień dobry, Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Kubatura: 26 372 m³ Ilość kondygnacji: 13 Ilość klatek:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie Podstawa Prawna (ekspertyza w trybie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 mgr inż. Mariusz Klemański 11-036 Gronity

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

ANALIZA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU W ODNIESIENIU DO PROJEKTU HALI BUDOWLANEGO SPORTOWO- BUDOWY PRZYCHODNI

ANALIZA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU W ODNIESIENIU DO PROJEKTU HALI BUDOWLANEGO SPORTOWO- BUDOWY PRZYCHODNI ANALIZA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU ANALIZA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU W ODNIESIENIU DO PROJEKTU HALI BUDOWLANEGO SPORTOWO- BUDOWY PRZYCHODNI

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo